Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

259

Belediyemizin 2013 yılına ait Bütçe Kesin Hesabının incelemesi talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.04.2014 tarih ve 745 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabının incelemesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

260

Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.04.2014 tarih ve 109 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 2843 parsel, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında OBH (Organize tarım ve hayvancılık) ve tarım alanı, 2852, 2853 parseller ise OBH (Organize tarım ve hayvancılık) olarak planlı olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden, parseller üzerinde 29.12.2006 tarih, 2006-1, 2006-2, 2006-3 sayılı yapı kullanım izin belgeleri ile hazır beton tesisinin işletilmekte olduğunu belirterek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmek için bahsi geçen alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılmasını talep etmektedir. Tarım alanı olarak planlı alana basan bir kısım için İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden görüş istenmiştir.

Konunun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden gelecek görüş doğrultusunda değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından; talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

261

Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 100 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesindeki söz konusu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, resmi kurum alanı ve yol olarak planlı olup, bahsi geçen resmi kurum alanı imar planından kaldırılarak konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar planı önerileri komisyonumuzca incelenmiş olup, bahsi geçen plan değişikliği talebinin bölgedeki komşu parselleri de ilgilendirdiği görülmüştür. Yapılan değerlendirme sonucunda, bahsi geçen komşu parsel maliklerinin muvafakatlarının bulunmadığından dolayı talebin, gerekli evrakların tamamlanmasından sonra değerlendirilmek üzere reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

262

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 5382 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 5382 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.05.2014 tarih ve 115 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi Mahalle sakinlerinin talebine istinaden, bahsi geçen alandaki yeşil alanın bir kısmının dini tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Kocasinan Belediyesi tarafından söz konusu cami alanı ile ilgili yeni çalışmalar yürütüldüğünden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

263

Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.05.2014 tarih ve 116 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Saraybosna Mahallesi'nde söz konusu tadilat yapılması istenilen bölge, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tarım alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, ilgili alandaki parsel maliklerinin talebine istinaden, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilerek bu bölgenin konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün, 25.12.2013 tarih ve 019233 sayılı yazısı ile söz konusu alanın tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmeyen yerlerden olması nedeniyle tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun olmadığı bildirilmiştir. Ancak parsel malikleri alanda sulama yapılmadığı ve alanın tarım amaçlı kullanılmadığını gerekçe göstermeleri üzerine DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ile Kayseri Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne tekrar görüş sorulmuştur.

Söz konusu alandaki plan tadilatının, ilgili kurumların görüşlerinin tamamlandıktan sonra değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

264

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.05.2014 tarih ve 117 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ortaokul alanı olarak planlıdır. Parsel malikinin belediyesine başvurusunda söz konusu taşınmaz üzerinde kamulaştırma işleminin yapılmadığı, mülkiyetinden kaynaklanan haklarını kullanamadığından mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunmuştur. Bahsi geçen alanla ilgili olarak parsel maliklerinin talebi üzerine konu incelenerek; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2013 tarih, 611 sayılı kararı ile söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olmasında dolayı karar almaya gerek olmadığı yönünde karar verilmiştir.

Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için ortaokul alanı olarak planlı yerin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesinin talep etmektedir.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde, 1995 yılında yapılan Barbaros-Hoca Ahmet Yesevi Mahalleleri revizyon nazım imar planında bu alanın konut alanı olarak planlanmış olduğu; plan hiyerarşisi bakımından 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanması gerekirken ortaokul alanı olarak planlı kaldığı görülmüştür. Ayrıca söz konusu alanda bu zamana kadar yatırımcı kuruluş tarafından bir tasarrufta bulunulmadığı, çok parçalı bir mülkiyet yapısı bulunan alanda parsel maliklerinin mülkiyet haklarını kullanamadıkları, bu alanın çevresindeki imar uygulamalarının tamamlanmış olduğu tespit edilmiştir.

Plan hiyerarşisi gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanması gerektiği ve yukarıda belirtilen gerekçeler göz önüne alındığında; nazım imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

265

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.04.2014 tarih ve 114 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesinde parsel malikinin talebine istinaden söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işareti konulması talebinde bulunmaktadır. Yapılmak istenen plan değişikliğinin yakında sağlık tesisi bulunduğundan uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

266

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 850 ada, 1 ve 2 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 992 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 850 ada, 1 ve 2 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 992 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.04.2014 tarih ve 110 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mülkiyeti kendilerine ait yeşil alan olarak planlı yerin sağlık tesisi alanı, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Söz konusu talebe ilişkin Milli Emlak Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü bulunduğundan, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

267

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.05.2014 tarih ve 118 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesi’nde, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı taşınmazın bulunduğu yerin, ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

268

Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 2350 ada, 1 parsel ile 4803 ada, 77 ve 78 parsellerde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 2350 ada, 1 parsel ile 4803 ada, 77 ve 78 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.05.2014 tarih ve 119 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan söz konusu, 2350 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis alanı, 4803 ada, 77 ve 78 parsel numaralı taşınmazlar ise yeşil alan ve otopark alanı olarak planlıdır. İlgili taşınmazlardan 4803 ada, 77 ve 78 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu yeşil alan ve otopark alanının, sağlık tesisi alanı olarak, 2350 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki sosyal tesis alanının ise yeşil alan olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu alandaki plan tadilatının, ilgili kurumların görüşlerinin olmaması ve sağlık tesisi olarak planlanması düşünülen yerde fiiliyatta park alanı bulunmasından dolayı, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

269

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde bulunan açık otopark alanının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde bulunan açık otopark alanının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.04.2014 tarih ve 106 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde otopark alanı olarak planlı yerin, bölgenin günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi gerekçesiyle ticaret alanı ve park olarak planlanmasını istemektedir.

Konu ile ilgili söz konusu alandan kaldırılan otopark alanının yerine düzenleme sınırı içerisinde eşdeğer bir alan önerilmediği belirlendiğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

270

Melikgazi Belediyesinin, Tekin petrol A.Ş. ne ait, Anbar Mahallesi 2664 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tekin petrol A.Ş. ne ait, Anbar Mahallesi 2664 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.05.2014 tarih ve 120 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerin, fiili duruma istinaden kuzeyinin konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 31J nazım imar planı paftasından plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu ile konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

271

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 34 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 34 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.05.2014 tarih ve 121 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, konut alanı olarak planlı yerlerin yoğunluğunun artırılması talebinde bulunmaktadır. Plan değişikliği ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

272

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Selçuklu Mahallesi, 11223 ada, 5 parsel, ve 3654 ada, 1, 2, 3 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Selçuklu Mahallesi, 11223 ada, 5 parsel, ve 3654 ada, 1, 2, 3 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.05.2014 tarih ve 122 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Selçuklu Mahallesi'nde söz konusu taşınmazların bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2 konut alanı ve yol olarak planlı yerin, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda ticaret alanı, sosyal tesis alanı ve yol olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 28L nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerinse alınan konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı ve sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

273

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde, 8 pafta, 5705 ve 5660 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde, 8 pafta, 5705 ve 5660 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.04.2014 tarih ve 91 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Reşadiye Mahallesindeki, 5705 ve 5660 taşınmazların bulunduğu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında kısmen resmi kurum alanı ve kısmen konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazların maliki 06.12.2013 tarihli resmi muvafakatname ile taşınmazlarının ibadet yeri alanından çıkarılarak resmi kurum alanı olarak planlanmasına muvafakat etmiş olup, neticesinde ilgili parsellerin bir kısmı resmi kurum alanı olarak planlanmıştır. Ancak taşınmaz maliki Talas Belediyesine yapmış olduğu müracaat ile anılan parsellerin konut alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Bahsi geçen plan değişikliği talebinin parsel bazında olması nedeniyle ve plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

274

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih, 62, 63, 65, 69, 70, 72 ve 73 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih, 62, 63, 65, 69, 70, 72 ve 73 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.04.2014 tarih ve 111 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarihli kararlarından;

62 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı gereği Kızıltepe tümülüsünün 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak uygulama imar planına işlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin, 10.06.2013 tarih, 457 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına göre incelenmiş olup, uygulama imar planında yer alan plan onama sınırının daraltılarak yapılmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından meclis kararının bu şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

63 sayılı kararı ile; Aydınlıkevler Mahallesi’nde M ticaret lejant işaretli 6 katlı kütle nizam parselin, doğudaki imar adası ile birleştirilerek Blok nizam 6 katlı konut alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

65 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde bağ ve sayfiye alanı planlı yerdeki imar ada kenarlarının kadastro durumuna uygun olarak düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

69 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde bağ ve sayfiye alanı planlı yerdeki imar adası ortasından fiili duruma uygun olarak 7 metre genişliğinde yol planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

70 sayılı kararı ile; Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde sosyal tesis alanı olarak planlı yere kreş yapılmak üzere, (M) ticaret lejant işaretli sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 21.10.2013 tarih, 740 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

72 sayılı kararı ile; Osman Kavuncu Mahallesi’nde ilköğretim alanı olarak planlı yerin, fiili durum göz önünde bulundurularak ortaöğretim tesis alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 11.11.2013 tarih, 811 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

73 sayılı kararı ile; Demirciyazısı mevkiinde, konut alanı, yeşil alan, kavşak ve 35 metre genişliğindeki yolun fiili durum dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin, 21.10.2013 tarih, 741 sayılı kararına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.03.2014 tarih, 62, 63, 65, 69, 70, 72, 73 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

275

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 06.05.2014 tarih ve 123 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarihli kararlarından;

29 sayılı kararı ile, Konaklar, Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.02.2014 tarih, 29 sayılı kararı ile; Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinde imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanmış olan revizyon uygulama imar planları, belediyemiz meclisinin, 16.08.2013 tarih, 665 sayılı kararına istinaden onanan, nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenmiştir. Plan değişikliği sınırının, Tavlusun-Germir koruma amaçlı imar plan sınırı etkileşim alanı içerisinde kalmasından dolayı, plan değişikliği ile ilgili kararın verilmesi için, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ilgili koruma amaçlı imar planı ile ilgili vereceği kararın beklenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 29 sayılı kararının yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

276

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.04.2014 tarih ve 112 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacısaki Mahallesinde 3112 ada, 1 parselde 18*50 ebatlarında 8 katlı kütle parsel olarak planlı alandaki fiili durumdaki yapı ile imar planları arasında uyumsuzluk olduğu belirtilerek, çekme mesafelerinin ön ve yanlarda 6,5 metre, arka bahçede 13 metre; yapılaşma koşullarının ise İ.A.=7850 m², Hmax=41.95 olacak şekilde planlanması ve kuzeyinde planlı park alanının yeniden düzenlenerek planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih ve 63 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

277

Talas İlçesi, Erciyes Mahallesindeki, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan; Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesindeki, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.04.2014 tarih ve 113 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Mahallesindeki, 1. Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli taşınmazlar ile kamulaştırma programına alınan taşınmazların askeri alan olarak planlanıp, şahıslar adına kayıtlı taşınmazların ise askeri alandan çıkarılması talep edilmiştir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

278

Sancaktepe Mahallesi, 1078 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Sancaktepe Mahallesi, 1078 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 101 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında askeri alan koruma kuşağı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan söz konusu parsel üzerinde Sancaktepe İlkokulu bulunduğu ve okula 20 derslikli ek bina yaptırılması planlandığı belirtilerek, parsel üzerinde ek bina yapılması için plan tadilatı talep etmektedir. Konu ile ilgili 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 12.12.2013 tarih, 28767-13 sayılı yazıları ile olumsuz görüş bildirmiştir.

Plan müellifi ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nın görüşlerine istinaden, nazım imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

279

Nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Ethem AKIN ve Kerem AKIN tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2013 tarih ve 883 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Ethem AKIN ve Kerem AKIN tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.04.2014 tarih ve 92 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.12.2013 tarih, 883 sayılı kararına istinaden onanıp askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içinde itiraz edilmiştir. Yapılan plan değişikliği ile konut alanı olarak planlı bulunan imar parsellerinin yolda kaldığı bu sebeple mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli çalışmanın yapılması talep edilmiştir.

Bahsi geçen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 1/25.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olup söz konusu Talas-Mimarsinan bağlantısını sağlayan yolun üst ölçekli planlara uygun olarak planlanması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak mağduriyetlerin giderilmesi hususunda 2942 sayılı kamulaştırma kanunu hükümleri ve ilgili imar mevzuatı hükümlerine göre işlem yapılacağından itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

280

Nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Osman YÜCEL ve Şerife BUDAK tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan; Belediyemiz Meclisinin almış olduğu, 09.12.2013 tarih ve 881 sayılı kararına istinaden hazırlatılarak onaylanmış olan, nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Osman YÜCEL ve Şerife BUDAK tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.04.2014 tarih ve 108 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu meclis kararına istinaden onaylanan; üst ölçek planlara uygun olarak, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda ve Sosyal donatı alanları ile birlikte bağ bahçe nizamında konut alanı planlanması ile askı ilan süresi içerisinde Osman YÜCEL ve Şerife BUDAK taşınmazlarının imar planı kapsamı dışında kalmasından dolayı plana itiraz etmişlerdir.

Plan müellifi görüşü doğrultusunda söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın Yamula Barajı Sahil Koruma Bandı (300 metre) kaldığı ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 17. Maddesinde belirtilen “bu sınır içinde hiçbir yapı yapılamayacağı” hükmüne istinaden, itirazların reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

281

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.04.2014 tarih ve 93 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pervane Mahallesinde, yeşil alan olarak planlı 3871 ada, 1 parselde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden trafo binasının planlara işlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu plan değişikliği yapılan parsel, tescilli olan 2974 ada, 5 parsele cephe verdiğinden Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunularak, 20.02.2014 tarih, 957 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih ve 24 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

282

Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1556 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1556 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.04.2014 tarih ve 94 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

Talebin parsel bazında olmasından dolayı ihtiyaç duyulması halinde ilerde yapılacak olan geniş kapsamlı bir plan çalışması kapsamında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

283

Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1298 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan; Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1298 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.04.2014 tarih ve 95 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

Talebin parsel bazında olmasından dolayı ihtiyaç duyulması halinde ilerde yapılacak olan geniş kapsamlı bir plan çalışması kapsamında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

284

Mimarsinan Dere Mahallesi, 5414 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 5414 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.04.2014 tarih ve 96 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Dere Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinin nazım imar planlarının yapılmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen parselin bulunduğu alana ait plan çalışmasının, ilerde yapılması düşünülen genel bir planlama çalışması kapsamında, çevresiyle birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

285

Erciyes Mahallesi, 10658 ada, 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan; Kayseri Orman İşletme Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 10658 ada, 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 102 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/25000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım ve tarım dışı alanlar ile kısmen orman alanı olarak planlı olup, diğer tarım ve tarım dışı alanlar olarak planlı yerlerin ağaçlandırılacak alan veya orman alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/25000 ölçekli K35-d4 nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanın ağaçlandırılacak alan olarak planlanması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

286

Konaklar Mahallesi, 11442 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11442 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.04.2014 tarih ve 97 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi’nde, konut alanı, yol, yeşil alan, sit alanı olarak planlı bulunmakta olup, söz konusu parselin konut alanına basan kısmının, yoğunluğunun artırılarak yüksek yoğunluklu konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin, 3.bölümünün, 28.maddesinde, imar planı değişikliği yoluyla nüfus artışı olması durumunda, artan nüfusun sosyal ve teknik altyapı alanı ihtiyaçlarının imar kanunu standartlarına göre imar planlarında ayrılması gerekmekte olup, söz konusu plan değişikliği talebinde, artan nüfusa karşılık gerekli sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılması talep edilen değişikliğin, üst ölçek plan kararları ile uyumsuz olduğu anlaşıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

287

Ünpet Turizm Gıda Petrol Oto San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan; Ünpet Turizm Gıda Petrol Oto San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.05.2014 tarih ve 124 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köşk Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, mülkiyet sahibinin talebine istinaden, akaryakıt istasyonu olarak planlı yere, LPG lejant işaretinin konulması talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

288

Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.05.2014 tarih ve 125 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Bahçelievler Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu yeşil alan olarak planlı yerin, Kayseri 2. İdare Mahkemesi kararı gereği, yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.

Talep ile ilgili incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

289

Battalgazi Mahallesi, 529 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi Mahallesi, 529 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.04.2014 tarih ve 98 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı yere, (M) ticaret lejant işaretinin konulması talep edilmektedir. Söz konusu parselin çevresi dikkate alındığında, bu bölgede (M) işaretli konut alanına ihtiyaç olmadığı, plan değişikliğinin parsel bazında olması ve civarın karakterine uygun olmadığından plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

290

Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 751 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 751 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.05.2014 tarih ve 126 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı yerde, yoğunluk artışı yapılması talebinde bulunmaktadır. Söz konu talebin, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin, 28.maddesinde ifade edilen, artan nüfusa karşılık sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılması gerekliliğini yerine getirmediği, talebin üst ölçek plan kararları ile uyumsuz olduğu ve parsel bazında olması sebebiyle, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

291

Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.05.2014 tarih ve 127 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi’nde söz konu taşınmazın bulunduğu, bağ-sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerin, dini tesis alanı ve (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

292

Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 103 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı olup, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden, bahsi geçen parselin tarım alanından çıkarılarak ibadet yeri olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün olumlu görüşü bulunmaktadır.

Konu ile ilgili plan müellifi görüşü doğrultusunda, talebin civarı ile birlikte yapılan plan çalışmaları kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

293

Kayseri Kuzey Çevre Yolu ile paralelinde bulunan yeni demiryolu hattı arasında kalan imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı ve park alanı olarak planlı alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Kuzey Çevre Yolu ile paralelinde bulunan yeni demiryolu hattı arasında kalan imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı ve park alanı olarak planlı alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 104 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)’ın talebine istinaden, 2014 yatırım programında 14D030450 no’lu proje numarası ile yer alan 154 Kv Erkilet Trafo Merkezinin Tesis yapımı konusunda, etüt-planlama çalışmalarının tamamlandığı, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ile kurumlar arası eşgüdümün sağlanarak çalışmalarda yanlışlıklara meydan verilmemesi bakımından, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli uygun görüşleri alındığı belirtilerek, trafo merkezi olarak seçilen sahanın plan değişikliği yapılarak Trafo Merkezi olarak planlanması ve Trafo Merkezi girişi olarak gösterilen kısma bağlantı sağlayacak yolun imar planında gösterilmesini talep etmektedir.

Alınan kurum görüşleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli K34-B-24B nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin Trafo merkezi olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

294

Elagöz Mahallesi, K34-b-25-b2 pafta, 6610 ada, 12 numaralı parsel ve 6609 ada, 5 numaralı parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Elagöz Mahallesi, K34-b-25-b2 pafta, 6610 ada, 12 numaralı parsel ve 6609 ada, 5 numaralı parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 105 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanlardan; 6610 ada, 12 no’lu parsel,1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan olarak planlıdır. 6609 ada, 5 no’lu parsel ise 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer (marjinal) tarım alnı olarak planlı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi, İbrahim Mazmanoğlu’nun talebi üzerine Elagöz-Kuşcu yolu ile Kuzey çevre yolunun kesiştiği alt geçitten çevre yoluna çıkış sağlamak suretiyle bağlantı yolları üzerinden her iki akaryakıt istasyonuna servis edecek şekilde düzenlenen, parsellerin bakım Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonu alanı olarak planlanmasını talep etmişlerdir. Söz konusu talep daha önce Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 tarih, 389 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Kocasinan Belediyesi konu ile ilgili Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan görüşe istinaden talebin yeniden görüşülmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün ve plan müellifinin olumsuz görüşlerine istinaden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

295

Pervane Mahallesi 349 pafta, 2420 ada, 4 numaralı parsel ve 148 pafta, 650 ada, 78 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi 349 pafta, 2420 ada, 4 numaralı parsel ve 148 pafta, 650 ada, 78 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.04.2014 tarih ve 107 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanlardan; 2420 ada, 4 no’lu parsel,1/5000 ölçekli nazım imar planında resmi kurum alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı (Ticaret Odası) olarak planlıdır. 650 ada, 78 parsel ise 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, resmi kurum alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığının talebi üzerine, mülkiyeti kendilerine ait söz konusu parseller üzerinde yaptırmayı düşündükleri hizmet binasının, oda organları ve hizmet birimlerinin etkin çalışmasına olanak sağlaması, mekansal gereksinimleri karşılayabilmesi, üyelerine ve kente sunulan hizmetin niteliğini artıracak mekansal çözümlerin barındırabilmesi amacıyla; Resmi Kurum Alanının ticaret alanı olarak planlanması yönünde nazım imar plan değişikliği yapılmasını talep etmektedir.

Söz konusu alan ile ilgili yapılan değerlendirmede “Alanda sadece Ticaret Odası Hizmet Binası ve Ticaret Odası denetimindeki ticari birimler yer alabilir.” plan notunun eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Ticaret alanı olarak planlanmasının yukarıda ifade edilen plan notu ile birlikte değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Komisyon Başkanı Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

296

Mezarlıklar ile ilgili görev ve yetkilerin İlçe Belediyelerine devredilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan; 31.03.2014 tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ilçe sınırlarındaki (köy iken mahalle olanlar dahil ) her türlü mezarlıklar ile ilgili, 5216 sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkilerin adı geçen ilçe belediyelerine devredilmesi talebi hususunda hazırlanan 29.04.2014 tarih ve 2 numaralı Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talebin 16 İlçeyi kapsayacak şekilde değiştirilmesine, bu ilçelerde (köy iken mahalle olanlar dahil ) her türlü mezarlıklar ile ilgili, 5216 sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkilerin ilçe belediyelerine devredilmesinin, Çoklu Mezar yapımlarının, Mezarlık duvarlarının yapım ve bakımlarının ilgili İlçe Belediyeleri koordinasyonun da, Büyükşehir Belediyesince yapılmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyon raporunun, Meclis Üyesi Halit DEMİR’in sözlü önerisi ile, komisyon raporuna “İlçe Belediyelerinden gelecek olan talepler dikkate alınacaktır.” ibaresinin eklenmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

297

Mezbaha ile ilgili görev ve yetkilerin İlçe Belediyelerine devredilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan; Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin ( t ) bendinde belirtilen mezbaha görevlerinin İlçe Belediyelerine devredilmesi talebi hususunda hazırlanan 29.04.2014 tarih ve 3 numaralı Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin ( t ) bendinde belirtilen mezbaha görevlerinin, Büyükşehir Belediyesince İlçelerde Modern Mezbahalar yapılıncaya kadar; Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Talas, İncesu ve Hacılar İlçe Belediyelerine devredilmesinin, Veterinerlik ve kasaplık hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesince karşılanması kaydıyla kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

298

Necmettin KELEŞ isminin, Çimeriç isminin, Merhum Murat KUYTAK isminin, uygun görülen bir cadde ve sokağa verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan; Necmettin KELEŞ isminin, Çimeriç isminin, Merhum Murat KUYTAK isminin, uygun görülen bir cadde ve sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan 24.04.2014 tarih ve 7 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

1- Şehit Necmettin KELEŞ isminin Sivas Bulvarı ile Konaklar Caddesi arasındaki, Migrosun doğusundan geçen isimsiz yola verilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne,

2- Melikgazi İlçesi, Küçük Bürüngüz Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa, Çimeriç isminin verilmesine gerek olmadığından talebin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne,

3- Melikgazi ve Büyükşehir Belediyelerinde değişik görevlerde bulunarak birçok imar uygulamasının gerçekleşmesine katkıda bulunan Merhum Murat KUYTAK’ın isminin verilmesi talep edilmiştir. Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesinde bulunan Gül Öğrenci Yurdunun güney doğusundan geçen Tepedağ Sokak isminin Murat KUYTAK sokak olarak değiştirilmesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun ise, Komisyon Başkanı Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun sözlü önerisi doğrultusunda raporun 3’ncü maddesinde bulunan talebin yeniden değerlendirilmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon havalesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

299

Ulusal adres veri tabanı adres ve Numarataj yetkisinin Büyükşehir Belediyesinde olması kaydıyla ilgili 11 İlçe Belediyesi ile birlikte yürütülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/f maddesinde belirtilen “…meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek” görevinin Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu Belediye sınırında Büyükşehir Belediyesi tarafından, 6360 sayılı yasa ile yeni bağlanan diğer 11 ilçe belediyesinde ise, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/z maddesi gereği, ulusal adres veri tabanı adres ve Numarataj yetkisinin büyükşehir belediyesinde olması kaydıyla ilgili 11 ilçe belediyesi ile birlikte yürütülmesi talebi hususunda hazırlanan 24.04.2014 tarih ve 8 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; adres ve numaralama görevinin Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu Belediye sınırında Büyükşehir Belediyesi tarafından, 6360 sayılı yasa ile yeni bağlanan diğer 11 ilçe belediyesinde ise,

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/z maddesi gereği, ulusal adres veri tabanı adres ve Numarataj yetkisinin Büyükşehir Belediyesinde olması kaydıyla ilgili 11 ilçe belediyesi ile birlikte yürütülmesi için;

  1. 1. Bu 11 ilçede vatandaşların taleplerini ilçe belediyesine yapılması,
  2. 2. Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi tarafından istenen belgelerin eksiksiz olarak tamamlayarak, ilçe belediyesine teslim etmesi,
  3. 3. Numarataj başvuru talebinin takibinin ilçe belediyesi tarafından internet üzerinden yapılması ve Büyükşehir Belediyesine iletilmesi,
  4. 4. Büyükşehir Belediyesi tarafından ulusal adres veri tabanında adres tanımının yapılması,
  5. 5. Oluşan yeni kapı numaraları ile cadde sokak levhalarının bedeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmak üzere, ilçe belediyesine montaj için gönderilmesi,
  6. 6. Araziye yapılacak cadde sokak ve kapı numarası montajının ilçe belediyesi ve muhtarlar vasıtasıyla yapılması,
  7. 7. Talebin doğruluğunun Büyükşehir Belediyesi ve/veya ilgili ilçe belediyesi tarafından gerek görüldüğünde yerinde kontrol edilmesi, şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

300

Tacettin Veli Mahallesinde bulunan otopark ile G.Nesibe Mahallesinde bulunan Kurşunlu Otopark işletmeciliğinin Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden, Tacettin Veli Mahallesinde bulunan otopark ile G.Nesibe Mahallesinde bulunan Kurşunlu Otopark işletmeciliği daha önceden Belediyemiz Meclisince Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş.’ye tahsisi yapılmış olup, yeniden tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.04.2014 tarih ve 757 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tacettin Veli Mahallesinde bulunan otopark ile G.Nesibe Mahallesinde bulunan Kurşunlu Otopark işletmeciliği Belediyemiz meclisinin 11.05.2009 tarih ve 156 sayılı kararı gereğince 12 taksitte ödenmek üzere 188.250.00TL bedel karşılığında Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş.’ye 5 yıllığına tahsis edilmiş ve tahsis süresi 10.05.2014 tarihinde sona ermiştir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden, Tacettin Veli Mahallesinde bulunan otopark ile G.Nesibe Mahallesinde bulunan Kurşunlu Otopark işletmeciliğinin yeniden Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş.’ye tahsisin yapılıp yapılmayacağı talep edilmiştir.

Talep hakkında Meclis Üyeleri Levent BÜYÜKKEÇECİ ve Ömer UZUN’un yazılı önergesi doğrultusunda tahsisin önceki bedelin yıllık %5 artırılarak 5 yıllığına Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

301

Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17.04.2014 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 9.000.000 (Dokuzmilyon) TL artırmış ve artırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 8.640.000TL’den, 2.160.000TL’yi 15 gün içerisinde ve kalan 6.480.000TL’nin ise genel kurulun tescil tarihinden sonra 24 ay içerisinde ödenmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 21.04.2014 tarih ve 208 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17.04.2014 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 9.000.000 (Dokuzmilyon) TL artırmış ve artırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı talep edilmiştir.

Rüçhan hakkımızın kullanılması ve sermaye artırımından dolayı payımıza tekabül eden 8.640.000TL’den, 2.160.000TL’yi 15 gün içerisinde ve kalan 6.480.000TL’nin ise genel kurulun tescil tarihinden sonra 24 ay içerisinde ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

302

Sermaye artırımından dolayı Belediyemiz tarafından ödenmesi gereken 159.154,81TL’nin, Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. Tic. A.Ş. hesabına yatırılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. Tic. A.Ş. (BEF), 15.04.2014 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini artırmış ve arttırılan Sermayen dolayı, Belediyemiz tarafından ödenmesi gereken 159.154,81TL’nin, Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. Tic. A.Ş. hesabına yatırılıp yatırılmayacağı talebi hususunda İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 28.04.2014 tarih ve 217 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. Tic. A.Ş. (BEF), 15.04.2014 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini artırmış ve arttırılan Sermayen dolayı, Belediyemiz tarafından ödenmesi gereken 159.154,81TL’nin, Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. Tic. A.Ş. hesabına yatırılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

303

Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmayacağı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş. nin sermaye artırımından dolayı, rüçhan hakkımızı kullanıp kullanılmayacağı talebi hususunda İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 21.04.2014 tarih ve 209 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş. 15.04.2014 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 10.000.000TL’den 13.000.000TL’ye çıkarmış olup, artırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkımızın kullanılmasına ve payımıza tekabül eden 2.610.000TL için iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

304

Asfalt talepleri için hazırlanacak protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye yada görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Belediyemiz sınırları dahilindeki ilçe belediyelerinden gelen asfalt taleplerinin, bedelleri karşılığında yapılabilmesi için hazırlanacak protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye yada görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 21.04.2014 tarih ve 683 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz sınırları dahilindeki ilçe belediyelerinden gelen asfalt taleplerinin, bedelleri karşılığında yapılabilmesi için hazırlanacak protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye yada görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

305

Bünyan Belediyesine bağlı Halıcılık Turizm İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş ye ait, 9 adet aracın Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesine bağlı olarak çalışan Halıcılık Turizm İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş ye ait, 9 adet aracın Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesi talebi hususunda Makine İkmal ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 527 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 6360 Sayılı kanun gereği Kayseri Büyükşehir belediyesi sınırları içerisine dahil edilen, Bünyan Belediyesine bağlı olarak çalışan Halıcılık Turizm İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş ye ait 9 adet aracın Yönetim Kurulu Kararı ile Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi kararlaştırılmıştır.

Halıcılık Turizm İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş ye ait, 9 adet aracın Belediyemize ücretsiz devredilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

306

Huzurevi işletmesinin 2014 yılı sonuna kadar Belediyemizce yürütülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi 1511 Ada 42 Parsel'de bulunan Huzurevi işletmesinin 2014 yılı sonuna kadar Belediyemizce yürütülmesi talebi hususunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.04.2014 tarih ve 157 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi 1511 Ada 42 Parsel'de bulunan Huzurevi işletmeciliği Belediyemiz Meclisinin 13.01.2014 tarih ve 38 sayılı kararı ile Bakanlıkça yapılan yazışmaların ve yapılacak olan hizmet alımı ihalesi sürecinin zaman alacak olması nedeniyle, Huzurevi binasının her türlü giderleri ile işletmesinin 30.04.2014 tarihine kadar Belediyemizce yürütülmesine karar verilmiştir.

Yukarıda adı geçen Müdürlük Kayseri Huzur evi ile ilgili 2014 yılı için ödeneğin bulunmadığını belirterek 2014 yılı sonuna kadar Belediyemizce yürütülmesi talep edilmiştir.

.Huzurevi işletmeciliğinin yukarıda belirtilen talepler doğrultusunda 2014 yılı sonuna kadar Belediyemizce yürütülmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

307

2464 Sayılı Yasa gereği Belediye vergi ve harçlarının belirlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/A maddesi gereğince (6527 Sayılı Kanunun 5.maddesi ekli) vergi ve harçların belirlenmesi talebi hususunda Mali hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.04.2014 tarih ve 746 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/A maddesi gereğince (6527 Sayılı Kanunun 5.maddesi ekli) vergi ve harçların belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

308

Belçika’nın Brüksel kentinde 20-24 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Yerel İdare İmkanı faaliyetlerine katılmak üzere Etüt Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın yurtdışı seyahati için izin verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Belçika’nın Brüksel kentinde 20-24 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğünün Teknik Destek ve Bilgi Değişimi Mekanizması tarafından organize edilen Yerel İdare İmkanı (Local Administritation Facility) faaliyetlerine katılmak üzere Etüt Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın uçak biletleri ve yurtdışı konaklama masrafları bahse konu kuruluş tarafından karşılanmak üzere yurtdışı seyahati için izin verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 09.05.2014 tarih ve 226 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belçika’nın Brüksel kentinde 20-24 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğünün Teknik Destek ve Bilgi Değişimi Mekanizması tarafından organize edilen Yerel İdare İmkanı (Local Administritation Facility) faaliyetlerine katılmak üzere Etüt Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın uçak biletleri ve yurtdışı konaklama masrafları bahse konu kuruluş tarafından karşılanmak üzere yurtdışı seyahati için izin verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

309

İşletmeler ve İştirakler Başkanlığı’nın bütçesine 6.000.000.00TL ödenek aktarılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 6.000.000.00TL ödeneğin 1.Hukuk Müşavirliği’nden tenzil edilerek İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı bütçesine aktarılması talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.05.2014 tarih ve 776 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 6.000.000.00TL ödeneğin 1.Hukuk Müşavirliği’nden tenzil edilerek İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı bütçesinin ekli listede belirtilen harcama kalemine aktarılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

310

Aydemir DOĞAN ve Şehit Jandarma Er Zeynel KAPUCU isimlerinin bir cadde veya sokağa verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Aydemir DOĞAN isminin İstasyon Caddesine verilmesi ve Tomarza İlçesinde bulunan Stat Sokak isminin, Şehit Jandarma Er Zeynel KAPUCU Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 09.05.2014 tarih ve 152 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Spor Adamları Derneği’nin Aydemir DOĞAN isminin İstasyon Caddesine verilmesi ve Tomarza Belediye Başkanlığı’nın Tomarza İlçesinde bulunan Stat Sokak isminin, Şehit Jandarma Er Zeynel KAPUCU Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

311

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10324 ada, 1 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10324 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1197 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10324 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

312

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde, mülkiyeti S.S. İl-dem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi’ne ait olan, 113 ada, 1 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde, mülkiyeti S.S. İl-dem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi’ne ait olan, 113 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1189 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde, mülkiyeti S.S. İl-dem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi’ne ait olan, 113 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

313

Esentepe Mahallesi, 1253 ada, 1013 parsel numaralı taşınmazın batısındaki alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan; Esentepe Mahallesi, 1253 ada, 1013 parsel numaralı taşınmazın batısındaki alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1203 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Esentepe Mahallesi, 1253 ada, 1013 parsel numaralı taşınmazın batısındaki alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

314

Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, mevcut su deposu alanlarının imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, mevcut su deposu alanlarının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1202 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, mevcut su deposu alanlarının imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

315

Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Gündoğan Mahallesi, 227 ada, 617 numaralı parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Gündoğan Mahallesi, 227 ada, 617 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1193 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Gündoğan Mahallesi, 227 ada, 617 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

316

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, K35-a21-b-2-a pafta, 149 ada, 15 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, K35-a21-b-2-a pafta, 149 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1195 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, K35-a21-b-2-a pafta, 149 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

317

Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi K35-a-22b-3a pafta, 3628 ada, 1 numaralı parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi K35-a-22b-3a pafta, 3628 ada, 1 numaralı parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1192 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi K35-a-22b-3a pafta, 3628 ada, 1 numaralı parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

318

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, Yeni sanayi Mevkii, 7025 ada, 1 parsel ve 1636 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, Yeni sanayi Mevkii, 7025 ada, 1 parsel ve 1636 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1185 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, Yeni sanayi Mevkii, 7025 ada, 1 parsel ve 1636 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

319

Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6198 ada, 1 numaralı parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6198 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1186 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6198 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

320

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1187 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

321

Kocasinan Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı düzenlemeleri kapsamında imar planlarında yer altı otoparkı planlanması yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet Meydanı düzenlemeleri kapsamında imar planlarında yer altı otoparkı planlanması yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1188 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet Meydanı düzenlemeleri kapsamında imar planlarında yer altı otoparkı planlanması yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

322

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet kavşağının kuzey batısında bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet kavşağının kuzey batısında bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1196 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet kavşağının kuzey batısında bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

323

İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi, 634 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan; İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi, 634 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1198 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi, 634 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

324

Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, muhtelif parsellerde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan; Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 215 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1201 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 215 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

325

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesinde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan; Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1183 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

326

Talas Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 80, 83 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 80, 83 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1194 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 80, 83 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

327

Melikgazi Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 196, 197, 198 ve 199 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 196, 197, 198 ve 199 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1200 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 196, 197, 198 ve 199 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

328

Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih, 117, 119, 121, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih, 117, 119, 121, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1199 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih, 117, 119, 121, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

329

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 99, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 99, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1184 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 99, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

330

Abdullah Gül Üniversitesi destekleme vakfının, Kocasinan İlçesi Sümer Mah. 1591 ada, 1892 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan; Abdullah Gül Üniversitesi destekleme vakfının, Kocasinan İlçesi Sümer Mah. 1591 ada, 1892 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1212 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Abdullah Gül Üniversitesi destekleme vakfının, Kocasinan İlçesi Sümer Mah. 1591 ada, 1892 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

331

Sarız Belediyesinin, 04.03.2014 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Sarız Belediyesinin, 04.03.2014 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1211 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Sarız Belediyesinin, 04.03.2014 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

332

Talas Belediyesinin, Harman Mah.28 pafta, 16 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan; Talas Belediyesinin, Harman Mah.28 pafta, 16 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım İmar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1215 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Harman Mah.28 pafta, 16 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım İmar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

333

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mah. 10456 ada, 27 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mah. 10456 ada, 27 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1210 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mah. 10456 ada, 27 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

334

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi 163 ada, 1 parsel ve 162 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi 163 ada, 1 parsel ve 162 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1214 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi 163 ada, 1 parsel ve 162 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

335

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. Maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 tarih ve 1213 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. Maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

336

Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Semra KAHRAMAN’ın ücretinin belirlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 1 adet personelin Belediyemizde kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel statüsünde ataması yapılacak olan Semra KAHRAMAN’a 2014 mali yılında ödenecek ücretin belirlenmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 12.05.2014 tarih ve 336 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Kadro Ünvanı

2013 Tavan Ücret

2013 Öd. Net Ücret

 
 
 

1

Semra KAHRAMAN

7

Eğitmen

1.704,59

1.480

 

 

Kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan Semra KAHRAMAN’a, yukarıdaki tabloda belirtilen net ücretin 2014 mali yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

337

Yahyalı İlçesindeki Soğuk Hava Deposu ve Elma kalibrasyon tesisinin Yahyalı Belediyesine tahsis edilmesi talebi.

 

 

Meclis Üyeleri Esat ÖZTÜRK, Mehmet KEÇİBAŞ ve Ramazan YAPICI’nın yazılı önerisi ile, İl Özel İdaresi mülkiyetinde iken 6360 Sayılı kanunla Büyükşehir Belediyesine geçen Yahyalı İlçesindeki Soğuk Hava Deposu ve Elma kalibrasyon tesisinin Yahyalı Belediyesine tahsis edilmesi talep edilmiştir. Meclis Başkanı tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 79. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Özel İdaresi mülkiyetinde iken 6360 Sayılı kanunla Büyükşehir Belediyesine geçen Yahyalı İlçesindeki Soğuk Hava Deposu ve Elma kalibrasyon tesisinin Yahyalı Belediyesine 3 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönünde Meclis Üyeleri Levent BÜYÜKKEÇECİ ve Ömer ÖZUZUN’un vermiş oldukları yazılı önergeleri doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.05.2014

 

 

 

 

338

Yurtdışına görevlendirilen personlerin seyahatleri hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, Hollandanın Roterdam Şehrinde düzenlenen “AB Ülkelerine Trafik kazalarına Müdahale Uygulamalarının İncelenmesi Projesi’’ kapsamında İtfaiye Daresi Başkanı Aytekin KAHRAMAN, İtfaiye 3. Grup Amiri Mehmet YILDIZ, İtfaiye 1. Grup Çavuşu Bekir AKBULUT, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in , 05.02.2014 tarih ve 189 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin Meclis’in bilgilendirilmesi hususunda, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 10.05.2014 tarih ve 1555 sayılı yazıları okundu.

Hollandanın Roterdam Şehrinde düzenlenen “AB Ülkelerine Trafik kazalarına Müdahale Uygulamalarının İncelenmesi Projesi’’ kapsamında İtfaiye Daresi Başkanı Aytekin KAHRAMAN, İtfaiye 3. Grup Amiri Mehmet YILDIZ, İtfaiye 1. Grup Çavuşu Bekir AKBULUT, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 05.02.2014 tarih ve 189 sayılı kararı ile görevlendirildiklerine dair Meclis bilgilendirilmiştir.