Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

832

Kocasinan Belediyesinin, Çavuşağa Mahallesi, K35-a-15-a-4c pafta, 1344 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Çavuşağa Mahallesi, K35-a-15-a-4c pafta, 1344 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.10.2015 tarih ve 357 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, İl Genel Meclisi'nin 02.01.2012 tarih, 3 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planında Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu, Lokanta ve Dinlenme Tesisleri olarak planlanmış ve askı-ilanına müteakip yürürlüğe girmiştir. Kocasinan Belediyesi, söz konusu parselin bulunduğu alanda, Karayolları kamulaştırma sınırı değiştiğinden, kamulaştırma sınırına uygun olarak parselin yeniden planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-15-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu, Lokanta ve Dinlenme Tesisleri Alanı olarak planlı yerin karayolları kamulaştırma sınırı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi talebinin uygun olacağı, ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Lejandına göre bu alanın ancak Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanması uygun görülmüştür. (NİP-13685 Plan İşlem Numaralı) Nazım imar planı değişikliğinin yukarıda açıklanan şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

833

İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi’nde, 836 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi’nde, mülkiyeti Özbölükler Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ya ait olan, 836 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.10.2015 tarih ve 364 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Saraycık Mahallesinde akaryakıt ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olan, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, Akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerde LPG satışının da yapılabilmesi için gerekli nazım imar plan değişikliğinin yapılması talebinde bulunmaktadır. Bahsi geçen plan değişikliği talebi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 30.09.2015 tarih, 747 sayılı yazısında belirtilen 25 metrelik asgari emniyet mesafesini sağlaması gerekmektedir. Ayrıca 5307 sayılı kanunun 7.maddesinde ifade edildiği üzere, kurulacak otogaz istasyonu ve ilgili aksamlarının kamu kullanımının yoğun olduğu tesislere olan mesafesinin kamu can ve mal güvenliğinin sağlanması için teknik düzenlemelere uygun olması gerekmektedir. Bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alan içerisinde fiili durumda kullanılan bir otel bulunduğu tespit edilmiş olup, söz konusu kullanımın turizm tesis alanı olarak planlara işlenmesi gerekmektedir. Yukarda belirtilen sebepler dikkate alınarak (NİP-2750,7 plan işlem numaralı ) talebin oybirliği ile reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

834

Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 232 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 232 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.10.2015 tarih ve 365 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Yahyalı Belediyesi, parsel maliklerinin talebi üzerine, söz konusu alanın ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu talebin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle (NİP-2909,8 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

835

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1, 2 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel ve 8676 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1, 2 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel ve 8676 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2015 tarih ve 348 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesinde Melikgazi S.S.İldem Toplu Konut Yapı Kooperatifinin talebine istinaden konut alanı olarak planlı yerlerde, yoğunluk transferi yapılması talebi hususundaki (NİP-2813,5 plan işlem numaralı) konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

836

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan, 11104 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan, 11104 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.10.2015 tarih ve 358 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu üniversite alanı olarak planlı olan alanda, ilgili kurum görüşleri de göz önünde bulundurularak, özel eğitim alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan üniversite alanı olarak planlı yerin özel eğitim alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,87 plan işlem numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

837

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi’nde, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi’nde, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.10.2015 tarih ve 366 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki nazım imar plan tadilatı talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (NİP-2759,97 plan işlem numaralı) konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

838

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.10.2015 tarih ve 359 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu spor tesisi alanı olarak planlı olan yerin, parsel malikinin talebine istinaden, ticaret alanı veya konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesinde ifade edildiği üzere, plan değişikliği yapılmak istenen alanda ilgili kurum görüşü alınmadığı ve kaldırılmak istenen spor alanı yerine aynı bölge içerisinde eşdeğer büyüklükte yeni bir spor alanı önerilmediği gerekçesiyle, plan müellifinin talep ile ilgili vermiş olduğu olumsuz görüş de dikkate alınarak, (NİP-2746,10 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

839

Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.10.2015 tarih ve 367 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Develi Belediyesi, parsel maliklerinin talebi üzerine, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma şartları A-3, Yençok:10m ve A-5, Yençok:16m olan konut adasının, E=1.80, Yençok 21.50 yapılaşma şartlarında ticaret+konut alanı (TİCK) olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-4051,9 Plan İşlem Numaralı) talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

840

İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi’nde, 367 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi’nde, 367 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.10.2015 tarih ve 368 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Beylik Mahallesinde parsel malikinin talebine istinaden ilave nazım imar planı yapılması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (NİP-2750,9 plan işlem numaralı) konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

841

Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 101 ada, 142, 144, 150, 151, 152 ve 183 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 101 ada, 142, 144, 150, 151, 152 ve 183 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.10.2015 tarih ve 369 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesinde, güneş enerjisi elektrik üretim santrali kurulmasını sağlamak amacıyla bahse konu parsellerin enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanmasını istenmektedir.

Söz konusu alana ilişkin kurum görüşü eksik olduğu tespit edildiğinden, (NİP-2772,7 plan işlem numaralı) talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

842

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.09.2015 tarih ve 340 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı İlçesi, kent merkezine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla genel bir revizyon yapılması için İller Bankası A.Ş.'ne yetki verilerek hazırlatılmıştır. Söz konusu imar planı revizyonu, müellif Dampo Plan Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılmıştır. Bu kapsamda Pınarbaşı Belediye Meclisi tarafından uygun bulunarak Belediyemize gönderilen 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenmiştir.

Belediyemiz Meclisinin 13.07.2015 tarih, 555 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı 30.07.2015-28.08.2015 tarihleri arasında askı ilan edilmiştir. Askı süresi içinde nazım imar planına muhtelif itirazlar olmuştur. İtirazlar hususunda Belediyemiz Meclisi iki alan ile ilgili itirazı yerinde bularak kabul etmiştir. Belediyemiz Meclisinin 18.09.2015 tarih, 823 sayılı kararı ile kabul edilen K36C-03B, K36C-03C nazım imar planı paftalarındaki değişiklikler yeniden askı ilan edilecektir. Bu çerçevede Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih, 27 sayılı kararı ile Belediyemize gönderilen 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı bütüncül olarak 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına uygunluğu yönünden değerlendirilmeye alınmıştır. İnceleme neticesinde 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu görülmüştür. Ancak 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planında, itirazlara ilişkin askı süreçlerinin tamamlanmasını gereği ile, itirazlara konu olan K36C-03B-4D, K36C-03C-1A ve K36C-03B-3C uygulama imar planı paftaların onama dışı bırakılarak kabul edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak; 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 13.07.2015 tarih, 555 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına uygun olduğundan talebin yukarıda ifade edildiği gibi üç paftanın onama dışı bırakılarak kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih, 27 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekilde oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

843

Kocasinan ilçesi, Mimarsinan Parkı içerisinde yapımı devam etmekte olan Mimarsinan Katlı Otopark Projesinin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan ilçesi, Mimarsinan Parkı içerisinde yapımı devam etmekte olan Mimarsinan Katlı Otopark Projesinin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.10.2015 tarih ve 370 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Parkı içerisinde yeraltında 2 kat yaklaşık 450 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere yeniden plan düzenlemesi yapılmasına ilişkin Belediyemiz Meclisinin 15.08.2014 tarih, 597 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmıştır. Etüt Projeler Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine söz konusu değişikliklerin Kentsel Tasarım Projesi ile birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesine ilişkin olarak da Belediyemiz Meclisinin 17.10.2014 tarih, 758 sayılı kararı alınmıştır. Plan değişikliğine konu olan otopark, ticari üniteler ve sportif faaliyetlerin özel sektör tarafından yapılmasına ve kullanımına olanak sağlamak üzere plan değişikliği talep edilmiş, talep doğrultusunda Belediyemiz Meclisinin 12.01.2015 tarih, 13 sayılı kararı alınmış, kentsel tasarım projesi ile birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.

Ancak Mimarsinan Katlı Otopark Projesi revize edilmiş ve revize edilmiş haliyle ihale edildiği belirtilerek, revize edilmiş kentsel tasarım projesine uygun olarak plan değişikliği yapılması istenmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7/g maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli 29M-Ia uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki (NİP-4306,7 Plan işlem numaralı) imar planı değişikliğinin ve Kentsel Tasarım Projesi ile birlikte oy birliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

844

Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Tablakaya Mahallesi, 1287 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Tablakaya Mahallesi, 1287 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2015 tarih ve 341 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tablakaya Mahallesindeki, mülkiyeti şahısa ait, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2780,41 Plan İşlem Numaralı)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

845

Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Reşadiye Mahallesi, 8 pafta, 1251 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Reşadiye Mahallesi, 8 pafta, 1251 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2015 tarih ve 342 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes-Reşadiye Mahallesindeki, mülkiyeti şahısa ait, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan ve kısmen konut alanı olarak planlı yerin 07.10.1992 tarihinde onaylanan imar planına göre düzenlenip, konut alanı ve kısmen yeşil alan olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz maliki, parseline yönelik 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasını yada plan değişikliği yapılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

Bahsi geçen 18. madde uygulaması talebi, planlamanın konusu olmayıp harita kadastro uygulaması ile ilgilidir. Plan değişikliği talebi hususu ise; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. bölümünün 26.maddesi, kaldırılan teknik altyapı alanlarının yerine aynı bölgede eşdeğer alanlar ayrılması gerektiğini belirttiğinden eksilen yeşil için yerine yeşil alan önerilmediği tespit edilmiş olup, plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2819,14 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

846

Bünyan Belediyesinin, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde 349 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde 349 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.10.2015 tarih ve 360 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanması talep edilmektedir. 2007 yılında bahsi geçen taşınmazın akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlandığı daha sonraki plan değişikliği ile KDKÇA olarak planlandığı belirtilerek ilgili alanın önceki imar durumuna göre yeniden planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu (NİP-11809,2Plan İşlem Numaralı) talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

847

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih, 168, 169 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesitalebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih, 168, 169 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.10.2015 tarih ve 349 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarihli kararlarından;

168 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden Kayabaşı mahallesi park alanı olarak planlı yerde trafo binasının imar planlarına işlenmesi yönündeki (UİP-2292,7 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR’ınred oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

169 sayılı kararı ile;Yemliha Mahallesi 1273, 1282, 1283, 1290 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu konut alanı ve 7 metrelik yol olarak planlı alanın mülkiyet ve tescil durumları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-13735,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR’ınred oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

170 sayılı kararı ile;Mimarsinan Kavşağından Anadolu Harikalar Diyarına kadar olan kısımda Sivas Caddesi doğusunda bulunan alanların yeniden düzenlenmesine ilişkin (UİP-2382,11 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2014 tarih, 680 sayılı ve 13.04.2015 tarih, 308 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih, 168 ve 169 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 170 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

848

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 3276 ada, 137, 138, 139, 143 ve 144 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 3276 ada, 137, 138, 139, 143 ve 144 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2015 tarih ve 350 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, özel sektörün yatırım yapmasına imkan sağlamak üzere, özel sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,88 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

849

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, dosya ekinde belirtilmiş alanlardan birinin ibadet yeri olarak planlanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, dosya ekinde belirtilmiş alanlardan birinin ibadet yeri olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2015 tarih ve 351 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, mahalle sakinlerinin ihtiyaç olduğu gerekçesiyle yapmış oldukları talebe istinaden, kültürel tesis alanı, spor tesis alanı, park alanı olarak planlı olan yerlerden uygun olan birinin cami alanı olarak planlanması istenmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından (NİP-2761,14 plan işlem numaralı) talebin incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

850

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıslara ait, 10097 ada, 9 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıslara ait, 10097 ada, 9 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2015 tarih ve 352 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu olarak planlı olan alanın kuzeyinin, parsel maliklerinin talebine istinaden ticaret alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. (NİP-2759,89 plan işlem numaralı) talebin çevresinin planlama kararlarıyla uyuşmaması sebebiyle reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

851

Melikgazi Belediyesinin, İsa Ağa Mahallesi’nde, 7504 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, İsa Ağa Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı, Kültür Turizm Bakanlığı’na tahsisli olan 7504 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2015 tarih ve 353 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, İsa Ağa Mahallesi’nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün talebine istinaden, kütüphane alanı olarak planlı olan yerin bahçe duvarının tapu kayıtlarında geçen sınırla uyuşmadığı gerekçesi ile bu sınırın fiili duruma uygun olacak şekilde düzenlenmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, kültürel tesis alanı, otopark alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,90 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

852

Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi’nde, 8954 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılmasıtalebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi’nde, 8954 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2015 tarih ve 343 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi’nde, spor tesis alanı olarak planlı olan yerin, parsel malikinin talebi ve ilgili kurumun görüşüne istinaden, özel spor tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 28L nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan spor tesisi alanı olarak planlı yerin özel spor alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,91 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

853

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10456 ada, 27 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10456 ada, 27 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2015 tarih ve 354 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın yer aldığı sosyal tesis alanı olarak planlı yerde, özel yatırımcı tarafından kreş yapılabilmesi için özel sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 28N nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sosyal tesisi alanı olarak planlı yerin özel sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,92 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

854

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 7573 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 7573 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2015 tarih ve 344 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi’nde, cami alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alanda yapılmış olan jeolojik etüd raporu neticesinde çıkan zemin sonuçları göz önünde bulundurularak cami alanının güney istikametinde kaydırılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29N nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ibadet yeri (cami) ve yeşil alan olarak planlı yerin yeniden düzenlenmesi yönündeki (NİP-2759,93 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

855

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3288 ada, 6, 114, 64, 67 ve 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3288 ada, 6, 114, 64, 67 ve 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2015 tarih ve 345 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu sosyal tesis alanı ve orta öğretim tesisi alanı olarak planlı olan yerlerin, özel yatırımcıya imkan sağlamak üzere özel sosyal tesis alanı ve özel orta öğretim alanı olarak planlanması istenmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda bölgenin böyle bir gelişim noktasına ihtiyacı olmadığı kanaatine varıldığından (NİP-2759,94 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu hakkında Komisyon Başkanı Ahmet Tahir GÜL’ün sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üze İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

856

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde onama sınırı içerisine alınan alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde kadastro parsellerinin konumundan dolayı imar uygulaması yapılamadığı gerekçesiyle onama sınırı içerisine alınan alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.10.2015 tarih ve 361 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi’nde, küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı yerlerdeki kadastro parsellerinin imar planı ile uyuşmadığı gerekçesi ile imar adalarının yeniden düzenlenmesi istenmektedir. (NİP-2759,95 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

857

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.10.2015 tarih ve 371 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden söz konusu taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında resmi kurum (karakol) alanı olarak planlı yerin doğusundaki yeşil alanı da içerisine alacak şekilde genişletilmesi için gerekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılmasını istemektedir. Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2746,12 plan işlem numaralı) talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

858

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2015 tarih ve 355 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda parsel malikinin talebine istinaden ilave nazım imar planı yapılması talep edilmektedir. Bahsi geçen taşınmazın yer aldığı alanın bir kısmı turizm tesis alanı olarak planlı olup, bir kısmının da planları bulunmamaktadır. Uygulamadaki sorunların ortadan kaldırılması için parselin plan dışında kalan kısmının da imar planlarının yapılması yönündeki (NİP-9198,3 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

859

Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 4615 ada, 8, 9 ve 11parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılmasıtalebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 4615 ada, 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.10.2015 tarih ve 362 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlı olan yerde, taşınmaz maliklerinin talebine istinaden, bağ ve sayfiye evi alanının, batısındaki yaya yolu ve yeşil alanı içerisine alacak şekilde genişletilmesi istenmektedir. (NİP-2759,96 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

860

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 393 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 393 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.10.2015 tarih ve 356 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi’nde, konut ve ticaret alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu yerde, parsel malikinin talebine istinaden, ticaret alanı olarak planlı yerin, konut alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılmasını istemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu talebin parsel bazında olmasından dolayı, mevcut plan bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle, çevresiyle birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından (NİP-2761,15 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

861

Tomarza Belediyesinin, Yukarı Mahalle, 108 ada, 81 ve 82 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, Yukarı Mahalle, 108 ada, 81 ve 82 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.10.2015 tarih ve 372 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan, B-4 yapı nizamında konut ve ticaret alanı olarak planlı bulunmaktadır. Tomarza Belediyesi, parsel maliklerinin talebi ve 288 ada, 31 parsel numaralı taşınmaza ait 26.11.1999 tarih ve 184 numaralı yapı ruhsatını emsal kabul ederek bahsi geçen alanın B-5 yapı nizamında konut ve ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-4050,6 Plan İşlem Numaralı) talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

862

Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi, 1189, 1833, 1834 ve 1835 adaların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi, 1189, 1833, 1834 ve 1835 adaların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.10.2015 tarih ve 373 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda yapılmış olan imar kanununun 18. maddesi uygulaması mahkeme kararıyla bozulmuştur. Develi Belediyesi 18. madde uygulaması bozma gerekçesini ortadan kaldırmak amacıyla Bahsi geçen alandaki çocuk bahçesi olarak planlı yerin konut alanı olarak, kaldırılan çocuk bahçesi alanının ise yaklaşık 100 metre doğuda bulunan pazar alanının kuzey kısmında planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan çocuk bahçesi ve pazar alanı olarak planlı yerin, konut alanı, çocuk bahçesi ve pazar alanı olarak yeniden düzenlenerek planlanması yönünde hazırlanan (NİP-4051,10 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

863

Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde 24 ada, 296 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde 24 ada, 296 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2015 tarih ve 346 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahçelievler Mahallesindeki, mülkiyeti şahsa ait, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise A-3 yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Taşınmaz maliki civarın yapılaşma koşullarına göre parselinin emsal değerinin arttırılmasını talep etmektedir.

Söz konusu talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2780,42 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

864

Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 212 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 212 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2015 tarih ve 347 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yukarı Mahalledeki, mülkiyeti şahısa ait, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı yerin turizm tesisi alanı veya ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2780,40 Plan İşlem Numaralı)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

865

Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 101 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 101 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.10.2015 tarih ve 374 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesinde, güneş enerjisi elektrik üretim santrali kurulmasını sağlamak amacıyla bahse konu parselin enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu alana ilişkin kurum görüşü eksik olduğu tespit edildiğinden, (NİP-2772,8 plan işlem numaralı) talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

866

Özvatan Belediyesinin, Yukarı Boğaziçi Mahallesinde, mülkiyeti Belediyesine ait 17 pafta, 379 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Özvatan Belediyesinin, Yukarı Boğaziçi Mahallesinde, mülkiyeti Belediyesine ait 17 pafta, 379 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.10.2015 tarih ve 363 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Özvatan Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait söz konusu parselin bölge vatandaşları tarafından konut parseli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla gerekli kurum görüşlerine istinaden konut alanı olarak planlanması yönünde ilave imar planı yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli J35-d-19b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin az yoğun konut alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-4014,3 Plan İşlem Numaralı) İlave Nazım İmar planının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

867

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366, 370, 371, 372, 373, 375 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366, 370, 371, 372, 373, 375 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 06.10.2015 tarih ve 375 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin 07.09.2015 tarihli kararlarından;

366 sayılı kararı ile; 30 Ağustos Mahallesinde devlet lojmanı alanı olarak planlı yerin Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden ticaret alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (UİP-3050,16 plan işlem numaralı) talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

370 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde 12 metre genişliğinde yol güzergahının mülkiyet sınırları ve mevcut yapılaşmaya göre yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.04.2015 tarih, 309 sayılı kararına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3051,15 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı

371 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde, bağ- sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3051,16 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

372 sayılı kararı ile;Mimarsinan kavşağının bulunduğu alandaki Sivas caddesinin güney doğusunda bulunan plan onama sınırı içerisine alınan konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerlerin, konut alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (UİP-3070,4 plan işlem numaralı) talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

373 sayılı kararı ile;Germir Mahallesinde, konut alanı olarak planlı yerin emsal değerinin 1 den 1,2’ye çıkartılması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (UİP-3070,5 plan işlem numaralı) talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

375 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki A-4 nizam konut alanı olarak planlı yerin E=2,31 ve Yençok=37 metre yapılanma koşulu bulunan konut alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3052,12 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

376 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki A-4 nizam konut alanı olarak planlı yerin E=2,17 ve Yençok=33,50 metre yapılanma koşulu bulunan konut alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3052,13 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu hakkında Komisyon Başkanı Ahmet Tahir GÜL’ün sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üze İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulü ile,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366, 370, 371, 372, 373 ve 375 sayılı kararlarının kabulüne oybirliği ile ve 376 sayılı kararının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

868

Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 177, 178, ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 177, 178, ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 06.10.2015 tarih ve 376 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarihli kararlarından;

177 sayılı kararı ile; Yukarı Mahalle sınırları içerisinde bulunan 1291 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında IV lejant işaretli konut alanı, yol, park ve otopark alanı olarak planlıdır. Taşınmaz üzerinde imar uygulaması yapılmak istendiği belirtilerek ada sınırlarının yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu parselin bulunduğu imar adası içerisinde kalan komşu 1345 ve 1249 numaralı kadastro parsellerine ait konut alanı kısımlarının imar planındaki müktesep hakları korunacak şekilde 1291 numaralı parselin bulunduğu imar adası dışına alınarak, ilgili parsellerin bulunduğu konut adalarına eklenmek suretiyle yapılan ada kenar çizgilerinin düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,76 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

178 sayılı kararı ile; Mevlana, Harman ve Başakpınar-Yıldıztepe Mahallelerinde bulunan Talas Belediyesi tarafından belirlenen alanlarda, 5998 sayılı Kanunla Değişik 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi gereğince ''kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı'' ilan edilmesi, ilan edilen alanlarda uygulamaların Talas Belediyesince yapılması veya yaptırılması hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması ile ilgili talep üzerinde çalışmalar devam ettiğinden yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

180 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesi, 874 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:0,60, Hmax: 7 metre yapı nizamında ticaret alanı olarak planlı olup, bahsi geçen alanın Emsal değeri değişmeden, Yençok:8,50 metre olacak şekilde planlanması talebi, Talas Belediye Meclisi tarafından plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile örtüşmemesi gerekçesi ile reddedilmiştir. Komisyonumuz bahsi geçen ticaret alanının yükseklik değerinin arttırılmaması gerektiği kanaatine varmıştır. Talas Belediye Meclisi'nin (UİP-1110,78 Plan İşlem Numaralı) red kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarihli, 177 ve 180 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 178 sayılı kararının ise yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

869

Park Bahçeler ve Ağaçlandırmalar Dairesi Başkanlığının yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Park Bahçeler ve Ağaçlandırmalar Dairesi Başkanlığının yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.09.2015 tarih ve 21 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Park Bahçeler ve Ağaçlandırmalar Dairesi Başkanlığının yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

870

Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.09.2015 tarih ve 22 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliği ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

871

Hacılar İlçesindeki isimsiz bir yola "HUZUR ÇIKMAZ" Sokağı isminin verilmesi ve "PROF.DR. Burhan KUZU" isminin de herhangi bir cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Hacılar İlçesindeki isimsiz bir yola "HUZUR ÇIKMAZ" Sokağı isminin verilmesi ve "PROF.DR. Burhan KUZU" isminin de herhangi bir cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan 29.09.2015 tarih ve 23 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi Yediağaç Mahallesi sınırları içerisindeki Çiftlik Caddesine bağlanan 111 ve 113 kapı nolu evlerin arasından geçen, İmar Planında 7 metre genişliğinde olan isimsiz yola "HUZUR SOKAĞI" isminin verilmesinin uygun olacağı,

"PROF.DR. Burhan KUZU" isminin herhangi bir cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi hususunda, Prof.Dr. Burhan KUZU’nun ismine uygun bir yer bulunduğu zaman ilerde değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

872

Hacılar Belediyesinin, isimsiz bir yola "ÇATALOĞLU SOKAK" isminin verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, isimsiz bir yola "ÇATALOĞLU SOKAK" isminin verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 05.10.2015 tarih ve 270 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, isimsiz bir yola "ÇATALOĞLU SOKAK" isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

873

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 17.09.2015 tarih ve 739 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

874

Hobi Bahçesi yapımıyla ilgili Gülük Şemsettin Vakfı ile yapılacak protokolü imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetki vereceği kişi yada kişilerin görevlendirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Fen İşleri Daire Başkanlığınca, Selçuklu Hobi Bahçesinin Hacılar yolu tarafında ki boşluk alanın Hobi Bahçesi yapımına uygun olduğunu ve toplam alanı 95.133,73m² olan bu alanın Hobi Bahçesi yapımına uygun hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve bu kapsamda mülkiyeti Gülük Şemsettin Vakfı'na ait taşınmazlarla ilgili yapılacak protokolü imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetki vereceği kişi yada kişilerin görevlendirilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2015 tarih ve 2915 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanmış olan Hobi Bahçeleri'nin vatandaşlarımız tarafından yoğun talep gördüğünü ve mevcut Hobi Bahçeleri'nin bu talepler karşısında yetersiz kaldığını belirterek, Hobi Bahçesi sayısının artırılması amacıyla yapılan araştırmada Selçuklu Hobi Bahçesinin Hacılar yolu tarafında ki boşluk alanın Hobi Bahçesi yapımına uygun olduğunu ve toplam alanı 95.133,73m² olan bu alanın Hobi Bahçesi yapımına uygun hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını istemektedir.

Bu kapsamda mülkiyeti Gülük Şemsettin Vakfı'na ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi, 11217 ada, 23, 24, 25, 26, 41, 42, 43, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 94, 95, 96, 97 ve 98 parsel numaralı taşınmazların kiralanması ile ilgili yapılacak ihaleye veya bu taşınmazlarla ilgili yapılacak protokolü imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

875

Muhtaç ailelere ve kimsesizlere yardım yapılması hususunda Erciyes Feneri Derneği ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetki vereceği kişi yada kişilerin görevlendirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Muhtaç ailelere ve kimsesizlere yardım yapılması hususunda Erciyes Feneri Derneği ile Belediyemiz arasında gerçekleştirilecek sosyal ortak hizmet projeleri protokolünün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetki vereceği kişi yada kişilerin görevlendirilmesi talebi hususunda Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 1071 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri ilinde 2001 yılından beri faaliyet gösteren Erciyes Feneri (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) Derneği tarafından ilimizdeki muhtaç ailelere ve kimsesizlere yardım yapılmaktadır.

Erciyes Feneri Derneği ile yapılacak olan sosyal hizmet işbirliği projelerin de "5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi c) bendi" doğrultusunda, Erciyes Feneri Derneği ile Belediyemiz arasında gerçekleştirilecek Sosyal Ortak Hizmet Projeleri protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

876

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 598 ada, 39 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 598 ada, 39 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2944 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 598 ada, 39 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

877

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12.Bölge Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mahallesi’nde, 2568 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar uygulaması yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12.Bölge Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mahallesi’nde, 2568 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar uygulaması yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2941 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12.Bölge Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mahallesi’nde, 2568 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar uygulaması yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

878

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 3993 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 3993 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2938 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 3993 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

879

Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi’nde, 8397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi’nde, 8397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2937 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi’nde, 8397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

880

Kocasinan Belediyesinin, Karakimse Mahallesi, 116 ada, 81, 82, 83, 84, 86 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karakimse Mahallesi, 116 ada, 81, 82, 83, 84, 86 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2960 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Karakimse Mahallesi, 116 ada, 81, 82, 83, 84, 86 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

881

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 6700 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 6700 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2959 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 6700 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

882

Kocasinan Belediyesinin, Yenişehir Mahallesi, 4093 ada, 3 parsel no'lu taşınmaz, 2754 ada, 3 parsel ile 2757 ada, 1 parsel ve 626 ada, 242 parselde 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenişehir Mahallesi, 4093 ada, 3 parsel no'lu taşınmaz, 2754 ada, 3 parsel ile 2757 ada, 1 parsel ve 626 ada, 242 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2957 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yenişehir Mahallesi, 4093 ada, 3 parsel no'lu taşınmaz, 2754 ada, 3 parsel ile 2757 ada, 1 parsel ve 626 ada, 242 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

883

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 6440 ada 1 parsel, 6442 ada 40 parsel, 6444 ada 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 6440 ada 1 parsel, 6442 ada 40 parsel, 6444 ada 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2956 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 6440 ada 1 parsel, 6442 ada 40 parsel, 6444 ada 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

884

Kocasinan Belediyesinin, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 3279 ada, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 3279 ada, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2955 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 3279 ada, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

885

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 7414 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 7414 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2954 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 7414 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

886

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel ve Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanlarda plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel ve Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanlarda İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2953 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel ve Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanlarda İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

887

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2952 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

888

Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 314 pafta, 3007 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 314 pafta, 3007 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2950 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 314 pafta, 3007 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

889

Milli Savunma Bakanlığı’nın, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi, Zincidere 1.Komando Tugay Komutanlığı alanının güney kısmında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi, Zincidere 1.Komando Tugay Komutanlığı alanının güney kısmında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2935 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi, Zincidere 1.Komando Tugay Komutanlığı alanının güney kısmında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

890

Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 353 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 353 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2933 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 353 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

891

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 981 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 981 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2949 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 981 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

892

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1033 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1033 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2947 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1033 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

893

Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle, Kibritlik Mevkii, 145 ada, 127 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle, Kibritlik Mevkii, 145 ada, 127 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2936 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle, Kibritlik Mevkii, 145 ada, 127 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

894

Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2934 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

895

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 426, 429, 430, 433, 434, 436, 437 ve 438 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 426, 429, 430, 433, 434, 436, 437 ve 438 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2943 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 426, 429, 430, 433, 434, 436, 437 ve 438 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

896

Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 ve 471 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 ve 471 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2940 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 ve 471 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

897

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarih, 211, 212, 213, 214, 215 ve 216 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarih, 211, 212, 213, 214, 215 ve 216 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2951 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarih, 211, 212, 213, 214, 215 ve 216 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

898

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 189, 191 ve 192 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 189, 191 ve 192 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2958 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 189, 191 ve 192 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

899

Hacılar Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2942 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

900

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2939 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

901

Develi Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2946 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

902

Sarız Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Sarız Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2945 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Sarız Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

903

Akkışla Belediye Meclisinin 28.09.2015 tarih, 5 ve 6 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Akkışla Belediye Meclisinin 28.09.2015 tarih, 5 ve 6 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 2948 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Akkışla Belediye Meclisinin 28.09.2015 tarih, 5 ve 6 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

904

Ulaşım hizmetlerinin bir kısmının Belediyemiz şirketlerinden olan Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ye belirlenecek süre ve şartlar dahilinde işletilmesinin devredilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, Ulaşım hizmetlerinin bir kısmının 5216 sayılı kanunun 26. Maddesi uyarınca, sermayesinin %98’i Belediyemize ait Belediyemiz şirketlerinden olan Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ye belirlenecek süre ve şartlar dahilinde işletilmesinin devredilmesi konusunda söz konusu Şirket ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının 09.10.2015 tarih ve 1460 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediye ve Yirmi altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun” ’un 1. Maddesinin 2. Bendi gereği 31.03.2014 tarihinden itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sınırı İl Mülki Sınırı olarak değiştirilmiştir. Söz konusu yasa ile Büyükşehir Belediyesinin yetki alanına yeni ilçeler ilave edilmiştir.

Toplu Ulaşım hizmetlerinin gelişen şartlara daha uyumlu ve halkın ihtiyaçlarını tek elden koordineli bir şekilde yönetimini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında; Kayseri Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ulaşım hizmetlerinin aksamaması, güvenli, konforlu ve kaliteli toplu ulaşımın tüm Kayseri halkının hizmetine sunulması, raylı sistem ve lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarının bir bütün olarak planlanması, yönetilmesi, koordinasyonun sağlanması ve işletilmesi, filo denetim, takip, otomasyon ve yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi (Özel Halk Otobüsleri dahil) gerekmektedir. Bu amaçla ulaşım hizmetlerinin bir kısmının 5216 sayılı kanunun 26. Maddesi uyarınca, sermayesinin %98’i Belediyemize ait Belediyemiz şirketlerinden olan Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ye belirlenecek süre ve şartlar dahilinde işletilmesinin devredilmesi konusunda söz konusu Şirket ve Belediyemiz arasında düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

905

Sarız Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 1.300.000,00TL Ek Bütçe verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Sarız Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 1.300.000,00TL Ek Bütçe verilmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 09.10.2015 tarih ve 1583 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarız Belediyesinin 2015 yılı Bütçesi 4.000.000,00TL olup, 2015 Yılı Eylül ayı sonu harcaması 3.718.475,87TL gerçekleşmiştir. Sarız Belediyesine 1.300.000,00TL Ek Bütçe verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

906

Hatıra Ormanı yapılması hususunda Belediyemiz ile Orman ve Su İşleri ve Üniversiteler arasında yapılacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Hatıra Ormanı yapılması hususunda Belediyemiz ile Orman ve Su İşleri ve Üniversiteler arasında yapılacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2015 tarih ve 2964 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Belediyemiz ve Üniversiteler arasında 100.000,00m² ve üzerinde taşınmazlar üzerine hatıra ormanı yapılması için arsa tahsisi hususunda hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

907

İlimiz çiftçilerinin ihtiyaç duyduğu ancak yüksek maliyetler nedeniyle alamadıkları tarımsal alet ve makinelerin temin edilerek çiftçilerimize verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, İlimiz çiftçilerinin ihtiyaç duyduğu ancak yüksek maliyetler nedeniyle alamadıkları tarımsal alet ve makinelerin temin edilerek, İlçe Ziraat Odası Başkanlıkları ve İlçe Belediye Başkanlıkları koordinesinde çiftçilerimize verilmesi talebi hususunda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının 07.10.2015 tarih ve 1145 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereği; İlimiz çiftçilerinin ihtiyaç duyduğu ancak yüksek maliyetler nedeniyle alamadıkları tarımsal alet ve makinelerin temin edilerek, İlçe Ziraat Odası Başkanlıkları ve İlçe Belediye Başkanlıkları koordinesinde çiftçilerimize verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2015

908

Süt üretimi için gerekli olan süt takip sistemi projesi dahilinde alet ve cihazların Belediyemizce temin edilerek ilimizdeki çiftçilerin hizmetine sunulması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, İlimizde faaliyet gösteren ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kayıt sisteminde kayıtlı olan süt toplama merkezlerinde toplanan çiğ sütte kaliteyi artırmak, zayiatı önlemek ve daha sağlıklı süt üretimi için gerekli olan süt takip sistemi projesi dahilinde alet ve cihazlar temin edilerek, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde çiftçilerimizin kullanımına sunulması talebi hususunda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının 07.10.2015 tarih ve 1146 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereği; İlimizde faaliyet gösteren ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kayıt sisteminde kayıtlı olan süt toplama merkezlerinde toplanan çiğ sütte kaliteyi artırmak, zayiatı önlemek ve daha sağlıklı süt üretimi için gerekli olan süt takip sistemi projesi dahilinde alet ve cihazlar temin edilerek, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde çiftçilerime verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.