Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

288

Meclis Üyesi Necati ERAVŞAR’ın vefatından dolayı boşalan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçiminin yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Meclis Üyesi Necati ERAVŞAR’ın vefatından dolayı boşalan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçiminin yapılması talebihususunda1. Hukuk Müşavirliğinin 07.06.2016 tarih ve 10 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclis Üyeleri Osman KOÇ ve Dursun ATAŞ’ın verdikleri yazılı önerge ile Meclis Üyesi Necati ERAVŞAR’ın vefatı nedeniyle boşalan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Hikmet ŞAHİN’in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

289

Bünyan Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.06.2016 tarih ve 258 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sağlık Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait 1 ada, 119 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda BL-5 ticaret alanı ve A-4 konut alanı olarak planlı yerdeki yapılaşma koşullarının tamamının A-4 olarak planlanması istenmektedir. Söz konusu (UİP-15387,5 Plan İşlem Numaralı) talep 1 ada, 118 ve 121 parsellerin yapılaşma koşullarını da azalttığından, ilgili parsel maliklerinin muvafakatinin alındıktan sonra değerlendirilmek üzere, Bünyan Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 10 sayılı kararının oy birliği ile iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

290

Develi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Develi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.05.2016 tarih ve 252 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile İbrahimağa Mahallesi 599 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 40x22 ölçülerinde 7 katlı kütle nizam konut alanı olarak planlı olup, parsel maliklerinin talebine istinaden bahsi geçen alanın A-7 yapı nizamında TAKS:0,35 KAKS:2,40 olacak şekilde planlanmasını talep etmektedir.

1/1000 ölçekli paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan alanın A-7 yapı nizamında TAKS:0,35 KAKS:2,40 yapılaşma şartlarında planlanması hususunda hazırlanan (UİP-4138,14 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olacağı kanaatine varıldığından,

Develi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

291

Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2016 tarih ve 269 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gültepe Mahallesi’nde, mevcut nazım imar planında konut alanı, yeşil alan, çocuk oyun alanı ve yol olarak planlı olan söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, mekansal ve fiziksel koşulların iyileştirilerek yaşam kalitesinin artırılması gerekçesiyle, yeni bir düzenleme yapılması talep edilmektedir.

Bahsi geçen alanın güneyinde planlaması devam eden Kartal Kavşağının söz konusu alan ile yol bağlantılarına uyum sağlaması için, konu ile ilgili plan çalışması netleştikten sonra talebin değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2759,129 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

292

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel, 8676 ada, 1, 2 parsel, 8660 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 07.06.2016 tarih ve 275 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, S.S. İldem Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin talebine istinaden, Yeşilyurt Mahallesi’nde mülkiyeti talepte bulunan kooperatife ait, söz konusu taşınmazların bulunduğu orta yoğun gelişme konut alanı olarak planlı yerlerin, herhangi bir inşaat alanı artışı olmayacak şekilde yeniden düzenlenerek düşük yoğun gelişme konut alanı ve yüksek yoğun gelişme konut alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, düşük yoğun gelişme konut alanı ve yüksek yoğun gelişme konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

293

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel no’lu taşınmaz ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel no’lu taşınmaz ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatı talebi hususundaki Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 412 sayılı kararı, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2015/1070 Esas, 2016/69 Karar Sayılı Kararı ile iptal edildiğinden söz konusu alan ve civarının yeniden planlanması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2016 tarih ve 270 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 13.05.2016 tarih, 276 sayılı kararına istinaden planlama alanı 2 ayrı alana bölünmüş ve mahkeme kararı iptal gerekçesi yerine getirilerek Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarı yeşil alan olarak planlıyken eski durumuna uygun olacak şekilde kaptaj alanı olarak planlanmıştır.

Kum Ocakları olarak bilinen alanda konut dışı kentsel çalışma alanı, ibadet alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş ancak, plan müellifimizce Belediyemiz Meclisinin 13.05.2016 tarih, 276 sayılı kararına istinaden planlanan alanın kuzeyinde kaptaj alanı olarak planlı alanın yeşil alan olarak planlandığı yeni bir öneri plan hazırlamıştır.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı, park ve yeşil alan olarak plan değişikliği yapılması, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise konut dışı kentsel çalışma alanı, ibadet alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönünde revizyon nazım imar planı yapılmasının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

294

Develi Belediyesinin, Camicedit Mahallesi 571 ada ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Camicedit Mahallesi 571 ada ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.06.2016 tarih ve 259 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi İlçesi, Camicedit Mahallesi, 571 ada kuzeyinde kalan yol 25 metre genişliğinde planlıdır. Develi Belediyesi bahsi geçen yolun daha önce 20 metre genişliğinde planlı olduğu, 2012 yılında yapılan genel revizyon çalışmalarında yolun 25 metre genişliğinde planlandığı ve büyük oranda yapılaşan adada uygulamanın 20 metre genişliğinde yola göre yapıldığı gerekçesiyle söz konusu yolun 20 metre genişliğine düşürülmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili 25 metre genişliğinde devamlılık gösteren yolun bir kısmının 20 metre genişliğinde planlanmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından ve plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, bahsi geçen (NİP-4051,17 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

295

Bünyan Belediyesinin, Kayseri 2. İdare Mahkemesi Kararı ile, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 930 sayılı kararının yürütmesi durdurulduğundan, davacı şirketin dilekçesine istinaden Kayseri 2. İdare Mahkemesi Kararı'nın gereğinin yerine getirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan,Bünyan İlçesinde bulunan 349 ada, 9 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili, Kayseri 2. İdare Mahkemesi Kararı ile, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 930 sayılı kararının yürütmesi durdurulduğundan, davacı şirketin dilekçesine istinaden Kayseri 2. İdare Mahkemesi Kararı'nın gereğinin yerine getirilmesi talebi hususunda hazırlanan 24.05.2016 tarih ve 250 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesi, 29.06.2015 tarih, 1253 sayılı yazısı ile Sümer Mahallesindeki, bahsi geçen taşınmazın 2007 yılında 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlı olduğunu, daha sonraki plan değişikliği ile KDKÇA olarak planlandığını belirtilerek ilgili alanın önceki imar durumuna göre yeniden Akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlanması talep edilmişti. Söz konusu parselin tapu kayıtları incelendiğinde, mülkiyet sahibinin konut dışı kentsel çalışma alanı iken 07.12.2011 tarihinde taşınmazı satın aldığı belirlenmiş olup, herhangi bir müktesep haktan bahsedilebilmesi için taşınmaza dair inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve GSM ruhsatı gibi belgelerin bulunmadığı tespit edilerek İlgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebini Belediyemiz Meclisi 09.11.2015 tarih, 930 sayılı kararı alarak reddedilmişti. Ancak Kayseri 2. İdare Mahkemesi 29.03.2016 tarihli ve 2015/1334 Esas numaralı Kararı ile, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 930 sayılı kararını iptal etmiş olup, 1.Hukuk Müşavirliği'nin 17.02.2016 tarih ve 297 sayılı yazısı ile, davacı şirketin dilekçesine istinaden Kayseri 2. İdare Mahkemesi Kararı'nın gereğinin yerine getirilmesi talep edilmektedir.

Alana ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü 02.11.2015 ve 20.04.2016 tarihlerinde Karayolları Kenarlarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin 37. Maddesi gereğince parselin kavşak mesafe şartını sağlamaması, parsel üzerindeki kantarın kamulaştırma sınırı içerisinde bulunması, 41. maddedeki yapı yaklaşma mesafesi sağlanmadığından il yoluna bağlantı amaçlı geçiş yolu ön izin belgesi verilmesinin uygun olmadığı şeklinde olumsuz görüş vermiştir.

Konu hakkında plan müellifinin olumsuz görüşü ile Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'nün 02.11.2015 tarih, 213302 sayılı ve 20.04.2016 tarih, 91858 sayılı yazılarındaki olumsuz görüşlerine rağmen, Kayseri 2. İdare Mahkemesi Kararı'nda da geçtiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ''Kararların Sonuçları'' başlıklı 28/1. maddesinde; ''Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.'' hükmü gereğince, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu'' olarak planlanmasının ve plan notu olarakta ''Planlanan akaryakıt ve servis istasyonunda, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 40. Maddesi gereğince LPG istasyonu yapılabilecektir'' ibaresinin eklenmesinin, 29.03.2016 tarihli ve 2015/1334 Esas numaralı Kayseri 2. İdare Mahkemesi Kararı'na istinaden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

296

Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2016 tarih ve 271 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Güzelöz Mahallesi’nde, imar planları bulunmayan alanda mevzi nazım imar planı yapılması talebinde bulunulmaktadır. Söz konusu alanda, bölgede üretilen ürünlerin stoklanması, bu ürünlerin bozulmadan ve çürümeden, üretilemeyen bölgelere gönderilmesi, ilçeye ekonomik katkı sağlanması amacıyla tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı ile yer altı soğuk hava depolama tesis alanı planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli L33-b-15-a, L33-b-15-c ve L33-b-15-d nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı ve depolama alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2772,12 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

297

Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dâhilinde Cırgalan Mahallesinde, Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında, Sivas Caddesinin batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dâhilinde Cırgalan Mahallesinde, Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında, Sivas Caddesinin batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.05.2016 tarih ve 256 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dâhilinde Cırgalan Mahallesinde, Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında, Sivas Caddesinin kuzey ve güneyinde kalan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Yeşil alan ve yol olarak planlı alanların, sağlıklı, düzenli ve modern yapılaşmanın sağlanması amacıyla, sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlandığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Kayseri 1. İdare Mahkemesinde 2015/363 Esas sayılı dosya ile açılan planların iptali davasında; mahkemenin 30.11.2015 tarih ve 2015/1405 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Planların iptal edilmesi ile eski planlar yürürlüğe girmediğinden, mahkeme kararında belirtilen iptal gerekçeleri de dikkate alınarak dava konusu parsel ve çevresi için yeni bir planlama çalışması yapılmıştır. Söz konusu bölgede mahkeme kararının gözetildiği, uygulamada karşılaşılacak sorunların giderilebileceği yeni bir planlama yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 31O ve 31N nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda yeniden düzenlenen (NİP-2183,14 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

298

Tomarza Belediyesinin, Emiruşağı Mahallesi 146 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, Emiruşağı Mahallesi 146 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.05.2016 tarih ve 253 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza İlçesi, Emiruşağı Mahallesi, 146 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olup, Tomarza Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen alanın doğuda kalan kısmının akaryakıt ve servis istasyonu olarak, batı kısmının ise konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili söz konusu alanda, konut alanı olarak planlı alanın bir kısmının akaryakıt ve servis istasyonu olarak planlanmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, (NİP-4050,8 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

299

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından 1/50.000, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli imar planı tadilat talepleri için hazırlanan İmar Plan Tadilatı Dosya İnceleme Ücret Tarifesinin belirlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından 1/50.000, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli imar planı tadilat talepleri için hazırlanan İmar Plan Tadilatı Dosya İnceleme Ücret Tarifesinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.06.2016 tarih ve 05 numaralı Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Ortak Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından 1/50.000, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli imar planı tadilat talepleri için hazırlanan İmar Plan Tadilatı Dosya İnceleme Ücret Tarifesinin, Genel Bütçe Hesabında görüşülmesi gerektiğinden talebin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Ortak Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

300

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3257 ada, 22, 23, 24, 25 ve 50 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3257 ada, 22, 23, 24, 25 ve 50 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.05.2016 tarih ve 245 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan, mevcut nazım imar planında, sosyal tesis alanı olarak planlı olup, özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak amacıyla, özel sosyal tesis alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 29N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, özel sosyal tesis alanı olması yönündeki (NİP-2759,136 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

301

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11251 ada, 27 parsel ve 11252 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11251 ada, 27 parsel (eskisi 1380 ada, 27 parsel) ve 11252 ada, 1 parsel (eskisi 1456 ada, 1 parsel) no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.05.2016 tarih ve 246 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Mevcut nazım imar planında, 11251 ada, 27 parsel no’lu taşınmaz, konut alanı (bağ-sayfiye), yol, ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, bir kısmı da plansız alanda kalmaktadır. 11252 ada, 1 parsel no’lu taşınmaz, mevcut nazım imar planında, konut alanı(bağ-sayfiye) ve yol olarak planlı olup, ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan yerin, konut alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 28K nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan yerin, bağ-sayfiye konut alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması yönündeki (NİP-2759,135 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

302

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10170 ada, 19 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10170 ada, 19 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.05.2016 tarih ve 247 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu alan mevcut nazım imar planında, park ve yol olarak planlı olup, parsel maliklerinden birinin talebine istinaden, plan değişikliği talebinde bulunulmaktadır. Bahsi geçen talep incelenmiş olup, yolun tamamının ya da bir bölümünün kaldırılmasının yolun sürekliliğini bozacağı, kaldırılacak yeşil alanın yerine aynı bölge içerisinde yeni bir yeşil alan önerilmediği tespit edildiğinden, plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak (NİP-2759,134 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

303

Kocasinan Belediyesinin, Ziya Gökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilen alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Ziya Gökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilen alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2016 tarih ve 273 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, Bağdat Caddesi ve orta yol aksı üzerinde bulunmakta olup, Kocasinan Belediyesi gecekondu bölgesi olarak anılan, imar planları olmasına rağmen imarlı olarak yapılaşamayan alanda; her türlü doğal afet risklerine karşı korunaksız durumda bulunan mahallenin bir an önce yenilenmesi gerektiğini belirtmektedir. 5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih, 224 sayılı kararı ile “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen ve ilan edilen alandaki tüm çalışmaların Kocasinan Belediyesince yapılması konusunda yetki devri yapılmıştır. Kocasinan Belediyesi yetki devri alınan alanda ve bu alanın civarında yol bağlantılarının yeniden düzenlenmesine ilişkin etkilenen alanı da kapsayacak şekilde revizyon imar planı talep etmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 2. Bendine istinaden 1/5000 ölçekli 30L, 31L ve 1/1000 ölçekli 31L-IVd, 31L-IVc, 30L-Ia, 30L-Ib, 30L-Ic, 30L-Id imar planlarında paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde revizyon nazım imar planı yapılması yönündeki (NİP- 3311,24 Plan İşlem Numaralı) imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

304

Bünyan İlçesi, Fatih Mahallesi'nde 367 ada, 569 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Bünyan İlçesi, Fatih Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 367 ada, 569 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.06.2016 tarih ve 262 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan mevcut nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı bulunmakta olup, civarının karakterine uygun olacak şekilde konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere göre hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin, civarın karakterine uygun olacak şekilde konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması hususunda hazırlanan (NİP-11809,14 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

305

Pınarbaşı İlçesi, Yeni Cami Mahallesi 146 ada, 9, 10, 26, 27 ve 28 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Kadın ve Gençlik Merkezi yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Pınarbaşı İlçesi, Yeni Cami Mahallesi 146 ada, 9, 10, 26, 27 ve 28 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Kadın ve Gençlik Merkezi yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.06.2016 tarih ve 263 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan konut alanı, yol ve park alanı olarak planlı olup, Kadın ve Gençlik Merkezi yapılmak üzere sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere göre hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı, yol ve park alanı olarak planlı yerin, sosyal tesis alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan (NİP-13052,2 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

306

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187 ve 189 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187 ve 189 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.05.2016 tarih ve 251 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli meclis kararlarından;

174 sayılı kararı ile; Yeniköy Mahallesi’nde, ortaokul alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden, KAKS=0,6 değerinin, projenin uygulanabilmesi gerekçesiyle KAKS=0,8 olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması yönündeki (UİP-3050,31 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

176 sayılı kararı ile; Aydınlıkevler Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden, bölgenin elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için, otopark alanı olarak planlı olan yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3034,42 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

177 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden, bölgenin elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için, park alanı olarak planlı olan yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3057,17 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

178 sayılı kararı ile; Yeniköy Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden, bölgenin elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için, park alanı olarak planlı olan yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3050,33 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

179 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden, bölgenin elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için, park alanı olarak planlı olan yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3343,4 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

180 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden, bölgenin elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için, park alanı olarak planlı olan yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3051,25 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

185 sayılı kararı ile; Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde, K10 ve 22x27 ölçülerindeki kütle parselin, inşaat alanı artışı olmaksızın, 22x27 ölçülerinde Yençok=42.50 metre olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması yönündeki (UİP-3421,43 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

186 sayılı kararı ile; Yeşilyurt Mahallesi’nde, iki ayrı alanda, (199 ada, 1 parsel ve 8595 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alan) Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden, bölgenin elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için, park alanı olarak planlı olan yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-4833,6 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

187 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi’nde, söz konusu alanda yer alan kütle parselin, inşaat alanında artış yapılmaksızın, Yençok=39,50 metre olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması yönündeki (UİP-3050,34 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

189 sayılı kararı ile; Osman Kavuncu Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, daha uygun mimari projeler üretilebilmesi için, mevcut inşaat alanında herhangi bir artış yapılmaksızın, yapılaşma koşulunun emsal ve Yençok olarak düzenlenmesi hususundaki (UİP-3050,35 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.05.2016 tarih, 174, 185, 187 ve 189 sayılı kararlarının oy birliği ile, 176, 177, 178, 179, 180 ve 186 sayılı kararlarının oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 174, 185, 187 ve 189 sayılı kararlarının kabulüne oy birliği ile, 176, 177, 178, 179, 180 ve 186 sayılı kararlarının kabulüne ise oy çokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

307

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 120 ve 127 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 120 ve 127 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.06.2016 tarih ve 264 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihli kararlarından;

120 sayılı kararı ile; Cırkalan Mahallesi 7273 ada, 1 parsel, 6332 ada, 9 parsel ve 3658 ada, 4, 5, 6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu resmi kurum alanı, konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı yerlerin inşaat alanı artışı olmaksızın kat adedi 13'ü geçmeyecek şekilde, Yençok=46.00 m yükseklik koşulunda konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (UİP-3938,5 Plan İşlem Numaralı ) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 18.12.2015 tarih, 1167 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak konut alanlarının kat adedi 13'ü geçmeyecek şekilde Yençok=39,5 m olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

127 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın E=1.50 olacak şekilde ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (UİP-6227,5 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 120 sayılı kararının yukarıda açıklandığı şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün, 127 sayılı kararının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

308

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 92, 93, 94 ve 95 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 92, 93, 94 ve 95 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.05.2016 tarih ve 257 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli kararlarından,

92 sayılı kararı ile; Kocasinan Mahallesi, 2863 ada 1, 2 ve 14 parsel nolu taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin inşaat alanı artışı olmaksızın kat adedi 9 u geçmeyecek şekilde Yençok:28 m olarak planlanması yönündeki (UİP-5824,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir. Ancak konut alanının her yönüne 5'er metre çekme mesafesi konularak oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

93 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesi, 2377 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu yeşil olarak planlı yere Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. 'ın talebine istinaden trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-8730,10 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN'ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

94 sayılı kararı ile; Cırkalan Mahallesi, 2387 ada 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlı yerin bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3938,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.01.2016 tarih, 33 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak ticaret alanındaki yapılaşma koşulunun E=0,50, Yençok=6.50 olacak şekilde planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN'ın red oyuna karşın oy çokluğu ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

95 sayılı kararı ile; Beyazşehir Mahallesi, 3595 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu ticaret alanı olarak planlı alanın güneyindeki 20 m çekme mesafesinin 7 m olacak şekilde planlanması yönündeki (UİP-5824,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 92 sayılı kararının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 93 sayılı kararının oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı, 94 sayılı kararının oy çokluğu ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 95 sayılı kararının ise oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 92 ve 95 sayılı kararlarının kabulüne oy birliği ile, 93 ve 94 sayılı kararlarının kabulüne ise oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

309

Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih, 39 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih, 39 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.05.2016 tarih ve 248 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar-Erciyes dağı karayolu ilave ve revizyon imar planı, Karayolları Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 8,3 km uzunluğunda hazırlanan proje kapsamında öngörülen yeni güzergah hattı, kavşaklar ve toplayıcı yolların Hacılar İlçesi imar planı sınırları içinde kalan 1,8 km’lik kısmının yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-7395,1 plan işlem numaralı) talep, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 14.01.2016 tarih, 57 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli ilave+revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih, 39 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

310

Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.05.2016 tarih ve 249 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlı yerin, bağ-sayfiye evi alanı, cami alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (UİP-4912,9 plan işlem numaralı) talep, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 14.12.2015 tarih, 1068 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih, 40 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

311

Akkışla Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Akkışla Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 07.06.2016 tarih ve 274 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeni Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 119 ada, 57 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ile ilgili 04.06.2012 tarih, 06 sayılı Akkışla Belediye Meclis kararına istinaden B-3 ticaret alanı olan yapılaşma koşulu, değiştirilerek B-4 ticaret alanı olacak şekilde kabul edilmiş, ancak söz konusu tadilat kararının işlendiği onaylı plan paftasına ve askı ilan tutanaklarına Akkışla Belediye arşivinde ulaşılamadığı belirlenmiştir. 119 ada, 57 parsele ait 23.07.2012 tarihinde B-4 yapılaşma koşullarına göre yapı ruhsatı verilmiş olup, 4 kat olarak yapılaşan alandaki fiili duruma istinaden plan tadilatının yapılarak plan paftalarına işlenmesi talep edilmiştir. Akkışla Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarih, 15 sayılı kararına istinaden hazırlanan (UİP-15387,5 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

312

Develi Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Develi Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.05.2016 tarih ve 254 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 34 sayılı kararı ile Develi İlçesi, Yeni Mahalle, 1135 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan A-3 ve A-5 yapı nizamında konut alanı olarak planlı olup, Develi Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden alanda yoğunluk artışı olmamak şartıyla alanın A-6 yapı nizamında ve TAKS:0,35 KAKS:1,40 yapılaşma şartlarında konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili yoğunluk artışı olmadan yüksekliğin artırılmasının uygun olacağı ancak KAKS/TAKS oranının A-6 yapı nizamıyla uyuşmadığından uygulamada sorun yaşanmaması açısından alanın E:1,4 Yençok:18,50 olarak değiştirilerek planlanması hususunda hazırlanan (UİP-4138,18 Plan İşlem Numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı kanaatine varıldığından;

Develi Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 34 sayılı kararının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

313

Tomarza Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 33, 34, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Tomarza Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 33, 34, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.05.2016 tarih ve 255 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli kararından;

33 sayılı kararı ile; Tomarza İlçesi, Dadaloğlu Mahallesi, 103 ada 70, 71, 72 ve 73 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve dini tesis alanı olarak planlı olup, Tomarza Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden alanın tamamının dini tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili bahsi geçen talep 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmekte olup, Dadaloğlu Mahallesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmamaktadır. Konunun Dadaloğlu Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapıldıktan sonra değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından, (UİP-13561,9 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin oy birliği ile iadesinin uygun olacağı;

34 sayılı kararı ile; Tomarza İlçesi, Aşağı Mahalle, 472 ada 1, 4, ve 10 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-3 yapı nizamında konut alanı olarak planlı bulunmaktadır. Tomarza Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden alanın B-3 yapı nizamında konut alanı olarak planlanmasını talep etmekte olup, konu ile ilgili alanın B-3 yapı nizamında planlanmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, (UİP-13561,10 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile iadesinin uygun olacağı;

35 sayılı kararı ile; Tomarza İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, 250 ada 5 parsel numaralı taşınmaz A-2 yapı nizamında, TAKS:0,25 KAKS:0,50 yapılaşma şartlarında konut alanı olarak planlı olup, Tomarza Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden ada ortasından geçen ifraz çizgisinin kaldırılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili ifraz çizgisinin fiziki olarak bağlayıcılığının olmadığı, ada bütününde yapılacak tek yapı yada site nizamı yapılaşmada bir engel teşkil etmediği tespit edildiğinden, (UİP-13561,11 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile iadesinin uygun olacağı;

36 sayılı karar ile; Tomarza İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, 468 ada 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-3 yapı nizamında, TAKS:0,25 KAKS:0,75 yapılaşma şartlarında konut alanı olarak planlıdır. Tomarza Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden alanın yoğunluk artışı olmamak şartıyla A-5 yapı nizamında, TAKS:0,25 KAKS:0,75 yapılaşma şartlarında konut alanı olarak planlanmasını talep etmekte olup, talebin adanın bir bölümünü etkilediği ve parsel bazında olduğu kanaatine varıldığından, (UİP-13561,12 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile iadesinin uygun olacağı;

Tomarza Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih 33, 34, 35 ve 36 sayılı kararlarının oy birliği ile iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

314

Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.06.2016 tarih ve 265 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih ve 36 sayılı kararı ile Yahyalı İlçesi, Gazibeyli Mahallesi, 291 ada 3,4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanı olarak planlı bulunmaktadır. Yahyalı Belediyesi alanda bulunan park sorununu gidermek amacıyla taşınmazların otopark olarak planlanmasını talep etmekte olup, (UİP-7406,13 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebinin uygun olacağı kanaatine varıldığından,

Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih ve 36 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

315

Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.06.2016 tarih ve 266 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih ve 37 sayılı kararı ile Yahyalı İlçesi, Taşhan ve İsmet Mahallelerinde 167 ada 72 parsel, 170 ada 220 parsel ve 663 ada 35 parsel numaralı taşınmazların 1/1000 ölçekli planları bulunmamakta olup, Yahyalı Belediyesi bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alanda rüzgar enerji santrali kurulması için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (UİP-7406,11 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebi, Büyükşehir Belediye Meclis'inin 08.02.2016 tarih ve 89 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından,

Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih ve 37 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

316

Yahyalı Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.06.2016 tarih ve 267 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih ve 37 sayılı kararı ile Yahyalı İlçesi, Çiğili Mahallesi,1096 ada 8, 10 ve 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı bulunmaktadır. Yahyalı Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden bölgenin ihtiyacını karşılamak amacıyla alanın dini tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili konut alanı olarak planlı yerin dini tesis alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan (UİP-7406,12 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat talebi, Büyükşehir Belediye Meclis'inin 14.08.2015 tarih 724 sayılı kararına uygun olarak hazırlandığından, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

317

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği’nin onaylanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği’nin onaylanması talebi hususunda hazırlanan 27.05.2016 tarih ve 14 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Ortak Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Başkanı Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun sözlü önergesiyle ekte sunulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği’nde 29 koltuk olarak geçen yerlerin 29+1 olarak değiştirilerek, ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Ortak Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

318

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin onaylanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin onaylanması talebi hususunda hazırlanan 27.05.2016 tarih ve 15 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

319

Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 1618. Sokak isminin “Fatoş BÜYÜKKUŞOĞLU” Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 1618. Sokak isminin “Fatoş BÜYÜKKUŞOĞLU” Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 27.05.2016 tarih ve 16 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 1618. Sokak isminin “Fatoş BÜYÜKKUŞOĞLU” Sokak olarak değiştirilmesi hususundaki talebin, çevresinde yeni açılacak yollarla beraber daha sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

320

Diyarbakır İlimizin Sur İlçesinde çıkan çatışma sonucunda şehit olan Özel Harekatçı Uzman Çavuş Göksal CİN’in isminin Belediyemize ait bir parka verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Diyarbakır İlimizin Sur İlçesinde çıkan çatışma sonucunda şehit olan Özel Harekatçı Uzman Çavuş Göksal CİN’in isminin Belediyemize ait bir parka verilmesi talebi hususunda hazırlanan 27.05.2016 tarih ve 17 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Diyarbakır İlimizin Sur İlçesinde çıkan çatışma sonucunda şehit olan Özel Harekatçı Uzman Çavuş Göksal CİN’in isminin Belediyemize ait bir parka verilmesi talebinin kabulü uygun görülmüştür. Şehidimizin isminin Belediyemizce yeni açılacak bir parkta değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

321

Belediyemizce yaptırılan bir okul binasına Durak-Hava DEMİR isminin verilmesi şartı ile yapılacak 1.150.000,00 TL bağışın kabul edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Durak Demir ve Hava Demir isimli hayırseverlerin, Belediyemizce yaptırılan bir okul binasına Durak-Hava DEMİR isminin verilmesi şartı ile yapılacak 1.150.000,00 TL bağışın kabul edilmesi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 271 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Durak Demir ve Hava Demir isimli hayırseverlerin yapacakları 1.150.000,00 TL şartlı bağışın kabul edilmesine ve Belediyemizce yaptırılan bir okul binasına Durak-Hava DEMİR isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

322

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin kullanması amacıyla Belediyemizce yaptırılacak olan tesislerin inşası ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 07.06.2016 tarih ve 287 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin kullanması amacıyla Belediyemizce yaptırılacak olan tesislerin inşası ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

323

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri desteklemek, bu meslekleri yaşatmak, tarihini ve kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 07.06.2016 tarih ve 288 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri desteklemek, bu meslekleri yaşatmak, tarihini ve kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Karar tarihi :13/06/2016

No : 324

Finansmanı İslam Kalkınma Bankası tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Kentsel Ulaşım Projeleri” kapsamında, Bankanın İslam Kalkınma Bankası kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize “30 Adet İlave Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi Aracı Mal Alımı ” projesinin finansmanı için kullandırılacak 36.880.536,00 Avro krediye ilişkin Alt Kredi Anlaşması ve eklerini imzalamaya,

Bankanın Danışmanlık, Denetim ve Teknik Hizmet Giderleri Hesap Esasları Yönergesi çerçevesinde belirlenecek giderlerin Belediyemizce karşılanması kaydıyla, krediye konu işin denetiminin Banka ve Belediyemizce müştereken yapılmasına,

Belediyemiz toplu taşıma gelirlerinin Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılacak kredinin teminatı olarak gösterilmesine, teminata konu toplu taşıma gelirlerinin yetmemesi halinde Banka ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının teminat olarak gösterilmesine,

Belediyemizce söz konusu projenin yapımından vazgeçilmesi halinde bu konuda yapılan harcamaların Banka ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızdan mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın kesilmesi hususunda Bankaya yetki verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya,

Her türlü vergi, resim, harç ve giderleri Belediyemizce karşılanmak üzere, Belediyemiz adına; Bankaca belirlenecek ticari bankanın Belediyemiz yöresinde bulunan şubesinde Teminat Hesabı açılması için gerekli belgeleri imzalamaya, Teminat Hesabına Banka lehine 1. sırada ve süresiz olarak rehin tesis edilmesi için gerekli evrakı imzalamaya ve Belediyemizce tahsil edilen toplu taşıma gelirlerine ait muhasebe hesapları altında Teminat Hesabına aktarılmak üzere detay hesapların açılmasına,

Bu amaca uygun olarak Belediyeyi borç altına sokabilecek her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya,

Gösterilen teminatların kredi geri ödemesinde yetersiz kalması halinde, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkulü Bankaya rehin etmeye ve ipotek vermeye,

Krediye teminat gösterilen gelirler kaldırılır veya veriliş şekli değiştirilirse, krediden kaynaklanacak geri ödemelerin, her ne ad altında olursa olsun, bu gelirlerin yerine konulacak gelir ve menfaatler ile kanun gereğince dağıtılan payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bakılmaksızın tamamından tahsil edilerek yapılması konusunda Bankaya yetki verilmesine,

Belediyenin her türlü hak ve alacaklarını Bankaya terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her türlü ticari işletmeyi Bankaya rehin vermeye,

Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya,

Belediyemizce Banka’dan Avro kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri imzalamaya, kredinin teminatı olarak gösterilmesi kabul edilmiş olan toplu taşıma gelirlerinin ve diğer gelirlerin teminat olarak gösterilmesine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmeye, gösterilen teminatların yetersiz kalması halinde diğer borçlandırıcı işlemleri yapmaya ve Teminat Hesabı oluşturulması, kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Belediye Başkanı Sayın Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişi veya kişilerin yetkili kılınmasına Belediye Meclisince 13/06/2016 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

325

Yeşilhisar İlçesi Güney Mahallesinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Güney Mahallesi Garipler Sokağı No:30 Yeşilhisar/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 08.06.2016 tarih ve 250 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Güney Mahallesi Garipler Sokağı No:30 Yeşilhisar/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönünde Meclis Üyeleri Merve SARIOĞLU ve Kamuran TEMİR’in verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

326

Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, Kocasinan İlçesi, Kötügöller ve Beyazşehir Mahallelerinde bulunan muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların satışının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, Kocasinan İlçesi, Kötügöller ve Beyazşehir Mahallelerinde bulunan muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların satışının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2016 tarih ve 1827 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, 12019 ada, 1 parsel numaralı, 19.942,39m² yüzölçümlü, ticaret alanı olarak planlı, 12020 ada, 1 parsel numaralı, 27.897,76m² yüzölçümlü, ticaret alanı olarak planlı, Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, 7577 ada, 1 parsel numaralı, 1.836,60m² yüzölçümlü, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı, Beyazşehir Mahallesi, 3640 ada, 4 parsel numaralı, 1.455,59m² yüzölçümlü, konut alanı olarak planlı, 3697 ada, 1 parsel numaralı, 1.686,85m² yüzölçümlü, ticaret+konut alanı olarak planlı, 3651 ada, 3 parsel numaralı, 1.914,78m² yüzölçümlü, konut alanı olarak planlı, 3695 ada, 1 parsel numaralı, 1.799,67m² yüzölçümlü, ticaret+konut alanı olarak planlı, 3626 ada, 3 parsel numaralı, 2.246,99m² yüzölçümlü, akaryakıt ve servis istasyonu olarak planlı taşınmazların, 2886 sayılı Kanun’un amir hükümleri gereğince satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

327

İtfaiye Eri kadro derecelerinin üst sınırı 5 iken 3 olarak belirlenmesi ve diğer dolu kadrolardan, kadro dereceleri değişmesi gerekenler için tanzim edilen III Sayılı Cetvelin kabul edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, İtfaiye Eri kadro derecelerinin üst sınırı 5 iken 3 olarak belirlenmesi ve diğer dolu kadrolardan, kadro dereceleri değişmesi gerekenler için tanzim edilen III Sayılı Cetvelin kabul edilmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 10.06.2016 tarih ve 964 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede ‘‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik’’ yayınlanmış olup yayınlanan Yönetmeliğin 8. Maddesi ‘‘Memur Kadro Kütüğünde’’ İtfaiye Eri Kadro Derece üst sınırı 5 iken 3 olarak yeniden düzenlenmiştir. Anılan değişiklik uyarınca İtfaiye Eri kadro derecesi 5 ve altında bulunup, öğrenim durumu ve müktesepleri uygun olan İtfaiye Eri personelinin kadro derecelerinin 3 olarak belirlenmesine ve diğer dolu kadrolardan, kadro dereceleri değişmesi gerekenler için tanzim edilen III Sayılı Cetvelin (Memur Dolu Kadro Değişikliği) ekte sunulan şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2016

328

Meclisin Bilgilendirilmesi ve Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri.

 

 

 

Meclis gündeminin 42 ve 43. maddelerinde bulunan yurtdışı görevlendirmeleriyle ilgili Meclis bilgilendirilmiştir.

Meclis gündeminin 86. maddesinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy birliği ile,

Meclis gündeminin 30, 31, 32, 33, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88 ve 89. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.