T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.09.2013

 

 

 

 

731

Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.09.2013 tarih ve 295 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Mahallesinde söz konusu alan ve civarında bölgenin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak nazım imar plan değişikliği ile ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

Plan onama sınırının doğusundaki ilave nazım imar planı yapılan yer konut alanı, yeşil alan ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanmıştır. Planlama alanının doğusundaki alan ise civarın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenlenerek ilköğretim alanı, eğitim tesisleri alanı, kültürel tesis alanı, sağlık tesisi alanı, pazarlama alanı, ticaret alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanmıştır.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-c2 ve 30J nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut alanı, ticaret alanı, pazarlama alanı, ağaçlandırılacak alan, ilköğretim alanı, eğitim tesisleri alanı, kültürel tesis alanı, sağlık tesisi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planı ile nazım imar planı değişikliği talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.09.2013

 

 

 

 

732

Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.09. 2013 tarih, 175, 176, 177 ve 178 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.09. 2013 tarih, 175, 176, 177 ve 178 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.09.2013 tarih ve 296 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.09. 2013 tarihli kararlarından;

175 sayılı karar; Akçatepe yerleşiminde kadastro verilerine (22-A uygulaması) uygun olarak köy yerleşim planlarının 1/1000 uygulama imar planına işlenmesi talebinin; Belediyemiz Meclisinin 08.04.2013 tarih, 304 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

176 sayılı kararı ile; Kızık Mahallesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından talep edilerek konut alanı olarak planlanan alanın; 5597 ada, 14 no’lu parselin mülkiyet sınırları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

177 sayılı kararı ile; Beyazşehir Mahallesinde Sosyal Tesis Alanı olarak planlı muhtelif alanlara M ticaret lejand işareti konulması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 08.04.2013 tarih, 304 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak söz konusu alanlarda Emsalin (E=1.00) olmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

178 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 5376 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Sosyal Tesis Alanı olarak planlı yerin, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.09.2013 tarih, 175, 176 ve 178 sayılı kararlarının kabulünün, 177 sayılı kararın ise değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.09.2013

 

 

 

 

733

Melikgazi Belediyesinin, Küçük Mustafa Mahallesinin Kuzeybatı kısmında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Küçük Mustafa Mahallesinin Kuzeybatı kısmında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.09.2013 tarih ve 298 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Küçük Mustafa Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı yerlerin bölgenin ticaret ihtiyacını karşılamak üzere M ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlanabilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerlerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.09.2013

 

 

 

 

734

Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar Mahallesi’nde gecekonduların bulunduğu bölgede 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar Mahallesi’nde gecekonduların bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm yapılabilmesi amacıyla 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.09.2013 tarih ve 297 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Anbar Mahallesi’nde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı başta olmak üzere 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinde bulunmaktadır. Söz konusu alan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında konut alanı, ticaret alanı ve sosyal donatı alanları olarak planlı bulunmaktadır.

Bahsi geçen bölgede kentsel dönüşüm yapılabilmesi için bölge genelinde imar planı değişikliği yapılması istenmektedir. Önerilen nazım imar planı değişikliği ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı alanın bir bölümünün Yüksek Yoğun Konut Alanı (150 kişi/ha) olarak planlanması talep edilmektedir.

1/25.000 ölçekli K34-b3, K34-b4 nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanların Yüksek Yoğun Konut Alanı olarak planlanması talebi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.