2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.03.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 12.03.2010

Karar No : 130

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan- Demokrasi Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait,

6072 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan- Demokrasi Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 6072 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.03.2010 tarih ve 51 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda, TOKİ 4. ve 5. etap Bina sakinlerinin talebine istinaden dini tesis alanı planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-23-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, dini tesis alanı olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.03.2010

Karar No : 131

Konusu : Yenidoğan Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 132 ada 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Yenidoğan Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 132 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.03.2010 tarih ve 53 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenidoğan Mahallesinde yaklaşık 20 yıl önce yapılmış şu an itibarı ile atıl vazıyette bulunan binanın, bahsi geçen kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarındaki yapılara aykırı düşmeyecek şekilde fiili duruma uygun olarak imar planına işlenmesi ve bu alanın ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir. Kaldırılan yeşil alana karşılık mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 3791 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu Belediye Hizmet alanı olarak planlı alanın doğusu yeşil alan olarak önerilmiştir.

1/5000 ölçekli 30K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, yeşil alan olarak planlı yerin ticaret alanı, Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerin de yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.03.2010

Karar No : 132

Konusu : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu Çalışma Usul ve Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Belediyemizce hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu Çalışma Usul ve Yönetmeliği hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.03.2010 tarih ve 50 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yer alan kamusal alanlarda kaliteli mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesi, nitelikli mimarinin uygulanması ve estetik çözümlere ulaşılmasını sağlamak amacıyla, 3194 Sayılı Kanunun 1 ve 21. maddeleri, 5393 Sayılı Kanunun 15. maddesinin B bendi ile 5216 sayılı kanunun 1-7/g ve 27. maddelerindeki esaslara dayanılarak hazırlanan 12 maddeden oluşan “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliği” nin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.03.2010

Karar No : 133

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.03.2010 tarih ve 49 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, İlçe Merkezinin revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2009 tarih, 44 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih ve 19 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.03.2010

Karar No : 134

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ve 69 sayılı

kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ve 69 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.03.2010 tarih ve 52 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.03.2010 tarihli kararlarından;

67 sayılı kararı ile; Danışmentgazi Mahallesi ve Mimarsinan-Dere Mahallesinde mülkiyeti Belediyesine ait yeşil alan olarak planlı yerlerin trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

68 sayılı kararı ile; Keykubat Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla imar adasında inşaat alanı artışı olmaması koşuluyla yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

69 sayılı kararı ile; Anbar mevkiinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.12.2009 tarih, 482 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih, 67, 68, 69 sayılı kararlarının kabulünün, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ve 66 sayılı kararlarının ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.