2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.05.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 187

Konusu : İncesu Bld., Bahçesaray Mahallesi,

132 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi, 132 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave Nazım imar plan tadilat talebi hususunda yeniden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.05.2008 tarih ve 98 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında üst ölçekli planlara uygun olarak Revizyon Nazım İmar Planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-d-14-a ve K34-d-14-b Nazım İmar Planı Paftalarında Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Konut Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Su Deposu Alanı, Yeşil Alan ve yol olarak planlanması yönündeki Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 188

Konusu : Gesi Belediyesi, 30-43 pafta, 327 ada, 1 parselde NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, mülkiyeti Ali BEBÜTOĞLU adına kayıtlı 30-43 pafta, 327 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 06.05.2008 tarih ve 105 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesi, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda önerilen imar planı değişikliği, imar uygulamalarına uygun olmadığından, ayrıca her ne kadar ilave yeşil alan önerildiği açıklama raporunda ifade edilse de söz konusu parselde inşaat alanı artışı olduğu kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 189

Konusu : Kayseri İl Özel İdaresi, Gesi Belediyesi, 30-43 pafta, 304 ada, 1 parsel NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kayseri İl Özel İdaresi, Gesi Belediyesi, 30-43 pafta, 304 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 16.04.2008 tarih ve 92 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Özel İdaresinin talebi ile Gesi Belediyesi sınırları içerisindeki mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu imar planlarında Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Öğrenci Yurdu yapılmak üzere Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-23-a Nazım İmar Planı Paftasında Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 190

Konusu : Erkilet Belediyesi, Erkilet-Kayseri yolu

güzergahındaki onama sınırı içerisine alınan alanda 1/5000 ölçekli 33K nazım imar plan paftasında NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, Erkilet-Kayseri yolu güzergâhındaki onama sınırı içerisine alınan alanda 1/5000 ölçekli 33 K nazım imar plan paftasında, Nazım İmar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 06.05.2008 tarih ve 104 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fiilen Akaryakıt istasyonu olarak işletilen alan Nazım İmar Planında Akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı olup bu yerde LPG satışının da yapılabilmesi için bu alana LPG lejant işaretinin konulması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 33K Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yere LPG Lejant işaretinin konulması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 191

Konusu : Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesinde, 54 pafta, 6295 parsel nolu

taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesinde, mülkiyeti Erkilet Dayanışma ve Kültürel Vakfına ait, 54 pafta, 6295 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 06.05.2008 tarih ve 103 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesinin Mülkiyeti kendilerine ve vakıflara ait alanda İmar Planlarında Dini Tesis Alanı olarak planlı yerde fiilen yapılı bulunan Dini Tesis Alanı, ticaret alanı ve Özel İlköğretim Alanının Nazım İmar Planına işlenmesi talep edilmektedir. Bahsi geçen alanda yapılmak istenen plan tadilatına ilişkin belediyesi ve vakıflar ile yapılan görüşmeler neticesinde mülkiyeti vakıflara ait olan yerde M Ticaret işaretli Sosyal Tesis Alanı planlamasının uygun olacağı, dini Tesis Alanı ve ticaret alanlarının da fiili duruma göre plana işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 33L Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Dini Tesis Alanı, Ticaret Alanı ve M ticaret lejant işaretli Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan Tadilatının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 192

Konusu : Hisarcık Belediye meclisinin 01.04.2008 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediye meclisinin 01.04.2008 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 30.04.2008 tarih ve 94 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Turizm Kayak Merkezinde, Erciyes Üniversitesi adına tahsisli alanda 10 metrelik yolun güney istikametinde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, Belediyemiz tarafından yaptırılan turizm master planına uygun olarak söz konusu alanı da içine alan planlama çalışmaları devam ettiğinden, konunun bu planlarla birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, Hisarcık Belediye meclisinin 01.04.2008 tarih ve 12 sayılı kararının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 193

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih ve 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.05.2008 tarih ve 99 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.04.2008 tarihli kararlarından,

30 sayılı kararı ile, Sümer Mahallesinde imar adasındaki çekme mesafesinin kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

31 sayılı kararı ile, Mithatpaşa Mahallesinde, İlköğretim Alanı olarak planlı alandaki şahıs mülkiyetinin ilköğretim alanı dışına çıkartılarak mülkiyetten kaynaklanan sorunların giderilmesi için yapılan plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.04.2008 tarih, 30 ve 31 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 194

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 10.03.2008 tarih, 98 sayılı kararının tavzih edilmesi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 10.03.2008 tarih ve 98 sayılı kararı ile Mimarsinan Organize Sanayi alanı batısında bulunan alan Dini tesis alanı olarak planlanmıştır. 98 sayılı meclis kararında geçen ada nosunun sehven 1170 olarak yazıldığı anlaşıldığından, ada numarasının 1188 olarak tavzih edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 16.04.2008 tarih ve 93 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin, 10.03.2008 tarih, 98 sayılı kararındaki 1170 olarak yazılan ada nosunun 1188 olarak tavzih edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 195

Konusu : Talas Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 30.04.2008 tarih ve 97 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 07.04.2008 tarihli kararlarından,

35 sayılı kararı ile, Tablakaya Mahallesinde, 7 metrelik yaya yolu istikametinin uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi için kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

37 sayılı kararı ile, Yenidoğan Mahallesinde, Akaryakıt İstasyonu alanı olarak Planlı alana LPG Lejant işaretinin konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.12.2007 tarih, 558 sayılı kararı ile onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 07.04.2008 tarih, 35 ve 37 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 196

Konusu : Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan bazı parsellerde plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 205, 361, 362, 373, 378, 395, 396, 472 ve 473 nolu parsellerin bulunduğu alanda TOKİ tarafından hazırlatılan1/50.000 ölçekli çevre düzeni imar planı, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planlarının onaylanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.04.2008 tarih ve 95 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında TOKİ tarafından 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli planların yapılması talebi incelenmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Dini Tesis Alanı, İlköğretim Alanı, Kreş ve Kültürel Tesis Alanındaki emsal değerlerinin 1,20, Ticaret Alanı olarak planlı yerdeki emsal değerinin ise 1,60 olarak plana işlendiği anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki planlar ile Toki’nin yapmış olduğu planların uyumunun sağlanması amacı ile Dini Tesis Alanı, İlköğretim Alanı, Kreş ve Kültürel Tesis Alanındaki Emsal değerinin 0,60 olarak, Ticaret Alanındaki emsalin ise 1 olarak değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, TOKİ’nin talebinin 1/50.000, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli planlara işlenmesinin kabulünün uygun olacağı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ise yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek işlenmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 197

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih 46,47,48,49,50 ve 51 sayılı kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 06.05.2008 tarih ve 107 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye meclisinin 07.04.2008 tarihli kararlarından;

46 sayılı kararı ile, Keykubat Mevkiinde E=0.50 olan Ticaret adasının K1 kütle nizamda planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

47 sayılı kararı ile, Bağ ve Sayfiye Evi olarak planlı alanda imar adalarının birleştirilerek yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

48 sayılı kararı ile, Çaybağları Mevkiinde Belediyemiz Meclisinin 03.03.2008 tarih, 37 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planın bir kısmının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanmıştır. Öneri planlarda aynı bölgede talep edilen 186 pafta, 495 ada, 1,2,3,4,5,6,15,17,18,19 parsel, 508 pafta, 4599 ada, 1,2,3,4 parsel, 4603 ada, 1,2,5 parsel nolu taşınmazlarda yapılan plan değişikliğinin ve yine bu alanda bulunan 186 pafta, 452 ada, 62 parsel ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluyla ilgili görüşmeler devam ettiğinden, bu iki alanın onama sınırı dışında bırakılması kaydıyla yapılan 1/1000 ölçekli revizyon İmar Planı talebinin yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

49 sayılı kararı ile, Anafartalar Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerde 1/1000 ölçekli plana resmi kurum alanı ve E=0.9 ifadelerinin işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

50 sayılı kararı ile, Tontar Mevkiinde, Konut Alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.12.2007 tarih, 601 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

51 sayılı kararı ile, Tontar Mevkiinde 12 metrelik yolun 10 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

Melikgazi Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 46, 47, 49, 51 sayılı kararlarının kabulüne oybirliği ile, 48 sayılı kararının değiştirilerek kabulüne oyçokluğu ile, 50 sayılı karar hususunda hazırlanan komisyon raporunun ise, meclis kararında geçen “Bağ ve Sayfiye evi alanının konut alanı olarak planlanması yönünde 1/1000 ölçekli 28M -IV c öneri uygulama imar planları paftasının” şeklindeki ifadesinin eksik yazıldığı anlaşıldığından, bu alandaki ifadenin “Söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında yapılan Konut alanı, Dini tesis alanı ve Yeşil alan olarak planlanması yönünde 1/1000 ölçekli 28M-IVc ve 28M-IVb öneri uygulama imar planı paftalarında” şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 198

Konusu : Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 2502 ada, 4, 6, 7, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 2502 ada, 4, 6, 7, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 06.05.2008 tarih ve 106 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkiinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin Konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yeşil alan ve konut alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 199

Konusu : Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 1 pafta, 652 ve 648 parsellerin bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 1 pafta, 652 ve 648 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29 O nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 30.04.2008 tarih ve 96 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkiinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarındaki konut adalarının ve yeşil alanların birleştirilmesi talebinde bulunmaktadır. Konut alanlarının birleştirilmesi talebinin uygun olduğu ancak bu konunun 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile çözümlenmesinin uygun olacağı, Nazım İmar Planında Konut Alanı olarak planlı yerin yeşil alan olarak planlanması talebinin ise kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 29O Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yeşil alan olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 200

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 10.04.2008 tarih 41,42,43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 10.04.2008 tarih, 41, 42, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 06.05.2008 tarih ve 108 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye meclisinin 10.04.2008 tarihli kararlarından,

41 sayılı kararı ile, Sümer Mevkiinde, Spor Tesisi Alanı ve Yeşil Alan planlaması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.01.2008 tarih, 17 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

42 sayılı kararı ile, Şeker Fabrikası ve civarında hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.01.2008 tarih, 16 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

43 sayılı kararı ile, Kalenderhane Mevkiinde Tescilli Yapıların korunması amacıyla hazırlanan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kabul edilen 1/1000 ölçekli İmar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı,

44 sayılı kararı ile, Örnekevler Mahallesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında MİA alanı olarak planlı imar adasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven unutulan M ticaret lejant işaretinin plana işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye meclisinin 10.04.2008 tarih, 41 ve 43 sayılı kararlarının kabulüne oybirliği ile, 42 ve 44 sayılı kararlarının kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 201

Konusu : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Anbar Mevkii, 246 ve 277 parsel nolu taşınmazlarda NİP.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Anbar Mevkii, 246 ve 277 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31J Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.05.2008 tarih ve 102 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda fiilen yapılı tır garajının Nazım İmar Planına işlenmesi talep edilmektedir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Yol olarak Planlı yerin, Terminal Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Ticaret Alanı, Yeşil Alan ve yol olarak planlanması istenmektedir. Onama sınırı içerisinde Terminal Alanı olarak planlanan alan 5216 sayılı yasanın 7/c maddesi kapsamına girdiğinden, sadece bu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan müellifine hazırlatılmıştır.

1/5000 Ölçekli 31J Nazım İmar Planı Paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Terminal Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Ticaret Alanı, Yeşil Alan ve yol olarak planlanmasının, ayrıca Terminal Alanı olarak planlanan yerin 1/1000 ölçekli Planlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 202

Konusu : Erciyes Belediyesi sınırları içerisindeki kentsel sit

alanlarında koruma amaçlı İmar planlarının hazırlatılması için İller Bankasına yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Erciyes Belediyesinin koruma amaçlı İmar Planları hazırlanmamış olup, Erciyes Belediyesi sınırları içerisindeki kentsel sit alanlarında koruma amaçlı İmar planlarının hazırlatılması için İller Bankasına yetki verilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.05.2008 tarih ve 101 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Belediye Başkanlığının 09.04.2008 tarih ve 125 sayılı yazısı ile Talas İlçesi Erciyes Belediyesi sınırları içerisinde, Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.06.2007 tarih ve 844 sayılı kararı ile tescil edilen kentsel sit alanlarında, koruma amaçlı imar planı yapımı/yaptırılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesi ve Tarihi Kentler Birliği tarafından söz konusu imar planı yapım işi için Erciyes Belediyesine tahsis edilen 35.000-YTL’lik ödeneğin kullanım yetkisinin Kayseri Büyükşehir Belediyesine verilmesi/aktarılması, -5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması” hakkında Kanun ile Erciyes Belediyesi’nin Talas Belediyesi’ne mahalle olarak bağlanacağından- talep edilmektedir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 5226 sayılı Kanunla değişik 17. maddesinde “Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekte plan uygulamasını durdurur. Sit alanının etkileşim çevresine ilişkin varsa 1/25.000 ölçekli plân kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilerek ilgili idarelerce onaylanır…” denilmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 09.04.2007 tarih ve 168 sayılı Meclis kararı ile; Kocasinan İlçesi Engir Gölü (I. ve III. Derece Doğal Sit Alanı), Melikgazi İlçesi (Gesi Kentsel Sit Alanı ve Tavlusun-Germir Kentsel Sit Alanı), Talas İlçesi (Kuruköprü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) için koruma amaçlı imar planlarının yapım işi için İller Bankasına yetki verilmesi onanmıştır. Söz konusu alanlarda koruma amaçlı imar planları, 14.10.2006 tarih ve 26319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre finansmanı %25’I Belediyesinden %75’i ise Belediyelerin Kentsel Altyapı Finansmanına katkı sağlamak amacı ile Maliye Bakanlığı Kanunun ve bu Kanunun 28. Maddesine istinaden yürürlüğe giren İller Bankası Uygulama Yönetmeliği esaslar dairesinde imar planı (jeolojik /jeoteknik etüdler dahil) yapım işi İller Bankası tarafından yürütülmektedir.

Koruma amaçlı imar planları hazırlanmamış olan Erciyes Belediyesi sınırları içerisindeki kentsel sit alanlarındakoruma amaçlı imar planlarının hazırlatılması için İller Bankasına yetki verilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 12.05.2008

Karar No : 203

Konusu : Melikgazi Belediyesine Esenyurt Mahallesi, 3316 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Esenyurt Mahallesi, 3316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.05.2008 tarih ve 100 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 28M Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yere LPG Lejant işaretinin konulması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 204

Konusu : Gesi Belediyesi’nce yeni açılan cadde sokaklarına isim verilmesi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi’nce yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 29.04.2008 tarih ve 14 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. maddesi gereğince;

Fatih Mahallesinde yeni oluşturulan Bulvara, Osman Gazi Bulvarı isminin verilmesi,

Fatih Mahallesinde yeni oluşturulan Caddeye, Toros Caddesi isminin verilmesi,

Fatih Mahallesinde yeni oluşturulan Sokaklara, Atlas Sokak, Bahar Sokak, Balaban Sokak, Cennet Sokak, Çakır Sokak, Dekor Sokak, Dergah Sokak, Deva Sokak, Ensar Sokak, Güzide Sokak, Hanedan Sokak, Kafkas Sokak, Sabır Sokak, Salkım Sokak, Tertip Sokak ve Firuze Sokak isimlerinin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 205

Konusu : Şehit Ahmet İnci’nin isminin cadde, sokak veya bulvara verilmesi talebi

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi, Şehit annesi Rafet İnci’nin müracaatı ile oğlu Şehit Ahmet İnci isminin ilimizdeki bir bulvar, cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 29.04.2008 tarih ve 13 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin, 28.05.2004 tarih ve 16 sayılı kararı ile şehit isimlerinin verilmesi için bir anıt yaptırılarak orada yaşatılmasına karar verilmiş olduğundan, Şehit Ahmet İNCİ isminin de orada değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 206

Konusu : Yurt içinde ve dışında başarı gösteren milli Sporculara verilecek Proksimty kartında

Değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7.maddesinin (m) fıkrası gereğince, Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösterip, Milli sporcu olduğunu belgelendiren kişilere her yıl 730 binişlik proksimty kart verilmesi kararlaştırılmış idi, şimdi ise sporcuların içinde bulunduğu yılı kapsayan belgenin ibrasına müteakip başarılı olduğu yıl için geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile 730 binişlik kart verilmesi şeklinde değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 01.05.2008 tarih ve 32 nolu Plan ve Bütçe komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2007 tarih ve 452 sayılı kararının 4.maddesinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (m) fıkrası gereğince Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösterip, Milli sporcu olduğunu belgelendiren kişilere her yıl 730 binişlik proksimty kart verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ancak; Uygulamada aksaklıklara sebep verdiği için söz konusu kararın; her yıl yerine sadece “Milli sporcu olduğunu belgelendiren kişilere içinde bulunduğu yılı kapsayan belgenin ibrasına müteakip başarılı olduğu yıl için geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile 730 binişlik kart verilmesi’’ şeklinde değiştirilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 207

Konusu : Sözleşmeli personel çalıştırılması.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 3 adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 15.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/512 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sayılı Belediye kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca;

 

 

S.No

 

Adı Soyadı

 

Kadro Karşılığı

Net Tavan Ücret

Belirlenen Net ücret

Kad.Ünv

K/D

1

M.Fatih YAPRAK

Mak.Müh.

Mühendis

5

1,679,87

1,400,00

2

Ersan ONAN

Sistem ANALİSTİ

Çözümleyici

6

1,144,96

1,140,00

3

Erkan ATAY

Motor TEKNİSYENİ

Teknisyen

10

1,039,75

900,00

 

3 adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin yukarıda belirtildiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 208

Konusu : Şehit Nevzat DEMİRCAN isminin Bulvar, Cadde veya Sokağa veya bulvara verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Şehit Piyade Çavuş Nevzat DEMİRCAN isminin, şehrimizde bulunan Bulvar, Cadde veya Sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 05.05.2008 tarih ve M.38.0. KBB.0.14/03/98 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit Piyade Çavuş Nevzat DEMİRCAN isminin, şehrimizde bulunan Bulvar, Cadde veya Sokağa verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 209

Konusu : CSD-01-94 referans nolu Kayseri İtfaiyesi AB yolunda proje uygulama kararının alınması ve temsil/ilzama, proje belgelerini imzalama yetkisi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Kayseri İtfaiyesi AB yolunda başlıklı proje için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’a, Belediyeyi temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 01.05.2008 tarih ve M.38.0. KBB.0.23/1457 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; AB’nin açmış olduğu Şehir ve Belediyeler hibe proğramı kapsamı içerisinde,“CSD-01-94 referans nolu ve Kayseri İtfaiyesi AB yolunda başlıklı proje uygulama kararının alınmasına’’ ayrıca bu hususta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’a, Belediyeyi temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 210

Konusu : Belediyemizin 2007 yılı Kesin Hesabı.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2007 mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-11 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2007 mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 211

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 48 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 48 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1119–1378 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 48 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 212

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Aydınlar Mevkii 2 pafta, 1309 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Aydınlar Mevkii, 2 pafta, 1309 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1068–1331 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Aydınlar Mevkii, 2 pafta, 1309 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 213

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Tavukçu Mahallesinde

koruma amaçlı imar planındaki kentsel sit sınırının genişletilmesine yönelik NİP.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavukçu Mahallesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararına istinaden, Koruma amaçlı imar planındaki kentsel sit sınırının genişletilmesine yönelik nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1121–1369 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tavukçu Mahallesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararına istinaden, Koruma amaçlı imar planındaki kentsel sit sınırının genişletilmesine yönelik nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 214

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 28 pafta, 1439 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 28 pafta, 1439 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.931–1226 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 28 pafta, 1439 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-b3, K34-b4 ve 31J nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 215

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 61,62,63,64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 61,62,63,64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1106–1379 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 61,62,63,64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 216

Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İncesu İlçesi, Kayaaltı mevkiinde imar planı değişikliği.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İncesu İlçesi, Kayaaltı mevkiinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1074–1352 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İncesu İlçesi, Kayaaltı mevkiinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 217

Konusu : Gesi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1114–1365 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 218

Konusu : Erkilet Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 20 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.825–1136 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 219

Konusu : Mimarsinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih ve 32 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih ve 32 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.925–1227 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 220

Konusu : Kuruköprü Belediyesinin, Hali hazır haritaları ile

nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için hazırlanan planların görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kuruköprü Belediyesinin, Hali hazır haritaları ile nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacı ile yeniden hazırlanan planların görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1143–1411 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuruköprü Belediyesinin, Hali hazır haritaları ile nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacı ile yeniden hazırlanan planların görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 221

Konusu : Güneşli Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 188 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Güneşli Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 188 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.580–878 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Güneşli Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 188 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli mevzii imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 222

Konusu : İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahellesi, 6 pafta 1607 nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahellesi, 6 pafta 1607 nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1105–1384 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahellesi, 6 pafta 1607 nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34-D-05-C ve K34-C-01-D nazım imar plan paftasında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 223

Konusu : İncesu Belediyesinin, Saraycık Köyü, 8 pafta, 340 nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Saraycık Köyü, 8 pafta, 340 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1109–1385 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Saraycık Köyü, 8 pafta, 340 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-a ve K34-c-01-b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Eğitim tesisi olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 224

Konusu : Kuşcu Belediyesi, 154 ada, 84 ve 87 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kuşçu Belediyesi sınırları içerisinde Sarıağaç Mevkiinde mülkiyeti belediyemize ait, 154 ada, 84 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1144–1413 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuşçu Belediyesi sınırları içerisinde Sarıağaç Mevkiinde mülkiyeti belediyemize ait, 154 ada, 84 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 225

Konusu : Turan Belediyesinin, 15 metrelik yolun Batı istikametinde kaydırılması yönünde NİP talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Turan Belediyesinin, 15 metrelik yolun Batı istikametinde kaydırılması yönünde nazım imar plan tadilatının görüşülmesi talebi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E .25.1141–1405 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Turan Belediyesinin, 15 metrelik yolun Batı istikametinde kaydırılması yönünde nazım imar plan tadilatının görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 226

Konusu : Talas Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 55 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1138–1404 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 227

Konusu : Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde NİP talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerde nazım imar plan tadilatının görüşülmesi talebi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1115–1370 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerde nazım imar plan tadilatının görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 228

Konusu : Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1136–1402 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 229

Konusu : Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih ve 20 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1137–1403 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 230

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mevkiine Park-Bahçe yapımı talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller mevkii 204 pafta, 1870 ada, ve 2 parselde bulunan yerde yürüyüş yolları, yeşil alanlar (park bahçe tanzimi) çocuk oyun gurupları ve oturma kamelyalarının Büyükşehir Belediyesince tanzim edilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 09.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.11/1598 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller mevkii 204 pafta, 1870 ada, ve 2 parselde bulunan yerde yürüyüş yolları, yeşil alanlar (park bahçe tanzimi) çocuk oyun gurupları ve oturma kamelyalarının Büyükşehir Belediyesince tanzim edilmesi talebi, oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 231

Konusu : Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde

Bahçelik ve Park alanlarının Büyükşehir Belediyesince yaptırılması talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy mahallesi, 2 pafta, 29 ada, 2 nolu 352.572m2 lik askeri alanın meskün mahal içerisinde kalması sebebiyle, Mahalle sakinlerince yıkılan duvarlarının onarımı ile bağlık, bahçelik ve park alanlarının Büyükşehir Belediyesi tarafınca yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.11/1648 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy mahallesi, 2 pafta, 29 ada, 2 nolu 352.572m2 lik askeri alanın meskün mahal içerisinde kalması sebebiyle, Mahalle sakinlerince yıkılan duvarlarının onarımı ile bağlık, bahçelik ve park alanlarının Büyükşehir Belediyesi tarafınca yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.05.2008

Karar No : 232

Konusu : Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması talebi.

 

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir YILDIZ’ın yazılı talebi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin 49/7. maddesinde değişiklik yapılması talebi Meclis gündeminin 46. maddesi olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin 49/7. maddesinde değişiklik yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.