Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

672

5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2015-2019 dönemlerini kapsayan stratejik planın incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2015-2019 dönemlerini kapsayan stratejik planın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 16.09.2014 tarih ve 08 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2015-2019 yılları Stratejik Plan Teklifinin Kurum Misyon, Vizyon ve Temel değerlere yer verdiği, harcama birimi faaliyet alanlarının sınıflandırıldığı, birimlerin mevcut durumlarının ve varmak istedikleri noktaların belirtildiği, her birimin kendi belirlediği ve stratejik planlamada yer almasını istediği 53 adet Stratejik Amaç, 78 adet hedef, 147 adet faaliyet/Proje içerdiği görülmüştür.

Belediyemizin 2015-2019 yılları arasını kapsayan stratejik planın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile Stratejik planın kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

673

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.09.2014 tarih ve 1423 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programı teklifi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

674

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsellerde yeniden planlama çalışması yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar plan değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alanda yeniden planlama çalışması yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.09.2014 tarih ve 296 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 1591 ada, 1892 parsel no’lu taşınmaz 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve spor tesisi alanı, 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel no’lu taşınmazlar ise park alanı ve yol olarak olarak planlı iken; Kocasinan Belediyesi tarafından, söz konusu alanda belediyeye ait sosyal tesisler yer almakta olduğunu belirterek, fiili durum ile planlar arasındaki uyumsuzluğun plan değişikliği ile çözülmesi, ayrıca yeni adliye karşısındaki yeşil alanın Kentsel Servis Alanı olarak planlanması talep edilmiş ve Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin 2013/765 esas sayılı dosyasıyla açılan davada söz konu meclis kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planları iptal olduğundan söz konusu alan plansız kalmıştır.

Ayrıca söz konusu alanda Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Kurulu Vakfı 12.05.2014 tarihli dilekçeleri ile, Kayseri Milli Emlak Müdürlüğünce kendilerine irtifak hakkı verilen 6000 m²’lik (misafirhane ve kiler diye tabir edilen)yerde; fiili durumda misafirhane olarak kullanılan alanın; halihazır ve amacına uygun olarak imar planlarında Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasını talep etmiş, konu ile ilgili alanın Belediyemiz Meclisinin 16.05.2014 tarih, 344 sayılı kararı; Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 18.06.2014 tarih,1096 sayılı kararı ile söz konusu alanda kaldırılan yeşil alan yerine yenisinin önerilmesi şartıyla uygun bulunduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 28.06.2014 tarih,8626 sayılı yazıları ile bu alanın irtifak hakkına uygun olarak planlanmasına ilişkin talepleri bulunmaktadır.

Söz konusu mahkeme kararı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün talepleri göz önüne alınarak ve Belediyemiz Meclisinin 16.05.2014 tarih, 344 sayılı kararı da dahil edilerek yeniden öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 30L ve 30M Nazım İmar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin sosyal tesis alanları, yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 3311,1 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

675

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2014 tarih ve 304 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 11.08.2014 tarih ve 531 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması hakkındaki konu ile birleştirilerek görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Mevlana Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında (M) lejant işaretli Üniversite Alanı olarak planlı alan içerisindeki taşınmazlara ilişkin talepler incelenmiştir. Bahsi geçen alan içerisinde kalan 300, 342 ve 490 parsel nolu taşınmalara yönelik talepler ve aynı bölgede sıklıkla yapılan benzer müracaatlar birlikte değerlendirilmiştir. Söz konusu bölgedeki fiili durum dikkate alınarak Üniversite Alanının 13.06.2011 tarih, 413 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki haline göre yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Yapılan değişiklik 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiğinden Belediyemiz Meclisi'nin 13.06.2011 tarih ve 413 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu hususunda Komisyon Başkanı Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın sözlü önerisi ile (Plan İşlem Numarası: NİP-2780,15 ) plan işlem numarasının eklenerek komisyon raporunun bu şekli ile kabul edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

676

Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2014 tarih ve 305 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclis'inin 11.08.2014 tarih, 529 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması hakkındaki konu ile birleştirilmesi kanaatine varıldığından, taleplerin bu şekli ile değerlendirilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun Komisyon Başkanı Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın sözlü önerisi ile 2780,8 ve 2780,9 Plan İşlem Numaralı taleplerin birleştirilerek değerlendirilmesi hususunun komisyon raporuna eklenerek kabul edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

677

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.09.2014 tarih ve 297 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köşk Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda Akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerin maliki Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2011/420 esas, 2012/1187 karar sayılı dava dosyasından 03.06.2014 tarihli dilekçesi ile feragat ettiğinden, bu alana LPG lejant işareti konulması talebinde bulunmaktadır. Tadilat talebine ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (NİP-2759,11 plan işlem numaralı) konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

678

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 1009 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 1009 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.09.2014 tarih ve 298 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi,Yeşilyurt Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları olmayan söz konusu parselin bulunduğu alanın imar planları içerisine dahil edilmesi talep edilmektedir. Bahsi geçen alan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı olarak planlı olduğundan, plan değişikliği yapılabilmesi için ilgili kurumun uygun görüşü gerekmektedir. Ayrıca yeni planlanması istenen alanın halihazır planının ve imar planına esas jeolojik etüt raporunun hazırlanmasından sonra yapılması gerektiğinden, yukarda belirtilen belgeler tamamlandıktan sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından (NİP-4896 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

679

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1,2 parsel, 8692 ada, 8 parsel, 8693 ada, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1,2 parsel, 8692 ada, 8 parsel, 8693 ada, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2014 tarih ve 306 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda konut alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (NİP-2813,2 plan işlem numaralı) konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

680

Sivas-Gesi yolu kavşağından Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgede, 50 metrelik Sivas Bulvarı ile birlikte yolun doğusunda bulunan konut adalarının yeniden düzenlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi ve Kocasinan Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan, Sivas caddesinin doğusunda kalan, Sivas-Gesi yolu kavşağından Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgede, raylı sistem çalışmaları ve konu ile ilgili gündeme gelen yeni talepler doğrultusunda, 50 metrelik Sivas Bulvarı ile birlikte yolun doğusunda bulunan konut adalarının yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.10.2014 tarih ve 307 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi ve Kocasinan Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan, Sivas caddesinin doğusunda kalan, Sivas-Gesi yolu kavşağından Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgede, raylı sistem çalışmaları ve konu ile ilgili gündeme gelen yeni talepler doğrultusunda, 50 metrelik Sivas Bulvarı ile birlikte yolun doğusunda bulunan konut adalarının yeniden planlanması hususunda plan müellifi tarafından öneri 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, sosyal donatı alanlarıyla birlikte konut alanı, yol ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,12 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

681

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2014 tarih ve 308 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında, sağlık tesisi alanı, konut alanı, yol, otopark ve yeşil alan olarak planlı olup, Melikgazi Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden söz konusu alanda bulunan sağlık tesisinin kaldırılarak konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin, kaldırılan teknik altyapı alanlarının yerine aynı bölgede eşdeğer alanlar ayrılmadığı gerekçesiyle olumsuz görüşü bulunduğundan, (NİP-2771,3 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

682

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.09.2014 tarih ve 299 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işareti konulması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (NİP-4894,1 plan işlem numaralı) konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

683

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2014 tarih ve 309 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işareti konulması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (NİP-4894,2 plan işlem numaralı) konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

684

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediyesinin 07.07.2014 tarih ve 159 nolu kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediyesinin 07.07.2014 tarih ve 159 nolu kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.09.2014 tarih ve 291 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tanpınar Mahallesinde 6926 ada, 1 ve 7 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri Toptan Gıdacılar Sitesinin talebine istinaden söz konusu alanın K3 yapı nizamında Küçük Sanayi Sitesi Alanı, ticaret alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki ( UİP-2317 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talep edilmektedir. Belediyemiz Meclisinin 10.02.2014 tarih, 99 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında söz konusu alanın E=1.20, Yençok=14.00 metre yapılaşma koşullarında Küçük Sanayi Alanı ve yeşil alan olarak planlanmasının ve uygulamanın 6 adet paftadan oluşan Kentsel Tasarım Projesine göre yapılaşmasının uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediyesinin 07.07.2014 tarih ve 159 nolu kararının yukarıda açıklandığı şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

685

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 263 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 263 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.10.2014 tarih ve 310 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Küçük Mustafa Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı yerlerin, konut+ticaret kullanımına uygun olacak şekilde yeniden planlanması talebi hususundaki çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (UİP-3034,1 plan işlem numaralı) söz konusu talebe ilişkin Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.08.2014 tarih, 263 sayılı kararının yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

686

Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2014 tarih ve 311 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 30 Ağustos Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında resmi kurum alanı olarak planlı yerin, Milli emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden, kentsel servis alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterimlerinde kentsel servis alanı tanımı bulunmadığı tespit edilmiş olup, bahsi geçen alanın ticaret alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması hususunda plan müellifi yeni bir öneri plan hazırlamıştır.

1/5000 ölçekli 31J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,6 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

687

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 212, 213, 214 ve 215 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 212, 213, 214 ve 215 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.09.2014 tarih ve 300 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarihli kararlarından;

212 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesi 3135 ada, 11 ve 12 parsel no’lu taşınmazlara servis sağlayan yolun fiili durum dikkate alınarak 17 metre olacak şekilde planlanması yönündeki (UİP-4219, 1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

213 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesinde Kentsel Servis Alanı olarak planlı 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832 no’lu İmar adalarının tescile uygun olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-2292,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

214 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesinde 6764 ve 6763 imar adalarının ada kenar çizgileri arasına 12 metre yol genişliğinin işlenmesi yönündeki (UİP-2834,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

215 sayılı kararı ile; Tanpınar Mahallesinde 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın konut alanı olarak planlı kısmının TAKS=0.40, KAKS=0.80, Yençok=9.00 metre yapılaşma şartında Küçük Sanayi Alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (UİP-3942,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; Belediyemiz Meclisinin 17.01.2014 tarih, 80 sayılı kararına uygun olarak hazırlandığından 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 212, 213, 214 ve 215 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

688

Talas Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 157, 158 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 157, 158 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.09.2014 tarih ve 290 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 01.09.2014 tarihli kararlarından,

157 sayılı kararı ile; Kiçiköy Mahallesindeki askeri alanın doğusunda park alanı olarak planlı yerin bir kısmının ticaret alanı ve yol olarak planlanması istenmektedir. Ayrıca Yenidoğan Mahallesindeki Erciyes Üniversitesi ile Talas Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde konut alanı, sosyal kültürel tesis alanı ve yol olarak planlı yerin, park alanı, sosyal kültürel tesis alanı ve yol olarak yeniden planlanması ve yine Yenidoğan Mahallesindeki ticaret alanı olarak planlı yerin fiili duruma uygun olarak park alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Söz konusu plan değişikliği Belediyemiz Meclisi'nin 10.03.2014 tarih, 169 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından (UİP-1110,15 Plan İşlem Numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı,

158 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Kuruköprü Mahallesi, Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hakkında Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi 10.06.2013 tarih, 456 sayılı kararında plana ve plan notuna ilişkin hususları tespit etmiştir.

İller Bankası A.Ş. 02.06.2014 tarih, 12256 sayılı yazısı ile Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarını Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.12.2013 tarih, 887 sayılı kararı doğrultusunda plan müellifine hazırlatıp Talas Belediyesi'ne iletmiştir. Talas Belediye Meclisi bahsi geçen koruma amaçlı imar planlarına yönelik 01.09.2014 tarih, 158 sayılı kararında koruma amaçlı imar planlarını uygun bularak Belediyemize göndermiştir.

Komisyonumuz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarını daha önce alınan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.06.2013 tarih, 456 sayılı kararı kapsamında incelemiştir. İnceleme sonucunda; Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.12.2013 tarih, 887 sayılı kararında belirtilen plan notlarına ilişkin düzenlemeler uygun bulunmuş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Plan Notlarının 6.3.1 Kentsel Çalışma ve Sosyal Donatı Alanları maddesinde ticaret alanları ile ilgili hükmün "Ticaret alanlarında yapıların zemin katında ticaret kullanımı sorunlu olup üst katlar konut olarak kullanılabilir" şeklinde düzenlendiği ayrıca Talas Belediye Meclisi'nin önermiş oluğu açılması mümkün olmayan 2 adet 5 metre genişliğindeki yaya yolunun kapatıldığı, yolda kalan muhtelif yapıların korunduğu ve 2812 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana yönelik teklifin plana yansıtıldığı görüldüğünden (NİP-5358 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve bu plana uygun olarak hazırlanan (UİP-5359 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının kabul edilerek Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulmasının uygun olacağı,

159 sayılı kararı ile; Bahçelievler Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait Kültürel Tesis Alanı olarak planlı yerin Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin talebine istinaden trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,16 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 01.09.2014 tarih, 157, 158 ve 159 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

689

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 278, 279 sayılı ve 04.09.2014 tarih, 304, 305, 306, 307 ve 308 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14.maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 278, 279 sayılı ve 04.09.2014 tarih, 304, 305, 306, 307 ve 308 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.09.2014 tarih ve 292 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, 01.09.2014 tarihli kararlarından;

278 sayılı kararı ile; Gesi-Kuzey Mahallesi’nde, 322 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu spor tesisi alanı, konut alanı ve yol olarak planlı alanda, fiilen yolda kalan mevcut yapılar dikkate alınarak imar adasının kuzey yönünde kaydırılması yönündeki(UİP-3421,1 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

279 sayılı kararı ile; Yeniköy ve Altınoluk Mahalleleri’nde imar planında yeşil alan olarak planlı yerlerin bir kısmının Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden, bölgenin elektrik elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla iki ayrı trafo alanın planlara işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, Yeniköy Mahallesi’nde önerilen trafo yerinin, alanın kuzeydoğusunda bulunan park alanında, Altınoluk Mahallesi’nde önerilen trafo yerinin ise, alanın güneybatısındaki park alanında planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3053,1 plan işlem numaralı) taleplerin Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarihli kararlarından;

304 sayılı kararı ile; Yeşilyurt Mahallesi’nde, Kayseri-Sivas devlet yolu Km:8+420’de yer alan Yeşilyurt kavşağının kuzeybatı yönünde kaydırılarak yeniden planlanması yönündeki, (UİP-4833,1 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

305 sayılı kararı ile; Yeniköy Mahallesi’nde, 994 ada, 126 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu ilkokul alanı olarak planlı alanda spor salonu yapılabilmesi için, KAKS=0,60 yapılaşma şartının KAKS=0,90 olacak şekilde yeniden planlanması yönündeki (UİP-3052,2 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

306 sayılı kararı ile; Camikebir Mahallesi’nde, otopark alanı olarak planlı yerin, özel yatırımcıya imkan sağlamak amacıyla, E=1,00 yapılaşma şartında ticaret(otopark) olarak, planlanması yönündeki (UİP-3034,4 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, belediyemiz meclisinin 17.05.2013 tarih, 452 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

307 sayılı kararı ile; Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde, 6796 parsel no’lu taşınmazın, bulunduğu, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Planı içerisinde park alanı olarak planlı olan alanın bir kısmına, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden trafo alanı planlanması yönündeki (UİP-1114,1 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

308 sayılı kararı ile; Sakarya ve Esentepe Mahalleleri’nde, 8252 ada, 1 parsel ve 7496 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu park alanı olarak planlı alanda, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden, bölgenin elektrik elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, trafo alanlarının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-3052,3 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.09.2014 tarih, 279, 04.09.2014 tarih, 307 ve 308 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 01.09.2014 tarih ve 278, 04.09.2014 tarih 304, 305 ve 306 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

690

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.09.2014 tarih ve 280 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesi 2773 ada, 1 parsel, 2974 ada,12 parsel,1607 ada,1535 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın Katlı otopark alanı, ticaret alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 23.07.2014 tarih, 1140 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup; Belediyemiz Meclisinin 12.08.2013 tarih, 604 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 97 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

691

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kayabağ Mahallesi, 172 ada, 1, 2, 3, 4,5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kayabağ Mahallesi, 172 ada, 1, 2, 3, 4,5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.09.2014 tarih ve 301 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlı olup, Melikgazi Belediyesi parsel maliklerinin talebine istinaden söz konusu alanın konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2746,5 Plan İşlem Numaralı) söz konusu talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

692

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 5050 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 5050 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.09.2014 tarih ve 281 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi’nde, imar planlarında konut alanı(bağ-sayfiye evi alanı) olarak planlı olan söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın ticaret alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Yapılan incelemeler neticesinde söz konusu alanda ticaret alanına ihtiyaç olmadığı, plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili, plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alındığında, (NİP-2771,4 plan işlem numaralı) plan değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon rapornunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

693

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde, 11466 ada, 34 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde, 11466 ada, 34 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.09.2014 tarih ve 302 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi’nde, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında düşük yoğunluklu konut alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Bahsi geçen alanda, mevcut plan ile kadastral yapı arasında uyumsuzluklar olduğu, uygulamada sorunlar yaşandığı ve bölgede fiili durumda oluşmuş olan kötü görüntünün ortadan kaldırılarak bölgede imar hareketinin başlatılabilmesi gerekçesiyle plan değişikliği talebinde bulunulmaktadır. Yapılan planlama çalışmasıyla söz konusu alan, daha sağlıklı yapılaşmanın sağlanması için, planlama alanının güneyinde bulunan 50 metrelik yolun güney cephesindeki yoğunluk kararları da dikkate alınarak orta yoğunluklu konut alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca alan içerisinden geçen enerji nakil hattının yer altına alınması hususunda Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin uygun görüşüne istinaden plan müellifine yen bir öneri plan hazırlatılmıştır.

1/25.000 ölçekli K35-d1 ve 1/5000 ölçekli 29O nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, orta yoğunluklu konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,21 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin, Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU’nun red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

694

Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde, Lifos Dağı eteğinde bulunan ve 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni planında eko-turizm alanı olarak planlı alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde, Lifos Dağı eteğinde bulunan ve 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni planında eko-turizm alanı olarak planlı alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2014 tarih ve 312 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında eko-turizm alanı, kongre merkezi alanı, kısmen orman ve tarım alanı olarak, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ise diğer tarım ve tarım dışı alanlar olarak planlıdır. Plan değişikliği teklifi 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.11.2013 tarih ve 806 sayılı meclis kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 24.02.2014 tarih, 2729 sayılı yazısı ile “Eko Turizm alanına ilişkin iş ve işlemlerin ÇDP’nin 8.3.8 Eko Turizm Alanları başlığı altında yer alan hükümler ile belirlenen koşulları aşmamak kaydıyla ÇDP’de yeni bir düzenleme yapılmasına gerek olmaksızın ilgili idaresince yürütülebileceği yönünde görüş vermiştir.

Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden 1/25000 ölçekli nazım imar planında Eko Turizm alanı lejantı bulunmadığından; söz konusu alan Turizm alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca söz konusu planlama alanından geçen ve Erciyes Kış Turizm Merkezi Hacılar Kapı ve Develi Kapıyı birbirine bağlayan mevcut yolun da planlara işlenmesi önerilmektedir.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; 1/25000 ölçekli K34-C3, K34-C2 ve K35-D4 nazım imar planı paftalarında turizm alanı ve yol olarak düzenlenen nazım imar planı değişikliğinin, 1/5.000 ölçekli K34-C-15C ve K34-C-20B nazım imar planı paftalarında ise turizm alanı, ticaret alanı, gelişme konut alanları, sağlık alanı, sosyal tesis alanı, kültürel tesis alanı, ibadet alanı ve yeşil alan olarak düzenlenen (NİP-5628 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

695

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.09.2014 tarih ve 282 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan, mevcut nazım imar planında sağlık tesis alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın, İl Sağlık Müdürlüğü’nün uygun görüşü de dikkate alınarak, yurt yapılmak üzere sosyal tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 29O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,16 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Komisyon Başkanı Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın sözlü önerisi ile konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

696

Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 27 pafta, 619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 27 pafta, 619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.09.2014 tarih ve 283 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 30 Ağustos Mahallesi’nde, okul alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın, okul alanından çıkarılarak konut alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. (NİP-2759,17 plan işlem numaralı) söz konusu talebin, plan müellifinin olumsuz görüşü dikkate alınarak reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

697

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 30-43 pafta, 163 ada, 1 parsel, 162 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 30-43 pafta, 163 ada, 1 parsel, 162 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda 11.09.2014 tarih ve 284 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih Mahallesi’nde, mevcut nazım imar planında konut alanı ve yeşil alan olarak planlı olan söz konusu taşınmazların, ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Yapılmak istenen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle, plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak (NİP-2746,3 plan işlem numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

698

Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahallelerinin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahallelerinin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda 11.09.2014 tarih ve 285 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Melikgazi Belediyesi, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahalleleri’nde, yeşil alan ve dini tesis alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Topoğrafik yapı göz önünde bulundurularak, dini tesis alanı olarak planlı olan yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı olan yerin ise dini tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 28M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, dini tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,18 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

699

Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde mülkiyeti Maliye hazinesine, tahsisi Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 1801 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde mülkiyeti Maliye hazinesine, tahsisi Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 1801 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda 11.09.2014 tarih ve 286 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kocatepe Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi, tahsisi Büyükşehir Belediyesine ait olan, park alanı olarak planlı olan yerde nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Söz konusu alanda fiili durumda 112 acil servis istasyonu bulunmasından dolayı, Sağlık Müdürlüğü’nün de talebi göz önünde bulundurularak kamu hizmet alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Ancak, Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu, 21.10.2013 tarih, 759 sayılı kararında, alanın 175 m²’lik kısmının 112 acil servis istasyonu olarak kullanılmasının belirtilmesinden dolayı bahsi geçen meclis kararının dikkate alınarak plan değişikliği önerisi hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli 30J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı olan yerin, 175 m²’lik kısmının 112 acil binası olacak şekilde kamu hizmet alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,19 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

700

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Cumhuriyet Mahallesi, 148 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Cumhuriyet Mahallesi, 148 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda 01.10.2014 tarih ve 313 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde, mülkiyeti Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi’ne ait olan, resmi kurum alanı olarak planlı olan yerin, ticaret alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması yönündeki (NİP- 2746,4 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

701

Alpaslan Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 2352 ada, 1 ve 8 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Alpaslan Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 2352 ada, 1 ve 8 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda 11.09.2014 tarih ve 287 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Alpaslan Mahallesi’nde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, belediye hizmet alanı ve trafo alanı olarak planlı olan yerde plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında, belediye hizmet alanı olarak planlı yerde, belediye lojmanlarının bulunduğu alanın zemin katında ticaret yapılabilecek şekilde konut alanı planlanması, bu alanın dışındaki yerlerin ise, planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan belediye hizmet alanı ve trafo alanı olarak planlı olan yerin, ticaret+konut alanı(TİCK), konut alanı, trafo alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,20 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

702

Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda 24.09.2014 tarih ve 293 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 2843 parsel, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında OBH (Organize tarım ve hayvancılık) ve tarım alanı, 2852, 2853 parseller ise OBH (Organize tarım ve hayvancılık) olarak planlı olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden, parseller üzerinde 29.12.2006 tarih, 2006-1, 2006-2, 2006-3 sayılı yapı kullanım izin belgeleri ile hazır beton tesisinin işletilmekte olduğunu belirterek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmek için bahsi geçen alanının nazım imar planının yapılmasını talep etmiş; Belediyemiz Meclisinin 12.05.2014 tarih, 260 sayılı kararı ile konunun İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınacak görüş doğrultusunda değerlendirilmesi uygun görülmüştür. İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 13.06.2014 tarih, 8656 sayılı yazısı ile söz konusu alanda tarım dışı kullanım izninin verilmesinin uygun olduğu belirtilmiş olup, talebin yeniden görüşülmesi talep edilmektedir.

1/25000 ölçekli K35-a3 ve 1/5000 ölçekli K35-a-19a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde mevcut hazır beton tesisinin bulunduğu alanın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin, Beton Santrali yapılabilmesi için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği lejantına göre Sanayi Alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-5750,1 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

703

Kocasinan Belediyesinin, Hilal Mahallesi, 1014 ada, 13 parsel ve 4187 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Hilal Mahallesi, 1014 ada, 13 parsel ve 4187 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda 24.09.2014 tarih ve 294 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 1014 ada, 13 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı, yol olarak, 4871 ada, 1 parsel ise ticaret alanı olarak planlıdır. Mülkiyeti belediyemize ait 1014 ada, 13 parselin bulunduğu alanda, havaalanı yolu üzerinde akaryakıt tesisi ihtiyacından dolayı bu alanın akaryakıt ve servis istasyonu olarak planlanması, bu alandan kaldırılan yeşil alanın ise fuar alanında 4187 ada, 1 parselde bulunan ticaret alanında planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30M, 31M Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, yeşil alan olarak planlı yerin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak, ticaret alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-3311,4 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

704

Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 4759 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 4759 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda 11.09.2014 tarih ve 288 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 4759 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim tesis alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden parselinin ilköğretim alanı olarak planlı olmasından mağdur olduklarını belirterek, söz konusu taşınmazın konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu talebe ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 18.07.2014 tarih ve 3053402 sayılı yazılarında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3 Fıkrasının (b)bendine istinaden “ilçeniz sınırları içinde daha önce eğitim tesisi olarak ayrılmamış olan eşdeğer bir taşınmazın eğitim tesisi olarak teklif edilmesi halinde söz konusu taşınmazların eğitim tesisi alanından çıkartılması değerlendirilecektir.” şeklinde görüş bildirilmektedir. Bahsi geçen alanda plan müellifinin olumsuz görüşü bulunmaktadır.

Talebe ilişkin Plan müellifinin olumsuz görüşü ve kurum görüşüne istinaden (NİP-5748,1 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

705

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 7086 ada, 59 parsel, 7095 ada 48 parsel ve Oymaağaç Mahallesi 6548 ada, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 7086 ada, 59 parsel, 7095 ada 48 parsel ve Oymaağaç Mahallesi 6548 ada, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda 11.09.2014 tarih ve 289 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 7086 ada, 59 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, ilköğretim tesis alanı ve yol olarak, 7095 ada 48 parsel numaralı taşınmaz yeşil alan ve yol olarak, 6548 ada, 18 parsel numaralı taşınmaz ise ilköğretim tesis alanı ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden parsellerinin ilköğretim alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı olmasından mağdur olduklarını belirterek, söz konusu taşınmazların konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu talebe ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 18.07.2014 tarih ve 3053394 sayılı yazılarında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3 Fıkrasının (b)bendine istinaden “ilçeniz sınırları içinde daha önce eğitim tesisi olarak ayrılmamış olan eşdeğer bir taşınmazın eğitim tesisi olarak teklif edilmesi halinde söz konusu taşınmazların eğitim tesisi alanından çıkartılması değerlendirilecektir.” şeklinde görüş bildirilmektedir. Bahsi geçen alanda plan müellifinin olumsuz görüşü bulunmaktadır.

Talebe ilişkin Plan müellifinin olumsuz görüşü ve kurum görüşüne istinaden (NİP-2183,5 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

706

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda 01.10.2014 tarih ve 314 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebi üzerine söz konusu alanda Sıkıştırılmış Dogalgaz (CNG) satışı yapabilmek için Büyükşehir Belediyesinden izin talep ettiğini, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 5393 sayılı Belediye Kanunun 80. maddesine istinaden, her türlü akaryakıt ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (CNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebileceği belirtir ekli yazısının var olduğu belirtilerek, plan değişikliği yapılmasını talep etmektedir.

Talebin bölgedeki yapılaşma karakterine uygun görülmediğinden ve bölgeye trafik yoğunluğu getireceğinden dolayı, (NİP-2183,4 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

707

Özvatan Belediyesinin, Aşağı Boğaziçi Mahallesi, 18 pafta, 420 ada, 1 ve 2 parsel ile 17 pafta, 379 ada, 7 parsel nolu numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Özvatan Belediyesinin, Aşağı Boğaziçi Mahallesi, 18 pafta, 420 ada, 1 ve 2 parsel ile 17 pafta, 379 ada, 7 parsel nolu numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.09.2014 tarih ve 295 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve spor alanı olarak planlıdır. Özvatan Belediyesi, bahsi geçen spor alanı ve park alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması, söz konusu alandaki mevcut yol durumları dikkate alınmak üzere plan bütünlüğünü sağlayacak şekilde plan değişikliği yapılmasını istemektedir. Plan değişikliği yapılmak istenen alanda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 21.08.2014 tarih, 4048 sayılı yazıları ile uygun görüşü bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli J35-d-19b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin az yoğun konut alanı, park, yol ve otopark alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-4014,2 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

708

Yahyalı İlçesi, Merkez Mahallesinde 1/5000 Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama İmar Planında revizyon çalışması yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Yahyalı İlçesi, Merkez Mahallesinde 1/5000 Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama İmar Planında revizyon çalışması yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.09.2014 tarih ve 303 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesi, ilçe merkezi sınırları içerisinde 100. yıl, Seydili, Madazı, Camikebir ve Fetullah mahallelerinde yürürlükte bulunan imar planının bölgenin ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığı ve uygulamada sorunlar yaşandığı gerekçesiyle 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı talebinde bulunmaktadır.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden ( NİP-2909,2 plan işlem numaralı) söz konusu talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

709

Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan J35-d-09-c-1-a Pafta, 158 Ada, 1 nolu parselin Pazaryeri olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan J35-d-09-c-1-a Pafta, 158 Ada, 1 nolu parselin Pazaryeri olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 01.10.2014 tarih ve 315 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 158 ada, 1 parsel no’lu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında çocuk bahçesi olarak planlıdır. Felahiye Belediyesi, Büyüktoraman Belediyesi tarafından yapılan imar planında Pazar Alanı olarak planlı yerin mülkiyetinin şahıslara ait olması ve içerisinde birçok bina bulunması nedeni ile, mülkiyeti belediyesine ait olan çocuk bahçesi olarak planlı yerin Pazar Yeri olarak planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmadığından talebin reddinin, plan müellifince nazım imar planlarının yapılmasının ve talebin bu planlarla birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

710

Zabıta Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Maktu Ceza Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Zabıta Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Maktu Ceza Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda 18.09.2014 tarih ve 15 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Zabıta Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Maktu Ceza Yönetmeliğinin ekteki şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

711

Talas ve Melikgazi İlçelerinde muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Talas ve Melikgazi İlçelerinde muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi hususunda 18.09.2014 tarih ve 16 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

1- Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde bulunan Atatürk Bulvarı No:245 kapı numaralı evin yanındaki isimsiz sokağa "ÇALAPKORUR GEÇİDİ" isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

2- Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesinde bulunan, imar planına göre yeni açılacak isimsiz yola, "ÇİFTER SOKAK" isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

3- Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanlığı'nın 15.05.2011 tarihinde hayatını kaybeden rahmetli Yüksel GÜNGÖREN isminin verilmesi talebinin daha sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı,

Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara ekteki listede sunulan yeni isimlerin verilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

712

Yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda 18.09.2014 tarih ve 02 numaralı Ulaşım Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan 7 sayfa ve 14 Maddeden oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Ulaşım Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

713

Büyükşehir Belediyemiz tarafından Şoförlü Araç Kiralanması işi ihalesinin yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyemiz tarafından Şoförlü Araç Kiralanması işi ihalesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesine göre 3 yıl süresince yıllara sari olmak üzere yapılması talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 16.09.2014 tarih ve 456 Sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyemiz tarafından Şoförlü Araç Kiralanması işi ihalesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesine göre 3 yıl süresince yıllara sari olmak üzere yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

714

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü eski adı (Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımı) oyuncu ve teknik heyetinin ödüllendirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde ve Eurolig’de ilimizi başarı ile temsil eden ve Euroligde ilk sekiz takım arasında yer almış olan Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( önceki adı Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımı) oyuncu ve teknik heyetinin, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 26.09.2014 tarih ve 557 Sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde ve Eurolig’de ilimizi başarı ile temsil eden ve Euroligde ilk sekiz takım arasında yer almış olan Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( önceki adı Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımı) oyuncu ve teknik heyetinin, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebi hususunda Meclis Üyeleri Mehmet BÜYÜKBAŞ ve A. Tahir GÜL’ün yazılı önerisi ile Bütçe imkanları el verdiği zamanlarda Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin, 2.500.000TL’ile ödüllendirilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

715

Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; birimlerin personel giderleri harcama kalemlerine aktarma yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; birimlerin personel giderleri harcama kalemlerine ekli listede belirtilen toplam 28.359.900 TL ödeneğin aktarma ve tenzilinin yapılması talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 22.09.2014 tarih ve 1416 Sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; birimlerin personel giderleri harcama kalemlerine ekli listede belirtilen toplam 28.359.900TL ödeneğin aktarma ve tenzilinin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

716

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca kullanılmak üzere 2 adet çift kabin pikap ve 1 adet hidrolik platformlu bakım aracı bom satın alınması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca kullanılmak üzere 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 Sayılı Kanunun 85. maddesine istinaden, 2 adet çift kabin pikap ve 1 adet hidrolik platformlu bakım aracı bom satın alınması talebi hususunda, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığının 09.10.2014 tarih ve 227 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca kullanılmak üzere 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 Sayılı Kanunun 85. maddesine istinaden, 2 adet çift kabin pikap ve 1 adet hidrolik platformlu bakım aracı bom satın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

717

Belediyemiz Park ve Bahçe işlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılması işinin ihale edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Belediyemiz Park ve Bahçe işlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılma işi hizmet alım ihalesinin 3 yıl süre ile ihalesinin yapılması talebi hususunda, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığının 08.10.2014 tarih ve 226 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Park ve Bahçe işlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılması işinin hizmet alımı ile 3 yıl süre ile yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

718

3 yıl süre ile Güvenlik çalıştırma işinin ihalesinin yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesine göre 3 yıl süresince yıllara sari yapılacak olan Güvenlik çalıştırma işi ihalesinin yapılması talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 08.10.2014 tarih ve 487 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesine göre 3 yıl süresince yıllara sari yapılacak olan Güvenlik çalıştırma işi ihalesinin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

719

Kayseri Bilim Merkezi bahçesinde sergilenmek üzere 1 adet F-4E uçağının Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınması için hazırlanan protokolün imzalaması için yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Belediyemizce Kayseri Bilim Merkezi bahçesinde sergilenmek üzere 1 adet F-4E uçağı Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınması hususunda 1'inci H.İ.B.M. Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün taraflar arasında hazırlanan iş/hizmet sözleşmenin imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN' a yetki verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 08.10.2014 tarih ve 523 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce Kayseri Bilim Merkezi bahçesinde sergilenmek üzere 1 adet F-4E uçağı Milli Savunma Bakanlığı'ndan talep edilmiş olup, talep edilen bölgede sergilenebilir hale getirilmesine yönelik söküm, ulaştırma, kurulum, montaj, boya, vb tüm masrafların ayrıca kurulum aşamasından sonraki dönemlerdeki ihtiyaç duyulacak tüm periyodik bakım/onarım giderlerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ve sadece anı uçağı olarak sergilenmesi şartıyla verilebileceği Milli Savunma Bakanlığı'nca teyit edilmiştir. Konu ile ilgili 1'inci H.İ.B.M. Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün taraflar arası hazırladığı iş/hizmet sözleşmenin imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN' a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

720

Fransa’nın Strasbourg şehrinde 3-5 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan konferansa katılmak üzere belediyemizi temsilen Meclis Üyesi H.Mustafa PALANCIOĞLU’nun görevlendirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, İşbirliği protokolümüz bulunan Fransa’nın Strasbourg şehrinde 3-5 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Dünya Demokrasi Forumu” konulu konferansa katılmak üzere belediyemizi temsilen Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi H. Mustafa PALANCIOĞLU‘nun görevlendirilmesine ve adı geçenin 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğunun ödenmesi talebi hususunda, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 09.10.2014 tarih ve 187 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İşbirliği protokolümüz bulunan Fransa’nın Strasbourg şehrinde 3-5 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Dünya Demokrasi Forumu” konulu konferansa katılmak üzere belediyemizi temsilen Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi H. Mustafa PALANCIOĞLU‘nun görevlendirilmesine ve adı geçenin 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğunun ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

721

TÜBİTAK’ça 20-25 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada da yapılacak proğrama katılmak üzere Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Ömer TEKİNER ve Hamdi ELCUMAN’ın görevlendirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Belediyemiz ve TÜBİTAK işbirliğiyle kurulmakta olan bilim merkezinde sergilenmek üzere mevcut gezici sergileri inceleme ve bilim merkezi yöneticileri ile sergilerin kiralanması hususunu görüşmek üzere TÜBİTAK’ça 20-25 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada da yapılacak proğrama katılmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Yapı Kontrol Daire Başkanı Ömer TEKİNER ve Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın görevlendirilmesi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 08.10.2014 tarih ve 522 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz ve TÜBİTAK işbirliğiyle kurulmakta olan bilim merkezinde sergilenmek üzere mevcut gezici sergileri inceleme ve bilim merkezi yöneticileri ile sergilerin kiralanması hususunu görüşmek üzere TÜBİTAK’ça 20-25 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada da yapılacak proğrama katılmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Yapı Kontrol Daire Başkanı Ömer TEKİNER ve Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın yurt dışına görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

722

Kemalettin Cengiz TEKİNSOY ve Hamdi ELCUMAN’ın Avrupa seyahati hususunda Meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Tübitak işbirliği ile kurulacak olan ‘’Kayseri Bilim Merkezi İnşaatı Kapsamında Satın Alınacak Sergilerin Yerinde Görülmesi’’ amacıyla, 23-27 Ağustos 2014 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Hollanda seyahatine Belediyemizi temsilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY ve Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 20.08.2014 tarih ve 2014/955 sayılı kararına istinaden görevlendirildiklerine dair Meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 30.09.2014 tarih ve 515 sayılı yazıları okundu.

Tübitak işbirliği ile kurulacak olan ‘’Kayseri Bilim Merkezi İnşaatı Kapsamında Satın Alınacak Sergilerin Yerinde Görülmesi’’ amacıyla, 23-27 Ağustos 2014 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Hollanda seyahatine Belediyemizi temsilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY ve Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 20.08.2014 tarih ve 2014/955 sayılı kararına istinaden görevlendirildiklerine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

723

Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü Sorumlusu Yusuf DELİKTAŞ’ın Almanya seyahati hususunda Meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü Sorumlusu Yusuf DELİKTAŞ, 22-27.09.2014 tarihleri arası Almanya'da düzenlenen İnnotrans Ulaşım Fuarına Meclis Toplantı halinde olmadığından Encümenin 17.09.2014 tarih ve 2014/1103 sayılı kararına istinaden görevlendirildiğine dair Meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığının 08.10.2014 tarih ve 1188 sayılı yazıları okundu.

Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü Sorumlusu Yusuf DELİKTAŞ, 22-27.09.2014 tarihleri arası Almanya'da düzenlenen İnnotrans Ulaşım Fuarına Meclis Toplantı halinde olmadığından Encümenin 17.09.2014 tarih ve 2014/1103 sayılı kararına istinaden görevlendirildiğine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

724

Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanların yeni sokak isimlerinin belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanların yeni sokak isimlerinin belirlenmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 340 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanların yeni sokak isimlerinin belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

725

Halil KUMAŞ’ın, Felahiye İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Büyüktoraman köyü, 207 ada, 5 parsel nolu taşınmazının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Halil KUMAŞ’ın, Felahiye İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Büyüktoraman köyü, 207 ada, 5 parsel nolu taşınmazının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2545 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Halil KUMAŞ’ın, Felahiye İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Büyüktoraman köyü, 207 ada, 5 parsel nolu taşınmazının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

726

Belediyemiz Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 419 sayılı kararına, Milli Emlak Müdürlüğü ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2014 tarih, 419 sayılı kararına istinaden askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2549 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 13.06.2014 tarih, 419 sayılı kararına istinaden askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

727

Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarının kesişim noktası olan Sanayi Kavşağı önüne hazırlanan Köprülü Kavşak Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarının kesişim noktası olan Sanayi Kavşağı önüne hazırlanan Köprülü Kavşak Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2014 tarih ve 2490 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarının kesişim noktası olan Sanayi Kavşağı önüne hazırlanan Köprülü Kavşak Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

728

Mimarsinan Parkı içerisindeki yeraltında 2 kat, yaklaşık 450 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Mimarsinan Parkı içerisindeki yeraltında 2 kat, yaklaşık 450 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2014 tarih ve 2494 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Parkı içerisindeki yeraltında 2 kat, yaklaşık 450 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

729

Mülkiyeti şahıslara ait olan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Mülkiyeti şahıslara ait olan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2529 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti şahıslara ait olan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

730

Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesinde, 173 ada, 1 parsel, 179 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesinde, 173 ada, 1 parsel, 179 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2538 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesinde, 173 ada, 1 parsel, 179 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

731

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde 2453 ada, 23 ve 24 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde 2453 ada, 23 ve 24 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2528 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde 2453 ada, 23 ve 24 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

732

Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde 10 ada, 9 parsel, (Yenisi 5722 ada, 17 parsel) nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde 10 ada, 9 parsel, (Yenisi 5722 ada, 17 parsel) nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2526 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde 10 ada, 9 parsel, (Yenisi 5722 ada, 17 parsel) nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

733

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 7893 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 7893 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 2436 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 7893 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

734

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 2437 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

735

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 105 adet parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 105 adet parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2014 tarih ve 2557 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 105 adet parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

736

Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahallede, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahallede, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2546 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahallede, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

737

Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Konut alanı, Cami alanı, Yeşil alan, otopark ve yol olarak planlı alanda Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2547 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Konut alanı, Cami alanı, Yeşil alan, otopark ve yol olarak planlı alanda Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

738

Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 3815 ada, 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 3815 ada, 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2548 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 3815 ada, 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

739

Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 3231 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 3231 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2544 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 3231 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

740

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6440 ada, 1 parsel, 6442 ada, 41 parsel, 6444 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6440 ada, 1 parsel, 6442 ada, 41 parsel, 6444 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2542 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6440 ada, 1 parsel, 6442 ada, 41 parsel, 6444 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

741

Kocasinan Belediyesinin, Düver Mahallesi sınırları içinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Düver Mahallesi sınırları içinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2536 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Düver Mahallesi sınırları içinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

742

Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde 1204 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde 1204 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2535 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde 1204 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

743

Yahyalı Belediyesinin, ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2531 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

744

Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Yahyalı ilçesi, Çamlıca mevkii, 113 ada, 64 ve 65 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Yahyalı ilçesi, Çamlıca mevkii, 113 ada, 64 ve 65 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2532 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Yahyalı ilçesi, Çamlıca mevkii, 113 ada, 64 ve 65 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

745

2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2014 tarih, 365 sayılı kararına istinaden askı ilana çıkarılan planlara yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2014 tarih, 365 sayılı kararına istinaden askı ilana çıkarılan planlarda Askeri güvenlik sınırlarının işaretlenmediğini belirterek bu hususta yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2530 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2014 tarih, 365 sayılı kararına istinaden askı ilana çıkarılan planlarda Askeri güvenlik sınırlarının işaretlenmediğini belirterek bu hususta yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

746

Kocasinan ve Melikgazi ilçesi sınırları içinde, Sivas Caddesinin Mimarsinan Kavşağına kadar olan bölümünün büyük bir çoğunluğu konut alanı olarak planlı olduğundan planlamada yer alan konut dışı kentsel çalışma alanlarının da konut alanı olarak planlanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Kocasinan ve Melikgazi ilçesi sınırları içinde, Sivas Caddesinin Mimarsinan Kavşağına kadar olan bölümünün büyük bir çoğunluğu İmar Planlarında konut alanı olarak planlı olduğundan planlamada yer alan konut dışı kentsel çalışma alanlarının da konut alanı olarak planlanması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2543 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan ve Melikgazi ilçesi sınırları içinde, Sivas Caddesinin Mimarsinan Kavşağına kadar olan bölümünün büyük bir çoğunluğu İmar Planlarında konut alanı olarak planlı olduğundan planlamada yer alan konut dışı kentsel çalışma alanlarının da konut alanı olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

747

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2534 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

748

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarih, 259, 260, 262, 263 ve 265 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarih, 259, 260, 262, 263 ve 265 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2014 tarih ve 2558 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarih, 259, 260, 262, 263 ve 265 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

749

Talas Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2533 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

750

Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 165 sayılı, 04.11.2013 tarih, 195 sayılı ve 11.02.2014 tarih, 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 165 sayılı, 04.11.2013 tarih, 195 sayılı ve 11.02.2014 tarih, 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 2527 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 165 sayılı, 04.11.2013 tarih, 195 sayılı ve 11.02.2014 tarih, 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

751

İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2014 tarih ve 2492 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

752

İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2014 tarih ve 2493 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

753

Hava İkmal Bakım Merkezi arazisinin Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak ön ve kati protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 82. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 10442 ada 1 ve 2 parseller üzerinde yer alan Hava İkmal Bakım Merkezi arazisinin Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak ön ve kati protokolün Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 13.10.2014 tarih ve 531 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 10442 ada 1 ve 2 parseller üzerinde yer alan Hava İkmal Bakım Merkezi arazisinin Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak ön ve kati protokolün Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.10.2014

 

 

 

 

754

Boğazlıyan İlçesi ve Ovakent Beldesine yapılacak olan park ve wc’nin ücretsiz yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 83. maddesinde bulunan, Boğazlıyan İlçesi ve Ovakent Beldesine yapılacak olan park ve wc’nin ücretsiz yapılması talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 13.10.2014 tarih ve 1814 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Boğazlıyan ve Ovakent Belediye Başkanlıklarının, Beldelerine yapılacak olan park ve wc’nin ücretsiz yapılması talepleri, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.