2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.10.2009 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 380

Konusu : Mülkiyeti Gülsan Gıdaya ait, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 18 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Gülsan Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.’ye ait, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J ve 31J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 06.10.2009 tarih ve 122 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olup, bahsi geçen parsel üzerinde alışveriş merkezi inşaatı yapılabilmesi için bu alanın kentsel servis alanı olarak planlanması istenmektedir.

Talep incelendiğinde plan değişikliğinin ada içerisinde yapılaşma olması ve diğer parsel maliklerin den gerekli izinler alınamamasından dolayı ada bazında değil de mülkiyeti kendilerine ait 2797 ada 8 ve 18 nolu parselleri içine alacak şekilde plan değişikliğinin yapılması kanaatine varıldığından plan müellifi tarafından hazırlanan yeni öneri planın kabulünün uygun olacağıyönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 381

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait

Kavakyazısı Mahallesi, 2317 ada, 5 parselde Plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 2317 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli 30M-IIIb imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.10.2009 tarih ve 107 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan nazım imar planında Resmi Kurum alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bölge Tekel Başmüdürlüğü Alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen taşınmaz mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol AŞ.’ye ait iken kamu yararına kullanılması kaydıyla hazine adına tescil edildiği ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına merkez bina olarak kullanılmak üzere tahsisi yapıldığı belirtilerek bu alanın imar planında itfaiye alanı olarak planlanması istenmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c maddesine istinaden 1/1000 ölçekli 30M-IIIb uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Resmi Kurum (İtfaiye Hizmet Alanı) olarak planlanması yönündeki uygulama imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 382

Konusu : Melikgazi Belediyesinin Gesi-Kuzey Mahallesinde

yapılan nazım imar plan değişikliğinin yeniden yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin Gesi-Kuzey Mahallesinde yapılan nazım imar plan değişikliğinin yeniden yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2009 tarih ve 110 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi-Kuzey Mahallesinde, bölgeyi doğu-batı istikametinde birbirine bağlayacak 25 m genişliğinde yol planlanması talebi, daha önce belediyemiz meclisi tarafından görüşülerek, 15.05.2009 tarih, 197 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Ancak ilgili ilçe belediyesi, kabul edilen yol güzergâhının, arazinin tomografik yapısına uygun olmadığını tespit ederek yeni bir güzergâh hazırlamış ve yeniden meclisimize sunmuştur.

1/25000 K35-a3 ve 1/5000 ölçekli K35-a–23-b nazım imar planı paftalarında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, 25m’lik yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 383

Konusu : Gömeç mevkii, 3 pafta, 2644 parsel nolu taşınmazda

1/5000 ölçekli K35-a-19-a nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Gömeç mevkii, 3 pafta, 2644 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a–19-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.09.2009 tarih ve 114 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alana ait işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, geçiş yolu izin belgesi ve işletme belgesi olan ve fiilen faaliyette bulunan Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanının planlara işlenmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-a–19-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki mevzii nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 384

Konusu : Kavakyazısı mevkii, 3192 ada, 2 parsel nolu taşınmazda

1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin Kavakyazısı mevkii, 3192 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2009 tarih ve 108 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan nazım imar planında Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı olup, İl Sağlık Müdürlüğünün olumlu görüşü doğrultusunda bahsi geçen alanda özel sektör tarafından yatırım yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde Sağlık Tesisi Alanına (M) ticaret lejant işaretinin konulması talep edilmektedir.

Plan değişikliği yapılmak istenen alanda, parsel maliklerinin tamamının muvaffakatlarının bulunmadığı ayrıca Sağlık Bakanlığının bu alanla ilgili görüşünün olmadığı anlaşıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 385

Konusu : Mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım

Vakfına ait, Kötügöller-Korubaşı Mevkii, 188 pafta, 1053 ada, 22 parselde NİP.

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfına ait, Kötügöller-Korubaşı Mevkii, 188 pafta, 1053 ada, 22 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.09.2009 tarih ve 115 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan nazım imar planında Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı olup, Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfının talebine istinaden taşınmazlarından yararlanma imkânlarının büyük çapta kısıtlanmış olduğu belirtilerek mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğünün olumlu görüşü doğrultusunda bahsi geçen alanın ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

Plan değişikliği yapılmak istenen alan ve civarında 18. madde uygulaması yapılmış olup, tadilat talebine ilişkin parsel maliklerinin tamamının muvaffakatlarının bulunmadığı ayrıca Sağlık Bakanlığının bu alanla ilgili görüşünün olmadığı anlaşıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 386

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 3197 ada, 1 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 3197 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.09.2009 tarih ve 109 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan nazım imar planında Ticaret Alanı olarak planlı olup bölgenin ihtiyacı olduğu bahisle bu alanın Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, Şehircilik İlkelerine uygun olmadığı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 387

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi, 1200 ada, 17 parsel nolu taşınmazda NİP.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi, 1200 ada, 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.09.2009 tarih ve 117 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Seyitgazi Mahallesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün talebine istinaden sosyal-kültürel tesis alanı planlı yerin doğusunun yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin sosyal-kültürel tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 388

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesinde, 579 ada, 1 parsel ve 589 ada, 1 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesinde, Mülkiyeti şahıslara ait, 579 ada, 1 parsel ile mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 589 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35A–23-B nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.09.2009 tarih ve 118 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kuzey Mahallesinde, parsel malikinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, mülkiyeti belediyeye ait konut alanı olarak planlı yerin yeşil alan, mülkiyeti şahsa ait park alanı olarak planlı yerin de konut alanı olarak planlanmasını istemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın, parseli yeşil alan olarak planlıyken almış olduğu tespit edildiğinden herhangi bir mağduriyet olmadığı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 389

Konusu : Şehir stadyumunun otopark alanına ilaveten 50.000m2 bir alanın otopark alanı olarak düzenlenm. talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, 2008 yılı içerisinde yapımı tamamlanan ve kullanıma sunulan Şehir stadyumunun otopark alanının yeterli olmadığı gerekçesi ile, bu otoparklara ilaveten yaklaşık 50.000m2’lik bir alanın otopark alanı olarak düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 06.10.2009 tarih ve 120 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan, Stadyum alanının otopark ihtiyacını gidermek amacıyla resmi kurum alanı olarak planlı yerin, otopark alanı olarak planlanması istenmektedir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/l ve 7/c maddelerine istinaden bahse konu bölgede 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması yapılacağından, buna altlık oluşturacak şekilde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 30K, 30KIId, 30K-IIIa ve 30K-IIId imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Resmi kurum alanı, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı ve otopark alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporun da belirtilen, 50.000m2 ibaresinin, 40.000m2 şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 390

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi,

104 ada, 1 parsel ve 133 ada, 11 parselde Mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 104 ada, 1 parsel ve 133 ada, 11 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35A–18-B ve K35-A19-A mevzii nazım imar plan yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.09.2009 tarih ve 116 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli planları Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü tarafından yapılmış olan, iki ayrı yerin fiili duruma uygun olarak nazım imar planlarına Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-A-18-B ve K35-A-19-A nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak planlanması yönündeki mevzi imar planlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 391

Konusu : Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesi, 11(32) pafta, 127 ada, 1 parsel ve 107 ada, 1 parsel

ve 3 pafta, 1675 parsel nolu taşınmazlarda NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesindeki, 11(32) pafta, 127 ada, 1 parsel ve 107 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ile, 3 pafta, 1675 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-08-c, K35-d-13-b, K35-d-13-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 06.10.2009 tarih ve 124 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında mülkiyeti hazineye ait, dini tesis alanı olarak planlı yerin belediye hizmet alanı, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, belediye hizmet alanı olarak planlı yerin bir kısmının ise dini tesis alanı olarak planlanmasını, ayrıca daha önce 6.Karayolları Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden üst ölçekli planlara işlenen 50 metre genişliğindeki güney çevre yolunun nazım imar planlarına işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-08-C, K35-D-13-B ve K35-D-13-A nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin dini tesis alanı, belediye hizmet alanı, ağaçlandırılacak alan ve yol olarak planlanması yönünde hazırlanan nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 392

Konusu : Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 149 ada, 20 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli, Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 149 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 06.10.2009 tarih ve 125 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi söz konusu kadastro parselinin bulunduğu resmi kurum alanı olarak planlı yerin, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden, konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebi hususunda incelemeler henüz tamamlanmadığından, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 393

Konusu : Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, 6873 ve 6879 ada numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi 6873 ve 6879 ada numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 06.10.2009 tarih ve 126 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı yerlerin, bölgenin ihtiyacı göz önünde bulundurularak ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 30İ nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 394

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2009 tarih, 157 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih ve 157 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 06.10.2009 tarih ve 127 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 06.07.2009 tarih 157 sayılı meclis kararı ile, Köşk Mahallesinde, konut alanı ve yol olarak planlı imar adalarının site şeklinde yapılaşmaya imkan sağlamak üzere yeniden düzenlenmesi talebi, 7 m olarak önerilen yolun 10 m olacak şekilde planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından tadilat talebinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediyesi, 06.07.2009 tarih 157 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği karar verildi.

.

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 395

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 97 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 97 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 06.10.2009 tarih ve 121 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.08.2009 tarihli meclis kararlarından,

97 sayılı kararı ile, Mimarsinan kavşağının kuzeyinde bulunan alanda üst ölçek (1/25000 ve 1/5000) planlama kararlarına uygun olarak gelişme konut alanı, küçük sanayi sitesi alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, sosyal donatı alanları, yol ve yeşil alan olarak planlanması talebi, söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

99 sayılı kararı ile, Argıncık Kötügöller mevkiinde konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı alanda uygulamada karşılaşılacak sorunların giderilmesi amacıyla söz konusu alanın yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.08.2009 tarih 97 ve 99 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 396

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih ve

184, 186, 187, 188, 189 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih, 184, 186, 187, 188, 189 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.09.2009 tarih ve 119 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 07.09.2009 tarihli meclis kararlarından;

184 sayılı kararıyla, Esentepe Mahallesinde, cami alandaki 10 ve 15 m olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m’ye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

186 sayılı kararıyla, Köşk Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, A-4 yapı nizamlı konut alanının güneybatı kısmının, kütle nizamlı konut alanı olarak planlanması talebi, civarın yapılaşma karakterine uygun olmadığından talebin reddinin uygun olacağı,

187 sayılı kararıyla, Anbar mevkiinde, kentsel servis alanı olarak planlı yerin akaryakıt istasyonu olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 07.09.2009 tarih, 187 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

188 sayılı kararıyla, Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde, ticaret ve kapalı otopark alanı olarak planlı yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu, ticaret alanı olarak planlanması talebi, 15.05.2009 tarih, 195 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

189 sayılı kararıyla, Keykubat mevkiinde, LPG ikmal istasyonu olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlara işlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin 15.05.2009 tarih, 196 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

191 sayılı kararıyla, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesinde, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı ve otopark alanı olarak planlı yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı ve yol olarak planlanması talebi ile söz konusu parsel sahibine ikinci bir iş yeri açma hakkı verildiği, ayrıca ilk planlamasında ilgili alanın tamamının akaryakıt istasyonu olarak planlı olduğu dikkate alındığında ilgili ilçe belediyesinden gelen öneri planlar bu haliyle uygun olmadığından tadilat talebinin reddinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediyesinin, 07.09.2009 tarih 186 sayılı kararının yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine, 184, 187, 188, 189 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 191 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ili karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 397

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih ve 111, 112, 113, ve 114 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih, 111, 112, 113, ve 114 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.09.2009 tarih ve 112 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.09.2009 tarihli meclis kararlarından;

111 sayılı karar ile, Taşhan Orman Köyü köy yerleşim planında ibadet yeri alanı ve park alanı olarak planlı yerde, yerleşimin topografik yapısı nedeniyle ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu belirtilerek söz konusu ibadet alanı ve park alanının yer değiştirilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı,

112 sayılı karar ile, Kavakyazısı mahallesinde, mülkiyeti Mülhak Güpgüpzade Hacı Ebubekirağa Vakfına ait konut alanı olarak planlı yerin tescil edildiği hale göre yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

113 sayılı karar ile, Kayseri Kuzey Çevre Yolu Ayrımı-Mimarsinan Kavşağı üzerinde bulunan Horsana Kavşağının, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine şevlerin ve güvenlik mesafelerinin dikkate alındığı, halihazır durum ve projeye uygun olarak yeniden planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.05.2009 tarih 128 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

114 sayılı karar ile, Yenidoğan mahallesinde, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin ilköğretim alanı, dini tesis alanı ve yol olarak planlanması, kaldırılan ağaçlandırılacak alanın ilköğretim alanı olarak planlı alanda düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.05.2009 tarih 127 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih 111, 112, 113 ve 114 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ili karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 398

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.09.2009 tarih ve

128, 129, 130, 131, 132 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.09.2009 tarih, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.09.2009 tarih ve 113 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.09.2009 tarihli meclis kararlarından,

128 sayılı karar ile, Oymaağaç mahallesinde, mülkiyeti Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliğine ait resmi kurum alanı, tarım alanı ve yol olarak planlı olup, yol olarak planlı kısım üzerinde hizmet binası bulunduğu belirtilerek bu alanın resmi kurum alanı olarak planlanması, yolunda güneydoğu yönünde kaydırılması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.06.2009 tarih 243 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

129 sayılı karar ile, Hacıkılınç mahallesinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planında MİA, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı yerde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla konut alanına M ticaret lejant işaretinin konulması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

130 sayılı karar ile, Esentepe mevkiinde, ilköğretim alanı ve yeşil alan olarak planlı yerde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine söz konusu alanda fiilen yapılı okul alanına ek derslik yapıldıktan sonra çocuklar için oyun alanı küçüldüğü belirtilerek ilköğretim alanının genişletilmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.06.2009 tarih 207 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

131 sayılı karar ile, Örnekevler mahallesinde, yeşil alan olarak planlı yerde İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine söz konusu alanda Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği hizmet binası bulunan alanla birlikte hazine adına tescil edilen 954 ada 78 parselde resmi kurum alanı (karakol) olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.06.2009 tarih 208 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

132 sayılı karar ile, Hacısaki mahallesinde, yeşil alan olarak planlı yerde Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ’ın talebi üzerine bölgedeki yeni yapılan blokların elektrik ihtiyacının daha düzenli sağlanabilmesi amacıyla yeşil alanın bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

133 sayılı karar ile, Yıldızevler mahallesinde, yeşil alan olarak planlı yerde Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ’ın talebi üzerine bölgedeki yapılaşmanın artması sebebiyle yeşil alanın bir kısmının trafo alanı olarak planlaması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.09.2009 tarih 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 399

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih ve

127, 128, 129, 130 ve 07.08.2009 tarih, 146 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 127, 128, 129, 130 ve 07.08.2009 tarih, 146 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 06.10.2009 tarih ve 123 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarihli kararlarından;

127 sayılı kararı ile, Başakpınar ve Erciyes Mahallelerinde imar planlarındaki ada orta çizgilerinin uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla uygulanmaması (kaldırılması) talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

128 sayılı kararı ile, yapılaşmaların büyük bir kısmının tamamlandığı 4 ayrı konut adasına (R) lejant işaretinin konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

129 sayılı kararı ile, Mevlana mahallesinde ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin bir kısmının Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.’nin talebine istinaden trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

130 sayılı kararı ile, Harman Mahallesinde A-3 yapı nizamlı konut alanı olarak planlı, (R) lejant işaretli imar adasının büyük kısmı 3 katlı olarak yapılaşmış olup, 4 katlı konut yapabilmek için imar adasındaki A-3 yapı nizamının, A-4 olarak değiştirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmemekle birlikte, yapılmak istenen işleme R lejant işaretinin engel teşkil etmediği kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı,

Talas belediye meclisinin 07.08.2009 tarih, 146 sayılı kararı ile Başakpınar Köyiçi mevkiinde konut alanı olarak planlı yerin batısında bulunan kanalın imar adası dışına çıkartılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 127, 128, 129, 130 ve 07.08.2009 tarih, 146 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 400

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi

İmar Yönetmeliğinin 49/7 fıkrasının değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 49/7 fıkrasının değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.09.2009 tarih ve 111 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 49/7 fıkrasının değiştirilmesi talebi, çevre sağlığı ve Kat Mülkiyeti Kanunu açısından sıkıntı yaratacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 401

Konusu : Selçuklu Mahallesinde buluna Zübeyir Caddesi İsminin Ahmet Ayşe İNCİ Caddesi olarak Değiştirilmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Selçuklu Mahallesinde bulunan Zübeyir Caddesi isminin, Ahmet Ayşe İNCİ Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.10.2009 tarih ve 12 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; Melikgazi İlçesi, Selçuklu Mahallesinde bulunan Zübeyir Caddesi isminin, Ahmet - Ayşe İNCİ Caddesi olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 402

Konusu : Karadere Mevkiinde açılacak olan Cadde veya Sokağa Av. Orhan BEDASTANİ isminin verilmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Karadere Mevkiinde açılacak olan Cadde veya Sokağa Av. Orhan BEDASTANİ isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.10.2009 tarih ve 13 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; belirtilen bölgede Melikgazi Belediyesince Mahalle ihdası çalışması devam ettiğinden, bundan sonra talep edilecek diğer isimlerle bütünlüğün sağlanması bakımından talebin daha sonra görüşülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 403

Konusu : Ahmet ÖZDERİCİ isminin Verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kuran-ı Kerim ve İslami İlimlere Hizmet Vakfının, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3663 ada, 1 parsel nolu taşınmazda bulunan Camiinin Kuzeyinden geçen Caddeye Ahmet ÖZDERİCİ isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.10.2009 tarih ve 14 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli Resmi gazetenin 26245 Sayısında, Adres ve Numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde karışıklığa sebebiyet vereceğinden değişiklik talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 404

Konusu : Ömer ÖZTÜRK’ün Almanya’da görevlendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “KayseRAY” projesi kapsamında; 30.10.2009 ve 30.10.2010 tarihleri arasında Almanya’da Raylı Sistem hakkında verilecek olan Eğitim seminerine katılmak üzere Makine Mühendisi Ömer ÖZTÜRK’ün görevlendirilmesi ve Harcırah Kanunu gereğince gidiş, dönüş günleri için birer gün, yol ve ulaşım masrafının Belediyemiz tarafından karşılanması, ayrıca Almanyada kalacağı süre için harcırah ödenmemesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 06.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/980 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “KayseRAY” projesi kapsamında; 30.10.2009 ve 30.10.2010 tarihleri arasında Almanya’da Raylı Sistem hakkında verilecek olan Eğitim seminerine katılmak üzere Makine Mühendisi Ömer ÖZTÜRK’ün görevlendirilmesi ve Harcırah Kanunu gereğince gidiş, dönüş günleri için birer gün, yol ve ulaşım masrafının Belediyemiz tarafından karşılanması, ayrıca Almanyada kalacağı süre için harcırah ödenmemesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 405

Konusu : T.E.İ.A.Ş ile Protokol imzalanması için yetki talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Mülkiyeti T.E.İ.A.Ş’ne ait olan Kanlıyurt mevkiinde bulunan ve İmar planlarında resmi kurum alanı (T.E.K) olarak planlanmış olan yaklaşık 150.000 m2’lik alan üzerindeki sosyal tesis, spor tesisleri, su deposu ve yağ depolama alanlarının bulunduğu takriben 40.000 m2’lik alanın Kadir Has Stadyumunun otopark alanına ilave edilmesi amacıyla gerektiği şekilde düzenlemesi ile bahse konu alan üzerinde bulunan sosyal tesis (lokal), spor tesisleri, (tenis kortu, açık futbol sahası) su deposu ile yağ depolama alanlarının T.E. İ.A.Ş. gösterilecek yerlere yaptırılması konusunda hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0. 11.755.11.07/2386 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti T.E.İ.A.Ş’ne ait olan Kanlıyurt mevkiinde bulunan ve İmar planlarında resmi kurum alanı (T.E.K) olarak planlanmış olan yaklaşık 150.000 m2’ lik alan üzerindeki sosyal tesis, spor tesisleri, su deposu ve yağ depolama alanlarının bulunduğu takriben 40.000 m2’lik alanın Kadir Has Stadyumunun otopark alanına ilave edilmesi amacıyla gerektiği şekilde düzenlemesi ile bahse konu alan üzerinde bulunan sosyal tesis (lokal), spor tesisleri, (tenis kortu, açık futbol sahası) su deposu ile yağ depolama alanlarının T.E.İ.A.Ş. tarafından gösterilecek yerlere yaptırılması konusunda hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 406

Konusu : Güneşli Cumhuriyet Mahallesi, Soğuksu Sokağı İsminin Şehit Piyade Onbaşı

Recep ERÖZ Sokağı Olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Güneşli Cumhuriyet Mahallesi, Soğuksu Sokağı isminin, Şehit Piyade Onbaşı Recep ERÖZ sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-24-497-2488 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Güneşli Cumhuriyet Mahallesi, Soğuksu Sokağı isminin, Şehit Piyade Onbaşı Recep ERÖZ sokağı olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 407

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 170, 173, 174 ve 178 sayılı kararlarını incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 170, 173, 174 ve 178 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2193-2449 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 170, 173, 174 ve 178 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 408

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.10.2009 tarih, ve 236 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.10.2009 tarih ve 236 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2196-2452 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.10.2009 tarih ve 236 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 409

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2194-2448 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 410

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih ve 140 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih ve 140 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2178-2429 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih ve 140 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 411

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih,

210, 211, 212, 213, 214, 217, 218 ve 220 sayılı Kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218 ve 220 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2186-2442 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218 ve 220 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 412

Konusu : İncesu - Süksün’e ait,1/1000 ölçekli uygulama imar planları.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, İller Bankası Genel Müdürlüğü, İncesu- Süksün’e ait,1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının İller Bankası tarafından yapılıp yapılamayacağı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2203-2492 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İller Bankası Genel Müdürlüğü, İncesu - Süksün’e ait,1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının İller Bankası tarafından yapılıp yapılamayacağı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 413

Konusu : Mimarsinan-Kayapul Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Kayapul Mahallesi, mülkiyeti ilgili İlçe Belediyesine ait olan alanda 1/5000 ölçekli K35-d-03a nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2192-2445 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Kayapul Mahallesi, mülkiyeti ilgili ilçe belediyesine ait olan alanda 1/5000 ölçekli K35-d-03a nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 414

Konusu : Sümer Mahallesi, 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu

taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait, Sümer Mahallesi, 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2187-2443 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait, Sümer Mahallesi, 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 415

Konusu : İncesu Belediyesinin, II. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde 1/5000 ölçekli NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, II. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2109-2371 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, II. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 416

Konusu : Boğazköprü Muhimmat Depo Komutanlığı Askeri

Güvenlik Bölgesinin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Muhimmat Depo Komutanlığı Askeri Güvenlik Bölgesinin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-2202-2491 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin Boğazköprü Muhimmat Depo Komutanlığı Askeri Güvenlik Bölgesinin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incilenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 417

Konusu : Boğazköprü Mahallesi Kumseki Mevkii, 149 ada 59 ve 90 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin Boğazköprü Mahallesi, Kumseki Mevkii, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 K34-b4 ve 1/5000 ölçekli K34b-21c nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-2201-2490 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi Kumseki Mevkii, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 K34-b4 ve 1/5000 ölçekli K34b-21c nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 418

Konusu : Cırkalan Mahallesi, 4 pafta, 889 ve 890 parsel nolu

taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi.

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 4 pafta, 889 ve 890 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar palan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2055-2300 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 4 pafta, 889 ve 890 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 419

Konusu : Mithatpaşa Mahallesi, 362 pafta, 3760 ada, 20 ve 21 parsel

taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 362 pafta, 3760 ada, 20 ve 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-1997-2243 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 362 pafta, 3760 ada, 20 ve 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 420

Konusu : Belediyelikleri kaldırılan, Belde Belediye İmar planlarında

İmar Yönetmeliğinin 65. maddesinin uygulanmaması talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5747 Sayılı Yasa ile belediyelikleri kaldırılan Belediyemiz sınırlarındaki belde belediyelerin imar planlarında yer alan üç ve daha yukarı katlı yapılaşmaya izin verilen alanlarda İmar Yönetmeliğimizin 65. maddesinin uygulanarak var olan belde özelliklerinin bozulmaması için imar yönetmeliğinin 65. maddesinin uygulanmaması yönünde ilke kararı alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2200-2489 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5747 Sayılı Yasa ile belediyelikleri kaldırılan Belediyemiz sınırlarındaki Belde Belediyelerin imar planlarında yer alan üç ve daha yukarı katlı yapılaşmaya izin verilen alanlarda imar yönetmeliğimizin 65. maddesinin uygulanarak var olan belde özelliklerinin bozulmaması için İmar Yönetmeliğinin 65. maddesinin uygulanmaması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.10.2009

Karar No : 421

Konusu : İmar Yönetmeliğinin 53/B fıkrasınde değişiklik Yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, İmar Yönetmeliğinin 53/B fıkrasında yer alan “mevcut binalarda yapılacak fırınlar için bina sakinlerinin muvafakatı aranacaktır ”cümlesinin yönetmelik maddesinden çıkartılarak bu tür yapılaşmalarda muvafakat şartının aranmaması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-1876-2211 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, imar yönetmeliğinin 53/B fıkrasında yer alan “mevcut binalarda yapılacak fırınlar için bina sakinlerinin muvafakatı aranacaktır ”cümlesinin yönetmelik maddesinden çıkartılarak bu tür yapılaşmalarda muvafakat şartının aranmaması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.