2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.08.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 13.08.2010

Karar No : 426

Konusu : Eskişehir Mahallesi, 594 ada, 27 parsel, 4863 parsel 836 ada, 1 parselin bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığının, Melikgazi İlçesi, Eskişehir Mahallesi, 594 ada, 27 parsel, 4863 parsel ve 836 ada, 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.08.2010 tarih ve 170 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parseller 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda yeşil alan olarak planlı olup, Milli Savunma Bakanlığı bu alanın askeri alan olarak planlanmasını talep etmektedir.

1975 Yavuz Taşçı Planı (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı onaylı) ve 1986 yılı onaylı imar planlarında bu alanın “askeri alan” olmadığı ağaçlandırılacak alan olarak planlandığı ve 1970’lerden bu tarafa ağaçlandırılacak alan “Beştepeler Parkı” olarak halka hizmet ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca plan müellifi görüşünde de ifade edildiği gibi 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı hazırlık aşamasında 52 adet kurumdan görüş alınmış ve bu kurumlardan biri olan Milli Savunma Bakanlığı 13.01.2005 tarih, 262 sayılı yazılarının ekinde bu alanı “askeri alan” olarak belirtmediği görülmektedir.

Bu nedenlerden dolayı ve şehir halkının aktif olarak kullandığı bir alanın işlevini değiştirmek kamu yararı açısından uygun olmayacağından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.08.2010

Karar No : 427

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 10.05.2010 tarih ve 201 sayılı kararına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığ, İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Belediyemiz Meclisinin 10.05.2010 tarih ve 201 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.08.2010 tarih ve 172 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının itirazının 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında değişiklik gerektirmediği, söz konusu itiraza ilişkin hususun 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar yapılırken değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, konunun alt ölçekli plan çalışmaları sırasında dikkate alınmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.08.2010

Karar No : 428

Konusu : Aydınlar Mevkiindeki Üniversite alanının alt ölçekli planlara uygun olarak planlanması.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında yer alan Aydınlar Mevkiindeki Üniversite alanının alt ölçekli planlar da bu amaca uygun olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.08.2010 tarih ve 169 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Aydınlar Mevkiinde, Mimarsinan yolu güneyinde 1/25000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı olarak planlı yerin, 1/50.000 ölçekli çevre düzeni plan kararına uygun olacak şekilde 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına üniversite alanı olarak planlanması gerekmektedir.

1/25.000 ölçekli K35-d1 ve 1/5000 ölçekli K35-d-08-a, K35-d-08-d, K35-d-07-b, K35-d-03-d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin üniversite alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.08.2010

Karar No : 429

Konusu : Kızılören Mahallesi, Tabaklı Mevkii, 1456 ve 1457 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Kızılören Mahallesi, Tabaklı Mevkii, 1456 ve 1457 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.08.2010 tarih ve 171 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Kızılören Mahallesi, Tabaklı Mevkiinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu resmi kurum alanı olarak planlı yerin, sosyal tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-c-12-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin sosyal tesis alanı olarak planlanması ile ilgili nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.08.2010

Karar No : 430

Konusu : Şehit ailelerine konut tahsis edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Toplu Konut İdaresi tarafından Melikgazi (Mimarsinan) projesi kapsamında inşa ettirilen konutlardan öncelikle Şehit ailelerine tahsis edilmek üzere 84 adet daire Beledeyimiz tarafından satın alınarak teslim alınmış olup, Valilik kayıtlarında bulunan şehit listesine göre, bahsi geçen dairelerden hangi şehit ailesine ne şekilde tahsis edileceği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.08.2010 tarih ve 168 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit Ailelerine Konut Tahsis Kriterleri:

 

1- Konut tahsisinden ancak kanuni mirasçılar faydalanabilir.

2- Şehitlik nedeni ile daha önceden ev yada arsa almamış olmak.

3- Kayseri nüfus kütüğüne kayıtlı olmak.(ilçe, belde, köy dahil)

4- Kayseri ve bağlı askerlik şubelerinden askere gitmiş olmak.

5- Askeri personelin (subay, astsubay, uzman) şehit olması halinde, Kayseri ve bağlı askerlik şubesinden askere gitmiş olmasına bakılmaz.

6- Tahsis Süresi; tahsisin yapıldığı tarihte hak sahibi kanuni mirasçı olan şahıs yada şahısların kaydı hayatı ile sınırlıdır. Buna aykırı olarak hiçbir şekilde tahsis alt mirasçılara geçemez. Kaydı hayat şartı süresince tahsis devam edecektir.

7- Konut tahsis edilmesi halinde, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelikleri tahsis edilenlerce yapılarak ödenecektir.

Müracaat halinde, tahsis şartlarının tamamının taşınıp taşınmadığı, Tahsis Komisyonunca incelenip, şartların tamamını taşıyanlara konut tahsis edilecektir.

 

Tahsis Komisyon Başkanı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı

Tahsis Komisyon Üyeleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

İştirakler ve İşletmeler Dairesi Başkanı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

1. Hukuk Müşavirince teşekkül ettirilmesi ve belirtilen kriterler dikkate alınarak komisyon marifetiyle yapılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.08.2010

Karar No : 431

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 152, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarını incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 152, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.08.2010 tarih ve 174 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.08.2010 tarihli meclis kararlarından,

152 sayılı kararı ile, Sümer mevkii ve Yenidoğan Mahallesinde, yol ve yeşil alan olarak planlı alanda CNG (SDG-sıkıştırılmış doğalgaz) ikmal istasyonu alanı, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı planlanması ve söz konusu alan ve çevresinde fiili durum ile planlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla kavşak ve yol düzenlemesi yapılması, ayrıca kaldırılan yeşil alana eşdeğer mülkiyeti Belediyesine ait resmi kurum alanının yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 16.04.2010 tarih 194 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 152 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının ise yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.08.2010

Karar No : 432

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 199, 200, 201 ve 202 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 199, 200, 201 ve 202 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.08.2010 tarih ve 173 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarihli kararlarından,

199 sayılı kararı ile, Çaybağları mevkii ve civarında yapılan askeri güvenlik bölgesi sınırı hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 16.04.2010 tarih, 192 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Meclisinin, 02.08.2010 tarih, 199 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, 200, 201 ve 202 sayılı kararlarının ise yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.08.2010

Karar No : 433

Konusu : Eski Merkez Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının tasfiye işleminin gerçekleştirilmesi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Eski Merkez Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının tasfiyesinin gerçekleştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.08.2010 tarih ve 05 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü’nün 30.07.2010 tarih ve 5265 sayılı yazılarında belirtildiği gibi Merkez Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Valilik makamına müracaat ederek, evrak, defter ve belgelerinin incelenerek mal varlığı envanterinin çıkarılmasını talep etmiş ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri de Valilik makamının bilgisi dâhilinde Koruma Başkanlığından evrak defter, belgeler ile silahlar ve müştemilatını teslim almıştır.

Valilik oluru ile oluşturulan komisyon marifetiyle, adı geçen Koruma Başkanlığına ait evrak, defter ve belgeler üzerinde gerekli inceleme yapılarak envanteri ortaya konulmuş, tasfiyesi hususunda gerekli incelemeler yapılmış, ilgili koruma Başkanlığının tüm evrak, defter, belge, demirbaş, taşınır ve taşınmaz malları, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri Valilik makamının bilgisi dâhilinde Koruma Başkanlığından teslim almıştır.

Ayrıca bu konuda Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 06.04.2009 tarih ve 3234 sayılı görüşü ile tüzel kişiliği sona eren Çiftçi Malları Koruma Meclislerinin ilgili Belediyeler ile bağlantı kurularak devir işlemlerinin gerçekleşeceği bildirmiştir.

Büyükşehir Belediye Meclisi 2009 yılından itibaren Merkez Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti oluşturmamış, ancak bu iş için İlimiz Merkez İlçelerinden; Kocasinan ve Melikgazi’de ayrı ayrı Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları kurulmuştur. Bu Koruma Başkanlıklarının çalışma bütçeleri ilgili İlçelerin Kaymakamlıkları başkanlığındaki murakabe heyetlerince, onaylanarak kendi ilçe sınırları içinde faaliyet göstermektedirler.

Dolayısı ile mevcut eski Merkez Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın tüm taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak, borçları, yetki ve sorumlulukları ile birlikte Kocasinan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına devrine, Tarım İl Müdürlüğü yetkililerince teslim alınmış tüm evrak, defter, belge, demirbaş, taşınır ve taşınmaz mallarında ilgili Başkanlığa teslim edilmesine ve tasfiyenin bu şekilde gerçekleşmesine, yapılacak tüm işlemlerin de devir alan Koruma Başkanlığınca yerine getirilmesinin kabulün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.