Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

605

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde 812 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 812 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.08.2011 tarih ve 274’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Güney Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, sosyal tesis alanı olarak planlı yere (M) ticaret lejant işareti konulmasını istemektedir. Plan müellifi görüşü de dikkate alınarak yapılmak istenen değişikliğin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

606

Kocasinan Belediyesi, Argıncık mevkii, 50 pafta 4159 (22 A uygulaması ile 6666 ada 1 parsel) nolu taşınmazlarda NİP tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Argıncık mevkii, 50 pafta 4159 (22 A uygulaması ile 6666 ada 1 parsel) nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.08.2011 tarih ve 275’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti S.S. Argıncık Toptancılar Sitesi Derneğine ait söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sosyal Tesis Alanı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ise Resmi Kurum Alanı olarak planlıdır.1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arsındaki uyuşmazlığın düzeltilerek, bu alanın Nazım İmar Planında M Ticaret lejant işaretli Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30M Nazım İmar Planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, Resmi Kurum alanı olarak planlı yerin M ticaret lejant işaretli Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

607

Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi Kuzey Çevre Yolu kuzeyinde, Özel Üniversite Alanı çevresinde, plan revizyonu.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi Kuzey Çevre Yolu kuzeyinde, Özel Üniversite Alanı çevresinde, plan revizyonu ve planlı alanlar arasında kalan bölgede ilave planlar yapılarak planlar arası bütünlüğünün sağlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.08.2011 tarih ve 285’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, düzenli ve sağılıklı yapılaşmayı sağlayabilmek ve öneri üniversite alanı göz önüne alınarak yeni bir planlama çalışması yapılmış; 1/25000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu konut alanı olarak planlı alanın orta yoğunluklu konut alanı olarak, 1/5000 ölçekli nazım imar planında plansız olan üniversite alnının batısında ilave nazım imar planı ve güneyinde bulunan az yoğun konut alanının ise orta yoğun konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/25.000 ölçekli K34-B2, 1/5000 ölçekli 32L, 32M, 33L, 33M Nazım İmar Planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; 1/25000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu konut alanı olarak planlı yerlerin orta yoğunluklu konut alanı olarak planlanması yönündeki Revizyon Nazım İmar planının, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise sosyal donatı alanları ile birlikte orta yoğunluklu konut alanı ve üniversite alanı olarak planlanması yönündeki Revizyon+İlave Nazım İmar Planı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

608

İncesu-Süksün mahallesinde Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerin, ITRF-96 koordinat sistemindeki nazım imar planlarına işlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İncesu-Süksün mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerin, ITRF-96 koordinat sistemindeki nazım imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.08.2011 tarih ve 279’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu-Süksün Mahallesinde, Belediyemiz Meclisinin, 12.01.2009 tarih, 06 sayılı kararına istinaden nazım imar planına Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak işlenen yer, ED50 koordinatlarında bulunmaktadır. Süksün Mahallesi ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planları, İller Bankası tarafından yapılan ITRF-96 koordinatlarındaki halihazır paftaları üzerine işlendiğinden, söz konusu alanın da ITRF-96 koordinatlarındaki nazım imar planı paftasına işlenerek koordinatlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K34-a-25-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak ITRF-96 koordinat sistemindeki nazım imar planı paftasına işlenmesi yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

609

Yeşilyurt Mahallesi ve civarında ilave ve revizyon nazım imar plan değişikli yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Yeşilyurt Mahallesi ve civarında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve küçük sanayi sitesi alanı ilave ve revizyon nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.08.2011 tarih ve 286’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi ve civarında sosyal donatı alanlarıyla birlikte konut alanı ve küçük sanayi sitesi(KSS) alanı olacak şekilde ilave ve revizyon nazım imar planı yapılmasını istemektedir. Konu hakkında çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

610

Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin (Kadastro Müdürlüğünün 22-A çalışmasından sonra (Oruç Reis Mahallesi, 6700 ada, 6-9-10-11 numaralı parsel ismini alan) bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.08.2011 tarih ve 287’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mithatpaşa Mahallesinde, söz konusu parsellerin bulunduğu Devlet Üretme Çiftliği alanı olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

611

Şeker Mahallesi, 27 ada, 32, 33, 60 ve 62 parsellerde nazım imar plan değişikliği yapılması.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Şeker Mahallesi, 27 ada, 32, 33, 60 ve 62 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.08.2011 tarih ve 282’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında, kaptaj alanı olarak planlı yerin bir kısmının, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (KASKİ) talebi doğrultusunda, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Plan kararlarına uygun olacak şekilde, sosyal donatı alanlarıyla birlikte, konut alanı olarak planlanarak 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesini istemektedir. Ayrıca, kaptaj alanının kuzey ve kuzeybatısındaki, meskun kentsel yerleşim alanı olarak planlı yerin, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, az yoğunluklu meskun konut alanı olarak 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesini istenmektedir.

1/25000 ölçekli K34-b-3 ve 1/5000 ölçekli 31K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan kaptaj alanı olarak planlı yerin, az yoğunluklu meskun konut alanı, orta yoğunluklu konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

612

Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 9 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 9 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.08.2011 tarih ve 284’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlıdır. Parsel malikleri parsellerinin Kentsel Servis Alanı olarak planlanmasını talep etmektedirler.

Parselde mevcut imar durumuna uygun olarak yapılaşmalar tamamlandığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

613

Bahçelievler Mahallesi, 45 pafta, 752 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 45 pafta, 752 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.08.2011 tarih ve 288’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere, LPG lejant işareti konulmasını istemektedir. Söz konusu alanın çevresindeki konut adalarına olan yakınlığı dolayısıyla bu alanda LPG satışının yapılmasına imkan sağlayacak değişikliğin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

614

Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazlar ile, 4497 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazlar ile, 4497 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.08.2011 tarih ve 289’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, arazinin topografik yapısından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak üzere ticaret alanı olarak planlı yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı 2 ayrı yerin ise ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir..

1/5000 ölçekli 28L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

615

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait, 149 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait, 149 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.08.2011 tarih ve 283’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlı yerin kömürcüler sitesi yapılabilmesi amacıyla küçük sanayi sitesi olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-07-A nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ticaret alanı olarak planlı yerin küçük sanayi sitesi olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

616

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisindeki kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisindeki kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.08.2011 tarih ve 280’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesinde, 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planları dışındaki alanın belediye hizmet alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlıdır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14-a maddesine dayanarak planlanan faaliyetlerin yapılabilmesi amacıyla belediye hizmet alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

617

Hacılar Belediyesinin, Yeni Mahalle 2590 ada 3 ve 4 nolu, 2589 ada 1 nolu, 2903 ada 1 nolu ve 1150 ada 40 nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Yeni Mahalle 2590 ada 3 ve 4 nolu, 2589 ada 1 nolu, 2903 ada 1 nolu ve 1150 ada 40 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.08.2011 tarih ve 281’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Yeni Mahallede söz konusu taşınmazların bulunduğu iki ayrı Eğitim Tesisi Alanı olarak planlı yerde, mevcutta bulunan Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesine ilave spor sahası ve eğitim tesisleri yapılmak istendiğinden, bu alanların birleştirilerek tek bir eğitim tesisi alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-10-d nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Eğitim Tesisi Alanı olarak planlı yerlerin tek bir imar adasında birleştirilmesi yönündeki nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

618

İncesu Belediyesinin, Vali İhsan ARAS Mahallesinde, mülkiyeti İncesu Belediyesine ait 256 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan ARAS Mahallesinde, mülkiyeti İncesu Belediyesine ait 256 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.08.2011 tarih ve 290’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu ilköğretim alanı olarak planlı yerin, adliye binası yapılmak üzere resmi kurum alanı olarak planlamasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-14-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

619

Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 169 sayılı kararı.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 169 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; 17.08.2011 tarih ve 276’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 01.08.2011 tarih, 169 sayılı kararı ile; Talas İlçesi sınırları içerisindeki Kayseri Gaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan çelik, polietilen doğalgaz hatları ile yer üstü tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi, söz konusu şirketin CD ortamında hazırladığı verilerin sayısal ortamda planlara altlık olarak kullanılmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

620

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 189 sayılı kararı.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 189 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; 17.08.2011 tarih ve 277’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gülük Mahallesinde, Mülkiyeti Vakıflara Bölge Müdürlüğüne ait söz konusu parselin bulunduğu alanda, 20x20 ebatlarında 11 katlı, bahçeli kütle parselin, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 29.07.2011 tarih, 2143 sayılı kararı gereği, 26x34 ebatlarında 5 katlı bahçeli kütle parsel şeklinde planlanması talebi, nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.08.2011 tarih, 189 sayılı kararının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

621

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 131, 132 ve 133 sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 131, 132 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.08.2011 tarih ve 278’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarihli kararlarından,

131 sayılı kararı ile; Uğurevler Mahallesinde; kadastroda müşterek meta olarak düzenlenen 6947 ada, 11 nolu parsel dikkate alınarak imar adasının yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı değişikliği talebinin, bu alan ve civarındaki uygulamalar durdurulduğundan, reddinin uygun olacağı,

132 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesinde A-4 yapı nizamlı imar adasının güney cepheye bakan parsellerinde, uygulamadan kaynaklanan sorunlarının giderilmesi amacıyla imar adasını genişleterek, 12 metrelik yolun 10 metreye düşürülmesi talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

133 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesinde, otopark alanı olarak planlı yerde trafo yerinin işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 131 ve 132 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 133 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

622

Melikgazi İlçesi, Subaşı Mahallesi, 2660. sokak isminin, Hicret Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Muzaffer KARABAY’ın, Melikgazi İlçesi, Subaşı Mahallesi, 2660. sokak isminin, Hicret Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun 18.08.2011 tarih ve 13’nolu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Melikgazi İlçesi, Subaşı Mahallesi, 2660. sokak isminin, Hicret Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

623

Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Kirazlı sokak isminin, Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Nazım ÖNCEL’in, Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Kirazlı sokak isminin, Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun 18.08.2011 tarih ve 14’nolu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, 42 adet konutun etkilenip karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Kirazlı sokak isminin, Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

624

Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi 6020. Sokak isminin, Yeşilvadi Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Abdullah DEVECİ’nin, Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi 6020. Sokak isminin, Yeşilvadi Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun 18.08.2011 tarih ve 15’nolu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi 6020. Sokak isminin, Yeşilvadi Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

625

Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, 2 pafta, 142 ada, 20 ve 51 parseller ile 2 pafta, 142 ada, 11 ve 19 parsel ve 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel, 61 pafta, 1129 ada, 2 parsel ile 77 pafta, 1129 ada, 3 parsel nolu aşınmazların bulunduğu alanda Nip. tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, mülkiyeti maliye hazinesine ait, 2 pafta, 142 ada, 20 ve 51 parseller ile mülkiyeti şahıslara ait 2 pafta, 142 ada, 11 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ve 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel ve mülkiyeti maliye hazinesine ait, 61 pafta, 1129 ada, 2 parsel ile 77 pafta, 1129 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1713/3356 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, mülkiyeti maliye hazinesine ait, 2 pafta, 142 ada, 20 ve 51 parseller ile mülkiyeti şahıslara ait 2 pafta, 142 ada, 11 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ve 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel ve mülkiyeti maliye hazinesine ait, 61 pafta, 1129 ada, 2 parsel ile 77 pafta, 1129 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

626

Kayseri KASKİ Spor, kadın basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin ödüllendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 2010-2011 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol 1. liginde ilimizi başarı ile temsil edip ligi 3’ncü bitiren ve Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan, Kayseri KASKİ spor, kadın basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Genel Sekreterlik Makamının 12.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/219 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2010-2011 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol 1. liginde ilimizi başarı ile temsil edip ligi 3’ncü bitiren ve Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan, Kayseri KASKİ spor, kadın basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince, Metin MERMERKAYA, A. Tahir GÜL, Osman ÇİMEN ve Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU tarafından 1.500.000.00 TL ödülün bütçe imkanları el verdiği zaman ve miktarda ödenmesi yönünde verilen önerilerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

627

Türkiye 1. si olan kayak milli sporcumuz Mert DEĞİRMENCİ’ye talep etmiş olduğu yarış kayak malzemelerinin ödül olarak verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 2011 yılında düzenlenen kayak şampiyonasında, alp disiplini dalında Türkiye 1. si olan kayak milli sporcumuz Mert DEĞİRMENCİ’ye 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince talep etmiş olduğu yarış kayak malzemelerinin ödül olarak verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Genel Sekreterlik Makamının 12.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/220 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2011 yılında düzenlenen kayak şampiyonasında, alp disiplini dalında Türkiye 1. si olan kayak milli sporcumuz Mert DEĞİRMENCİ’ye 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince talep etmiş olduğu (slom ve büyük slom kayağı) Antrenman kayağı, yarış tulumu, kayak montu, kayak pantolonu, kayak eldiveni, kask, kayak gözlüğü, baton el koruması, diz koruması, kayak ve ayakkabı çantasının Belediyemizce satın alınarak, sporcumuza ödül olarak verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

628

Almanya’nın Stuttgart kentinde 27-30 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türk Alman Katı Atık Günleri ile ilgili konferansa katılmak üzere Dr. Seyit Ahmet OKUR’un görevlendirilmesi ve harcırah ödenmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Almanya’nın Stuttgart kentinde 27-30 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türk Alman Katı Atık Günleri ile ilgili konferansa katılmak üzere Dr. Seyit Ahmet OKUR’un görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 12.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.19-02/975 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Himayesi Federal Almanya Çevre, Doğa koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığınca üstlenilen, Almanya’nın Stuttgart kentinde 27-30 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türk Alman Katı Atık Günleri ile ilgili konferansa katılmak üzere Dr. Seyit Ahmet OKUR’un görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenmesenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

629

Çeşitli ada ve parsellerde bulunan taşınmazların satış talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Mülkiyeti belediyemize ait, Özel Hal alanı olarak belirlenmiş, pervane Mahallesi, 4429 ada, 3 parsel numaralı, 83.192.10m2 yüzölçümlü taşınmazın, konut alanı olarak belirlenmiş Tontar Mahallesi, 860, 567, 568 ve 569 parsel numaralı 375’er m2 yüzölçümlü taşınmazların, Sümer Mahallesi, 5358 ada, 1 parsel numaralı, 420.00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Kanlıyurt Mahallesi, 6085 ada, 3 parsel numaralı, 578.30m2 yüzölçümlü taşınmazın, 19 Mayıs Mahallesi, 7817 ada, 1 parsel numaralı, 2.992.04m2 yüz ölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-1251-3613 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti belediyemize ait, Özel Hal alanı olarak belirlenmiş, pervane Mahallesi, 4429 ada, 3 parsel numaralı, 83.192.10m2 yüzölçümlü taşınmazın, konut alanı olarak belirlenmiş Tontar Mahallesi, 860, 567, 568 ve 569 parsel numaralı 375’er m2 yüzölçümlü taşınmazların, Sümer Mahallesi, 5358 ada, 1 parsel numaralı, 420.00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Kanlıyurt Mahallesi, 6085 ada, 3 parsel numaralı, 578.30m2 yüzölçümlü taşınmazın, 19 Mayıs Mahallesi, 7817 ada, 1 parsel numaralı, 2.992.04m2 yüz ölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

630

Abdullah GÜL Üniversitesi alanının, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 11.04.2011 tarih ve 242 sayılı kararı ile 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği yapılan Abdullah GÜL Üniversitesi alanının, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-1824-3614 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 11.04.2011 tarih ve 242 sayılı kararı ile 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği yapılan Abdullah GÜL Üniversitesi alanının, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

631

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-1624-3124 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

632

Gesi-Fatih Mahallesi, 30-43 pafta, 421 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 30-43 pafta, 421 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-1814-3590 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 30-43 pafta, 421 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

633

Hacılar Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-1651-3185 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

634

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 150, 151, 153, 154 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 150, 151, 153, 154 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-1819-3600 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 150, 151, 153, 154 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

635

İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih 76 ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih 76 ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-1803-3512 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih 76 ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

636

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 206 ve 208 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 206 ve 208 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-1819-3600 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 206 ve 208 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

637

Talas Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 196, 199 ve 07.09.2011 tarih, 205, 206 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 196, 199 ve 07.09.2011 tarih, 205, 206 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-1817-3598 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 196, 199 ve 07.09.2011 tarih, 205, 206 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

638

Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, Tatlıcak Sokak isminin, Tüfekçi Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, Tatlıcak Sokak isminin, Tüfekçi Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-363-3439 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, Tatlıcak Sokak isminin, Tüfekçi Sokak olarak değiştirilmesi talebinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.09.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

9

1

1

 

639

İncesu İlçesi Saraycık Mahallesi Bedir bağları sınırları içerisinde yer alan 250 hektarlık alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/500 ilave Nazım İmar Planın görüşülmesi.

 

Meclis üyesi Zekeriya KARAYOL’un sözlü önerisi ile, İncesu İlçesi Saraycık Mahallesi, Bedir bağları sınırları içerisinde yer alan 250 hektarlık alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/500 ilave Nazım İmar Planının görüşülmek üzere gündeme alınmasını talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 35. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, Bedir bağları sınırları içerisinde yer alan 250 hektarlık alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/500 ilave Nazım İmar Planının tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.