2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.06.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 390 Toplantı No : 6

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Birleşim No : 1

Çaytarla mevkii, 542 ada, 1 parselde Oturum No : 1

1/5000 ölçekli NİP. değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, mülkiyeti KC İnşaat Taahhüt Anonim Şirketine ait, Erkilet yerleşimi, Çaytarla mevkii, 542 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 183’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olarak planlı olup, parsel maliklerinin talebi üzerine LPG satışına olanak sağlamak amacıyla bahsi geçen alanın Bakım Akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlanması ve alan büyüklüğü açısından planlarda farklı olan bu alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlardaki uyumsuzluğunun giderilmesi talep edilmektedir.

Bahsi geçen plan değişikliği talebi için parsel maliklerinden istenen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) görüşü tarafımıza iletilmediğinden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 391 Toplantı No : 6

Konusu : Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Birleşim No : 1

5904 ve 5905 parsellerde 1/1000 ölçekli Oturum No : 1

uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, mülkiyeti kendilerine ait Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.05.2011 tarih ve 169’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın talebine istinaden Mimarsinan Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, 26.03.2010 tarihinde TOKİ tarafından onaylanarak re’sen yürürlüğe giren uygulama imar planında bulunan imar adasında yapılmak istenen plan değişikliği talebinin, üç aylık sürenin dolması sebebiyle, 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 4.maddesi gereği gündemden düşürülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı No : 6

Karar No : 392 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Şeker mahallesi, 4690 ada, Oturum No : 1

1 parselde 1/5000 ölçekli NİP. tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Şeker mahallesi, 4690 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 189’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, söz konusu parselin bulunduğu alan ve civarında Belediyemiz Meclisinin 14.01.2008 tarih, 16 sayılı kararı ile yapılan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2008/223 esas, 2009/1002 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu planlarda söz konusu parsel Eğitim Tesis Alanı olarak planlanmış, mahkemece iptal edilmesi üzerine plansız alan olarak kalmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bölgede Eğitim Tesisi Alanına ihtiyaç olduğu belirtilerek bu parselin imar planında eğitim tesisi alanı olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu talebin Kocasinan belediyesi tarafından üst ölçek plan kararlarına uygun olarak yapılacak ilave+revizyon plan çalışması aşamasında değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı No : 6

Karar No : 393 Birleşim No : 1

Konusu : Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesinde Oturum No : 1

1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesindeki, Bilge Kaan caddesi ve Şehit Ali Örnek sokak ile bunların oluşturduğu kavşak alanında ve yine aynı bölgede yer alan 77 pafta, 322 ada, 1 parsel ve 1 pafta, 27 ada, 282 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair;07.06.2011 tarih ve 192’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, sosyal tesis alanı ve yol olarak planlı yerde kavşak düzenlemesi yapılarak bahsi geçen alanın yeniden düzenlenmesi istenmektedir. Ayrıca aynı bölgede yer alan konut alanı planlı yerin belediye hizmet alanı olarak planlanması istenmektedir. Söz konusu nazım imar planı tadilatına yönelik planlama çalışmaları yeniden ele alınacağından taleplerin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı No : 6

Karar No : 394 Birleşim No : 1

Konusu : Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesinin, Oturum No : 1

muhtelif parsellerinde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesinde, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada, 20-51 parsel, 139 ada, 9 parsel ve mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada 11-19 parseller K35-d-07-a pafta nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, K35-d-07-a-1-c ve K35-d-07-a-1-d pafta nolu 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 195’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı yerin fiili duruma uygun olarak belediye hizmet alanı şeklinde planlanması istenmektedir. Söz konusu talep incelenmiş olup, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre “İmar Değişikliği Plan Tekliflerinde Aranacak Belgeler” bölümünde belirtilen dokümanların tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen tadilata ilişkin talebin eksiklikler nedeniyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı No : 6

Karar No : 395 Birleşim No : 1

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 14.03.2011 tarih ve 149 Oturum No : 1

sayılı kararına Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Belediyemiz meclisinin 14.03.2011 tarih ve 149 sayılı kararı ile, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel, 61 pafta 1129 ada, 2 parsel ve 77 pafta, 3 parselin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 199’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesindeki Belediyemiz Meclisinin almış olduğu 14.03.2011 tarih,149 sayılı kararına istinaden ibadet yeri ve kreş alanı olacak şekilde yapılan plan değişikliğine kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle meclis kararına ve askı ilan süresi içerisinde plana Cengiz AKPARLAR tarafından itiraz edilmiştir. Söz konusu imar plan tadilatı yeniden değerlendirilmiş olup, itiraz kabul edilmiştir. Bahsi geçen alandaki kreş alanının ve otopark alanının kaldırılarak, planların ilk hali olan cami alanı olacak şekilde planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı No : 6

Karar No : 396 Birleşim No : 1

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 14.03.2011 tarih ve 141 Oturum No : 1

sayılı kararına Turan TÜRKÜM tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Belediyemiz meclisinin 14.03.2011 tarih ve 141 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sağlık Bakanlığına tahsisli, 4701 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına Turan TÜRKÜM tarafından yapılan itirazı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 196’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu meclis kararına istinaden yapılan plan değişikliği ile Sağlık Tesisi alanı olarak planlı alan Kentsel Servis Alanı olarak planlanmıştır. Yapılan plan değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle itirazda bulunulmuştur.

Bahsi geçen plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde aynı şahıs tarafından yeniden itirazda bulunulmuştur. Ayrıca konu komisyonumuz aşamasındayken söz konusu plan değişikliğine Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 09.05.2011 tarih 6141 sayılı dilekçesi ile itiraz ettiğinden, tüm itirazların birlikte değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

Söz konusu itirazlara konu olan parselinde içinde bulunduğu alanda, itirazın gerekçeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle itiraz edilen alanında içine alacak şekilde Kocasinan Belediyesi tarafından üst ölçek plan kararlarına uygun olarak yapılacak ilave+revizyon plan çalışması aşamasında değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddine ve bu alanın ilave+revizyon planlarda değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı No : 6

Karar No : 397 Birleşim No : 1

Konusu : Talas Belediyesi, Akçakaya Mahallesi, 25 pafta, Oturum No : 1

5435 ve 5436 parsellerde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Akçakaya Mahallesi, 25 pafta, 5435 ve 5436 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 194’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akçakaya Mahallesindeki, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğunluklu gelişme konut alanı olarak planlı bulunan söz konusu kadastro parsellerinin alan kullanımının, at eğitimi ve binicilik faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak şekilde değiştirilmesi talep edilmektedir.

Bahsi geçen talep tüm Kayseri kenti bütününde değerlendirilmiş olup çeşitli ihtiyaçlar da göz önüne alınarak plan müellifi görüşü doğrultusunda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı bulunan ancak alt ölçekli planı bulunmayan alanlarda aşağıdaki plan notu belirlenmiştir.

“Amatör olarak At Biniciliği ile Go-kart, Offroad, Paintball vb. günümüz eğlence türü faaliyetleri ile bunları tamamlayıcı tesislerin yer alacağı faaliyetler alt ölçekli planı olmayan alanlara yapılması durumunda; söz konusu faaliyetlerin yer aldığı alanlarda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar mevcut kadastro yolundan cephe almak, parsel genişliği 25 metreden, parsel derinliği 50 metreden az olmamak şartı ile yapılar tek katlı olarak 8,95 metreyi geçmeyecek şekilde sosyal tesis, idari tesis ve günlük ihtiyaçlara cevap verecek tesisler alanın 0.05’ini, bunların dışında yer alan faaliyetin türüne göre pistler, kapalı manej vb. alanlar ise yine alanın 0.05’ini, toplamda tüm faaliyetler alanın 0.10’ unu aşmayacak şekilde ve gerekli taahhütnameler alınarak geçici ruhsat vermeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir.” hükmünün 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan notlarına eklenmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı No : 6

Karar No : 398 Birleşim No : 1

Konusu : Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesi, Oturum No : 1

3 pafta, 1584 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesi 3 pafta, 1584 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 193’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu konut alanı ve yol olarak planlı alanın parsel malikinin mağduriyetinin kaldırılması amacıyla yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı No : 6

Karar No : 399 Birleşim No : 1

Konusu : Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Oturum No : 1

Kavşağı ile Talas bağlantısını sağlayan yolların imar planlarına işlenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Kavşağı ile Talas bağlantısını sağlayan yolların İmar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 185’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Kavşağı ile Talas bağlantısını sağlayan yolların imar planlarına işlenmesi talebi 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve mevcut nazım imar planları ile mevcut uygulama imar planları çerçevesinde incelenmiştir. Söz konusu bağlantı yolu Aydınlar mevkiinde yer alan imar planlarını etkilemiş olup resmi kurum alanı, otopark alanı, yeşil alan, sağlık tesisi alanı, konut alanları ve yaya yolu düzenlemesi yapılmıştır. Bahsi geçen bağlantı yolunun 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı No : 6

Karar No : 400 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Kayabağ Mahallesinde Oturum No : 1

ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Kayabağ Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.06.2011 tarih ve 180’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kayabağ Mahallesinde, mevcut mezarlık alanının yetersiz olduğu gerekçesiyle, bu alanın civarı ile birlikte ilave planlarını hazırlamıştır. Bahsi geçen alanda yerinde yapılan incelemeler sonucunda, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının görüşü de dikkate alınarak, önerilen mezarlık alanı uygun görülmemiştir. Ancak önerilen konut alanlarının, üst ölçekli plan kararlarına uygun olacak şekilde bağ sayfiye evi alanı olarak planlanması uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli K35-a-24-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, mezarlık olarak planlanan yerlerin plan onama sınırı dışında kalması kaydıyla, bağ-sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması hususundaki ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı No : 6

Karar No : 401 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi, Oturum No : 1

2411 ada, 28 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi, 2411 ada, 28 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.05.2011 tarih ve 174’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin, fiili duruma uygun olacak şekilde, konut alanı planlı yerin yeşil alan, yeşil alan planlı yerin ise konut alanı olarak nazım imar planına işlenmesini talep etmektedir. Ancak planlanmak istenen yeşil alan, nazım imar planında gösterilemeyecek ölçüde olduğundan, plan müellifi tarafından sadece konut alanı nazım imar planına işlenmiştir.

1/5000 ölçekli 30J nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 402 Toplantı No : 6

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Mahzemin Mahallesinde, Birleşim No : 1

1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon NİP. yapılması. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesinde, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.05.2011 tarih ve 168’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, kentsel donatı alanları, ticaret alanı, pazarlama alanı, resmi kurum alanı, küçük sanatlar alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, yeşil alan, ağaçlandırılacak alan, garaj alanı ve yol olarak planlıdır. Mahzemin Yeni mahalle ve Gündoğan Mahallesi muhtarları, 2009 yılında Kocasinan Belediyesine Mahzemin mahallesi olarak bağlanmalarından dolayı sosyal ve kentsel kullanımların bir çoğununun Kocasinan ilçesi merkezinden karşıladıklarını belirtmekte ve bu sebeple 1993 yılında Mahzemin Belediyesi tarafından yapılan imar planlarında bulunan yeşil alan, kentsel donatı alanları, resmi kurum alanı gibi alanların bir kısmına ihtiyaç kalmadığı belirtilerek, planların revize edilmesini talep etmektedirler.

Bahsi geçen alanda sosyal donatı alanlarının tamamının kaldırılması plan müellifi görüşünde de belirtildiği üzere mümkün olmadığından talebin bu şekliyle reddine, ancak yerleşimin değişen nüfus ve ihtiyaçları göz önüne alınarak revizyon çalışması yapılması durumunda konunun yeniden değerlendirilebileceği yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 403 Toplantı No : 6

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Mahzemin Mahallesi, Birleşim No : 1

K34b-12d-3a pafta, 103 ada, 19 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi K34b-12d-3a pafta, 103 ada, 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.05.2011 tarih ve 167’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı ve 20 metrelik yol olarak planlıdır. Parsel maliki parselini kullanamadığını belirterek, mağduriyetinin giderilmesi için plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Bahsi geçen talebin bu alan ve civarında yapılacak revizyon imar planı çalışmalarında değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 404 Toplantı No : 6

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Uğurevler Mahallesi, Birleşim No : 1

404 pafta, 3238 ada, 74 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi, 404 pafta, 3238 ada, 74 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.05.2011 tarih ve 171’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve 15 metrelik yol, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan ve 15 metrelik yol olarak planlı olup, parsel maliki mağduriyetinin giderilmesi için parselinin yeşil alandan çıkarılmasını talep etmektedir.

Plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 405 Toplantı No : 6

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi, Birleşim No : 1

76 pafta 441 ada, 1 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi Erkilet Mahallesi, 76 pafta 441 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.05.2011 tarih ve 165’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli Nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı planlıdır. Parsel malikleri söz konusu taşınmazın Kuzey Çevre yolundan cephe almadığı gerekçesi ile parselin konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu plan değişikliği talebi, plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden plan bütünlüğünü bozduğundan ve bölgede yapılacak revizyon plan çalışmalarında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 406 Toplantı No : 6

Konusu : İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi, Birleşim No : 1

155 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 155 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 187’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında imar planında ilköğretim alanı, ticaret alanı, dini tesis alanı ve sağlık tesisi alanı olarak planlı alanda okul alanı olarak planlı yerde fiilen kullanılan ev bulunduğundan, parsel malikinin mağduriyetinin giderilmesi için bu alanın yeniden düzenlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-10-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, ilköğretim alanı, ticaret alanı, dini tesis alanı ve sağlık tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 407 Toplantı No : 6

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi, Birleşim No : 1

mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 6577 ada 1 parsel ve Oturum No : 1

Mülkiyeti OSB Müdürlüğüne ait, 1450 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 6577 ada 1 parsel ve Mülkiyeti Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait, 1450 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.06.2011 tarih ve 176’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 6577 ada 1 parsel ve Mülkiyeti Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait, 1450 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesinde, söz konusu parsellerin bulunduğu alanda ilköğretim alanı olarak planlı yerin, ilköğretim alanı, konut alanı ve yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesi talebinin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 408 Toplantı No : 6

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kayabağ Mahallesi, Birleşim No : 1

17 pafta, 517 parselde plan değişikliği yapılması. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kayabağ Mahallesi, 17 pafta, 517 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.06.2011 tarih ve 177’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kayabağ mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında gölet alanı olarak planlı yerin, DSİ ve KASKİ’den alınan görüşlere istinaden, daha önce yapılmış olan 1/50000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğine uygun olacak şekilde, 1/25000 ölçekli nazım imar planına, civarın planlamasına uygun olacak şekilde diğer tarım alanı olarak planlanmıştır..

1/25000 ölçekli K35-d2 ve K35-a3 nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, diğer tarım alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 409 Toplantı No : 6

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mevkii, Birleşim No : 1

995 ada, 86 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mevkii, 995 ada, 86 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.06.2011 tarih ve 175’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mevkiinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda yeşil alan ve spor tesisi alanı olarak planlı yerlerin yeniden planlanması talebi hususundaki çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 410 Toplantı No : 6

Konusu : Melikgazi Belediyesi, , Köşk Mahallesi, Birleşim No : 1

1370 ada, 121 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.06.2011 tarih ve 181’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejand işaretinin konulması talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 411 Toplantı No : 6

Konusu : Talas Belediyesi, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi, Birleşim No : 1

9 pafta, 513 parselde ilave NİP tadilat talebi. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, mülkiyeti hazineye ait, 9 pafta, 513 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 190’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanlarda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılarak 50 metre genişliğinde yol ve belediye hizmet alanı planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-08-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, belediye hizmet alanı ve yol olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 412 Toplantı No : 6

Konusu : Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi, Birleşim No : 1

38 pafta, 642 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 38 pafta, 642 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 191’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki imar planlarında konut alanı, spor tesisi alanı ve otopark alanı olarak planlı yerin konut alanı, spor tesisi alanı, otopark alanı ve ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi istenmektedir. Bahsi geçen alanda yapılmak istenen değişikliğin plan bütününü bozucu nitelikte olduğu kanaatine varıldığından talebin, Kıyasi KAYA’nın muhalefet şerhine karşın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, A.Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 413 Toplantı No : 6

Konusu : Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi, Birleşim No : 1

özel üniversite alanı olarak planlı yerde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesindeki, özel (Vakıf) üniversitesi alanı olarak planlı alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.05.2011 tarih ve 163’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki özel (vakıf) üniversite alanında uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla kadastro parselleri ve tescilli parseller esas alınarak öneri nazım imar planı hazırlanmıştır. Ayrıca üniversite alanının kuzeyinde yer alan ticaret alanı planlı yerin üniversite alanı olarak planlanması talep edilmiştir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, özel (vakıf) üniversite alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 414 Toplantı No : 6

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Güzelköy ve Kayabağ Birleşim No : 1

köylerinin nazım imar planlarının yapılması. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Güzelköy ve Kayabağ köy yerleşim alanlarının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.06.2011 tarih ve 178’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Güzelköy ve Kayabağ Mahallelerinde, mevcut köy yerleşim planları dikkate alınarak 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 10.01.2011 tarih, 16 sayılı Büyükşehir Belediye meclis kararına istinaden, sosyal donatılarıyla birlikte konut alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlamaları yapılmıştır. Üst ölçek plan kararları göz önünde bulundurularak hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları uygun görülmüştür. Ayrıca, Güzelköy Mahallesinde, 108 ada, 1251 ve 2 parsel ile 108 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alandaki, PTT alanı olarak planlı yerin, ilgi kurumdan söz konusu resmi kurum alanının kaldırılmasına ilişkin alınan uygun görüş doğrultusunda bu alanın konut alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/25000 ölçekli K35-a3, 1/5000 ölçekli K35-a-24-c, K35-a-24-a, K35-a-24-d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, sosyal donatı alanlarıyla birlikte konut alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması yönünde yapılan nazım imar planlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 415 Toplantı No : 6

Konusu : Talas Belediyesi, Başakpınar-Yıldıztepe Birleşim No : 1

Mahallesinde 1116 ve 1117 parsellerde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesinde, 1116 ve 1117 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.05.2011 tarih ve 162’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar–Yıldıztepe Mahallesinde, bölgedeki ihtiyacı karşılamak amacıyla İl Tarım Müdürlüğünün ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda ortaöğretim tesisi alanı planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-08-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ortaöğretim tesisi alanı ve yol olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 416 Toplantı No : 6

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Zekaibey Mahallesi, Birleşim No : 1

301 pafta, 3145 ada, 3 ve 4 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Zekaibey Mahallesi, 301 pafta, 3145 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.05.2011 tarih ve 173’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında MİA (Merkezi İş Alanı) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “M” lejand işaretli Konut alanı olarak planlı olup, parsel maliki bu alanda konaklama (otel) yapısı uygulamasını sağlamak üzere plan değişikliği yapılmasını istemektedir.

Bahsi geçen plan değişiklik talebinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediği anlaşıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 417 Toplantı No : 6

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, Birleşim No : 1

337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 188’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak planlı olup, Karayolları Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre T1 ruhsatı alabilmek için, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının 2000 m2’den küçük olmayacak şekilde genişletilmesi talep edilmektedir

1/5000 ölçekli 30L nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonu alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, Meclis üyesi Metin MERMERKAYA’nın sözlü önerisi ile konunun taşınmazda oluşacak değer artışı da dikkate alınarak yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 418 Toplantı No : 6

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi, Birleşim No : 1

K35-A-22D-3A pafta, 6316 ada, 1 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi, K35-A-22D-3A pafta, 6316 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 197’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı olup, parsel malikinin talebi üzerine parselin yoğunluk artışı olmaksızın sınırlarının yeniden düzenlenerek Kentsel Servis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 419 Toplantı No : 6

Konusu : Karpuzatan Mahallesi ile Erkilet Mahallesi Birleşim No : 1

arasındaki sınır uyumsuzluğunun giderilmesi Oturum No : 1

amacıyla plan tadilatı yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Karpuzatan Mahallesi sınırı ile Erkilet Mahallesi sınırları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi hususunda plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 198’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, 20 ve 15 m’lik yol ve bir kısım da plansız alanda kalmaktadır. Söz konusu 20 metrelik yolun 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına ve fiili durumuna uygun olarak planlanması, plansız kalan alanın da konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması ve Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak planlı yerin de tesciline uygun olarak düzeltilmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli ITRF koordinatlı K34B24B ve K34B24C ve yerel koordinatlı 32K ve 32L paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Karpuzatan Mahallesi ve Erkilet Mahallesi arasında planlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 420 Toplantı No : 6

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi, Birleşim No : 1

33 pafta, 5174 ada, 1 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi, 33 pafta, 5174 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan t44adilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.05.2011 tarih ve 172’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında otopark alanı ve yeşil alan olarak planlı olup, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. otopark alanı olarak planlı alanda yeni yapıların elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için trafo binası tesis etmeleri gerektiğini belirterek plan değişikliği yapılmasını talep etmiştir. Talep Kocasinan Belediyesi Meclisinde görüşülmüş, ancak otopark alanı üzerinde trafo alanının planlanmasının güvenlik sorunu yaratacağı düşünüldüğünden, otopark alanı ile yeşil alanının yer değiştirilmesi yönünde nazım imar plan değişikliği talebi olarak tarafımıza gönderilmiştir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan otopark alanı olarak planlı yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerin de otopark alanı olarak planlanması hususundaki nazım imar plan tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 421 Toplantı No : 6

Konusu : Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parselde Birleşim No : 1

plan değişikliği talebi. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kayseri Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.05.2011 tarih ve 170’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 10.01.2011 tarih 3 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, parselin tescilinden dolayı Kayseri Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabul edilmiştir. Kayseri Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 07.04.2011 tarih 504 sayılı yazısı ile 30.03.2011 tarih, 2007 sayılı kararı tarafımıza gönderilmiş olup, Kurul kararında yapılan imar tadilatında 3194 sayılı imar kanunun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesi gereğince park alanından eksilen yeşil alanın yerine aynı bölgede eşdeğer başka bir alan önerilmediğinden uygun olmadığı belirtilmiştir.

Bahsi geçen tadilat talebinin Kayseri Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereğince, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 422 Toplantı No : 6

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, Birleşim No : 1

97 sayılı ve 04.05.2011 tarih, 111 sayılı Oturum No : 1

kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 97 sayılı ve 04.05.2011 tarih, 111 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.05.2011 tarih ve 164’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 97 sayılı kararı ile 04.05.2011 tarih, 111 sayılı kararlarından;

97 sayılı kararı ile, Harman Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki 14x10 ebatlarında K1 ticaret kütlesi olarak planlı yerin, 14x10 ebatlarında K2 ticaret kütlesi olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

111 sayılı kararı ile, Kiçiköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, B-7 yapılaşma nizamlı ticaret alanı olarak planlı yere ticaret taramasının kaldırılarak “M” lejant işaretinin konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 97 sayılı kararı ile, 04.05.2011 tarih ve 111 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 423 Toplantı No : 6

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, Birleşim No : 1

93, 94, 95, 96 ve 97 sayılı kararlarının incelenmesi. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarih, 93, 94, 95, 96 ve 97 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.05.2011 tarih ve 166’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarihli kararlarından;

93 sayılı kararı ile, Argıncık mevkiinde, cami alanı olarak planlı alanda bulunan trafo binasının Kayseri Ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebi üzerine mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 2535 ada 87 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan yeşil alan olarak planlı alana taşınması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

94 sayılı kararı ile, Mithatpaşa Mahallesinde, konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı yerde, yol genişliğinin ve güzergahının imar ve itrf koordinatta hazırlanan planların çakıştırılmasında sorun tespit edildiğinden söz konusu alanın yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Talebin Kocasinan Belediyesi meclis kararında yazılan 31K-IIc pafta isminin K34b-24c-1d, K34b-24c-1c, K34b-24c-4a ve K34b-24c-4b olacak şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

95 sayılı kararı ile, Gaziosmanpaşa mahallesinde, konut alanı olarak planlı yerin tescile uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

96 sayılı kararı ile, Argıncık mevkiinde, konut alanı olarak planlı, tescilli 64 pafta, 4941 parselin cephe yönünün değiştirilmesi ve imar adalarının doğu yönünde genişletilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

97 sayılı kararı ile, Kötügöller mevkiinde, ilköğretim alanı olarak planlı yerin ortaöğretim alanı, ortaöğretim alanı olarak planlı yerin ilköğretim alanı olarak planlanması ve ortaöğretim alanı olarak planlı yerde dogu-batı yönündeki çekme mesafesinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2009 tarih, 44 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.05.2011 tarih, 94, 95, 96 ve 97 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği, 93 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 424 Toplantı No : 6

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarih, Birleşim No : 1

114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı Oturum No : 1

kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarih, 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 186’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye meclisinin 05.05.2011 tarihli kararlarından;

114 sayılı kararı ile; Sakarya Mahallesinde, (M) ticaret lejand işaretli ortaöğretim tesisleri alanı olarak planlı yerin ticaret alanı ve (M) ticaret lejand işaretli sağlık tesis alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

115 sayılı kararı ile; Anbar mevkiinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda Kayseri 1.İdare Mahkemesinin 21.10.2010 tarih, 2010/49 esas, 2010/760 karar sayılı kararına istinaden ticaret alanı olarak planlı yerlerin, küçük sanayi sitesi alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 14.02.2011 tarih, 73 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

116 sayı kararı ile; Seyitgazi Mahallesinde, müze alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin, eski planlarına uygun olacak şekilde müze alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 14.03.2011 tarih, 158 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

117 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesinde, (M) ticaret lejand işaretli sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejand işaretli sosyal tesis alanı ve kültürel tesis alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmemektedir. Ancak, sosyal tesis alanı olarak planlanacak olan yerdeki E=0,60 şeklindeki plan hükmünün E=1 olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

118 sayılı kararı ile; Tınaztepe Mahallesinde, konut alanı, yeşil alan, dini tesis alanı, (M) ticaret lejand işaretli sosyal tesis alanı ve yol planlanması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin, 08.11.2010 tarih, 554 sayılı ve 14.02.2011 tarih, 72 sayılı kararlarına istinaden onanan nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2011 tarih, 114, 115, 116, 117 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği, 118 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 425 Toplantı No : 6

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, Birleşim No : 1

71, 72 ve 73 sayılı kararlarının incelenmesi. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 71, 72 ve 73 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 07.06.2011 tarih ve 184’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarihli kararlarından;

71 sayılı kararı ile; Hacıkılınç Mahallesinde M lejand işaretli konut alanı olarak planlı iki adet imar adasının uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

72 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesinde ortaöğretim alanı olarak planlı alanın yapı yaklaşma mesafesinin 25 metreden 10 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

73 sayılı kararı ile; Erciyesevler Mahallesinde yeşil alan olarak planlı alan içerisinde trafo yeri planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.05.2011 tarih, 71, 72 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 73 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne isi oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 426 Toplantı No : 6

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, Birleşim No : 1

54 sayılı kararının incelenmesi. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.06.2011 tarih ve 179’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi sınırları içerisinde tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlı yerin, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 15.10.2010 tarih, 527 sayılı kararına istinaden onanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 54 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 427 Toplantı No : 6

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, Birleşim No : 1

92, 94, 95, 96, 97 ve 98 sayılı Oturum No : 1

kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 92, 94, 95, 96, 97 ve 98 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.06.2011 tarih ve 182’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.05.2011 tarihli kararlarından;

92 sayılı kararı ile; Yeşilyurt Mahallesinde, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejand işareti koyulması talebi, Belediyemiz meclisinin 17.12.2010 tarih, 656 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

94 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Demokrasi Mahallesinde imar planı bulunmayan alanın sosyal donatılarıyla birlikte, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 11.10.2010 tarih, 495 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

95 sayılı kararı ile; Gesi-Bahçeli Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın eski planlarına uygun olması amacıyla, 10 metrelik yolun kaldırılarak iki imar adasının birleştirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

96 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesinde, ilköğretim alanı olarak planlı yerdeki 30 metrelik çekme mesafesinin, 10 metre olarak düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

97 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Bahçelievler, Demokrasi ve Şirintepe Mahallelerinde, toplu konut alanı sınırlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarından kaldırılması talebi, Belediyemiz meclisinin 08.11.2010 tarih, 553 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

98 sayılı kararı ile; Konaklar Mahallesinde, yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı, kaptaj alanı olarak planlı yerin ise, ilgili kurum görüşü doğrultusunda yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 10.01.2011 tarih, 5 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih, 92, 94, 95, 96, 97 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 98 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

428

Erciyes Snow Tubing Tesisi Yapımı başlıklı projeye ortak olunması ve bu proje için imza yetkisi verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan Melikgazi Belediyesi’nin proje sahibi olduğu Erciyes Snow Tubing Tesisi Yapımı başlıklı projeye ortak olunması ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 27.05.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-35/12-299 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ORAN Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan Melikgazi Belediyesi’nin proje sahibi olduğu Erciyes Snow Tubing Tesisi Yapımı başlıklı projeye ortak olunması ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 429 Toplantı No : 6

Konusu : Hacılar Kayaüstü Caddesinden giden yola Birleşim No : 1

Çatdere Sokak isminin verilmesi talebi. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, İlyas DAĞLI’nın, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahalle, kaya üstü Caddesinden, 5163 parsele giden yola Çatdere sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.05.2011 tarih ve 9’nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Aşağı Mahalle, kayaüstü Caddesinden, 5163 parsele giden yola Çatdere sokak isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.06.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 430 Toplantı No : 6

Konusu : Goncagüller Sokak isminin isimsiz bir yola Birleşim No : 1

verilmesi talebi. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Karademir Caddesini bağlayan isimsiz yola Goncagüller Sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.05.2011 tarih ve 10’nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Karademir Caddesini bağlayan isimsiz yola Goncagüller Sokak isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

431

Norm Kadro Cetvellerindeki değişikliğin onaylanması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/558 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin, ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

432

Sicil Amirleri yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 6111 Sayılı Kanunun 117 inci Maddesine istinaden hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sicil Amirleri yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/559 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 6111 Sayılı Kanunun 117 inci Maddesine istinaden hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sicil Amirleri yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmeliğin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

433

Belediyemizde görevli Memur ve Sözleşmeli personele aylık 22 iş günü üzerinden günlük 4 tam bilet yüklenmesi talebi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Şehiriçi ulaşım hizmetlerinin özelleştirilmesi nedeniyle Belediyemizde görevli Memur (Zabıta personeli hariç) ve kadro karşılığı Sözleşmeli personelin görevlerine geliş ve gidişlerinde mesailerini aksatmamaları amacı ile 217 sayılı “Taşıt Kanunun” 7.maddesinin 4, 5, 6 ve 7. fıkrası ile “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin” 5.maddesinin 1 ve 2. fıkrasının “a” bendi uyarınca, araç alınması, servis kiralanması veya bu iş için kurumca araç tahsisinin ekonomik açıdan fazla uygun olmayacağından, anılan personele aylık 22 iş günü üzerinden günlük 4 tam bilet alınması ve ücretinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/560 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehiriçi ulaşım hizmetlerinin özelleştirilmesi nedeniyle Belediyemizde görevli Memur (Zabıta personeli hariç) ve kadro karşılığı Sözleşmeli personelin görevlerine geliş ve gidişlerinde mesailerini aksatmamaları amacı ile 217 sayılı “Taşıt Kanunun” 7.maddesinin 4, 5, 6 ve 7. fıkrası ile “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin” 5.maddesinin 1 ve 2. fıkrasının “a” bendi uyarınca, araç alınması, servis kiralanması veya bu iş için kurumca araç tahsisinin ekonomik açıdan fazla uygun olmayacağından, anılan personele aylık 22 iş günü üzerinden günlük 4 tam bilet alınması ve ücretinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

434

Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Mustafa KAYADEMİR‘in ücretinin belirlenmesi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Mustafa KAYADEMİR‘e 2011 Mali yılında ödenecek olan ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/561 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Ünvanı

2011 Net Tavan Ücret

2011 Belirlenecek Net Ücret

Kadro Ünv.

Diploma Ünv.

1

Mustafa KAYADEMİR

10

Teknisyen

Elktrk Tekns.

1.307

1.250

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişinin, tabloda belirtilen net aylık ücretinin 2011 mali yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

435

Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Burhanettin BACAK ‘ın ücretinin belirlenmesi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Burhanettin BACAK ‘a 2011 Mali yılında ödenecek olan ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 10.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/564 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Ünvanı

2011 Net Tavan Ücret

2011 Belirlenecek Net Ücret

Kadro Ünv.

Diploma Ünv.

1

Burhanettin BACAK

8

Vet.Sağ. Teknikeri

Vet.Sağ. Teknikeri

1.580

1.250

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişinin, tabloda belirtilen net aylık ücretinin 2011 mali yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

436

Karayollarındaki elektronik sistemlerin kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere, trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının % 30’u oranındaki tutardan pay vermek üzere gerekli her tür elektronik sistemlerin kurdurulması ve bu altyapının işletilmesi işinin yüklenicilere 10 yıllığına kiraya verilmesi için, Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 08.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-14.00-315.99/704 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2918 Sayılı Kanunun “EK MADDE 16- Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının % 30’u oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir.

Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler, kurulması gereken yerler ve belediyelerle yapılacak protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir.” denilmektedir.

Buna göre;

Karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere, trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının % 30’u oranındaki tutardan pay vermek üzere gerekli her tür elektronik sistemlerin kurdurulması ve bu altyapının işletilmesi işinin yüklenicilere 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

437

Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonasında takım halinde 1. olan KASKİ karate takımının ödüllendirilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, 4-5 Haziran tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonasında takım halinde 1. olan KASKİ karate takımına göstermiş oldukları başarılarından dolayı, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Genel Sekreterlik Makamının 07.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-70/138 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 4-5 Haziran tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonasında takım halinde 1. olan KASKİ karate takımına göstermiş oldukları başarılarından dolayı, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince, Meclis Üyesi Ahmet Tahir GÜL’ün sözlü önergesi doğrultusunda her bir sporcuya 1 tam altın verilmek üzere, toplam 9 adet tam altının ödül olarak verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

438

Melikgazi Belediyesinin 2011 yılı bütçesine

15.000.000 TL Ek ödenek verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanununun 14. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine istinaden hazırlanan, Melikgazi Belediyesine 15.000.000TL Ek Ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 09.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-10 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanununun 14. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine istinaden, Melikgazi Belediyesinin 2011 yılı bütçesine ekte sunulan cetvelde belirtilen şekli ile 15.000.000TL Ek Ödenek verilmesi talebinin, kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

439

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 99, 100, 101, 103 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 99, 100, 101, 103 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1134-2190 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 99, 100, 101, 103 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

440

TED kolejinin, ek binalar inşa etme talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize, intifa hakkı Türk Eğitim Derneğine ait, Kavakyazısı mevkii, 121 pafta 853 ada, 3879 parsel imar planlarında bulunan TED kolejinin, parsel üzerinde çekme mesafelerine uyarak ek binalar inşa etme talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1110-2111 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize, intifa hakkı Türk Eğitim Derneğine ait, Kavakyazısı mevkii, 121 pafta 853 ada, 3879 parsel imar planlarında bulunan TED kolejinin, parsel üzerinde çekme mesafelerine uyarak ek binalar inşa etme talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

441

Melikgazi Belediyesin, Erenköy Mahallesi, 800 ada, 8 parselde NİP. tadilat talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesin, Erenköy Mahallesi, 800 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1122-2174 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesin, Erenköy Mahallesi, 800 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

442

Kazım Karabekir Mahallesinde sehven yeşil alan olarak planlanan alanın konut alanı olarak planlanması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kazım Karabekir Mahallesinde sosyal konut yapılmak üzere yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı, konut alanı olarak planlı yerinde yeşil alan olarak planlanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1183-2261 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kazım Karabekir Mahallesinde sosyal konut yapılmak üzere yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı, konut alanı olarak planlı yerinde yeşil alan olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

443

Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi 27 pafta, 619 parselde NİP. tadilat talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi 27 pafta, 619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1180-2256 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi 27 pafta, 619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

444

Melikgazi Belediyesi, Kemeraltı Mahallesinde, 224 ada, 9 parselin koruma alanı olarak planlara işlenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Kemeraltı Mahallesinde, 224 ada, 9 parsel nolu mülkiyeti Tahirağa Mahallesi Vakfına ait Tasmakıran Camii ve Çeşmesinin bulunduğu alanın koruma alanı olarak planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1150-2217 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kemeraltı Mahallesinde, 224 ada, 9 parsel nolu mülkiyeti Tahirağa Mahallesi Vakfına ait Tasmakıran Camii ve Çeşmesinin bulunduğu alanın koruma alanı olarak planlara işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

445

Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi, 4234 ada, 1 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi, 4234 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1152-2218 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi, 4234 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

446

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 398 ada, 1 parselde NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 398 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1153-2219 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 398 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

447

Melikgazi Belediyesinin, Camikebir Mahallesinde nazım imar plan tadilatı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Camikebir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Hacı Ali Karamercan İlköğretim Okulunun bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1154-2220 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Camikebir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Hacı Ali Karamercan İlköğretim Okulunun bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

448

Melikgazi Belediyesinin, Gürpınar Mahallesi, 963, 2392, 2355, 2353, 2396, ve 938 parsellerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gürpınar Mahallesi, 963, 2392, 2355, 2353, 2396, ve 938 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1149-2216 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gürpınar Mahallesi, 963, 2392, 2355, 2353, 2396, ve 938 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

449

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın çevresinde bulunan alanda NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Terminal Alanın kuzeyinde, Terminal ile Kuzey Çevre Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın çevresinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1171-2242 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Terminal Alanın kuzeyinde, Terminal ile Kuzey Çevre Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın çevresinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

450

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, Bozyer mevkiinde, 620 ada, 50 parselde NİP. tadilat talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, Bozyer mevkiinde, 620 ada, 50 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1173-2244 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, Bozyer mevkiinde, 620 ada, 50 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

451

Kocasinan Belediyesi, Yenidoğan Mahallesinde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta 50 ada 46 nolu parselin bir kısmı ile 3970 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1174-2245 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi,1 pafta 50 ada 46 nolu parselin bir kısmı ile 3970 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

452

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet-Taşhan yerleşiminin nazım imar planının yapılması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet-Taşhan yerleşiminin nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1170-2241 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet-Taşhan yerleşiminin nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

453

Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 853 ada, 128,129 ve 236 nolu parsellerde NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 853 ada, 128,129 ve 236 nolu parsellerin yer aldığı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1175-2246 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 853 ada, 128,129 ve 236 nolu parsellerin yer aldığı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

454

Kocasinan Belediyesinin, Kuzey Çevre Yolu güzergahı üzerinde NİP. deşikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kuzey Çevre Yolu güzergahı üzerinde bulunan Erkilet ve Oymaağaç Köprülü Kavşaklarında Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünce düzenleme çalışmaları yapılacağından, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1168-2239 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kuzey Çevre Yolu güzergahı üzerinde bulunan Erkilet ve Oymaağaç Köprülü Kavşaklarında Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünce düzenleme çalışmaları yapılacağından, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

455

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 nolu parselde NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 nolu parselin bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1188-2259 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 nolu parselin bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

456

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi, Hıdırellez Tepesi güneybatısında bulunan alanda NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet yerleşiminde Kuzey Çevre Yolu ve Özel Üniversite alanı (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi) kuzeyinde, Hıdırellez Tepesi güneybatısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1169-2240 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet yerleşiminde Kuzey Çevre Yolu ve Özel Üniversite alanı (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi) kuzeyinde, Hıdırellez Tepesi güneybatısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

457

Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde Toptan Ticaret Alanı (Özel Hal Alanı) planlanması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Pervane Mahallesi, 418 ada, 4429 ada, 1 ve 2 parsel ile 151 pafta, 853 ada, 15, 170, 172, 173, 200, 201, 202, 203, 204 parsel nolu taşınmazların yeniden düzenlenerek Toptan Ticaret Alanı (Özel Hal Alanı) olarak planlanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1181-2258 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Pervane Mahallesi, 418 ada, 4429 ada, 1 ve 2 parsel ile 151 pafta, 853 ada, 15, 170, 172, 173, 200, 201, 202, 203, 204 parsel nolu taşınmazların yeniden düzenlenerek Toptan Ticaret Alanı (Özel Hal Alanı) olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

458

Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesinde, K34-b-12-d pafta, 107 ada, 1 parselde NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesinde, K34-b-12-d pafta, 107 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/914-1707 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesinde, K34-b-12-d pafta, 107 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

459

Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde plan değişikliği yapılması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde yer alan Tekir Göleti civarındaki Dağ Köyü ve Kabaktepe Mevkiindeki oteller bölgesinde, kentsel tasarım projeleri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması, ayrıca mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kültür ve Kongre Merkezi olarak planlı yerin ise İdari Tesis ve Kongre Merkezi olacak şekilde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1196-2273 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde yer alan Tekir Göleti civarındaki Dağ Köyü ve Kabaktepe Mevkiindeki oteller bölgesinde, kentsel tasarım projeleri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması, ayrıca mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kültür ve Kongre Merkezi olarak planlı yerin ise İdari Tesis ve Kongre Merkezi olacak şekilde plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

460

Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 16 pafta, 503 ve 504 parselde imar planı değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 16 pafta, 503 ve 504 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/939-1765 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 16 pafta, 503 ve 504 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

461

Hacılar Belediyesi, Akyazı Mevkiinde, 70-80 pafta, 2522 ada, 6 ve 7 parselde NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Akyazı Mevkiinde, 70-80 pafta, 2522 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1165-2236 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Akyazı Mevkiinde, 70-80 pafta, 2522 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

462

Hacılar Belediyesinin, Eski Mahallelere yapılan 1/1000 ölçekli imar planının 1/5000 planlara uygunluğunun görüşülmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis üyesi Ahmet HERDEM’in yazılı talebi ile; Hacılar Belediyesinin, Eski Mahallelere yapılan 1/1000 ölçekli imar planının 1/5000 planlara uygunluğunun görüşülmesi talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 73. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Eski Mahallelere yapılan 1/1000 ölçekli imar planının 1/5000 planlara uygunluğunun görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

463

Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesindeki, kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar plan tadilatı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesindeki, kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/968-1820 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesindeki, kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

464

Talas Belediyesi, Tablakaya Mahallesi, 38 pafta, 867 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Tablakaya Mahallesi, 38 pafta, 867 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1164-2234 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Tablakaya Mahallesi, 38 pafta, 867 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

465

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih 124, 125, 126, 127, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih 124, 125, 126, 127, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1158-2224 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih 124, 125, 126, 127, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

466

Talas Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih 129, 131 ve 134 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih 129, 131 ve 134 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1151-2223 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih 129, 131 ve 134 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.06.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

6

1

1

 

467

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih 122, 123, 125 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 122, 123, 125 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/1135-2193 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 122, 123, 125 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.