Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.12.2013

 

 

 

 

946

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Mülkiyeti şahıslara ait Kiçiköy Mahallesi, 172 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Mülkiyeti şahıslara ait Kiçiköy Mahallesi, 172 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması hususunda Belediyemiz görüşünün alınması talebi hususunda hazırlanan 11.12.2013 tarih ve 367 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kiçiköy Mahallesi, 172 adada 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'a istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunda Belediyemiz görüşünü talep etmiş olup, bahsi geçen değişiklik imar planları ve kent vizyonu açısından değerlendirilmiştir.

Kentsel dönüşüm; yaşanabilir standartlarda kentler oluşturmak, bunu yaparken de ekonomik, sosyal ve toplumsal temellerin göz önüne alındığı, sorunlardan arındırılmış, altyapısı tamamlanmış şehirlerde sağlıklı, sürdürülebilir, içinde yaşanılabilir, tüm yaş evrelerindeki insanların çağdaş gereksinimlerinin karşılandığı uygulamalardır. Kentsel dönüşüm ile Kayseri'de sadece konut alanlarında değil insanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik kültürel, sosyal, eğitim, spor, dinlenme, eğlenme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik dönüşümler gerçekleştirilmektedir. Kayseri'de kentin dinamikleri ve yerel yönetimlerin girişimleri ile bir çok dönüşüm faaliyeti hayata geçmiş ve gecekondulaşma ile kaçak yapılaşma en aza indirilmiştir. Genel olarak Kayseri kentinde silueti bozucu ve yoğunluk arttırıcı kentsel dönüşüm yapılması kent vizyonu açısından uygun görülmemektedir.

Kiçiköy Mahallesi, 172 adanın imar planları açısından tarihsel süreci incelendiğinde aşama aşama yoğunluğun artarak devam ettiği görülmektedir. Söz konusu 172 ada, 1982 yılında ruhsatı alınarak uygulama görmüş bir imar adasıdır. Bu tarihteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 3 kat ve Emsal: 1 yapılaşma nizamlı konut alanı olarak plan kararı bulunmaktadır. 1997 yılında 172 ada, ada ayırma çizgisi ile ayrılarak bir kısmı 7 kat, Emsal: 2.1, bir kısmı 5 kat, Emsal:1.5 olarak plan değişikliği yapılmıştır. 2001 yılına gelindiğinde 172 adanın tamamı 7 kat ve Emsal: 2.1 yapılaşma nizamlı olarak plan değişikliği yapılmıştır. Henüz bu yoğunluk artışına göre bir uygulama yapılmadan, 2001 yılına ait imar planı hükümlerine göre uygulama gerçekleşmeden, 6306 sayılı kanun çerçevesinde dönüştürülerek konut +ticaret plan kararı getirilen ve hmax: 61 metre, Emsal: 3 yapılaşma nizamında plan değişikliğinin yapılması şehircilik ilkeleri açısından komisyonumuzca uygun mütalaa edilmemiştir.

Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan konut alanlarında 15 katı geçen hiç bir yapı bulunmadığından plan değişikliği önerisi uygun değildir. 3 katlı Emsal: 1 yapılaşma nizamında ruhsat alınarak ve bu şartlarda yapılaşmış bulunan imar adasındaki yapılar mevcut imar durumuyla dahi kentsel dönüşüme tabi tutulduklarında emsal artışı %110 olarak görülmektedir. Bu artış oranıyla her tür kentsel dönüşüm yapılması mümkündür. Bu nedenle hmax: 61 metre, Emsal: 3 yapılaşma nizamına dönüşümün yapılmasının kentin diğer bölgelerine emsal oluşturacağı böylelikle kente aşırı yük getireceği kanaati ile talebin plan müellifinin de olumsuz görüşü doğrultusunda bu uygulamanın uygun olmadığı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.12.2013

 

 

 

 

947

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:6+400-8+700 arası kesiminin, İmar planlarında 50 metreden 80 metreye çıkarılması talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:6+400-8+700 arası kesiminin, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün taleplerine istinaden imar planlarında 50 metreden 80 metreye çıkarılması talebi hususunda hazırlanan 11.12.2013 tarih ve 368 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilyurt Mahallesi, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km: 6+400 – 8+700 arası kesiminin, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün devlet yolu projesi ile mevcut imar planları arasındaki farklılıklardan dolayı imar planlarında 50 metreden 80 metreye çıkarılması talep edilmektedir.

Bahsi geçen kesimde mevcut imar planlarındaki 50 metrelik yolun iki tarafında da yola cepheli tescilli parseller bulunmaktadır. Söz konusu karayolu projesi incelendiğinde önerilen 80 metrelik yolun, mevcut imar planına göre hazırlanmış tescilli parsellerin üzerinden geçtiği görülmüş olup, öneri plan değişikliği ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden konunun reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.12.2013

 

 

 

 

948

Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 745 sayılı kararının tavzih edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesinde, Viyadük ile Talas ilçesi bağlantısını sağlayacak yolun bulunduğu yerde yapılan plan tadilatı Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 745 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Belediyemiz meclis kararında yerel koordinat sistemine göre yazılı olan 1/5000 ölçekli ''28 O'' nazım imar planı paftası isminin, plan açıklama raporu ile bütünlük sağlaması amacıyla, ITRF koordinat sistemine uygun olacak şekilde 'K35D-07A'' ve ''K35D-07B'' pafta isimleri ile değiştirilmesi yönünde tavzih edilmesi talebi hususunda hazırlanan 11.12.2013 tarih ve 369 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesinde, yapılan plan tadilatında, Belediyemiz meclisinin 21.10.2013 tarih ve 745 sayılı kararında yerel koordinat sistemine göre yazılı olan 1/5000 ölçekli ''28 O'' nazım imar planı paftası isminin, plan açıklama raporu ile bütünlük sağlaması amacıyla, ITRF koordinat sistemine uygun olacak şekilde 'K35D-07A'' ve ''K35D-07B'' pafta isimleri ile değiştirilmesi yönünde tavzih kararı alınması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.12.2013

 

 

 

 

949

Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 5150 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 5150 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.12.2013 tarih ve 370 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli nazım imar planında bağ ve sayfiye alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, İlçe müftülüğünün talebine istinaden bahsi geçen alanda bağ ve sayfiye alanı olarak planlı yerin, fiili duruma uygun olarak dini tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 27 L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, dini tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.12.2013

 

 

 

 

950

Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle, Kuruköprü ve Çatakdere Mahalleleri sınırları içerisinde kalan muhtelif parsellerin bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle, Kuruköprü ve Çatakdere Mahalleleri sınırları içerisinde kalan muhtelif parsellerin bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.12.2013 tarih ve 371 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında Söz konusu taşınmazlardan Yukarı mahalle 47 pafta, 1281 parsel park alanı olarak, Kuruköprü Mahallesi, Köyiçi mevkii, 13 pafta, 2459 parsel konut alanı olarak, Kuruköprü Mahallesi, 3 pafta, 217, 218 ve 219 parsellerin bir kısmı park alanı olarak ve Çatakdere Mahallesinde bulunan kadastro harici taşlık ise park alanı olarak planlıdır. Talas Belediyesi, KASKİ'nin talebine istinaden bahsi geçen parsellerin bulunduğu alanlarda fiili durumda su deposu bulunduğundan bu alanların su deposu olarak imar planlarına işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-07-a, K35-d-09-b ve K35-d-10-d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, su deposu alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.12.2013

 

 

 

 

951

Yeşilyurt Mahallesinde plan onama sınırı içerisine alınan 2 ayrı yolda nazım ve uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan Yeşilyurt Mahallesinde plan onama sınırı içerisine alınan 2 ayrı yolda nazım ve uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.12.2013 tarih ve 372 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Yeşilyurt Mahallesi’nde, mevcut 1/5.000 ölçekli nazım imar planında; 15 ve 25 metre, mevcut 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında, 25 ve 30 metre olan iki ayrı yolda, imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için, plan değişikliği yapılması talep edilmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin 25 ve 35 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.12.2013

 

 

 

 

952

Melikgazi Belediyesinin Altınoluk Mahallesi’nde 11255 ada, 9 parsel numaralı taşınmasın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin Altınoluk Mahallesi’nde 11255 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.12.2013 tarih ve 375 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi’nde, mülkiyeti Seyyid Burhanettin Hazretleri Hizmet Vakfına ait olan, söz konusu taşınmazın bulunduğu, az yoğun konut alanı, çok az yoğun konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı olan alanda, imar uygulaması yapılacağından yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. Söz konusu alanın, bölgenin ihtiyacı göz önünde bulundurularak, yeşil alan, konut alanı, yol, ibadet yeri ve (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak yeniden planlanması uygun görülmüştür. Yapılan plan değişikliği ile, mevcutta yeşil alan olarak planlı olan yer; konut alanı, konut alan olarak planlı olan alan; ibadet yeri, yeşil alan ve (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak yeniden planlanmıştır.

1/5000 ölçekli 28K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan alanın, yeşil alan, konut alanı, ibadet yeri, yol ve (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.12.2013

 

 

 

 

953

Talas Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.12.2013 tarih ve 373 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 02.12.2013 tarihli kararlarından;

218 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlköğretim tesisi alanı olarak planlı yerin eğitim tesisi alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi'nin 16.08.2013 tarih, 667 sayılı kararı ile kabul edilip onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebe ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Emsal: 0.60 ve çekme mesafelerinin 10 metre olacak şekilde düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

219 sayılı kararı ile; Talas Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlı yerin kuzey cephesindeki 10 metre olan çekme mesafesinin 5 metre olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden ilköğretim alanı olarak planlı alanın kuzey cephesindeki 10 metre olan çekme mesafesinin 5 metre olarak planlanmasının uygun olduğu ancak batı cephesindeki 5 metre olan çekme mesafesinin 10 metre olarak değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin bu şekliyle Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 02.12.2013 tarih ve 218 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 219 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.12.2013

 

 

 

 

954

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 239, 240, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 239, 240, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.12.2013 tarih ve 374 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarihli kararlarından;

240 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesi, 1607 ada, 2342 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebi üzerine park alanı olarak planlı yerin Resmi Kurum Alanı, kaldırılan yeşil alana eşdeğer Ahievran Mahallesi 6348 ada, 1parsel no’lu taşınmaz üzerinde planlı Resmi Kurum Alanının bir kısmının da yeşil alan olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.09.2013 tarih, 691 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

239, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih ve 240 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 239, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.12.2013

 

 

 

 

955

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 363, 364, 365, 366 ve 367 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 363, 364, 365, 366 ve 367 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.12.2013 tarih ve 376 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarihli kararlarından;

365 sayılı kararı ile; Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde, belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak planlı olan yerde plan değişikliği yapılarak, belediye hizmet alanı olarak planlı alanın bir kısmının ticaret alanı, ayrıca Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın yazısına istinaden, bu alanın güneyinde bulunan yeşil alandan geçen raylı sistem güzergahının doğusuna ilave hat eklenmesi talebi, belediyemiz Meclisinin 12.08.2013 tarih, 620 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

363, 364, 366 ve 367 sayılı kararlarının yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 363, 364, 365, 366 ve 367 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.12.2013

 

 

 

 

956

TED Kayseri Koleji Vakfına tahsis edilen, mülkiyeti Belediyemize ait, Mimarsinan Mahallesi, Sivas Bulvarı Ümit Apt. 163/27 numaralı dairenin tahsis süresinin uzatılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, TED Kayseri Koleji Vakfına tahsis edilen, mülkiyeti Belediyemize ait, Mimarsinan Mahallesi, Sivas Bulvarı Ümit Apt. 163/27 numaralı dairenin tahsis süresinin uzatılması talebi hususunda hazırlanan 11.12.2013 tarih ve 24 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; TED Kayseri Koleji Vakfına tahsis edilen, mülkiyeti Belediyemize ait, Mimarsinan Mahallesi, Sivas Bulvarı Ümit Apt. 163/27 numaralı dairenin her türlü giderinin kendilerince karşılanması şartıyla, tahsis süresinin 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.