2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.09.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 434

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.09.2010 tarih ve 191 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alandaki imar adalarının yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmaktadır. Hazırlanan öneri planın bu haliyle kabulünün uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 435

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahallelerinde NİP.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahallelerinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.09.2010 tarih ve 192 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler ve Gesi-Fatih mahallelerinde, ilave nazım imar planı yapılarak, Gesi ve Mimarsinan Mahalle sınırları arasında kalan plansız alanın akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu, ticaret alanı, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir. Yerinde yapılan incelemeler sonucunda arazinin topoğrafik yapısının bu alanda herhangi bir yapı yapılmasına uygun olmadığı kanaatine varıldığından, ilave nazım imar planı yapılması talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 436

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Konaklar Mahallesi, 6059 ada,

1 parselde NİP tadilat talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2010 tarih ve 178 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, belediye hizmet alanı olarak planlı yerin, resmi kurum alanı olarak planlanmasını istemekte olup, bahsi geçen alanda şahıs parseli bulunduğu ve muvafakat alınmadığı anlaşıldığından, talebin şahıs parseli muafakatı alındıktan sonra yeniden meclisimize sunulmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 437

Konusu : İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi,

425 ada, 316 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 425 ada, 316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.09.2010 tarih ve 189 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Vali İhsan Aras mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı olan yerin, fiili duruma uygun olacak şekilde orta yoğunluklu konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-14-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 438

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii, 853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada

128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerde NİP.

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii 853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada 128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.09.2010 tarih ve 190 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlı iken fiilen yapılı Akaryakıt İstasyonu olarak kullanılan alanın, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlara işlenerek çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ticaret alanı, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı, park alanı, otopark alanı ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 439

Konusu : 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile uyumlu hale getirilmesi.

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak alan (TNKA Y: 429 745 – 430 240 X: 4 277 890 – 4 278 555 koordinatları arasında kalan alan) 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlıdır. Planlama hiyerarşisi içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile de uyumlu olması İmar Kanununda da belirtilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklığın düzeltilmesi için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.09.2010 tarih ve 195 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, tarımsal niteliği korunacak alan (TNKA) olarak planlı olan yerin, konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) olarak planlanmasını istemektedir. Söz konusu taleple ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 440

Konusu : Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parselde NİP değişikliği.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2010 tarih ve 181 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan üst ölçekli (1/50.000 ve 1/25.000) planlarda Organize Sanayi Bölgesi ve Bölge Parkı olarak planlı olup, fiilen sanayiye yönelik mevcut yapılaşmalar olduğu belirtilerek, bu alanın konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 441

Konusu : Trafo binalarının planlara işlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kayseri 3. Aşama Raylı Toplu Taşıma İnşaatı işi kapsamında trafo binalarının planlara işlenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2010 tarih ve 182 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi sınırları içinde kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı alanlarda Kayseri 3. Aşama Raylı Toplu Taşıma sistemi inşaatı işi kapsamında 3 adet trafo binasının planlara işlenmesi talep edilmektedir. Talas ve Melikgazi Belediye sınırları içerisindeki trafo binalarının planlara işlenmesinin uygun olacağı, Erciyes üniversitesi sınırı içerisindeki trafo binasının plana işlenmesi hususunda ise imar planlarını yapma yetkisi Erciyes üniversitesinde bulunduğundan bu alandaki talebin ilgili kuruma yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

5216 Sayılı Kanunun 7/c ve 7/f maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli 29N-Ic ve K35d-06b-2b uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan park alanı olarak planlı yerlere trafo binalarının işlenmesi yönündeki uygulama imar plan tadilatı talebinin, Cengiz AKPARLAR’ın söz konusu trafo alanlarının yer altında yapılmasının daha uygun olacağı gerekçesiyle red oyuna karşın, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 442

Konusu : Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel nolu taşınmazda plan değişikliği talebi.

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2010 tarih ve 183 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı olarak planlı olup, üzerinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yaptırılan “Misafirhane”nin kullanımı dikkate alınarak yeniden planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 443

Konusu : Melikşah Üniversitesi çevresinde 1/5000 ölçekli Nip. tadilat talebi.

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Melikşah Üniversitesi çevresinde yer alan meskûn konut alanı ve gelişme konut alanı olarak planlı yerlerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.08.2010 tarih ve 175 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, eğitim tesisleri alanı olarak planlı yerin genişletilerek özel (vakıf) üniversite alanı olarak planlanmasını istemekte olup konunun öncelikle 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği gerektirdiği kanaatine varılmıştır. Plan müellifimiz tarafından 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanacak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin kabul edilerek Çevre ve Orman Bakanlığına incelenmek üzere sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 444

Konusu : Talas, Bahçelievler Mah. 61-68 pafta, 614 ada 2 parsel ve 615 ada, 2 parsel nolu taşınmazların

Bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi, 61–68 pafta, 614 ada, 2 parsel ve 615 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.09.2010 tarih ve 193 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Bahçelievler mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerin yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 445

Konusu : Kavakyazısı Mevkii, 121 pafta, 853 ada, 682 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Kavakyazısı Mevkii, 121 pafta, 853 ada, 682 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2010 tarih ve 184 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve çocuk oyun alanı olarak planlı olup, parsel malikinin talebi üzerine parselinin kuzeyinde yer alan 853 ada 803 parsel nolu taşınmazla aynı durumda olmasına rağmen 1986 yılında inşaat ruhsatı aldığı belirtilerek çocuk oyun alanının konut alanına dönüştürülmesi yönünde plan değişikliği talep edilmektedir.

Söz konusu plan değişikliğinde Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesi gereğince ‘‘İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir’’şeklinde belirtildiğinden, iptal edilen park alanının yerine hizmet ettiği bölge içerisinde eşdeğer büyüklükte yeni bir alan önerilmediğinden ve plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 446

Konusu : Erciyes Mahallesi, 25-26 pafta, 5782 nolu parsellerin bulunduğu alan ile, 44 pafta, 6169 parsellerin bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Erciyes Mahallesi, 25-26 pafta, 5782 nolu kadastro parselinin ifrazı ile oluşan muhtelif imar parsellerinin bulunduğu alan ile 44 pafta, 6169 nolu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2010 tarih ve 185 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Erciyes Mahallesindeki Gecekondu Önleme Bölgesi içerisinde konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı alanda plan değişikliği talebinde bulunmuş ayrıca bu alanın güneyinde ilave nazım imar planı yapılmasını istemiştir. Üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan öneri nazım imar planında Gecekondu Önleme Bölgesi Sınırı sehven gösterilmemiş olup bu sınırın korunarak gerekli plan değişikliğinin yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35d-7c ve K35d-7d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere göre hazırlanıp onama sınırları içerisine alınan yerdeki imar plan değişikliği ve ilave nazım imar planı talebinin yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 447

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih, 178, 179, 181, 182, 183 ve 184 sayılı kararlarının

incelenmesi.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih, 178, 179, 181, 182, 183 ve 184 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2010 tarih ve 179 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarihli kararlarından;

178 sayılı kararıyla, Becen mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu bağ ve sayfiye evi alanı ve su deposu alanı olarak planlı yerin tamamının su deposu alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 16.04.2010 tarih, 199 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

179 sayılı kararıyla, Eskişehir mahallesinde, imar adası sınırlarının kadastro parseline uygun olarak gerekli parsel muvafakatlarıda alınarak yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

181 sayılı kararıyla, Tavlusun mahallesinde, mülkiyeti belediyesine ait, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın (trafolar yer altında yapılmadığından) red oyuna karşılık talebin kabulünün uygun olacağı,

182 sayılı kararıyla, Mimarsinan-Bahçelievler mahallesinde, mülkiyeti belediyesine ait, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın (trafolar yer altında yapılmadığından) red oyuna karşılık talebin kabulünün uygun olacağı,

183 sayılı kararıyla, Aydınlıkevler mahallesinde, mülkiyeti belediyesine ait, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın (trafolar yer altında yapılmadığından) red oyuna karşılık talebin kabulünün uygun olacağı,

184 sayılı kararıyla, Mimarsinan-Bahçelievler mahallesinde, mülkiyeti belediyesine ait, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın (trafolar yer altında yapılmadığından) red oyuna karşılık talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih, 178 ve 179 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği, 181, 182, 183 ve 184 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun ise kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 448

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih ve 175 sayılı kararının incelenmesi.

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih ve 175 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.08.2010 tarih ve 176 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harami mevkiindeki, onaylı uygulama imar planında 40X25 metre olarak planlı bulunan kütle nizam ticaret alanının üzerinde belirtilen ölçüler sehven 30X25 metre olarak yazılmış olup bunun uygulama imar planında öngörüldüğü şekliyle 40X25 metre olacak şekilde yazılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Talas Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih, 175 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 449

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih ve 140 sayılı kararının incelenmesi.

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih, 140 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.08.2010 tarih ve 177 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mahzemin Mahallesinde B-2 nizamında konut alanı olarak planlı alanlarda, yapılaşmanın yoğun olduğu ve bitişik nizam ile yapılaşmanın mümkün olmadığı belirtilerek, bu adaların S-2 nizamında planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.08.2010 tarih, 140 sayılı kararının kabulüne ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 450

Konusu : Erkilet Mahallesi 538 ada, 1 parsel, 539 ada, 1 parsel 539 ada, 2 parsel 540 ada, 1 parsel, 541 ada, 1 parsel Nolu taşınmazların bulunduğu alanda

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi 538 ada, 1 parsel, 539 ada, 2 parsel 540 ada, 1 parsel, 541 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2010 tarih ve 187 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, sanayi alanı, ticaret alanı ve park alanı olarak planlı yerde parseller malikinin talebi üzerine bahsi geçen alanda Golf alanı ve bu kullanımın gerektirdiği diğer yapılanmalara yönelik proje geliştirdiklerini belirtilerek plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Bahsi geçen talep 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği şeklinde gelmiş olup, ancak üst ölçekli plan değişikliği gerektirdiğinden öncelikle 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planının yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Plan müellifimiz tarafından 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanacak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin kabul edilerek, Çevre ve Orman Bakanlığına incelenmek üzere sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 451

Konusu : Talas Tablakaya Aşağı Camii Vakfı adına kayıtlı bulunan alanda tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Talas Tablakaya Aşağı Camii Vakfı adına kayıtlı bulunan 34 pafta, 528, 543 ve 545 nolu parseller K35-d-02-d pafta nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planın ve K35-d-02-4-b pafta nolu uygulama imar planının yeniden planlanması, yönetmelikler doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.09.2010 tarih ve 194 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harami mevkiinde sağlık tesisi alanı, dini tesis alanı, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı alanın, ticaret alanı, sağlık tesis alanı, dini tesis alanı, konut alanı ve yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesini istemektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 452

Konusu : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Güneşli Mahallesi K35-a-08-c pafta, 3549 parsel nolu taşınmazın

bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi.

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Belediyemiz sınırları içerisinde kalan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Güneşli Mahallesi, K35-a–08-c pafta, 3549 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2010 tarih ve 188 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan üst ölçekli (1/50.000 ve 1/25.000) imar planlarında Diğer Tarım Alanı olarak planlı olup, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına kulanım izni alınan parsel üzerinde ANFO üretim ve patlayıcı madde deposu kurmak amacıyla mevzii imar planı tadilatı talebinde bulunulmaktadır. Bahsi geçen alanla ilgili Tarım İl Müdürlüğünün ve Jandarma Genel Komutanlığı (İl Jandarma Komutanlığı)’nın olumlu görüşleri bulunmaktadır.

Bahsi geçen talep 1/5000 ölçekli mevzii nazım imar plan değişikliği şeklinde gelmiş olup, ancak üst ölçekli plan değişikliği gerektirdiğinden öncelikle 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planının yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Plan müellifimiz tarafından 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanacak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin kabul edilerek Çevre ve Orman Bakanlığına incelenmek üzere sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 453

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarını incelenmesi.

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2010 tarih ve 186 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.08.2010 tarihli meclis kararlarından,

153 sayılı kararı ile, Kocasinan ilçesi sınırları içerisindeki Kayseri Gaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan çelik, polietilen doğalgaz hatları ile yer üstü tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi, söz konusu şirketin cd ortamında hazırladığı verilerin sayısal ortamda planlamada altlık olarak kullanılmasının uygun olacağı,

154 sayılı kararı ile, Erkilet mahallesinde 2 katlı konut alanı olarak planlı yerde ada ortasından geçen 7 mlik yaya yolunun tescile uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

155 sayılı kararı ile, Argıncık mevkiinde konut alanı olarak planlı yerde imar adasının batı kenarındaki ada kenar çizgisinin sehven çizilmemiş olduğu belirtilerek batı ve güneydoğu ada kenar çizgisinin yeniden çizilerek tescile uygun hale getirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

156 sayılı kararı ile, Hacıkılınç mahallesinde BL-4 nizamında konut alanı olarak planlı yerde fiili durum ile planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla söz konusu konut adasının K4 kütle nizamında planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 454

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 200, 201 ve 202 sayılı kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 200, 201 ve 202 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2010 tarih ve 180 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarihli kararlarından;

200 sayılı kararıyla, Gesi-Kuzey Mahallesinde doğu-batı güzergahını birbirine bağlayacak yolun civarıyla birlikte planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.05.2010 tarih, 258 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

201 sayılı kararıyla, Esentepe Mahallesinde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın (trafolar yer altında yapılmadığından) red oyuna karşılık talebin kabulünün uygun olacağı,

202 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt mahallesinde, mülkiyeti belediyesine ait, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın (trafolar yer altında yapılmadığından) red oyuna karşılık talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 200 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 201 ve 202 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 455

Konusu : Şehit, gazi, dul ve yetimlerine birer adet konut veya konut arsası verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Şehit, gazi, dul ve yetimleri derneğinde gerekse Kayseri Valiliğinde kayıtları bulunan gazilere Büyükşehir Belediyesi tarafından birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.08.2010 tarih ve 18 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit, gazi, dul ve yetimleri derneğinde gerekse Kayseri Valiliğinde kayıtları bulunan gazilere konut arsası tahsis edilmesi talebinin daha sonra değerlendirmek üzere gündemden çekilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 456

Konusu : Cevdet KILIÇLAR isminin Cadde veya Sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Kayseri İHH Yardım Derneği, Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Cevdet KILIÇLAR isminin yeni açılan gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.08.2010 tarih ve 20 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İHH Yardım Derneği, Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Cevdet KILIÇLAR isminin, Kocasinan İlçesi Beşparmak Mahallesinde bulunan, Erkilet Bulvarı ile Süleyman Nazif Caddesi arasında kalan ismi bulunmayan sokağa verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 457

Konusu : Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, ikizkaya sokak isminin Canbazoğlu Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Osman YILMAZ, Gesi Kayabağ Mahallesi, ikizkaya Sokak isminin, Canbazoğlu Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.08.2010 tarih ve 19 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli Resmi gazetenin 26245 Sayısında, Adres ve Numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Osman YILMAZ’ın, Gesi Kayabağ Mahallesi, İkizkaya Sokak isminin, Canbazoğlu Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 458

Konusu : Harman Mahallesi, Çelebiler 1. Sokak ve Çelebiler 2. Sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Talas İlçesi Harman Mahallesi sakinlerinin, Harman Mahallesi Çelebiler 1. Sokak ve Çelebiler 2. Sokak isimlerinin, Lale 1. Sokak ve Lale 2. Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.08.2010 tarih ve 21 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli Resmi gazetenin 26245 Sayısında, Adres ve Numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Talas İlçesi Harman Mahallesi sakinlerinin, Harman Mahallesi Çelebiler 1. Sokak ve Çelebiler 2. Sokak isimlerinin, Lale 1. Sokak ve Lale 2. Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 459

Konusu : Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve tanıtım yönetmeliği.

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Kent Estetik Kurulu’nun hazırlamış olduğu “ Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve tanıtım Yönetmeliği”nin görüşülmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.08.2010 tarih ve 22 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kent Estetik Kurulu’nun hazırlamış olduğu “Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve tanıtım Yönetmeliği” ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 460

Konusu : Güneşli Mah. 1 pafta, 104 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Mahallesi, 1 pafta, 104 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1689-2077 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Mahallesi, 1 pafta, 104 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 461

Konusu : Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 746 ada 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 746 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-A-22-B Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1860-2289 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 746 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-A-22-B Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 462

Konusu : Konaklar Mevkii 6423 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii 6423 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30O Nazım İmar Plan Tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1680-2070 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii 6423 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30O Nazım İmar Plan Tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 463

Konusu : Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 228 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 228 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c Nazım İmar Plan Tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1849-2270 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 228 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c Nazım İmar Plan Tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 464

Konusu : Mimarsinan, Bahçelievler Mahallesi, 187 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 187 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c Nazım İmar Plan Tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1848-2271 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 187 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 465

Konusu : Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ve 127 nolu parsellerin bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ve 127 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1583-1965 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ve 127 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 466

Konusu : Belediye Meclisimizin 14.06.2010 tarih ve 267 sayılı kararına istinaden yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlarının görüşülmesi.

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Eğribucak-Altınoluk Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında Belediyemiz Meclisinin 14.06.2010 tarih ve 267 sayılı kararına istinaden yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Mehmet HIZIROĞLU, Hasan BENEK, Mehmet BENEK ve Solmaz KÜÇÜKTALASLI’nın itirazlarının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1749-2149 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Eğribucak-Altınoluk Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında Belediyemiz Meclisinin 14.06.2010 tarih ve 267 sayılı kararına istinaden yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Mehmet HIZIROĞLU, Hasan BENEK, Mehmet BENEK ve Solmaz KÜÇÜKTALASLI’nın itirazları, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 467

Konusu : İlimizde yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere verilen serbest kartların günde iki serbest binişle sınırlandırılması talebinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, İlimizde yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere verilen serbest kartların sezon dışında öğrencilerin memleketlerine döndüklerinde, hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanımının önlenmesi için Eğitim – Öğretim döneminde dokuz ay boyunca günde iki serbest binişle sınırlandırılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 03.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.14–633 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimizde yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere verilen serbest kartların sezon dışında öğrencilerin memleketlerine döndüklerinde, hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanımının önlenmesi için eğitim – öğretim döneminde dokuz ay boyunca günde iki serbest binişle sınırlandırılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 468

Konusu : Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Orhan ERDOĞAN’a 2010 Mali Yılında ödenecek net Ücretinin belirlenmesi talebi

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan, Orhan ERDOĞAN’a 2010 Mali Yılında ödenecek net ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 01.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.71-1040 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Orhan ERDOĞAN’a 2010 Mali Yılında ödenecek net ücretinin 1.400.00TL olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 469

Konusu : Karayolları Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Beld. arasında peyzaj düzenlemeleri ile ilgili protokol imzalanması için yetki verilmesi.

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz arasında Kayseri Güney Çevreyolunun Etüt, proje, mühendislik hizmetlerinin yaptırılması, sanat yapılarının gerçekleştirilmesi, yol yapım işleri, kamulaştırma mühendislik hizmetleri ve bedellerinin ödenmesi, imar planı tadilatları ve kavşakların tanzim ve sinyalizasyonu, trafik işaret ve işaretlemelerinin yapılması ile Kuzey Çevreyolunun kavşaklarında peyzaj düzenlemeleri yapılması konularını kapsayan protokolün imzalanması için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.11.755.07-1631 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karayolları Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz arasında Kayseri Güney Çevreyolunun Etüt, proje, mühendislik hizmetlerinin yaptırılması, sanat yapılarının (Muhtelif ebatlarda menfezler, hendek kaplama, drenaj, köprü, viyadük, istinat, iksa duvarlarının) gerçekleştirilmesi, yol yapım işleri, kamulaştırma mühendislik hizmetleri ve bedellerinin ödenmesi, imar planı tadilatları ve kavşakların tanzim ve sinyalizasyonu, trafik işaret ve işaretlemelerinin yapılması ile Kuzey Çevreyolunun kavşaklarında peyzaj düzenlemeleri yapılması konularını kapsayan protokolün imzalanması için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 470

Konusu : AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog– Müzeler projesinde proje ortağı olunması ve ortaklık belgesinin imzalanması talebi.

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Evrensel Değerleri Koruma ve Yaşatma Derneği, “AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog– Müzeler” hibe programına teklifte bulunacağı projesinde Proje ortaklık belgesinin imzalanması ve proje ortağı olma kararının alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 08.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.35.12-478 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Belediyemize, Evrensel Değerleri Koruma ve Yaşatma Derneği, “AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog– Müzeler” hibe programına teklifte bulunacağı projesinde Proje ortaklık belgesinin imzalanması ve proje ortağı olma talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 471

Konusu : 20 şehit ailesinin kanuni mirasçılarına TOKİ konutlarından ev verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Toplu Konut İdaresi tarafından Melikgazi (Mimarsinan) projesi kapsamında inşa ettirilen konutlardan, 20 şehit ailelerinin kanuni mirasçılarına da TOKİ 6. bölgedeki konutlardan tahsis edilip edilmeyeceği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-743-2339 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Toplu Konut İdaresi tarafından Melikgazi (Mimarsinan) projesi kapsamında inşa ettirilen konutlardan şehit ailelerine tahsis edilmek üzere Belediyemiz tarafından satın alınmıştır. Belediyemiz Meclisinin 13.08.2010 tarih, 430 sayılı kararı ile oluşturulan komisyon marifeti ile belirlenen kriterler çerçevesinde bazı konutlar şehit ailelerine tahsis edilmiştir. 04.09.2010 tarih, 3 numaralı Komisyon raporunda ise kriterlere kısmen uyan, kriterlere uymayan (babasının memuriyeti nedeni ile başka yerde doğan ve o ilin kütüğüne kayıtlı olan ve Kayseri de defnedilen şehitler, aileleri yıllardır Kayseri de ikamet edip, kütüğü memleketlerinde olup, şehidi Kayseri’de defnedilmiş olanlar, derneğe kayıtlı şehit statüsünde bulunan polisler, imamlar, doktor, askerde vefat edip şehit beratı alamamış ancak görev şehidi olarak kabul edilenler vs) aşağıda ismi yazılı şehitler için ayrıca Meclis kararı alınmasından sonra tahsis işlemlerinin yapılması benimsenmiştir. Buna göre;

1-BEKİR ÇAKIR, 2-ÜMİT ERDOĞAN, 3-KAZIM FAYDACI, 4-NEVZAT DEMİRCAN, 5-HÜSEYİN KÖSE, 6-KÜRŞAT ÇAĞIRAN, 7-NACİ AKARSU, 8-ŞABAN ARICAN, 9-ŞÜKRÜ KÖSE, 10-ADEM VURUCU, 11-HÜSEYİN YILDIZ 12-MEHMET TAŞKESEN 13-ÜMİT BEKEM 14-TURGUT ŞİMŞEK 15-LEVENT TANRISEVEN 16-KENAN ÇIKLAKOÇ 17-ARİF ÇERİ 18-HAKAN ÇİFTÇİ 19-ULUCAN DAYAN 20- HALİM BULUT’un kanuni mirasçılarına tahsis edilmesi talebine ilave olarak, Meclis Üyelerimizce verilen yazılı önergeleri doğrultusunda 21. şehit olarak Akın SELVİ’nin mirasçılarınında eklenerek TOKİ 6. bölgedeki konutlardan toplam 21 adet tahsis edilmesi şeklinde talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 472

Konusu : Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesi, 287 pafta, 3106 ada, 4 parsel nolu taşınmazda NİP.

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesi, 287 pafta, 3106 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1806-2222 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesi, 287 pafta, 3106 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 473

Konusu : Kocasinan İlçesi, Cırgalan Mahallesi, Ramazan Deresi Mevkii, 4 pafta, 1116 parselde NİP.

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Ramazan Deresi Mevkii, 4 pafta, 1116 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1778-2180 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Ramazan Deresi Mevkii, 4 pafta, 1116 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 474

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı Mahallesi, 1593 ada, 3121 ve 3122 parselde NİP.

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı Mahallesi, 1593 ada, 3121 ve 3122 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1897-2334 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı Mahallesi, 1593 ada, 3121 ve 3122 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 475

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1113, 1088, 1015, 1002, 1006 parselde ilave NİP.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1113, 1088, 1015, 1002, 1006 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1899-2331 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1113, 1088, 1015, 1002, 1006 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 476

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 nolu ve 3992 ada, 1 nolu Parsellerin bulunduğu alanda NİP.

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 nolu ve 3992 ada, 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1896-2335 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 nolu ve 3992 ada, 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 477

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1891-2325 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 478

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.09.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1892-2327 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.09.2010

Karar No : 479

Konusu : Eylül ayı Meclis Üyeleri huzur haklarının yardım olarak Pakistan’a gönderilmesi talebi.

Meclis Üyesi Metin MERMERKAYA’nın sözlü talebi ile; Pakistan’da yaşanan sel felaketi sonrasında meclis üyelerimizin Eylül ayı huzur haklarının yardım olarak Pakistan’a gönderilmesi talebi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 46. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pakistan’da yaşanan sel felaketi sonrasında meclis üyelerimizin Eylül ayı huzur haklarının yardım olarak Pakistan’a gönderilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.