Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

1

Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 1. Maddesinde bulunan, Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda, 1. Hukuk Müşavirliğinin 29.12.2014 tarih ve 2 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesinde, “İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur” denilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Meclis üyeleri Mustafa GENGEÇ ve Ahmet BOSTANCI’nın yazılı önerisi ile; Denetim Komisyonunun 1 yıllığına görev yapmak üzere, 3 kişiden oluşması yönündeki tekliflerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 48 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Denetim Komisyonuna; Mehmet BÜYÜKBAŞ 47 oy, Ayşe SEYHAN 47 oy ve Ömer ÖZUZUN 47 oy alarak seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

2

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 105 adet parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 105 adet parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 400 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde, konut alanı, ticaret alanı, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı, dini tesis alanı, (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı, park ve yol olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesini istemektedir. Plan değişikliği yapılması istenen alanda halen devam eden hukuki bir süreç olduğundan, bu süreç sonuçlanmadan söz konusu plan değişikliğinin yapılması uygun görülmediğinden, (NİP-2813,3 plan işlem numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

3

Mülkiyeti şahıslara ait olan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Mülkiyeti şahıslara ait olan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.01.2015 tarih ve 2 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi’nde, parsel maliki tarafından, söz konusu taşınmazın bulunduğu (M) ticaret lejant işaretli spor tesisi alanı, spor tesisi alanı ve yol olarak planlı yerin bir kısmının konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alan, şu an devam eden başka bir planlama sürecine dahil olduğundan bu süreç tamamlanmadan yeni bir plan değişikliği talebinin yapılması uygun görülmemiştir. Ayrıca talep ile ilgili plan müellifinin görüşünde de belirtildiği üzere, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesine istinaden, kaldırılan teknik altyapı alanlarının yerine, aynı bölgede eşdeğer büyüklükte yeni alanlar önerilmediğinden, (NİP-2759,23 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

4

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 401 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, özel yurt yapılmak üzere sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu bölgede sağlık tesis alanına ihtiyaç olduğu kanaatine varıldığından, bahsi geçen sağlık tesisi alanı kuzey yönünde küçültülerek korunmuş ve batısında yeni bir sosyal tesis alanı önerilmiştir.

1/5000 ölçekli 29O nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, aile sağlığı merkezi yapılmak üzere sağlık alanı ve sosyal tesis alanı olarak planlanması hususundaki, (NİP-2759,16 plan işlem numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

5

Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 7571 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu Melikgazi Belediyesi mülkiyetindeki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 7571 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu Melikgazi Belediyesi mülkiyetindeki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.12.2014 tarih ve 402 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Esenyurt Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerin bir kısmının özel sosyal tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda bahsi geçen alanda önerilen sosyal tesis alanının, bu yerin güneybatısındaki bağ-sayfiye evini kapsayacak şekilde genişletilerek planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, plan müellifi tarafından yeni bir öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli 27M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerin sosyal tesis alanı olarak planlanması hususundaki (NİP-2759,30 plan işlem numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

6

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 1771 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parseller, 594 ada, 128 parsel, 830 ada, 5 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 1771 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parseller, 594 ada, 128 parsel, 830 ada, 5 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.12.2014 tarih ve 403 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi’nde, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı olan yerin, TİCK (ticaret-konut), ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda; bölgedeki yapı adalarının konut planlaması şeklinde düzenlenmiş olması dikkate alındığında, TİCK ve ticaret planlaması uygun görülmemiştir. Uygulamada karşılaşılan sorunların 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden çözülebileceği kanaatine varıldığından, (NİP-2759,31 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

7

Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.12.2014 tarih ve 396 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Selimiye Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu kültürel ve sosyal tesis alanı, meslek lisesi alanı ve (M) ticaret lejant işaretli ilköğretim alanı olarak planlı yerin, sosyal tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesine istinaden, imar planında durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanlarındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı bakanlık veya kuruluşlarının görüşünün alınmadığı ve kaldırılmak istenen sosyal teknik altyapı alanları yerine, yeni bir alan önerilmediği gerekçesiyle (NİP-2759,33 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

8

Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi’nde, ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi’nde, ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.12.2014 tarih ve 405 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesinde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı olan yerin civarı ile birlikte imar planları içine dahil edilmesi ve konut alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, söz konusu talebin, üst ölçek plan kararlarına uymaması ve parsel bazında olması gerekçeleriyle, Kayseri İli genelinde sürmekte olan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı kapsamında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından(NİP-6151,5 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

9

Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt ve Konaklar Mahallelerinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt ve Konaklar Mahallelerinde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 8079 ada, 1 parsel ve 5945 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.12.2014 tarih ve 418 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt ve Konaklar Mahalleleri’nde, mevcut imar planında, çocuk oyun alanı ve park alanı olarak planlı yerlerin, konut alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. (NİP-2759,32 plan işlem numaralı) tadilat talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere oy birliği ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

10

Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6231 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6231 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.01.2015 tarih ve 1 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Bakır Beton İnş.Taah. San. Tic. Ltd.Şti.’nin talebi üzerine parselin bulunduğu alanda Hazır Beton santrali kurmak için imar planı değişikliği talep etmektedir.

Konu ile ilgili Kocasinan Belediyesinin 10.11.2014 tarih, 3498 sayılı yazıları ile bu alanın ticaret alanı, sanayi alanı, yol ve yeşil alan olarak yeniden düzenlendiği yeni öneri planın görüşülmesi talep edilmektedir.

Yeniden hazırlanan (NİP-6611,1 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin; yol kenarında bulunan yeşil kuşağı bozduğu, civarın karakterine uymadığı ve yerleşim alanlarına yakın olmasından dolayı talebin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

11

Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.01.2015 tarih ve 3 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı olarak planı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi, mahalle sakinlerinin talebi üzerine, Vatan mahallesinde mezarlık alanı ihtiyacı olduğundan mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanın mezarlık alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden görüş istenilmiş, 10.10.2014 tarih, 14313 sayılı yazıları ile söz konusu alanın tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

Söz konusu talep Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu bölümünde yer alan ''MADDE 6 – (1) Yeni kurulacak mezarlık alanlarının mezarlık olarak kullanımının uygun olup olmadığına, su kaynaklarına, yerleşim yerine ve insanların iskanına mahsus meskenlere mesafesine, hakim rüzgarın yönü, bölgenin coğrafi, jeolojik, meteorolojik şartları, arazi ve ulaşım imkanları gibi şartlar da göz önüne alınarak mezarlık yeri seçimi komisyonunun hazırlayacağı rapora göre il veya ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca karar verilir.'' hükmüne istinaden söz konusu yerin, mezarlık alanı olarak planlanmasında herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına görüş sorulmuştur.

Talebin görüş geldikten sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından (NİP-7385,1 Plan İşlem Numaralı ) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

12

Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi kuzey çevre yolu kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi kuzey çevre yolu kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.12.2014 tarih ve 412 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu bölgede yürürlükte bulunan planların revize edilmesi gerekliliği doğduğundan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.02.2011 tarih, 132 sayılı kararıyla kabul edilmiş, nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı da Kocasinan Belediyesi Meclisinin 09.06.2011 tarih, 127 sayılı kararıyla kabul edilmiş, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanarak askı ilanına müteakip yürürlüğe girmiştir.

Bahsi geçen alanda İmar Kanunun 18. Maddesi uygulaması yapılmış, Kocasinan Belediyesi Encümeninin 27.12.2011 tarih, 50/725 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Kuzey Çevre Yolu Kuzeyi ile Erkilet Kavşağının doğusunda yer alan bölgede yapılan plan değişikliği ve 18. Madde uygulaması 1. İdare Mahkemesinin 2012/465 Esas, 2013/705 Karar sayılı kararıyla iptal edilmiştir. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda nazım imar planına ve teknik gereklere uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kocasinan Belediyesi Meclisinin 06.02.2014 tarih, 54 sayılı kararıyla kabul edilmiş, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.03.2014 tarih, 188 sayılı kararıyla uygun bulunarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren planlara uygun olarak da yapılanma talepleri gelmiş, yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilerek uygulamalara izin verilmiş, bölgede imar hareketleri hız kazanmıştır. 1. İdare Mahkemesinde 2012/465 Esas sayısıyla açılan davada, davacılar parselinin 18. Madde uygulamasında yakın konumlardan tahsis olanağı olduğu halde uzak konumlara sirküle edildiği belirtildiğinden, 678 ve 711 no’lu imar adalarının emsal değerinin 1.98 olacak şekilde değiştirilmesi ile kent merkezindeki imar hareketlerinin devamı sağlanmış, imar çapı, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi vb. aşamalarda bulunan taşınmazların imar hareketlerinin devamı sağlanabileceği belirtilerek plan değişikliği talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 32L, 33L Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin çok yüksek yoğunluklu konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2710,2 Plan İşlem Numaralı ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

13

Mimarsinan parkı içerisinde yeraltında 2 kat otopark olarak planlanan alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Mimarsinan parkı içerisinde yeraltında 2 kat otopark olarak planlanan alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.12.2014 tarih ve 394 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; şehrimiz Mimarsinan Parkı çevresinde oluşan sağlık tesisleri ve resmi kurumlarda ofis yapılaşmalarından dolayı otopark taleplerini karşılamak üzere yeraltında 2 kat yaklaşık 450 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler planlanmasına ilişkin Belediyemiz Meclisinin 15.08.2014 tarih, 597 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmıştır. Etüt Projeler Daire Başkanlığının talebi üzerine de Belediyemiz Meclisinin 17.10.2014 tarih, 758 sayılı kararı ile vaziyet planı ve projelerine uygun olarak Kentsel Tasarım Projesi ile birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmıştır. Plan değişikliğine konu olan otopark, ticari üniteler ve sportif faaliyetlerin özel sektör tarafından yapılmasına ve kullanımına olanak sağlamak üzere plan değişikliği talep edilmektedir.

Bu çerçevede konu ile ilgili daha önce alınan Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 17.10.2014 tarih, 758 sayılı kararının da iptalinin; 5216 sayılı kanunun 7/c ve 7g maddelerine istinaden 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli 29M-Ia uygulama imar planı paftasında talebe uygun olarak plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki (NİP-4306,3 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliği ve Kentsel Tasarım Projesinin açıklama bilgileri ile birlikte oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

14

Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Çeçharman Mevkii, 18 pafta, 2920, 2923, 2930 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Çeçharman Mevkii, 18 pafta, 2920, 2923, 2930 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.12.2014 tarih ve 413 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parseller 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Turizm Tesis Alanı, Günübirlik Tesis Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebi üzerine, söz konusu alanda Ekolojik Hobi Bahçesi yapmayı planladıklarını belirterek bu proje doğrultusunda işlemlerin yapılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü’nün ve Kayseri Ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin görüşleri bulunmaktadır.

Talebin plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla civarında yapılacak plan çalışmaları ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından (NİP-8422 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

15

Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 402 pafta, 2387 ada, 10 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 402 pafta, 2387 ada, 10 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.12.2014 tarih ve 395 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz; 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak planlıdır. Parsel maliki Kocasinan Belediyesine başvurarak söz konusu parsel üzerinde imar planına uygun olarak tesislerinin yapıldığını, ancak parselin büyük olmasından dolayı geriye kalan kısmının değerlendirilemediğini belirterek, bu kısmının ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 32O Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uyun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Bakım Akaryakıt LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak planlı yerin bir kısmının Ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-6611,2 Plan İşlem Numaralı) talebinin civarın plan karakterine uygun olarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması kanaatine varılmıştır.

Söz konusu nazım imar planı değişikliği talebinin yukarıda belirtildiği şekliyle; oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

16

Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 268 ada, 1 parsel ve 271 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 268 ada, 1 parsel ve 271 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.12.2014 tarih ve 414 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 268 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sağlık Tesisi Alanı olarak, 271 ada, 1 parsel ise Rekreasyon Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Kuşcu Mahalle Muhtarının talebi üzerine, mülkiyeti Hazineye ait söz konusu alanların kullanım kararlarının değiştirilerek, Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı alanın Rekreasyon Alanı olarak, Rekreasyon alanı olarak planlı alanın da Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili Defterdarlık Mili Emlak Müdürlüğü’nün 30.10.2014 tarih, 12768 sayılı yazıları ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 23.10.2014 tarih, 3124 sayılı yazıları ile söz konusu plan değişikliği önerisinde herhangi bir sakınca bulunmadığı yönünde uygun görüş bildirmişlerdir.

1/5000 ölçekli K34-b-05c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Sağlık Tesisi Alanı ile Rekreasyon alanının yer değiştirmesi yönündeki (NİP-8433,1 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

17

Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 3773 ada, 11 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 3773 ada, 11 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.12.2014 tarih ve 415 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut alanı, 40 ve 12 metre genişliklerinde yol olarak planlıdır. Parsel maliki parselinin yol olarak planlı kısımlarından doğan mağduriyetlerinin giderilmesi ve söz konusu alanın konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin görüşünde belirtildiği üzere parseli planlı bulunduğu yolun sürekliliğinin bozulması ve ana arter niteliği taşımasından dolayı, (NİP-3311,9 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

18

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün, organize sanayi bölgesi alanın genişletilmesi için nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün, organize sanayi bölgesi alanın genişletilmesi için nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.12.2014 tarih ve 404 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında kaptaj alanı ve diğer tarım alanı olarak planlı yerin bir kısmının organize sanayi bölgesi öneri genişleme alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/25.000 ölçekli K34-c1 ve K34-c2 nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan kaptaj alanı ve diğer tarım alanı olarak planlı yerlerin organize sanayi bölgesi genişleme alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-6151,4 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

19

Tomarza Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 81 ada, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 81 ada, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.01.2015 tarih ve 4 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret ve konut alanı olarak planlı bulunan imar adasının bir kısmının tamamen ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu imar adası 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-3 konut alanı ve B-4 ticaret alanı olarak planlıdır. Tomarza Belediyesi ifraz ve tevhid işlemlerini gerçekleştiremediğinden ada bütününün B-4 ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Söz konusu plan değişikliği talebine yönelik çalışmalar devam ettiğinden (NİP-4050,2 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

20

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde koordinatları belirtilen kadastro harici kayalık ve taşlık alanında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde koordinatları belirtilen kadastro harici kayalık ve taşlık alanında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.12.2015 tarih ve 406 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Reşadiye Mahallesi sınırları içindeki 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğunluklu konut alanı olarak planlı yerin mezarlık alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Talas Belediyesi acilen mezarlık alanına ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. Kadastro harici taşlık vasfında olan alanın mezarlık alanı olarak planlanması hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın 15.08.2014 tarih, 400 sayılı yazısı, Kayseri Valiliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 29.09.2014 tarih, 79 sayılı raporu ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17.10.2014 tarih ve 06 sayılı kararı doğrultusunda bahsi geçen alanın konut alanından çıkarılarak mezarlık alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP-6151,3 Plan İşlem Numaralı) 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

21

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde 260 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde 260 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.01.2015 tarih ve 6 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahçelievler Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı ve konut alanı olarak planlı yerin, şahıs taleplerine istinaden tamamının konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imalathane olarak planlı alanın batısındaki konut adası ile birleştirilerek konut alanına dönüştürülmesi talebinin bölgeye nüfus artışı getireceği düşüncesiyle uygun olmayacağı kanaatine varıldığından (NİP-2780,19 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

22

Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 2601 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 2601 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.12.2014 tarih ve 407 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Akyazı Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu konut alanı ve yeşil alan olarak planlı olan yerin, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-c-10-d nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-4032,1 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

23

Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi mevkiinde, 503 ve 504 parsel maliklerinin bu alanda ilave nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi mevkiinde, 503 ve 504 parsel maliklerinin bu alanda ilave nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.12.2014 tarih ve 408 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mevkiinde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında kaptaj alanı ve bölge parkı olarak planlı taşınmazların bulunduğu alanın imar planlarının yapılması talebinde bulunmaktadır. Yapılmak istenen plan değişikliği mevcut üst ölçek plan kararları ile uyumsuz olduğu ve gerekli görüşler bulunmadığından, plan müellifinin görüşü de dikkate alınarak, söz konusu talebin sürmekte olan üst ölçek planlama çalışmalarında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-8501,1 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

24

Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi’nde, 9903 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi’nde, 9903 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.12.2014 tarih ve 409 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Akyazı Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu, gelişme konut alanı ve park alanı olarak planlı yerin, kuran kursu yapılması amacıyla, sosyal tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-10-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, sosyal tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-4032,2 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

25

Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi’nde, 1452 ada, 7, 8, 9 no’lu ve 1444 ada, 10 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi’nde, 1452 ada, 7, 8, 9 no’lu ve 1444 ada, 10 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.12.2014 tarih ve 410 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Beğendik Mahallesi’nde, 1452 ada, 7, 8 ve 9 no’lu parseller imar planlarında gelişme konut alanı, resmi kurum alanı, park ve yol, 1444 ada, 10 parsel no’lu taşınmaz, gelişme konut alanı olarak planlıdır. Uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yapılmak istenen plan değişikliği ile resmi kurum alanın kaldırılması ve 15 metre genişliğindeki taşıt yolunun güneye kaydırılarak konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Kaldırılan resmi kurum alanının ise aynı bölge içerisinde yer alan 1444 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda önerilmesi talep edilmektedir. (NİP-4032,3 plan işlem numaralı) tadilat talebiyle ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

26

Yahyalı Belediyesinin, Kavaklı-Zincirli Tepe Mevkiinde Rüzgar Enerji Santrali yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Kavaklı-Zincirli Tepe Mevkiinde Rüzgar Enerji Santrali yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.12.2014 tarih ve 397 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni Planında orman alanı ve tarım alanı olarak planlıdır. Rea Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 1/5000 ölçekli L34c-24a, L34c-24c, L34c24d ve L34c-25d paftalarında rüzgar enerji santrali yapılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli L34c-24a, L34c-24d, L34c-24c ve L34c-25d paftalarında Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde rüzgar enerji santrali kurulması yönündeki (NİP-7952 plan işlem numaralı) nazım imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

27

Develi Belediyesinin, Develi ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Develi ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.12.2014 tarih ve 416 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapılması talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

28

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 391, 392 ve 393 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 391, 392 ve 393 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.12.2014 tarih ve 417 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarihli kararlarından;

391 sayılı kararı ile; Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden, park alanı olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3055,1 plan işlem numaralı) talebin, Mustafa AKPINAR ve Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU’nun red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

392 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi’nde iki ayrı alanda konut dışı kentsel çalışma alanı(KDKÇA), yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.07.2014 tarih, 432 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından (UİP-3346,3 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

393 sayılı kararı ile; Gesi Bahçelievler Mahallesi’nde yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2014 tarih, 352 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından (UİP-3421,5 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 391 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 392 ve 393 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

29

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 268 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 268 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 06.01.2015 tarih ve 5 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Mahallesinde 471 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu E=0.60, hmax=9.50 yapı düzeninde planlı imar adasındaki hmax değerinin kaldırılması yönündeki ( UİP-5861,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Kentsel Tasarım Projesi ile birlikte değerlendirilmesi uygun görüldüğünden Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 268 sayılı kararının oybirliği ile yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 268 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

30

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 293, 294, 295, 296 ve 298 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 293, 294, 295, 296 ve 298 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.12.2015 tarih ve 398 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarihli kararlarından;

293 sayılı karar ile; Şeker Mahallesinde 7025 ada, 1 parselde Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlı yerin batı yönünde genişletilerek; kaldırılan yeşil alana karşılık Şeker Tepe evlerde konut alanı olarak planlı imar adasının bir kısmının yeşil alan olarak planlanması yönündeki ( UİP-6589,1 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 03.11.2014 tarih, 274 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

294 sayılı kararı ile; Yazır Mahallesi, 6028 ada,1 parselin bulunduğu alanın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda Tarımsal Amaçlı Yapı Alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-6589,1 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2014 tarih, 425 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

295 sayılı kararı ile; Erkilet Kavşağının kuzeybatısında planlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ve bölgedeki imar adalarının tescile uygun olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-2292,3 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2014 tarih, 425 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

296 sayılı kararı ile; Cırkalan Mahallesinde 6198 ada, 1 parsel üzerinde bulanan su deposunun KASKİ’nin talebi üzerine Buğdaylı imar planlarına işlenmesi yönündeki (UİP-6746,1 Plan İşlem Numaralı) ilave uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2014 tarih, 361 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

298 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde 5251 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlı alanda ön bahçe mesafesinin 10 metre olacak şekilde düzenlenmesi yönündeki (UİP-2292,4 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oybirliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

 

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 293, 294, 295, 296 ve 298 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

31

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih, 309, 311 ve 312 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih, 309, 311 ve 312 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 06.01.2015 tarih ve 7 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarihli kararlarında;

309 sayılı kararı ile; Yenidoğan Mahallesinde, 2838 ada, 1 parselin 25*32 ebatlı Yençok=55 metre ( İnşaat Alanının 6000 m² olarak kısıtlanan) kütle yapı düzeninde konut alanı, yeşil alan ve yol olarak, 6723 ada 4 parselin bulunduğu alanın ise Anaokulu Alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-6534,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.08.2014 tarih, 524 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak kütle yapı düzeninde konut alanın Yençok=53 metre olacak şekilde planlanması uygun görüldüğünden, talebin oybirliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

311 sayılı kararı ile; Alsancak Mahallesinde, K35-a-21d-3d pafta, 2652 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 parseller; 2653 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller; 2654 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17 parseller; 2655 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72 parseller; 4779 ada, 2 parsel, 7124 ada, 1 parsellerin bulunduğu 1/5000 ölçekli 31N Nazım imar planı ve 1/000 ölçekli 31N-IVa, 31N-IVd uygulama imar planı paftalarında belirlenen alanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ve ilan edilen alanda uygulamaların belediyesince yapılabilmesi için yetki devrinin verilmesi talebinin, oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

312 sayılı kararı ile; Yunusemre Mahallesinde, tapu kayıtlarında Sümer Mahallesi, 118 pafta, 630 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 284 parsellerin bulunduğu1/5000 ölçekli 30L Nazım imar planı ve 1/000 ölçekli 30L-Ic uygulama imar planı paftalarında belirlenen alanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ve ilan edilen alanda uygulamaların belediyesince yapılabilmesi için yetki devrinin verilmesi talebinin, oybirliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

 

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih, 309, 311 ve 312 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

32

Talas Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 231, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 231, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.12.2015 tarih ve 411 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 01.12.2014 tarihli kararlarından,

231 sayılı kararı ile; Harman Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı yerin güneyinde kadastro paftasında ark olarak belirlenmiş alanın konut adasına bastığı, bu sebeple uygulamanın yapılamadığı gerekçesiyle konut adasının arkta kalan kısmının daraltılarak yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-2292,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

232 sayılı kararı ile; 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi, 3. fıkrasında "Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır." denilmektedir. Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 8-ğ maddesinde (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27 nci madde hükümlerine göre yürütülür." ifadesi ve aynı kanunun 27. madde hükümleri dikkate alındığında köy yerleşik alan sınırı ve köy yerleşik alan civarı sınırının tespit edilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda Talas İlçesi sınırları içerisinde daha önce köy yerleşik alan sınırları belirlenmemiş olan Çevlik, Alaybeyli, Yamaçlı ve Çömlekçi mahallelerine yönelik köy yerleşik alanı sınırı tespit edilmiştir. Ayrıca köy yerleşik alan sınırları belirlenmiş olan Koçcağız, Kamber, Ardıç, Sakaltutan, Süleymanlı, Ortakavak ve Örencik mahallelerinin gelişme potansiyelleri dikkate alınarak mevcut köy yerleşik alan sınırları genişletilerek yeniden sınır tespiti yapılmıştır. Ancak ilk defa köy yerleşik alan sınırları tespit işlemi yapılırken Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesi "(Değişik:RG-2/9/1999-23804) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m . dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar." hükmüne istinaden söz konusu sınır tespitinde yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak hareket edilmesi gerekmektedir. Ayrıca köy yerleşik alan sınırları daha önceden var olan köyler ile ilgili sınırların genişletilmesine yönelik kapsamlı ve gerekçeleri ile birlikte kurum görüşleri alınmış olarak bir çalışma yapılması gerekmektedir. Bütün bu hususlar incelendiğinde tarafımıza sunulan köy yerleşik alanı sınırlarının uygun olmadığı, mevzuata uygun olarak ele alınarak standartlarını Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının belirlediği çerçevede yeniden değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından talebin oy birliği ile iadesinin uygun olacağı,

233 sayılı kararı ile; Harman Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, park alanı, muhtelif genişliklerde taşıt ve yaya yolu olarak planlı alanın yeniden planlanarak 12 metrelik yol ile Küçükçay olarak tescilli derenin planlara işlenmesi ve dere güzergahı boyunca imar adalarının yeniden düzenlenmesi hususundaki talep, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2014 tarih, 366 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından (UİP-1110,38 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

234 sayılı kararı ile; Endürlük Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanda, Melikgazi İlçesi, Kıranardı Mahallesine ait uygulama imar planında Eğitim Tesis Alanı olarak planlı alana ilave olacak şekilde Kuran Kursu ve Eğitim Merkezi yapılabilmesi amacıyla E:0,60 yapılaşma nizamında Sosyal Tesis Alanı ile 20 metre ve 12 metre genişliğinde yol planlaması talep edilmektedir. Söz konusu talep özel sektöre olanak sağlayacağından plandaki Sosyal Tesis Alanı ifadesine Özel ifadesinin eklenerek planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2014 tarih, 439 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan (UİP-1110,36 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

235 sayılı kararı ile; Reşadiye Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanın, düşük yoğunluklu konut alanı, park alanı, yaya yolu ve 15 metre genişliğinde taşıt yolu olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2014 tarih, 440 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından (UİP-1110,37 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, komisyon raporunda belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 01.12.2014 tarih, 231, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

33

Develi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.12.2015 tarih ve 399 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin 03.11.2014 tarih ve 76 sayılı kararı ile; Yeni mahalle, Navruzluk Mevkii'nde bulunan bir imar adasında emsal artışı olmadan Y ençok=13.00 olan yapı yüksekliğinin Y ençok=21.50 olarak planlanması yönünde hazırlanan (UİP-4138,2 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebinin, çevrenin yapılaşma karakterini bozacak nitelikte olduğu kanaatine varıldığından oy birliği ile iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

34

Bünyan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 69 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Bünyan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 69 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 06.01.2015 tarih ve 8 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 69 sayılı kararı ile; Yenice ve Dervişağa Mahallelerinde belirlenen Proje alanının "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" olarak ilan edilmesi talep edilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. maddesinde "Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir." denildiğinden söz konusu talep Komisyonumuzca incelenmiştir. Öncelikli olarak Komisyonumuz Kentsel Dönüşüm yapılması için gerekli şartların oluşup oluşmadığının tespit edilmesi amacıyla sahaya ilişkin teknik rapor talep etmiş ve kriterleri belirlemiştir.

Bünyan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi uygulama amacıyla belirlemiş olduğu parselleri Büyükşehir Belediyesine yetki almak üzere iletmiştir. İlgili alan;

Yenice Mahallesi, 121 ada, 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 122 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 123 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller,

Bayramlı Mahallesi, 135 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 nolu parseller, 137 ada, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 nolu parseller, 138 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller,

Dervişağa Mahallesi 160 Ada; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nolu parseller 162 Ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 nolu parseller, 163 Ada; 2, 3, 4, 5, 6, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 nolu parseller, 165 Ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 nolu parseller 168 Ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20 nolu parseller, 171 Ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerin bulunduğu sahadır.

Bünyan Belediyesi tarafından hazırlanan alana ilişkin analiz çalışmasında mevcut yapıların büyük bölümünün ekonomik ömrünü tamamladığı, deprem durumunda can kaybına sebebiyet verebileceği ifade edilmiştir. Söz konusu alanda yapılması planlanan proje Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile birlikte gerçekleştirilecektir. Bahsi geçen alan 5,02 hektarlık bir alanı kapsamakta olup, K35b-18a-1a, K35b-18a-1b numaralı paftalar içinde kalmaktadır. İlgili alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi ve ilan edilen alanda uygulamaların belediyesince yapılabilmesi için yetki devrinin verilmesi talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

 

Bünyan Belediye Meclisi'nin 03.12.2014 tarih, 69 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

35

Melikgazi İlçesi ve Kocasinan İlçesinde Üst geçide, Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi ve Kocasinan İlçesinde Üst geçide, Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan 24.12.2015 tarih ve 21 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

1- Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi ve Tavlusun Mahallesini birbirine bağlayan Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidine Yunus Emre TAŞÇI isminin verilmesinin uygun olacağı,

2- Melikgazi İlçesi, Caferbey Mahallesinde bulunan herhangi bir cadde ve sokağa Emirağa Cadde isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

3- Melikgazi İlçesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesinde bulunan Rüzgarlı Sokak, isminin "Aşçılar Sokak" olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

Kocasinan İlçesi, Düver Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydan isimlerinin, ekli listedeki cadde, sokak, bulvar ve meydan isimleriyle değiştirilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

36

Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesinde bulunan Medrese içerisindeki dükkanların 10 yıllığına, kiraya verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kullanım hakkı 20 yıllığına Belediyemize ait olan, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesinde bulunan Medrese içerisindeki dükkanların 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) ile (j) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereğince ihale ile 10 yıllığına, kiraya verilmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 26.12.2014 tarih ve 1 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kullanım hakkı 20 yıllığına Belediyemize ait olan, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesinde bulunan Medrese içerisindeki dükkanların 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) ile (j) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereğince ihale ile 10 yıllığına, kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

37

Kayaönü Mah. Mehmet Ali Bey Sok. No:3 Pınarbaşı adresi 1. katta boş bulunan (Daha evvel Kayseri ve Civarı T.A.Ş. tarafından kullanılan) ve 6 odadan oluşan bölümün, Pınarbaşı Belediyesine tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Belediye Başkanlığının, İl Özel İdaresi bünyesinden belediyemize geçen taşınmazlardan; Kayaönü Mah. Mehmet Ali Bey Sok. No:3 Pınarbaşı adresi 1. katta boş bulunan (Daha evvel Kayseri ve Civarı T.A.Ş. tarafından kullanılan) ve 6 odadan oluşan bölümün, Pınarbaşı Belediyesine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının, 23.12.2014 tarih ve 631 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı Belediye Başkanlığının, İl Özel İdaresi bünyesinden belediyemize geçen taşınmazlardan; Kayaönü Mah. Mehmet Ali Bey Sok. No:3 Pınarbaşı adresi 1. katta boş bulunan (Daha evvel Kayseri ve Civarı T.A.Ş. tarafından kullanılan) ve 6 odadan oluşan bölümün, Pınarbaşı Belediyesine tahsisinin yapılması talep edilmiştir.

Talep hakkında Meclis Üyeleri Mustafa GENGEÇ ve Ahmet BOSTANCI’nın yazılı önerisi ile Belirtilen yerin Mahalli İdareler seçimlerine kadar 1.000,00TL bedelle Pınarbaşı Belediyesine tahsis edilmesi yönündeki teklifi hakkında, Meclis Üyesi Mustafa ÇELİK’in Sözlü önerisi ile 1.000,00TL olarak belirtilen tutarın 1,00TL olarak belirlenmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

38

Belediyemizce yapılacak bir okul binasına “Ömer-Serpil ÖZBERBER” isminin konulması şartıyla 1.500.000TL’lik şartlı bağışının kabul edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Ömer ÖZBERBER isimli hayırsever, Belediyemizce yapılacak bir okul binasına “Ömer-Serpil ÖZBERBER” isminin konulması şartıyla 1.500.000TL’lik şartlı bağışının kabul edilmesi talebi hususunda, Etüt Projeler Dairesi Başkanlığının, 05.01.2015 tarih ve 301 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ömer ÖZBERBER isimli hayırsever, Belediyemizce yapılacak bir okul binasına “Ömer-Serpil ÖZBERBER” isminin konulması şartıyla 1.500.000TL’lik bağış yapmak istemektedir.

Belediyemizce yapılacak bir okul binasına “Ömer-Serpil ÖZBERBER” isminin konulmasına ve yapmış olduğu 1.500.000TL şartlı bağışının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

 

 

 

 

39

Almanya’nın Frankfurt ve Hannover kentlerinde düzenlenen teknik geziye katılan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ferhat BİNGÖL’ün gezisi hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 21-25.12.2014 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt ve Hannover kentlerinde düzenlenen teknik geziye katılan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ferhat BİNGÖL’ün, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 17.12.2014 tarih ve 2014/1730 nolu kararına istinaden görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, 25.12.2014 tarih ve 447 sayılı yazıları okundu.

21-25.12.2014 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt ve Hannover kentlerinde düzenlenen teknik geziye katılan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ferhat BİNGÖL’ün, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 17.12.2014 tarih ve 2014/1730 nolu kararına istinaden görevlendirilmesine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

40

Mülkiyeti Belediyemize ait, Erciyes kayak merkezi mevcut giriş bölgesinde bulunulan 1 nolu bağımsız bölümün Erciyes AŞ’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. Maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Erciyes kayak merkezi mevcut giriş bölgesinde bulunulan 1 nolu bağımsız bölüm Belediye Meclisimizin 09.01.2012 tarih ve 34 sayılı kararı ile bedelsiz olarak 3 yıllığına Erciyes Tur.İnş.Sp.Etk.San.Tic.A.Ş.’ye tahsisi yapılan dükkanın tahsis süresi 08.01.2015 tarihinde sona erecek olup aynı şartlarda tahsis süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda karar ittihazı talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 06.01.2015 tarih ve 8 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Erciyes kayak merkezi mevcut giriş bölgesinde bulunulan 1 nolu bağımsız bölüm Belediye Meclisimizin 09.01.2012 tarih ve 34 sayılı kararı ile bedelsiz olarak 3 yıllığına Erciyes Tur.İnş.Sp.Etk.San.Tic.A.Ş.’ye tahsisi istenmektedir.

Konuyla ilgili, Meclis üyeleri Mustafa GENGEÇ ve Ahmet BOSTANCI’nın yazılı önerisi ile; Erciyes kayak merkezi mevcut giriş bölgesinde bulunulan 1 nolu bağımsız bölümün Yeni Mahalli İdareler Seçimlerine kadar 1.000TL bedelle Erciyes Tur.İnş.Sp.Etk.San.Tic.A.Ş.’ye tahsis edilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ili karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

41

Şehrimizin muhtelif kesimlerinde bulunan ve 579 ve 576 araçlık Parkmetre işletmeciliğinin tahsis süresi 01.02.2015 tarihinde sona ereceğinden bu yerin yeniden Kayseri İmar İnşaat Ticaret A.Ş.’ye tahsis edilip edilmeyeceği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. Maddesinde bulunan, Şehrimizin muhtelif kesimlerinde bulunan 579 araçlık ve 576 araçlık parkmetre işletmeciliğinin tahsis süresi, 01.02.2015 tarihinde sona ereceğinden, bu yerin yeniden Kayseri İmar İnşaat Ticaret A.Ş.’ye tahsis edilip edilmeyeceği talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 06.01.2015 tarih ve 9 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclisin 09.01.2012 tarih ve 54 sayılı kararı ile 36 aylığına 70.000,00TL/ay bedelle, yine Meclisimizin 11.06.2012 tarih ve 411 sayılı kararı ile 576 araçlık parkmetre işletmeciliği 31 aylığına 30.000,00TL/ay bedelle Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmiştir. Tahsis süreleri 01.02.2015 tarihinde sona erecek olan Parkmetre yerlerinin tahsis süresinin uzatılıp uzatılmayacağı talep edilmektedir.

Talep hakkında, Meclis üyeleri Mustafa GENGEÇ ve Ahmet BOSTANCI’nın yazılı önerisi ile Şehrimizin muhtelif kesimlerinde bulunan 579 ve 576 Araçlık Parkmetre işletmeciliğinin tahsis süresinin bitiş tarihinden itibaren beher yıllığının %10 artırılarak Yeni Mahalli İdareler Seçimlerine kadar Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ili karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

42

Orduevi alt geçitteki 4-10-11 numaralı dükkanların Mazlumder adına tahsis edilip edilmeyeceği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 42. Maddesinde bulunan, Mazlumder adına Ahmet TAŞ, Kültür kuruluşlarının tüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere, mülkiyeti Beldiyemize ait boş vaziyette bulunulan Orduevi alt geçitteki 4-10-11 numaralı dükkânların dernekleri adına tahsis edilmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 06.01.2015 tarih ve 7 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mazlumder adına Ahmet TAŞ, Kültür kuruluşlarının tüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere mülkiyeti beldiyemize ait boş vaziyette bulunulan Orduevi alt geçitteki 4-10-11 numaralı dükkânların dernekleri adına tahsis edilmesini talep etmiştir.

Talep hakkında Meclis Başkanlığına Meclis üyeleri Mustafa GENGEÇ ve Ahmet BOSTANCI’nın vermiş olduğu yazılı önergelerinde; 4-10-11 numaralı dükkanların sosyal tesis olarak kullanılmak üzere, Yeni Mahalli İdareler Seçimlerine kadar bedelsiz olarak Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oyçokluğu ili karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

43

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca kullanılmak üzere 2 adet Cenaze Taşıma Aracı alınması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca kullanılmak üzere 3 adet Cenaze Taşıma Aracının alınması talebi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 05.01.2015 tarih ve 6 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mezarlıklar Şube Müdürlüğünce kullanılmak üzere 3 adet Cenaze Taşıma Aracın, 237 Sayılı taşıt Kanunun 10. Maddesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

44

Erciyes Üniversitesi ile Raylı sistem hat yapımı ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Erciyes Üniversitesi ile Raylı sistem hat yapımı ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın 09.01.2015 tarih ve 22 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri kent içi raylı taşıma sistemi 3 aşama güzergahına (Anayurt Bölgesi) ilave hattının projesinde belirtildiği şekilde alt ve üst yapıların yapılarak bu koridor içerisinde bulunan yolcuların her iki yönde daha hızlı ve konforlu bir şekilde seyahatlerinin sağlanmasını temin amacıyla Mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait olan, yada süreli/süresiz Üniversiteye tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yapılması konusunda Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

45

Karayolları Genel Müdürlüğü ile kavşak Uygulamaları ile ilgili hazırlanacak protokol imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğü ile kavşak Uygulamaları ile ilgili hazırlanacak protokol imzalanması için Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY'a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 12.01.2015 tarih ve 25 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce yapımı gerçekleştirilmekte olan, Osman Kavuncu Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı kesişiminde yer alan, katlı kavşak uygulamalarının bir kısmı Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün sınırları içerisinde kalan kısmının kullanımına yönelik, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında gerçekleştirilecek protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY'a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

46

Zabıta Personeline 2015 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Zabıta Personeline 2015 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi hususunda Zabıta Daire Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 29 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 26.12.2014 gün ve 29217 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde, “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele, belediye meclisi kararıyla tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktu tutar ödenir.” denilmektedir.

26.12.2014 gün ve 29217 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 2015 yılı Mali Bütçe Kanununun (K) cetveline göre, Zabıta Personeli için; nüfusa göre her ay için üst sınır olan 403,00TL’nin fazla çalışma ücreti olarak 2015 yılı içerisinde ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

47

İtfaiye Personeline 2015 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, İtfaiye Personeline 2015 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi hususunda İtfaiye Daire Başkanlığının 08.01.2015 tarih ve 84 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 26.12.2014 gün ve 29217 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde, “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele, belediye meclisi kararıyla tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.” denilmektedir.

26.12.2014 gün ve 29217 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 2015 yılı Mali Bütçe Kanununun (K) cetveline göre, İtfaiye Personeli için; nüfusa göre her ay için üst sınır olan 403,00TL’nin fazla çalışma ücreti olarak 2015 yılı içerisinde ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

48

Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Çöp Transfer İstasyonuna kendi imkanları ile depo sahasına atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2015 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi hususunda, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 07.01.2014 tarih ve 17 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu ile Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu İşi İdari Şartnamesinin 9’ncu maddesi gereğince, kendi imkanları ile depo sahasına atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2015 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin belirlenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

49

Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan 2 kişinin ücretinin belirlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Belediyemizde kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere 2 personelin 2015 Mali yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 12.01.2015 tarih ve 19 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Kadro Ünvanı

2015 Tavan Ücret

2015 Öd. Net Ücret

 
 
 

1

Abdullah ÇOLAKBAYRAKDAR

5

Mimar

2.857,34

1.825,00

 

2

Gamze OKUDUCU

7

Eğitmen

1.755,73

1.525,00

 

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişilere, tabloda belirtilen net ücretlerinin 2015 mali yılında ödenmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

50

Belediyemizdeki sözleşme süreleri biten personellerin 2015 yılında çalışmalarına devam edecek personellere ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşme süreleri 31.12.2014 tarihinde sona eren 6 adet personel 2015 mali yılında çalışmalarına devam edeceğinden, 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek 2015 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 12.01.2015 tarih ve 18 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Kadro Ünvanı

2015 Tavan Ücret

2015 Öd. Net Ücret

 
 
 

1

Fatma Burcu BATUKAN

5

Mimar

2.857,34

2.200,00

 

2

Tuğçe BARUT

7

Eğitmen

1.755,73

1.525,00

 

3

Semra KAHRAMAN

7

Eğitmen

1.755,73

1.525,00

 

4

Mükremin ÇİMEN

5

Mühendis

2.857,34

1.825,00

 

5

Gamze BOSTANCI

7

Eğitmen

1.755,73

1.525,00

 

6

Abdullah KOÇ

10

T.Ressam

1.833,41

1.350,00

 

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişilere, tabloda belirtilen net ücretlerinin 2015 mali yılında ödenmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

51

I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin onaylanması.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 20 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Kanunun 21. Maddesinin 2. Fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen ekteki I Sayılı Cetvel’in (Memur Kadro İhdası) onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

52

Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic.A.Ş şirket sermaye artırımından dolayı Develi Belediyesi tarafından kullanılmayan 240.000.TL rüçhan hakkının Belediyemizce kullanılıp kullanılmayacağı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş. 30.12.2014 tarihinde yaptığı Olağan üstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 13.000.000.TL’ den 19.000.000.TL’ ye çıkarmış olup Develi Belediyesi artırılan sermayeden dolayı rüçhan hakkını kullanmayacağını belirtmiştir. Develi Belediyesi tarafından kullanılmayan 240.000.TL olan rüçhan hakkının tarafımızdan kullanılıp kullanılmayacağı hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 07.01.2015 tarih ve 16 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş. 30.12.2014 tarihinde yaptığı Olağan üstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 13.000.000.TL’ den 19.000.000.TL’ ye çıkarmış olup, Develi Belediyesi artırılan sermayeden dolayı rüçhan hakkını kullanmayacağını belirtmiştir. Develi Belediyesi tarafından kullanılmayan 240.000.TL rüçhan hakkının Belediyemizce kullanılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

53

Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic.A.Ş şirket sermaye artırımından kaynaklanan rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş. 30.12.2014 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 13.000.000TL’den 19.000.000TL’ye çıkarmış olup Olağanüstü Genel Kurul tarafından artırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkının kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 5.220.000.TL’nin ödenmesi için iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 07.01.2015 tarih ve 15 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş. 30.12.2014 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 13.000.000TL’den 19.000.000TL’ye çıkarmış olup, sermaye artırımından dolayı, rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve payımıza tekabül eden 5.220.000.TL’nin ödenmesi için iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talep edilmiştir.

Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılmasına ve payımıza tekabül eden 5.220.000.TL’nin ödenmesi için iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

54

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı bütçesinin oluşabilmesi için ödenek ilavesi yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı bütçesinin oluşabilmesi için 46.38.01.31 kurumsal kodunun 6.2.0 fonksiyon ve ekli listedeki ekonomik kod harcama kalemlerinin açılarak toplam 7.500.000 TL’nin bu açılan birimin harcama kalemlerine ilavesinin yapılması talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08.01.2015 tarih ve 81 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı bütçesinin oluşabilmesi için 46.38.01.31 kurumsal kodunun 6.2.0 fonksiyon ve ekli listedeki ekonomik kod harcama kalemlerinin açılarak toplam 7.500.000 TL’nin bu açılan birimin harcama kalemlerine ilavesinin yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

55

Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde bulunan Tatlıcak Çıkmazı Sokak isminin Gülizar Sokak olarak, 1572. Sokak ismininde Gülistan Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde bulunan Tatlıcak Çıkmazı Sokak isminin Gülizar Sokak olarak, 1572. Sokak ismininde Gülistan Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 07.01.2015 tarih ve 3 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde bulunan Tatlıcak Çıkmazı Sokak isminin Gülizar Sokak olarak, 1572. Sokak ismininde Gülistan Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

56

Melikgazi Belediyesinin, Turan Subaşı Mahallesinde 139 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarına ilişkin mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Turan Subaşı Mahallesinde 139 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarına ilişkin mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 36 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Turan Subaşı Mahallesinde 139 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarına ilişkin mevzi nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

57

Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 887 parselin bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 887 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 52 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 887 parsel numaralı taşınmazın maliki tarafından söz konusu parselin bulunduğu alanda imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

58

Melikgazi Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bünyesinde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) kurulmuş olup, talebin onaylanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, 01.12.2014 tarih ve 410 sayılı Meclis kararında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bünyesinde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) kurulmuş olup, Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi 4. fıkrasına göre talebin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 51 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Melikgazi Belediyesi, 01.12.2014 tarih ve 410 sayılı Meclis kararında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bünyesinde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) kurulmuş olup, Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi 4. fıkrasına göre talebin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

59

Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi’nde, 11491 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi’nde, 11491 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 76 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi’nde, 11491 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

60

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 8424 ada, 2 parsel ve 7159 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 8424 ada, 2 parsel ve 7159 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 63 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 8424 ada, 2 parsel ve 7159 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

61

Melikgazi İlçesi, Sakarya Mahallesi, 5716 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Sakarya Mahallesi, 5716 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 75 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Sakarya Mahallesi, 5716 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

62

Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi’nde, 167 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi’nde, 167 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 79 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi’nde, 167 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

63

Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahalleleri Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahalleleri Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 82 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahalleleri Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

64

Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, 7469 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, 7469 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediyesi tarafından nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 84 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, 7469 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediyesi tarafından nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

65

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, 854 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, 854 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 40 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, 854 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

66

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Belediyemiz Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına yaptığı itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Belediyemiz Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 31 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Belediyemiz Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

67

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 4387 ada, 1 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 4387 ada, 1 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 69 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 4387 ada, 1 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

68

Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 60 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

69

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 402 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 402 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 59 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 402 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

70

Kocasinan Belediyesi, Oymaağaç Mahallesinde K34-b-23-b-4-b pafta, 6513 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Oymaağaç Mahallesinde K34-b-23-b-4-b pafta, 6513 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 57 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Oymaağaç Mahallesinde K34-b-23-b-4-b pafta, 6513 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

71

Osman Kavuncu Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı kesişiminde yer alan karayolları kavşağı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Osman Kavuncu Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı kesişiminde yer alan karayolları kavşağı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 80 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Osman Kavuncu Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı kesişiminde yer alan karayolları kavşağı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

72

Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesine uygun olarak 1/1000 ölçekli 30M-IVb, 30M-IVc uygulama imar planı paftalarındaki alanda plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesine uygun olarak 1/1000 ölçekli 30M-IVb, 30M-IVc uygulama imar planı paftalarındaki alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 86 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesine uygun olarak 1/1000 ölçekli 30M-IVb, 30M-IVc uygulama imar planı paftalarındaki alanda plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

73

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1673 ada, 1 parsel ve 1637 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1673 ada, 1 parsel ve 1637 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 70 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1673 ada, 1 parsel ve 1637 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

74

Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Erciyes-Akçakaya Mahallesi, mülkiyeti şahısa ait, 27 pafta, 4920 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Erciyes-Akçakaya Mahallesi, mülkiyeti şahısa ait, 27 pafta, 4920 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 66 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Erciyes-Akçakaya Mahallesi, mülkiyeti şahısa ait, 27 pafta, 4920 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

75

Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi, 1233 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi, 1233 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 34 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi, 1233 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

76

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 5 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 5 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 35 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 5 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

77

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 44 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

78

Talas Harman Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, Talas Harman Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına istinaden yapılmış olan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğindeki konut alanlarının yoğunluk değerinin arttırılması istenerek askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 45 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Harman Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına istinaden yapılmış olan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğindeki konut alanlarının yoğunluk değerinin arttırılması istenerek askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

79

Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi, 3935, 3936, 3937 ve 4105 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi, 3935, 3936, 3937 ve 4105 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 33 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi, 3935, 3936, 3937 ve 4105 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

80

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Erciyes Dağı, Kış Sporları Turizm Merkezi içindeki 39 pafta, 10803 ada, 4 parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Erciyes Dağı, Kış Sporları Turizm Merkezi içindeki 39 pafta, 10803 ada, 4 parsel (eski 2688) nolu taşınmazın bulunduğu alanda fiilen yol bulunduğundan bahisle Kayseri-Develi Karayolunu Hisarcık Kapıya (Halilin Yurdu) bağlayan yolun 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 32 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Erciyes Dağı, Kış Sporları Turizm Merkezi içindeki 39 pafta, 10803 ada, 4 parsel (eski 2688) nolu taşınmazın bulunduğu alanda fiilen yol bulunduğundan bahisle Kayseri-Develi Karayolunu Hisarcık Kapıya (Halilin Yurdu) bağlayan yolun 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

81

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, mülkiyeti Yağhan Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olan, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, mülkiyeti Yağhan Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olan, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 95 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, mülkiyeti Yağhan Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olan, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

82

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, Belediyemiz Meclisinin 08.09.2014 tarih, 608 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 82. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih, 608 sayılı kararına istinaden yapılmış olan ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde İncesu Belediyesince yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 48 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih, 608 sayılı kararına istinaden yapılmış olan ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde İncesu Belediyesince yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

83

İncesu Belediyesi, Süksün Zafer Mahallesi, 255 ada, 36 ve 37 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 83. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Süksün Zafer Mahallesi, 255 ada, 36 ve 37 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 64 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Süksün Zafer Mahallesi, 255 ada, 36 ve 37 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

84

İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 702 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 84. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 702 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 38 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 702 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

85

Develi İlçesi, Güney Aşağı Mahallesi, Aygözme Mevkii’nde, mülkiyeti Devtaş Madencilik Nakliye İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti’ye ait olan, 1600 ada, 3, 4, 11 ve 12 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 85. maddesinde bulunan, Develi İlçesi, Güney Aşağı Mahallesi, Aygözme Mevkii’nde, mülkiyeti Devtaş Madencilik Nakliye İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti’ye ait olan, 1600 ada, 3, 4, 11 ve 12 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 74 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi İlçesi, Güney Aşağı Mahallesi, Aygözme Mevkii’nde, mülkiyeti Devtaş Madencilik Nakliye İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti’ye ait olan, 1600 ada, 3, 4, 11 ve 12 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

86

Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 520 ada, 111 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 86. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 520 ada, 111 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 61 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 520 ada, 111 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

87

Develi İlçesi, Gazi Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait olan, 2757 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 87. maddesinde bulunan, Develi İlçesi, Gazi Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait olan, 2757 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 83 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi İlçesi, Gazi Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait olan, 2757 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

88

Tomarza-Pınarbaşı yol ayrımının, Tomarza ilçesi sınırları içerisinde kalan kısımda 40 metre olan çevre yolunun 50 metreye çıkarılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 88. maddesinde bulunan, Tomarza-Pınarbaşı yol ayrımının, Tomarza ilçesi sınırları içerisinde kalan kısımda 40 metre olan çevre yolunun 50 metreye çıkarılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 81 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediyesi, Karayollları Genel Müdürlüğü, 6.Bölge Müdürlüğü’nün 28.09.2012 tarih, 200 sayılı yazısına istinaden, Tomarza-Pınarbaşı yol ayrımının, Tomarza ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmı ile ilgili, Tomarza Belediye Meclisi, 01.11.2012 tarih, 60 sayılı kararı almıştır. Ancak o tarihten günümüze kadar teknik aksaklıklardan dolayı konu ile ilgili herhangi bir çalışma başlatılamadığından, söz konusu alanda 40 metre olan çevre yolunun 50 metreye çıkarılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

89

Tomarza Belediyesinin, 3.Mıntıka Soğla altı mevkii’nde, 40 ada, 72 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 89. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, 3.Mıntıka Soğla altı mevkii’nde, 40 ada, 72 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 78 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediyesinin, 3.Mıntıka Soğla altı mevkii’nde, 40 ada, 72 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

90

Tomarza İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, 119 ada, 88 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 90. maddesinde bulunan, Tomarza İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, 119 ada, 88 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 77 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, 119 ada, 88 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

91

Yahyalı ve Develi İlçeleri sınırları içerisinde rüzgar enerji santrali yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 91. maddesinde bulunan, Kayseri İli, Yahyalı ve Develi İlçeleri sınırları içerisinde yapılmak istenen proje ile, bağlantı yolları ile birlikte 52,5 MW kurulu güce sahip 22 adet tribün, şalt sahası, idari tesisler, trafo alanı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 68 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İli, Yahyalı ve Develi İlçeleri sınırları içerisinde Güleker Enerji’nin 15.12.2014 tarih, 2014/86 sayılı yazısı ile Se Santral Elektrik Üretim Sanayi Anonim Şirketi tarafından rüzgar enerji santrali yapılmak istendiği belirtilmektedir. Söz konusu alanda yapılmak istenen proje ile, bağlantı yolları ile birlikte 52,5 MW kurulu güce sahip 22 adet tribün, şalt sahası, idari tesisler, trafo alanı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

92

Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi 67 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 92. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi 67 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 92 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi 67 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

93

Yahyalı Belediyesinin, Gazibeyli Mahallesi 1263 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 93. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Gazibeyli Mahallesi 1263 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 93 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, Gazibeyli Mahallesi 1263 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

94

Yahyalı Belediyesinin, Belediyemiz Uygulama İmar Plan Notlarının 12.maddesine istinaden ilçe Belediyesinde uygulama talebi.

 

 

Meclis gündeminin 94. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının 12.maddesine istinaden ilçe sınırlarında uygulama yapmak istemektedir. İmar planlarında, KAKS’ı aşmamak ve ilgili maddede belirtilen diğer hususlara da uymak şartıyla fazla kat verilip verilmeyeceği hususunda görüş bildirilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 49 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının 12.maddesine istinaden ilçe sınırlarında uygulama yapmak istemektedir. İmar planlarında, KAKS’ı aşmamak ve ilgili maddede belirtilen diğer hususlara da uymak şartıyla fazla kat verilip verilmeyeceği hususunda görüş bildirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

95

Mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait, 270 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 95. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait, 270 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 39 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait, 270 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

96

Mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, Kermelik Mahallesinde, J35-c-21-a pafta, 118 ada, 472 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 96. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, Kermelik Mahallesinde, J35-c-21-a pafta, 118 ada, 472 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 85 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, Kermelik Mahallesinde, J35-c-21-a pafta, 118 ada, 472 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

97

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 97. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 62 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

98

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 396 sayılı, 05.01.2015 tarih, 8, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 98. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 396 sayılı, 05.01.2015 tarih, 8, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 72 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 396 sayılı, 05.01.2015 tarih, 8, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

99

Melikgazi Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 99. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 65 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

100

Talas Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 5, 6 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 100. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 5, 6 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 67 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 5, 6 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

101

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 101. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 58 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

102

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 102. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 71 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

103

Sarız Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 103. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarız Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 9 sayılı kararının talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 96 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarız Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

104

Hacılar Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve 66 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 104. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 37 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve 66 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

105

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 163 ada, 1 parsel, 162 ada, 1 parsel ve 175 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 105. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 163 ada, 1 parsel, 162 ada, 1 parsel ve 175 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 94 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 163 ada, 1 parsel, 162 ada, 1 parsel ve 175 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

106

Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 9 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 1. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 106. maddesinde bulunan, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 9 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 1. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 2 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 9 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 1. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

107

Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 11 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 2. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 107. maddesinde bulunan, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 11 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 2. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 3 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 11 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 2. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

108

Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 17 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 3. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 108. maddesinde bulunan, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 17 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 3. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 4 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 17 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 3. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

109

Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 13 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 4. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 109. maddesinde bulunan, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 13 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 4. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 5 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 13 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 4. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

110

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile Belediyemiz arasında kentsel dönüşüm alanlarında ortak işbirliği yapmak için hazırlanacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 110. maddesinde bulunan, Belediyemiz sınırları içinde ve belediye meclisimizin belirleyeceği kentsel dönüşüm alanlarında; danışmanlık, eğetim, arazi ve bina tespitleri ile değerleme ve benzeri konularında ortak işbirliği yapılması hususunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73 ve 75. Maddeleriyle 6306 Sayılı Kanun uyarınca Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile Belediyemiz arasında protokolün imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına veya Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Av. Veli BÖKE’ye yetki verilmesi talebi hususunda Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 6 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz sınırları içinde ve belediye meclisimizin belirleyeceği kentsel dönüşüm alanlarında; danışmanlık, eğetim, arazi ve bina tespitleri ile değerleme ve benzeri konularında ortak işbirliği yapılması hususunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73 ve 75. Maddeleriyle 6306 Sayılı Kanun uyarınca Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile Belediyemiz arasında protokolün imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına veya Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Av. Veli BÖKE’ye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.01.2015

111

Kocasinan Belediyesinin 2015 yılında asfalt şantiyesinde kullanılmak üzere 250.000 ton Asfalt agregası alma ve karşılığında asfalt bitümü verme talebi.

 

 

Meclis gündeminin 111. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin 250.000 ton Asfalt agregası alma ve karşılığında asfalt bitümü verme talebi hususunda hazırlanacak olan protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 42 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Belediyemizden 250.000 ton Asfalt agregası alma ve karşılığında asfalt bitümü verme talebi hususunda hazırlanacak olan protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.