T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.04.2013

 

 

 

 

365

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Kavakyazısı Mevkii, 124 pafta, 765 ada, 87 parsel ve Belediyemize ait 765 ada, 57 parselde imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kavakyazısı Mevkii, 124 pafta, 765 ada, 87 parsel ve mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 765 ada, 57 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.04.2013 tarih ve 123 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Askeri Alan olarak planlıdır. Milli Savunma Bakanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan 17.02.2012 tarihli protokolün 4. Maddesinin b-14. fıkrası gereğince, 765 ada, 87 parsel üzerinde Çanakkale Lojmanları, Tugay Komutan Konutu ve Misafirhane Binasının bulunduğu alanın imar planlarında yeşil alan olarak planlanması öngörülmektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 29M-IIa uygulama imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Askeri Alan olarak planlı yerin yeşil alan (park) olarak planlanması yönündeki plan değişikliği talebi hususunda; öngörülen plan değişikliğinden doğacak park alanı imar uygulamalarından sonra Belediyemizce yapılacağından; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesine göre kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.04.2013

 

 

 

 

366

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Hamurkesen Mevkii, 361 ada, 2 parsel ve Harman Mahallesi 923 ada 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Hamurkesen Mevkii, 361 ada, 2 parsel numaralı ve Harman Mahallesi 923 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.04.2013 tarih ve 124 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Talas Mahallesi 361 ada, 2 parselde ve Harman Mahallesi 923 ada, 1 parsel ile 130 ada, 10 parselde bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında İlköğretim Alanı olarak planlı alanların Eğitim Tesis Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu alanlardan; mülkiyeti şahıslara ve Talas Belediyesi'ne ait Talas Mahallesi'ndeki ilköğretim alanında şahısların muvaffakatı bulunmadığından talebin reddinin uygun olacağı; mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Talas Belediyesine ait Harman Mahallesi'ndeki İlköğretim Alanı olarak planlı alanın ise Eğitim Tesis Alanı olarak planlanması talebinin kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-d-02-d ve K35-d-06-b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Talas Mahallesindeki ilköğretim alanı olarak planlı alana ilişkin talebin reddinin uygun olacağı, Harman Mahallesindeki ilköğretim alanı olarak planlı yerin, eğitim tesis alanı olarak planlanması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının ise kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.04.2013

 

 

 

 

367

Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133 ve 134 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133 ve 134 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.04.2013 tarih ve 125 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 1591 ada, 1892 parsel no’lu taşınmaz 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve spor tesisi alanı, 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel no’lu taşınmazlar ise park alanı ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, söz konusu alanda belediyeye ait sosyal tesisler yer almakta olduğunu belirterek, fiili durum ile planlar arasındaki uyumsuzluğun plan değişikliği ile çözülmesi amacıyla park alanı ve spor tesisi alanı olarak planlı yerin sosyal tesis alanı ve park alanı olarak, park alanı olarak planlı yerin ise Kentsel Servis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30L ve 30 M nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 1591 ada, 1892 parsel tescilli olduğundan park alanı ve spor tesisi alanı olarak planlı yerin Sosyal Tesis Alanı ve park alanı olarak planlanması hususunun Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna sunulmak üzere kabulünün, park alanı olarak planlı yerin ise Kentsel Servis Alanı ve otopark olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.04.2013

 

 

 

 

368

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan enerji nakil hattı ile ilgili nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan enerji nakil hattı ile ilgili nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.04.2013 tarih ve 126 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda; Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin 11.02.2013 tarih, 540 sayılı yazılarına konu edilen, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında okul alanı, kreş alanı, park alanı, teknik altyapı alanı ve yol üzerinden geçen enerji nakil hattının imar planlarından kaldırılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 32O ve 32P nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde enerji nakil hattının kaldırılması yönündeki nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.04.2013

 

 

 

 

369

Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Bağpınar Mahallesi, 1001 parselde bulunan çeşme ve çeşmenin güneyinde köprünün bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Bağpınar Mahallesi, 1001 parselde bulunan çeşme ve çeşmenin güneyinde bulunan köprünün bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.04.2013 tarih ve 127 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 18.12.2012 tarih, 450 sayılı kararında Gesi-Bağpınar Mahallesinde çeşme ve bu alanın güneyinde bulunan köprünün "1. Grup" yapı olarak tescil edilmiş olup, koruma alanı belirlenmiştir. Melikgazi Belediyesi söz konusu parselin koruma alan sınırının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı olmadığından 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesini talep etmektedir.

Bahsi geçen alanının tescilli yapı koruma alanı sınırına ilişkin 1/25.000 ölçekli nazım imar planında gösterimi bulunmadığından, Gesi-Bağpınar Mahallesine ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılırken değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebinin bu haliyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.04.2013

 

 

 

 

370

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Melikgazi İlçesi Şehit Nazımbey Mahallesinde plan notlarında yapmış olduğu değişikliğin onaylanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Melikgazi İlçesi Şehit Nazımbey Mahallesinde plan notlarında yapmış olduğu değişikliğin onaylanması talebi hususunda hazırlanan 10.04.2013 tarih ve 128 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesi, kentsel sit alanına ait 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon uygulama imar planı plan notlarına ilişkin Belediyemiz Meclisi'nin almış olduğu 18.01.2013 tarih, 111 sayılı kararı hakkında, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 21.03.2013 tarih, 535 sayılı kararı alarak onaylanmak üzere Belediyemize göndermiştir.

Koruma Kurulu plan notlarının 3.11.2, 3.14, 3.15 ve 4.2.5 maddelerinde değişiklik yapmış olup Komisyonumuz bu değişikliklerin uygun olduğu kanaatine varmıştır. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.03.2013 tarih, 535 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon uygulama imar planı plan notu değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.04.2013

 

 

 

 

371

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 125, 126, 127 ve 128 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 125, 126, 127 ve 128 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.04.2013 tarih ve 129 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarihli kararlarından;

125 sayılı kararı ile; Caferbey Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu dispanser alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 10.12.2012 tarih, 813 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, planlama alanı içerisinde 55 metrelik yola cepheli olan kısmındaki, 5 metre olarak önerilen çekme mesafesinin, 10 metre olacak şekilde değiştirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

127 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Bahçelievler ve Gesi-Fatih mahallelerinin sınırları arasında imar planı bulunmayan alanın ticaret alanı, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı, konut alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 10.12.2012 tarih, 808 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, resmi kurum alanının batısındaki konut alanı olarak planlı yerin doğu istikametinde genişletilmesinin uygun olmayacağı, genişletilmesi düşünülen alanın yaya yolu ve yeşil alan olarak düzenlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin bu şekliyle değiştirilmesinin kabulünün Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih, 125, 126 ve 128 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 127 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.04.2013

 

 

 

 

372

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 72, 74, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 72, 74, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.04.2013 tarih ve 130 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarihli kararlarından;

72 sayılı kararı ile; Çandır Mahallesinde 7210 ada, 1 parsel ve 7211 ada, 1 parsel üzerinde planlı kütleler arasında kalan 20*20 ebatlarında yeşil alan ve yaya yolu olarak planlı alanda imar planlarına MB lejand işareti konulması talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak; söz konusu alan kamuya ait olduğundan BP ( Bodrum otoparkı) olarak planlanması ve plan notu olarak “Bu alanda sadece yer altı otoparkı yapılabilecek olup; söz konusu yeşil alan ve yaya yolunu engellemeyecek şekilde yer altı otopark (Araç) asansörü ile bu amaçlı fiziki düzenlemeler yapılabilecektir.” şeklinde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

74 sayılı kararı ile; Hacısaki Mahallesinde 3113 ada, 1 parsel no’lu taşımazın bulunduğu alanda yapılması düşünülen otel binası için “normal katlarda kat içi yüksekliklerinin 4 metreye kadar yapılabilmesi ve kat hollerinin inşaat alanı hesabına katılmaması” yünündeki plan notu değişikliği talep edilmekte olup; kat hollerinin inşaat alanı hesabına katılmaması hususunun reddine, kat içi yüksekliğinin 3.80 metre, toplam bina yüksekliğinin ise 47.95 metreyi aşmayacak şekilde düzenlenmesi kaydıyla Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna sunulmak üzere değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

75 sayılı kararı ile; Yıldızevler Mahallesinde Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanı olarak planlı yerin, tescilli parsel ile imar planı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

76 sayılı kararı ile; Hacıkılınç Mahallesinde, konut alanı olarak planlı alanda, ada orta çizgisinin mülkiyet verilerine göre yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

77 sayılı kararı ile; Alsancak Mahallesinde, Emniyet Lojman Alanı olarak planlı alanda yapılaşma koşulunun E=0.60’ dan E= 1.50’ ye çıkarılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

78 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesinde Konut alanı ve ticaret alanı olarak planlı alanın yeniden düzenlenerek bir kısmının Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin, Belediyemiz Meclisinin 12.11.2012 tarih, 727 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 72, 74, 75, 76, 77 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 78 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.04.2013

 

 

 

 

373

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.04.2013 tarih ve 131 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.04.2013 tarihli kararlarından;

104 sayılı kararı ile; Melikgazi Mahallesinde,(M) ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlı yerde yapılması düşünülen otel alanı için, yapı kat yüksekliğinin 3.00 metreden, 3.80 metreye çıkarılması ve emsalin hesaplamasında, merdiven kovası ve tüm koridorların kattaki kullanılan emsalin %15’ine kadar olan kısmının, emsale dahil edilmemesi şeklinde plan notu değişikliği talep edilmektedir.

Kat içi yüksekliğinin 3.80 metre, toplam bina yüksekliğinin ise 47.95 metreyi aşmayacak şekilde düzenlenmesinin kabulünün, emsal alanına dahil edilmeme ile ilgili talebin ise reddinin uygun olacağı,

91, 92, 96, 97, 98, 99, 100 ve 103 sayılı kararlarının ise yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 103 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 104 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.04.2013

 

 

 

 

374

Talas Belediye Meclisi'nin, 01.04.2013 tarih, 46 ve 49 sayılı kararları ile 03.04.2013 tarih, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisi'nin, 01.04.2013 tarih, 46 ve 49 sayılı kararları ile 03.04.2013 tarih, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.04.2013 tarih ve 132 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin, 01.04.2013 tarih ve 03.04.2013 tarihli kararlarından;

46 sayılı kararı ile; Talas Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ibadet yeri alanı olarak planlı alanın çekme mesafelerinin fiili duruma göre yeniden düzenlenmesi yönündeki talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

49 sayılı kararı ile; Talas Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim tesis alanı olarak planlı alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebine istinaden kuzey yönündeki 40 metre olan çekme mesafesinin 10 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

68 sayılı kararı ile; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planın plan notlarına "Bölgenin otopark ihtiyacı oluşturulacak parseller içinde karşılanacaktır." hükmünün eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu talep Belediyemiz Meclisi'nin 14.12.2012 tarih, 870 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin, 01.04.2013 tarih, 46 sayılı kararı ile 03.04.2013 tarih, 69 ve 70 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 01.04.2013 tarih, 49 sayılı kararı ile 03.04.2013 tarih, 68 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.04.2013

 

 

 

 

375

İncesu Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 43 sayılı kararı ile 01.04.2013 tarih, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 43 sayılı kararı ile 01.04.2013 tarih, 35 ve 36 sayılı kararlarının talebi hususunda hazırlanan 10.04.2013 tarih ve 133 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin, 04.04.2013 tarih, 43 sayılı kararı ile Sultansazı Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın sanayi alanı ve yol olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 14.12.2012 tarih, 875 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

01.04.2013 tarih 35 ve 36 sayılı kararlarının ise yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

İncesu Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 43 sayılı kararı ile 01.04.2013 tarih, 35 ve 36 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.