2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.12.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 600

Konusu : Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parselde NİP değişikliği.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.12.2010 tarih ve 253’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan üst ölçekli (1/50.000 ve 1/25.000) planlarda Organize Sanayi Bölgesi ve Bölge Parkı olarak planlı olup, fiilen sanayiye yönelik mevcut yapılaşmalar olduğu belirtilerek, bu alanın konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 601

Konusu : Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel nolu taşınmazda plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.12.2010 tarih ve 254’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı olarak planlı olup, üzerinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yaptırılan “Misafirhane”nin kullanımı dikkate alınarak yeniden planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 602

Konusu : Konaklar Mevkii 6423 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii 6423 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30O Nazım İmar Plan Tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.11.2010 tarih ve 246’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar Mevkiinde, Mimarsinan yolu üzerinde, 50 m’lik yola cepheli imar adalarında ticaret alanı planlanması talebinin yerinde ve plan üzerinde yapılan değerlendirilmelerde uygun olmadığı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 603

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Hacısaki mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 304, 322, 323 ve 324 Parseller ile 1554 ada 1019 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Hacısaki mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 304, 322, 323 ve 324 parseller ile 1554 ada 1019 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.12.2010 tarih ve 255’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Hastane alanı olarak planlı yerin Kentsel Servis Alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 604

Konusu : Talas Belediyesinin, şahıs mülkiyetindeki 60 pafta, 140 ada, 61 parsel nolu taşınmazda NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, şahıs mülkiyetindeki 60 pafta, 140 ada, 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.12.2010 tarih ve 256’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi plan müellifi bölgenin tamamında bir değerlendirilme yapılabilmesi için Atatürk Bulvarı Üzerinde 50 m’lik yola cepheli tüm parsellerde, zemin kat üstünde de ticari faaliyetlerin yapılabilmesi için plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Plan değişikliği talep edilen alanda site şeklinde yapılaşmaların olduğu ve imar adalarının yola göre durumları farklılık arz ettiğinden dolayı talebin reddinin uygun olacağı, ticaret fonksiyon konulması istenen yerlerde ada ve/veya parsel bazında muvafakatlar alınarak talebin değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 605

Konusu : Erenköy Mahallesi 451 ada, 56, 57, 58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Erenköy Mahallesi 451 ada, 56, 57, 58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.11.2010 tarih ve 247’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, yeşil alan ve bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. Kaldırılan yeşil alanın yerine yeni bir yeşil alan önerilmediğinden ve plan müellifinin de olumsuz görüşüne istinaden tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 606

Konusu : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli K35-d2 Nazım imar planı paftasında değişiklik yapılması.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli K35-d2 Nazım imar planı paftasında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.12.2010 tarih ve 257’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılırken, Mimarsinan yolu olarak bilinen yolun Başakpınar girişinden sonraki kısmının fiili duruma uygun olarak hinterlant sınırımıza kadar olan kısmının yeniden düzenlenmesi istenmektedir.

1/25000 ölçekli K35-d2 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 607

Konusu : Melikgazi Bld. Anbar Mahallesi, 10087 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin Anbar Mahallesi, 10087 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.12.2010 tarih ve 258’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin, doğu yönünde genişletilerek alanın tamamının kentsel servis alanı olarak planlanmasını ve kaldırılan yeşil alana karşılık eşdeğer başka bir yeşil alanın tadilata konu adanın kuzeyinde önerilmesini talep etmiştir. Ayrıca bahse konu alan içerisinde kalan DSİ kanalı, ilgili kurumdan alınan uygun görüşe istinaden doğu yönünde kaydırılmıştır.

1/5000 ölçekli 31J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, kentsel servis alanı, yeşil alan ve kanal olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 608

Konusu : Konaklar Mahallesi, 650, 651 ve 2799 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Konaklar Mahallesi, 650, 651 ve 2799 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.12.2010 tarih ve 259’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda yeşil alan, dini tesis alanı, ticaret alanı ve kaptaj alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi hususunda çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 609

Konusu : Kavakyazısı mevki, 7493 ada 3 parsel ile Tontar mevki

4607 ada 1 parsel nolu taşınmazların imar planlarında park alanı olarak planlanması.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Telekominasyon A.Ş.’ye ait Kavakyazısı mevki, 7493 ada 3 parsel ile Tontar mevki 4607 ada 1 parsel nolu taşınmazların imar planlarında park alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.12.2010 tarih ve 260’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kavakyazısı ve Tontar mevkilerinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu resmi kurum alanı olarak planlı yerlerin yeşil alan olarak planlanması talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 610

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 242, 243 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih 242, 243 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.11.2010 tarih ve 249’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.11.2010 tarihli kararlarından;

242 sayılı kararı ile, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, ticaret adasının çekme mesafelerinin değiştirilerek yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

243 sayılı karar ile, Selçuklu Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu, Melikgazi Belediyesi mülkiyetindeki konut alanı olarak planlı parsellerin batı kısmının yeşil alan olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

244 sayılı kararı ile, Köşk Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu park alanı olarak planlı yere trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 242 ve 243 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 244 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 611

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.11.2010 tarih ve 250’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içinde yapılmış olan itiraza konu olan tadilat talebi ile yoğunluk artışı olduğu anlaşıldığından, İncesu Belediye Meclisinin 01.11.2010 tarih, 60 sayılı kararının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 612

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 249, 250 ve 03.11.2010 tarih, 266, 268 ve 269 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 249, 250 ve 03.11.2010 tarih, 266, 268 ve 269 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.12.2010 tarih ve 252’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 01.11.2010 ve 03.11.2010 tarihli kararlarından,

249 sayılı kararı ile, İmar adasının 30 mlik yoldan cephe alabilmesi amacıyla bina giriş yaya yolunun kaldırılması talebi, meclis kararıyla cephe ataması yapılamayacağından bu konunun Büyükşehir Belediyesi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi ayrıca yaya yolunun kaldırılmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından meclis kararının yukarda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulün uygun olacağı,

250 sayılı kararı ile, Gülistan evler mahallesinde, imar adasının tescile uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

266 sayılı kararı ile, Bahçelievler mevkiinde, belediye hizmet alanı olarak planlı yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ile ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.08.2010 tarih 386 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

268 sayılı kararı ile, Talas Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında “Hmax ve emsal bulunan imar adalarındaki imar uygulamalarında TAKS hiçbir şekilde %40’ı geçemez. Bu uygulama Hmax=13 m ve üzeri olan adalarda uygulanır” ifadesinin Talas imar planı hükümlerine eklenmesi talebinin kabulünün uygun olacağı,

269 sayılı kararı ile, Talas belediye meclisinin 07.06.2010 tarih, 137 sayılı kararıyla trafo alanı planlanmış ve önerilen trafo alanının kütle parsele yakınlığından dolayı plana askı ilan süresi içerisinde itiraz olmuş ve itiraz belediyesince uygun bulunarak yeni bir öneri plan hazırlanmıştır. Ancak talebe ilişkin ilgili kurumun görüşü bulunmadığından ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığı anlaşıldığından talebin reddinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 249, 250 ve 03.11.2010 tarih, 266, 268, 269 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon havalesin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 613

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 200, 201 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 200, 201 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.11.2010 tarih ve 248’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2010 tarihli kararlarından;

200 sayılı kararı ile, Erkilet Mahallesi, Çaytarla Mevkiinde E=045 ve hmax=9.50 olarak planlı 372 ve 448 nolu parseller ve civarında, yoğunluğun E=0.40 ve hmax=6.50 olacak şekilde değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

201 sayılı karar ile, Erkilet Mahallesi, Çaytarla Mevkiinde faaliyet gösteren ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Erkilet İlköğretim okulunun 1/5000 liklerde bulunan fakat 1/1000 liklerde unutulan (M) lejand işaretinin planlara işlenmesi ve ayrıca bu alanın doğusunda ve güneyinde bulunan tescilli adaların tescile uygun olarak yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Okul alanının doğusunda bulunan 8092 parseldeki imar adasındaki değişiklik 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği gerektirdiğinden, bu alan planlama alanı dışında bırakılmak suretiyle 1/1000 imar planı değişikliği talebinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 8092 parseldeki imar adasındaki değişikliğin de 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği şeklinde talep edilmesi halinde değerlendirileceği,

203 sayılı kararı ile, Boğazköprü Mahallesinde, K34-B-21-C pafta, 136 ada ,5 parselde planlı bulunan Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanının tescile uygun olarak yeniden planlandığı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 200, 201 ve 203 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 614

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.11.2010 tarih, 258 ve 259 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.11.2010 tarih, 258 ve 259 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.11.2010 tarih ve 251 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.11.2010 tarihli kararlarından;

258 sayılı kararı ile, Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde, Doğalgaz yeraltı ve yerüstü hatlarının sayısal ortamda planlara altlık olarak kullanılmasının kabulünün uygun olacağı,

259 sayılı kararı ile, Demirciyazısı mahallesinde, ilköğretim alanı olarak planlı yerdeki çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.11.2010 tarih, 258 ve 259 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 615

Konusu : Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilen projeler.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilen; Stratejik Planlama Çalışma Grubunun; Enerji Kent ve Şehir Merkezi Rekreasyon Projesi, Sağlık, Çevre ve Küresel Isınma Çalışma Grubunun; Kayseri Sağlık Misafirhanesi ve Amalgam (Civa Toplama) Projesi, Gençlik ve Spor Çalışma Grubunun; Kayseri Kent Konseyi Hatıra Ormanı Projesi, Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubunun; Kayseri Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizm Duyuru Portalı Projesi, Kadın Meclisinin; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelli Kompleksi Projesi, Çocuk Parklarına Engelli Salıncakları Eklenmesi Projesi, Proje Havuzu Birimi ve Kayseri Sanat Galerisi Projesi, Belediye Meclisinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulması hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.11.2010 tarih ve 27’nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilen;

Stratejik Planlama Çalışma Grubunun; Enerji Kent Projesi ile ilgili Meclise tavsiye kararı alınmasının, Şehir Merkezi Rekreasyon Projesi’nin ise fizibilite çalışmalarını yapmak üzere proje sahibine iade edilmesinin,

Sağlık, Çevre ve Küresel Isınma Çalışma Grubunun; Kayseri Sağlık Misafirhanesi ve Amalgam (Civa Toplama) Projesi’nin fizibilite çalışmalarını yapmak üzere proje sahibine iade edilmesinin,

Gençlik ve Spor Çalışma Grubunun; Kayseri Kent Konseyi Hatıra Ormanı Projesi’nin Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmek üzere kabulünün,

Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubunun; Kayseri Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizm Duyuru Portalı Projesinin, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmek üzere kabulünün,

Kadın Meclisinin; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelli Kompleksi Projesi ilgili Mecliste görüşülmek üzere tavsiye kararı alınmasının, Çocuk Parklarına Engelli Salıncakları Eklenmesi Projesi ile Proje Havuzu Birimi ve Kayseri Sanat Galerisi projesin de fizibilite çalışmalarını yapmak üzere proje sahibine iade edilmesinin,

Belediye Meclisinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulması projesinin, Belediyemiz Meclisi bünyesinde “Kadın ve Aile Komisyonu” kurulmasına ilişkin hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, Kadın ve Aile Komisyonuna, diğer komisyon seçimleri yapılıncaya kadar; Meclis Üyesi Fatih ÖZDAMAR ve Tuncay ŞAHİN’in yazılı önergesi doğrultusunda; Venhar PAKIRDAŞI, Çiğdem YAĞCIOĞLU, Mehmet BERK, Mustafa AKTAŞ ve Şaban SOLMAZ’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 616

Konusu : Büyükbürüngüz Fatih Mahallesinde bulunan 2660. sokak isminin, değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Muzaffer KARABAY, Melikgazi İlçesi, Büyükbürüngüz, Fatih Mahallesinde bulunan 2660. sokak isminin, Karabay Sokak olarak değiştirilmesi talebi, hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.11.2010 tarih ve 26’nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli Resmi gazetenin 26245 Sayısında, Adres ve Numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden Muzaffer KARABAY’ın, Melikgazi İlçesi, Büyükbürüngüz, Fatih Mahallesinde bulunan 2660. sokak isminin, KARABAY Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 617

Konusu : Karla mücadele ve arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet 4x4 kamyon alınması.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Belediyemizce karla mücadele ve arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet 4x4 kamyon alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 12.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.11.755.07/2076 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce karla mücadele ve arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet 4x4 kamyonun, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 618

Konusu : 2011 Yılı Katı Atık Depolama ücret tarifesi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 2011 yılı Katı Atık Depolama Ücret Tarifesi’nin görüşülmesi bulunduğundan buna dair Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 26.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.19-02-1192 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu İle Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu işi HER Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş.'ye ihale edilmiş ve İdari Şartnamenin,

Madde 9: “Yüklenici, kendi imkânları ile depo sahasına atık getiren (evsel nitelikli ve/veya inşaat yıkıntı ve hafriyat atıkları v.b) atık üreticisinden alacağı depolama bedelini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin belirleyeceği ücret tarifesi üzerinden tahsil edecektir. Belediyemize ait atölye, şantiye ve işletmelerden çıkabilecek her türlü atık ile İlçe Belediyelerince Çöp Transfer İstasyonu’nda teslim edilecek evsel nitelikli katı atıklardan hiçbir sebeple maddi hak talep etmeyecektir.” ifadeleri yer almaktadır.

Belediyemizce 2011 yılı Katı Atık Depolama Ücret Tarifesi ile ilgili, Meclis üyesi M.Fatih ÖZDAMAR ve Mustafa AKTAŞ’ın yazılı önerileri üzerinde yapılan müzakere neticesinde; 4 tekerli araçlar için önerilen 50.00TL’nin, 40.00TL olarak, 4-10 teker arası araçlar için önerilen 90.00TL’nin, 75.00TL olarak, 10 teker üzeri araçlar için önerilen 250.00TL’nin, 150.00TL (KDV hariç) olarak önerinin bu şekilde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 619

Konusu : Kötügöller Mahallesi, 188 pafta, 1053 ada, 23 parselde kısmi olarak kamulaştırılmış olan 410m2’nin karşılığı olarak Belediyemize ait muadil bir taşınmazın Hulusi MERCAN’a verilmesi,

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kötügöller Mahallesi, 188 pafta, 1053 ada, 23 parselde, Mustafa Kemal Paşa Bulvarının (Hava alanı yolu) açılması kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kısmi olarak kamulaştırılmış, Hulusi MERCAN’ın 500.00 m2 hissesinden 90.00 m2 alınması gerekirken hissenin tamamı Belediyemiz adına tescil edilerek yola terkin edilmiştir. Talep doğrultusunda Belediyemize ait muadil bir taşınmazın, yanlışlıkla Belediyemiz adına tescil edilerek yola terkin edilen 410m2’nin karşılığı olarak Hulusi MERCAN’a verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-987-3310 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hulusi MERCAN vekilleri Av. Seyit DOĞAN ve Av. Efgan YÜKSEL ekteki dilekçesi ile Hulusi MERCAN’ın hissedar bulunduğu Kötügöller Mahallesi, 188 pafta, 1053 ada, 23 parseldeki taşınmazın yola giden 2.648 m2’si Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 03.10.1989 tarih ve 3749 sayılı kararı ile kamulaştırıldığını, yapılan bu kamulaştırma işlemi nedeniyle Kayseri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1995/592 E, 1996/500 K. Sayılı dosyası ile açılan Kamulaştırma Bedelinin Artırılması davasında, Hulusi MERCAN’a ait hissenin 90.00 m2’sinin kamulaştırma bedelinin ödenmesine karar verildiği ve ilam bedelinin ödendiği, Hulusi MERCAN yurtdışında çalışmakta olduğu, tapu ferağını verme imkanı olmadığından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/147E, 1997/331 K sayılı dosyası ile 2942 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince açılan Tapu İptal Tescil davasında, sehven Hulusi MERCAN’a ait hissenin tamamının tapu kaydının iptali ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verildiği, Kötügöller Mahallesi, 188 pafta, 1053 ada, 23 parseldeki taşınmazın da içinde bulunduğu bölgede Kocasinan Belediye Başkanlığınca 2009 yılında yapılan İmar Kanunu 18.madde uygulaması sırasında, Hulusi MERCAN’ın yanlışlıkla Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçen 410 m2 hissesi de yola terkin edildiği, yukarıda arz edilen nedenlerle, Kötügöller Mahallesi, 188 pafta, 1053 ada, 23 parseldeki taşınmazın bulunduğu bölge ve yakınlarında, benzer konum ve özelliklerde, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait bulunan muadil bir taşınmazın, yanlışlıkla Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçen 410m2’nin karşılığı olarak Hulusi MERCAN’a verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 620

Konusu : Aydınlar Mahallesi, 690 pafta, 7548 ada, 1 parsel ve 653-690 pafta, 7546 ada, 1 parsel’de konut alanı olarak belirlenen taşınmazların satışı.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Aydınlar, 690 pafta, 7548 ada, 1 parsel numaralı, 73.503.05 m2, 653-690 pafta, 7546 ada, 1 parsel numaralı, 45.206.07 m2 yüzölçümlü, imar planında konut alanı olarak belirlenmiş taşınmazların, 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-957-3216 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Aydınlar, 690 pafta, 7548 ada, 1 parsel numaralı, 73.503.05 m2, 653-690 pafta, 7546 ada, 1 parsel numaralı, 45.206.07 m2 yüzölçümlü, imar planında konut alanı olarak belirlenmiş taşınmazların, 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışlarının yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 621

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait, Sakarya Mahallesi, Demirciyazısı Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesin deki taşınmazların satışı.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Mahallesi, 6566 ada, 1 parsel üzerinde bulunan 1/46 arsa paylı, A blok, zemin kat, 1 bağımsız bölüm numaralı dairenin, Demirciyazısı Mahallesi, 993 ada, 299 parsel üzerinde bulunan 1/5 arsa paylı 1.kat, 4 bağımsız bölüm numaralı dairenin, Yeşilyurt Mahallesi, 206 ada, 5 parsel üzerinde bulunan, 50/818 arsa paylı, 1.kat, 7 bağımsız bölüm numaralı, 65/818 arsa paylı, 2.kat, 9 bağımsız bölüm numaralı, 65/818 arsa paylı, 2.kat, 10 bağımsız bölüm numaralı, 60/818 arsa paylı, 2.kat, 11 bağımsız bölüm numaralı, 52/818 arsa paylı, 3.kat, 13 bağımsız bölüm numaralı, 49/818 arsa paylı, 3.kat, 15 bağımsız bölüm numaralı, 52/818 arsa paylı, 3.kat, 16 bağımsız bölüm numaralı dairelerin, 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-958-3217 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Mahallesi, 6566 ada, 1 parsel üzerinde bulunan 1/46 arsa paylı, A blok, zemin kat, 1 bağımsız bölüm numaralı dairenin, Demirciyazısı Mahallesi, 993 ada, 299 parsel üzerinde bulunan 1/5 arsa paylı 1.kat, 4 bağımsız bölüm numaralı dairenin, Yeşilyurt Mahallesi, 206 ada, 5 parsel üzerinde bulunan, 50/818 arsa paylı, 1.kat, 7 bağımsız bölüm numaralı, 65/818 arsa paylı, 2.kat, 9 bağımsız bölüm numaralı, 65/818 arsa paylı, 2.kat, 10 bağımsız bölüm numaralı, 60/818 arsa paylı, 2.kat, 11 bağımsız bölüm numaralı, 52/818 arsa paylı, 3.kat, 13 bağımsız bölüm numaralı, 49/818 arsa paylı, 3.kat, 15 bağımsız bölüm numaralı, 52/818 arsa paylı, 3.kat, 16 bağımsız bölüm numaralı dairelerin, 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışlarının yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 622

Konusu : Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Kertmeler Caddesi isminin Melikşah Caddesi olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Kertmeler Caddesi isminin, Mevlana Mahallesi Melikşah Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-459-2980 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Kertmeler Caddesi isminin, Mevlana Mahallesi Melikşah Caddesi olarak değiştirilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 623

Konusu : 2011 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak olan Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait tanzim edilen vize cetvelinin onaylanması.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin değişik 24 ve Kamuda Geçici (Mevsimlik) İşçi çalıştırılmasına ilişkin 5620 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca 2011 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak olan Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait tanzim edilen vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1327 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin değişik 24 ve Kamuda Geçici (Mevsimlik) İşçi çalıştırılmasına ilişkin 5620 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca 2011 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak olan Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 624

Konusu : II sayılı (Memur Boş Kadro Değişikliği) Cetvelinin onaylanması.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı (Memur Boş Kadro Değişikliği) Cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1328 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı (Memur Boş Kadro Değişikliği) Cetvelinin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 625

Konusu : “Dağ Kızağı (alpine Coaster)” başlıklı proje için proje kararının alınması ve imza yetkisi verilmesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Oran Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Proğramı kapsamında “Dağ Kızağı (alpine Coaster)” başlıklı proje için, proje kararının alınması ve proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalaması için yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.35-12/645 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri, Sivas ve Yozgat (TR 72 Bölgesi) illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda 25.7.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Ajans, TR 72 Bölgesi için bir Bölge Planı hazırlamış ve bölge planında belirtilen amaçlar göz önünde bulundurularak “TR 72 Bölgesi’nin iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik küçük ölçekli alt yapı projelerinin desteklenerek bölgenin refah seviyesinin arttırılmasına katkı sağlanması temel amacıyla “Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı” uygulaması Ajansın 2010 çalışma yılı programına alınmıştır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ORAN Kalkınma Ajansı’nın açmış olduğu “ Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı”’na kış turizmine yönelik altyapı çalışmasını içeren “Dağ Kızağı (Alpine Coaster)” projesi ile başvuruda bulunulacaktır.

Bu bağlamda mali destek programı için sözleşme makamı konumunda bulunan ORAN Kalkınma Ajansı tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsil/ilzama ve Proje belgelerini imzalamaya yetkili kişinin belirlendiği, Projeyi uygulama kararının alındığı Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yetkili yönetim organının kararı istenilmektedir.

Bu itibarla “TR 72-10-KÖA-01 referans no’lu ORAN Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı kapsamında “Dağ Kızağı (Alpine Coaster)” başlıklı proje için proje uygulama kararının Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alındığı ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalaması için yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 626

Konusu : Milli Savunma Bakanlığı ile Belediyemiz arasında Yapılacak olan protokol’ün İmzalanması için Yetkisi verilmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığının, Melikgazi İlçesi, Eskişehir Mahallesindeki 244.500.00m2 yüzölçümlü, 594 ada, 27 parsel, 11.676.77m2 yüzölçümlü, Karacaoğlu Mahallesi 4863 ada, 44 parsel ve Eskişehir Mahallesi, 8.772.00m2 yüzölçümlü, 836 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların fiilen park olarak düzenlendiğini, söz konusu taşınmazların Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olduğu, Maliye Bakanlığınca belirlenecek, kıymet taktir bedeli oranında bina ve tesis yaptırma karşılığında düzenlenecek protokol ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredileceği bildirilmiş olup, konu ili ilgili hazırlanacak protokole Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–23-2-1026-3660 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığının, Melikgazi İlçesi, Eskişehir Mahallesindeki 244.500.00m2 yüzölçümlü, 594 ada, 27 parsel, 11.676.77m2 yüzölçümlü, Karacaoğlu Mahallesi 4863 ada, 44 parsel ve Eskişehir Mahallesi, 8.772.00m2 yüzölçümlü, 836 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların fiilen park olarak düzenlendiğini, söz konusu taşınmazların Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olduğu, Maliye düzenlenecek protokol ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredileceği bildirilmiş olup, konu ili ilgili hazırlanacak protokole Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a imza yetkisi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 627

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararı ile kabul edilen, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 nolu ve 3992 ada, 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına Seyit Mehmet ZOR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2450-3017 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararı ile kabul edilen, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 nolu ve 3992 ada, 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına Seyit Mehmet ZOR tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 628

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 531 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 531 sayılı kararı ile kabul edilen, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesindeki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon koruma amaçlı imar planlarına askı ilan süresi içerisinde İsmail Celalettin ÖZYAĞMUR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2762-3456 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 531 sayılı kararı ile kabul edilen, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesindeki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon koruma amaçlı imar planlarına askı ilan süresi içerisinde İsmail Celalettin ÖZYAĞMUR tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 629

Konusu : Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi, Çandır Mahallesi, 98 pafta, 1552 ada, 22 parselde Kayıtlı bulunan Çandır Camiinin mahallinde revize çevre düzenlemesi yapılması.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi, Çandır Mahallesi, 98 pafta, 1552 ada, 22 parselde kayıtlı tescilli Çandır Camiinin mahallinde revize çevre düzenleme projesi dahilinde çevre düzenlemesi yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2479-3053 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi, Çandır Mahallesi, 98 pafta, 1552 ada, 22 parselde kayıtlı tescilli Çandır Camiinin mahallinde revize çevre düzenleme projesi dahilinde çevre düzenlemesi yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 630

Konusu : Gesi Mahallesi, 113 ada, 1 parsel ve 427 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaatı yapımı işi kapsamında; 2. Etap (İldem-Gesi) ve 3. Etap (Talas) hatlarının İmar planlarına işlenmesini, ayrıca 2. Aşama Raylı Toplu taşıma sistemleri inşaatı yapımı işi kapsamında Gesi Mahallesi, 113 ada, 1 parsel ve 427 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ana depo sahası olarak kullanılmak üzere gerekli plan değişikliğinin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2510-3108 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaatı yapımı işi kapsamında; 2. Etap (İldem-Gesi) ve 3. Etap (Talas) hatlarının İmar planlarına işlenmesini, ayrıca 2. Aşama Raylı Toplu taşıma sistemleri inşaatı yapımı işi kapsamında Gesi Mahallesi, 113 ada, 1 parsel ve 427 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 631

Konusu : Mithatpaşa Mahallesi, 36 ada, 26 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kayseri Ticaret Borsasının, Mithatpaşa Mahallesi, 36 ada, 26 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2050-2507 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Ticaret Borsasının, Mithatpaşa Mahallesi, 36 ada, 26 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 632

Konusu : Talas İlçesi Mevlana Mahallesi, Melikşah Üniversitesi çevresinde nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mevlana Mahallesi, Melikşah Üniversitesi çevresinde yer alan meskun konut alanı ve gelişme konut alanı olarak planlı yerlerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2660-3317 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mevlana Mahallesi, Melikşah Üniversitesi çevresinde yer alan meskun konut alanı ve gelişme konut alanı olarak planlı yerlerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 633

Konusu : İncesu Belediyesinin, Süksün Mahallesi, 396 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Süksün Mahallesi, 396 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2101-2567 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Süksün Mahallesi, 396 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 634

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Erkilet Mahallesi, 8358 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Erkilet Mahallesi, 8358 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2420-2978 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Erkilet Mahallesi, 8358 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 635

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Mahallesi, 3549 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Güneşli Mahallesi, 3549 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli K35-a-2 ve 1/5.000 ölçekli K35-a-09-d, K35-a-08-c nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2448-2987 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Güneşli Mahallesi, 3549 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli K35-a-2 ve 1/5.000 ölçekli K35-a-09-d, K35-a-08-c nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 636

Konusu : Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesi, 7384 ada, 1 parsel malikinin talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesi, 7384 ada, 1 parsel maliki bu parselde yapacakları villa inşaatlarında yer alan galeri boşluklarının mevcut uygulamalarda inşaat alanından sayıldığını ancak bu alanların inşaat alanından sayılmaması gerektiğini belirtmektedir. Konuya ilişkin İmar Yönetmeliğinin 69/3. maddesine istinaden yapılan komisyon toplantısında, konutlarda yapılacak olan galeri boşluklarına ilişkin yönetmelikte açıklayıcı hususlar olmadığından konu hakkında bir karar verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2699-3362 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesi, 7384 ada, 1 parsel maliki bu parselde yapacakları villa inşaatlarında yer alan galeri boşluklarının mevcut uygulamalarda inşaat alanından sayıldığını ancak bu alanların inşaat alanından sayılmaması gerektiğini belirtmektedir. Konuya ilişkin İmar Yönetmeliğinin 69/3. maddesine istinaden yapılan komisyon toplantısında, konutlarda yapılacak olan galeri boşluklarına ilişkin yönetmelikte açıklayıcı hususlar olmadığından konu hakkında bir karar verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 637

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 167 ada, 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 167 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2810-3499 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 167 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 638

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Kâzımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kâzımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2666-3322 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kâzımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 639

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Güzelköy ve Kayabağ köy yerleşim planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Güzelköy ve Kayabağ köy yerleşim alanların 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ve ITRF koordinatında 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2398-2942 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Güzelköy ve Kayabağ köy yerleşim alanların 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ve ITRF koordinatında 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 640

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2853-3546 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 641

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 1921 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 1921 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2419-1983 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 1921 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 642

Konusu : Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde revizyon NİP.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde bulunan 2. etap olarak belirlenen bölgede 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2914-3630 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde bulunan 2. etap olarak belirlenen bölgede 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 643

Konusu : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sit alanlarında koruma amaçlı imar planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sit alanlarında koruma amaçlı imar planı yapılmadığı belirtilerek bu alanların, koruma amaçlı imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2913-3629 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sit alanlarında koruma amaçlı imar planı yapılmadığı belirtilerek, bu alanların ülkemiz kültürel ve doğal değerlerinin tahribata uğramaması sit alanlarında imar hakları kısıtlanan vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için koruma amaçlı imar planlarının yapılması istenmektedir.

Söz konusu kurumlar tarafından sunulan sit alanları listesinin incelenmesi sonucunda, Melikgazi İlçesi, Gesi-Karahöyük Mevkii, Arkeolojik sit alanı ile İncesu İlçesi kentsel sit alanı olarak belirlenen alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması, ayrıca İncesu kentsel sit alan sınırının her ölçekteki imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 644

Konusu : Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesi, 3106 ada, 4 nolu parselde imar planı değişikliği.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığının, Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesi, 3106 ada, 4 nolu parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2555-3166 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığının, Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesi, 3106 ada, 4 nolu parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 645

Konusu : Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 8733 parsel ile Erkilet Mahallesi 14-17 pafta, 8697 numaralı parselin takas talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı, mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 8733 parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 95.000.00m2’lik kısmı, Vakıfları tarafından yaptırılan Vakıf Üniversitesi alanında kaldığı, bu alanın, mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı adında kayıtlı Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi 14-17 pafta, 8697 numaralı parsel ile takas edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-1027-3661 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı, mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 8733 parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 95.000.00m2’lik kısmı, Vakıfları tarafından yaptırılan Vakıf Üniversitesi alanında kaldığı, bu alanın, mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı adında kayıtlı Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi 14-17 pafta, 8697 numaralı parselin 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereğince karşılıklı takas edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 646

Konusu : Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 14 pafta, 2575 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 14 pafta, 2575 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2911-3623 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 14 pafta, 2575 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 647

Konusu : Cırkalan Beyazşehir Mahallesi, kuzeybatısında ve Sivas Caddesinin doğusunda kalan alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Cırkalan Beyazşehir Mahallesi, kuzeybatısında ve Sivas Caddesinin doğusunda kalan alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak ilave nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2940-3659 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cırkalan Beyazşehir Mahallesi, kuzeybatısında ve Sivas Caddesinin doğusunda kalan alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak ilave nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 648

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 261, 262, 263 ve 266 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 261, 262, 263 ve 266 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2888-3591 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 261, 262, 263 ve 266 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 649

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 272 ve 273 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 272 ve 273 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2910-3622 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 272 ve 273 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 650

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 25 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2912-3624 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.12.2010

Karar No : 651

Konusu : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği”nin onaylanması.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, UKOME Kurulunca kabul edilen “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği”nin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 10.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/830 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; UKOME Kurulunca kabul edilen “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği”nin ekte sunulan şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.