2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.04.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 135

Konusu : Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2009 yılına ait 1 yıllık faaliyet raporunun tasdiki.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2009 yılına ait 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.03.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/287 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2009 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemlerin Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklere uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından, Belediye Başkanının 1 yıllık faaliyet Raporunun, 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesine istinaden tasdik ve kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 136

Konusu : 2009 Mali yılına ait Büyükşehir Belediye Başkanlığının 1 yıllık Denetim Komisyon

Raporunun görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2009 Mali Yılına ait Hesap, İş ve İşlemlerini Denetimleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 11.03.2010 tarih ve 2 nolu Denetim Komisyon Raporu okundu.

 

BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

2009 YILINDA YAPILAN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ

DENETİM KOMİSYON RAPORU

 

2009 mali yılında belediyemiz gelir ve gider bütçeleri büyüklüğü 500.000.000TL olarak belirlenmiş ve uygulanmıştır.

 

A) GİDER BÜTÇESİ

 

 

 

500.000.000,00TL olarak tahmin edilen 2009 Mali Yılı Gider Bütçesini ekonomik sınıflandırma bazında değerlendirdiğimizde; personel giderlerine 39.180.592,67TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine 11.083.724,00TL, mal ve hizmet alım giderlerine 88.404.918,00TL, faiz giderlerine 15.414.000,00TL, cari transferlere 9.013.918,00TL, sermaye giderlerine 323.566.914,33TL, sermaye transferlerine 2.950.002,00TL, borç verme için 79,00TL ve yedek ödeneklere ise, 10.385.852,00TL’sından oluşacağı öngörülmüş; yılsonu itibariyle personel giderlerine 34.012.213,01TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine 5.239.616,55TL, mal ve hizmet alım giderlerine 62.895.297,75TL, faiz giderlerine 13.078.742,77TL, cari transferlere 7.052.363,13TL, sermaye giderlerine 200.644.113,64TL, 2.950.000,00TL sermaye transferlerine harcama yapılarak gider bütçesi %65 olarak gerçekleşmiştir.

 

B) GELİR BÜTÇESİ

 

 

 

500.000.000TL olarak tahmin edilen 2009 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 4.056.000,00TL’sı vergi gelirlerinden, 78.915.000,00TL’sı Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerden, 1.100.000,00TL’sı Alınan Bağış ve Yardımlar, 151.999.000,00TL’sı Diğer Gelirler, 155.930.000,00TL’sı Sermaye Gelirlerinden, 108.000.000,00TL’si dış borçlanmadan oluşacağı öngörülmüş;

2009 Yılı sonu itibariyle 1.539.142,92TL’sı vergi gelirlerinden, 88.297.885,59TL’sı Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerden, 1.492.704,54TL’sı Alınan Bağış ve Yardım gelirlerinden, 138.391.370,45TL’sı Diğer Gelirler, 37.212.000,69TL’sı Sermaye Gelirlerinden, olmak üzere toplam gelir bütçesi 392.000.000,00TL olup yılsonu itibari ile gelir bütçesi ise 266.933.104,19TL olarak tahsil edilerek %68 olarak gerçekleşmiştir.

 

GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Gelir Müdürlüğünce 2009 yılı içerisinde 13 adet ihale yapıldığı tespit edilmiştir. (Ek-1)

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rastgele seçilen 2 adet ihaleden; 04.11.2009 tarihinde ihalesi yapılan “Hunat Mah. Çok Katlı Otopark İçerisindeki 353 Adet Dükkanın İhalesi” ve 14.10.2009 tarihinde ihalesi yapılan “D8L Dozer Paleti İhalesi” dosyaları komisyonumuzca detaylı olarak incelenmiş ve şartnamenin 2886 Sayılı Kanunun 7. Maddesi hükümlerine aykırı olmayacak şekilde hazırlandığı, 11. Maddesi gereğince onay belgesi düzenlediği, 31. Maddesi gereğince İta Amirince ihalenin onaylandığı, 32. Maddesi gereğince ihale alıcılarına tebligat yapıldığı, 57. Maddesi gereğince tahakkuklandırıldığı, 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümlerindeki yasal prosedürün tamamen uygulandığı memnuniyetle görülmüştür.

 

TAHSİLÂT İŞ VE İŞLEMLERİ

 

Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde, birimler tarafından verilen tahakkuklu gelirler ile tahakkuksuz gelirleri, veznedarlar ve tahsildarlar aracılığı ile resmi bilgisayar ve el makbuzları karşılığı tahsilâtı yapıldığı görülmüştür.

Kira, Arsa, Ecrimisil ve Tabela Gelirleri şartname gereği tahsilâtı yapılmış, vadesinde ödeme yapmayan mükellefler hakkında borcunu ödemesi için Borç bildirimi yazışması yazılmış olup, ihtar süresinde ödeme yapmayanlar hakkında Hukuk Müşavirliğine üst yazı ile gönderilerek tahsilâtının yapılmasının sağlandığı görülmüştür.

Vergiye dayalı gelirlerden, İlan Reklâm vergisi, Para Cezaları, Eğlence vergisi, Yangın Sigorta vergisi vb. gibi gelirler kayıt altına alındığı görülmüş olup, vadesinde ödeme yapmayan mükelleflere ödeme emri ile bildirilmiş, ödemeyen mükellefler hakkında 6183.A.A.T.U.H.Kanun gereği işlem yapıldığı görülmüştür.

Bastırılan Makbuz ciltlerinin cilt ve sıra numaralarında ve diğer kısımlarında baskı hatası bulunup, bulunmadığı oluşturulan komisyon vasıtasıyla kontrol edilmiş, sonucu tutanakla muhafaza altına alındığı görülmüştür.

Ayrıca makbuz ciltlerin kullanılması Tahsilât Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükmüne göre uyulmuş, kullanılmakta olan tahsildar irsaliyelerin hazırlanması yönetmeliğin 11. maddenin 2 numaralı örneğe uygun olarak hazırlanıp, tanzimi ve kontrolü yapıldığı, Tahsildarların üzerinde kanuni limitin üzerinde parayı bulundurmadıkları, resmi süreleri içerisinde bankaya yatırdıkları tespit edilmiştir.

Tahsilât Yönetmeliğinin 3. maddesi uyarınca Tahsili tahakkuka bağlı gelirler, gelir çeşidine göre tahsilât memurlarınca mükellef müfredat defterleri ve bilgisayar kayıtları tutulduğu, iş ve işlemlerin yapıldığı görülmüştür.

 

HESAP İŞ VE İŞLEMLERİ

 

Belediyemizin hesap işleri ve işlemleri 5018 sayılı Kamu Mahalli yönetim ve Kontrol Kanununun 49. Maddesine istinaden 10 Mart 2006 tarihinde çıkarılan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütüldüğü görülmüştür.

a) Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre; Belediye’nin Hesap İş ve İşlemleri Bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

b) Muhasebe Yönetmeliği’ne göre Belediyenin muhasebe kayıtlarında kullanılması ve ana tertibine göre çalışması gereken tüm hesapların fiilen kullanıldığı hesapların yıl sonu devir işlemleri ve mali yıl başı açılış kayıtları yapıldığı, tutulması gereken yardımcı defterlerin tutulduğu, aylık cetveller, aylık mizan, bilanço ve diğer muhasebe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapıldığı incelenmiştir.

c) Ödeme emirlerine bağlanan ödemelerle ilgili belgeler tam ve eksiksiz ve denetime hazır hale arşivlendiği görülmüş ve 1 nolu yevmiye den başlayıp 16121 nolu yevmiye ile bittiği incelenmiştir.

d) Düzenlenen Ödeme emirlerinin Mahalli İdareler harcama Yönetmenliğine göre uygunluğu kontrol edilmiştir.

e) 657 ve 4857 sayılı kanunlara tabi olarak çalışan memur ve işçilerin aylık maaşları, sosyal hakları, fazla mesai ve gece zammı gibi tahakkuk eden tüm alacakları bordroları üzerinden ödemeleri geciktirmeden zamanında ödendiği incelenmiş ve görülmüştür,

f) Belediye personelinin icra, nafaka, kefalet aidatları ilgili kurumlara eksiksiz olarak zamanında gecikmeye sebebiyet verilmeden zamanında yatırıldığı incelenmiştir.

g) Belediyemizce Vergi Dairesine verilmesine zorunlu olan Katma Değer Vergisi(KDV ) ve Muhtasar Beyannamelerinin eksiksiz ve zamanında verildiği, beyannamelerden doğan vergilerin Kanuni süreleri içerisinde ödendiğinden vergi dairesine gecikme zammı veya vergi cezası ödenmediği incelenmiştir.

h) Saymanlığın 2008 yılı gelir ve gider hesapları Sayıştay’ca denetlenmiş olup, Sayıştay Denetçilerince düzenlenen sorgularına kanuni süre içerinde gerekçeli savunmalarının yapıldığı, savunması yazılmayan maddelerce ilgili tahsilatların yapıldığı görülmüştür.

 

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Fen İşler Daire Başkanlığı tarafından 2009 yılında 23 adet ihale yapıldığı tespit edilmiştir. (EK-2)

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rastgele seçilen 3 adet ihaleden; 14.05.2009 tarihinde ihalesi yapılan “1.400.000 Ton Temel, Agrega, Alt Temel Malzemesi Üretimi ve Nakli Yapım İşi”, 18.06.2009 tarihinde ihalesi yapılan “Kayseri’nin muhtelif yerlerine asfalt kaplama yapılması işi”, 16.09.2009 tarihinde ihalesi yapılan “Taşlıburun, Argıncık, İldem ve Erkilet Mezarlıklarına İlave Mezar Yapım İşi ” dosyaları komisyonumuzca detaylı olarak incelenmiş olup; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, onaylandığı ve sonuçlandırıldığı görülmüştür.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Doğrudan Temin Alımları:

Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü’nün 2009 yılına ait 5000 TL ve üzeri, mal ve hizmet alım listesi istenmiştir. Örnekleme yoluyla seçilen 5 adet doğrudan temin evrakı detaylı olarak incelenmiştir. Doğrudan temin usulüyle yapılan alımların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. (EK-3)

 

Mal Alımı İhale İşlemleri:

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mal Alımı İhale İşleri Müdürlüğü tarafından 2009 yılında 42 adet Mal Alım İhalesi yapıldığı görülmüştür. (EK-3)

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rastgele seçilen 3 adet ihaleden;

29.01.2009 tarihinde ihalesi yapılan “1000 adet tribün koltuğu alımı ihalesi”, 24.09.2009 tarihinde yapılan “2500 ton ham tuz alımı ihalesi”, 10.12.2009 tarihinde yapılan “42.000 adet berberis alımı ihalesi” dosyaları komisyonumuzca detaylı olarak incelenmiş olup; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, onaylandığı ve sonuçlandırıldığı görülmüştür.

Hizmet Alım İhale İşlemleri ;

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Alım İhale Şube Müdürlüğü tarafından 2009 yılında 29 adet ihale yapıldığı ve onaylandığı tespit edilmiştir. (EK-3)

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rastgele seçilen 3 adet ihaleden ;

02.04.2009 tarihinde yapılan “Büyükşehir Belediyesine Bağlı Çeşitli Birimlere İç ve Çevre Temizliği Alım İşi ihalesi”, 05.11.2009 tarihinde yapılan “Büyükşehir Belediyesi Park ve Orta Refüjlerin Temizlik Hizmetleri ile Yeşil Alanların Tanzimi İşi ihalesi” 09.04.2009 tarihinde yapılan “Büyükşehir Belediyesi Yemek Yapım, Dağıtım ve Sonraki Hizmetlerin Yaptırılması İşi ihalesi” dosyaları komisyonumuzca ayrıntılı olarak incelenmiş olup; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, onaylandığı ve sonuçlandırıldığı görülmüştür.

 

MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI AMBAR İŞLEMLERİ

 

BİRİM AMBARI;

1-) 2009 yılında Ulaşım Daire Başkanlığı birimlerinin ihtiyacı olarak 3.347.257,72TL malzeme girişi ve 2.490.007,78TL malzeme tüketimi yapıldığı görülmüştür.

2-) 2009 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığı birimlerinin ihtiyacı olarak 608.635,20TL malzeme girişi ve 608.635,20TL malzeme tüketimi yapıldığı görülmüştür.

3-) 2009 yılında Makina İkmal Bak. Onarım Daire Başkanlığı birimlerinin ihtiyacı olarak 165.240,98TL malzeme girişi ve 164.320,22TL malzeme tüketimi yapıldığı görülmüştür.

 

DEMİRBAŞ AMBARI ;

1-) 2009 yılında İtfaiye Daire Başkanlığı demirbaşlarına 4.216.216,79TL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

2-) 2009 yılında İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı demirbaşlarına 746.171,66TL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

3-) 2009 yılında Makine İkmal Bak. Onarım. Daire Başkanlığı demirbaşlarına 52.775,89TL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

4-) Demirbaş Ambarına 2009 yılı içerisinde tüm belediye birimleri olarak toplamda 5.894.346,93TL’lik malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

 

YEDEK PARÇA AMBARI;

1-) 2009 yılında Makine İkmal Bak. Onarım. Daire Başkanlığı Yedek Parça Ambarına 760.914,00TL’lik malzeme girişi ve aynı dönemde 954.113,00TL’lik malzeme tüketildiği görülmüştür.

 

AKARYAKIT AMBARI ;

1-) 2009 yılında tüm birimlerin akaryakıt işlemleri Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığınca takip edildiği ve her birim için raporlama örneklerinden;

Makine İmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı tüketimi: 4.527.952 Lt ve 8.192.441,41TL,

Çevre Sağlık Daire Başkanlığı tüketimi:191.905 Lt ve 347.985,00TL,

Fen İşleri Daire Başkanlığı tüketimi: 706.203 Lt ve 1.276.974,00TL,

Tüketim yapıldığı görülmüştür.

 

2-) Akaryakıt Ambarına 2009 yılı içerisinde 5.672.007 Lt akaryakıt ürünü giriş yapılarak karşılığında 10.295.972,00TL’lik ödeme yapılırken, aynı dönemde 5.564.607 Lt akaryakıt ürünü çıkışı yapılarak bunun da parasal değeri 10.083.492TL olmuştur. Ayrıca 2009 yılına 125.667 Lt motorin, 350 Lt gazyağı ve 6686 Lt benzin ürünleri devrettiği görülmüştür. (EK-4)

 

YAPI KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Yapı Kontrol Daire Başkanlığınca 2009 yılında 5 adet ihale yapıldığı ve onaylandığı tespit edilmiştir. (EK-5)

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rasgele seçilen 3 adet ihaleden; 20.07.2009 tarihinde ihalesi yapılan “Stadyum Dış Köşelerine Giydirme Cephe Kaplaması Yapım işi”, 14.09.2009 tarihinde ihalesi yapılan “Stadyum Yüzeyinin Aydınlatılması İçin Malzeme Alım İşi”, 15.09.2009 tarihinde ihalesi yapılan “Hunat Mahallesi Katlı Otopark Yapım İşi” dosyaları komisyonumuzca detaylı olarak incelenmiş olup; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, onaylandığı ve sonuçlandırıldığı görülmüştür.

 

ETÜT ve PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca 2009 yılında 6 adet ihale yapıldığı ve onaylandığı tespit edilmiştir. (EK-6)

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rasgele seçilen 2 adet ihaleden; 21.01.2009 tarihinde ihalesi yapılan “Eğlence ve Oyun Parkı Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Çizimi İşi”, 05.08.2009 tarihinde ihalesi yapılan “Cırgalan Hanında Kazı Çalışmaları ve Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri Hazırlanması İşi”, dosyaları komisyonumuzca detaylı olarak incelenmiş olup; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, onaylandığı ve sonuçlandırıldığı görülmüştür.

 

Sonuç :

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesine göre; Komisyonumuz Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2009 Mali Yılına Ait Hesap İş ve İşlemleri Kanun ve Mevzuatlara uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

Denetim komisyon raporu hakkında, 5393 Sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince, meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Top.Tarihi :12.04.2010

Karar No : 137

Konusu : B.Şehir Belediye Encümenine Üye Seçilmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan; Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 12.03.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/132 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 16. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 28 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Encümenine; 24’er oy alan Mehmet SAVRUK, Mehmet BERK, Metin MERMERKAYA, Ömer DENGİZ, Osman ÇİMEN’in 1 yıllığına seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 138

Konusu : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’ nin 12.03.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/135 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 1 yıl süre ile A.Serdar ALTUNTUĞ, Ahmet Tahir GÜL, Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Kıyasi KAYA, Hüdai BARUT ve Cengiz AKPARLAR’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 139

Konusu : Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan; Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair, 1.Hukuk Müşavirliği’nin 12.03.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/134 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 yıl süre ile Mustafa AKTAŞ, Mehmet BALABAN, Ömer DENGİZ, Mehmet Fatih ÖZDAMAR ve Venhar PAKIRDAŞI’nın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 140

Konusu : Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 12.03.2010 tarih ve M.38.0.KBB. 0.61/133 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna; 1 yıl süre ile Murat Cahid CINGI, Çiğdem YAĞCIOĞLU, Tuncay ŞAHİN, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Sayım SARIKAYA’nın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 141

Konusu : Ulaşım Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan; Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 12.03.2010 tarih ve M.38.0. KBB.0.61/137 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre: yapılan iş’ari oylama neticesinde; Ulaşım Komisyonuna 1 yıl süre ile; Mustafa ÇELİK, Mustafa AKTAŞ, Çiğdem YAĞCIOĞLU, Osman ÇİMEN, Şaban SOLMAZ’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 142

Konusu : Çevre ve Sağlık Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan; Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’ nin 12.03.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/136 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Çevre ve Sağlık Komisyonuna 1 yıl süre ile; Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Venhar PAKIRDAŞI, Mehmet BERK, Tuncay ŞAHİN ve Turan TÜRKÜM’ün seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 143

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mah. 6087 ve 6088 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.04.2010 tarih ve 61 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Fatih Mahallesi’nde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında, S.S. Anadolu Engelliler Kenti Toplu Konut Yapı Kooperatifinin talebine istinaden, bahsi geçen alanın ilave nazım imar planının yapılmasını istemektedir.

Yapılmak istenen ilave nazım imar planının bu haliyle uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 144

Konusu : İncesu Belediyesinin, Kızılören Mah. ve civarında 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon NİP.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi ve civarında 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.04.2010 tarih ve 62 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Kızılören Mahallesi ve civarında ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/25000 ölçekli K34-C4 ve 1/5000 ölçekli K34-c-17a, K34-c-17-b, K34-c-12-d ve K34-c-12-c nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerde yapılan ilave ve revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 145

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10, 15 parsel ile,

1611 ada, 84 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10, 15 parsel ile, 1611 ada, 84 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.04.2010 tarih ve 63 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; nazım imar planında Resmi Kurum alanı, konut alanı ve yol alarak planlı alanın, Kocasinan Kaymakamlığının olumlu görüşü doğrultusunda şahıs parseline basan kısmının konut alanı olarak planlanması talep edilmiş ve bu yönde plan müellifi tarafından öneri plan yapılmıştır.

Komisyonumuzca bu plan Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne sunulmuş ancak başka bir alternatif plan taslağı değerlendirilmek üzere tarafımıza gönderilmiştir. Her iki plan üzerinde yapılan incelemeler sonucunda; Defterdarlık tarafından hazırlanan plan şehircilik ilkelerine ve planlama kriterlerine uygun olmadığından söz konusu 1/5000 ölçekli 30M nazım imar planında, plan müellifince hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Resmi Kurum alanı, park ve konut alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 146

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesi, 446 pafta, 3129 ada, 5 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mahallesi, 446 pafta, 3129 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.03.2010 tarih ve 54 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parselin güneyinden geçen 12 m’lik yol içine alacak şekilde genişletilmesi talep edilmektedir. Yol kapatılarak çıkmaz sokak ihdas edilemeyeceğinden 12 m’lik yolun dere yatağına doğru kaydırılması için Devlet Su İşleri XII. Bölge Müdürlüğünden görüş istenmiştir. Ancak konu ile ilgili Devlet Su İşleri XII. Bölge Müdürlüğü olumsuz görüş bildirmiştir.

Bahsi geçen plan değişikliği talebinin, ilgili kurumların ve plan müellifinin olumsuz görüşleri doğrultusunda reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 147

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Anbar ve Esenyurt Mahallelerinde NİP. tadilat talebinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar ve Esenyurt Mahallelerinde 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.03.2010 tarih ve 58 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar ve Esenyurt Mahallelerinde, Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın talebine istinaden askeri güvenlik bölgelerinin gönderilmiş koordinatlara uygun olarak her ölçekteki imar planlarına işlenmesini istemektedir. Talebe ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 148

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.03.2010 tarih ve 55 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köşk Mahallesinde İmar adalarının herhangi bir inşaat alanı artışı olmayacak şekilde birleştirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 38 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 149

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.03.2010 tarih ve 57 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Şahinkaya Mevkiinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında otopark alanı planlanması talebi, bahsi geçen alandaki kadastro parsel maliklerinin muvaffakatları bulunmadığından,Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 36 sayılı kararının yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 150

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.03.2010 tarih ve 56 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mahzemin yerleşiminde küçük sanatlar, Pazar alanı, park ve yol olarak planlı yerin, mahkeme kararı doğrultusunda konut alanı, park alanı ve yol olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.12.2009 tarih, 484 sayılı kararı ile onanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.03.2010 tarih ve 61 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 151

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih 63 ve 64 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 63 ve 64 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.03.2010 tarih ve 59 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 01.03.2010 tarihli kararlarından;

63 sayılı kararı ile, Başakpınar-Yıldıztepe mahallesinde elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanması amacıyla 1 adet trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

64 sayılı kararı ile, Kiçiköy mahallesinde karakol alanı olarak planlı yerin ticaret alanı (kömürcüler sitesi) olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.11.209 tarih, 429 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü konuya ilişkin yazısında bu alanın ticaret alanı şeklinde planlanması yönünde görüş bildirdiğinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kömürcüler Sitesi ifadesinin kaldırılarak, ticaret alanının K1 yapı nizamlı, hmax=7.00 metre olacak şekilde planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih, 63 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne, 64 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun ise gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 152

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih 60, 61, 62, 63, 64, 65 ve 66 sayılı kararlarının

incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ve 66 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.03.2010 tarih ve 60 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.03.2010 tarihli kararlarından;

60 sayılı kararı ile, Erenköy mahallesinde ilköğretim alanı, Bağ ve Sayfiye Evi alanı, yeşil alan ve yol planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 14.09.2009 tarih, 343 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

61 sayılı karar ile, İnecik mevkiinde, 40 metrelik yolun 30 metre olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 14.09.2009 tarih, 339 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

62 sayılı karar ile, Bağpınar mahallesinde, iki ayrı alanda akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 12.10.2009 tarih, 390 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

63 sayılı karar ile, Mimarsinan-Kayapul Mahallesinde, mülkiyeti Belediyesine ait sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 09.11.2009 tarih, 431 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

64 sayılı karar ile, Köşk mahallesinde, bahsi geçen alandaki iki ayrı imar adasına SD lejant işareti konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

65 sayılı karar ile, Altınoluk Mahallesinde, bahsi geçen alanda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, planda belirtilen yol ölçüsü ile plan çizimindeki uyumsuzluğun giderilerek, 10 metre olarak planlanlı yolun yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

66 sayılı karar ile, Gürle mevkiinde, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla 7 metre genişliğinde yaya yolu planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih, 60, 61, 62, 65 ve 66 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 63 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 64 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun ise gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 153

Konusu : Ferruha GÜPGÜP isminin bir bulvara verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Mülhak Güpgüpzade H.Mustafa Ağa Vakfı Mütevelliliğinin, Ferruha GÜPGÜP isminin bir bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.03.2010 tarih ve 03 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi Erciyesevler Mahallesinde bulunan Otuz Ağustos Bulvarı Enginar Caddesini ikiye böldüğünden, bu caddenin 18. Cadde ile 30 Ağustos Bulvarı arasında kalan kısmına, Kayserinin ilk kadın Milletvekili olarak görev yapan Ferruha GÜPGÜP isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 154

Konusu : Muhtelif İşyerlerinin 10 yıllığına Kayseri Ekmekcilik Sos. ve Spor Tesisleri İşl. San.Tic.A.Ş. adına

Tahsis edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, İntifa hakkı Belediyemize ait Fevzi Çakmak Mh.Sivas Cd. 124 Pafta, 853 Ada, 786 parselde bulunan Emirgan Parkı Aile Çay Bahçesi ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Otobüs İşletme Müdürlüğüne bağlı bölge amirliklerinde bulunan 7 adet çay ocağının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e fıkrasına istinaden %99 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Ekmekçilik Sos. ve Spor Tesisleri İşl. San.Tic.A.Ş.’ye 10 yıllığına tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 23.03.2010 tarih ve M.38.KBB.0.12/137 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İntifa hakkı Belediyemize ait Fevzi Çakmak Mh.Sivas Cd. 124 Pafta, 853 Ada, 786 parselde bulunan Emirgan Parkı Aile Çay Bahçesi ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Otobüs İşletme Müdürlüğüne bağlı bölge amirliklerinde bulunan ve şoförlerin sefer aralarındaki mola sırasında çay ihtiyaçlarını karşılayacak olan 7 adet çay ocağının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e fıkrasına istinaden %99 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Ekmekcilik Sos. ve Spor Tesisleri İşl. San.Tic.A.Ş.’ye 10 yıllığına tahsisinin yapılması ve tahsis bedelinin belirlenmesi talep edilmiştir.

Konu hakkında Meclis üyesi Mustafa ÇELİK ve Metin MERMERKAYA’nın vermiş oldukları yazılı önergeleri doğrultusunda; söz konusu yerlerinin Kayseri Ekmekçilik Sos. ve Spor Tesisleri İşl. San.Tic.A.Ş.’ye 10 yıllığına beher yıllığı 1.000,00TL bedelle tahsisinin yapılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 155

Konusu : Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerine ait mahallelerin yeni oluşturulan sınırları hk.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5393 sayılı Belediye Kanunun 6. ve 7. maddeleri gereğince, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerine ait mahallelerin yeni oluşturulan sınırları hakkında ilgili Belediyesinin almış oldukları Meclis kararlarının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-182-854 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 6. ve 7. maddeleri gereğince, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerine ait mahallelerin yeni oluşturulan sınırları hakkında almış oldukları Meclis kararları, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 156

Konusu : Elektronik haberleşme ve sinyalizasyon alt yapısının 10 yıllığına işletmeciliğinin ihaleye

çıkılması için encümene yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mücavir alanı içerisinde bulunan sinyalize kavşaklar-Trafik kontrol Merkezi arasında yapılacak olan sinyalizasyon sistemi ile Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyacakları haberleşme altyapılarının oluşturulması, işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması işinin, 10 yıllığına ihale edilerek işletilmesi için Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 09.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0-14-345 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mücavir alanı içerisinde bulunan sinyalize kavşaklar-Trafik kontrol Merkezi arasında yapılacak olan sinyalizasyon sistemi ile Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyacakları haberleşme altyapılarının oluşturulması, işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması işinin, 10 yıllığına işletmeciliğinin ihale edilmesi için Encümene yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 157

Konusu : Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak olan ek protokolü

imzalamak için imza yetkisi verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan protokol doğrultusunda Kayseri İlinden geçmekte olan Devlet ve İl yolları Şehir geçişindeki kısmın peyzaj düzenlemesi, orta refüj, tretuar ile ağaçlandırma çalışmaları ve beton asfalt yapımı için Kayseri Büyükşehir Belediyesine yetki verilmişti. Bu kapsamda; Mimarsinan Köprülü kavşağı ile Mimsin girişi arasında yol düzenleme ve peyzaj çalışmaları tamamlanmış olan yolun BSK kaplamasında kullanılacak bitüm malzemenin Karayollarından temin edilmesi için hazırlanacak ek protokolü imzalamak için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisinin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.11.755.07/602 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan protokol doğrultusunda Kayseri İlinden geçmekte olan Devlet ve İl yolları Şehir geçişindeki kısmın peyzaj düzenlemesi, orta refüj, tretuar ile ağaçlandırma çalışmaları ve beton asfalt yapımı için Kayseri Büyükşehir Belediyesine yetki verilmiştir.

Bu kapsamda; Mimarsinan Köprülü kavşağı ile Mimsin girişi arasında yol düzenleme ve peyzaj çalışmaları tamamlanmış olan yolun BSK kaplamasında kullanılacak bitüm malzemenin Karayollarından temin edilmesi için hazırlanacak ek protokolü imzalamak için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisinin verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 158

Konusu : Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce yapılacak taşınmaz kiralama ihalesine girmek için Belediye Başkanına

yada görevlendireceği kişilere yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce kiralama yöntemi ile ihale edilecek olan, mülkiyeti Gülük Şemsettin vakfına ait; Melikgazi İlçesi Eskişehir Mahallesi 133 pafta, 837 ada da bulunan ve toplam alanı yaklaşık 50.500M2 olan taşınmazlar üzerine Belediyemizce hobi bahçesi yapılması planlandığından, Vakıflarca çıkacak ihaleye girmeye ve protokol imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilerin katılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 09.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.11.755.07/601 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce kiralama yöntemi ile ihale edilecek olan, mülkiyeti Gülük Şemsettin vakfına ait; Melikgazi İlçesi Eskişehir Mahallesi 133 pafta, 837 ada da bulunan ve toplam alanı yaklaşık 50.500M2 olan taşınmazlar üzerine Belediyemizce hobi bahçesi yapılması planlandığından, Vakıflarca çıkacak ihaleye girmeye ve protokol imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilerin katılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 159

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait, Gıyasi Şifaiye Medresesine basan 94.25M2 yüzölçümlü taşınmazın

Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü, mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Yenice İsmail Mahallesi, 240 ada, 13 parsel numaralı, 94.25M2 yüzölçümlü taşınmazın tescilli eski eser olan Gıyasi Şifaiye Medresesine bastığını, bahsi geçen mekanda idarelerince Müze olarak faaliyet gösterileceğinden mülkiyet sorunun çözüme kavuşturulması için, taşınmazın imar planında tescilli eski eser olan Gıyasi Şifaiye Medresesine isabet eden kısmının ifraz edilip, bedelsiz olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına devredilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2010 tarih ve M.38.0. KBB.13-E–23–277-976 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü, mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Yenice İsmail Mahallesi, 240 ada, 13 parsel numaralı, 94.25M2 yüzölçümlü taşınmazın tescilli eski eser olan Gıyasi Şifaiye Medresesine bastığını, bahsi geçen mekanda idarelerince Müze olarak faaliyet gösterileceğinden mülkiyet sorunun çözüme kavuşturulması için, taşınmazın imar planında tescilli eski eser olan Gıyasi Şifaiye Medresesine isabet eden kısmının ifraz edilip, 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesi gereğince, bedelsiz olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına devredilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 160

Konusu : Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının bakım ve tadilatının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Kocasinan İlçesi, Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının bakım ve tadilatının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Yapı Kontrol Daire Başkanlığının 07.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.32.40/85-135 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75 (a) maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 (n) maddesi gereğince, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Kocasinan İlçesi, Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının bakım ve tadilatının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 161

Konusu : Belediyemiz ile Kocasinan Belediyesi arasında Taşınmaz takası talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Belediyemiz tarafından yapılacak olan yol ve çevre düzenleme alanında bulunan mülkiyeti TCDD ait, Köşkdağı (Gültepe ) Mahallesi, 478 ada 1 parsel, 2800.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın takasında kullanılmak üzere, TCDD yeni demiryolu hattı güzergahında bulunan ve kısmen kamulaştırma kapsamına alınan mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait taşınmazlar ile mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince takaslarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23/257-934 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz tarafından yapılacak olan yol ve çevre düzenleme alanında bulunan mülkiyeti TCDD ait, Köşkdağı (Gültepe ) Mahallesi, 478 ada 1 parsel, 2800.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın takasında kullanılmak üzere, TCDD yeni demiryolu hattı güzergahında bulunan ve kısmen kamulaştırma kapsamına alınan mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Kötügöller Mahallesi, 1062-1 ada, 6 parsel, 3079.00 m2, 1077 ada, 126 parsel, 39.208.48 m2, 1078 ada, 56 parsel, 2927.00 m2, 1075 ada, 9 parseldeki 500/38808 hisse, Cırkalan Mahallesi, 1 pafta, 449 parsel, 7150.00 m2, Elagöz Mahallesi, 2 pafta, 941 parsel, 4348.70 m2 taşınmazlar ile mülkiyeti Belediyemize ait Pervane Mahallesi, 4624 ada, 4 parsel, 783.56 m2, 4179 ada, 2 parsel, 559.84 m2 taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince takaslarının yapılması talep edilmiştir.

Konu hakkında Meclis üyesi A.Tahir GÜL’ün yazılı önergesi doğrultusunda söz konusu taşınmazların başa baş takasının yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 162

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Kanlıyurt Mahallesi, 5533 ada, 39 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kanlıyurt Mahallesi, 5533 ada, 39 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/656-863 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kanlıyurt Mahallesi, 5533 ada, 39 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 163

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 3790 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28L nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/658-865 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28L nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 164

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Fatih Mahallesi, 357 ada, 1 parsel, Melikgazi Belediyesi ve

Maliye Hazinesine ait 382 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Fatih Mahallesi, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 357 ada, 1 parsel, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi ile Maliye Hazinesine ait olan 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-b nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/570-761 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Fatih Mahallesi, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 357 ada, 1 parsel, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi ile Maliye Hazinesine ait olan 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-b nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 165

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 52 sayılı Kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 52 sayılı kararı ile, Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde, Recep GÜRPINAR ve İbrahim AKSOY tarafından yapılan itirazların görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/430-579 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 52 sayılı kararı ile, Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde, Recep GÜRPINAR ve İbrahim AKSOY tarafından yapılan itirazların görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 166

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 15.01.2010 tarih ve 41 sayılı Kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 15.01.2010 tarih ve 41 sayılı kararı ile, onanan Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkiinde revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının yapmış olduğu itirazın görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/450-612 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 15.01.2010 tarih ve 41 sayılı kararı ile, onanan Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkiinde revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 167

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 51 sayılı Kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 51 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Nafiz KAHRAMAN, Hasan KAHRAMAN ve Mümin YETKİN tarafından yapılan itirazların görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/553-740 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 51 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Nafiz KAHRAMAN, Hasan KAHRAMAN ve Mümin YETKİN tarafından yapılan itirazların görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 168

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Bağpınar Mahallesi, 1562 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Bağpınar Mahallesi, 1562 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/657-864 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Bağpınar Mahallesi, 1562 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 169

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 534 ve 552 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 534 ve 552 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/534-729 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 534 ve 552 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 170

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun ile Başakpınar Mahalleleri arasında kalan alanın planlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi ile Başakpınar Mahallesi arasında kalan alanın planlanması talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/535-727 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi ile Başakpınar Mahallesi arasında kalan alanın planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 171

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Eskişehir Mahallesi 3790 ada, 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eskişehir Mahallesi 3790 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/536-726 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Eskişehir Mahallesi 3790 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 172

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı- Cumhuriyet Mahallesi 7 pafta, 2501 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Cumhuriyet Mahallesi 7 pafta, 2501 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/574-777 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Cumhuriyet Mahallesi 7 pafta, 2501 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 173

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer mevkii ve Yenidoğan Mah. bulunan muhtelif parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Sümer mevkii, 117 pafta, 620 ada, 1 parsel, 352 pafta, 1591 ada, 1799 parsel, Yenidoğan Mahallesi 1 pafta, 4 ada, 1 parsel 5 ada, 12 parsel ve 1 pafta, 5 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/684-957 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Sümer mevkii, 117 pafta, 620 ada, 1 parsel, 352 pafta, 1591 ada, 1799 parsel, Yenidoğan Mahallesi 1 pafta, 4 ada, 1 parsel 5 ada, 12 parsel ve 1 pafta, 5 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 174

Konusu : Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde 70 pafta, 384 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 70 pafta, 384 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/689-967 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 70 pafta, 384 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 175

Konusu : Talas Belediyesinin, Şakşak mevkiinde, 35 pafta, 1001 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Şakşak mevkiinde mülkiyeti şahsa ait, 35 pafta, 1001 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/688-968 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Şakşak mevkiinde mülkiyeti şahsa ait, 35 pafta, 1001 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 176

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/686-961 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 177

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.04.2010 tarih, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.04.2010 tarih, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/690-970 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.04.2010 tarih, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 178

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih e 96 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/679-955 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 179

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 79, 80, 81 ve 82 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 79, 80, 81 ve 82 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/687-966 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 79, 80, 81 ve 82 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 180

Konusu : Belediyemizce atamaları yapılan 3 personel hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Belediyemizde münhal 1. dereceli 1.Hukuk Müşavirliğine Halide YÜCEL, 2. dereceli Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğüne Ali EREN ve 3. dereceli Harita Kadastro Şube Müdürlüğüne Murat KUYTAK’ın atamaları yapılmış olup, 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince Meclisin bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 09.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/418 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizde münhal 1. dereceli 1.Hukuk Müşavirliğine Halide YÜCEL, 2. dereceli Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğüne Ali EREN ve 3. dereceli Harita Kadastro Şube Müdürlüğüne Murat KUYTAK’ın atamaları yapılmış olup, 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 181

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait, Yenidoğan Mah. bulunan binanın, 10 yıllığına kiraya verilmesi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Yenidoğan Mahallesinde bulunan binanın, 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/160 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Yenidoğan Mahallesinde bulunan binanın, 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 182

Konusu : Kadir Has Şehir Stadyumunun ücret tarifesinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Belediyemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında 19.11.2009 tarihinde yapılan protokol sözleşmesi gereği 30.000 kişilik Kadir Has Şehir Stadyumunun intifa hakkı 10 yıllığına Belediyemize ait olup, bu yerin kullanım ücret tarifesinin belirlenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.28-20 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında 19.11.2009 tarihinde yapılan protokol sözleşmesi gereği 30.000 kişilik Kadir Has Şehir Stadyumunun intifa hakkı 10 yıllığına Belediyemize ait olup, 5393 Sayılı Kanunun (h) fıkrası, 5216 Sayılı Kanunun 23. Maddesinin (m) fıkrası, 2464 Sayılı Kanunun 97. Maddesi gereğince Stadyumun kullanım ücret tarifesinin belirlenmesi talep edilmiştir.

Konu hakkında Meclis üyeleri Metin MERMERKAYA, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ve Kıyasi KAYA’nın yazılı önergeleri doğrultusunda; Kadir Has Stadyumunun sezonluk kiralanması halinde her bir müsabaka ve etkinlik için 13.000,00TL, sadece belli müsabaka ve etkinlikler için kiralanması halinde ise her bir müsabaka ve etkinlik için 38.000,00TL ücret alınmasına; ayrıca Kadir Has Kongre Merkezinin saatlik kiralanma taleplerinde ise 1.000,00TL ücret alınmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 183

Konusu : Melikgazi belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar, Güzelpınar ve Özlüce Mahallelerinin ITRF

koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar, Güzelpınar ve Özlüce Mahallelerinin ITRF koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/712-995 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar, Güzelpınar ve Özlüce Mahallelerinin ITRF koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 184

Konusu : İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/704-989 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 185

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesinde, 5148 ada, 10 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesinde, 5148 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/713-997 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesinde, 5148 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 186

Konusu : İncesu Belediyesinin, Bahçesaray mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait alanda

plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait alanda imar plan değişikliği talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/710-981 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Bahçesaray mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait alanda imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 187

Konusu : Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mah., 1511 ada, 44 ve 3890 ada, 8 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 1511 ada, 44 ve 3890 ada, 8 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan civarında 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddelerine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/718-1009 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 1511 ada, 44 ve 3890 ada, 8 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan civarında 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddelerine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 188

Konusu : Toplu taşım araçlarında biletsiz olarak yolculuk yapanlara ceza uygulanıp uygulanmayacağı,

uygulanacaksa miktarının belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Toplu taşım araçlarında yapılan kontrollerde biletsiz olarak yolculuk yapanlara ceza uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise ve ceza miktarının tespit edilmesi talebi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 12.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/346 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Toplu taşım araçlarında yapılan kontrollerde biletsiz olarak yolculuk yapanlara ceza uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise ceza miktarının tespit edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.04.2010

Karar No : 189

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesinde 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli

ilave+revizyon nazım imar planı talebi.

 

Meclis Üyesi Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR’ın sözlü talebi ile; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet mahallesinde 105, 106, 119, 125, 126, 127, 135, 324, 325, 326, 386, 407, 432, 433, 438 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli ilave+revizyon nazım imar planı talebi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oyçokluğu ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 55. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet mahallesinde 105, 106, 119, 125, 126, 127, 135, 324, 325, 326, 386, 407, 432, 433, 438 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli ilave+revizyon nazım imar planı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.