T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

600

Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan içerisinde revizyon nazım imar plan yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar plan yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 237 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında, imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar planı yapılması talebi ile ilgili, ilçe belediyesinin tescilli parselleri de dikkate alarak hazırlayacağı yeni öneri plan henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

601

Melikgazi Belediyesi’nin, Anafartalar Mahallesi, 2415 ada, 27 parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Anafartalar Mahallesi, 2415 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 238 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Melikgazi İlçesi, Anafartalar Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir. Bahsi geçen alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlı olup, bu alanın ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir. Ayrıca yapılan çalışma ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında planlanması istenen alanın kuzeyindeki ticaret alanı olarak planlı yer, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ve fiili duruma uygun olacak şekilde resmi kurum alanı olarak, planlanması istenen alanın güneyindeki sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlı yer ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırlarına uygun olarak yeniden düzenlenmektedir.

1/5000 ölçekli 30J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin, resmi kurum alanı, ticaret alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı olarak düzenlendiği 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

602

Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 239 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak, bu alanın güney-doğusunda bulunan alan ise ibadet yeri olarak planlıdır. Melikgazi belediyesi, söz konusu alanda DSİ'nin 10.07.2013 tarih ve 408743 sayılı görüşünüde göz önünde bulundurularak 552 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde bulunan yeşil alanının bir kısmının dini tesis alanı olarak , bu alanın güney-doğusunda bulunan ibadet yeri alanı olarak planlı yerinde tamamının yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-22-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, yeşil alan ile ibadet yeri değişikliği yönündeki hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

603

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih ve 166 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih ve 166 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 240 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tavlusun Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu su deposu alanı olarak planlı yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Bahsi geçen alanın, daha önceki planlarda, konut alanı olarak planlı bulunduğu ilgili parselin 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine istinaden oluştuğu ve Mimarsinan Belediyesi tarafından ihale yolu ile satıldığı tespit edildiğinden su deposu alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 166 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

604

Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 2974 ada, 9 parselin ifraz sonucu yeni oluşan 2974 ada, 12 parsel, 2973 ada, 1 parsel ile 1607 ada, 1535 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti kendilerine ait, Sümer Mahallesi, 2974 ada, 9 parselin ifraz sonucu yeni oluşan 2974 ada, 12 parsel, 2973 ada, 1 parsel ile 1607 ada, 1535 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 241 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlar 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, söz konusu taşınmazların civarında sağlık tesisi alanı ve resmi kurum alanlarının artışı ile birlikte otopark alanlarının yetersiz kalacağı ve sosyal ve ticari birimlerin ihtiyaç duyulacağı belirtilerek, bahsi geçen otopark alanı olarak planlı 2974 ada, 12 parselin bir kısmının ticaret alanı ve araç kapasitesinin artırılabilmesi için katlı otopark alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili Ticaret alanının katlı otopark alanının bir kısmında planlanması yerine özel sağlık tesisi olarak planlı alanın kuzeyinde mülkiyeti Kocasinan belediyesine ait park alanı olarak planlı alanda yapılması ve kaldırılan yeşil alan miktarının otopark alanının bir kısmında karşılanması uygun görülerek; bu yönde yeni öneri plan hazırlanmıştır. Ayrıca otopark alanlarının katlı otopark şeklinde düzenlenmesine ilişkin talep de 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan park alanı olarak planlı yerin ticaret alanı, otopark alanı olarak planlı yerin de bir kısmının yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği; tescilli 2974 ada, 5 parsele cephe olduğundan dolayı Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

605

Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.07.2013 tarih ve 228 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı, otopark ve yeşil alan olarak planlıdır. Talas Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alandaki konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

606

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi’ndeki, 46 pafta, 1244 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi’ndeki, 46 pafta, 1244 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.07.2013 tarih ve 229 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Mahallesindeki, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında konut alanı olarak planlı bulunan alanın "M" lejant işaretli eğitim tesisi alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun, yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

607

Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 242 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Yukarı Mahalle’de, mülkiyeti Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı söz konusu parselin bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, taşınmazın bulunduğu alanın sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

608

Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesinde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Başakpınar Köyönü Mevkii, 34 pafta, 225 ada, 1 parsel, 226 ada 1-2 parsel ve 228 ada 1-2-3-4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.07.2013 tarih ve 230 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazlar mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlıdır. Talas Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden taşınmazların arasından geçen 12 metre genişliğindeki yolun kaydırılmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

609

Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 179-180-181-1182-183-184-185-186 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 179-180-181-1182-183-184-185-186 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.07.2013 tarih ve 231 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazlar mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlıdır. Talas Belediyesi, parsel maliklerinin talebine istinaden A-4 yapı nizamındaki konut adasının yoğunluğunun artırılmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

610

Kocasinan Belediyesinin, Kuşçu Mahallesinde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kuşçu Mahallesi, 198 ada, 310 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alan ve Yamula Barajı Kıyı bölgelerinde 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 243 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/25.000 ölçekli nazım imar planında günübirlik tesis alanı olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi farklı koordinat sistemlerinde hazırlanan kadastro haritaları ile imar planları arasında dönüşümlerden kaynaklanan sorunlardan dolayı bahsi geçen parselin Yamula Barajı içinde kaldığını belirterek, bu sorunun Kuşçu ve Yamula Barajı Kıyı Bölgelerinde genel olarak değerlendirilerek 1/25000 ölçekli nazım imar planında yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; 1/25000 ölçekli nazım imar planına altlık oluşturmak üzere Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün 29.03.2005 tarih, 633 sayılı yazısı ile tarafımıza gönderilen Yamula Barajı kıyı kenar çizgisinin planlara işlenmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

611

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 244 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ortaokul alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmaz üzerinde kamulaştırma işleminin yapılmadığını, mülkiyetinden kaynaklanan haklarını kullanamadığını belirterek, mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü bulunmaktadır.

Bahse konu alan,1/5000 ölçekli nazım imar planında 1995 yılına kadar Ortaöğretim Tesis Alanı olarak planlıdır. 1995’de yapılan Barbaros-Hoca Ahmet Yesevi Mahalleleri Revizyon nazım imar planında bu alanın konut alanı olarak planlandığı, ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişmediği tespit edilmiştir.

Yürürlükteki 1/15000 ölçekli nazım imar planında da halen konut alanı olarak planlı olan taşınmazlarla ilgili talebin; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine konu olan bir husus bulunmadığından gündemden düşürülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

612

Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 418 ada 4 ve 25 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 418 ada 4 ve 25 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.07.2013 tarih ve 232 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 418 ada 4 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında sosyal tesis ve resmi kurum alanı olarak, 418 ada 25 parsel ise resmi kurum alanı ve otopark olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alanın kentsel servis alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sosyal tesis ve resmi kurum alanı olarak planlı yerin, kentsel servis alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

613

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih, 141, 144 ve 145 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih, 141, 144 ve 145 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 245 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarihli kararlarından,

141 sayılı kararı ile; Cumhuriyet Mahallesinde 2523 ada, 4 parselin no’lu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-4 yapı nizamında konut alanı olarak planlı olduğu ve imar yönetmeliği bahçe mesafelerine göre yapılaşmasının mümkün olmadığı belirtilerek; bu kapsamda söz konusu parsel ve civarındaki A-4 yapı düzenindeki konut alanlarının yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı;

144 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde 926 ada, 69 ve 71 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alan konut alanı, park alanı ve yol olarak planlı olup, site nizamında yapılaşmaya olanak sağlamak amacıyla bu alanın inşaat alanı artışı olmadan yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı;

145 sayılı kararı ile; Mahzemin Yeni Mahallesinde konut alanı, çocuk bahçesi ve yol olarak planlı alanda, çocuk bahçesinin 108 ada, 2 parselin doğusuna kaydırılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; Belediyemiz Meclisinin 15.03.2013 tarih, 278 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih, 141, 144 ve 145 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

614

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.07.2013 tarih, 203, 207, 208, 209 ve 210 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.07.2013 tarih, 203, 207, 208, 209 ve 210 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.07.2013 tarih ve 233 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.07.2013 tarihli kararlarından;

203 sayılı kararı ile; Turan Mahallesi’nde, konut alanı, sosyal tesis alanı, park ve yol olarak planlı alanda, konut alanı olarak planlı yerin, fiilen bulunan ana yoldan cephe alabilmesi için, yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisi’nin, 11.02.2013 tarih, 129 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

207 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden park alanı olarak planlı alanların bir kısmına iki adet trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

208 sayılı kararı ile; Yeni Mahalle ve Yıldırım Beyazıt Mahalleleri’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden park alanı olarak planlı alanların bir kısmına iki ayrı trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

209 sayılı kararı ile; Konaklar Mahallesi’nde, 20*35 ölçülerinde, (M) ticaret lejant işaretli, dört(4) katlı bahçesiz kütle parselin, E=1 olacak şekilde, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlanması talebinin, Belediyemiz Meclisi’nin, 11.03.2013 tarih, 220 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

210 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Fatih Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki sosyal tesis alanı olarak planlı yere, (M) ticaret lejant işareti konulması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin, 15.03.2013 tarih, 275 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.07.2013 tarih, 203 ve 210 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 207, 208 ve 209 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

615

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait yer altı enerji iletim hattının imar planlarına işlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün, 28.06.2013 tarih ve 3082 sayılı yazılarında güzergahı belirlenen alandaki yer altı enerji iletim hattının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 246 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Güzergahı belirlenen alandaki, yer altı enerji iletim hattının nazım imar planına işlenmesi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın bu konudaki görüşlerine istinaden söz konusu güzergah ile ilgili yeni bir çalışma yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Tadilat talebinin bu şekliyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

616

Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde muhtelif yerlerde 1/5.000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 210 pafta, 1218 ada, 16 parsel ile yine aynı bölgede mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait muhtelif parsellerde 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 247 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, söz konusu 1218 ada, 16 parsel no’lu taşınmaz 1/5.000 ölçekli nazım imar planında lise alanı, oyun alanı, otopark alanı, yeşil alan, yol ve kısmen konut alanı olarak, bahsi geçen parselin yaklaşık 800 metre batısında yer alan mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait muhtelif parseller konut alanı, Pazar alanı, dini tesis alanı, idari tesis alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, 1218 ada, 16 parsel no’lu taşınmazda planlı oyun alanının 40 metre yola cephe alması güvenlik açısından sorun olacağından konut alanı olarak planlı alana kaydırılmasının, bu alanında bölgedeki ticari gelişmeye olanak tanıyacak şekilde ticaret alanı olarak planlanmasını, ayrıca mülkiyeti kendilerine ait parsellerinde yeniden planlanarak bölgedeki sağlıklı ve modern kentleşmeyi hızlandıracak sosyal donatı alanları ve ticari alanların planlanarak bu bölgede revizyon yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 31L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan konut alanı, Pazar alanı, dini tesis alanı, park alanı, oyun alanı ve yol olarak planlı alanda yapılan Revizyon nazım imar planının, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

617

Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih, 116, 117, 118, 122 ve 03.07.2013 tarih, 132 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih, 116, 117, 118, 122 ve 03.07.2013 tarih, 132 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.07.2013 tarih ve 225 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi Meclisi’nin 01.07.2013 ve 03.07.2013 tarihli kararlarından,

116 sayılı karar ile, Erciyes Mahallesi’nde imar planında park alanı ve yol olarak planlı alanın bir kısmının konut alanı olarak planlanması talebi yeniden Talas Belediyesi Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, karar belediyemize sehven gönderilmiştir. Bahsi geçen talebin gündemden düşürülmesinin uygun olacağı,

117 sayılı karar ile, Yukarı Mahalle’de elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla belirtilen koordinatların bulunduğu alanda trafo yeri planlanması istenmektedir. Söz konusu talep 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

118 sayılı karar ile, Erciyes Mahallesi’nde 118 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasının tescile uygun hale getirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı,

122 sayılı karar ile, Yukarı Mahalle’de daha önce Talas Belediye Meclisi’nin 03.09.2012 tarih ve 155 sayılı kararı ile Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanan, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 1332 ve 1333 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın Resmi Kurum Alanı olarak planlanması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

132 sayılı karar ile, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 3. Etap Raylı Taşıma Sistemi’nde yapılan revizyon nedeniyle trafo 16 binasının Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan PTT binasının arkasındaki park alanına kaydırılmasına yönelik Talas Belediyesi Meclisi’nin muvafakatinin bildirilmesi ile ilgili karar almaya gerek olmadığından konunun gündemden düşürülmesinin uygun olacağı,

133 sayılı karar ile, Bahçelievler Mahallesi’nde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlı alanın eğitim tesisi alanı olarak planlanması yönündeki uygulama imar planı değişikliği Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih ve 366 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarihli kararlarından; 116 sayılı kararının gündemden düşürülmesinin, 117 ve 122 sayılı kararlarının kabulünün, 118 sayılı kararın ise yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı, 03.07.2013 tarihli kararlarından; 132 sayılı kararının gündemden düşürülmesinin, 133 sayılı kararının ise kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

 

Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 117 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 01.07.2013 tarih, 116, 118, 122 sayılı ve 03.07.2013 tarih, 132 ve 133 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

618

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 no’lu parselin bulunduğu alan ve civarında NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 no’lu parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 248 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2011 tarih, 541 sayılı kararı, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 210 sayılı kararı ve bu kararı onayan Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2012 tarih, 21 sayılı kararına istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, M işaretli Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Halı saha) ve yeşil alan olarak planlanmıştır. Kocasinan Belediyesi söz konusu alanda yapılan incelemeler neticesinde; Sağlık Ocağı olarak yapılması düşünülen Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı alanın konut alanlarına daha yakın bir yerde planlanmasını ve ticaret alanının da Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak planlı alanın batısında planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 32 L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerde Ticaret Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, M işaretli Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Halı saha) ve yeşil alan olarak planlı alanın yeniden düzenlenmesi yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

619

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Talas Mahallesi, 1619 ada, 1 ve 2 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Talas Mahallesi, 1619 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.07.2013 tarih ve 234 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazlar mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlköğretim alanı olarak planlı olup, Talas Belediyesi, taşınmazların bulunduğu alanın Eğitim tesis alanı olarak planlanmasını talep temektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

620

Gesi-Cumhuriyet Mahallesi, 113 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi, 113 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 249 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi-Cumhuriyet Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu, Belediye hizmet alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması talebinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı 25.07.2013 tarih, 701 sayılı yazısı ile, raylı sistem güzergahı ilave hattının nazım imar planına işlenmesi için gerekli plan değişikliğinin yapılmasını talebi değerlendirilmiş olup, plan müellifine yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ticaret alanı, yeşil alan ve raylı sistem hattı olarak planlanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

621

Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde muhtelif parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait, 255 ada, 1 parsel ile mülkiyeti şahıslara ait 2073, 2542, 2547, 2551, 2552, 2648 ve 2650 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.07.2013 tarih ve 226 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Yukarı Mahalle’de, söz konusu taşınmazların bulunduğu alan, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yeşil alan, dini tesis alanı ve ilköğretim alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen alanda uygulamaya yönelik sorunların aşılması amacıyla yeniden bir düzenleme yapılması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

622

İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 81 ada, 2 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 81 ada, 2 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.07.2013 tarih ve 235 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras Mahallesi’nde imar planlarında park ve yol olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

623

İncesu Belediyesinin, Sultansazı ve Süksün Mahalleleri’nde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı ve Süksün Mahalleleri’nde, 3.etap toplu konut uygulaması çalışması kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2013 tarih ve 250 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Sultansazı, Bahçesaray ve Süksün Mahallelerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığı ile talep örgütlenmesi yöntemiyle, sosyal donatı alanları ile birlikte toplu konut alanı çalışması başlatmıştır. Sultansazı Mahallesi’nde, ilave nazım imar planı, Bahçesaray ve Süksün Mahalleleri’nde ise nazım imar plan değişikliği yapılması istenmektedir. Talepler ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

624

Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.07.2013 tarih, 227, 228, 229, 230 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.07.2013 tarih, 227, 228, 229, 230 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.07.2013 tarih ve 227 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.07.2013 tarihli kararlarından;

227 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, Kayseri 2.İdare Mahkemesi, 2012/836 esas, 2013/407 sayılı kararına istinaden, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlı yerin, yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

228 sayılı kararı ile; Melikgazi ilçesi genelindeki konut dışı kentsel çalışma alanlarında(KDKÇA), 31.05.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan, Tip İmar Yönetmeliği ile ortaya çıkan uygulamaya dair sorunların ortadan kaldırılması için, gerekli düzenlemelerin yapılması talebi, kent bütününde birlik sağlanması amacıyla, yapılacak İmar Plan Lejantı çalışmalarında değerlendirilmek üzere talebin reddinin uygun olacağı,

229 sayılı kararı ile; 19 Mayıs Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait alanlarda, belediye hizmet alanı olarak planlı yerin yeşil alan, yeşil alan ve otopark alanı olarak planlı yerin ise sosyal tesis alanı ve yeşil alan olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin 08.04.2013 tarih, 315 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

230 sayılı kararı ile; Esentepe ve Melikgazi Mahalleleri’nde resmi kurum alanı olarak planlı yerlerin, yerinde yapılan incelemeler sonucu, bölgenin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak (M) ticaret lejant işaretli eğitim tesisleri alanı ve (M) ticaret lejant işaretli kültürel tesis alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 08.04.2013 tarih, 312 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

231 sayılı kararı ile; Esentepe, Germir, Danişmentgazi ve Esenyurt Mahalleleri’ndeki muhtelif parsel nolu taşınmazlarda, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı, park alanı, (M) ticaret lejant işaretli spor tesisi alanı, sosyal tesis alanı, kentsel servis alanı, ortaöğretim tesisleri alanı ve konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin 11.03.2013 tarih, 217 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.07.2013 tarih, 227, 229, 230 ve 231 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı, 228 sayılı kararının ise reddinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.07.2013 tarih, 227, 228, 229 ve 230 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 231 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

625

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10378 ada, 58 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10378 ada, 58 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.07.2013 tarih ve 236 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi’nde, bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı yerin (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir. Tadilat talebin plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere; talebin parsel bazında olması ve ada dahilinde bulunan diğer parsel maliklerini de etkileyeceği görüşüyle plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

626

Mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri isimlerinin düzeltilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılımdan dolayı mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri oluşacağından, mükerrer isimlerin düzeltilmesi talebi hususunda hazırlanan 01.08.2013 tarih ve 40 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılımdan dolayı mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri isimlerinin, ulusal adres veri tabanında mevzuat doğrultusunda yapılan değişikliklerin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

627

Kayseri Muhtarlar Derneği ile Belediyemiz arasında ilişkileri artırmak amacıyla imzalanan hizmet içeriğinin belirlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kayseri Muhtarlar Derneği ile Belediyemiz arasında ilişkileri artırmak amacıyla imzalanan hizmet içeriğinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.08.2013 tarih ve 41 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden, Kayseri Muhtarlar Derneği ile Belediyemiz arasında ilişkileri artırmak amacıyla imzalanan işbirliği protokolünün ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

628

Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Meral Çıkmazı Sokak isminin, Gözübüyükzade İbrahim Efendi Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Meral Çıkmazı Sokak isminin, Gözübüyükzade İbrahim Efendi Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 25.07.2013 tarih ve 39 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Meral Çıkmazı Sokak isminin, Gözübüyükzade İbrahim Efendi Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda yapılan çalışmalar sonucunda değişikliğin uygun olmadığı sonucuna varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

629

Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında yapılacak protokol imzalanması için yetki verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Deliklitaş Caddesi No:37’de bulunan, Kemal İmamtorunu yüksek öğrenim kız öğrenci yurdunun tadilatı karşılığında yapılacak eğitim işbirliği protokolü yapılması ve protokolün muhtevasının belirlenmesi için Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesi, hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Belediyemiz Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’a yetki verilmesi talebi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 23.07.2013 tarih ve 116 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Deliklitaş Caddesi No:37’de bulunan, Kemal İmamtorunu yüksek öğrenim kız öğrenci yurdunun tadilatı karşılığında yapılacak eğitim işbirliği protokolünün muhtevasının belirlenmesi için Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesine ve hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Belediyemiz Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

630

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 77 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 13.05.2013 tarih ve 397 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planına itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 77 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 13.05.2013 tarih ve 397 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.07.2013 tarihli yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 77 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 13.05.2013 tarih ve 397 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

631

Melikgazi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan bazı taşınmazların satışının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Mülkiyet Belediyemize ait, Melikgazi ilçesi, Yeşilyurt mahallesi 8589 ada, 1 parsel numaralı akaryakıt ve LPG istasyonu alanı arsasının, muhtelif parsellerde bulunan kentsel servis alanı arsaları, (M) Ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı, (M) Ticaret lejant işaretli sağlık tesis alanı, (M) Ticaret lejant işaretleri orta öğretim tesis alanı arsaları ile konut alanı arsalarının 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.08.2013 tarihli yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi, 8589 ada, 1 parsel numaralı, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı Arsasının, 8590 ada, 1 ve 2 parsel numaralı, 8604 ada, 1 ve 3 parsel numaralı, Kentsel Servis Alanı Arsasının, 8639 ada, 1 parsel numaralı, 8655 ada, 4 parsel numaralı, (M) Ticaret Lejant İşaretli Sosyal Tesis Alanı Arsasının, 8655 ada, 3 parsel numaralı, (M) Ticaret Lejant İşaretli Sağlık Tesis Alanı Arsasının, 8679 ada, 1 parsel numaralı, (M) Ticaret Lejant İşaretli Ortaöğretim Tesis Alanı Arsasının, 8634 ada, 3 parsel numaralı, 8650 ada, 1 parsel numaralı, 8652 ada, 1 parsel numaralı, 8659 ada, 2 parsel numaralı, 8665 ada, 1 parsel numaralı, 8667 ada, 1 parsel numaralı, 8672 ada, 1 parsel numaralı, 8681 ada, 1 parsel numaralı, 8683 ada, 1 parsel numaralı,8687 ada, 1 parsel numaralı, 8690 ada, 1 parsel numaralı, Ticaret Alanı Arsasının, 352 ada, 2 parsel numaralı, 8601 ada, 1 parsel numaralı, 8602 ada, 1 ve 2 parsel numaralı, 8603 ada, 1 parsel numaralı, 8608 ada, 3 parsel numaralı, 8609 ada, 3 parsel numaralı, 8610 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı, 8611 ada, 1 ve 2 parsel numaralı, 8615 ada, 6 parsel numaralı, 8616 ada, 2 ve 3 parsel numaralı, 8617 ada, 2, 3 ve 4 parsel numaralı, 8621 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı, 8622 ada, 1 parsel numaralı, 8623 ada, 1 parsel numaralı, 8624 ada, 1 parsel numaralı, 8625 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı, 8627 ada, 2 parsel numaralı, 8629 ada, 3, 4 ve 5 parsel numaralı, 8630 ada, 2, 3 ve 4 parsel numaralı, 8632 ada, 2 ve 3 parsel numaralı, 8633 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı, 8635 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı, 8636 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı, 8637 ada, 1 parsel numaralı, 8638 ada, 1 parsel numaralı, 8649 ada, 1 ve 2 parsel numaralı, 8653 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı, 8654 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı, 8656 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı, 8657 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı, 8658 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel numaralı, 8660 ada, 1 ve 2 parsel numaralı, 8661 ada, 2 ve 3 parsel numaralı, 8662 ada, 1, 2, 4 ve 5 parsel numaralı, 8664 ada, 1 ve 2 parsel numaralı, 8668 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı, 8669 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı, 8674 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel numaralı, 8676 ada, 1 ve 2 parsel numaralı, 8678 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı, 8680 ada, 1, 3, 4 ve 6 parsel numaralı, 8684 ada, 1 parsel numaralı, 8686 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı, 8691 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı, 8692 ada, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsel numaralı, 8693 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı Konut Alanı Arsasının 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

632

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünün, Üniversiteleri Sümer Kampüsünde Belediyemizce çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünün, Sümer Kampüsünde Belediyemizce çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılması talebi hususunda Etüt ve proje Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 405 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75 (a) ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 (n) maddeleri gereğince Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünün, Sümer Kampüsünde Belediyemizce çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

633

Belediyemiz ile Tübitak arasında ilimizde bilim merkezi kurulmasına dair yapılan sözleşmenin onaylanması.

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Belediyemiz ile Tübitak arasında ilimizde bilim merkezi kurulmasına dair yapılan sözleşmenin onaylanması talebi hususunda Etüt ve proje Dairesi Başkanlığının 12.08.2013 tarih ve 408 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi ile Tübitak arasında ilimizde bilim merkezi kurulmasına dair yapılan sözleşmenin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

634

Kocasinan Belediyesinin, Oruçreis Mahallesi, K34-b-24-c-1 pafta, 6700 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Oruçreis Mahallesi, K34-b-24-c-1 pafta, 6700 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 3315 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Oruçreis Mahallesi, K34-b-24-c-1 pafta, 6700 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

635

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planlarına göre, 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planlarına göre, 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 3319 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planlarına göre, 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

636

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet mahallesi, Çaytarla Mevkii, 3 pafta, 401 ve 404 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet mahallesi, Çaytarla Mevkii, 3 pafta, 401 ve 404 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 3324 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet mahallesi, Çaytarla Mevkii, 3 pafta, 401 ve 404 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

637

Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 2959 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın batısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 2959 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın batısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 3320 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 2959 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın batısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

638

Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 4851 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan 5039 ada numaralı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 4851 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan 5039 ada numaralı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 3318 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 4851 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan 5039 ada numaralı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

639

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Karpuzatan Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait, 3890 ada, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Karpuzatan Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait, 3890 ada, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 3313 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Karpuzatan Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait, 3890 ada, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

640

Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Şeker Fabrikası ve Kuzey Çevre Yolu arasında bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Şeker Fabrikası ve Kuzey Çevre Yolu arasında bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 3316 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Şeker Fabrikası ve Kuzey Çevre Yolu arasında bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

641

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1607 ada, 2342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1607 ada, 2342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 3322 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1607 ada, 2342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

642

Kocasinan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, 6328 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, 6328 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 3321 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, 6328 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

643

Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yenimahallesi, 107 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yenimahallesi, 107 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 3314 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yenimahallesi, 107 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

644

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10166 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10166 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.08.2013 tarih ve 3306 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, ile Anbar Mahallesi, 10166 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

645

Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, Lifos Dağı eteğinde bulunan yerlerin alt ölçekli imar planlarının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, Lifos Dağı eteğinde bulunan yerlerin alt ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.08.2013 tarih ve 3304 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, Lifos Dağı eteğinde bulunan yerlerin alt ölçekli imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

646

Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.08.2013 tarih ve 3305 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

647

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 121 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 121 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.08.2013 tarih ve 3303 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 121 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

648

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11254 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11254 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.08.2013 tarih ve 3302 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11254 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

649

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 3323 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

650

Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 3317 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

651

Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 367 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 367 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.08.2013 tarih ve 3299 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 367 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

652

Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi planında, Ana giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar Kapısına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin yapılması talebi.

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi planında, Ana giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar Kapısına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.08.2013 tarih ve 3301 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının talebine istinaden, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi planında, Ana giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar Kapısına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

653

Talas Belediyesinin, Talas İlçesi Erciyes Mahallesi, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.08.2013 tarih ve 3307 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Talas İlçesi Erciyes Mahallesi, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

654

Talas Belediyesinin, Başakpınar Eşme mevkii, 2422 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Başakpınar Eşme mevkii, 2422 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.08.2013 tarih ve 3300 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Başakpınar Eşme mevkii, 2422 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

655

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçeli Mahallesi, 507 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçeli Mahallesi, 507 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.08.2013 tarih ve 3337 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçeli Mahallesi, 507 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

656

Melikgazi Belediyesinin, Küçük Mustafa Mahallesinin Kuzeybatı kısmında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Küçük Mustafa Mahallesinin Kuzeybatı kısmında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.08.2013 tarih ve 3338 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Küçük Mustafa Mahallesinin Kuzeybatı kısmında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

657

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde gecekonduların bulunduğu bölgede 6306 Sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamında kentsel dönüşüm yapılabilmesi amacıyla 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde gecekonduların bulunduğu bölgede 6306 Sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamında kentsel dönüşüm yapılabilmesi amacıyla 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.08.2013 tarih ve 3339 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde gecekonduların bulunduğu bölgede 6306 Sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamında kentsel dönüşüm yapılabilmesi amacıyla 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

658

Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu ayan ve civarında 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.08.2013 tarih ve 3336 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu ayan ve civarında 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

659

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 05.08.2013 tarih, 232, 233, 236 ve 238 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin 05.08.2013 tarih, 232, 233, 236 ve 238 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.08.2013 tarih ve 3335 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin 05.08.2013 tarih, 232, 233, 236 ve 238 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

660

İncesu Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 68 sayılı kararı ile 05.08.2013 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih, 68 sayılı kararı ile 05.08.2013 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.08.2013 tarih ve 3340 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 68 sayılı kararı ile 05.08.2013 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

661

Kocasinan Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 143 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 143 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2013 tarih ve 3325 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 143 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

662

Belediyemize tahsisli Mimarsinan 373 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisinin yapılması için muvafakat edilmesi talebi.

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize tahsisli Mimarsinan 373 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisinin yapılması için muvafakat edilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.08.2013 tarih ve 3346 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Maliye hazinesine ait, Mimarsinan 373 ada, 3 parsel numaralı taşınmaz Belediyemiz adına tahsisli olup, Emniyet Genel Müdürlüğü Kayseri Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü tarafından kullanılması için bu yerin Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine muvafakat edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

663

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin 05.08.2013 tarih, 138 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin 05.08.2013 tarih, 138 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.08.2013 tarih ve 3345 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin 05.08.2013 tarih, 138 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2013

 

 

 

 

664

Kocasinan İlçesi Tanpınar Mahallesinde havaalanının doğusunda az yoğun konut alanı olarak planlı alanın küçük sanayi sitesi olarak planlanması talebi.

Meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile, Doğukan İmarın talebine istinaden, Kocasinan İlçesi Tanpınar Mahallesinde havaalanının doğusunda az yoğun konut alanı olarak planlı alanın küçük sanayi sitesi olarak planlanması konusunun gündeme alınması Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 65. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi Tanpınar Mahallesinde havaalanının doğusunda az yoğun konut alanı olarak planlı alanın küçük sanayi sitesi olarak planlanması talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.