2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.06.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Toplantı Tarihi : 13.06.2008

Karar No : 290

Konusu : Anbar Mevkii, 663 parsel malikinin revizyon Nazım imar planına Fatma KIZILKAN’ın İtirazı.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Organize Sanayi alanı doğusundaki revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Anbar Mevkii, 663 parsel maliki Fatma KIZILKAN’ın itirazının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.06.2008 tarih ve 132’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin, 10.01.2008 tarih, 10 sayılı meclis kararımıza istinaden onanarak askı ilan edilen Organize Sanayi Alanı doğusundaki Revizyon Nazım İmar Planına Askı İlan süresi içerisinde Anbar Mevkii, 663 parsel maliki Fatma Kızılkan itiraz etmiştir.

Parsel maliki söz konusu kadastro parselinin yarısının okul alanından kaldığından bahisle, parselinin tümünün konut alanı olarak planlanmasını istemektedir. Planlar yapılırken sosyal donatı alanları konması zorunluluğu bulunduğundan ve plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere söz konusu kadastro parselinin önemli bir kısmının konut alanı olarak planlı olduğu anlaşıldığından, itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.06.2008

Karar No : 291

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gülük Mahallesinde NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gülük Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 4636 ada, 1 parsel ve 4631 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.06.2008 tarih ve 133’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gülük Mahallesinde, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin, Ticaret Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut Alanı olarak planlı yerin Ticaret Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.06.2008

Karar No : 292

Konusu : Melikgazi Belediyesi, İl Tüzel kişiliğine ait, 107 pafta, 417 ada, 64 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti İl Tüzel kişiliğine ait, 107 pafta, 417 ada, 64 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.06.2008 tarih ve 134 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri 2. İdare Mahkemesi mülkiyeti İl Tüzel kişiliğine ait, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.10.2006 tarih, 153 sayılı kararını onayan Belediyemiz Meclisinin, 13.11.2006 tarih, 498 sayılı kararı ile Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Konut Alanı olarak planlanması yönündeki İmar plan tadilatını iptal ettiğinden, söz konusu alanın yeniden Resmi Kurum Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, Resmi Kurum Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.06.2008

Karar No : 293

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 05.06.2008 tarih, 59 ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 05.06.2008 tarih, 59 ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.06.2008 tarih ve 135 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.06.2008 tarihli kararlarından;

59 sayılı kararı ile, Belediyemiz Meclisinin, 10.03.2008 tarih, 99 sayılı kararı ile onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Boğazköprü Mahallesinde, Ticaret Alanı ile Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı planlanması talebinin, bu iki kullanımı ayırması amacıyla 7 metrelik yol eklenerek değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

60 sayılı kararı ile, Sümer Mahallesinde Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye meclisinin 05.06.2008 tarih, 59 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekli ile değiştirilerek kabulüne oybirliği ile, 60 sayılı kararının ise kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.