2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.10.2012 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

2

1

 

697

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2013 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 09.10.2012 tarih ve 13’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2013 Mali Yılı Performans Programı Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2013-2015 Mali yıllarını kapsayan Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedeflere uygun olarak hazırlandığı,

2013 Mali Yılı Performans Programında 37 Stratejik Amaca kaynak tahsisi öngörülerek 73 Performans Hedefi oluşturulduğu,

Performans Hedefleri için;

2013 Mali Yılında : 515.000.000.00

2014 Mali Yılında : 500.000.000.00

2015 Mali Yılında : 490.000.000.00 TL'lik kaynak tahsisi ve dağıtımı öngörülmüş olduğu; 2011-2015 yıllarını kapsayan ulaşılabilen veriler veya tahmini verileri içeren performans tablosunun hazırlandığı, Harcama birimleri performans bilgilerinin ise her harcama birimi ayrı değerlendirilerek, Harcama birimlerinin görevleri, faaliyetleri veya hizmetleri, performans hedeflerinin sınıflandırılarak genel bilgi özetleri ve bütçe bilgi özetlerinin hazırlanmış olduğu incelenmiş olup, bu hususta hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans Programının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile 2013 Mali yılı performans programının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

2

1

 

698

İmar planı lejantı ve uygulama koşullarında değişiklik yapılması talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas koruma amaçlı İmar Plan revizyonu Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla onaylanmış olup, sorunların giderilmesi amacıyla imar planı lejantı ve uygulama koşullarında değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.10.2012 tarih ve 274 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Koruma Amaçlı İmar Planında Doğal Karakteri ve Bitki Örtüsü Korunacak Alanlarda bulunan B1, B2 ve B3 lejant işaretli imar adalarında imar plan lejantı ve uygulama koşullarında belirtilen “Bu bölgelerde yapılacak yapılarda zemin kat hiçbir biçimde 150 m2’yi geçemez.” ifadesinin değiştirilmesi yönündeki talebin, Belediyemiz Meclisinin 12.11.2012 tarih, 597 sayılı kararı ile Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulmak üzere kabul edildiği, ancak bu karar plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden uygulanmadığı anlaşılmıştır.

Söz konusu B1, B2 ve B3 lejant işaretli imar adalarında imar uygulamalarındaki sorunların giderilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 08.08.2012 tarih, 4098 sayılı yazısı ile plan müellifi olan Akman Ltd.Şti.’den imar plan lejantındaki hükmün, "Bu bölgelerde yapılacak zemin kat hiçbir biçimde 150 m2'yi geçemez." ifadesinden sonra gelmek üzere "Ancak minimum parsel büyüklüğünün en az iki katı büyüklüğündeki parsellerde TAKS koşulları aynı kalmak kaydıyla 150 m2'lik kullanım hakkı % 20 arttırılabilir" ifadesinin eklenmesini talep etmiştir.

Akman Ltd.Şti. 28.09.2012 tarihli yazılarında söz konusu imar plan lejantı ve uygulama koşullarında belirtilen ifadenin uygun bulunduğu ve gereğinin yapılması belirtilmiş olup, talebin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

2

1

 

699

Hacılar Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarih ve 53 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarih ve 53 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.10.2012 tarih ve 275 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akyazı Mahallesinde, Küçük Sanayi Sitesi Alanının daha uygun bir alana taşınması amacıyla konut alanı ve park alanı olarak planlanarak, kaldırılan Küçük Sanayi Sitesi alanının konut alanı olarak planlı yerde yeniden planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.06.2012 tarih, 391 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak kaldırılan Küçük Sanayi Sitesinin yerine planlanan konut alanının kuzeyinde ve doğusunda bulunan 7 metre genişliğindeki yolların 10 metre olacak şekilde planlanması uygun olacağı belirtilmiştir.

Hacılar Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarih ve 53 sayılı kararının değiştirilerek kabulüne ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

2

1

 

700

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih, 224 ve 225 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih, 224 ve 225 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.10.2012 tarih ve 276 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi'nin 01.10.2012 tarih, 224 ve 225 sayılı kararlarından,

225 sayılı karar ile, Germir Mahallesi ve Erenköy Mahallesinde mevcut imar planında park alanı olarak planlı alanlarda imar planı değişikliği talep edilmektedir. Germir Mahallesi, 11374 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarı E=0.05, hmax=6.50 m. olacak şekilde rekreasyon alanı olarak planlanması, Erenköy Mahallesi, 10511 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarının ise TAKS değeri 0.05, KAKS değeri 0.10 olacak şekilde konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alanlardan Germir Mahallesindeki alanın içerisinde günübirlik kullanıma yönelik eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği alanlar, lokanta, kahvehane, çay bahçesi, genel açık otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür spor faaliyetlerinin yer alabileceği, ifraz işleminin en az 10.000 m2 olacak, asma kat ve bodrum kat yapılamayacak şekilde belirlenen rekreasyon alanı olarak planlanması ayrıca ilgili ilçe belediyesi tarafından hazırlanacak olan alana yönelik peyzaj tasarım projesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden uygun görüş alınarak uygulamaya geçilmesi kaydıyla planlanmasının, Erenköy Mahallesindeki öneri konut alanın ise minimum ifraz şartı 2000 m2 olması şartıyla planlanmasının Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.05.2012 tarih, 318 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olduğundan, talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

224 sayılı kararının İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi'nin 01.10.2012 tarih, 224 ve 225 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

2

1

 

701

Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.10.2012 tarih ve 277 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi'nin 01.10.2012 tarih, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204 sayılı kararlarından,

203 sayılı karar ile, Mithatpaşa Mahallesinde mevcut imar planında park alanı olarak planlı alanların rekreasyon alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen imar planı tadilatı talebinin, içerisinde günübirlik kullanıma yönelik eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği alanlar, lokanta, kahvehane, çay bahçesi, genel açık otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür spor faaliyetlerinin yer alabileceği, ifraz işleminin en az 10.000 m2 olacak, asma kat ve bodrum kat yapılamayacak şekilde belirlenen rekreasyon alanı olarak planlanması ayrıca ilgili ilçe belediyesi tarafından hazırlanacak olan alana yönelik peyzaj tasarım projesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden uygun görüş alınarak uygulamaya geçilmesi kaydıyla planlanmasının Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.05.2012 tarih, 318 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olduğundan talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

204 sayılı karar ile, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mevkii'nde mevcut imar planında park alanı olarak planlı alanların rekreasyon alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen imar planı tadilatı talebinin, içerisinde günübirlik kullanıma yönelik eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği alanlar, lokanta, kahvehane, çay bahçesi, genel açık otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür spor faaliyetlerinin yer alabileceği, ifraz işleminin en az 10.000 m2 olacak, asma kat ve bodrum kat yapılamayacak şekilde belirlenen rekreasyon alanı olarak planlanması ayrıca ilgili ilçe belediyesi tarafından hazırlanacak olan alana yönelik peyzaj tasarım projesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden uygun görüş alınarak uygulamaya geçilmesi kaydıyla planlanmasının, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.05.2012 tarih ve 373 sayılı kararı ile yapılan nazım imar planı değişikliğine uygun olduğundan talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

197, 198, 199, 200 ve 202 sayılı kararlarının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi'nin 01.10.2012 tarih 01.10.2012 tarih, 197, 198, 199, 200, 202, 203 ve 204 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

2

1

 

702

Talas Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.10.2012 tarih ve 278 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarihli kararlarından;

185 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, İlköğretim tesis alanı, belediye hizmet alanı, ağaçlandırılacak alan, ticaret alanı, çay bahçesi, park alanı, otopark alanı ve yol olarak planlı yerlerin (M) lejant işaretli Melikşah Üniversitesi Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.06.2012 tarih, 446 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

186 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı, otopark alanı ve yaya yolu olarak planlı yerin fiili duruma uygun olarak yeniden düzenlenip park alanı, otopark alanı ve yaya yolu olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin otopark alanlarının arttırılarak planlanması şartıyla değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisinin, 04.10 2012 tarih ve 185 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 186 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.10.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

10

2

1

 

703

Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarih, 219, 220 ve 221 sayılı kararlarının talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarih, 219, 220 ve 221 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.10.2012 tarih ve 279 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarihli kararlarından

219 sayılı kararı ile; Gevher Nesibe Mahallesinde Kocasinan Belediyesi Hizmet Alanının doğusunda bulunan yaya yolu olarak planlı alanın Belediye hizmet alanına dahil edilerek ve K8 M işaretli iki adet kütlenin tescile uygun olarak yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.06.2012 tarih, 382 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak Kocasinan Belediyesi Hizmet Alanının önceki planlardaki gibi düzenlenerek, Kocasinan Belediyesi ile K8 kütleleri arasındaki yaya yolunun otopark alanı olarak düzenlenmesi ve plan notu olarak da “ Bu alandaki otoparklar Resmi Bina tarafından kullanılacaktır.” İfadesi de eklenerek konunun değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

220 sayılı kararı ile; Keykubat mahallesinde yeşil alan olarak planlı alan içerisinde trafo yerinin planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

221 sayılı kararı ile; Kayseri kentine hizmet veren kumarlı parkı ve çevresinde gerçekleştirilecek turizm potansiyeli yüksek Harikalar Diyarı eğlence merkezi projesinin mücavirinde bulunan Ahievran Mahallesindeki söz konusu alanın sağlıklı ve düzenli yapılaşmanın gerçekleşmesi amacıyla yeniden planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.07.2012 tarih, 512 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10 2012 tarih, 219 ve 221 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 220 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.