Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2014

 

 

 

 

955

Tomarza Belediyesinin birimlerinin harcama kalemlerine 400.000TL aktarma yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince Tomarza Belediyesi’nin birimlerinin harcama kalemlerine 400.000TL aktarma yapılması talebi hususunda hazırlanan 09.12.2014 tarih ve 34 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince Tomarza Belediyesi’nin ekli listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerine 400.000TL ödeneğin tenzil edilerek, aktarma yapılması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2014

 

 

 

 

956

Hacılar Belediyesinin 2014 bütçesine 3.000.000 TL Ek bütçe verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin 2014 yılı Bütçesine 3.000.000TL Ek Bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan 09.12.2014 tarih ve 35 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin 2014 yılı Bütçesi 8.000.000,00TL olup, 2014 Yılı Kasım sonu harcaması 7.553.549,21TL gerçekleşmiştir. Hacılar Belediyesine 3.000.000TL Ek Bütçe verilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2014

 

 

 

 

957

Bünyan Belediyesinin 2014 bütçesine 5.000.000 TL Ek bütçe verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin 2014 yılı Bütçesine 5.000.000TL Ek Bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan 09.12.2014 tarih ve 36 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesinin 2014 yılı Bütçesi 11.481.301,20TL olup, 2014 Yılı Kasım sonu harcaması 10.341.849,87TL gerçekleşmiştir. Bünyan Belediyesine 5.000.000TL Ek Bütçe verilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2014

 

 

 

 

958

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.12.2014 tarih ve 389 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, Melikgazi Belediyesi parsel maliklerinin talebine istinaden söz konusu alanın sosyal tesis "zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme koruma ve eğitim alanı" olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan (NİP-2771, 6 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2014

 

 

 

 

959

Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmadığı tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.12.2014 tarih ve 390 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Felahiye Belediyesi tarafından Büyüktoraman Mahallesinde 158 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın Pazar Alanı olarak planlanması yönündeki talep; söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmadığından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği incelenememiştir. Bu nedenle Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.214 tarih, 709 sayılı kararı ile bu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması ve Pazar alanının bu planlar ile birlikte değerlendirilmesi yönünde karar alınmıştır.

Plan müellifi Büyüktoraman Mahallesinde 1/1000 ölçekli planlara uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını hazırlamış ve söz konusu parsel Pazar alanı olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli 19L, 20L Nazım İmar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde (NİP-7383 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2014

 

 

 

 

960

İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi sınırları içerisinde 634 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi sınırları içerisinde 634 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.12.2014 tarih ve 391 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, çocuk bahçesi alanı olarak planlı yerin ibadet alanı olarak planlanması istemektedir.

Belediyemiz meclisinin 09.06.2014 tarih, 364 sayılı kararına istinaden yapılmış olan nazım imar planında, ibadet alanının koordinatlarda yaşanmış olan sıkıntıdan dolayı, park olarak planlı olan 137 ada, 20 ve 21 parsel no’lu taşınmazların olduğu yerde planlandığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen ibadet alanının, çocuk bahçesi olarak planlı 634 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda planlanarak sehven yapılan yanlışın düzeltilmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-14-b nazım imar planı paftasında, çocuk bahçesi alanı olarak planlı yerin ibadet alanı, ibadet alanı olarak planlı yerin ise konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması hususundaki (NİP-2750,4 plan işlem numaralı) tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2014

 

 

 

 

961

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 187 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 187 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.12.2014 tarih ve 392 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesi 1607 ada, 3547 parsel üzerinde Beşparmak Türbesinin yer aldığı askeri alan olarak planlı alanın yeşil alan olarak, otopark alanı olarak planlı yerin ise askeri alan olarak planlanması yönündeki (UİP- 2382,4 Plan İşlem Numaralı)1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2014 tarih, 1256 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Belediyemiz Meclisinin 10.03.2014 tarih, 177 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından,

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 187 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2014

 

 

 

 

962

İncesu Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 108 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 108 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.12.2014 tarih ve 393 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarihli kararlarından;

108 sayılı kararı ile, Vali İhsan Aras Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, A-3 yapılaşma şartlı ve SY lejant işaretli konut alanı olarak planlı yerin, konut-ticaret (TİCK) alanı olarak planlanması husundaki (UİP-6718,3 plan işlem numaralı) talep öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirdiğinden, söz konusu meclis kararının ilçe belediyesine iadesinin uygun olacağı,

110 sayılı kararı ile, Örenşehir Mahallesi’nde, akaryakıt istasyonu olarak planlı yerin, sağında ve solunda yer alan 15 metre genişliğindeki taşıt yolunun, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik’in 3.kısım 17. maddesinde belirtilen hükümlere uymadığından, söz konusu tesisin işletilmesinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla onama sınırı içerisinde yer alan 15 metre genişliğindeki yolların yaya yolu olarak planlanması yönündeki (UİP-6766,1 plan işlem numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

İncesu Belediye Meclisi’nin 01.12.2014 tarih, 108 ve 110 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.