2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.10.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 434

Konusu : Milli Savunma Bakanlığının, Askeri alanlarının düzenlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığının, 1/25000 ölçekli planlarda mülkiyeti TSK’ya ait, arazilerin bazı kısımlarında Askeri alanlarının düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 198 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığının talebine istinaden askeri alanların 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi istenmektedir.

1/25000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin askeri alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 435

Konusu : Talas Belediyesinin, Harami Mevki, 95 pafta, 1029 ada, 1 parsel ile

1020 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediye meclisinin, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve şahıs adına kayıtlı, Harami Mevki, 95 pafta, 1029 ada, 1 parsel nolu taşınmaz ile 1020 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekliK35-d-02-d Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 199 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, spor tesisi alanı olarak planlı yerin bir kısmının fiili duruma uygun olarak su deposu alanı olarak planlanmasını, bu alanın batısındaki eğitim tesisi alanı olarak planlı yerin bir kısmının da spor tesisi alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan spor tesisi alanı olarak planlı yerin bir kısmının su deposu alanı, eğitim tesis alanı olarak planlı yerin bir kısmının da spor tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 436

Konusu : Cebir Mahallesinin Zincidere Belediyesine bağlanması kararının Mahkemece iptalinden

sonra konunun tekrar görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Cebir mahallesinin Zincidere Belediyesine bağlanması konusunda Mahkemece iptalinden sonra yeniden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 200 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1. Hukuk Müşavirliğinin, 24.04.2008 tarih, 241 sayılı yazısı ve 1.İdare Mahkemesinin 06.03.2008 tarih, 2008/465 Esas, 2008/271 karar sayılı kararına istinaden Belediyemiz Meclisinin, 14.01.2005 tarih, 45 sayılı kararı ile Cebir Mahallesinin Zincidere İlk Kademe Belediyesine bağlanması yönündeki kararı iptal edildiğinden, konu hakkında yeni bir Meclis Kararı alınması istenmektedir.

Cebir mahallesinin hangi belediyeye bağlanacağı hususu, belediyelerin kapanmasına dair Anayasa Mahkemesinin kararının netleşmesi sonrası değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından konunun reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 437

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Taha Carım

Bulvarının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Taha Carım Bulvarının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 201 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Taha Carım Bulvarı üzerinden geçen 154 kw (Kayseri 1. Avanos) branşman Kayseri II. Enerji iletim hattının bir kısmı mevcut imar planlarında işlidir. Belediyemiz ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğünün 27.03.2003 tarihli protokolü gereği 136–142 numaralı direkler arasında enerji nakil hattı deplasmanının yapılması kararlaştırılmış, ancak hattın deplasmanı imar planlarında yapılmadığından bölgedeki imar uygulamalarında problemlerle karşılaşılmıştır. Söz konusu hattın koruma bandı ile imar planlarına işlenerek imar adalarının hattın güvenlik sınırına uygun olarak yeniden düzenlenmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin enerji nakil hattı alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 438

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi,

1450 ve 4893 parselde 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-c2 ve 30J NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-c2 ve 30J Nazım İmar Planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.09.2008 tarih ve 190 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe Mahallesi civarında, mülkiyeti Sanayi Odasına ait söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda ilave ve revizyon nazım imar planı yapılmasını istemektedir.

Söz konusu alanda yapılmak istenen plan değişikliğinin civarı ile birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 439

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Haymana Mevkii, 476 ada, 12 parselde 1/5.000 ölçekli 27 N NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Haymana Mevkii, 476 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27 N Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.09.2008 tarih ve 191 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı yerin fiili durumuna istinaden dini tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 27N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan bağ ve sayfiye evi olarak planlı yerin dini tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 440

Konusu : Hisarcık Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 26 pafta, 4887 parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Hisarcık Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 26 pafta, 4887 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.09.2008 tarih ve 192 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hisarcık Belediyesi, Erciyes Bulvarı üzerinde konut alanı olarak planlı yerlerin ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Bahsi geçen alanda yapılmak istenen plan değişikliği talebinin plan müellifi görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 441

Konusu : Erciyes Belediyesinin, 34 pafta, 225 ada, 2,3,4,9,10,11 parselde 1/5000 ölçekli K35-d-07-d NİP.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Erciyes Belediyesinin, 34 pafta, 225 ada, 2,3,4,9,10,11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-d Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.09.2008 tarih ve 193 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Belediyesinin söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda daha önce yapılan ifraz tevhid neticesinde oluşan tescilli parsellerin korunması amacıyla 12 m’lik yolun kaldırılmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-07-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yeşil alan ve konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 442

Konusu : Başakpınar Belediyesinin, 31 pafta, 175 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Başakpınar Belediyesinin, 31 pafta, 175 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.09.2008 tarih ve 194 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Belediyesi söz konusu kadastro parselinin bulunduğu yerde fiilen yapılı ve ruhsatlı akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanının planlara işlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli 31L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 443

Konusu : Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde

115 pafta, 1591 ada, 1983 ve 1984 parselde 1/5000 ölçekli 30L NİP.

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait, 115 pafta, 1591 ada, 1983 ve 1984 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L Nazım İmar Plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.09.2008 tarih ve 195 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda ticaret alanı ile (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin birleştirilerek ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, ticaret alanı ve (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 444

Konusu : Kocasinan Belediyesi, H.Ahmet Yesevi Mahallesi civarında yapılan 1/5000 ölçekli

revizyon Nazım İmar Planına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) civarında yapılan 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlarının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 197 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hoca Ahmet Yesevi mahallesi ve civarında yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar plan müellifi raporları ile birlikte değerlendirilmiş olup,

İsmet TACETTİN, Ayşe BAYRAK, Hikmet BURULBAY-Mehmet HACILAR, Bekir Özkan GÜLMEZ–Ömer TÜRKTEKİN –Mithat BABACAN, Sadattin TACETTİN vekili Av. Seyit Mehmet AKSEBZECİ, Şükran KARAHALİL vekili Av. Seyit Mehmet AKSEBZECİ, mülkiyetindeki kadastro parsellerinin bulunduğu alanlarda yeşil alan artışı olduğundan plana itiraz edilmiştir. Söz konusu alanlardaki itirazlara ilişkin yeşil alan artışı Kayseri İdare Mahkemesi kararı gereği plana işlendiğinden itirazların reddinin uygun olacağı,

Osman ÖZKÖSE mirasçıları vekili Av. Abdullah HANER, söz konusu kadastro parsellerinin eskiden beri fuar alanı olarak planlı olduğundan mağduriyetlerinin giderilmesi için plana itiraz etmiştir. Söz konusu alanda bir önceki nazım imar planından farklı herhangi bir planlama kararı verilmediğinden talebin reddinin uygun olacağı,

Mahmut İLGEN vekili Av. Seyit Mehmet AKSEBZECİ 1611 ada, 679 parsel nolu taşınmazın büyük kısmının yeşil alan, yol ve resmi kurum alanı olarak planlı bulunduğundan mağduriyetinin giderilmesini istemektedir. Söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda bir önceki nazım imar planından farklı herhangi bir planlama kararı verilmediğinden talebin reddinin uygun olacağı, yine aynı şahsa ait 926 ada 23 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yeşil alan artışı olduğundan mağduriyetin giderilmesi istenmektedir. Söz konusu yeşil alan artışı Kayseri İdare Mahkemesi kararı gereği plana işlendiğinden itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 445

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii, 2497 nolu parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii, 2497 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 202 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkiinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda Sosyal Tesis Alanı olarak planlı yerin aynı zamanda Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Plan tadilatı talebine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun bir sonraki meclis toplantısında değerlendirilmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 446

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Tacettin Veli Mahallesi,

336 pafta, 5208 ada, 3 ve 4 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tacettin Veli Mahallesi, 336 pafta, 5208 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29 M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 203 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Tacettin Veli Mahallesinde, 5208 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alandaki MİA olarak planlı yerin (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesis alanı olarak planlanması istendiği halde 05.09.2008 tarih, 4505 sayılı yazısı ile söz konusu tadilatın sadece 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılması şeklinde talep değişikliğinde bulunulmuştur. .

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, MİA olarak planlı yerin yeni önerilen şekliyle (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 447

Konusu : Kayseri DDY Gar Sahası alanında 1/5000 ölçekli 29L- 30L nazım imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kayseri DDY Gar Sahası alanında 1/5000 ölçekli 29L- 30L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 207 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Devlet Demir Yolları gar sahası içerisinde Belediyemiz meclisinin 11.12.2006 tarih ve 575 sayılı kararı ile söz konusu yerde, revizyon imar planı yapılarak, sosyal donatılarıyla birlikte konut alanı olarak planlanmıştır. Revizyon imar planı yapılan yerin güneyindeki eski terminal alanının içerisinde bulunan cami, bu bölgedeki iş merkezi çalışmaları sebebiyle yıkılacağından bu civara hizmet verecek yeni bir yere taşınması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29L ve 30L nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, yeşil alan olarak planlı yerin dini tesis alanı, dini tesis alanı olarak planlı yerin yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 448

Konusu : Talas Belediyesine ait, Kiçiköy Mevkii 1 pafta,

26 ada, 59 parsel ile 1 pafta, 26 ada, 9 parsellerde NİP.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Talas Belediyesine ait, Kiçiköy Mevkii 1 pafta, 26 ada, 59 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1 pafta, 26 ada, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 208 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kiçiköy mevkiinde, Nazım İmar planında Meslek Lisesi alanı ve Spor Tesisi Alanı olarak planlı yerin Ticaret Alanı ve Meslek Lisesi Alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar planı paftasında Meslek Lisesi Alanı ve Spor Tesisi Alanı olarak planlı yerin, Ticaret Alanı ve Meslek Lisesi Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlananİmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, “Meslek Lisesi alanı ve Spor Tesisi Alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı ile Mesleki Eğitim ve Sosyal tesis alanı olarak planlanması şeklinde değiştirilerek” kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 449

Konusu : Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde 24 pafta, 1263 ada, 2 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 24 pafta, 1263 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-a Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 209 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harman Mahallesinde, Emniyet Müdürlüğünün talebine istinaden Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konut Alanı olarak planlı yerin Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-07-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut Alanı olarak planlı yerin Resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 450

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Köşkdağı Mahallesi, 405-406 pafta, 6955 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşkdağı Mahallesi, 405-406 pafta, 6955 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 210 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşkdağı Mahallesinde, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı yerin, Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 28N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı yerin, Resmi Kurum Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 451

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, 35 pafta, 52 ada,

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 66,67,72,75,76,84,85, 86,87,88, ve 89 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, 35 pafta, 52 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 66, 67, 72, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88 ve 89 parsellerinin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 211 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu yer, katlı otopark alanı olarak planlı olup, mevcutta yapılı bulunan Kalemkırdı mescidinden dolayı katlı otopark alanının yeniden planlanması yönündeki plan değişikliği talebi hakkında çalışmalar devam ettiğinden konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 452

Konusu : Mimarsinan Belediyesine ait, 55 pafta, 495 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesine ait, 55 pafta, 495 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 212 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi, 55 pafta 495 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işareti konulmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-22-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan akaryakıt istasyonu olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması şeklindeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 453

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 04.08.2008 tarih ve 91 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 04.08.2008 tarih ve 91 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.09.2008 tarih ve 196 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu konut adasının mera parselinden kurtarılması amacıyla yeniden düzenlenmesi talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Talas Belediye Meclisinin 04.08.2008 tarih ve 91 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 454

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 77 ve 79 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 77 ve 79 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 204 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarihli kararlarından,

77 sayılı kararı ile; Cırgalan Mahallesinde nazım ve uygulama imar planları arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında ilköğretim tesis alanı ve dini tesis alanı olarak planlı yerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi talebinin kabulünün uygun olacağı,

79 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesinde konut alanı ve otopark alanı olarak planlı yerde uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yapılmak istenen plan tadilatı talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 77 ve 79 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlananİmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 455

Konusu : Gesi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 205 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fatih mahallesinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alandaki resmi kurum alanı olarak planlı yerin sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.05.2008 tarih 189 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Gesi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih ve 21 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 456

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih,

152, 153, 154, 155, 156 ve 157 sayılı Kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2008 tarih ve 206 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi belediye meclisinin 01.09.2008 tarihli kararlarından;

152 sayılı kararı ile; konaklar mevkiinde yeşil alan ve konut alanı planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 12.05.2008 tarih 199 sayılı meclis kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

153 sayılı karar ile esenyurt mahallesinde akaryakıt istasyonu olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması talebi, belediyemiz meclisinin 12.05.2008 tarih, 203 sayılı meclis kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünü uygun olacağı,

154 sayılı karar ile; anbar mevkiinde tren yolunun güneyindeki alanın sosyal donatılarıyla birlikte konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmasına ilişkin, revizyon uygulama imar planı yapılması talebi, belediyemiz meclisinin 14.01.2008 tarih, 11 sayılı kararına istinaden onanan revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünü uygun olacağı,

155 sayılı kararı ile; organize sanayi bölgesi doğusu ve on dokuz mayıs mahallesi civarında OSB alanı ve sosyal donatılarıyla birlikte konut alanı planlanmasına ilişkin, revizyon uygulama imar planı yapılması talebi, belediyemiz meclisinin 14.01.2008 tarih, 10 sayılı kararına istinaden onanan revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünü uygun olacağı,

156 sayılı kararı ile; karadere mevkiinde uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla imar adasının tescilli parsellere uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

157 sayılı kararı ile Anafartalar mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan üzerinden geçen enerji nakil hattı bulunduğundan imar parsellerinin enerji nakil hattına basmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 152, 154, 155 sayılı kararlarının kabulüne oyçokluğu ile, 153,156 ve 157 sayılı kararlarının kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 457

Konusu : Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliğinin 6’ncı ve binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin 58’nci maddesine dayanılarak hazırlanan “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği”nin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair;17.09.2008 tarih ve 21 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliğinin 6’ncı ve binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin 58’nci maddesine dayanılarak hazırlanan 12 sayfa ve 30 maddeden oluşan “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği’nin, ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 458

Konusu : Gülük Mahallesi, 75 pafta, 155 ada, 14 ve 16 Parsellerde NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gülük Mahallesi, 75 pafta, 155 ada, 14 ve 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2526–2584 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gülük Mahallesi, 75 pafta, 155 ada, 14 ve 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 459

Konusu : Kazımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 2 ve 5

Parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 2 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2498–2565 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kazımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 2 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar Plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 460

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve

178, 179, 180, 181, 183 ve 184 sayılı kararlarının İncelenmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 178, 179, 180, 181, 183 ve 184 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2565–2622 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 178, 179, 180, 181, 183 ve 184 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 461

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.09.2008 Tarih ve 69 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.09.2008 tarih ve 69 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25-2351–2443 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.09.2008 tarih ve 69 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 462

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2562–2621 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 89 ve 90 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 463

Konusu : Hacılar Belediyesinin 1/5000 ölçekli NİP’larının Yapılması.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2018–2144 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 464

Konusu : İncesu Belediyesinin, (OBH) nin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi Yavaş mevkiinde bulunan 279 ada, 77 ve 78 nolu parsellerin Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı(OBH) olarak 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2545–2607 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi Yavaş mevkiinde bulunan 279 ada, 77 ve 78 nolu parsellerin Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı(OBH) olarak 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 465

Konusu : Cırgalan Mahallesinde 3 Paf. 729 parselde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi 3 pafta, 729 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2573–2623 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi 3 pafta, 729 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 466

Konusu : Mithatpaşa Mahallesinde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi 1 ada, 65, 68, 69, 70 ve 76 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2572–2624 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi 1 ada, 65, 68, 69, 70 ve 76 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 467

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2008 tarih ve 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2008 tarih, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2589–2643 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2008 tarih, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 468

Konusu : Turan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Turan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2590–2640 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Turan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 469

Konusu : İncesu Belediyesinin Revizyon Nazım imar Planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, 2005 yılında İller Bankası tarafından yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının, 1986 yılında yapılmış olan imar planlarına uygun olmaması, kadastro kayıklıklarından dolayı karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve üst ölçekli plan kararlarıyla bir bütünlük sağlanması amacıyla, mevcut nazım imar planlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2544–2608 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, 2005 yılında İller Bankası tarafından yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının, 1986 yılında yapılmış olan imar planlarına uygun olmaması, kadastro kayıklıklarından dolayı karşılaşılan sorunların ortadan kaydırılması ve üst ölçekli plan kararlarıyla bir bütünlük sağlanması amacıyla, mevcut nazım imar planlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 470

Konusu : Başakpınar Bld. Eşme Mevkii, 13 pafta, 2422 Parselde NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Başakpınar Belediyesinin, Eşme Mevkii, 13 pafta, 2422 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2409–2485 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Belediyesinin, Eşme Mevkii, 13 pafta, 2422 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 471

Konusu : Şehrimizdeki Tabela ve her türlü duvar İlanlarındaki sözcüklerin Türkçe olarak

yazılması için tekid kararı alınması talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Şehrimiz İlköğretim Okullarında okuyan bir kısım öğrenciler tarafından Belediyemize verilen dilekçelerle, bazı işyeri isimlerinin yabancı kelimelerden oluştuğu, bunun Türkçemize saldırı teşkil ettiği ve Kayserimizin bu tür kirlilikten kurtarılması için karar alınması talebi bulunduğundan buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 07.10.2008 tarih ve M.38.KBB.0.61/716 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 10.07.1996 tarih ve 52 sayılı kararı ile kişi ve kuruluşlar tarafından asılan tabela ve her türlü duvar ilanlarındaki yabancı sözcüklerin kaldırılması, yazışmalarda Türkçe imla kurallarına uyulması yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

Belediyemiz Meclisince alınan tavsiye niteliğindeki bu kararın tekid edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 472

Konusu : Samet KURAL’ın atamasının yapılması.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Sözleşmeli personel statüsünde Belediyemizden atanma talebinde bulunan Samet KURAL’ın atanmasının yapılması ve ücretinin belirlenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 09.10.2008 tarih ve M.38.KBB.0.71/1197 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, Belediyemize sözleşmeli personel statüsünde atanma talebinde bulunan Samet KURAL’a 5 K/D Mühendis kadro karşılığında 2008 Mali Yılında Aylık net 1.200.00YTL ücret ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 473

Konusu : Anadolu Fuarı içerisindeki çay bahçesinin Kayseri Ekmekçilik San.Tic.A.Ş.’ye tahsis edilmesi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Anadolu fuarı içerisinde bulunan çay bahçesinin %99,9’u Belediyemize ait olan Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San. Tic.A.Ş.’e 5 yıllığına tahsisinin yapılması ve tahsis bedelinin belirlenmesi talebi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.KBB.0.12/462-A sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Anadolu fuarı içerisinde bulunan çay bahçesinin 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince hissesinin %99,9’u Belediyemize ait olan Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San.Tic.A.Ş.’ye 5 yıllığına tahsisinin yapılmasına ve tahsis bedelinin ise yıllık 1.000.00YTL olarak belirlenmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 474

Konusu : ISKUR/ALM/152 Referans nolu AB proje Başvurusu.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak AB’nin açmış olduğu “ Aktif İstihdam Tedbirleri” programına başvuru yapılmış olup, bu proje uygulama kararının Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce alındığı ve bu proje için Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetki verilmesine dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 08.10.2008 tarih ve M.38.KBB.80./05 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; “ISKUR/ALM/152 referans no’lu ve “Yeni Umutlar” başlıklı proje için proje uygulama kararının kabulüne; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kılınmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 475

Konusu : Milli Sporcu Gülden MERCAN’ın Ödüllendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 2007 yılı Gençler MuayThai Dünya şampiyonu, 2008 büyük bayanlar Avrupa şampiyonu olan Gülden MERCAN’ın ödüllendirilmesi talebi bulunduğundan buna dair; İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 06.10.2008 tarih ve M.38.KBB.28./293 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2007 Yılı Gençler MuayThai Dünya Şampiyonu, 2008 Büyük Bayanlar Avrupa Şampiyonu olarak Kayseri’de yetişen İlimizi ve Ülkemizi Yurtdışı ve Yurt içinde başarı ile temsil eden Gülden MERCAN’ın İhtiyacı olan ev tefrişatının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesinin (m) bendi gereğince alınarak kendisine ödül olarak verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Tarihi : 13.10.2008

Karar No : 476

Konusu : Yeniden düzenlenen teşkilat şemasının Onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine istinaden yeniden düzenlenen teşkilat şemasının onaylanması bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 13.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.71–1196 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine istinaden yeniden düzenlenen teşkilat şemasının ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.