12 Aralık 2016 Tarihli Meclis Karar Özetleri

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

578

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün Kocasinan İlçesi Oymaağaç Mahallesinde dere yataklarının imar planlarına işlenmesi yönünde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.


Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün Kocasinan İlçesi Oymaağaç Mahallesinde dere yataklarının imar planlarına işlenmesi yönünde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.12.2016 tarih ve 536 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Mobilyacılar Sitesi içerisinden geçen kanalın devamında mevcut dere yatağının planlara işlenmesini talep etmektedir. Aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü 19.10.2016 tarih, 2544-4287 sayılı yazıları ile bu alanda ihtiyaç olduğunu belirterek su deposu alanı talep etmektedir. Söz konusu alanda yapılacak 18. Madde uygulaması ve mevcut dere yatağı dikkate alınarak yeni bir öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K4-b-24a, K34-b-24d, K34-b-24c nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan (NİP-2061,6 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

579

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.


Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.12.2016 tarih ve 518 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait bağ ve sayfiye alanı olarak planlı yerlerin taşınmaz malikinin talebine istinaden özel eğitim alanı olarak planlanması talebiyle ilgili taşınmazın güneyinde yer alan parsel maliklerinden muvafakat alınmadığından, talebin taşınmaz muvafakatları alınmasından sonra değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2771,13 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

580

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.05.2016 tarih, 275 sayılı kararı ile Kayseri İl İdari Sınırları içerisinde yapılan, 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı'na askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar.


Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.05.2016 tarih, 275 sayılı kararı ile Kayseri İl İdari Sınırları içerisinde yapılan, 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı'na askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan 06.12.2016 tarih ve 552 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İl bütününe ait 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 15.06.2016 ile 14.07.2016 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askı ilan edilmiş olup, askı ilan sürecinde müellif görüşü ile birlikte Komisyonumuzca değerlendirilen 17 farklı itiraz konusu ile 1/100000 ölçekli YSK Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı ve 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi konusu karara bağlanmıştır.

 

İtiraz-1- Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 11663 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan diğer tarım alanı olarak planlı olup, fiili duruma ve 23.06.2016 tarih, 432639 sayılı DSİ'den alınan görüşe istinaden konut alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Söz konusu itiraz değerlendirilmiş ve plan müellifinin olumlu görüşüne istinaden diğer tarım alanı olarak planlı yerin, meskun konut alanı olarak planlanması uygun bulunarak itiraz kabul edilmiştir.

 

İtiraz-2- Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan 3418 parsel numaralı ve Talas İlçesi Cebir Mahallesinde bulunan 148 ada 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın önceki planlarda tarım alanı olarak planlı iken 1/50.000 ölçekli Çevre düzeni planında mera alanı olarak planlandığı belirtilerek söz konusu parsellerin konut alanı olarak planlanması talep edilmiştir. İtiraz konusu alanlara ait tapu kayıtları ve ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda mera alanı olarak planlı bu alanların konut alanı olarak planlanmasının uygun olmadığı, plan müellifinin görüşü dikkate alınarak diğer tarım alanı olarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından itiraz değiştirilerek kabul edilmiştir.

 

İtiraz-3- Talas İlçe Belediyesi'nin 30.06.2016 tarihli, bila sayılı yazısı ile 1/50000 ölçekli ÇDP hakkındaki itirazları.

a- Kayseri Güney Çevre Yolu III. Kesim Km. 36+900- 39+808 arası projelendirilen yol güzergahının 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planına işlenmiş olduğu, yol güzergahının projelendirildiği bölgede hızlı bir şekilde yapılaşmaların görüldüğü düşük yoğunluklu bir konut alanı bölgesi olduğu, öneri güzergah boyunca imar uygulaması görmüş çok sayıda taşınmaz bulunduğu, bahsi geçen yolun imar planına işlenmesi mevcut plan bütünlüğünü bozmakla birlikte, her ne kadar kamulaştırma sınırı belirlense de yeni hazırlanacak imar planlarında güzergah çeperlerinde yerel yönetimler için yeni kamulaştırma alanları ve plan uyumsuzlukları ortaya çıkaracağı belirtilerek, bu sebeplerden dolayı güzergahın plandan çıkarılması talep edilmiştir. İlgili talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, söz konusu güzergâhın tescilli parseller üzerinden geçmesi sebebiyle kaldırılması talebi kabul edilmiştir.

b- Endürlük Mahallesi ile Akçakaya Mahallesi arasında kalan bölge mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok düşük yoğunluklu konut alanı ve diğer tarım alanı olarak planlı bulunmakta olup, 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında gelişme konut alanının bahsi geçen tarım alanına doğru genişlediği belirtilerek, söz konusu bölgenin üst ölçekli planlarda tarım arazisi olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

c- Plan Açıklama Raporunda Talas ilçesi 2040 yılı plan kabul nüfusu sayfa 82’de 292.161 kişi olarak gösterildiği, ancak sayfa 106’da 295.000 kişi olarak gösterildiği belirtilerek bahsi geçen uyumsuzluğun giderilmesi talep edilmiştir.  Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifi görüşü doğrultusunda plan açıklama raporunun ilgili kısmında yapılan nüfus hesaplarının tablo programı formatından kaynaklı hatalarının düzeltilmesi neticesinde ilgili itiraz kabul edilerek uyumsuzluklar giderilmiştir.

 

İtiraz-4- Felahiye İlçe Belediyesi'nin 12.07.2016 tarihli, 323 sayılı yazısı ile 1/50000 ölçekli ÇDP hakkındaki itirazları.

a- İlçe girişinde yer alan üniversite alanının karşı tarafının da Kentsel Servis alanı olarak planlanması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşü doğrultusunda aynı bölgedeki kentsel servis alanları da göz önünde bulundurularak itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

b- Büyük Toraman Mahallesinin kuzey doğusunda yer alan Organize Tarım ve Hayvancılık Alanının yetersiz kalacağı alanın büyütülmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmeden, daha alt ölçekli planlar kapsamında değerlendirilebileceğinden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

c- Özvatan Yolu üzerinde yer alan Organize Tarım ve Hayvancılık Alanının batı tarafına doğru büyütülmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmeden, daha alt ölçekli planlar kapsamında değerlendirilebileceğinden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

d- Kayapınar Mahallesinin kuzeyinde meskun konut alanı ile karayolu arasında kalan alanın konut alanına dahil edilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, daha önce belirlenen gelişme konut alanı olarak planlı bulunan güneydeki alanın kaldırılarak, talep edilen bölgede planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından itiraz kabul edilmiştir.

 

e- Kepiç Mahallesi yolunun doğu tarafında kalan Organize Tarım ve Hayvancılık Alanının bu bölgeye yoğun talepten dolayı İsabey Mahallesi yoluna kadar büyütülmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmeden, daha alt ölçekli planlar kapsamında değerlendirilebileceğinden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

İtiraz-5- Pınarbaşı İlçesi Tokmak Mahallesinde bulunan parseller ile ilgili Kayseri Şeker Fabrikasının tarım alanı olarak planlı yerde organize tarım ve hayvancılık alanı planlanması talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmeden, daha alt ölçekli planlar kapsamında değerlendirilebileceğinden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

 

İtiraz-6- Pınarbaşı Belediyesi'nin 28.06.2016 tarihli, 1195 sayılı yazısı ile 1/50000 ölçekli ÇDP hakkındaki itirazları.

a- 165 ha’lık Orman alanın Pınarbaşı belediyesince planlanan av ve yaban hayatının korunması, sürdürülebilmesi, yaban hayvanlarının yetiştirilmesi ve doğaya bırakılması düşüncesiyle; yaban hayati geliştirme sahası olarak planlanması talep edilmiştir. Söz konusu talebe ilişkin alınan 03.05.2016 tarih 3468 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile 04.04.2016 tarih, 222120 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda ve plan müellifinin görüşüne istinaden talep edilen bölgeye Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası sınırının işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından itiraz kabul edilmiştir.

 

b- Pınarbaşı İlçesi Kızıldere Mahallesi mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tarla vasıflı 147 ada, 2 parsel ve 143 ada, 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan, DSİ tarafından Baraj ve Kanal yapımı toprak depo alanı olarak kullanılmıştır. Kazı ve dolgular neden ile tarım alanı özelliğini yitirmiştir. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilgili bölgenin tekrar tarıma ve ekonomiye kazandırılması adına yeni planlamada bölgenin de ihtiyaçları doğrultusunda organize hayvancılık tesisleri olarak planlanması talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmeden, daha alt ölçekli planlar kapsamında değerlendirilebileceğinden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

c- 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında bulunan "Maden Çıkarım Alanlarının" yeni planlamada yer almaması sebebiyle maden çıkarım alanlarının uygun lejantla yeni planlamada gösterilmesi          talep edilmiştir. Söz konusu talep imar ve bayındırlık komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde,  Çevre Düzeni Planı gösterimler kısmında maden çıkarım alanlarına dair gösterim bulunmadığından, bu alanlardaki faaliyetler 3213 sayılı Maden Kanununa göre gerçekleştirilmesi gerektiğinden ilgili itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

d- Karagöz Mahallesi Güney-Doğu istikametinde bulunan mevcut alabalık üretim tesislerinin, planlamaya Su Ürünleri Yetiştirme Alanına uygun lejantla belirtilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmeden, daha alt ölçekli planlar kapsamında değerlendirilebileceğinden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

e- İtiraz ekinde belirtilen alanda 26 ha büyüklüğünde kentsel bölgesel yeşil alan talep edilmektedir. İlgili bölgede baraj kenar sahası Pınarbaşı Belediyesince ağaçlandırılması ve halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeşil alan olarak planlandığı, yağışların arttığı mevsimlerde ve baraj sularının yükselmesi ile DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu taşkın kotunun aşılması sebebiyle Kayseri-Malatya karayolu ve baraj kenarında bulunan yapılar su baskınına uğradığı, DSİ tarafından kamulaştırılan meskenler haricindeki yerleşkeler ciddi güvenlik ve sağlık problemleri meydana getirdiği belirtilerek ilgili alanın kentsel ve bölgesel yeşil alan ve spor alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu alan alt ölçekli planlarda baraj ve taşkın koruma bandı olarak planlandığından itirazın reddedilerek, 1/50000 ölçekli Çevre düzeni planında da alt ölçekli planlara uygun şekilde işlenmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır.

 

f- Kayseri-Kahramanmaraş Karayolu, Pınarbaşı İlçe çıkışı yolunun kuzeyinde kalan alanın Kentsel Gelişme Alanı olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, daha önce köy yerleşik alan sınırı belirlenen Büyükgümüşgün Mahallesinin yerleşik alanı sınırı 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenerek ve aynı zamanda bu köy yerleşik alanı ile mevcut plan arasında kalan talep edilen bölgenin gelişme konut alanı olarak belirlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından itiraz kabul edilmiştir.

 

g- Kayseri-Malatya karayolu Pınarbaşı ilçe çıkısı mevcut ağır ve çiftliklerin bulunduğu alanın Organize Hayvancılık Alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, ilgili alan 1/100.000 ölçekli YSK Çevre Düzeni Planında da işlendiğinden söz konusu alanın Organize Tarım ve Hayvancılık alanı olarak ilave edilmesinin uygun olduğu kanaatine varıldığından itiraz kabul edilmiştir.

 

h- Pınarbaşı İlçesi Büyükpotuklu Mahallesi'nde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ham toprak niteliğindeki 106 ada 284 parsel içerisindeki alanın Gelişme Konut Alanı olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık komisyonu tarafında değerlendirilmiş olup, bu alan ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda mera vasfında bulunduğundan itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

ı- Pınarbaşı İlçesi Büyükpotuklu Mahallesi mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ham toprak niteliğindeki 102 ada 20 parsel ile Solaklar Mahallesi Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 120 ada, 142 parseller içerisindeki alanların Turizm Bölgesi ve Günübirlik Turizm alanları olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık komisyonu tarafında değerlendirilmiş olup, bu alanlar ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda mera vasfında bulunduğundan itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

k- Pınarbaşı İlçesi Solaklar Mahallesi mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, hali hazırda arazi niteliğindeki 119 ada 34 parsel içerisindeki alanın kentsel ve bölgesel yeşil alan ve spor alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık komisyonu tarafında değerlendirilmiş olup, bu alanlar ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda mera vasfında bulunduğundan itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

l- Pınarbaşı İlçesi Kayaaltı Mahallesi Maliye Hazinesine ait 117 ada 16 parsel içerisinde Tarım Köy Projesi planlandığı belirtilerek, söz konusu talebe ilişkin kurum görüşlerinin alındığı bildirilmiş ve ilgili sahanın Kentsel Gelişme Alanı olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu alana ilişkin alınan görüşlerin yanı sıra Mera Komisyonu tarafından bu alanın mera vasfı dışında kullanılabileceğine dair karar bulunmadığından ve ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan TOKİ planlarının bu plana işlenmeden alt ölçekli planlar ile çözülebileceğinden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

İtiraz-7- Melikgazi İlçesi, Yılanlı Dağı bölgesinde bulunan1538 ada 4 parsel, 1539 ada, 36 parsel ve 1539 ada, 38 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu bölgesel yeşil alan olarak planlı yerin bağ-sayfiye alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşüne istinaden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

İtiraz-8- Melikgazi İlçesi Yılanlı Dağı bölgesinde bulunan 1537 ada 28, 37, 38, 40, 41, 43,  47, 58, 59, 60, 61 parsel, 1539 ada 1, 9, 29, 35 parsel, 1540 ada 14 parsel, 1541 ada 13 numaralı taşınmazların bulunduğu bölgesel yeşil alan olarak planlı yerin bağ-sayfiye alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşüne istinaden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

İtiraz-9- Melikgazi İlçesi Yılanlı Dağı bölgesinde bulunan 1540 ada 24 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu bölgesel yeşil alan olarak planlı yerin bağ-sayfiye alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşüne istinaden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

İtiraz-10- Melikgazi İlçesi Yılanlı Dağı bölgesinde bulunan 1540 ada 20 ve 26 numaralı taşınmazların bulunduğu bölgesel yeşil alan olarak planlı yerin bağ-sayfiye alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşüne istinaden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

İtiraz-11- Melikgazi Belediyesi'nin 14.07.2016 tarihli, 4457 sayılı yazısı ile 1/50000 ölçekli ÇDP hakkındaki itirazları.

 

a- Subaşı ve Küçükbürüngüz Mahalleleri'nin yerleşim alanları belirtilmediği, Bağpınar Mahallesi'nin ise yerleşim alanı üzerine isim yazılmamış olduğu belirtilerek bu alanların işlenmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, Subaşı ve Küçükbürüngüz Mahallesinin sınırlarının 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenerek ve aynı zamanda Bağpınar Mahallesi'nin isminin yazılmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından itiraz kabul edilmiştir

 

b- Gesi İldem Bölgesinin kuzey kısmındaki bölümün meskun konut alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, ilgili alan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına gelişme konut alanı olarak işlenmiş olduğu tespit edilmiş ve fiili duruma istinaden meskun konut alanı olarak işlenmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı kanaatine varıldığından itiraz kabul edilmiştir.

 

c- Gesi Kayabağ Mahallesi Değirmendere Vadisinin 3.Derece Arkeolojik Sit alanı olduğunu belirtir (A3) ifadesinin konulması talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, ilgili arkeolojik sit alnına grubunu belirten (A3) ibaresinin eklenmesinin uygun olduğu kanaatine varıldığından itiraz kabul edilmiştir

 

d- Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezinin bulunduğu alanda Kentsel Servis Alanı olarak planlı alanın turizm bölgesine dahil edilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, ilgili alanın turizm bölgesine dâhil edilmesinin uygun olduğu kanaatine varıldığından itiraz kabul edilmiştir.

 

e- Köşk Mahallesinde bulunan 12098 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında özel eğitim tesisi alanı olarak planlı olduğu, askıdaki planda ise halen askeri alan içerisinde kaldığı belirtilerek alanın meskun konut alanına dahil edilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, ilgili alan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına askeri alan olarak işlenmiş olduğu tespit edilmiş ve alınan görüşler doğrultusunda meskun konut alanı olarak işlenmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı kanaatine varıldığından itiraz kabul edilmiştir.

 

f- Hisarcık Mahallesi sınırları içerisinde ‘’Hisarcık-Erciyes’’ yazısının bu ölçek planlarda gösteriminin gerekli olmadığı belirtilerek söz konusu yazının kaldırılması talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, ilgili yazının kaldırılması 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı açısından kaldırılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı kanaatine varıldığından itiraz kabul edilmiştir.

 

g- Yeşilyurt Mahallesi sınırlarında bulunan Engir Gölü çevresinin büyük bir çoğunluğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlandığı ancak askıya çıkarılan, 1/50000 ölçekli İl Çevre Düzeni planında sulama alanı olarak planlandığı belirtilerek söz konusu alanın konut alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Söz konusu talep, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup,  ilgili alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlandığı tespit edildiğinden, Engir Gölü Doğal Sit alanı dikkate alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan değerlendirmeler sonucu 1/100.000 ölçekli YSK Çevre Düzeni Planı ile 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı arasındaki uyuşmazlıklar giderildikten sonra herhangi bir değişikliğe gerek olmadığı kanaatine varıldığından itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

h- Yeşilyurt Mahallesinin kuzey kısmında bulunan alanın askeri alan vasfından çıkarıldığı ancak askıdaki planda ise askeri alan içerisinde kaldığı, tespit edildiğinden, söz konusu alanların yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, ilgili alanın fiiliyatta mühimmat deposu olarak kullanıldığı ve gerekli kurum görüşlerinin alınmadığı tespit edilmiş, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında herhangi bir değişikliğe gerek olmadığı kanaatine varıldığından itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

İtiraz-12- İncesu Belediyesi'nin 14.07.2016 tarihli, 1488 sayılı yazısı ile 1/50000 ölçekli ÇDP hakkındaki itirazları.

a- Yazı ekinde 1 rakamı ile gösterilen Garipçe Mahallesi güneyinde bulunan alanın gelişme konut alanı olarak planlara işlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşü doğrultusunda gösterilen bölgedeki itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

b- Yazı ekinde 2 rakamı ile gösterilen Garipçe Mahallesinin kuzeyinde bulunan alanın gelişme konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşü doğrultusunda gösterilen bölgedeki itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

c- Yazı ekinde 3 rakamı ile gösterilen alanın konut alanı olarak planlara işlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşü doğrultusunda gösterilen bölgedeki itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

d- Yazı ekinde 4 ve 5 rakamları ile gösterilen alanlar daha çok Hazine arazisi olup TOKİ tarafından yaptırılacak olan konutların etrafında kaldığı belirtilerek bu alanların da Örenşehir Mahallesinin konut gelişme alanı olarak planlara işlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşü doğrultusunda 4 rakamı ile belirtilen diğer tarım alanı olarak planlı alanın gelişme konut alanı olarak planlara işlenmesi şeklindeki itiraz kabul edilmiş, 5 rakamı ile gösterilen bölgedeki itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

e- Yazı ekinde 6 rakamı ile gösterilen alan üzerinde mevzi imar planı ile onaylanmış konut alanları bulunduğu, bu planların mevcut planlar ile bütünleşmesinin sağlanması ve etrafının parsel bazında %50'sinden fazlası yapılaşmış olduğundan bu alanların çok düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlanması düşünüldüğü belirtilerek bu alanların da gelişme konut alanı olarak planlara işlenmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşü doğrultusunda gösterilen bölgedeki itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

f- Yazı ekinde 7, 8 ve 9 rakamları ile gösterilen alanlar Kızılören Mahallesinin gelişme konut alanları olup, bu alanların gelişme konut alanı olarak planlara işlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşü doğrultusunda gösterilen bölgedeki itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

g- Yazı ekinde 10 ve 11 rakamları ile gösterilen alanlar üzerinde mevcut yapılaşma olduğu belirtilerek bu alanların konut alanı olarak planlara işlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşü doğrultusunda gösterilen bölgedeki itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

h- Yazı ekinde 12 rakamı ile gösterilen alan mevcut onaylı imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmıştır. 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlı bu alanın mevcut plana uygun hale getirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşü doğrultusunda gösterilen bölge alt ölçekli planlarda konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanabileceğinden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

ı- Yazı ekinde 13 rakamı ile gösterilen alan mevcut onaylı imar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak planlıdır. Bu alanın da mevcut planlara uygun hale getirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin görüşü doğrultusunda gösterilen bölge alt ölçekli planlarda Belediye Hizmet Alanı olarak planlanabileceğinden itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

İtiraz-13- Milli Savunma Bakanlığı Sivas İnşaat Emlak Bölge Müdürlüğü'nün 17.06.2016 tarih 1197 sayılı yazısı ile itirazları.

 

a. 1.inci Komando Tugay Komutanlığı General Vecihi Akın Kışlası (Zincidere) içerisinden planlanan yolların birlik sınırları dışarısına alınmasını, atış alanın önünden planlanan yolun ise eski hali ile bırakılması talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, alanın güney-batısında sınır dışına alınması istenen yol güzergâhı fiili duruma göre yeniden planlanması ve kaldırılan Zincidere Mahallesi yolunun planlara tekrar işlenmesinin uygun olduğu kanaatine varılmış olup, bu itirazların kabulünün uygun olduğu, ancak askeri alanın kuzeyinden geçen yolun ise atış poligonu güzergâhında kalması nedeni ile kaldırılması talebi, atış poligonunun baktığı alanın zaten gelişme konut alanına yani gelecekte oluşacak yaşam alanlarına yöneldiği tespit edildiğinden, söz konusu atış poligonu için gerekli önlemlerin alınması gerekliliği nedeni ile itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

b. 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığının bulunduğu alanın, askeri alan olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, hava alanı olarak planlanan bölgeye askeri alan işaretinin de eklenmesinin uygun olduğu kanaatine varıldığından itiraz kabul edilmiştir.

c. Kayseri ilinde bulunan birliklerin konuşlandığı alanların EK-B olarak verilen CD ortamındaki sayısal değerlerine göre askeri alan olarak planlanmasını, askeri güvenlik bölgelerinin ise Birliklerin daha önce bildirdikleri hali ile korunması talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, söz konusu askeri alanlar 1/50000 plana işlenerek itiraz kabul edilmiştir.

 

İtiraz-14- Milli Savunma Bakanlığı Sivas İnşaat Emlak Bölge Müdürlüğü'nün 23.06.2016 tarih, 1240 sayılı yazısı ile itirazı.

Söz konusu itirazda, ''Planlanan yolun birlik alanını ikiye böldüğü ve atış alanının önünden geçmesi nedeniyle can ve mal güvenliği yönünden olumsuz sonuçlar doğuracağı, bu nedenle yolun mevcut haliyle kalmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.'' denilmektedir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, askeri alanın kuzeyinde planlanan yolun planlara askeri alanı bölmeyecek şekilde kuzey yönünde kaydırılarak işlenmesinin uygun olduğu kanaatine varılmış olup, atış poligonunun baktığı alanın zaten gelişme konut alanına yönlenmiş olduğu tespit edildiğinden yolun kaldırılması yönündeki itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

İtiraz-15- Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı yazısı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Keykubat Kent Ormanı sınırının planlara işlenmesi talep edilmiştir. Söz konusu alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin uygun görüşüne istinaden söz konusu alanın Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı olarak planlanmasının kabulü uygun bulunmuştur.

 

İtiraz-16- Tomarza Belediyesi, Bağlar Mevkiinde bulunan alanın gelişme konut alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Söz konusu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda gösterilen bölgedeki itirazın reddedilmesi uygun bulunmuştur.

 

İtiraz-17- Plan müellifi tarafından askı ilan süreci içerisinde meclis kararı alınan ve Çevre Düzeni Planına işlenmesi gerekli alanların da bu itiraz süreci içerisinde planlara işlenmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebe istinaden, bu süreç içerisinde fark edilen, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında yapılan teknik ve maddi hataların düzeltilmesi konusu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, plan müellifinin uygun görüşüne istinaden gerekli değişikliklerin yapılmasının kabulü uygun bulunmuştur.

 

Belirtilen itirazlar dışında 1/100.000 ölçekli Yozgat- Sivas- Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı ile Kayseri 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi konusu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 31.05.2016 tarih ve 8029 sayılı yazımız ile sunulmuş olup, Bakanlığın 29.11.2016 tarih ve 19489 sayılı yazı ile 1/100.000 ölçekli YSK Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapılan paftalar, gerekçe raporu ve plan açıklama raporu tarafımıza gönderilmiştir. Bu kapsamda 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının nüfus kabulleri dikkate alınarak iki plan üzerinde yapılan değişiklikler ile planlar arası uyumsuzluklar giderilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşüne istinaden 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerinde yapılan değişiklikler İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülmüş olup, kabulü uygun bulunmuştur.

 

İtirazlar ve süreç içerisinde yapılan değişiklikler ile ilgili plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan (İÇDP-18146 Plan İşlem Numaralı) Kayseri İl Bütünü 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümlerinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

581

Bünyan Belediyesinin, Elbaşı Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 156 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.


Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Elbaşı Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 156 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.12.2016 tarih ve 539 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Elbaşı Mahallesi'nde bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanda Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu (NİP-22065 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından incelenmiş olup, ilgili kurum görüşleri ve mülga Elbaşı Belediye Meclisi'nin almış olduğu 07.03.2014 tarih, 3 sayılı karar dikkate alınarak ilgili alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

582

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 356 ve 357 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.


Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 356 ve 357 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.12.2016 tarih ve 522 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli kararlarından;

356 sayılı kararı ile; Konaklar Mahallesinde, yeşil alan olarak planlı yerin, kaptaj alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.05.2016 tarih, 276 sayılı kararına istinaden onanan 1. Etap olarak adlandırılan bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3365,30 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

357 sayılı kararı ile; Melikgazi ve Konaklar Mahallelerinde 2. Etap olarak planlanması istenen alanlardaki revizyon imar planı yapılması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (UİP-3365,31 Plan İşlem Numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 356 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün, 357 sayılı kararının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

583

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde 8315 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.


Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde 8315 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2016 tarih ve 515 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Tavlusun Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında emsal değeri 0,90 olarak planlı konut adasının emsal değerinin 1,80’e çıkarılması istenmektedir. Söz konusu alanda yoğunluğun artırılması ek sosyal donatı alanları gerektirmekte olup, bahsi geçen alanda herhangi bir sosyal donatı alanı önerilmemiştir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine istinaden, talebin plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından (NİP-2759,171 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

584

Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan, 2828 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.


Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan, 2828 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.12.2016 tarih ve 527 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi ve civarında Belediyemiz Meclisinin 13.10.2014 tarih, 680 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2015/618 Esas, 2016/656 sayılı kararına istinaden iptal edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda mahkeme kararıyla iptal edilen alan 2 ayrı etaba ayrılmış olup, 2828 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan 2. Etap olarak değerlendirilmiş ve konuyla ilgili çalışmalar devam ettiğinden bu alana ilişkin planlama çalışmalarının yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı,

1. Etap ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planları Belediyemiz Meclisinin 13.10.2014 tarih, 680 sayılı kararına aykırı olmayacak şekilde sosyal donatılarıyla birlikte konut alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı ve ticaret alanı olarak planlanmıştır.

Gökkent Mahallesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan, 2828 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 2. Etap olarak değerlendirilmiş alanla ilgili çalışmalar devam ettiğinden bu alana ilişkin planlama çalışmalarının yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin, 1. Etap olarak belirlenen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin sosyal donatılarıyla birlikte konut alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,168 Plan İşlem Numaralı) revizyon nazım imar planı yapılması talebinin ise oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

585

Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi, 3702 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.


Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi, 3702 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.12.2016 tarih ve 544 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Beyazşehir Mahallesi,  3702 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında özel sosyal tesis alanı olarak planlıdır. Mülkiyeti Belediyemize ait adı geçen parselin bulunduğu alanda yapılmak istenen faaliyetlerden dolayı ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 32O nazım imar planı paftasında özel sosyal tesis alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-6611,20 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince eşdeğer bir alan ayrılmaması sebebiyle oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

586

İncesu Belediyesinin, Süksün Zafer Mahallesi, 427 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi.


Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Süksün Zafer Mahallesi, 427 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.12.2016 tarih ve 545 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Süksün Zafer Mahallesinde yapı ruhsatı alarak yapılaşmış olan taşınmazın bulunduğu alan imar planlarında yol olarak planlı olduğundan, parsel malikinin mağduriyetinin giderilmesi amacı ile nazım imar plan tadilatı yapılması talebinde bulunmaktadır. İmar adasındaki tescilli parsellerin de korunduğu yeni öneri nazım imar planı hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K34-a-25-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin yeniden düzenlenerek, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2750,12 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

587

İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 89 ada 265 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi.


Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 89 ada 265 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.12.2016 tarih ve 528 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Sultansazı Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda yeşil alan ve yaya yolu olarak planlı yerin, 2006 yılı öncesi uygulama imar planı ve parselasyon planına uygun olarak ruhsatlı şekilde fiilen yapılaştığından, taşınmaz malikinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli nazım imar plan değişikliğinin yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-d-14-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 2750,11 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

588

Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesinde sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, özel sosyal tesis alanı olarak planlanması yönünde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması talebi.


Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesinde sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, özel sosyal tesis alanı olarak planlanması yönünde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2016 tarih ve 516 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, İçmece Mahallesinde sosyal tesis alanı olarak planlı yerin uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla söz konusu alan ve civarında 18. Madde uygulaması yapılması koşulu ile özel sosyal tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. İlçe Belediyesi talebine istinaden bu yerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin birlikte yapılabilmesi yönündeki, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarih, 97 sayılı işbirliği kararı hususunda, Belediyemiz Meclisi 25.11.2016 tarih, 572 sayılı kararı almıştır.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin özel sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2772,15 Plan İşlem Numaralı) plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

589

Özvatan Belediyesinin, mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait Küpeli Mahallesi, 169 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.


Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Özvatan Belediyesinin, mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait Küpeli Mahallesi, 169 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 06.12.2016 tarih ve 547 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özvatan Belediyesi, mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait Küpeli Mahallesi, 169 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu Ağaçlandırılacak Alan ve Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alanda bölge halkı tarafından konut ihtiyacının karşılanabilmesi için nazım imar plan değişikliği yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 19M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan belediye hizmet alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP- 23346 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

590

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 392, 393, 394, 395, 396 ve 397 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.


Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 392, 393, 394, 395, 396 ve 397 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.12.2016 tarih ve 530 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarihli kararlarından;

392 sayılı kararı ile; Kıranardı Fatih Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu belediye hizmet alanı olarak planlı alanın, K1 yapılaşma şartı bulunan ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2016 tarih, 347 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak ticaret alanındaki K1 ifadesinin kaldırılarak bu alana 20x10 ölçüleri ve Yençok=4 metre yapılaşma şartının yazılmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3549,3 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin yukarıda ifade edildiği şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

393 sayılı kararı ile; Yeşilyurt Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda toplam inşaat alanlarında herhangi bir artış olmadan yoğunluk transferi yapılarak E=1.20 olan imar adalarının E=2, E=1.75, E=1.60 ve E=0.30 olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2016 tarih, 292 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak imar adalarına Yençok değeri verilmediği tespit edildiğinden, Emsal değeri 0,30 olan imar adalarında Yençok= 7,50 metre, diğer imar adalarında Yençok=46,00 metre olacak şekilde planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-4833,11 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin, yukarıda ifade edildiği şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

394 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu A-3 yapılaşma şartı bulunan imar adasında, ruhsatlı yapılar dikkate alınarak, imar adasının Emsal=1,54, Yençok=46 metre ve çekme mesafelerinin her bir cepheden 7,5 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3052,21 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

395 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda parsel maliklerinin muvafakatları doğrultusunda 10 metrelik yolun batı yönünde kaydırılarak yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3051,31 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

396 sayılı kararı ile; Altınoluk Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmının bağ ve sayfiye alanı, yeşil alan ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 13.06.2016 tarih, 301 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından (UİP-3053,15 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

397 sayılı kararı ile; Gesi-Kayabağ Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 11.07.2016 tarih, 349 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-1122,3 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 392 ve 393 sayılı kararlarının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün 394, 395, 396 ve 397 sayılı kararlarının ise oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

591

Melikgazi Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 421 sayılı kararının incelenmesi talebi.


Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 421 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.12.2016 tarih ve 531 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Keykubat Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda iki ayrı imar adasının yeniden planlanarak, E=1.34 ve A-3 yapı nizamlı konut alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. E=1.34 olarak planlı imar adasına Yençok=46 metre yapılanma şartının işlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3050,43 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebi hususundaki Melikgazi Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 421 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

592

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.


Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 06.12.2016 tarih ve 548 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarihli kararlarından;

232 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'in talebine istinaden Kocasinan Mahallesi 6344 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu yeşil alan olarak planlı alanda, bölgenin elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi ve OG-AG enerji nakil hatlarının yer altına alınabilmesi için trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki (UİP- 5824,9 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

233 sayılı kararı ile; Oymaağaç Mahallesi, 5232 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu yeşil alan olarak planlı alanda, güvenlik kamera sistemi kurulması amacıyla özel sosyal ve teknik altyapı alanı planlanması yönündeki (UİP-2292,16 Plan İşlem Numaralı)  uygulama imar planı değişikliği talebinin, teknik altyapı alanı olarak planlanması uygun görüldüğünden oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

234 sayılı kararı ile; Mimarsinan Köprülü Kavşağı ile Kumarlı Parkı arasında kalan bölgede Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 30.11.2015 tarih, 2015/1405 sayılı kararı ile imar planı değişikliği iptal edilen alanın yeniden planlanmasına ilişkin (UİP-2382,15 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi,  Belediyemiz Meclisinin 13.06.2016 tarih, 297 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 232 ve 234 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 233 sayılı kararının ise oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

593

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 245 sayılı kararının incelenmesi talebi.


Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 245 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 06.12.2016 tarih ve 549 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kötügöller Mahallesi, 2855 ada, 13 nolu parselin bulunduğu A-4 nizamındaki konut alanı olarak planlı yerin, E=1.60 ve Yençok=25.00 metre planlanması yönündeki (UİP- 5842,7 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden;

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 245 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

594

Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 82 sayılı kararının incelenmesi talebi.


Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 82 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.12.2016 tarih ve 532 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 82 sayılı kararı ile; Kavacık Mahallesi, 311 ada 5 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, kültürel tesis alanı ve 12 metre genişliğinde yol olarak planlıdır. Taşınmaz üzerinde fiili durumda yapılı bulunan bina üzerinden 12 metre genişliğinde yol geçtiğinden, bahsi geçen yolun güney yönünde kaydırılması yönünde hazırlanan (UİP-7406,17 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 243 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

595

Yahyalı Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih, 82 sayılı kararının incelenmesi talebi.


Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih, 82 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.12.2016 tarih ve 533 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih, 82 sayılı kararı ile; Camikebir ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde, Yahyalı Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen alanın yeniden düzenlenerek planlanması yönünde hazırlanan (UİP-7406,16 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 76 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

596

Develi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi.


Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Develi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.12.2016 tarih ve 534 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 49 sayılı kararı ile; Çukuryurt Mahallesi, 141 ada 117 ve 119 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarının konut alanı, dini tesis alanı, sağlık tesisi alanı, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönünde hazırlanan (UİP-21370 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih ve 69 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

597

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde 1348 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.


Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde 1348 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2016 tarih ve 517 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın akaryakıt istasyonu olarak planlanması hususunda, taşınmazın jeolojik etüdünün olmaması ve çevresi ile birlikte daha sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2759,172 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

598

Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesinde 601 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.


Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesinde 601 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.12.2016 tarih ve 535 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı olarak planlı bulunmaktadır. Develi Belediyesi, Kayseri PTT Başmüdürlüğünün 17.06.2016 tarih ve 4426 sayılı yazısına istinaden alanın 2012 yılında yapılan revizyondan önce resmi kurum (PTT) alanı ve konut olarak planlı olduğu belirtilerek alanın eski halindeki gibi resmi kurum alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin kamu hizmet alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan (NİP-4051,27 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

599

Melikgazi, Kocasinan, Talas, Develi ve İncesu İlçelerindeki muhtelif cadde, bulvar, sokak, park ve yapılara isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebi.


Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Develi ve İncesu İlçelerindeki muhtelif cadde, bulvar, sokak, park ve yapılara isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 24.11.2016 tarih ve 24 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

1. Kocasinan İlçesi, Erkilet Zade Mahallesi, Ağa Caddesi, 34 kapı numaralı binanın yanında bulunan isimsiz sokağa "ERSU SOKAK" isminin verilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

 

2. İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı ve Kızılören Aşağı Mahallelerinin sınırında bulunan “Kenan Evren Caddesi” isminin "ŞEHİTLER CADDESİ" olarak değiştirilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

 

3. Talas İlçesi Mevlana Mahallesinde bulunan, 6078. Sokak isminin değiştirilmesinin Ulusal adres veri tabanında ve bunu kullanan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılmakta olan adreslerde karışıklığa neden olacağından, Balkan Gazimizin isminin Belediyemizce yeni açılacak cadde veya sokaklardan birinde değerlendirilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı;

 

4. Talebe konu olan Kocasinan İlçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan yolun Koçkaya Caddesinin devamını oluşturduğundan, adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik hükümleri gereği bu yolun yeni açılan bölümünün de "KOÇKAYA CADDESİ” olarak devam ettirilmesi gerektiğinden, talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı;

 

5. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda çalışan ve kaza sonucu vefat eden Yaşar Tuncer isminin Develi İtfaiye Binasına verilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı;

 

6. Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Sivas Bulvarı ile Konaklar Caddesi arasında İmar Planında 15 metre genişliğinde olan isimsiz yola “ŞEHİT NUH KÜRŞAT TEMİZYÜREK SOKAK” isminin verilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

 

7. Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Millet Caddesi isminin eski ismi 27 Mayıs Caddesi olarak geçmektedir. 27 Mayıs Caddesinin ismi zaten 13.10.1970 tarih ve 31 sayılı Meclis kararı ile değiştirilerek “MİLLET CADDESİ” ismini almıştır. “MİLLET CADDESİ” isminin korunmasının uygun olacağı ve buna ek olarak;

“15 Temmuz Şehitler” ve “Şehit Astsubay Ömer Halisdemir” isimlerinin Belediyemizce yeni yapılacak bir cadde, bulvar veya yapıya verilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

 

8. “15 Temmuz Şehitler”, “Şehit Astsubay Ömer Halisdemir” ve “Demokrasi Şehitleri” isimlerinin Belediyemizce yeni yapılacak bir cadde, bulvar veya yapıya verilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

 

9. Talas ilçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan ve kullanımı Erciyes Üniversitesi’ne geçen kapatılan Melikşah Üniversitesinin bulunduğu ve ulusal adres veri tabanında “Melikşah Yerleşkesi Kümeevler” olarak geçen ismin Erciyes Üniversitesi Yönetim Kurulunun da talebi doğrultusunda, “15 TEMMUZ YERLEŞKESİ” Kümeevler olarak değiştirilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

 

10. Melikgazi İlçesi, Kıranardı Fatih Mahallesi, Şehit Ahmet Başpınar Caddesi, 45 kapı numaralı evin yanında bulunan isimsiz yola “ŞİRİN SOKAK” isminin verilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı;

 

11. “ALİYA İZZETBEGOVİÇ” ismi ilimiz Melikgazi ilçesi sınırlarında bir yola mevcutta verilmiş bulunmaktadır. Buna ek olarak “ALİYA İZZETBEGOVİÇ” isminin Belediyemizce yeni yapılacak yapı veya parkların birinde değerlendirilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

600

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı için hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabul edilmesi talebi.


Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı için hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabul edilmesi talebi hususunda hazırlanan 24.11.2016 tarih ve 23 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı için hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

601

Bağımlı Danışma Merkezi olarak kullanılmak üzere Serçeönü Mahallesi, Ahmet Paşa Caddesi, No:4 adresinde bulunan 1. Kat 1 ve 2 numaralı odaların proje süresince geçici olarak tahsis edilmesi talebi.


Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan,  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Mali Destek Programı kapsamında Belediyemizin de proje ortağı olduğu, Kayseri Valiliği tarafından sunulan ve kabul gören “Bağımlılık Danışma Merkezlerinin Kurulması Projesi” nde; Bağımlı Danışma Merkezi olarak kullanılmak üzere Serçeönü Mahallesi, Ahmet Paşa Caddesi, No:4 adresinde bulunan 1. Kat 1 ve 2 numaralı odaların proje süresince geçici olarak tahsis edilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 01.12.2016 tarih ve 669 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Mali Destek Programı kapsamında Belediyemizin de proje ortağı olduğu, Kayseri Valiliği tarafından sunulan ve kabul gören “Bağımlılık Danışma Merkezlerinin Kurulması Projesi” nde; Bağımlı Danışma Merkezi olarak kullanılmak üzere Serçeönü Mahallesi, Ahmet Paşa Caddesi, No:4 adresinde bulunan 1. Kat 1 ve 2 numaralı odaların proje süresince geçici olarak tahsis edilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

602

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması talebi.


Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan,  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması talebi hususunda KASKİ Genel Müdürlüğünün 29.11.2016 tarih ve 6592 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 26.813.720,62- (Yirmialtımilyonsekizyüz-onüçbinyediyüzyirmiTLAltmışikiKR)TL’nin Atıksu Arıtma Tesisi yapım işlerinde kullanılmak üzere, 118.664.513,44- (YüzonsekizmilyonaltıyüzaltmışdörtbinbeşyüzonüçTL-kırkdörtKR)TL’nin de Kanalizasyon yapım işlerinde kullanılmak üzere;

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce İller Bankası A.Ş.’den 145.478.234,06- (YüzkırkbeşmilyondörtyüzyetmişsekizbinikiyüzotuzdörtTLaltıKr)TL kredi kullanılmasına KASKİ Genel Kurulu sıfatı ile oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Karar Tarihi: 12/12/2016

No: 603

 

Konu: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den Kullanacağı Kredilere Garanti Vermesi

 

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün ekli listede yer alan işler için İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı toplam 145.478.234,06-TL (yüzkırkbeşmilyondörtyüzyetmişsekizbinikiyüzotuzdörtTLaltıKr) TL’lik kredilere ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

604

Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Kepez Futbol Sahasının, işletme ve bakım sorumluluğunun da kendilerine ait olması şartıyla Talas Belediyesi’ne devrinin yapılması talebi.


Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Talas Belediyesine ait arazi üzerinde Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Kepez Futbol Sahasının, işletme ve bakım sorumluluğunun da kendilerine ait olması şartıyla Talas Belediyesi’ne devrinin yapılması talebi hususunda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 01.12.2016 tarih ve 2250 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Talas Belediyesine ait arazi üzerinde Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Kepez Futbol Sahasının, işletme ve bakım sorumluluğunun da kendilerine ait olması şartıyla Talas Belediyesi’ne bedelsiz ve süresiz olarak tahsis edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Mustafa TEMUR ve Hakan DEMİR’in verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

605

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 13 adet sosyal tesisin Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi.


Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Serçeönü Mah. Ahi Evran Cad. No:34/a Kocasinan, Boztepe Mah. Şht. Kd. Bnb. Mahmut Şahin Cad. No:133 Kocasinan, Erkilet General Emir Mah. Yıldırım 1. Cad. No:10 Kocasinan, Kocasinan Mah. Marifet Cad. No:10 Kocasinan, Turgutreis Mah. Oğulbey Sk. No.14 Kocasinan, Alsancak Mah. Ihlamur Cad. No:36 Kocasinan, Mithatpaşa Mah. Ziraat Cad. No:91 Kocasinan, Kocatepe Mah. Aydede Sk. No:22/a Melikgazi, Sancaktepe Mah. Balçiçek Sk. No:11 Kocasinan, Yeşil Mah. Yüksel Sk. No:50/a Kocasinan, Yeşil Mah. Yüksel Sk. No:46 Kocasinan, Şehit Nazımbey Mah. Setenönü Cad. No:41 Melikgazi, Şehit Nazımbey Mah. Setenönü Cad. No:41/a Melikgazi adreslerindeki sosyal tesislerin Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 08.12.2016 tarih ve 556 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Serçeönü Mah. Ahi Evran Cad. No:34/a Kocasinan, Boztepe Mah. Şht. Kd. Bnb Mahmut Şahin Cad. No:133 Kocasinan, Erkilet General Emir Mah. Yıldırım 1. Cad. No:10 Kocasinan, Kocasinan Mah. Marifet Cad. No:10 Kocasinan, Turgutreis Mah. Oğulbey Sk. No.14 Kocasinan, Alsancak Mah. Ihlamur Cad. No:36 Kocasinan, Mithatpaşa Mah. Ziraat Cad. No:91 Kocasinan, Kocatepe Mah. Aydede Sk. No:22/a Melikgazi, Sancaktepe Mah. Balçiçek Sk. No:11 Kocasinan, Yeşil Mah. Yüksel Sk. No:50/a Kocasinan, Yeşil Mah. Yüksel Sk. No:46 Kocasinan, Şehit Nazımbey Mah. Setenönü Cad. No:41 Melikgazi, Şehit Nazımbey Mah. Setenönü Cad. No:41/a Melikgazi adreslerindeki 13 adet sosyal tesisin Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Mehmet BÜYÜKBAŞ ve Metin MERMERKAYA’nın verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

606

Belediyemize ait Yakut Mah. Fuar Kültür Parkı İçi Kümeevler No:7 Kat:2 Kocasinan/KAYSERİ adresindeki sosyal tesisin KAYTUR A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi.


Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Belediyemize ait Yakut Mah. Fuar Kültür Parkı İçi Kümeevler No:7 Kat:2 Kocasinan/KAYSERİ adresindeki sosyal tesisin Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 08.12.2016 tarih ve 557 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemize ait Yakut Mah. Fuar Kültür Parkı İçi Kümeevler No:7 Kat:2 Kocasinan/KAYSERİ adresindeki sosyal tesisin Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’ye 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Zekeriye ERGÜNEŞ ve M.Murat KALEM’in verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

607

Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ye borçlanma yapabilmesi, kredi kullanma yetkisinin verilmesi ve kredi kullanılmasında her türlü imza yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesi talebi.


Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ye, şirket ana sözleşmesindeki iştigal konuları kapsamında 6.750.000,00-TL borçlanma yapabilmesi için, 5393 sayılı Belediye kanunun 68. Maddesine istinaden borçlanma ile ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak şartı ile kredi kullanma yetkisinin verilmesi ve kredi kullanılmasında her türlü imza yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesi talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 09.12.2016 tarih ve 559 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin %50’sinden fazlasına ortak olduğu Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ye, şirket ana sözleşmesindeki iştigal konuları kapsamında 6.750.000,00-TL borçlanma yapabilmesi için, İller Bankası, Ulusal Bankalar ve Uluslararası Finans Kurumlarından kredi alınabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesine istinaden borçlanma ile ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak şartı ile kredi kullanma yetkisinin verilmesi ve kredi kullanılmasında her türlü imza yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

608

2017 Mali Yılında belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 2017 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebi hususunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 09.12.2016 tarih ve 1871 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin değişik 24 ve Kamuda Geçici İşçi Çalıştırılmasına ilişkin 5620 Sayılı Kanunun 3. Maddesi uyarınca 2017 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait ekte sunulan vize cetvelinin onaylanması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

609

Yahyalı Belediyesine, 1.000.000,00 TL Ek Bütçe verilmesi talebi.


Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesine, 1.000.000,00 TL Ek Bütçe verilmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 09.12.2016 tarih ve 2457 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin 2016 yılı kesinleşmiş bütçesi 18.400.000,00 TL olup, 2016 yılı Kasım Ayı sonu harcaması 17.625.488,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yahyalı Belediyesine 2016 yılı için 1.000.000,00 TL ek bütçe verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

610

KAYTUR A.Ş.’nin şirket sermayesini 4.000.000,00-TL artırmasından dolayı, bazı ortakları tarafından kullanılmayan 455.348,00-TL rüçhan hakkının kullanılması talebi.


 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, KAYTUR A.Ş.’nin şirket sermayesini 4.000.000,00-TL artırmasından dolayı, bazı ortakları tarafından kullanılmayan 455.348,00-TL rüçhan hakkının tarafımızdan kullanılıp kullanılmayacağı hususunda karar ittihazı talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 09.12.2016 tarih ve 560 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’nin 02.03.2016 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 4.000.000,00  (dörtmilyon).-TL artırmasından dolayı oluşan rüçhan hakkını, bazı ortaklarının kullanmayacağını belirtmiştir. Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’nin ortakları  tarafından kullanılmayan 455.348,00-TL rüçhan hakkının tarafımızdan kullanılmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

611

Kocasinan Belediyesi ile düzenlenen 28.11.2016 tarihli protokol gereğince muhtelif taşınmazların karşılıklı takas edilmeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebi.


 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 14.11.2016 tarih ve 534 sayılı kararına istinaden, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesinde yapılması planlanan Besi Bölgesi ve diğer tesisler ile ilgili Kocasinan Belediyesi ile düzenlenen 28.11.2016 tarihli protokol gereğince muhtelif taşınmazların karşılıklı takas edilmeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 12.12.2016 tarih ve 3912 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi’nin 14.11.2016 tarih, 534 sayılı kararına istinaden Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesinde yapılması planlanan Besi Bölgesi ve diğer tesisler ile ilgili Kocasinan Belediyesi ile düzenlenen 28.11.2016 tarihli protokol gereğince mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 2415 ada, 124 parsel numaralı, 2.034,73m² yüzölçümlü, Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak planlı, Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, 7577 ada, 1 parsel numaralı, 1.836,60m² yüzölçümlü, Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak planlı, Beyazşehir Mahallesi, 3702 ada, 1 parsel numaralı, 2.148,66m² yüzölçümlü, Özel Sosyal Tesis olarak planlı, 3729 ada, 3 parsel numaralı, 4.523,61m² yüzölçümlü, (M) işaretli Sosyal Tesis olarak planlı, 3626 ada, 3 parsel numaralı, 2.246,99m² yüzölçümlü, Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak planlı, Saraybosna Mahallesi, 7490 ada, 1 parsel numaralı, 5.068,31m² yüzölçümlü, Konut alanı olarak planlı taşınmazların tamamı ve Pervane Mahallesi, 925 ada, 30 parsel numaralı, 2.673,29m² yüzölçümlü, Konut alanı olarak planlı kadastro parselinin ½ hissesi ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Beydeğirmeni Mahallesi, 1 pafta, 1 parsel numaralı, 8.390m² yüzölçümlü, ham toprak vasıflı, 12 pafta, 456 parsel numaralı, 5.600m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 457 parsel numaralı, 5.800m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 460 parsel numaralı, 7.000m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 461 parsel numaralı, 18.600m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 462 parsel numaralı, 7.200m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 463 parsel numaralı, 13.350m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 464 parsel numaralı, 10.800m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 465 parsel numaralı, 11.500m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 466 parsel numaralı, 3.300m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 467 parsel numaralı, 4.600m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 11 pafta, 490 parsel numaralı, 1.840m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 11 pafta, 491 parsel numaralı, 2.200m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 14 pafta, 497 parsel numaralı, 11.960m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 503 parsel numaralı, 12.050m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 505 parsel numaralı, 20.600m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 506 parsel numaralı, 4.000m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 507 parsel numaralı, 17.700m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 508 parsel numaralı, 12.300m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 509 parsel numaralı, 28.550m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 510 parsel numaralı, 13.500m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 513 parsel numaralı, 2.000m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 514 parsel numaralı, 2.200m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 517 parsel numaralı, 8.000m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 518 parsel numaralı, 2.559m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 519 parsel numaralı, 13.750m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 11 pafta, 520 parsel numaralı, 2.280m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 11 pafta, 521 parsel numaralı, 1.760m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 522 parsel numaralı, 10.500m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 523 parsel numaralı, 9.300m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 524 parsel numaralı, 8.100m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 525 parsel numaralı, 10.900m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 526 parsel numaralı, 24.900m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, 12 pafta, 844 parsel numaralı, 12.618,52m² yüzölçümlü, ham toprak vasıflı, K34a19b pafta, 937 parsel numaralı, 91.888,17m² yüzölçümlü, ham toprak vasıflı, 1-11-12 pafta, 953 parsel numaralı, 3.609.431,58m² yüzölçümlü, ham toprak vasıflı, 1-11-12 pafta, 954 parsel numaralı,  505.367,72m²  yüzölçümlü,  ham toprak vasıflı, 1-11-12 pafta,  955 parsel numaralı,12.441,90m² yüzölçümlü, ham toprak vasıflı taşınmazların karşılıklı takas edilmeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2016

612

Meclisin Bilgilendirilmesi ve Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri.


Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan yurtdışı görevlendirmeleriyle ilgili Meclis bilgilendirilmiştir.

Meclis gündeminin 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

Meclis gündeminin 41. maddesinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine,

Meclis gündeminin 45. maddesinin ise tetkik ve incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.