2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.06.2009 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 12.06.2009

Karar No : 241

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 04.06.2009 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.06.2009 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.06.2009 tarih ve 57 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.06.2009 tarih 87 sayılı kararı ile, Cırgalan mahallesinde, mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait ilkokul alanı olarak planlı yere, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 24 derslikli ilköğretim okulu yaptırılacağı belirtilerek ilkokul alanında KAKS değerinin 0.9, güney çekme mesafesinin 5m olarak yeniden planlanması talebi,1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.06.2009 tarih, 87 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.06.2009

Karar No : 242

Konusu : Talas Belediye meclisinin 01.06.2009 tarih, 78,79, 86,87,88,89 ve 95 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih, 78, 79, 86, 87, 88, 89 ve 95 sayılı kararlarının incelenmesi talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.06.2009 tarih ve 59 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye meclisinin, 01.06.2009 tarihli meclis kararlarından;

78 sayılı kararı ile, Anayurt mevkiinde park alanı planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

79 sayılı kararı ile, Anayurt mevkiinde Anayurt mevkiinde park alanı planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

86 sayılı kararı ile, Başakpınar mahallesi, Kölemezarlığı mevkiinde ada ayırma çizgisinin batı yönünde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

87 sayılı kararı ile, Harami mevkiinde park alanı planlı yerin bir kısmının elektrik dağıtım merkezi olmak üzere trafo alanı şeklinde planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

88 sayılı kararı ile, Yenidoğan mahallesinde park alanı planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

89 sayılı kararı ile, Harami mevkiinde ticaret alanı, konut alanı ve park alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.01.2009 tarih, 15 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak K2 ticaret kütlesi olarak önerilen yer, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılırken 1/1000 ölçekli öneri planında K1 ticaret kütlesi olarak önerildiğinden, K1 ticaret kütlesi olacak şekilde, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın oyçokluğu ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

95 sayılı kararı ile, Erciyes Gülistanevler mahallesinde 12 metrelik yolun kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan 15 metelik yola bağlanması yönündeki talebi, Belediyemiz meclisinin 13.10.2008 tarih 441 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden;

Talas Belediye Meclisinin, 01.06.2009 tarih 78, 79, 86, 87, 88 ve 95 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği, 89 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun yukarıda açıklandığı şekli ile değiştirilerek kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.06.2009

Karar No : 243

Konusu : Oymaağaç Mahallesi, Karayer Mevkii, 1 pafta 1373 ve 1375 parselde NİP.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Tarım Kredi kooparatifleri Kayseri Bölge Birliğine ait, Oymaağaç Mahallesi, Karayer Mevkii, 1 pafta 1373 ve 1375 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 31İ ve 31J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.06.2009 tarih ve 58 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan resmi kurum alanı ve yol olarak planlı olup, 1373 nolu parselin yol olarak planlı kısmı üzerinde hizmet binası bulunduğundan bu alanın resmi kurum alanı olarak planlanması, yolun da yine kendi mülkiyetleri olan 1375 nolu parsele kaydırılması yönünde plan değişikliği talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 31İ ve 31J Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin resmi kurum alanı, yol ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.06.2009

Karar No : 244

Konusu : Erciyes projesi kapsamında İsviçre firması Network 41 AG ile yapılacak olan ön sözleşmenin kabulü.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Erciyes projesinin 1.etabı için gerekli hibe finansmanı sağlayan İsviçre firması Network 41 AG ile yapılacak ön sözleşmenin onaylanması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.06.2009 tarih ve 03 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 13.04.2009 tarih ve 123 sayılı kararı ile; Erciyes projesine hibe finansman sağlanması ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun istisnalar başlıklı 3/C maddesi hükmü uyarınca, yurtdışında faaliyet gösteren bir firmaya hibe finansmanını kendisi sağlaması karşılığında, Erciyes Projesinin birinci etabının yaptırılmasına, firmanın sağladığı proje finansmanı için masraflar ve komisyon olarak %15 oranında komisyon ödenmesine, ödemenin belediyeye ait proje hesabına birinci etap için sağlanan hibe finansman yattıktan sonra yapılmasına, bu amaçla İsviçre de faaliyet gösteren bankalardan Credit Suisse Bankası Luzern şubesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına hesap açılmasına, hesap açmak üzere Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet ACER ve AB ve Dış İlişkiler Müdürü Fatih GAVGACI’ya imza yetkisi verilmesine, bu işlemlerle ilgili olarak hazırlanacak sözleşmeleri imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Belediye Başkanının görevlendireceği Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet ACER ve AB ve Dış İlişkiler Müdürü Fatih GAVGACI’ya yetki verilmesine, imzalanacak sözleşmelerin Meclis’ce onaylanmasını müteakip yürürlüğe girmesinden sonra işlem yapılması kakarlaştırılmıştı.

Erciyes Projesinin 1. etabı hakkında hazırlanan ön sözleşmenin yeterince açık hükümler içermemesi ve teminata ilişkin hükümler bulunmaması nedeniyle onaylanmamasının, ayrıca Belediyemiz Meclisinin 13.04.2009 tarih ve 123 sayılı kararının iptal edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.