Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2014

 

 

 

 

418

Kılıçoğlu Ltd.Şti.’nin KASKİ Genel Müdürlüğünden alacağı hakkında “Sulh Teklifi” nin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kılıçoğlu Ltd.Şti.’nin KASKİ Genel Müdürlüğünden alacağı hakkında “Sulh Teklifi” nin incelenmesi talebi hususunda, hazırlanan 11.06.2014 tarih ve 5 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 6360 sayılı Kanun ile su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin borçları KASKİ Genel Müdürlüğüne devrolunan Yeni Süksün Belediyesinin 2003 yılında yaptığı Kanalizasyon İnşaat ihalesi işinin yüklenicisi ve Bünyan İcra Müdürlüğünün 2014/58 sayılı (yenilenmeden önce 2004/47) dosyasından alacaklı Kılıçoğlu İnş. Teks. Tarım Ürn Zirai İlaç Day.Tük.Mal.Soğuk Hava Dep. Hayv. San ve Tic. Ltd.Şti. (Kılıçoğlu İnş. Ltd.Şti.) yetkilisi Süleyman Muharrem Kılıç, 630.000,00 TL ödeme yapılması durumunda sulh olacağını beyan ve taahhüt ederek, sulh teklifinin kabulü halinde bu miktarın Kayseri 8. Noterliği’nin 22.05.2014 tarih ve 19392 yevmiye numaralı temliknamesindeki temlik alacaklısına ödenmesini de talep ettiği sulh teklifi içeren dilekçesini 05.06.2014 tarihinde KASKİ Genel Müdürlüğüne sunduğu, sunulan 05/06/2014 tarih ve 4330 kayıt numaralı sulh teklif dilekçesinde sulh teklif edilen miktarın 630.000,00 TL olması, Bünyan İcra Müdürlüğünün 2014/58 sayılı dosyasından gönderilen güncel 24/05/2014 tarihli Bakiye Borç Muhtırasındaki miktarın 1.065.215,42 TL olması, bu güne kadar hukuk yollarının tüketilmiş ve aleyhe sonuçlanmış olması dikkate alındığında İdare’nin yaklaşık 435.215,42 TL’ lik bir fazla ödemeden kurtulacağı da göz önünde alındığında; Yüklenici-alacaklının 04/06/2014 tarihli sulh teklif dilekçesindeki beyan ve taahhütnamelerini içeren ibraname almak kaydıyla, 630.000,00 TL’lik sulh teklifinin kabulü ile söz konusu bedelin yukarıda anılan temlikname alacaklısına ödenmesi suretiyle ödemenin gerçekleşmesine ve böylece Bünyan İcra Müdürlüğü’nün 2014/58 sayılı dosyasına konu borcun sulhen ortadan kaldırılmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun, KASKİ Genel Kurulu Sıfatıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2014

 

 

 

 

419

Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, mevcut su deposu alanlarının imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, mevcut su deposu alanlarının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.06.2014 tarih ve 162 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden ilgili kuruma ait içme suyu tesislerinin yer aldığı su depolarının imar planlarına işlenmesi istenmektedir. Söz konusu tesislerden, 7 adet su deposu alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmiştir. 4 adet su deposu alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenecektir. 2 adet su deposunun yer aldığı alanların 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmadığından planlara işlenmemiştir. 1 adet su deposu da yolda kaldığı için planlara işlenememiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenen su deposu alanları şu şekildedir;

Gesi-Güney Mahallesi’nde yeşil alan olarak planlı olan 21C kodlu su deposu,

Kıranardı-Cumhuriyet Mahallesi’nde yeşil alan olarak planlı olan 19E kodlu su deposu,

Kıranardı-Cumhuriyet Mahallesi’nde orman alanı olarak planlı olan 19D kodlu su deposu,

Esentepe Mahallesi’nde ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan 3C kodlu su deposu,

Mimarsinan-Fatih Mahallesi’nde turistik tesis alanı olarak planlı 17K kodlu su deposu,

Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde (M) işaretli kültürel tesis alanı olarak planlı olan 17B kodlu su deposu,

Erenköy Mahallesi’nde, resmi kurum alanı olarak planlı olan 12H kodlu su deposu,

1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmeyen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenecek olan su deposu alanları şu şekildedir;

Erenköy Mahallesi’nde yeşil alan olarak planlı olan 12B kodlu su deposu,

Kıranardı-Fatih Mahallesi’nde yeşil alan olarak planlı olan 19C kodlu su deposu,

Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde çocuk bahçesi alanı olarak planlı olan 11C kodlu su deposu,

Erenköy Mahallesi’nde konut alanı olarak planlı olan 12G kodlu su deposu,

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları olmadığından planlara işlenmeyen su deposu alanları şu şekildedir;

Gesi-Bağpınar Mahallesi’nde bulunan 63A kodlu su deposu ve Kocatepe Mahallesi’nde bulunan 68D kodlu su deposu alanları,

Gesi-Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 21D kodlu su deposu alanı ise yolda kaldığı için planlara işlenmemiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin su deposu alanı olarak planlanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2014

 

 

 

 

420

Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi veya Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde onama sınırı içerisine alınan yerin su deposu alanı olarak imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi'nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi veya Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde onama sınırı içerisine alınan yerin su deposu alanı olarak imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.06.2014 tarih ve 163 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi veya Talas İlçesi Yenidoğan Mahallelerinde önerilen su deposu alanlarından birinin imar planlarına işlenmesi istenmektedir. Yeraltına yapılması düşünülen su depolarından Yenidoğan Mahallesinde onama sınırı içerisine alınan yerdeki alanın imar planına işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında teknik olarak gösterilemeyecek kadar küçük ölçülerde olduğundan 5216 sayılı kanunun 7/c maddesine istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği önerisi hazırlanmıştır.

1/1000 ölçekli K35d-06-b-2-a uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan park alanı olarak planlı yerin su deposu alanı olarak planlanması yönündeki imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2014

 

 

 

 

421

Kocasinan Belediyesinin, TOKİ ve Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası işbirliğinde gerçekleştirilen “Mobilyakent”in bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, TOKİ ve Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası işbirliğinde gerçekleştirilen “Mobilyakent”in bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.06.2014 tarih ve 164 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda; S.S.Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün görüşüne istinaden Afet su kanalının imar planlarına işlenmesi talep etmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2013 tarih, 690 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 30 sayılı ve bu kararı onayan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarih, 113 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılarak söz konusu afet su kanalı planlara işlenmiştir. Ancak; S.S.Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi yetkilileri projelerinde showroomların üzerinden geçen bu kanalın; deplase edilmesi ile ilgili bir proje hazırlayarak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün 08.04.2014 tarih, 211685 sayılı yazısı ile deplase projesi ile ilgili uygun görüş almışlardır. Kocasinan Belediyesi; söz konusu kurum görüşü ve S.S.Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin talebi üzerine deplase edilen kanal alanının planlara işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K34-b-24a ve K34-b-24b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; deplase edilen kanal güzergahının planlara işlenmesinin uygun olacağı yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2014

 

 

 

 

422

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.06.2014 tarih ve 165 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarihli kararlarından;

231 sayılı kararı ile, Germir Mahallesinde Tapu ve kadastro XI. Bölge müdürlüğünün talebine istinaden konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin, resmi kurum alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.03.2014 tarih, 185 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

232 sayılı kararı ile, Erenköy Mahallesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden ilköğretim alanının güney yönünde büyütülmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.02.2014 tarih, 157 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

233 sayılı kararı ile, Köşk Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden park alanı olarak planlı yere trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

234 sayılı kararı ile, Konaklar Mahallesinde sosyal tesis alanı (zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme koruma ve eğitim alanı) planlı yerdeki 0,60 olan emsal değerinin, 0,80 olarak düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

235 sayılı kararı ile, Seyitgazi Mahallesinde M ticaret lejant işaretli turistik alan ticaret merkezi alanı olarak planlı yerde, fiilen zemindeki kullanım dikkate alınarak imar adasının ada ayrım çizgisi ile ayrılarak yapı yaklaşma sınırlarının kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

236 sayılı kararı ile, 30 Ağustos Mahallesinde ticaret alanı olarak planlı yerlerin inşaat alanı artmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2014

 

 

 

 

423

Talas Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 106, 108, 109, 110, 111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 106, 108, 109, 110, 111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.06.2014 tarih ve 166 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 02.06.2014 tarihli kararlarından;

108 Sayılı Kararı ile; Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 401 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarının, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.00, Hmax:12.50 yapılaşma koşullarında Gençlik ve Spor Alanı, park alanı ve yaya yolu planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.02.2014 tarih, 161 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

112 Sayılı Kararı ile; Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 27 ada, 384, 385, 386 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarının, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında K3 kütle nizamlı Belediye Hizmet Alanı olacak şekilde planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

106, 109, 110, 111 sayılı kararlarının ise incelemeler devam ettiğinden yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 02.06.2014 tarih, 106, 108, 109, 110, 111 ve 112 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2014

 

 

 

 

424

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih, 123, 124 ve 125 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih, 123, 124 ve 125 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.06.2014 tarih ve 167 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli kararlarından;

123 sayılı kararı ile; Kızık Mahallesinde 5540 ada, 171 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım ve Pazarlama ve Tic. A.Ş. talebi üzerine Doğalgaz Basınç Düşürme istasyonu yapılabilmesi amacıyla söz konusu alanın Teknik Altyapı Alanı ve yol olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.02.2014 tarih, 92 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

124 sayılı kararı ile; Yenidoğan Mahallesinde 4814 ada, 1 parsel, 7232 ada,1 parsel ve 7228 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda Kayseri ve Civari Elektirik T.A.Ş.’nin talebi üzerine yeşil alan olarak planlı alanlarda trafo binalarının planlara işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

125 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde 4552 ada, 2 parsel ve 7208 ada,1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda Kayseri ve Civari Elektirik T.A.Ş.’nin talebi üzerine yeşil alan olarak planlı alanlarda trafo binalarının planlara işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih, 123, 124 ve 125 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2014

 

 

 

 

425

Kocasinan Belediyesinin, Yazır mahallesi 6028 ada, 1 parselin bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yazır mahallesi 6028 ada, 1 parselin bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.06.2014 tarih ve 168 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, 06.06.2014 tarih ve 1850 sayılı yazısı ile, Yazır Mahallesi, 6028 ada, 1 parsel nolu taşınmaz 1/25.000 ölçekli nazım imar planında mutlak tarım alanı olarak planlı alanın, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup, parsel malikinin talebine istinaden, arazisi üzerinde tavuk kümesleri ve yem üniteleri olduğu belirterek, Tarımsal Kırsal Kalkınma Projelerinden faydalanabilmek amacıyla imar planlarının yapılmasını istemektedir. Söz konusu alanda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 20.12.2013 tarih, 18721 sayılı yazısı ile uygun görüşü bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K35-a-16b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin; 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Plan Hükümlerinin 4.24 maddesi çerçevesinde Tarımsal Amaçlı Yapı Alanı ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.