Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

400

Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesi’nde, 5720 ada, 7, 8, 9 ve 10 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesi’nde, 5720 ada, 7, 8, 9 ve 10 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 352 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kocatepe Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında hastane alanı olarak planlı alanın Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün söz konusu alanın sağlık alanından çıkarılmasında sakınca bulunmadığına dair yazısına istinaden, bu alan ve civarının yapılaşma karakterine uygun olarak konut alanı, sağlık tesisi alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını talep etmektedir. Melikgazi Belediyesiyle yapılan şifahi görüşmeler neticesinde plan onama sınırı içerisinde yeni bir öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli 30J ve 30K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı, sağlık tesis alanı, yeşil alan ve otopark alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,137 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

401

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt mahallesinde muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt mahallesinde muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 353 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukların ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

Plan onama sınırı içerisine alınan alanda sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlı yerler yeniden düzenlenmiş ve konut alanı, ticaret alanı, TİCK (ticaret+konut) alanı, özel eğitim alanı, eğitim alanı, özel sosyal tesis alanı, belediye hizmet alanı, ibadet alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut alanı, ticaret alanı, TİCK (ticaret+konut) alanı, özel eğitim alanı, eğitim alanı, özel sosyal tesis alanı, belediye hizmet alanı, ibadet alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,104 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

402

Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 68 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 68 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 354 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında resmi kurum alanı olarak planlı olup, Yahyalı Belediyesi alanın ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP-2909,16 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

403

Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 6393 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 6393 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 355 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda ilköğretim tesisi alanı olarak planlı yerde özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkân sağlamak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşü de alınarak özel eğitim alanı planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-c ve K35-d-03-d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin özel eğitim alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,148 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

404

Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesinde 2948 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın kuzeydoğusunda bulunan alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesinde 2948 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın kuzeydoğusunda bulunan alanda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7c ve 7v maddelerine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 356 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, söz konusu taşınmazın kuzey-doğusunda Mülkiyeti Belediyemize ait alanda yapılması planlanan sosyal yaşam merkezi projesinde değişiklik olduğu gerekçesi ile bu alanın yeni yapılan projeye uygun olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7c ve 7v maddelerine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerinin yapılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 29M-Ic ve 29M-Id uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, belediye hizmet alanı, otopark alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,146 plan işlem numaralı) imar plan tadilatı talebinin Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN'ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

405

Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesinde Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarının bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesinde Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarının bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 368 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Keykubat Mahallesinde, Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarının bulunduğu alandaki fiilen açık olan yolun doğu kısmının imar planına uygun olarak açılmadığı tespit edildiğinden, fiili duruma uygun olarak imar planlarının düzenlenerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7c ve 7g maddelerine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30J ve 1/1000 ölçekli 30J-IId imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yol, yeşil alan ile akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,147 Plan İşlem Numaralı) imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

406

Kocasinan Belediyesi, Ziya Gökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilen alanda yapılan Revizyon İmar Planına, İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih, 303 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Ziya Gökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilen alanda yapılan Revizyon İmar Planına, İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 357 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ziya Gökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilen alanda yapılan Revizyon İmar Planına, İl Emniyet Müdürlüğü 27.07.2016 tarih, 456 sayılı yazıları ile Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih, 303 sayılı kararına itiraz etmiştir. Söz konusu itirazda mülkiyeti Hazineye ait 6968 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz Karakol alanı olarak planlı iken; yapılan revizyon imar planı ile park alanı, yol ve otopark alanı olarak planlandığı belirtilerek, tahsis amacı ile uyuşmadığından eş değer başka bir taşınmazın aynı bölgede karakol alanı olarak ayrılmasını talep etmektedir.

Talebin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması ve söz konusu alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilan edilmesinden dolayı reddi, ancak bölgedeki karakol ihtiyacı için başka bir alanın önerilmesi uygun görülmüştür. Yapılan itirazın oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

407

Kocasinan İlçesinde, Nuh Naci Yazgan Köprülü Kavşağı etrafında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Erkilet Mahallesi 5317 ada, 2, 3 parsel, 5316 ada, 1, 2, 3 parsel, 5315 ada, 1, 2 parsel ve 9119 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesinde, Nuh Naci Yazgan Köprülü Kavşağı etrafında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Erkilet Mahallesi 5317 ada, 2, 3 parsel, 5316 ada, 1, 2, 3 parsel, 5315 ada, 1, 2 parsel ve 9119 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 358 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan kuzey çevre yolunun iki tarafında Nuh Naci Yazgan Köprülü Kavşağı’nın doğusunda bulunmakta olup, Etüt Projeler Daire Başkanlığı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Kentsel Servis Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanların kentsel tasarım ve yol uygulama projelerine uygun olarak imar planlarına işlenmesini talep etmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c maddesine istinaden 1/5000 ölçekli K34-a-24a ve 1/1000 ölçekli K34-a-24a-3a ve K34-a-24a-3b uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki (NİP-9077,2 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

408

Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 359 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Zincidere Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesis alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı olup, özel eğitim alanı olarak planlanması ve kaldırılan yeşil alanın taşınmazın güneyinde bulunan resmi kurum alanın bir kısmında planlanması talep edilmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sağlık tesis alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı yerin, özel eğitim alanı olarak planlanması ve kaldırılan yeşil alanın taşınmazın güneyinde bulunan resmi kurum alanın bir kısmında planlanması şeklindeki (NİP-2780,61 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

409

Akkışla Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan 184 ada 194, 377 parsel ve 185 ada, 63, 64 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Akkışla Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan 184 ada 194, 377 parsel ve 185 ada, 63, 64 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 360 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yukarı Mahalle sınırları içerisindeki söz konusu taşınmazların 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamakta olup, taşınmazların belediye hizmet alanı olarak planlanması şeklinde yapılan talep, Akkışla Belediyesinin 10.08.2016 tarih 474 sayılı yazısı ile değiştirilmiş ve 185 ada, 63, 64 parsel numaralı taşınmazların Küçük Sanayi Alanı, 184 ada 194, 377 parsel numaralı taşınmazların ise Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması yönünde yeni talep iletilmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Küçük Sanayi Alanı ve Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması şeklindeki (NİP-3853,6 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebinin Akkışla Belediyesi'nin yeni talebine göre değiştirilerek oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

410

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 312, 313, 314 ve 316 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 312, 313, 314 ve 316 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 361 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarihli kararlarından;

312 sayılı kararı ile; Yeşilyurt Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine yeşil alan olarak planlı yerde trafo planlanması yönündeki (UİP-4833,9 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN ‘ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

313 sayılı kararı ile; Gesi Fatih Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine yeşil alan olarak planlı yerde trafo planlanması yönündeki (UİP-3421,47 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN ‘ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

314 sayılı kararı ile; Nurihas Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine yeşil alan olarak planlı yerde trafo planlanması yönündeki (UİP-3034,52 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN ‘ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

316 sayılı kararı ile, Esenyurt Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki konut alanı olarak planlı yerde Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.03.2016 tarih, 1974 sayılı kararına istinaden, 1.derece arkeolojik sit alanı sınırının imar planına işlenmesi ve yine Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.06.2016 tarih, 2149 sayılı yeni kararına istinaden 1.derece arkeolojik sit alanı sınırının daraltılarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisini 15.04.2016 tarih, 221 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Söz konusu (UİP-3034,35 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulmak üzere oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 312, 313 ve 314 sayılı kararlarının Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün, 316 sayılı kararının ise yukarıda ifade edildiği şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 312, 313 ve 314 sayılı kararlarının kabulüne oy çokluğu ile, 316 sayılı kararının kabulüne ise oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

411

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 291, 295, 296, 297, 298 ve 300 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 291, 295, 296, 297, 298 ve 300 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 369 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarihli kararlarından;

296 sayılı kararı ile; Gesi Cumhuriyet mahallesinde ulaşım planlama ve raylı sistem daire başkanlığımızın talebine istinaden raylı sistem geceleme sahası yapılmak üzere belediye hizmet alanı olarak planlı yerin, kuzey istikametinde 7 metre genişliğindeki yolu içerisine alacak şekilde büyütülmesi ve Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanın yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.02.2016 tarih, 105 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP- 3421,49 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 296 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün, 291, 295, 297, 298 ve 300 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

412

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 178, 180, 181 ve 182 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 178, 180, 181 ve 182 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 362 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarihli kararlarından;

178 sayılı kararı ile; Erkilet Dere Mahallesi, 863 ada, 1, 2, 4 ve 5 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı planlı yerin Ticaret Alanı olarak planlanması yönündeki (UİP- 2654,15 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 14.03.2016 tarih, 120 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

180 sayılı kararı ile; Beydeğirmeni Mahallesi, 13 pafta 692 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda güneş enerji üretim santrali tesisi yapılmak amacıyla gerekli kurum görüşleri alınan yerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki (UİP- 20479 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 08.02.2016 tarih, 84 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

181 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesinde 31K-IVa paftasında yeşil alan olarak planlı yerde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'in talebine istinaden trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-2292,14 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

182 sayılı kararı ile; Erkilet Dere Mahallesi, 559 ada, 2 parselin bulunduğu yeşil alan olarak planlı yerde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'in talebine istinaden trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-2654,16 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 178 ve 180 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 181 ve 182 sayılı kararlarının ise Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 178 ve 180 sayılı kararlarının kabulüne oy birliği ile 181 ve 182 sayılı kararlarının kabulüne ise oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

413

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 192, 193, 194, 195, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 192, 193, 194, 195, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 363 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarihli kararlarından;

192 sayılı kararı ile; Mimarsinan Mahallesi, 4796 ada, 1 parsel, Erciyesevler Mahallesi, 4422 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu Açık Pazar Alanı olarak planlı yerin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması yönündeki (UİP- 6227,6 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 11.04.2016 tarih, 179 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün; Ziya Gökalp Mahallesi, 6963 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu açık pazar alanı olarak planlı yerin de Belediye Hizmet Alanı ve Ticaret Alanı olarak planlanması talebinin ise bölgedeki ticaret alanlarının yeniden gözden geçirilmesi nedeniyle 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden oy birliği ile reddinin uygun olacağı,

193 sayılı kararı ile; Beyazşehir Mahallesinde 3744 ada, 1 parselin bulunduğu yeşil alan olarak planlı yerde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'in talebine istinaden trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-5824,7 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

194 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesinde 31L-IIIa paftasında yeşil alan olarak planlı yerde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'in talebine istinaden trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-8730,12 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

195 sayılı kararı ile; Uğurevler Mahallesinde 30N-IVb paftasında yeşil alan olarak planlı yerde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'in talebine istinaden trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-1986,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

196 sayılı kararı ile; Beyazşehir Mahallesi, 3660 ada, 1, 2 parsel, 6332 ada, 9 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu E:0.40 Hmax:6.50 m. yapılaşma şartındaki ticaret alanı olarak planlı alanın Yençok:10 m. güney yöndeki çekme mesafesinin 7 metre, inşaat alanının E:0.60 olarak düzenlenmesi yönündeki (UİP-5824,8 Plan İşlem Numaralı ) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

197 sayılı kararı ile; Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesinde ''Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' olarak ilan edilen alanda, yapılan revizyon imar planına İl Emniyet Müdürlüğünün itirazının ilgili idarece değerlendirilmesinin uygun olacağı yönündeki red kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 192 ve 197 sayılı kararlarının oy birliği kabulünün, 193, 194, 195 ve 196 sayılı kararlarının ise Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulünün, uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 192 ve 197 sayılı kararlarının kabulüne oy birliği ile, 193, 194, 195 ve 196 sayılı kararlarının kabulüne ise oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

414

Talas Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 364 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarihli kararlarından;

128 sayılı kararı ile; Kuruköprü Mahallesi Ortatepe Mevkiinde 2956 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Güneş Enerji Üretim Santrali yapılabilmesi için bu alanın Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Üretim Tesis Alanı ve 10 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki (UİP-1110,111 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.03.2016 tarih, 121 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Talas Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 128 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 128 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün, 129 sayılı kararının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

415

Bünyan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 69, 70 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 69, 70 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 365 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarihli kararlarından;

69 sayılı kararı ile; Elbaşı Mahallesi 4166, 4183, 4186, 4265, 4191, 4187 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda Güneş Enerji Üretim Santrali yapılabilmesi için bu alanın Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Üretim Tesis Alanı, 10 metre genişliğinde yol, otopark ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (UİP-21096,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.04.2016 tarih, 187 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Bünyan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 69 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

70 sayılı kararı ile; Camikebir Mahallesi 616 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alan ayrık nizam 3 katlı konut alanı olarak planlı olup, E:1.20 ve Yençok:15.50 metre olacak şekilde Kuran Kursu ve Öğrenci Yurdu yapılmak üzere Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-15387,10 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz meclisinin 15.04.2016 tarih, 228 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Bünyan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 70 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

71 sayılı kararı ile; Bünyan İlçesi'nde, imar planlarında 50 metre genişliğinde yol olarak planlı yerde, Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü'nün talebine istinaden Bünyan-Köprübaşı İl Yolu'nun kavşak projelerinden kaynaklı, kamulaştırma sınırı ve kadastro hattına göre yeniden düzenlenmesi şeklindeki(UİP-15387,11 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.04.2016 tarih, 186 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Bünyan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 71 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Bünyan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 69, 70 ve 71 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

416

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 366 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenicami Mahallesi 144 ada 19 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alan E:0.60 Yencok:6.50 metre yapılaşma koşullarına sahip resmi kurum alanı olarak planlı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.50 Yençok:16.50 yapılaşma koşullarının oluşturularak resmi kurum alanı olarak planlanması şeklindeki (UİP-11314,3 Plan İşlem Numaralı) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 36 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

417

Develi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Develi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 367 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeni Mahalle, 2130 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında yapılan 18. madde uygulaması Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2013/631 esas nolu kararıyla iptal edilmiştir. Söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda Sağlık Bakanlığı tarafından 150 yataklı hastane yapılması amacıyla projesi ve ihalesi tamamlanan yatırım bulunmaktadır. Develi Belediyesi, mahkemenin iptal kararında belirttiği hususları çözmek ve yapılacak yatırımı geciktirmemek adına, Develi Belediyesinin 01.08.2016 tarih ve 46 sayılı kararı ile bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alanda ortak işbirliği talebinde bulunmaktadır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin, İmar Planlarına Dair Esaslar Başlıklı 7. Bölümünün 21. maddesine istinaden 1/5000 ölçekli L34B-10c nazım imar planı ile birlikte 1/1000 ölçekli L34B-10c-3a ve L34B-10c-4b uygulama imar paftalarında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sağlık tesisi olarak planlı yerin özel sağlık tesisi olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP-4051,22 plan işlem numaralı) imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

418

İncesu Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 89, 90, 91 ve 92 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 89, 90, 91 ve 92 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 370 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarihli kararlarından;

89 sayılı kararı ile; Aksubağları Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanda güneş enerji santrali yapılabilmesi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Üretim Tesis Alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.04.2016 tarih, 217 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP- 6718,16 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

90 sayılı kararı ile; Karahöyük Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanda güneş enerji santrali yapılabilmesi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Üretim Tesis Alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.04.2016 tarih, 216 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP- 20831,1 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

91 sayılı kararı ile; Sultansazı Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanda güneş enerji santrali yapılabilmesi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Üretim Tesis Alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.04.2016 tarih, 181 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP- 6718,17 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

92 sayılı kararı ile, Örenşehir Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki 10 metre genişliğindeki 2 ayrı yolun 18 metre olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.02.2016 tarih, 107 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP- 6766,8 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

İncesu Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 89, 90, 91 ve 92 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2016

419

Hacılar Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Hacılar Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.08.2016 tarih ve 371 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karpuzsekisi Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanda güneş enerji santrali yapılabilmesi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Üretim Tesis Alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.01.2016 tarih, 39 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP- 20033 plan işlem numaralı) plan tadilatı talebi hususundaki Hacılar Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 46 sayılı kararının, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.