Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.11.2015

1015

Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle, Kibritlik Mevkii, 145 ada, 127 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle, Kibritlik Mevkii, 145 ada, 127 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.11.2015 tarih ve 415 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeni Mahallede, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan alanın güneş enerjisi elektrik üretim santrali kurulması için 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talep edilmektedir. Bahsi geçen alanda, halihazır harita, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmış olup, eksik olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün görüşü 03.11.2015 tarih, 1011 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir. Kurum görüşünde kendileri açısından ilgili alanda GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulmasında bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

1/5000 ölçekli K35-B-12-B nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji, Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-15613 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.11.2015

1016

Yahyalı Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih, 97, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih, 97, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.11.2015 tarih ve 416 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin 06.11.2015 tarihli kararlarından,

97 sayılı karar ile; Zincirli tepe Mevkiinde EPDK'nın 21.04.2011 tarih ve EÜ3519-7/2158 sayılı lisansı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis'inin 12.01.2015 tarih ve 26 sayılı kararına istinaden onanan rüzgar enerji santralinin mevcut lisans sahası içerisinde tirbün alanlarının yerlerinin ve adedinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis'inin 14.08.2015 tarih ve 723 sayılı kararı ile onanan revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP- 7406,5 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı,

98 sayılı karar ile; Dikme ve Karaköy Mahalleleri, 131 ada, 24 ve 25 parsel, 146 ada, 6 parsel ve 148 ada, 61, 62, 63, 64, 91, 146, 147 ve 150 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan, güneş enerji santrali kurulması amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis'inin 10.08.2015 tarih ve 634 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP- 7406,6 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı,

100 sayılı karar ile; Yenice ve Kuzuoluk Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla alanın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis'inin 18.09.2015 tarih ve 821 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-7406,4 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı,

Yahyalı Belediye Meclisi'nin 06.11.2015 tarih, 97, 98 ve 100 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.11.2015

1017

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.11.2015 tarih ve 417 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihli kararlarından;

232 Sayılı kararı ile; Yakut Mahallesinde mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan olarak planlı alanın Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanması, bu alandan kaldırılan yeşil alanın da Konut Alanı olarak planlı, yine mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 7263 ada, 10 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda planlanması yönündeki (UİP-2834,9 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 10.08.2015 tarih, 631 sayılı kararına istinaden onanan ile 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak Akaryakıt ve Servis istasyonu alanının cephe genişliğinin 40 metre olacak şekilde planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, bu şekli ile talebin oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

234 Sayılı kararı ile; Şeker Mahallesinin kuzey sınırında, Kuzey Çevreyolu ile Osman Kavuncu Bulvarı arasında kalan, KASKİ tarafından projelendirilen kanal boyunca, bölgedeki yapılaşmalara hizmet vermek üzere yeni bir taşıt yolu güzergahının ve bu yol üzerinde mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait yeşil alanın Akaryakıt ve Servis İstasyonu planlanmasını, ayrıca bu alandan kaldırılan yeşil alanın yine mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Konut Alanı olarak planlı 7502 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda planlanması yönündeki (UİP-2292,9 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 10.08.2015 tarih, 629 sayılı kararına istinaden onanan ile 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih, 232 sayılı kararının yukarıda açıklandığı şekli ile değiştirilerek kabulünün, 234 sayılı kararının kabulünün, 233 sayılı kararının ise yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.11.2015

1018

Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2015 tarih, 826 sayılı kararına İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2015 tarih, 826 sayılı kararına istinaden, Kocasinan İlçesi, Hacıkılınç Mahallesinde yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 12.11.2015 tarih ve 418 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacıkılınç Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine tahsisi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne ait okul alanı planlı 809 ada, 109 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın, mevcut durumunda bulunan Şehir Tiyatrosu alanına uygun olarak 1/5000 ve 1/1000 imar planlarında Kültürel tesis alanı olarak planlanmasına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 05.11.2015 tarih, 11270997 sayılı yazıları ile askı ilan süresinde itiraz etmişlerdir.

Söz konusu alan incelendiğinde 1966 yılından bu yana Şehir Tiyatrosu olarak kullanıldığı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne tahsis edildiği ve 2021 yılına kadar da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi kullanımına verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu alan mevcut planlardaki durumuna uygun olarak hiçbir zaman okul alanı olarak kullanılmadığından, (NİP-2183,9 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazın oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.11.2015

1019

Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.11.2015 tarih ve 28 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.11.2015

1020

Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesindeki isimsiz yola Emirzade Sokak ve Develi İlçesi Tombak Mahallesindeki isimsiz yola Hacı Ahmet Efendi isminin verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesindeki isimsiz yola Emirzade Sokak ve Develi İlçesi Tombak Mahallesindeki isimsiz yola Hacı Ahmet Efendi isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 11.11.2015 tarih ve 29 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesindeki isimsiz yola Emirzade Sokak isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

Develi İlçesi Tombak Mahallesindeki mezarlık önünden mahalle içine kadar devam eden sokağa, Hacı Ahmet Efendi Sokağı isminin verilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.