2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.02.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Toplantı No : 2

Karar No : 54 Birleşim No : 1

Konusu : Konaklar mevkii, 1 pafta, 758 parsel numaralı Oturum No :1

taşınmazların eski hak sahiplerine devir

edilip edilmeyeceği talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan Konaklar mevkii, 1 pafta, 758 parsel Yıldırım Beyazıt Su galerileri için istimlak edilmiş ve daha sonra Konut alanına dönüştürülmüş ve mahkemece kesinleşen ilam gereğince, parselin Belediyemiz adına tesciline karar verilmiştir. 2942/4650 Sayılı Kanununun 22. maddesi gereğince, tayin edilecek bedel karşılığında eski sahiplerine iade edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 24.01.2007 tarih ve 40 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar mevkii, 1 pafta, 758 parsel numaralı taşınmaz Encümenin 22.11.1972 Tarih ve 6800 sayılı kararı ile şehrin içme suyunu karşılayacak Yıldırım Beyazıt su galerileri alanı için istimlak edilmiştir. Bu parsel 15.06.1988 tarihinde onanan imar planında su galerileri alanından çıkartılarak Konut Alanına dönüştürülmüştür.

2942/4650 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince, iade edilmesine esas teşkil edecek m2 bedelinin tespit edilebilmesi için, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan yazıda taşınmazın m² bedelinin 45,00-50,00YTL olduğu bildirilmiştir.

Konaklar mevkii, 1 pafta, 758 parsel numaralı taşınmaz 2981 Sayılı Yasa Uygulaması sonucunda, Konaklar Mevkii 3244 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 ve 56 parsel numaralarını almış olduğundan, bu parsellerin eski sahiplerine 50,00YTL/m² üzerinden iade edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 55 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine Oturum No :1

ait, Konaklar Mevkii, 1 pafta, 2497 parsel nolu

taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000

ölçekli 30 O NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar Mevkii, 1 pafta, 2497 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.01.2007 tarih ve 30 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi söz konusu parselin bulunduğu sağlık tesisi olarak planlı yerin, yatırımcı kuruluş olan İl Sağlık Müdürlüğünün de görüşünü alarak (M) ticaret lejant işaretli Sosyal Tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Bahsi geçen alanda uygulama kolaylığı sağlamak üzere 1 pafta, 2497 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan üzerinde (M) ticaret lejant işaretli Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı planlaması uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan Sağlık Tesisi alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli Kültürel ve Sosyal tesis alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 56 Birleşim No : 1

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, Oturum No :1

72 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 72 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.01.2007 tarih ve 31 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 72 sayılı kararı ile, Afet Bölgesi civarındaki plan tadilatı talebi, Belediyemiz meclisin, 10.07.2006 tarih, 313 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 72 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 57 Birleşim No : 1

Konusu : Mülkiyeti Erkilet Belediyesine ait, 48 pafta, 6902 Oturum No :1

Parsel 57 pafta, 6072 ve 6136 parsel nolu taşınmazların

bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Erkilet Belediyesine ait, 48 pafta, 6902 parsel, 57 pafta, 6072 ve 6136 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 24.01.2007 tarih ve 34 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesi, söz konusu parsellerin bulunduğu alan ve civarında yeşil alan olarak planlı yerlerin Ticaret alanı olarak, Belediyenin bulunduğu alanın kuzeyinin de yeşil alan olarak planlanmasını ayrıca Belediyenin güneydoğusunda bulunan imar adasının ve sosyal tesis alanının ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Plan tadilatı talebinin, plan müellifi görüşü doğrultusunda reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 58 Birleşim No : 1

Konusu : Erkilet Belediyesi Camikebir Mahallesi civarında Oturum No :1

NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, Camikebir Mahallesi civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 24.01.2007 tarih ve 35 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesi, Camikebir Mahallesi civarında park alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak, Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerin kuzeyinin ise park alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Tadilat talebi Nazım İmar Planında çok küçük bir alanı kapsadığından, Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediği ve konunun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözümlenebileceği düşünüldüğünden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 59 Birleşim No : 1

Konusu : Erkilet Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Oturum No :1

Hacı Mehmet BAYKAN caddesi civarında

NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Hacı Mehmet BAYKAN caddesi civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.01.2007 tarih ve 32 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesinin 12 metrelik yolun, 17 metre olarak planlanması talebi, söz konusu alanda tescilli parseller ve yapılı binalar bulunduğu anlaşıldığından, plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 60 Birleşim No : 1

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih ve 40 Oturum No :1

sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih, 40 sayılı kararını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.01.2007 tarih ve 33 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih, 40 sayılı kararı ile, Konut alanı, Ticaret alanı, Dini Tesis alanı, Yeşil alan ve yol planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 08.05.2006 tarih, 178 sayılı kararı ile onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Erkilet Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih, 40 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 61 Birleşim No : 1

Konusu : İncesu İlçesine bağlı Subaşı Köyünün Büyükşehir Oturum No :1

Belediyesi sınırlarına dahil olma talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, İncesu İlçesine bağlı Subaşı Köyü Muhtarlığının Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olma talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 24.01.2007 tarih ve 36 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Subaşı Köyü muhtarı, köy ihtiyar heyeti kararı da alarak köylerinin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınmasını istemektedir.

Bahsi geçen köy, Hinterland sınırımıza esas teşkil eden 20 km’lik alan içerisinde bulunmadığından Subaşı Köyünün Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırı içerisine katılması talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 62 Birleşim No : 1

Konusu : Talas Belediyesi Yeni Bağlar Mevkii, 38 pafta, Oturum No :1

572,574, 575 ve 580 parsel nolu taşınmazların

bulunduğu alandaki NİP’nına Cemalettin KARAKILINÇ’ ın

itirazı.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yeni Bağlar Mevkii, 38 pafta, 572, 574, 575 ve 580 parsel nolu taşınmazların bulunduğu sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasına askı ilan süresinde Ömer Cemalettin KARAKILINÇ tarafından yapılan itirazın incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 24.01.2007 tarih ve 37 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Yeni Bağlar Mevkiinde, sağlık tesisi alanının konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması hususundaki Belediyemiz Meclisinin 13.11.2006 tarih ve 496 sayılı kararına, askı ilan süresi içerisinde Ömer Cemalettin KARAKILINÇ tarafından itiraz edilmiştir.

Söz konusu plan tadilatı ile konut alanının getirdiği nüfus kadar gerekli yeşil alan planlandığından, itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 63 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Turgutreis Mahallesi, Oturum No :1

117 pafta, 626 ada, 170 parsel nolu taşınmazın

bulunduğu alandaki NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Turgutreis Mahallesi, 117 pafta, 626 ada, 170 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 24.01.2007 tarih ve 38 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Turgutreis Mahallesinde, yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talebi, söz konusu alana ilişkin inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunduğundan plan tadilatı talebi uygun görülmüştür. Ancak, konunun 1/1000 ölçekli planlarda çözümlenebileceği düşünüldüğünden ve nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 64 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesi anbar mevkii 2-5 pafta 5092 Oturum No :1

parselde 1/5000 ölçekli 30-31 H ve 31 İ NİP.

tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi anbar mevkii 2-5 pafta 5092 parselde 1/5000 ölçekli 30-31 H ve 31 İ Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 24.01.2007 tarih ve 39 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkiinde, konut dışı kentsel çalışma alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin yeniden planlanmasını istemektedir.

1\\5000 ölçekli 30-31H ve 31 İ Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut dışı kentsel çalışma alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 65 Birleşim No : 1

Konusu : Mimarsinan Belediyesinin 08.01.2007 tarih Oturum No :1

11 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih, 11 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 26.01.2007 tarih ve 41 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediye meclisinin 11 sayılı kararı ile; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ortaöğretim alanı olarak planlı alana, Milli Emlak Müdürlüğü Mimarsinan Belediyesi ile 04.05.2005 tarihinde imza altına aldıkları protokolü gerekçe göstererek söz konusu alanın eski şekli ile konut alanı olarak planlara işlenmesini isteyerek, 1\\1000 ölçekli plana askı-ilan süresi içerisinde itiraz etmiştir. Ortaöğretim alanı olarak planlı alanın asgari alan büyüklüğünün sağlanarak geriye kalan alanın konut alanı olarak planlara işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Konuya ilişkin 1/5000 ölçekli öneri planların hazırlattırılarak Nazım İmar Plan tadilat talebi şeklinde Meclis’e yeniden yazılmasının uygun olacağı,

Mimarsinan Belediye Meclisinin 12 sayılı kararı ile, 18. madde uygulaması yapılacak alanda, imar adası kuzeyi mera vasıflı kadastro parseline bastığından, söz konusu alanın park alanı olarak imar planına işlenmesi talebi, Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

Mimarsinan Belediye Meclisinin, 08.01.2007 tarih, 12 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, 11 sayılı kararının ise yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 66 Birleşim No : 1

Konusu : Mimarsinan Belediyesinin 92 pafta, 558 adanın Oturum No :1

bulunduğu alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi 92 pafta, 558 adanın bulunduğu alan civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 26.01.2007 tarih ve 42 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı alanın doğusunun Ticaret alanı olarak planlara işlenmesini istemektedir.

1\\5000 ölçekli K35-d02-b Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Ticaret alanı ve Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 67 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Şeker mahallesi, 427 paf., Oturum No :1

2797 ada, 12 ve 16 nolu parsel bulunduğu alanda

NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 12 ve 16 nolu parsel bulunduğu alanda nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 26.01.2007 tarih ve 43 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 12 ve 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alandaki plan tadilatı talebi, plan müellifi tarafından yapılan çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 68 Birleşim No : 1

Konusu : Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada Oturum No :1

339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000

ölçekli K35d-06b NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35d-06b nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 26.01.2007 tarih ve 44 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alandaki plan tadilatı talebi, plan müellifi tarafından yapılan çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı No : 2

Karar No : 69 Birleşim No : 1

Konusu : Zincidere Belediyesinin Cadde ve Sokaklarına Oturum No :1

isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Zincidere Belediye Başkanlığı, Zincidere ve Akçakaya Mahallelerinde bir kısım Cadde ve Sokaklara yeni isimler verilmesini ve bazılarının da tarihten gelen kadim hakkı isimler ile değiştirilerek isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.01.2007 tarih ve 21 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Zincidere ve Akçakaya Mahallelerinde bir kısım cadde ve sokaklara;

 

Zincidere Mahallesinin Sokak isminin değiştirilmesi ve yeni oluşan meydana isim verilmesi:

 

a) Sokak İsmi: Dadaloğlu Sokak isminin, Şehit Emin ATEŞ Sokağı ismi olarak değiştirilmesinin uygun olacağı,

b) Yeni oluşan meydana: Hanönü Meydanı isminin verilmesinin uygun olacağı,

 

Akçakaya Mahallesinin Sokak İsminin değiştirilmesi ve Yeni açılan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi:

 

a) Değiştirilmesi istenen Sokak ismi: Akçalı Sokak ismi yerine Özdemir Sokak isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

b) Yeni açılan Caddeye : Gökkuşağı Caddesi isminin verilmesinin uygun olacağı,

c) Yeni açılan Sokaklara : Teknekaya Sokak, Bayır Sokak, Kaya Sokak, Zambak Sokak, Gelincik Sokak isimlerinin verilmesi talebinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 70 Birleşim No : 1

Konusu : Eğribucak Mahallesinin sokak ve çıkmaz Oturum No :1

sokaklarına isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Eğribucak Mahalle Muhtarlığının 12.12.2007 tarihli dilekçelerinin ekinde bulunan sokak ve çıkmaz sokak isimlerinin verilmesi talebi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 22.01.2007 tarih ve M.38.KBB.0. 14/03/95 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Eğribucak Mahalle Muhtarlığının 12.12.2007 tarihli dilekçelerinin ekinde bulunan sokak ve çıkmaz sokak isimlerinin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 71 Birleşim No : 1

Konusu : Kardeşşehir Nalçik isminin ana caddelerden Oturum No :1

birine verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Oğuz BERK’in 17.01.2007 tarih dilekçesi ile, Kardeşşehir olan Nalçik isminin ana caddelerden birine verilmesi talebi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 22.01.2007 tarih ve M.38.KBB.0. 14/03/96 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kardeşşehir olan Nalçik isminin ana caddelerden birine verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı No : 2

Karar No : 72 Birleşim No : 1

Konusu : Belediyemizce Hacılar Belediyesinde yapılan alan Oturum No :1

çalışması sonucunda isimleri olmayan sokak ve çıkmaz

sokaklara Hacılar belediyesinin belirlemiş olduğu isimlerinin verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinde Belediyemizce yapılan alan çalışmaları sonucunda isimleri eksik kalan sokak ve çıkmaz sokaklara, Hacılar Belediyesinin belirlemiş olduğu sokak ve çıkmaz sokak isimlerinin verilmesi talebi, bulunduğundan buna dair; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 26.01.2007 tarih ve M.38.KBB.0. 26/01/105 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce Hacılar Belediyesinde yapılan alan çalışmaları sonucunda isimleri eksik kalan sokak ve çıkmaz sokakları Hacılar Belediyesi kendilerinin belirlemiş isimlerinin verilmesi, talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 73 Birleşim No : 1

Konusu : Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde Oturum No :1

yeni açılan cadde ve sokaklara isim verilmesi

talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yeni açılan cadde ve sokaklara isim verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 05.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0. 26/01/107 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yeni açılan cadde ve sokaklara isim verilmesi, talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 74 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2007 tarih ve Oturum No :1

6,7, 8, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 04.01.2007 tarih, 6,7, 8, 9,10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-37-36 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 04.01.2007 tarih, 6,7,8,9,10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 75 Birleşim No : 1

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 04.01.2007 tarih, Oturum No :1

11 sayılı ve 05.01.2007 tarih ve 17 sayılı kararlarının

incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin almış olduğu 04.01.2007 tarih ve 11 sayılı, 05.01.2007 tarih ve 17 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-24-26 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin almış olduğu 04.01.2007 tarih ve 11 sayılı, 05.01.2007 tarih ve 17 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 76 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mevkii, Oturum No :1

514 pafta, 3286 ada, 71 parselin bulunduğu alanda

NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mevkii, 514 pafta, 3286 ada, 71 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-169-183 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mevkii, 514 pafta, 3286 ada, 71 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 77 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 114 Oturum No :1

parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000

ölçekli 29 M IIIC NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 114 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli 29 M IIIC nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-170-184 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 114 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli 29 M IIIC nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 78 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gen. Adnan Doğu Kışla Oturum No:1

sınırları dışında hazine adına kayıtlı 417 ada, 187

parsel ve 12,13,16 ve 23 numaralı parsellerin bulunduğu

alanda 1/5000 ölçekli 29N NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Gen. Adnan Doğu Kışla sınırları dışında hazine adına kayıtlı 417 ada, 187 parsel ve 12, 13, 16, 23 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29N nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-171-185 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gen. Adnan Doğu Kışla sınırları dışında hazine adına kayıtlı 417 ada, 187 parsel ve 12, 13, 16, 23 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29N nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı No : 2

Karar No : 79 Birleşim No : 1

Konusu : Cebir Mahallesinin Zincidere Belediyesine Oturum No:1

bağlanma talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Cebir Muhtarlığının 29.01.2007 tarihli dilekçesi ile Kayseri Valiliğince 05.08.2004 tarihinde yapılan komisyonun tespitine istinaden, Mahallelerinin Zincidere Belediyesine bağlanma talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-162-171 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cebir Muhtarlığının 29.01.2007 tarihli dilekçesi ile, Kayseri Valiliğinin 05.08.2004 tarihinde yapılan komisyonun tespitine istinaden, Mahallelerinin Zincidere Belediyesine bağlanma talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 80 Birleşim No : 1

Konusu : Belediyemiz ve İl Özel İdaresi ile takasa Oturum No:1 tabi tutulan gayrimenküllerin için hazırlanan

Kıymet Takdir Komisyon Raporlarının

incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan mevki, 3890 ada, 6 parselde kayıtlı, 25.000.04 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Aydınlar mevki, 1319 parselde kayıtlı 97.537,31 m2 taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt mevki, 148 ada, 1 parselde kayıtlı, 7597.65 m2 taşınmaz ile mülkiyeti İl Özel İdare Müdürlüğü adında kayıtlı, Kanlıyurt mevki, 1253 ada, 6,209,210,594,677,211 parseller ile takas işlemine tabi tutularak tapu devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz ve İl Özel İdaresi Kıymet Takdir Komisyonları tarafından hazırlanan değer tespit raporlarının görüşülmesi bulunduğun- dan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-62-235 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan mevki, 3890 ada, 6 parselde kayıtlı, 25.000.04 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Aydınlar mevki, 1319 parselde kayıtlı 97.537,31 m2 taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt mevki, 148 ada, 1 parselde kayıtlı, 7597.65 m2 taşınmaz ile mülkiyeti İl Özel İdare Müdürlüğü adında kayıtlı, Kanlıyurt mevki, 1253 ada, 6,209,210,594,677, 211 parseller ile takas işlemine tabi tutularak tapu devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 15.12.206 tarih ve 2005/2331 Esas, 2006/3381 Karar sayılı ilamı ile Kayseri İl Genel Meclisinin konu ile ilgili 20.09.2005 tarih ve 61 sayılı kararında takasa konu taşınmazların değer tespitlerinin yapılmadığı gerekçesi ile usul yönünden iptal etmiştir.

Konu ile ilgili Belediyemiz ve İl Özel İdaresi Kıymet Takdir Komisyonları tarafından hazırlanan değer tespit raporları, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonu- na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 81 Birleşim No : 1

Konusu : Avusturya’nın Linz şehrine yapılan görevlendirme Oturum No :1 ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Avusturya’nın Linz Şehrindeki itfaiye araçları imal eden Rosenbauer International A.G. Firmasının ürünlerini, gelişen yeni teknolojiyi yerinde incelemek üzere Genel Sekreter Mustafa YALÇIN, Genel Sekreter Yrd. Ahmet ACER, İtfaiye Daire Başkanı Ali ÇELEBİ ve İtfaiye Şube Müdür V. Mustafa Metin KIZILKAN’ın, 15- 19 Ocak 2007 tarihleri arasında yurt dışına görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 06.02.2007 tarih ve M.38.KBB. 0.14.01/332 sayılı yazıları okundu.

Avusturya’nın Linz Şehrindeki itfaiye araçları imal eden Rosenbauer International A.G. Firmasının ürünlerini gelişen yeni teknolojiyi yerinde incelemek üzere Genel Sekreter Mustafa YALÇIN, Genel Sekreter Yrd. Ahmet ACER, İtfaiye Daire Başkanı Ali ÇELEBİ ve İtfaiye Şube Müdür V. Mustafa Metin KIZILKAN’ın, Belediyemiz Encümeninin 10.01.2007 gün ve 02-11 sayılı kararı ile 15-19 Ocak 2007 tarihleri arasında yurt dışına görevlendirilmeleri ile ilgili meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 82 Birleşim No : 1

Konusu : Almanya ya yapılan görevlendirme ile ilgili Oturum No :1 meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Almanya’da Raylı Sistem Makas Motorları ve Demiryolu Üst Yapı Elemanları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Ulaşım Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 12.02.2007 tarih ve M.38.KBB. 0.14.01/74 sayılı yazıları okundu.

Almanya’da Raylı Sistem Makas Motorları ve Demiryolu Üst Yapı Elemanları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Ulaşım Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in Belediyemiz Encümenin 24.01.2007 tarih ve 05–43 sayılı kararı ile 29.01–03.02.2007 tarihleri arasında yurt dışına görevlendirilmesi ile ilgili meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 83 Birleşim No : 1

Konusu : İncesu-Boğazköprü arası yapılan ve 1/5000 ölçekli Oturum No :1 nazım imar planları üzerinde plan değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, İncesu-Boğazköprü arası yapılan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2006 tarih, 124 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planları üzerinde, muhtelif yerlerde plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-212-220 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu-Boğazköprü arası yapılan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2006 tarih, 124 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planları üzerinde, muhtelif yerlerde plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 84 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih Oturum No :1 24, 25, 26, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının

incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih, 24, 25, 26, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-219-228 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih, 24, 25, 26, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 85 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih Oturum No :1 15, 16, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih, 15,16,17 ve 18 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-222-229 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih, 15,16,17 ve 18 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 86 Birleşim No : 1

Konusu : Yeni yapılmakta olan şehirlerarası otobüs Oturum No :1 Terminal işletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya

Verilmesi için Encümene yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, yeni yapılmakta olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehirlerarası otobüs Terminal işletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 09.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-28/51 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeni yapılmakta olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası otobüs Terminal işletmesinin daha etkin ve verimli çalıştırılabilmesi bakımından, terminal işletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 87 Birleşim No : 1

Konusu : Depolama Sahasına alınan ücret tarifesinin Oturum No :1 kaldırılması veya ücretlerinin indirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kayseri OSB Müdürlüğü, Molu Köyü’ne atık getiren kuruluşlardan Depolama Sahasına alınan ücret tarifesinin kaldırılması veya ücretlerinin indirilmesi talebi hususunda görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 12.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-19-02-166 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri OSB Müdürlüğü, Molu Köyü’ne atık getiren kuruluşlardan Depolama Sahasına alınan ücret tarifesinin kaldırılması veya ücretlerinin indirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 88 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesi Konaklar mevkii, 1 pafta Oturum No :1 41 parsel numaralı ve 3129 ada, 6 parsel numaralı

taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000

ölçekli 30 N NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Konaklar mevkii, 1 pafta, 41 parsel numaralı ve 3129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 N nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-229-238 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Konaklar mevkii, 1 pafta, 41 parsel numaralı ve 3129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 N nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 89 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2007 tarih Oturum No :1 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2007 tarih, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-238-248 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2007 tarih, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 90 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesi Eskişehir Mevkii, 530 pafta, Oturum No : 1 4910 ada, 1, 2, 3 parseller ve Eskişehir Mevkii, 563

ada, 28 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27L,

28L, 27M NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Eskişehir Mevkii, 530 pafta, 4910 ada, 1, 2, 3 parseller ve Eskişehir Mevkii, 563 ada, 28 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27L, 28L, 27M nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-230-239 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Eskişehir Mevkii, 530 pafta, 4910 ada, 1, 2, 3 parseller ve Eskişehir Mevkii, 563 ada, 28 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27L, 28L, 27M nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 91 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2007 tarih Oturum No : 1

45, 46, 47, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2007 tarih, 45, 46, 47, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-232-245 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2007 tarih, 45, 46, 47, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No : 2

Karar No : 92 Birleşim No : 1

Konusu : Mimarsinan Belediyesi, 1/5000 ölçekli K35-A-22B, Oturum No : 1

K35-A-22C, K35-A-22D paftalarında ilave nazım

imar plan talebi

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, 1/5000 ölçekli K35-A-22B, K35-A-22C, K35-A-22D paftalarında ilave nazım imar plan talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-241-257sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi, 1/5000 ölçekli K35-A-22B, K35-A-22C, K35-A-22D paftalarında ilave nazım imar plan talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Tarihi : 18.01.2007

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 30

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 19 sayılı kararı ile, Melikgazi Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Konaklar Mevkii, 1 pafta, 2497 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun yeniden incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Melikgazi Belediyesi söz konusu parselin bulunduğu sağlık tesisi olarak planlı yerin, yatırımcı kuruluş olan İl Sağlık Müdürlüğünün de görüşünü alarak (M) ticaret lejant işaretli Sosyal Tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Bahsi geçen alanda uygulama kolaylığı sağlamak üzere 1 pafta, 2497 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan üzerinde (M) ticaret lejant işaretli Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı planlaması uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan Sağlık Tesisi alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli Kültürel ve Sosyal tesis alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 18.01.2007

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 31

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 38 sayılı kararı ile, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 72 sayılı kararını incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 72 sayılı kararı ile, Afet Bölgesi civarındaki plan tadilatı talebi, Belediyemiz meclisin, 10.07.2006 tarih, 313 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 72 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 18.01.2007

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 32

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 42 sayılı kararı ile, Erkilet Belediyesi, 01.12.2006 tarih, 1196 sayılı yazısı ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Hacı Mehmet BAYKAN caddesi civarında nazım imar plan tadilatı talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Erkilet Belediyesinin 12 metrelik yolun, 17 metre olarak planlanması talebi, söz konusu alanda tescilli parseller ve yapılı binalar bulunduğu anlaşıldığından, plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 18.01.2007

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 33

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 43 sayılı kararı ile, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih, 40 sayılı kararını incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Erkilet Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih, 40 sayılı kararı ile, Konut alanı, Ticaret alanı, Dini Tesis alanı, Yeşil alan ve yol planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 08.05.2006 tarih, 178 sayılı kararı ile onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Erkilet Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih, 40 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 24.01.2007

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 34

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 40 sayılı kararı ile, Mülkiyeti Erkilet Belediyesine ait, 48 pafta, 6902 parsel, 57 pafta, 6072 ve 6136 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Erkilet Belediyesi, söz konusu parsellerin bulunduğu alan ve civarında yeşil alan olarak planlı yerlerin Ticaret alanı olarak, Belediyenin bulunduğu alanın kuzeyinin de yeşil alan olarak planlanmasını ayrıca Belediyenin güneydoğusunda bulunan imar adasının ve sosyal tesis alanının ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Plan tadilatı talebinin, plan müellifi görüşü doğrultusunda reddinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 24.01.2007

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 35

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 41 sayılı kararı ile, Erkilet Belediyesi, Camikebir Mahallesi civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Erkilet Belediyesi, Camikebir Mahallesi civarında park alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak, Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerin kuzeyinin ise park alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Tadilat talebi Nazım İmar Planında çok küçük bir alanı kapsadığından, Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediği ve konunun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözümlenebileceği düşünüldüğünden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 24.01.2007

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 36

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 44 sayılı kararı ile, İncesu İlçesine bağlı Subaşı Köyü Muhtarlığının Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olma talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Subaşı Köyü muhtarı, köy ihtiyar heyeti kararı da alarak köylerinin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınmasını istemektedir.

Bahsi geçen köy, Hinterland sınırımıza esas teşkil eden 20 km’lik alan içerisinde bulunmadığından Subaşı Köyünün Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırı içerisine katılması talebinin reddinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 24.01.2007

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 37

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 45 sayılı kararı ile, Talas Belediyesinin, Yeni Bağlar Mevkii, 38 pafta, 572, 574, 575, 580 parsel nolu taşınmazların bulunduğu sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasına askı ilan süresinde Ömer Cemalettin KARAKILINÇ tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Talas Belediyesi, Yeni Bağlar Mevkiinde, sağlık tesisi alanının konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması hususundaki Belediyemiz Meclisinin 13.11.2006 tarih ve 496 sayılı kararına, askı ilan süresi içerisinde Ömer Cemalettin KARAKILINÇ tarafından itiraz edilmiştir.

Söz konusu plan tadilatı ile konut alanının getirdiği nüfus kadar gerekli yeşil alan planlandığından, itirazın reddinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 24.01.2007

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 38

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 46 sayılı kararı ile, Kocasinan Belediyesinin 25.12.2006 tarih, 154985 sayılı yazısı ile, Turgutreis Mahallesi, 117 pafta, 626 ada, 170 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Kocasinan Belediyesi, Turgutreis Mahallesinde, yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talebi, söz konusu alana ilişkin inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunduğundan plan tadilatı talebi uygun görülmüştür. Ancak, konunun 1/1000 ölçekli planlarda çözümlenebileceği düşünüldüğünden ve nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 24.01.2007

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 39

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 47 sayılı kararı ile, Melikgazi Belediyesi anbar mevkii 2-5 pafta 5092 parselde 1/5000 ölçekli 30-31 H ve 31 İ Nazım İmar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkiinde, konut dışı kentsel çalışma alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin yeniden planlanmasını istemektedir.

1\\5000 ölçekli 30-31H ve 31 İ Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut dışı kentsel çalışma alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 24.01.2007

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 40

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2006 tarih 493 sayılı kararı ile, Konaklar mevkii, 1 pafta, 758 parsel Yıldırım Beyazıt Su galerileri için istimlak edilmiş ve daha sonra Konut alanına dönüştürülmüş ve mahkemece kesinleşen ilam gereğince, parselin Belediyemiz adına tesciline karar verilmiştir. 2942/4650 Sayılı Kanununun 22. maddesi gereğince, tayin edilecek bedel karşılığında eski sahiplerine iade edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Konaklar mevkii, 1 pafta, 758 parsel numaralı taşınmaz Encümenin 22.11.1972 Tarih ve 6800 sayılı kararı ile şehrin içme suyunu karşılayacak Yıldırım Beyazıt su galerileri alanı için istimlak edilmiştir. Bu parsel 15.06.1988 tarihinde onanan imar planında su galerileri alanından çıkartılarak Konut Alanına dönüştürülmüştür.

2942/4650 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince, iade edilmesine esas teşkil edecek m2 bedelinin tespit edilebilmesi için, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan yazıda taşınmazın m² bedelinin 45,00-50,00YTL olduğu bildirilmiştir.

Konaklar mevkii, 1 pafta, 758 parsel numaralı taşınmaz 2981 Sayılı Yasa Uygulaması sonucunda, Konaklar Mevkii 3244 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 ve 56 parsel numaralarını almış olduğundan, bu parsellerin eski sahiplerine 50,00YTL/m² üzerinden iade edilmesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 26.01.2007

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 41

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 51 sayılı kararı ile, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih, 11 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Mimarsinan Belediye meclisinin 11 sayılı kararı ile; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ortaöğretim alanı olarak planlı alana, Milli Emlak Müdürlüğü Mimarsinan Belediyesi ile 04.05.2005 tarihinde imza altına aldıkları protokolü gerekçe göstererek söz konusu alanın eski şekli ile konut alanı olarak planlara işlenmesini isteyerek, 1\\1000 ölçekli plana askı-ilan süresi içerisinde itiraz etmiştir. Ortaöğretim alanı olarak planlı alanın asgari alan büyüklüğünün sağlanarak geriye kalan alanın konut alanı olarak planlara işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Konuya ilişkin 1/5000 ölçekli öneri planların hazırlattırılarak Nazım İmar Plan tadilat talebi şeklinde Meclis’e yeniden yazılmasının uygun olacağı,

Mimarsinan Belediye Meclisinin 12 sayılı kararı ile, 18. madde uygulaması yapılacak alanda, imar adası kuzeyi mera vasıflı kadastro parseline bastığından, söz konusu alanın park alanı olarak imar planına işlenmesi talebi, Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

Mimarsinan Belediye Meclisinin, 08.01.2007 tarih, 12 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, 11 sayılı kararının ise yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 26.01.2007

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 42

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 50 sayılı kararı ile, Mimarsinan Belediyesi 08.01.2007 tarih, 24 sayılı yazısı ile 92 pafta, 558 adanın bulunduğu alan civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Mimarsinan Belediyesi, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı alanın doğusunun Ticaret alanı olarak planlara işlenmesini istemektedir.

1\\5000 ölçekli K35-d02-b Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Ticaret alanı ve Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 26.01.2007

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 43

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 48 sayılı kararı ile, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 12 ve 16 nolu parsel bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 12 ve 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alandaki plan tadilatı talebi, plan müellifi tarafından yapılan çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 26.01.2007

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 44

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 39 sayılı kararı ile, Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35d-06b nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alandaki plan tadilatı talebi, plan müellifi tarafından yapılan çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 19.01.2007

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 21

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2006 tarih ve 34 sayılı kararı ile, Zincidere Belediye Başkanlığı, Zincidere ve Akçakaya Mahallelerinde bir kısım Cadde ve Sokaklara yeni isimler verilmesini ve bazılarının da tarihten gelen kadim hakkı isimler ile değiştirilerek isim verilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere, komisyonumuza havale edilmiştir.

Zincidere ve Akçakaya Mahallelerinde bir kısım cadde ve sokaklara;

Zincidere Mahallesinin Sokak isminin değiştirilmesi ve yeni oluşan meydana isim verilmesi:

a) Sokak İsmi: Dadaloğlu Sokak isminin, Şehit Emin ATEŞ Sokağı ismi olarak değiştirilmesinin uygun olacağı,

b) Yeni oluşan meydana: Hanönü Meydanı isminin verilmesinin uygun olacağı,

Akçakaya Mahallesinin Sokak İsminin değiştirilmesi ve Yeni açılan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi:

 

a) Değiştirilmesi istenen Sokak ismi: Akçalı Sokak ismi yerine Özdemir Sokak isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

b) Yeni açılan Caddeye : Gökkuşağı Caddesi isminin verilmesinin uygun olacağı,

c) Yeni açılan Sokaklara: Teknekaya Sokak, Bayır Sokak, Kaya Sokak, Zambak Sokak, Gelincik Sokak isimlerinin verilmesi talebinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.