2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.11.2012 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

 

Toplantı Yılı :2012

Top. Tarihi : 12.11.2012 Toplantı No : 11

Karar No : 704 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediyesinin 2013 Mali Yılı Oturum No : 1

performans Programının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kanununun 9. Maddesi ile 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 30.10.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.01.12.05-602.08-2002 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kanununun 9. Maddesi ile 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi hükümlerince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programı tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

705

Melikgazi Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kanununun 9. Maddesi ile 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi hükümlerince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2013 Mali Yılı performans Programının görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 30.10.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.01.12.05-602.08-2000 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kanununun 9. Maddesi ile 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi hükümlerince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programı tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

706

Talas Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kanununun 9. Maddesi ile 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi hükümlerince hazırlanan Talas Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 30.10.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.01.12.05-602.08-2001 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kanununun 9. Maddesi ile 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi hükümlerince hazırlanan Talas Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programı tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Toplantı Yılı :2012

Top. Tarihi : 12.11.2012 Toplantı No : 11

Karar No : 707 Birleşim No : 1

Konusu : Belediyemiz ve 5 adet İlçe Belediyesinin Oturum No : 1

2013 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin

incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan Belediyemiz ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.11.2012 tarih ve M.38.0.1.KBB.0.12-02/35 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan Belediyemiz ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Toplantı Yılı :2012

Top. Tarihi : 12.11.2012 Toplantı No : 11

Karar No : 708 Birleşim No : 1

Konusu : Belediyemizin 2013 Mali Yılı Gelir Oturum No :1

Tarifesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 19.10.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-549 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi (g) fıkrası, 23. maddesinin (e) ve (m) fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereğince, Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

709

Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi, 6700 ada, 11 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi 6700 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.11.2012 tarih ve 294 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında DÜÇ ( Devlet Üretme Çiftliği) olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine, mülkiyeti maliye hazinesine ait söz konusu parselin “Eğitim Tesisi” olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili olumlu kurum görüşü alındığı takdirde, yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

710

Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.10.2012 tarih ve 292 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bahsi geçen parselin bulunduğu alan ve civarında, konut alanı, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, yeniden planlanmasını istemektedir. Tadilat talebine ilişkin yerinde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan öneri planın uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

711

Melikgazi Belediyesi’nin Becen Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi’nin güneyinde 1/5000 ölçekli K34-c-10-c ve K34-c-15-b paftalarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.11.2012 tarih ve 295 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi’nin güneyinde ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır. İlave nazım imar planı ile ilgili çalışmalar halen devam etmekte olup, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

712

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’ndeki Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile 3264 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile mera vasıflı 3264 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmakta olup; K35-D2 pafta numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planında “diğer tarım ve tarım dışı alanlar” olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.11.2012 tarih ve 296 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talebin 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte değerlendirilmesi uygun bulunmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılabilmesi için imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ile talebe ilişkin öneri planlarının hazırlanmadığı görülmüş olup, talebin bu eksiklikler giderildikten sonra yeniden değerlendirilebileceği kanaatine varıldığından talebin bu nedenle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

713

Talas Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 155 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 155 sayılı kararının, incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.10.2012 tarih ve 285 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 155 sayılı karar ile Talas Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsisli Yukarı Mahalle, 3046 parseldeki Karakol Alanı’nın, 1331, 1332 ve 1333 parseldeki Resmi Kurum Alanı’nın (Karakol-Karakol Konutlar) Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanması ve Harman Mahallesi 1263 ada 2 parseldeki Emniyet Hizmet Alanı’nın parsel tesciline uygun hale getirilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

714

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 188 ve 189 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 188 ve 189 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.11.2012 tarih ve 297 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarihli kararlarından;

188 sayılı kararı ile; Hacısaki Mahallesinde ticaret alanı olarak planlı alanda imar planı ile kadastro verileri arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

189 sayılı kararı ile; Kocasinan belediyesi sınırları içerisinde Emniyet genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazların “Emniyet Hizmet Alanı” ve “Emniyet Lojman Alanı” olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, yeniden imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 188 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, 189 sayılı kararının ise yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 188 ve 189 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

715

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 213 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 213 sayılı kararının, incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 31.10.2012 tarih ve 289 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi’nde konaklama tesisi alanı olarak planlı yerdeki imar adasının, kadastro sınırına uygun olarak imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, bahsi geçen alanda yapılmak istenen plan değişikliğine ilişkin muvafakatlar eksik olduğundan, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 213 sayılı kararının yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

716

Belediyemizin ait İmar Yönetmeliğinin yeniden hazırlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Belediyemize ait, İmar Yönetmeliğinin; 31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 14. maddesiyle 3194 Sayılı İmar Kanununa Ek Madde 5 ve Geçici 14. Madde eklenmiş olup, yönetmeliğin yeniden değerlendirilerek belirtilen kriterlere göre hazırlanması talebi hususunda hazırlanan 31.10.2012 tarih ve 290 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemize ait, İmar Yönetmeliğinin, yeniden değerlendirilerek, belirlenen kriterlere göre hazırlanması talebinin konu ile ilgili çalışmalar tamamlanana kadar komisyon gündeminde kalmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

717

İmar planlarında bütünlüğün sağlanması ve imar uygulamaları plan notları ve lejant çalışmasının yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, İmar planlarında uygulama bütünlüğü sağlanması ve imar planlarındaki uygulamaya yönelik hususları açıklayan ve plan müellifince hazırlanan belediyemiz imar uygulamaları plan notları ve lejant çalışmasının yeniden değerlendirilmesi talebi hususunun görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 31.10.2012 tarih ve 291 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; imar planlarında uygulamada ortak bir dil oluşturulması ve buna yönelik hususların açıklanması, plan müellifi tarafından hazırlanmış olan plan notları ile lejantın yeniden değerlendirilmesi talebi hususunda yapılan çalışmalar tamamlanana kadar konunun komisyon gündeminde kalmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

718

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Melikgazi İlçesi, 7575 ada, 1 parsel ve 7576 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Melikgazi İlçesi, 7575 ada, 1 parsel ve 7576 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.10.2012 tarih ve 286 sayılı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Talas Mahallesi’nde mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir.

Bahsi geçen alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesisi alanı ve yeşil alan olarak planlı olup, söz konusu sağlık tesisi alanının yetersiz olmasından dolayı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün hazırladığı öneri plan doğrultusunda alanın yeniden düzenlenmesi istenmektedir. Gönderilen öneride yeşil alan azalması olması ve yerine yeşil alan önerilmemesi nedeniyle öneri sağlık tesisi alanı küçültülerek, planda yeşil alan kaybı olmayacak şekilde yeni bir öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli 29N imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanın sağlık tesisi alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

719

Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1778 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1778 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.10.2012 tarihli ve 284 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde Bahsi geçen alan mevcut imar planında ticaret alanı olarak planlı olup, alanın konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde,1/5000 ölçekli K35-A-22-C imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

720

Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 2 ada, 73 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 2 ada, 73 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.10.2012 tarihli ve 280 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;, söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında rekreasyon alanı, bir kısmı da spor tesisi alanı ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi üzerine, bahsi geçen parsel ile ilgili kamulaştırmasız el atmadan dolayı dava açıldığını, bu alanda herhangi bir tesisin bulunmadığını, parsel ve çevresinin spor alanı olarak planlanması yönünde Genel Müdürlüğün talebi olmadığını belirterek, bu bölgenin spor tesisi alanından çıkarılması için plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

I.Hukuk Müşavirliğimizin 31.05.2012 tarih, 976 sayılı yazısı ve plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

721

Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2012 tarihli ve 298 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, kreş yapılması amacıyla sosyal tesis alanı olarak planlı yerin doğu yönünde genişletilmesini istemektedir. Tadilat talebine ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

722

Kocasinan Belediyesi’nin, Talatpaşa Mahallesi, 3328 ada, 75 parselde NİP değişikliği talebi.

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Talatpaşa Mahallesi, 3328 ada, 75 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31.10.2012 tarihli ve 287 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı, park alanı, otopark ve yol olarak planlıdır. Parsel malikleri Kocasinan Belediyesi’ne başvurarak parselin büyük bir kısmının yol ve yeşil alan olarak planlı olmasından dolayı mağdur olduklarını belirterek bu alan ile ilgili değişiklik önerilerini tarafımıza göndermiştir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

723

Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 783 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 783 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.10.2012 tarihli ve 283 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin tamamının konut alanı olarak planlanmasını istemektedir. Plan müellifinin olumsuz görüşü ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin, 27.maddesinde belirtildiği üzere, kaldırılan yeşil alana eşdeğer büyüklükte yeni bir yeşil alan önerilmediğinden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

724

Melikgazi Belediyesi’nin, Tınaztepe Mahallesi, 6577 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Tınaztepe Mahallesi, 6577 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31.10.2012 tarihli ve 288 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe Mahallesi’nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden, söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki ilköğretim alanı olarak planlı yerin güneyinin, sosyal tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir. Tadilat talebine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

725

Kocasinan Belediyesi’nin, Vatan Mahallesi, 6177 ve 6178 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Vatan Mahallesi, 6177 ve 6178 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2012 tarihli ve 299 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 6177 ve 6178 parseller 1/1000 ölçekli vatan köy yerleşim alanı imar planında sağlık tesisi alanı, bir kısmı da parsellerin güneyinde yer alan 6176 parsel ile birlikte ibadet yeri olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, bölgedeki ifraz işlemleri yürürlükteki plana uygun şekilde yapılmadığı, sağlık tesisi alanı olarak planlı alan üzerine cami inşaatı yapılmış olduğunu belirterek, planlar ile kadastro verileri arasındaki bu uyumsuzluğun plan değişikliği yolu ile çözülmesi gerektiğini, ayrıca Vatan yerleşiminin yürürlükteki 1/1000 ölçekli köy yerleşim alanı planının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

726

Kocasinan Belediyesi’nin, Kavakyazı Mahallesi, 121 pafta, 853 ada, 682 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Kavakyazı Mahallesi, 121 pafta, 853 ada, 682 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.10.2012 tarihli ve 281 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve çocuk bahçesi alanı olarak planlıdır. Parsel malikinin parselin kuzeyinde bulunan çocuk bahçesinin kaldırılması yönündeki talebine istinaden, Kocasinan Belediyesi konunun öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiğini belirterek görüşülmesini istemektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

727

Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mah. 372 pafta, 4206 ada, 1, 2 parsel, 3796 ada, 3, 4, 5 parsel, 3795 ada, 1, 3, 4, 5 parsel ile 4376 ada, 7, 8 parsellerde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 372 pafta, 4206 ada, 1, 2 parsel, 3796 ada, 3, 4, 5 parsel, 3795 ada, 1, 3, 4, 5 parsel ile 4376 ada, 7, 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2012 tarih ve 300 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsellerden fiilen Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak faaliyet gösteren 372 pafta, 4376 ada, 7,8 parseller ile 3795 ada, 1,3,4, ve 5 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret Alanı ve yol olarak planlıdır. Bu alanın kavşakta kalması ve Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapılmasına uygun şartları taşımamasından dolayı, parsel maliklerinin yine mülkiyeti kendilerine ait, imar planlarında ticaret alanı ve konut alanı olarak planlı mevcut akaryakıt istasyonunun yaklaşık 100 metre batısında bulunan 3796 ada, 3, 4, 5 parseller ile 4206 ada, 1,2 parsellerin bulunduğu alana taşınması talep edilmektedir.

1995 yılından bu yana akaryakıt istasyonu olarak faaliyet gösterilen alanda Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2011/1058 esas 2012/89 karar sayılı ilamıyla kazanılmış hakkın devam etmesini gerektirecek şekilde karar verilmiştir. Ancak imar planları fiili durumla uyuşmamakta olduğundan söz konusu taşınma talebi tarafımızca uygun görülmüştür.

Yeni taşınmazda oluşacak değer artışı Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve 1.500.000,00 TL şerefiye bedelinin ödenmesi uygun bulunmuştur.

1/5000 ölçekli 31L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı, konut alanı ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından belirlenen kriterlere göre Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağını yönünde hazırlanan İmar ve Bayırlık, Plan ve Bütçe Komisyonun ortak raporunun, Meclis Üyeleri Osman ÇİMEN, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun yazılı önergesi ile, Komisyon raporunda belirtilen 1.500.000.00 TL bedelin yarısının Kocasinan Belediyesine, diğer yarısının Büyükşehir Belediyesine ödenmesi, ayrıca Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile ikinci paragrafta yazılı olan fiilen Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak faaliyet gösteren ibaresindeki LPG yazısının kaldırılması ve raporda geçen şerefiye bedeli ibaresininde bağış şeklinde değiştirilerek komisyon raporunun bu şekilde kabulünün uygun alacağı yönündeki tekliflerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

728

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 358 ada, 1 parselde nazım imar planı değişikliği talebi.

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 358 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.11.2012 tarih ve 301 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında Pazar alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, bahsi geçen alanda bölgenin ihtiyacı olan ticari faaliyetlerin yer alabileceği yapıların yapılarak bölgeye hizmet etmesinin planlandığını belirterek, Pazar alanı olarak planlı alanın bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

729

İncesu Belediyesi’nin, Kızılören Mah. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü’nün revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Kızılören Mahallesi’nde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.11.2012 tarih ve 302 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Kızılören Mahallesi’nde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü’nün talebi ve uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır. Revizyon nazım imar planı ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

730

Talas Belediyesi’nin, Yukarı Mahallede 59 pafta, 212 ada, 3 parselde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Yukarı Mahallede, mülkiyeti şahsa ait, 59 pafta, 212 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.11.2012 tarih ve 303 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Yukarı Mahalledeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı alanın turizm tesisi alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu alanda yapılmak istenen plan değişikliğinin üst ölçekli plan ana kararlarını bozucu nitelikte olması ve talebin parsel bazında olması nedeniyle şehircilik esasları ve planlama ilkelerine uygun olmadığı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

731

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 8910 parselde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 8910 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan 19.10.2012 tarih ve 282 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebi üzerine, imar haklarının tek bir imar adasında toplanması yönünde plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 33K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki konut alanı ve park alanının yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

732

Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, 10591 ada, 80 parselde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, 10591 ada, 80 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.11.2012 tarih ve 304 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi'ndeki, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar planında bağ ve sayfiye alanı, park alanı olarak planlı olup, park alanının imar planından kaldırılarak bağ ve sayfiye alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Plan müellifinin olumsuz görüşü ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. Bölüm (İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar), 27.maddesinin 2. bendinde belirtildiği üzere, kaldırılan yeşil alana eşdeğer büyüklükte yeni bir yeşil alan önerilmediğinden, imar planı tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

733

Melikgazi Belediyesi’nin, İnecik Mahallesi, 1439 ada, 28 parselde mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, İnecik Mahallesi, 1439 ada, 28 parsel (22A uygulama sonucu 11884 ada, 28 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.11.2012 tarih ve 305 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmamaktadır. Bahsi geçen taşınmaz 1/25000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğun konut alanı (bağ ve sayfiye evi alanı) ve yol olarak planlı olup, Akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlanması istenmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

734

Kocasinan Belediyesi’nin, Gömeç Mahallesi, 3 pafta, 2644 parselde nazım imar planı değişikliği talebi.

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Gömeç Mahallesi, 3 pafta, 2644 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan 31.10.2012 tarih ve 293 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz imar planlarında Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanının Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün kamulaştırma sınırına göre yeniden düzenlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-19-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanının yol aksına göre yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

735

Hacılar Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.11.2012 tarih ve 306 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisli olduğu belirtilen Resmi Kurum Alanı olarak planlı alanın Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, Hacılar Belediye Meclisi’nin 01.10.2012 tarih, 50 sayılı kararının yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkine hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

736

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 224 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 224 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.11.2012 tarih ve 307 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde, onama sınırı içerisindeki, ayrık nizam 7 kat, TAKS=0,20 ve KAKS=1,4 konut alanı olarak planlı yerlerin, inşaat alanları değişmeyecek şekilde, TAKS değerinin kaldırılarak, * işaretinin konulup, “yönetmelikte belirtilen %40 Taks sınırını geçmemek şartı ile ilgili imar adalarında yapılacak yapıların, taban alanları bina izdüşümünü geçmeyecek şekilde yapılaşacaktır.” plan notu geçerli olup, yan bahçe çekme mesafelerinin ve kat adetlerinin de kaldırılarak mevcut KAKS değerinin 1,40 olacak şekilde yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, kutulu sistemde TAKS değerinin yerine önerilen * işaretinin imar adası içerisine konulması, TAKS=0,40 ifadesinin kutulu sistemde ilgili yerine yazılması, ayrıca “…yan bahçe çekme mesafeleri…” ifadesinin yeniden düzenlenerek “…bahçe çekme mesafeleri…” olarak değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 224 sayılı kararının yukarda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

737

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih, 197, 198, 199, 200 ve 202 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih, 197, 198, 199, 200 ve 202 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.11.2012 tarih ve 308 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarihli kararlarından;

197 sayılı kararı ile, Molu Mahallesi’nde 1/1000 ölçekli köy yerleşim planlarında konut alanı olarak planlı alanın tescile uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmadığından 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre incelenmesi mümkün olmamaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planları yapıldıktan sonra değerlendirilmek üzere, talebin reddinin uygun olacağı,

198 sayılı kararı ile, Pervane Mahallesi’nde Resmi Kurum Alanı olarak planlı alanda kamu hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için Emsal değerinin 0.9 olacak şekilde düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

199 sayılı kararı ile, Sümer Mahallesi’nde “M” lejant işaretli Kültürel Tesis Alanı olarak planlı yerin E=1.60 olacak şekilde yeniden planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

200 sayılı kararı ile, Uğurevler Mahallesi’nde konut alanı olarak planlı 6947 ada, 11, 12, 13, 14 numaralı parseller, 5063 ada 1, 2 numaralı parseller ve 3251 ada 8, 9, 10 numaralı parsellerin bulunduğu alanın mülkiyet durumu dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

202 sayılı kararı ile, Karpuzatan Mahallesi’nde, Sağlık Tesisi Alanı (hastane), otopark, yeşil alan ve yol olarak planlı alanın konut alanı, yeşil alan, otopark ve yol olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, TAKS=0.40 ifadesinin eklenmesi kaydıyla, Belediyemiz Meclisinin 14.05.2012 tarih, 296 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.10.2012 tarih, 197 sayılı kararının reddinin, 198 ve 200 sayılı kararlarının kabulünün, 199 sayılı kararının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin, 202 sayılı kararının ise değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih 198 ve 202 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 197, 199 ve 200 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

738

Hacılar Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.11.2012 tarih ve 309 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akyazı mevkiinde Kültürel Tesis Alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak, İlköğretim Alanı olarak planlı yerinde Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, Hacılar Belediye Meclisi’nin 01.10.2012 tarih ve 49 sayılı kararının yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

739

Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarının kendileri için ücretsiz olması talebi.

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarının kendileri için ücretsiz olması talebi hususunda hazırlanan 06.11.2012 tarih ve 14 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarının kendileri için ücretsiz olması talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

740

Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi’nde yeni açılan bulvara Av. Cansu ALTINTAŞ isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi’nde yeni açılan bulvara Av. Cansu ALTINTAŞ isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 31.10.2012 tarih ve 14 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde belirtilen yerde yeni açılan bulvar bulunmadığı, bahsi geçen caddenin isminin İğdelidere Caddesi olduğu anlaşılmıştır.

31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetenin, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Av. Cansu ALTINTAŞ isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

741

Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, Seher Bulvarı üzerinde bulunan çıkmaz sokağa, Bengi veya Bengisu sokak isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, Seher Bulvarı üzerinde bulunan çıkmaz sokağa, Bengi veya Bengisu sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 31.10.2012 tarih ve 15 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pempe BENGİ’nin 21.09.2012 tarihli dilekçesiyle Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, Seher Bulvarı üzerinde bulunan çıkmaz sokağa, Bengi veya Bengisu sokak isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

742

Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi’nde yeni açılan sokağa isim verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi’nde yeni açılan sokağa isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan 31.10.2012 tarih ve 16 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İsmail AYDEN’in 14.09.2012 tarihli dilekçesinde belirtmiş olduğu sokak isimlerinden biri olan, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesinde yeni açılan sokağa Hicret Sokağı isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

743

Hacılar İlçesi, Yukarı Mahallesi’nde yeni açılan sokağa Selvi Sokak isminin verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Hacılar İlçesi, Yukarı Mahallesi’nde yeni açılan sokağa Selvi Sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 31.10.2012 tarih ve 17 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlyas DAĞLI’nın 01.10.2012 tarihli dilekçesiyle Hacılar İlçesi, Yukarı Mahallesi’nde yeni açılan sokağa Selvi Sokak isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

744

KASKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi.

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, KASKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 31.10.2012 tarih ve 18 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun, KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

745

Hatice HİSARCIKLIOĞLU ile yapılacak protokol için imza yetkisi verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Hatice HİSARCIKLIOĞLU ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında; Hatice HİSARCIKLIOĞLU’nun Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/21 esas sayılı dava dosyasından feragat etmesi ve Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 958 Ada 2 parsel numaralı taşınmazdaki 1/12 hissesini (388,67 m2) Belediyemize bağışlaması karşılığında, Kocasinan İlçesi Sanayi Mahallesi 9. Caddede bulunan Belediyemize ait tesise (Eski İtfaiye Binası) isminin verilmesi hususunda protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliği’nin 01.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.61.02.00-301.-299 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hatice HİSARCIKLIOĞLU ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında; Hatice HİSARCIKLIOĞLU’nun Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/21 esas sayılı dava dosyasından feragat etmesi ve Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 958 Ada 2 parsel numaralı taşınmazdaki 1/12 hissesini (388,67 m2) Belediyemize bağışlaması karşılığında, Kocasinan İlçesi Sanayi Mahallesi 9. Caddede bulunan Belediyemize ait tesise (Eski İtfaiye Binası) isminin verilmesi hususunda protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

746

Raylı Sistem inşaatı kapsamında 22 adet istasyonun ve konulacak reklam ünitelerinin yaptırılması karşılığında reklam ünitelerinin 10 yıllığın kiraya verilmesi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Raylı Taşıma Sistemi 2. Aşamada bulunan 1 adedi orta peron olmak üzere 11 adet istasyon ile, 3’ncü aşamada bulunan 2 adet orta peron olmak üzere 11 adet ve toplam 22 adet istasyonun ve konulacak reklam ünitelerinin yaptırılması karşılığında bu istasyonlara konulacak reklam ünitelerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanlığının 10.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.32.01.00-301.05-1342 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri 2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar İnşaatı Yapım İşi sözleşmesi kapsamında yapılacak olan güzergahlar üzerinde ki Raylı Taşıma Sistemi 2. Aşamada bulunan 1 adedi orta peron olmak üzere 11 adet istasyon ile Raylı Taşıma Sistemi 3. Aşamada bulunan 2 adedi orta peron olmak üzere 11 adet ve toplam 22 adet istasyonun ve konulacak reklam ünitelerinin yaptırılması karşılığında bu istasyonlara konulacak reklam ünitelerinin 10 yıllığın kiraya verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

747

Talas İlçesi, Harman Mahallesi’nde bulunan Dere sokak isminin, Gazi Ömer ATASOY sokağı olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Harman Mahallesi’nde bulunan Dere sokak isminin, Gazi Ömer ATASOY sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 19.10.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.05.301.05.03-513/5387 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Harman Mahallesi’nde bulunan Dere sokak isminin, Gazi Ömer ATASOY sokağı olarak değiştirilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

748

1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon imar planlarına İsmail Celalettin ÖZYAĞMUR tarafından yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 631 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon imar planlarına askı ilan süresi içerisinde İsmail Celalettin ÖZYAĞMUR tarafından yapılan itirazının görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3205/5492 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 631 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon imar planlarına askı ilan süresi içerisinde İsmail Celalettin ÖZYAĞMUR tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

749

1/5000 nazım imar plan değişikliğine Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 13.08.2012 tarih ve 525 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde İsmail Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.013.04-310.01.04-3087/5279 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 13.08.2012 tarih ve 25 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

750

İncesu İlçesi, merkez Mahallelerin bulunduğu alandaki kentsel arkeolojik sit alanına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, merkez mahallelerin bulunduğu alandaki kentsel arkeolojik sit alanına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.013.04-310.01.04-3092/5299 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi’nin, merkez mahallelerin bulunduğu alandaki kentsel arkeolojik sit alanına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

751

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi Kayseri Ulaşım A.Ş. Tahsisi talebi.

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Karayollarında can ve mal güvenliğini temin etmek, düzenli ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla kurulacak elektronik denetleme sistemi işletmeciliğinin % 98 hissesi Belediyemize ait Kayseri Ulaşım Tur. İnş. Taah. Pro .Müş. Tdk. San. Tic. A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise tahsis süresi ve elde edilecek gelirin ne kadarının işletmeci şirkete aktarılacağının belirlenmesi talebinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.01.12.03-594 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karayollarında can ve mal güvenliğini temin etmek, düzenli ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla kurulacak elektronik denetleme sistemi işletmeciliğinin % 98 hissesi Belediyemize ait Kayseri Ulaşım Tur. İnş. Taah. Pro .Müş. Tdk. San. Tic. A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise tahsis süresi ve elde edilecek gelirin ne kadarının işletmeci şirkete aktarılacağının belirlenmesi talebi hakkında Meclis Üyeleri Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ve Osman ÇİMEN’in yazılı önergesi ile; Karayollarında can ve mal güvenliğini temin etmek, düzenli ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla şehrimizde Elektronik sistem Tesisin kurulması; ekipman, donanım, yazılım, bakım ve onarım işinin, ilgili şirkete ait olmak üzere “TEDES” işletmeciliğinin Belediyeye verilecek %30 payın %80 inin işletme ve bakım giderleri karşılığında %98’i Belediyemize ait Kayseri Ulaşım Tur. İnş. Taah. Pro .Müş. Tdk. San. Tic. A.Ş.’ye 10 yıl süreyle tahsis edilmesi, yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

752

Anadolu Harikalar Diyarı su kayağı, buz pisti, hayvanat bahçesi ile spor Kayseri Spor Etkinlikleri Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ne tahsis edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Anadolu Harikalar Diyarı’nda yer alan su kayağı, buz pisti, hayvanat bahçesi ile spor tesislerinin sosyal tesis olarak %98 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Spor Etkinlikleri Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ne tahsis süre ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 07.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.01.12.03-597 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anadolu Harikalar Diyarı’nda yer alan su kayağı, buz pisti, hayvanat bahçesi ile spor tesislerinin sosyal tesis olarak %98 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Spor Etkinlikleri Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ne tahsis süre ve bedelinin belirlenmesi talebi hakkında, Meclis Üyeleri Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ve Osman ÇİMEN’in yazılı önergesi ile; Anadolu Harikalar Diyarında yer alan su kayağı, buz pisti, hayvanat bahçesi ile spor tesislerinin sosyal tesis olarak %98 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Spor Etkinlikleri Tur. İnş. San. ve Tic. A. Ş.’ye kar amacı güdülmeksizin işletme ve bakım giderleri karşılığında bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edilmesi, yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

753

Taksi duraklarına reklam ve ATM cihazı konulması karşılığında yeni taksi durakları yaptırılması talebi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, ilimizde bulunan taksi duraklarına reklam ve ATM cihazı konulması karşılığında yeni taksi durakları yaptırılması işinin 10 yıla kadar ihale edilmesi için encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 09.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.00.00/12-891 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimizde bulunan taksi duraklarına reklam ve ATM cihazı konulması karşılığında işin Öncelikle Sivas ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarlarında bulunan taksi durakları yapımının 10 yıla kadar ihale edilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

754

Kayseri Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasının onaylanması talebi.

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına uygun olarak tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 09.11.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1206 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına uygun olarak tanzim edilen teşkilat şemasının ekte sunulduğu şekliyle onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

755

Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü kadrosuna Mehmet SÖNMEZ’in ataması hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Belediyemizde Münhal bulunan 1 dereceli Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü kadrosuna Mehmet SÖNMEZ’in ataması hakkında Meclisin bilgilendirilmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 09.11.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1207 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, Belediyemizde Münhal bulunan 1 dereceli Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü kadrosuna Mehmet SÖNMEZ’in ataması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

756

Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanan II sayılı cetvelin onaylanması talebi.

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 21. maddesinin 2. fıkrası ile, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09.11.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/1205 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 21. maddesinin 2. fıkrası, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı cetvel (Memur Boş Kadro Değişikliği, bir adet münhal Bekçi kadrosu iptali ile 1 adet Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihdası), ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

757

Yeni kurulacak olan Kayseri Elektrik Perak. Sat. A.Ş.’ne iştirak edilmesi ve Belediyemiz adına kuruluş belgeleri imzalaması için yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Ortağı olduğumuz Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. tarafından yeni kurulacak olan Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ne 35.610.486 adet pay karşılığında 356.104.86TL sermaye ile iştirak edilmesi, şirketin tüzel kişiliğinin oluşturulması, ana sözleşmesi ve kuruluş belgelerinin imzalanması için yetki verilmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.28-20/996 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 3. maddesi gereği Elektrik Dağıtım faaliyetlerini ve Perakende satış faaliyetlerini 01.01.2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütmek zorundadırlar. Bu kapsamda, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’ nin mevcut ortakları tarafından perakende satış şirketi kurulması gerekmektedir.

Ortağı olduğumuz Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’ nin yeni kurulacak olan Kayseri Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketine 35.610.486 adet pay karşılığı 356.104,86 TL sermaye ile iştirak edilmesi ve perakende satış şirketinin tüzel kişiliğinin oluşturulması ana sözleşmesi ve kuruluş belgelerinin imzalanması için imza yetkisi verilmesi istenmektedir.

Meclis üyeleri Osman Çimen ve Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun yazılı önerisi ile; Ortağı olduğumuz Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. tarafından yeni kurulacak olan Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ne 35.610.486 adet pay karşılığında 356.104.86TL sermaye ile iştirak edilmesi, şirketin tüzel kişiliğinin oluşturulması, ana sözleşmesi ve kuruluş belgelerinin imzalanması için Belediyemiz Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

758

Yeni kurulacak olan Kayseri Elektrik Perak. Sat. A.Ş.’ne BEF’in ortak olması için alınan Yönetim Kurulu kararının tasdik edilmesi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor tesisleri San. ve Tic. A.Ş’nin ortağı olduğu Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği yeni kurulacak olan perakende satış şirketine ortak olunmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararının tasdik edilmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.28-20/995 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor tesisleri San. ve Tic. A.Ş’nin ortağı olduğu Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği yeni kurulacak olan perakende satış şirketine (9.331.616 adet pay karşılığı 93.316,16TL sermayeyle) ortak olunmasına ilişkin alınan 09.11.2012 tarih ve 64 sayılı Yönetim Kurulu kararının tasdik edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

759

Sümer Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Hazineye ait, 298 pafta, 3341 ada, 1 parselin Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsis edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Hazineye ait, 298 pafta, 3341 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.03-756.01-2506/5573 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü ekteki 19.10.2012 tarih, 9992 sayılı yazıları ile İlimiz Kocasinan İlçesi Sümer Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 298 pafta, 3341 ada, 1 parsel numaralı, 10.013.25 m² yüzölçümlü taşınmaz Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsisli iken Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğü tarafından talep edildiği, konu ile ilgili Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nden alınan yazıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü arasında 2006 yılında protokol yapıldığı, buna istinaden Kayseri Büyükşehir Belediyesinden görüş alınması istenilmiş, bu nedenle yapılan protokol gereği Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsisinde bir sakınca olup olmadığı sorulmaktadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü arasında 2006 yılında yapılan Protokolde yer alan İlimiz Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Hazineye ait, 298 pafta, 3341 ada, 1 numaralı parsel ile ilgili yapılacak her hangi bir işlem kalmamıştır.

Buna göre İlimiz Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 298 pafta, 3341 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsisinin yapılmasında Belediyemiz açısından herhangi bir sakıncanın olmadığının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

760

Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş.nin sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve iştirak taahhütnamesi düzenlenmesinin talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Belediyemiz iştiraklerinden, Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş.’nin sermayesini 5.000.000.TL’den 7.000.000.TL’ye çıkarmış olduğundan, sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve iştirak taahhütnamesi düzenlenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.28-20/994 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz iştiraklerinden Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 12.11.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 5.000.000TL’den 7.000.000TL’ye çıkarmış olduğundan, sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve iştirak taahhütnamesi düzenlenmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

761

Kocasinan İlçesi, Yeni Pervane Mahallesi, 5493 ada, 1 parselde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Yeni Pervane Mahallesi, 5493 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3316/5717 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Yeni Pervane Mahallesi, 5493 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

762

Melikgazi Belediyesi’ne ve Maliye Hazinesine ait Mimarsinan-Bahçelievler ve Gesi-Fatih Mah. bulunan muhtelif parsellerde nazım imar plan tadilat yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi ve Gesi-Fatih Mahalleleri’nin bulunduğu alanda 495 ada, 1 parsel ve mülkiyeti maliye hazinesine ait 1615 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3266/5633 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi ve Gesi-Fatih Mahalleleri’nin bulunduğu alanda 495 ada, 1 parsel ve mülkiyeti maliye hazinesine ait 1615 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

763

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mah. 6154 parselde nazım imar plan tadilat yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 6154 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat yapılması talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3268/5631 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 6154 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

764

Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mah. 10315 ada, 10 ve 23 parsellerin bulunduğu alanda ve civarında nazım imar plan tadilat yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 10315 ada, 10 ve 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat yapılması talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3084/5283 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 10315 ada, 10 ve 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

765

Kayseri Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi T2 ve T3 Özel Proje Alanında nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Develi Kapısı Ana Kayak Giriş Bölgesi olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise T2 ve T3 Özel Proje Alanı olarak planlı bulunan alanda, Belediyemiz tarafından satışı gerçekleştirilen Turizm Tesislerine ilişkin yatırımcıların imar plan değişikliği, plan notları ve mimari projeler konusundaki taleplerinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3337/5754 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Develi Kapısı Ana Kayak Giriş Bölgesi olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise T2 ve T3 Özel Proje Alanı olarak planlı bulunan alanda, Belediyemiz tarafından satışı gerçekleştirilen Turizm Tesislerine ilişkin yatırımcıların imar plan değişikliği, plan notları ve mimari projeler hususundaki talepleri, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

766

Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 72 parselde nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-2359/4172 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

767

Melikgazi Belediyesi’nin, Caferbey Mah. 13 ada, 1, 2, 9 ve 10 parsellerde nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Caferbey Mahallesi’nde yer alan 13 ada, 1, 2, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3267/5632 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Caferbey Mahallesi’nde yer alan 13 ada, 1, 2, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

768

Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mah. 8140 ada, 1 parselde nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 8140 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3300/5697 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 8140 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

769

Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi ait Yeşilyurt Mahallesi, 854 parselde nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yeşilyurt Mahallesi, 854 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3313/5715 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yeşilyurt Mahallesi, 854 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

770

Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi, 60 pafta, 1164 ada, 1 parselde nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3312/5712 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

771

Talas Belediyesi’nin, Başakpınar Mah. 13 pafta, 2218 ve 2221parselde 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, mülkiyeti şahsa ait, Başakpınar Mahallesi, 13 pafta, 2218 ve 2221 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3311/5714 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, mülkiyeti şahsa ait, Başakpınar Mahallesi, 13 pafta, 2218 ve 2221 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

772

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet General Emir Mah. 1 pafta, 53 ve 8673 parselde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet General Emir Mahallesi, 1 pafta, 53 ve 8673 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3051/5232 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet General Emir Mahallesi, 1 pafta, 53 ve 8673 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

773

Mülkiyeti Belediyemize ait, Pervane Mah. 7202 ada, 1 parselde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, Pervane Mahallesi, 7202 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3338/5755 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, Pervane Mahallesi, 7202 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

774

Erciyes Dağı Kış Spor. Tur. Merkezine ait Hisarcık ve Hacılar kapısına yönelik 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hisarcık Kapısı ve Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3346/5758 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Erciyes dağı kış sporları turizm merkezine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hisarcık Kapısı ve Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

775

İncesu Belediye Meclisi’nin, 05.10.2012 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 05.10.2012 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3093/5300 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 05.10.2012 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

776

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.11.2012 tarih, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.11.2012 tarih, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3291/5674 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.11.2012 tarih, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

777

İncesu Belediye Meclisi’nin, 05.11.2012 tarih ve 103 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 05.11.2012 tarih ve 103 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3290/5675 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 05.11.2012 tarih ve 103 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

778

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.10.2012 tarih, 223, 224, 225, 226 ve 227 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.10.2012 tarih, 223, 224, 225, 226 ve 227 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3289/5676 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.10.2012 tarih, 223, 224, 225, 226 ve 227 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

779

Talas Belediye Meclisi’nin, 06.11.2012 tarih, 190, 191 ve 193 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 06.11.2012 tarih, 190, 191 ve 193 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3310/5713 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 06.11.2012 tarih, 190, 191 ve 193 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

1

1

 

780

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.11.2012 tarih, 272, 273, 274 ve 275 sayılı kararların incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.11.2012 tarih, 272, 273, 274 ve 275 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3339/5756 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.11.2012 tarih, 272, 273, 274 ve 275 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.