T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.07.2013

 

 

 

 

594

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Kayseri Boğazköprü-Organize arasındaki yol güzergahı üzerinde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğünün, Kayseri Boğazköprü-Organize arasındaki yol güzergahı üzerinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.07.2013 tarih ve 219 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karayolları Genel Müdürlüğünün talebine istinaden Boğazköprü-Organize kavşağı arasında serbest bölge girişinin bulunduğu kavşakta trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için bu kavşakta iyileştirme yapılması, ayrıca bu alanın yaklaşık 1 kilometre batısındaki refüj aralığının da kapatılması yönünde nazım imar planı değişikliği önerisi hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli 31İ ve 30-31H nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.07.2013

 

 

 

 

595

Kayseri Toptan Gıdacılar ve İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kayseri Toptan Gıdacılar ve İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.07.2013 tarih ve 220 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer (Marjinal) Tarım Alanı, olarak planlı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları bulunmamaktadır. Kayseri Toptan Gıdacılar ve İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, mera vasıflı söz konusu parsellerin mera vasfının kaldırılması ve şehir içinde dağınık halde faaliyet gösteren gıda sektörüne hizmet verilmesi amacıyla Kayseri Toptan Gıdacılar Sitesi kurmak istediklerini belirterek bu yönde planlama yapılmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görüşü bulunmaktadır.

1/25000 ölçekli K35-a4 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Diğer (Marjinal) Tarım Alanı olarak planlı yerin Toptan Ticaret Alanı olarak planlanması yönündeki plan değişikliği talebinin; yapılan değerlendirmede Küçük Sanayi Sitesi Alanı olacak şekilde planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu değişiklik 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği de gerektirdiğinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.07.2013

 

 

 

 

596

Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mevkii, 124 pafta, 765 ada, 87 parsel ve civarında NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mevkii, 124 pafta, 765 ada, 87 parsel ve civarında imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.07.2013 tarih ve 221 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan ve Resmi Kurum Alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park, yaya yolu ve Belediye Alanı olarak planlıdır. Etüt Projeler Daire Başkanlığı 27.06.2013 tarih, 112-321 sayılı yazısı ile Milli Savunma Bakanlığı ve Belediyemiz arasında yapılan protokol kapsamında Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 365 sayılı kararı ile planlanan park alanının, peyzaj projeleri dikkate alınarak imar planlarına işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 29M-IIa uygulama imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yeşil alan düzenlemesinin; öngörülen plan değişikliğinden doğacak park alanı imar uygulamalarından sonra Belediyemizce yapılacağından; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesine göre kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.07.2013

 

 

 

 

597

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, Şeker Tepeevler ve civarında NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, Şeker Tepeevler ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.07.2013 tarih ve 222 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2008 tarih, 16 sayılı kararına istinaden 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları onaylanmış olup; Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2008/223 esas, 2009/1002 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Mahkemece iptal edilen Şeker fabrikası ve civarını kapsayan planlama bölgesi; 3 bölgeye ayrılmış; Şeker fabrikası ve batısında bulunan yerleşim alanlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planları Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2011 tarih, 488 sayılı kararı ile; 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ise Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 215 sayılı ve bu kararı onayan Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2011 tarih, 841 sayılı kararı ile yeniden planlanmıştır. Kocasinan Belediyesi; söz konusu alanın doğusunda ve kuzeyindeki Şeker Tepeevler ve Şeker gölü ve civarının plansız bölge durumunda kalmasından dolayı; 2. Etap olarak Şeker Tepeevler Mevkiinin planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30K ve 31K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı, yeşil alan, ticaret alanı, Dini Tesis Alanı ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.07.2013

 

 

 

 

598

Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih, 116, 117, 118, 122 ve 03.07.2013 tarih, 131, 132, 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih, 116, 117, 118, 122 ve 03.07.2013 tarih, 131, 132, 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.07.2013 tarih ve 223 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi Meclisi’nin 03.07.2013 tarihli kararlarından 131 sayılı karar ile; Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Talas-Kiçiköy Cami Vakfı adına kayıtlı 208 ada, 17 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olup, taşınmazın yurt ve yurda ilişkin tesisler yapılmak üzere (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması, ayrıca taşınmazın kuzeyinde bulunan 7 metre genişliğindeki yaya yolunun ise güneye kaydırılarak 10 metre genişliğinde yol olarak planlanması istenmektedir. Söz konusu uygulama imar planı tadilatı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2013 tarih ve 209 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisi’nin 03.07.2013 tarih ve 131 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne, 01.07.2013 tarih, 116, 117, 118, 122 sayılı kararları ile 03.07.2013 tarih, 132 ve 133 sayılı kararlarına ilişkin çalışmalar devam ettiğinden, söz konusu kararların yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.07.2013

 

 

 

 

599

Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 11277 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 11277 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.07.2013 tarih ve 224 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı yerlerde şahıs mülkiyetindeki yeşil alanların kaldırılarak konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Tadilat talebine ilişkin; plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 3. Bölümünün 27. Maddesinin 2. Bendinde, kaldırılan teknik altyapı alanlarının yerine aynı bölge içerisinde eşdeğer alanlar ayrılması gerektiği, yine aynı yönetmeliğin 28. Maddesinde imar planı değişikliği yoluyla nufüs artışı olması durumunda artan nufüsün sosyal ve teknik altyapı alanı ihtiyaçlarının imar kanunu standartlarına göre imar planlarında ayrılması gerektiği belirtilmektedir. Plan müellifi görüşünde de belirtildiği üzere bahse konu talep yukarıda bahsedilen imar kanunu ile ilgili yönetmelik maddelerine aykırı olması nedeniyle tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.