2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.12.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

784

Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin (Kadastro Müdürlüğünün 22-A çalışmasından sonra Oruç Reis Mahallesi, 6700 ada, 6-9-10-11 numaralı parsel ismini alan) bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.11.2011 tarih ve 348’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Resmi Kurum Alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında DÜÇ (Devlet Üretme Çiftliği) olarak planlıdır. Söz konusu alanın (zemin+4 kat) olacak şekilde konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili komisyon çalışmaları esnasında kurum görüşleri tamamlanmadığından, talebin gerekli kurum görüşleri geldikten sonra değerlendirilmek üzere reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

785

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6730 ada 1 parsel ve 3276 ada 12 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6730 ada 1 parsel ve 3276 ada 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.11.2011 tarih ve 345’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu Ortaöğretim alanı, dini tesis alanı, otopark alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin, (M) ticaret lejant işaretli anaokulu alanı, ortaöğretim alanı, dini tesis alanı, yeşil alan ve konut alanı planlanmasını istemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda dini tesis alanı ve yeşil alanın güneyinde önerilen konut alanının kaldırılarak dini tesis alanı ve yeşil alanın güney istikametinde genişletilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin bu şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, (M) ticaret lejant işaretli anaokulu alanı, ortaöğretim alanı, dini tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

786

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.12.2011 tarih ve 359’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde az yoğunluklu gelişme konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Tadilat talebine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

787

Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parselde NİP.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.11.2011 tarih ve 356’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesinde, konut ve park alanı olarak planlı yerlerin site şeklinde yapılaşmaya imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini istemektedir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

788

Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden NİP tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.12.2011 tarih ve 358’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden, askeri alan, Üniversite alanı ve ilgili kurum görüşü alındıktan sonra planlanacak alanların yeniden düzenlenerek nazım imar planının yapılmasını istemektedir. Melikgazi Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde planlama alanı ve bu alanın güneyindeki mülkiyeti Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı askeri alan olarak planlı yerin de onama sınırı içine alındığı yeni öneri plan hazırlatılmıştır. Askeri alan olarak planlı yerler kentsel servis alanı, sosyal tesis alanı ve yeşil alan, Üniversite alanı olarak planlı yer, askeri alan ve yeşil alan, ilgili kurum görüşü alındıktan sonra planlanacak alan ise, dini tesis alanı, ilköğretim alanı ve (M) ticaret lejant işaretli eğitim tesisleri alanı olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli 28N, 29N ve 29M nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, Kentsel servis alanı, sosyal tesis alanı, yeşil alan, askeri alan, dini tesis alanı, ilköğretim alanı ve (M) ticaret lejant işaretli eğitim tesisleri alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

789

Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.11.2011 tarih ve 349’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında çok az yoğun (bağ-bahçe nizamı) gelişme konut alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, Hacılar Belediyesi düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlayabilmek amacıyla bu bölgede 1/25000 ölçekte gerekli plan değişiklikleri ve 1/5000 ölçekte nazım imar planı yapılmasını istemektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

790

Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesinde K35-a-14c-4a pafta, 188 ada, 12 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesinde K35-a-14c-4a pafta, 188 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.11.2011 tarih ve 341’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/1000 ölçekli Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. nin başvurusu üzerine, 188 ada, 7 parselde bulunan araç muayene istasyonunun yanındaki bu alanın, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Yapılan planlama Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu için gerekli olan şartları taşımadığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

791

Erciyes-Gülistanevler Mahallesinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli yer altı şehrinin imar planlarına işlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Erciyes-Gülistanevler Mahallesinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli yeraltı şehrinin imar planlarına işlenerek çevresini de içine alacak şekilde nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.11.2011 tarih ve 355’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes-Gülistanevler Mahallesinde, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.02.2011 tarih, 1998 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen sınırın imar planlarına işlenmesi kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı önerisi hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında sit alanı imar planına işlenmiş olup mevcut nazım imar planında sit alanı içerisinde kalan konut alanı ve 15 metrelik yol kaldırılmıştır. Plan değişikliği sınırı içerinde yapılan düzenleme sonucunda, konut alanı, yeşil alan ve yollar yeniden planlanmıştır.

1/5000 ölçekli K35D-07D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin 1.derece arkeolojik sit alanı, konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

792

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde, 62 pafta, 72 ada, 6 ve 7 parselde NİP değişikliği.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde, 62 pafta, 72 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.11.2011 tarih ve 350’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında akaryakıt istasyonu olarak planlı alanın genişletilerek kuzeyinde yer alan konut alanının akaryakıt istasyonu olarak planlanması ve bahsi geçen alanların Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanması talep edilmektedir. Talebe konu edilen alana yönelik İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınmış Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma Ruhsatı bulunmakta olup, söz konusu alanın akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlanması uygun görülmektedir.

1/5000 ölçekli K35D-07A nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan akaryakıt istasyonu ve konut alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

793

Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti vakfa ait, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel ve 206 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsellerde NİP değişikliği.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti vakfa ait, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel ve 206 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.11.2011 tarih ve 353’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahçelievler Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında, akaryakıt ve LPG istasyonu, ortaöğretim tesis alanı ve 15 metrelik yol olarak planlı alandaki yolun 10 metreye düşürülmesi talep edilmektedir. Bahsi geçen alanda 50 metrelik ana arter niteliğindeki yola bağlantıyı sağlayan 15 metrelik yolun 10 metreye düşürülmesinin, yol kademelenmesini olumsuz etkileyeceği ve bölgenin ihtiyacını karşılayamayacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

794

Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahallesi, Kılıçkaya mevkii, 3 pafta, 1565 parselde NİP talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Başakpınar Mahallesi, Kılıçkaya mevkii, 3 pafta, 1565 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.11.2011 tarih ve 346’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Mahallesindeki, Kayseri-Malatya yolu üzerinde yer alan 1/1000 ölçekli mevzi imar planında akaryakıt istasyonu olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu şeklinde 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planının yapılması istenmektedir. Bahsi geçen konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

795

Kocasinan Şeker Mahallesi, 471 pafta, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832 nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti S.S. Hurdacılar toplu işyeri yapı kooperatifine ait, Şeker mahallesi, 471 pafta, 4827, 4828 4829, 4830, 4831, 4832’nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.11.2011 tarih ve 344’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan imar planlarında Kentsel Servis Alanı olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi Hurdacılar Esnafının başvurusu üzerine faaliyet alanı dikkate alınarak, bu alanın Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanmasını istemektedir.

Talep edilen plan değişikliği üst ölçek plan kararlarına ve civarın karakterine uygun olmadığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

796

Kocasinan Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 9,13 ve 19 nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker mahallesi 427 pafta, 2797 ada, 9, 13 ve 19’nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.11.2011 tarih ve 343’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda 9 ve 13 nolu parseller imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, 19 no’lu parsel ise Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel maliklerinin talebi üzerine 2797 ada, 19 parselin ifrazından oluşacak parsel ile birlikte 9 ve 13 no’lu parsellerin, civarındaki parseller gibi Kentsel Servis Alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Bölgedeki yapılaşmalar imar planına uygun olarak tamamlandığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

797

Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan mahallesi, 3 pafta, 1016 nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan mahallesi 3 pafta, 1016’nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1 /5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.11.2011 tarih ve 347’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan; Kay-Koop ve Beyazşehir Toplu konut alanlarının arasında plansız bir alanda bulunmakta olup, 1/25000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin başvurusu üzerine bu alanın da içinde bulunduğu plansız olan bölgenin planlanmasını istemektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

798

İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi 704 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi 704 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.11.2011 tarih ve 342’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/5000 ölçekli K34-D-14-C nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

799

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 208 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 208 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.11.2011 tarih ve 357’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Seyitgazi Mahallesinde 23x23 ölçülerinde 9 katlı ve 20x20 ölçülerinde 8 katlı M ve C lejant işaretli kütle parsellerin birleştirilerek bahçeli kütle parsel olarak planlanmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 208 sayılı kararının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

800

İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.12.2011 tarih ve 360’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Garipçe Mahallesinde yapılan uygulama imar planlarına itirazda bulunulmuş, 108 ada, 190 ve 177 parseller ile, 132 ada, 21 ve 24 nolu taşınmazların bulunduğu iki ayrı alandaki itirazlar Belediyesince uygun görülerek plan değişikliği talebi Belediyemize gönderilmiştir. İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 87 sayılı kararına ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

801

Talas Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 240 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 240 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.11.2011 tarih ve 354’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 240 ve 244 sayılı kararlarından;

240 sayılı kararı ile; Başakpınar Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlı alanın güneyinde, mülkiyet nedeniyle uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla, 7 metrelik yolun kuzey yönünde 1 metre kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

244 sayılı kararı ile; Kuruköprü Mahallesindeki, konut alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlı yerin yeniden düzenlenerek konut alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih, 475 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 240 ve 244 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

802

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 195, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 195, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.11.2011 tarih ve 351’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarihli kararlarından,

195 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesinde ticaret alanı olarak planlı 7044 ada, 4 parselin kuzeyinde bulunan yeşil alanın kaldırılarak, yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden meclis kararında 31N-Ic pafta isminin 30K-IIIb olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

196 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde E=1.00, hmax:8.95 ticaret alanı olarak planlı parselin bulunduğu alanda otel yapımına imkan sağlayacak şekilde bu alanın hmax değerinin kaldırılarak E:1.50 olacak şekilde planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, hmax değeri kaldırılarak E:1.00 değeri korunarak ve TAKS:0.40 ifadesi eklenmesi kaydıyla değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

197 sayılı kararı ile; Argıncık mevkiinde A-4 yapı nizamında konut alanı olarak planlı alanda, imar mevzuatına göre minimum cephe şartını sağlayamayan 5289 ada, 1 parselin talebi üzerine cephe yönünün de kaldırılarak yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 195 ve 197 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne, 196 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun ise, Komisyon Başkanı A.Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

803

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 278, 280, 281, 283, 284, 287 sayılı kararlarının incelemesi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 278, 280, 281, 283, 284, 287 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.11.2011 tarih ve 352’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarihli kararlarından,

278 sayılı kararı ile; Mimarsinan Fatih Mahallesinde Konut alanı olarak planlı yerin, M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.04.2011 tarih, 234 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

280 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde müşterek methal parselinin bir kısmının Bağ ve Sayfiye evi alanı olarak planlı imar adasına bastığından, söz konusu alanın imar adası dışında bırakılması amacıyla bu yerin yeşil alan olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

281 sayılı kararı ile; Gesi Fatih Mahallesinde çok amaçlı eğitim tesisi alanı olarak planlı yerin kuzeyinin ilköğretim alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih, 485 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

283 sayılı kararı ile; Kemeraltı Mahallesinde Tasmakıran Camii ve çeşmesinin bulunduğu alandaki koruma sınırı alanının uygulama imar planına işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih, 483 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

284 sayılı kararı ile; Osmanlı Mahallesinde park alanı olarak planlı yerin bir kısmının fiili duruma uygun olarak cami alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih, 484 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

287 sayılı kararı ile; Altınoluk Mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerin Kayseri ve Civarı Elektirik T.A.Ş.’nin talebine istinaden trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 278, 280, 281, 283 ve 284 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 287 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

804

Ziya Gökalp Mah. Ege Cad. No.29 adresinde bulunan binanın Üst Katı ve Hacı Saki Mah. 9. Cad. No.11 adresinde bulunan Eski İtfaiye Binasının tahsisi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Belediyemiz adına tahsisli; Ziya Gökalp Mah. Ege Cad. No.29 adresinde bulunan binanın Üst Katı ve Hacı Saki Mah. 9. Cad. No.11 adresinde bulunan Eski İtfaiye Binasını, Eğitim amaçlı, Sosyal ve Kültürel faaliyetler ile Kurs vb. etkinliklerde kullanılması için, çoğunluk hissesi belediyemize ait Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. (BEF) ye, sosyal tesis olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın 30.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.28-20/1009-586 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz adına tahsisli; Ziya Gökalp Mah. Ege Cad. No.29 adresinde bulunan binanın Üst Katı ve Hacı Saki Mah. 9. Cad. No.11 adresinde bulunan Eski İtfaiye Binasını, Eğitim amaçlı, Sosyal ve Kültürel faaliyetler ile Kurs vb. etkinliklerde kullanılması için, çoğunluk hissesi belediyemize ait Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. (BEF) ye, sosyal tesis olarak tahsis edilmesi talep edilmektedir.

Meclis üyesi Metin MERMERKAYA ve Osman ÇİMEN’in yazılı önerisi ile, Belediyemiz adına tahsisli; Ziya Gökalp Mah. Ege Cad. No.29 adresinde bulunan binanın Üst Katı ve Hacı Saki Mah. 9. Cad. No.11 adresinde bulunan Eski İtfaiye Binasının, Eğitim amaçlı, Sosyal ve Kültürel faaliyetler ile Kurs vb. etkinliklerde kullanılması için, çoğunluk hissesi Belediyemize ait, Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. (BEF) ye, 10 yıllığına bedelsiz sosyal tesis olarak tahsis edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

805

Polis memuru Mustafa Eyyub DARENDELİOĞLU ve Komiser yardımcısı Adem İLKKILIÇ’ın isimlerinin cadde veya sokaklardan birine verilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, ile, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde Şehit olan Polis memuru Mustafa Eyyub DARENDELİOĞLU ve Batmanda Şehit olan Komiser yardımcısı Adem İLKKILIÇ’ın isimlerinin cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.11.2011 tarih ve 20’nolu Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde Şehit olan Polis memuru Mustafa Eyyub DARENDELİOĞLU isminin Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesinde bulunan Şehit Kemal KOÇYİĞİT Sokak ile Kaş altı Sokak arasında bulunan bağlantı yoluna verilmesinin, Batmanda Şehit olan Komiser yardımcısı Adem İLKKILIÇ’ isminin de Kocasinan İlçesi Barbaros Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Camiinin doğusunda bulunan bağlantı yoluna verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

806

Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi, Kirazlı Sokak isminin, Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi, Kirazlı Sokak isminin Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.11.2011 tarih ve 21’nolu Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Nazım ÖNCEL, Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Kirazlı Sokak isminin Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesini talep etmiştir.

Numarataj biriminin yapmış olduğu araştırmalar neticesinde talep edilen yerin, Erenköy Mahallesi 1520. Sokak olduğu tespit edilmiş olup bu inceleme ve değerlendirmeler neticesinde talebin bu şekilde, Erenköy Mahallesi 1520. Sokak isminin Paşabağları Sokak olarak değiştirilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

807

Şehit İsmail UYGUN isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Nursel UYGUN, 2008 yılında şehit düşen oğlu Jandarma Çvş. İsmail UYGUN isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-460-4605-588 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2008 yılında şehit düşen oğlu Jandarma Çvş. İsmail UYGUN isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

808

Şehit Hikmet GÜLNAR isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Hatice BAYRAM, 23 Temmuz 1988 yılında şehit düşen oğlu Jandarma Er Hikmet GÜLNAR isminin, Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-458-4570-587 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1988 yılında şehit düşen Jandarma Er Hikmet GÜLNAR isminin, Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

809

Jandarma Genel Komutanlığı ile Belediyemiz arasında yapılacak olan protokol için imza yetkisi verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adında kayıtlı ve Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli, Melikgazi İlçesi Jandarma Karakolu ve lojman binasının bulunduğu Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi, 124 pafta, 1266 ada, 4 parsel, 2751.00 m2 yüzölçümlü, üzerinde 2 katlı 360.00 m2 oturumlu karakol idare binası, 277.00 m2 oturumlu, 3 katlı (6 daireden oluşan) lojman binası ve 74.00 m2 oturumlu, tek katlı misafirhane binasının; hem güvenlik açısından hemde binaların yenilenerek günümüz koşullarında daha iyi kullanım kolaylığı sağlanması açısından Komutanlığın tespit edeceği yerde yeni binaların Belediyemizce yapılması, İçişleri Bakanlığından alınacak bu taşınmazların ise “Kamu Konutları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi çerçevesinde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması kamu yararına uygun olacaktır. İki kurum arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde belirtilen taşınmazın belediyemize devri karşılığı, yeni lojman, karakol idare binası ve misafirhanenin belediyemizce yapılması hususunda hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-704 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Maliye Hazinesi adında kayıtlı ve Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli, Melikgazi İlçesi Jandarma Karakolu ve lojman binasının bulunduğu Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi, 124 pafta, 1266 ada, 4 parsel, 2751.00 m2 yüzölçümlü, üzerinde 2 katlı 360.00 m2 oturumlu karakol idare binası, 277.00 m2 oturumlu, 3 katlı (6 daireden oluşan) lojman binası ve 74.00 m2 oturumlu, tek katlı misafirhane binasının; hem güvenlik açısından hemde binaların yenilenerek günümüz koşullarında daha iyi kullanım kolaylığı sağlanması açısından Komutanlığın tespit edeceği yerde yeni binaların Belediyemizce yapılması, İçişleri Bakanlığından alınacak bu taşınmazların ise “Kamu Konutları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi çerçevesinde belirtilen taşınmazın belediyemize devri karşılığı, yeni lojman, karakol idare binası ve misafirhanenin belediyemizce yapılması hususunda hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

810

Milli Savunma Bakanlığı ile Belediyemiz arasında yapılacak olan protokol için imza yetkisi verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adında kayıtlı ve Milli Savunma Bakanlığına tahsisli, şehrimizin muhtelif yerlerinde dağınık olarak bulunan lojman binalarının yapım yılları da öz önüne alındığında, eskimiş olan binaların bir araya getirilmesi hem güvenlik hemde binaların yenilenerek günümüz koşullarında daha iyi kullanım kolaylığı sağlanması açısından Komutanlığın tespit edeceği yerde yeni binaların Belediyemizce yapılması ve karşılığında taşınmazların belediyemize devri, Milli Savunma Bakanlığından alınacak bu taşınmazların ise “Kamu Konutları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi çerçevesinde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması kamu yararına uygun olacaktır.

Bu çerçevede Mülkiyeti Maliye Hazinesi adında kayıtlı ve üzerinde askeri lojman binalarının bulunduğu,

 

a-Hacısaki Mahallesi, 3106 ada, 8 parsel, 20.917.26 m2 yüzölçümlü, üzerinde 10 blok lojman bulunan taşınmaz (104 adet daireden oluşan)

b-Çorakçılar mahallesi, 1553 ada, 701 parsel, 2.365.00 m2 yüzölçümlü, üzerinde 1 blok lojman bulunan taşınmaz (23 adet daireden oluşan)

c- Kavakyazısı Mahallesi,853 ada, 1315 parsel, 1.056.00 m2 yüzölçümlü, üzerinde 1 blok lojman bulunan taşınmaz (37 adet daireden oluşan)

d-Sümer Mahallesi, 1607 ada, 3547 parsel, 19.045.61 m2 yüzölçümlü, 1607 ada, 1344 parsel, 45.00 m2 taşınmazın 1/3 hissesi, 1607 ada, 1347 parsel, 145.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/3 hissesi, 1607 ada, 1350 parsel, 264.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/3 hissesi, 1607 ada, 1359 parsel, 38.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/3 hissesi ile 4312 ada, 1 parsel, 203.04 m2 yüzölçümlü, üzerlerinde 11 blok lojman bulunan taşınmazların (131 adet daireden oluşan) İki kurum arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde Belediyemize devri karşılığı, toplam 295 adet daireden oluşacak yeni lojman binalarının ve devri yapılacak alanlardaki diğer tesislerin (nöbetçi kulübesi, çocuk oyun grubu, kantin v.s) belediyemizce yapılması hususunda hazırlanacak protokolun imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-703 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Maliye Hazinesi adında kayıtlı ve Milli Savunma Bakanlığına tahsisli, şehrimizin muhtelif yerlerinde dağınık olarak bulunan lojman binalarının yapım yılları da öz önüne alındığında, eskimiş olan binaların bir araya getirilmesi hem güvenlik hemde binaların yenilenerek günümüz koşullarında daha iyi kullanım kolaylığı sağlanması açısından Komutanlığın tespit edeceği yerde yeni binaların Belediyemizce yapılması ve karşılığında taşınmazların belediyemize devri, Milli Savunma Bakanlığından alınacak bu taşınmazların ise “Kamu Konutları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi çerçevesinde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması kamu yararına uygun olacaktır.

Bu çerçevede Mülkiyeti Maliye Hazinesi adında kayıtlı ve üzerinde askeri lojman binalarının bulunduğu,

 

a-Hacısaki Mahallesi, 3106 ada, 8 parsel, 20.917.26 m2 yüzölçümlü, üzerinde 10 blok lojman bulunan taşınmaz (104 adet daireden oluşan)

b-Çorakçılar mahallesi, 1553 ada, 701 parsel, 2.365.00 m2 yüzölçümlü, üzerinde 1 blok lojman bulunan taşınmaz (23 adet daireden oluşan)

c- Kavakyazısı Mahallesi,853 ada, 1315 parsel, 1.056.00 m2 yüzölçümlü, üzerinde 1 blok lojman bulunan taşınmaz (37 adet daireden oluşan)

d-Sümer Mahallesi, 1607 ada, 3547 parsel, 19.045.61 m2 yüzölçümlü, 1607 ada, 1344 parsel, 45.00 m2 taşınmazın 1/3 hissesi, 1607 ada, 1347 parsel, 145.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/3 hissesi, 1607 ada, 1350 parsel, 264.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/3 hissesi, 1607 ada, 1359 parsel, 38.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/3 hissesi ile 4312 ada, 1 parsel, 203.04 m2 yüzölçümlü, üzerlerinde 11 blok lojman bulunan taşınmazların (131 adet daireden oluşan) İki kurum arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde Belediyemize devri karşılığı, toplam 295 adet daireden oluşacak yeni lojman binalarının ve devri yapılacak alanlardaki diğer tesislerin (nöbetçi kulübesi, çocuk oyun grubu, kantin v.s) belediyemizce yapılması hususunda hazırlanacak protokolun imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

811

Melikgazi Belediyesinin 2011 yılı bütçesine

15.000.000 TL Ek bütçe verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanununun 14. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine istinaden hazırlanan, Melikgazi Belediyesine 15.000.000TL Ek Bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 07.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-42 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanununun 14. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine istinaden, Melikgazi Belediyesinin 2011 yılı bütçesine ekte sunulan cetvelde belirtilen şekli ile 15.000.000TL Ek Bütçe verilmesi talebinin, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

812

Hacılar Belediyesinin 2011 yılı bütçesine

580.000 TL Ek bütçe verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanununun 14. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine istinaden hazırlanan, Hacılar Belediyesine 580.000TL Ek Bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 07.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-43 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanununun 14. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine istinaden, Hacılar Belediyesinin 2011 yılı bütçesine ekte sunulan cetvelde belirtilen şekli ile 580.000TL Ek Bütçe verilmesi talebinin, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

813

Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Burak ÇAKIR’ın ücretinin belirlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Burak ÇAKIR’a 2011 Mali yılında ödenecek olan ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/1331 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Ünvanı

2011 Net Tavan Ücret

2011 Belirlenecek Net Ücret

Kadro Ünv.

Diploma Ünv.

1

Burak ÇAKIR

6

Avukat

Avukat

2.021,08

1.500

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişinin, tabloda belirtilen net aylık ücretinin 2011 mali yılında ödenmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

814

2012 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak olan Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait tanzim edilen vize cetvelinin onaylanması.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin değişik 24 ve Kamuda Geçici (Mevsimlik) İşçi çalıştırılmasına ilişkin 5620 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca 2012 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak olan Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait tanzim edilen vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1330 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin değişik 24 ve Kamuda Geçici (Mevsimlik) İşçi çalıştırılmasına ilişkin 5620 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca 2012 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak olan Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

815

Hobi Bahçelerinin kullanım sürelerinin uzatılması ve ücretlerinin belirlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 2009 yılında 3 yıllığına tahsisi yapılan Karpuzatan hobi bahçelerinin tahsis süreleri sona erdiğinden 7 yıl daha tahsisinin yapılması ve tahsis bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.17/354 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2009 yılında 3 yıllığına tahsisi yapılan Karpuzatan hobi bahçelerinin tahsis süreleri sona erdiğinden 7 yıl daha tahsisinin yapılması ve tahsis bedelinin belirlenmesi talep edilmiştir.

Konu hakkında Meclis Üyeleri Osman ÇİMEN ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı önergeleri doğrultusunda; toplam 1329 adet Hobi Bahçesinin kullanıcılarının 3 yılını dolduranların yazılı müracaatları halinde 2.800TL bedelle 7 yıl süreyle uzatılmasına; Kira bedeli olan 2.800Tl’nin de müracaat tarihinden başlayarak 7 eşit taksitte ödenmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

816

Van depremzedelerinden abonelik ücreti alınmaması ve gazi ailelerinin kullandıkları su ücretlerinin belirlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Van depreminden sonra İlimize gelen depremzedelerin su ve abonelik ücreti kanal katılım payı alınmaması, Şehit aileleri ile harp malülleri ve gazilerin kendilerinin ve ölümü halinde dul eşinin meskenlerde kullandıkları su ücretlerinin belirlenmesi konusunun 2560 Sayılı kanunun 6. maddesinin (m) bendi gereğince görüşülmesi talebi bulunduğundan buna dair; Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 07.12.2011 tarih ve 3/1-141-3017 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Van depreminden sonra İlimize gelen depremzedelerin su ve abonelik ücreti kanal katılım payı alınmaması, Şehit aileleri ile harp malülleri ve gazilerin kendilerinin ve ölümü halinde dul eşinin meskenlerde kullandıkları su ücretlerinin belirlenmesi talep edilmiştir.

Konu hakkında Meclis Üyeleri Osman ÇİMEN ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı önergeleri doğrultusunda; Van depremzedelerine İl Özel İdaresince tahsis edilen dairelerden abonelik ücreti ve kanal katılım payı alınmaması, su ücretlerinin de m³ başına meskenlere uygulanan 2,00. TL fiyattan KASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 34. maddesi uygulanmadan tutanakla tahakkukunun yapılmasına; Ayrıca şehit aileleri ile Harp Malulleri ve Gazilerin kendilerinin ve ölümü halinde maaş bağlanan dul eşinin kullandıkları meskenlerdeki su tüketimlerine, meskenlerde uygulanan tarifenin %50’si kadar tahakkuk ettirilip tahsil edilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

817

2012 yılı katı atık depolama ücret tarifesi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 2012 yılı Katı Atık Depolama Ücret Tarifesi’nin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 05.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.19-02/1278 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çöp Transfer İstasyonu İle Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası İdari Şartnamesinin; Madde 9: “Yüklenici, kendi imkânları ile depo sahasına atık getiren (evsel nitelikli ve/veya inşaat yıkıntı ve hafriyat atıkları v.b) atık üreticisinden alacağı depolama bedelini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin belirleyeceği ücret tarifesi üzerinden tahsil edileceğinden 2012 yılı Katı Atık Depolama Ücret Tarifesi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

818

Ticari araç izin belgesi ve ticari araç reklam yetki belgesi ücret tarifesinin belirlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Ticari araçlarda reklam bulundurulması hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklik ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorkların ticari araç izin belgesi ve ticari araç reklam yetki belgesi düzenleyip verme görevi Belediyemiz yetki ve sorumluluğuna devredilmiş olup, Kent Estetik Kurulunun izninden sonra Belediyemize peşin olarak ödenecek olan Ücret tarifesi, 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/559 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ticari araçlarda reklam bulundurulması hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklik ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorkların ticari araç izin belgesi ve ticari araç reklam yetki belgesi verme işleri için hazırlanan ücret tarifesi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

819

Uzay BOZDAĞ’ın Kütüphaneler Müdürlüğüne atanması hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Belediyemizde münhal 1. dereceli Kütüphaneler Müdürlüğüne Uzay BOZDAĞ’ın ataması yapılmış olup, 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince Meclisin bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1329 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizde münhal 1. dereceli Kütüphaneler Müdürlüğüne Uzay BOZDAĞ’ın ataması yapılmış olup, atamanın 5216 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 1. fıkrası gereğince Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

820

Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mevkii, 207 pafta, 1167 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mevkii, 207 pafta, 1167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2401-4866 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kötügöller Mevkii, 207 pafta, 1167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

821

Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesinde 1/5000 ölçekli NİP tadilatı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesinde 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı tadilat talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2392-4855 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Boğazköprü Mahallesinde 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

822

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Çaytarla Mevkii, 407, 408, 409, 410, 411 ve 7692 parsellerde NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Çaytarla Mevkii, 407, 408, 409, 410, 411 ve 7692 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2393-4856 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Çaytarla Mevkii, 407, 408, 409, 410, 411 ve 7692 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

823

Kocasinan Belediyesinin, Ebiç yerleşiminin planlanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planı bulunan, ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan Ebiç yerleşiminin, 1/25000 nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planı dikkate alınarak planlanması talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2390-4853 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planı bulunan, ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan Ebiç yerleşiminin, 1/25000 nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planı dikkate alınarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

824

Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Kızık yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP. talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Kızık yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2391-4854 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Kızık yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

825

Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Gömeç yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP. talebi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Gömeç yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2389-4852 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Gömeç yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

826

Beştepeler Mevkiinde bulunan, 1.derece arkeolojik sit alanı sınırının yeniden belirlendiğinden değişikliğin planlara işlenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki, Melikgazi İlçesi, Beştepeler Mevkiinde bulunan, 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli alanda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.07.2006 tarih, 579 sayılı kararı ile sit sınırı yeniden belirlenmiş olup 1.derece arkeolojik sit alanı sınırının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2415-4912 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Beştepeler Mevkiinde bulunan, 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli alanda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.07.2006 tarih, 579 sayılı kararı ile sit sınırı yeniden belirlenmiş olup 1.derece arkeolojik sit alanı sınırının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

827

Kayseri’deki yapılaşmalarda Peyzaj Mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kayseri’deki yapılaşmalarda Peyzaj Mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2361-4803 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri’deki yapılaşmalarda Peyzaj Mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

828

Belediyemiz Meclisinin 15.07.2011 tarih, 532 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 15.07.2011 tarih, 532 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi, Hıdırellez tepesi ve civarında yapılan İlave Nazım İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1832-3622 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 15.07.2011 tarih, 532 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi, Hıdırellez tepesi ve civarında yapılan İlave Nazım İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

829

Melikgazi Belediyesi, Gesi-Güney Mahallesi, 812 ada 2 parselde NİP.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Gesi-Güney Mahallesi, 812 ada 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2057-4150 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Güney Mahallesi, 812 ada 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

830

İncesu Belediyesi, Beylik Mahallesi, 384 ada 17 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Beylik Mahallesi, 384 ada 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2195-4443 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Beylik Mahallesi, 384 ada 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

831

İncesu Belediyesi, Beylik mahallesinde bulunan patlayıcı madde deposu alanının planlara işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Nevşehir-Avonos yol güzergahının ve Beylik mahallesinde bulunan patlayıcı madde deposu alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde 1/50000 ve 1/25000 ölçekli imar planlarına işlenmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1397-2641 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Nevşehir-Avonos yol güzergahının ve Beylik mahallesinde bulunan patlayıcı madde deposu alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde 1/50000 ve 1/25000 ölçekli imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

832

İncesu Belediyesi, Bahçesaray mahallesinde 137 ada, 46 ve 48 parsellerde NİP. tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı, 137 ada, 46 ve 48 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2394-4869 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı, 137 ada, 46 ve 48 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

833

Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259, 260, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259, 260, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2386-4849 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259, 260, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

834

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 210, 211, 212, 213 ve 215 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 210, 211, 212, 213 ve 215 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2388-4851 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 210, 211, 212, 213 ve 215 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

835

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308 ve 309 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308 ve 309 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2367-4821 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308 ve 309 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.12.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

12

1

1

 

836

Erciyes Master Planı çerçevesinde Erciyes dağı bölgesindeki muhtelif yerlerin Kayseri Erciyes A.Ş.’ye tahsisinin yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Erciyes Master Planı çerçevesinde Erciyes dağı bölgesindeki Hacılar mevkiinde bulunan garajların ve personel binasının, Halil’in yurdu mevkiindeki ve tekir bölgesindeki garajların ve 38A-38D kapı numaralı 2 adet dükkanın sosyal tesis olarak Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Ticaret A.Ş’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletmeler ve İşletmeler Daire Başkanlığı’nın 12.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.28-20/1062 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Master Planı çerçevesinde Erciyes dağı bölgesindeki Hacılar mevkiinde bulunan garajların ve personel binasının, Halil’in yurdu mevkiindeki ve tekir bölgesindeki garajların ve 38A-38D kapı numaralı 2 adet dükkanın sosyal tesis olarak Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Ticaret A.Ş’ye tahsis edilmesi talep edilmiştir.

Konu hakkında Meclis Üyeleri Osman ÇİMEN ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı önergeleri doğrultusunda; Erciyes Master Planı çerçevesinde Erciyes dağı bölgesindeki Hacılar mevkiinde bulunan garajların ve personel binasının, Halil’in yurdu mevkiindeki ve tekir bölgesindeki garajların ve 38A-38D kapı numaralı 2 adet dükkanın sosyal tesis olarak Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Ticaret A.Ş’ye 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.