2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.08.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

2

1

 

595

Belediyemizin 2012-2016 yılları arası hazırlanan stratejik planın görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2012-2016 yılları arası hazırlanan stratejik plan taslağı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 09.08.2011 tarih ve 07 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2012-2016 yılları Stratejik Plan Teklifinin Kurum Misyon, Vizyon ve Temel değerlere yer verdiği, harcama birimi faaliyet alanlarının sınıflandırıldığı, birimlerin mevcut durumlarının ve varmak istedikleri noktaların belirtildiği, her birimin kendi belirlediği ve stratejik planlamada yer almasını istediği 43 adet Stratejik Amaç, 74 adet hedef, 168 adet stratejik faaliyet içerdiği; görülmüştür.

Belediyemizin 2012-2016 yılları arasını kapsayan stratejik planın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile stratejik planın kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

2

1

 

596

Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parselde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.08.2011 tarih ve 265’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak planlı olup, Karayolları Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre T1 ruhsatı alabilmek için, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının 2000 m2’den küçük olmayacak şekilde genişletilmesi talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

2

1

 

597

Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde plan değişikliği yapılması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde yer alan Tekir Göleti civarındaki Dağ Köyü ve Kabaktepe Mevkiindeki oteller bölgesinde, kentsel tasarım projeleri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması, ayrıca mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kültür ve Kongre Merkezi olarak planlı yerin ise İdari Tesis ve Kongre Merkezi olacak şekilde plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.08.2011 tarih ve 266’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planları 17.06.2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmıştır. Onaylanan bu plan doğrultusunda Kayseri-Develi yolunun doğu ve batısında yer alan T2 ve T3 olarak belirtilen özel proje alanlarında alt ölçekli plan çalışmaları yapılmıştır. Bu aşamada 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarındaki, Kayseri-Develi yolunun özel proje kapsamında değerlendirilerek yapılacak kentsel tasarım çalışması neticesinde güzergah değişikliği yapılabileceği hususu dikkate alınmıştır.

T2 olarak ifade edilen bölgede; 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanmış olup yapılaşma koşulları belirtilmiştir. İki farklı alanda ana kayak giriş noktası ve diğer kullanımlar ticaret alanı içinde planlanmıştır. Ayrıca bahsi geçen bölgede otopark alanları ve yeşil alan düzenlemesi yapılmıştır. Ticaret alanları içerisinde kafeterya, WC, bilet satış gişeleri, ticari dükkanlar, çocuk kayak okulu gibi üniteler planlanmış olup detay projeleri hazırlanmıştır. T2 bölgesinde belirlenen oteller bölgesinde yatırımcıların taleplerine uygun olarak mimari projelerin yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla vaziyet planı ölçeğinde plan çalışması yapılmamıştır.

T3 olarak ifade edilen bölgede; otellere ait 4 tip mimari proje doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve kentsel tasarım projesi hazırlanmıştır. Ayrıca bu bölgedeki ihtiyaçlara yönelik ticaret alanı ve otopark alanı planlaması gerçekleştirilmiştir. Ticaret alanı içerisinde restoran, kafe, ilk yardım ve sağlık ünitesi, buz pateni pisti, spor salonu, çocuk bakımı, personel yatakhanesi gibi birimler yer almaktadır.

T2 ve T3 bölgesini birbirine bağlamak amacıyla Kayseri-Develi yolunda yaya geçişi kayak alt geçidi planlanmıştır.

1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kültür Kongre Merkezi olarak planlı alanın, İdari Tesis ve Kongre Merkezi olarak değiştirilmesine yönelik imar plan tadilatı hazırlanmıştır. Bu plan değişikliği Erciyes Dağındaki yönetim birimlerinin yer aldığı bir alanın eksikliği göz ününde bulundurularak yapılmıştır.

Ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında mülkiyet durumu ile plan arasında uyumsuzluklar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu uyumsuzluklar 3194 sayılı imar kanununun 15. , 16. ve 18. madde uygulamaları esnasında sorun teşkil edeceğinden bu tespitlere yönelik imar plan tadilatı hazırlanmıştır. Bu değişiklikler aşağıda ifade edilmektedir.

-1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki 50 metrelik yola cephesi olan günübirlik tesis alanının mülkiyete uygun olarak batı yönünde kaydırılması,

-1/1000 ölçekli uygulama imar planında kültür ve kongre merkezi alanı ile ibadet yeri alanı arasındaki plan sınırının mülkiyete uygun olarak yeniden planlanması,

-1/1000 ölçekli uygulama imar planında 50 metrelik yolun doğusundaki turizm tesis alanı planlı Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Aksa Turizm İşletmeleri A.Ş. ye ait alanları ayıran plan sınırının mülkiyet sınırına çekilmesi yönünde imar planı tadilatları yapılmıştır.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan özel proje alanlarındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile kentsel tasarım projelerinin ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarının kabulünün uygun olduğu kanaatine varılmış olup, bahsi geçen 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve kentsel tasarım projelerinin onanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

2

1

 

598

Saraycık Mahallesi ve civarına ait nazım imar planlarının yapılması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi ve civarına ait 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli imar planı değişikliklerinin yapılması ve söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.08.2011 tarih ve 267’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi ve civarının her ölçekteki planlarının yapılarak, orman alanı ve bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanmasını istemektedir. Konu öncelikle 1/50.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği gerektirmektedir.

1/50.000 ölçekli K34-b ve K34-c çevre düzeni planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, orman alanı ve çok düşük yoğunluklu (bağ-bahçe) yerleşim alanı olarak planlanması yönündeki çevre düzeni planı değişikliği talebinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

2

1

 

599

Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 554,555,5501,6459 parsellerde NİP tadilatı yapılması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 554, 555, 5501, 6459 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.08.2011 tarih ve 268’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır. Söz konusu taleple ilgili yapılan incelemeler sonucunda çevresiyle birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, bahsi geçen alanın turizm tesis alanı olarak, çevresinin de üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde çok az yoğun konut alanı (bağ-bahçe) olarak ilave nazım imar planı hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerinse alınan yerin, turizm tesis alanı ve çok az yoğun konut alanı (bağ-bahçe) olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

2

1

 

600

Yeşilyurt Mahallesi, 1985 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki plan tadilatına yapılan itiraz.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce, Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih ve 333 sayılı karı ile Yeşilyurt Mahallesi, 1985 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki plan tadilatına yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.08.2011 tarih ve 269’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilyurt Mahallesinde, ilköğretim alanı, yeşil alan ve konut alanı olarak planlı yerde yapılan nazım imar plan tadilatına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin, 09.05.2011 tarih, 333 sayılı kararına Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, konut alanındaki hazine alanı kaybının önlenmesi amacıyla itirazda bulunmuştur. Söz konusu plan değişikliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17.03.2011 tarih, 008419 sayılı Melikgazi Belediyesine yapmış olduğu talebine istinaden yapılmıştır. Planlama alanı yönetmelik standartlarına uygun olarak belirlenmiştir. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebinin uygulanması halinde okul alanının standartların altına düşeceği dikkate alındığından, itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

2

1

 

601

Tacettinveli Mahallesi, 336 pafta, 5208 ada, 1 parselde nazım imar plan tadilatı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Tacettinveli Mahallesi, 336 pafta, 5208 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.08.2011 tarih ve 270’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tacettinveli Mahallesinde, söz konusu parselin bulunduğu ticaret alanı olarak planlı olan yerde, fiilen inşaatı devam etmekte olan alanın, özel ağız ve diş sağlığı hastanesi yapılabilmesi için, (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

2

1

 

602

Hacılar, Karpuzsekisi Gelbula mevkii, 490 ve 1028 parselde yapılan plan değişikliğine Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itiraz.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih ve 333 sayılı karı ile, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Gelbula mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazlarda yapılan plan değişikliğine Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.08.2011 tarih ve 271’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda yapılan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı planlamasına, bu alanın daha önce bölge parkı olarak planlı olmasından dolayı itiraz edilmiştir.

Planlama çalışmaları yapılırken, gerekli kurum görüşlerinin alındığı tespit edildiğinden, itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

2

1

 

603

Kiçiköy Mahallesi, 77 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 77 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; 10.08.2011 tarih ve 272’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı yerin batısındaki konut alanının yeşil alan şeklinde planlanarak, güney batı yönündeki konut alanının belediye hizmet alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-06-B nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı planlı yerin, belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

2

1

 

604

Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 169 ve 03.08.2011 tarih, 183 sayılı kararları.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 169 ve 03.08.2011 tarih, 183 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; 10.08.2011 tarih ve 273’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih 169 sayılı kararı ile 03.08.2011 tarih ve 183 sayılı kararlarından,

183 sayılı kararı ile; Yenidoğan Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı yerin “M” ticaret lejant işaretli kültürel tesis alanı olarak planlanması ve çay bahçesi ile otopark alanı olarak planlı yerin ise park alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.04.2011 tarih, 311 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 03.08.2011 tarih, 183 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, 01.08.2011 tarih, 169 sayılı kararının ise yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.