Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

343

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih ve 127 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih ve 127 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.06.2016 tarih ve 308 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın E=1.50 olacak şekilde ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (UİP-6227,5 Plan İşlem Numaralı ) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 16.10.2015 tarih, 917 sayılı kararına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak ticaret alanındaki E=1.50 değerinin E=1.20 olacak şekilde planlanması uygun bulunduğundan,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih ve 127 sayılı kararının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

344

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ali Dağı için 1/25000 ölçekli nazım imar planında, ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanlarda plan notu değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ali Dağı için 1/25000 ölçekli nazım imar planında, ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanlarda plan hükümlerinin ''6.8.2. ağaçlandırılacak alanlar'' maddesine yönelik plan notu değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.06.2016 tarih ve 301 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Talas Belediyesi'nin talebi üzerine 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak alan olarak planlı Ali Dağı eteklerine yönelik, plan hükümlerinin ''6.8.2. Ağaçlandırılacak Alanlar'' bölümünde yer alan kısma öneri-1 veya öneri-2 de belirtilen ibarelerden birinin ilave edilmesi istenmektedir.

Konu ile ilgili Ali Dağı eteklerinde bulunan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerlerde 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan hükümleri ''6.8.2. Ağaçlandırılacak Alanlar: Tarımsal açıdan meyvelik alanları, fidecilik alanları ile jeolojik sebepler nedeniyle plan hükümlerinde ağaçlandırılması önerilen alanları kapsar. Yapılaşma açısından jeolojik açıdan sakınca bulunmayan alanlarda 6.6.2.Marjinal Tarım Alanları maddesinde belirtilen plan hükümleri bu alanlar içinde geçerlidir. '' kısmına doğal yapıyı ve silueti bozmamak adına öneri-1 de bulunan ''Ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ya da 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayıp yalnızca 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlı Ali Dağı’nda özel mülkiyete konu alanlarda bu hüküm uygulanmaz.'' (NİP-2780,57 Plan İşlem Numaralı) ibaresinin eklenmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

345

Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde, 2944 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde, 2944 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.06.2016 tarih ve 290 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gültepe Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alan, mevcut imar planında (M) ticaret lejant işaretli konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı olup, söz konusu parselde bulunan park alanının konut alanına dahil edilerek ticaret+konut(TİCK) alanı olarak planlanması, bu alandan kaldırılan park alanının ise alanın batısında yer alan otopark alanında planlanması talep edilmektedir. Yapılmak istenen plan değişikliğiyle birlikte, inşaat alanı artışı olduğu, otopark alanı ihtiyacı artmasına rağmen mevcut otopark alanının küçültüldüğü ve talebi ilgilendiren diğer parsel maliklerinin muvaffakatlarının bulunmadığı tespit edildiğinden, plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak, (NİP-2759,138 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

346

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi'nde, 1298 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi'nde, 1298 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.06.2016 tarih ve 291 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılmasını talep etmektedir.

Söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, çevresinde yer alan konut alanlarındaki yapılaşma şartları dikkate alınarak konut alanı olacak şekilde ilave nazım imar planının yapılması talep edilmektedir. İlimiz sınırlarının dahil olduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları halen devam etmekte olduğundan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planları kesinleştikten sonra, bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alanın üst ölçek planda verilmiş olan plan kararlarına uygun olacak şekilde planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu talebin parsel bazında olması ve şu an yürürlükte olan üst ölçek plan kararlarına uymaması sebebiyle, plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak (NİP-2759,139 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

347

Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı Fatih Mahallesi’nde, mülkiyeti S.S. Kıranardı Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait, 179 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı Fatih Mahallesi’nde, mülkiyeti S.S. Kıranardı Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait, 179 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.06.2016 tarih ve 292 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kıranardı-Fatih Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye hizmet alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise resmi kurum alanı olarak planlı olup, S.S. Kıranardı Toplu Konut Yapı Kooperatifinin, mağdur olduğu gerekçesiyle, ticaret alanı olacak şekilde planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alanın belediye hizmet alanından (BHA) çıkarılması hususu 03.10.2003 tarih, 3 sayılı karar ile Kıranardı Belediye Meclisi tarafından uygun bulunmuş, ancak günümüze kadar konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içersine alınan resmi kurum alanı olarak planlı olan yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2811,5 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

348

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi'nde, 274 ada, 4 parsel ve 220 ada, 2 ve 3 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi'nde, 274 ada, 4 parsel ve 220 ada, 2 ve 3 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.06.2016 tarih ve 294 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunulmaktadır.

Bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alan, mevcut imar planlarında, konut alanı olarak planlı olup, ticaret+konut (TİCK) alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Söz konusu talebin, revizyon plan yapılması halinde bu plan çalışması kapsamında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, plan müellifinin de olumsuz görüşü dikkate alınarak, (NİP-plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

349

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kayabağ Mahallesi'nde, Değirmendere Vadisi’nde yer alan muhtelif parsellerin 3.derece arkeolojik sit alanı olarak 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kayabağ Mahallesi'nde, Değirmendere Vadisi’nde yer alan muhtelif parsellerin bulunduğu alanda, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01.04.2016 tarih, 2017 sayılı kararına istinaden, 3.derece arkeolojik sit alanı olarak 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.06.2016 tarih ve 295 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kayabağ Mahallesi’nde, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın bir kısmı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında, mevcut konut alanı ve gelişme konut alanı olarak, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında, ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, bir kısmı da plansız alanda kalmaktadır. Bahsi geçen alanın ilgili kurumun kararına istinaden 3.derece arkeolojik sit alanı olarak planlara işlenmesi talep edilmektedir. Plan müellifi tarafından yapılan incelemeler sonucunda, konunun 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği hususunun, şu an devam etmekte olan Kayseri ili 1/25.000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

1/5000 ölçekli K35-a-24-a ve K35-a-24-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, III.derece arkeolojik sit alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

350

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi'nde, 10630 ada, 79 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi'nde, 10630 ada, 79 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2016 tarih ve 313 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan, mevcut nazım imar planında, konut alanı ve yol olarak planlı olup, uygulama esnasında karşılaşılan sorunların giderilebilmesi için, 10 metre genişliğindeki yolun güneybatı yönünde kaydırılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 27M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki yolun kaydırılması hususundaki (NİP-plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

351

Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi’nde, 3220 ada, 36 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi’nde, 3220 ada, 36 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.06.2016 tarih ve 296 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Kültürel Tesis Alanı, yol ve yeşil alan; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise Öğrenci Yurdu, Yol ve Yeşil Alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi; Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği’nin başvurusu üzerine, Öğrenci Yurdu olarak planlı söz konusu taşınmazda bulunan mevcut yapının kapasite ve güvenliğini kaybettiğinden yurt binasını yeniden inşa etmek istediklerini, Uğurevler Mahallesinin yapı yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu belirterek, yapılacak öğrenci yurdunda mevcut halinden daha fazla öğrenciye barınma şansı sağlamak amacı ile, söz konusu planda emsal değerinin 1 olacak şekilde yeniden planlanmasını talep etmektedir. Ayrıca söz konusu alandaki talebin değerlendirilebilmesi için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre “Özel” lejant işaretinin de planlara eklenmesi gerekmektedir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Özel Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-6611,15 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

352

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi ve Zincidere Mahallesi'ni birbirinden ayıran doğu batı doğrultulu taşıt yolu aksındaki planlar arası uyumsuzluğun giderilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi ve Zincidere Mahallelerini birbirinden ayıran doğu batı doğrultulu taşıt yolu aksındaki planlar arası uyumsuzluğun giderilmesi talebi hususunda hazırlanan 23.06.2016 tarih ve 302 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 22 metre genişliğinde yol, Zincidere 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 30 metre genişliğinde yol olarak planlı yerdeki planlar arası uyumsuzluğun giderilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu alanda bulunan iki plan arasındaki uyumsuzluğun Kayseri Ulaşım Master Planı Kapsamında değerlendirilmesinin daha uygun olduğu kanaatine varıldığından bahsi geçen (NİP-2780,60 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

353

Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi’nde, 301 ada 4, 5 ve 6 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi’nde, 301 ada 4, 5 ve 6 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2016 tarih ve 314 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan ve konut alanı olarak planlı olup, parsel malikleri alanın ticaret+turizm tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin "plan ana karalarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığı, nesnel gerekçeleri olmaması ve parsel bazında oluşunun şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile uyuşmadığı" gerekçesiyle olumsuz görüşü bulunduğundan (NİP-4051,19 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

354

Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi’nde, 1237 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi’nde, 1237 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2016 tarih ve 315 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında otopark alanı olarak planlı olup, Develi Belediyesi uygulama esnasında karşılaşılan sorunların giderilebilmesi için, alanın belediye hizmet alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili otopark olarak planlı yerin belediye hizmet alanı olarak planlanması hususunda, kaldırılan otopark alanının yerine hizmet etki alanı içerisinde eşdeğer bir alan önerilmediğinden (NİP-4051,21 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

355

Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi’nde, 1837 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi’nde, 1837 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2016 tarih ve 316 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında özel eğitim tesis alanı olarak planlı olup, Develi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden alanın bir bölümünün spor tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili özel eğitim tesis alanı olarak planlı yerin bir kısmının özel kapalı spor tesisi alanı olarak planlanmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, (NİP-4051,20 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

356

Akkışla Belediyesinin, Yukarı Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 184 ada, 194, 377 parsel ve 185 ada, 63, 64 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Akkışla Belediyesinin, Yukarı Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 184 ada, 194, 377 parsel ve 185 ada, 63, 64 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.06.2016 tarih ve 306 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yukarı Mahallesi'nde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup, ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planında Küçük Sanayi Alanı ile Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu (NİP-3853,5 Plan İşlem Numaralı) talebin Akkışla Belediyesi'nin 28.06.2016 tarih ve 392 sayılı yazısına istinaden oy birliği ile gündemden düşürülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

357

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 221, 223, 224, 226, 229, 231, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 221, 223, 224, 226, 229, 231, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.06.2016 tarih ve 317 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarihli kararlarından;

221 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde bağ-sayfiye evi alanı planlı imar adasındaki ön ve arka bahçe mesafeleri aynı kalmak kaydıyla 5 metre olan yan bahçe mesafelerinin 3 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık (UİP-3051,24 plan işlem numaralı) talebin oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

223 sayılı kararı ile; Gesi- Fatih Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda mesleki ve teknik öğretim tesisi alanı (imam hatip lisesi alanı) olarak planlı yerde 32 derslikli ortaokul ve 24 derslikli ilkokul yaptırılması planlandığından projenin uygulanabilmesi için KAKS=0.6 değerinin, KAKS=1.00 olarak düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3421,42 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

224 sayılı kararı ile; Sakarya Mahallesi’nde (M) ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlı imar adasının, imar yönetmeliğinin sağladığı haklardan tam olarak yararlanamadığı gerekçesiyle, ilgili adadaki yapılaşma koşullarında kutu sistem içerisindeki 4 kat ifadesinin kaldırılarak yerine (-) ifadesinin konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3052,17 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

226 sayılı kararı ile; Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda mevcut uygulama imar planında 22x27 ölçülerinde üç ayrı 10 katlı bahçeli kütle parselin, eski imar yönetmeliğine göre kısmen yapılaşmalar bulunduğundan, plan bütünlüğünün sağlanabilmesi için alandaki mevcut ruhsatlı yapılaşmalar dikkate alınarak, kütle ölçüleri aynı kalmak ve inşaat alanı artışı olmaması şartıyla, K10 yapılaşma şartının kaldırılarak, parselin güneyinde bulunan iki adet kütlenin Yençok:39.50 metre ve kuzeyinde bulunan bir adet kütlenin Yençok:36.50 metre olarak yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3421,45 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

229 sayılı kararı ile; Melikgazi Mahallesi’nde turizm tesis alanı olarak planlı taşınmazın bulunduğu bölgenin genel planlama kararları ve bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılanma şartlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin ticaret+konut alanı (TİCK) alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.12.2015 tarih, 1050 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3365,28 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

231 sayılı kararı ile; Eğribucak Mahallesi’nde uygulama imar planında bir kısmı bağ-sayfiye alanı ve yol olarak planlı, bir kısmı da plansız alanda kalan bölgenin, alanın gelişiminin sağlanabilmesi için üst ölçek plan kararlarına uygun olacak şekilde alandaki genel arazi kullanım kararları da dikkate alınarak bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 08.02.2016 tarih, 72 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak söz konusu imar adasının güneybatı ve güneydoğusunda oluşacak imar parsellerinin yoldan cephe almasını sağlamak üzere bu iki yere 7 metre genişliğinde yaya yolu planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3053,14 plan işlem numaralı) talebin bu şekli ile değiştirilerek oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

232 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde uygulama imar planında su deposu olarak planlı yerin çevresinin plan kararlarına uygun olacak şekilde bağ-sayfiye evi alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.01.2016 tarih, 16 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3057,18 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

233 sayılı kararı ile; Keykubat Mahallesi’nde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, mevcut imar planında (M) ticaret lejant işaretli konut alanı, sosyal tesis alanı, yeşil alan, yol ve otopark olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenerek ticaret+konut (TİCK), sosyal tesis alanı, yeşil alan, yol ve otopark alanı olacak şekilde yeniden planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.01.2016 tarih, 13 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3050,36 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

234 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi’nde uygulama imar planında küçük sanayi sitesi (KSS) alanı olarak planlı imar adasının yapılaşma şartında ön bahçe mesafesinin 15 metre olması imar adasının derinliğinin dar olması sebebiyle, mevcut inşaat alanını kullanılamaz hale getirdiği gerekçesiyle, ada bütününde ön bahçe mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3343,5 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 221 sayılı kararının Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile, 223, 224, 226, 229, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının oy birliği ile, 231 sayılı kararının ise oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 221 sayılı kararının kabulüne oy çokluğu ile, 223, 224, 226, 229, 232, 231, 233 ve 234 sayılı kararlarının kabulüne ise oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

358

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 138 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 138 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.06.2016 tarih ve 297 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kötügöller Mahallesinde park alanı olarak planlı alanlarda Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'in talebine istinaden 2 adet trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-8730,11 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih ve 138 sayılı kararının Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

359

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarih, 155, 156, 159, 160, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarih, 155, 156, 159, 160, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.06.2016 tarih ve 298 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarihli kararlarından;

155 sayılı kararı ile; Mehmet Akif Mahallesinde park alanı olarak planlı alanda Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'in talebine istinaden trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-3938,6 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

156 sayılı kararı ile; Plevne Mahallesinde 7626 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alandaki imar planı değişikliği talebine ilişkin 5393 sayılı kanunun 75. Maddesine göre ortak işbirliği kapsamında 1/1000 ölçekli imar planlarının da Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi yönündeki kararının oy birliği ile reddinin uygun olacağı,

159 sayılı kararı ile; Zümrüt Mahallesinde değişen yönetmelik hükümleri doğrultusunda A-4 yapılaşma nizamındaki imar adalarının kat adedi 15’i geçmeyecek şekilde E=1.6 ile 30 ve 40 metre yola cepheli imar adalarının Yençok=55.00 metre, diğer adaların da Yençok=53.00 metre planlanması yönündeki (UİP-2653,15 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

160 sayılı kararı ile; Kavakyazısı Mahallesinde, 3007 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlı yerin, bir kısmının E=1.00 yapılaşma koşulunda Ticaret Alanı olarak planlanması, ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği lejantına göre Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak değiştirilen alanın da E=0.20 yapılaşma koşulunda planlanması, bu iki kullanım arasında 7 metre genişliğinde yol düzenlemesi yönündeki (UİP-2653,13 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 09.05.2016 tarih, 256 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

162 sayılı kararı ile; Beyazşehir Mahallesinde 3634 ada, 3,6 parseller ile, 6333 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alandaki kütlenin C yapı nizamındaki yapılaşmalar dikkate alınarak; 20*30 Yençok=40 metre olacak şekilde planlanması yönündeki (UİP-5824,6 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

163 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesinde konut alanı olarak planlı alanın TOKİ tarafından hazırlatılan projeye uygun olacak şekilde bir kısmının Cami Alanı, bir kısmının da Ticaret Alanı olarak planlanması ayrıca kalan konut alanlarının da TAKS=0.25, KAKS=0.85 olarak düzenlenmesi yönündeki (UİP- 2292,13 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 08.02.2016 tarih, 85 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarih, 155 sayılı kararının Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün, 159, 160, 162 ve 163 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 156 sayılı kararının ise oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 155 sayılı kararının kabulüne oy çokluğu ile, 155 sayılı kararının reddine, 159, 160, 162 ve 163 sayılı kararlarının ise kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

360

İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.06.2016 tarih ve 319 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 6360 sayılı kanunun 1.maddesi hükümlerine istinaden köy statüsünden mahalle olarak bağlı bulunduğu İlçenin sınırlarına katılan alanlar için, Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerinin 8.1.2.3. maddesinde "Köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmamış köylerin sınırları, ilgili idarece kısa sürede belirlenir. Kesinleşen sınırlar plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerli kabul edilir. Bu sınırlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir." denildiğinden Köy Yerleşik Alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 3194 sayılı yasanın 27. maddesinde ise köy yerleşik alan sınırlarının, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile belirleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda köy yerleşik alanı sınırlarının nasıl belirleneceği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinde açıklanmıştır. "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihindeki yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan, köy yerleşik (meskûn) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar. Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir." hükmüne istinaden İncesu İlçe Belediyesi tarafından belirlenen Çardaklı İmamlı, Çardaklı Ispahalı, Çardaklı Karakuyu, Çardaklı Kanlıçardak, Dokuzpınar, Hamurcu, Karahöyük, Sarıkürklü ve Üçkuyu Köy Yerleşim alanına ait köy yerleşik alanı ve köy yerleşik alanı civarı sınırları incelenmiştir.

İncelenen köy yerleşik alanı haritalarından, Üçkuyu, Karahöyük ve Hamurcu Köy Yerleşik alanı ve Köy Yerleşik Alanı Civarı sınırları haritalarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, Çardaklı İmamlı, Çardaklı Ispahalı, Çardaklı Karakuyu, Çardaklı Kanlıçardak, Dokuzpınar ve Sarıkürklü için yapılan haritaların ise 6360 sayılı yasa ile İncesu İlçesine bağlanan alanlardan olmadığı ve daha önceden mahalle olarak İncesu İlçesine bağlı olduğu tespit edildiğinden bu haritaların oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

361

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.06.2016 tarih ve 320 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesi’nde Yeşilhisar-Nevşehir karayolu bağlantısı için hazırlanan 1/1000 ölçekli (9639,8 plan işlem numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.12.2015 tarih, 1090 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 60 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

362

Develi Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Develi Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.06.2016 tarih ve 321 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 40 sayılı kararı ile Sindelhöyük Mahallesi 121 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı bulunmaktadır. Develi Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda güneş enerji santrali kurmak amacıyla alanın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan (UİP-4138,19 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2016 tarih ve 36 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

363

Bünyan Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.06.2016 tarih ve 307 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sağlık Mahallesinde 2 ada, 8 parsel ile 1 ada 98 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu imar adalarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma koşullarının değiştirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu alanda mevcutta 20 metre genişliğindeki yolun kuzeyindeki 1 ada, 98 parselin bulunduğu imar adasının A-4 nizamındaki yapılaşma koşulunun TAKS:0.30, KAKS:1.60 ve Yençok:23 metre olacak şekilde, 20 metre genişliğindeki yolun güneyindeki 2 ada, 8 parselin bulunduğu imar adasının ise taban alanı ve toplam inşaat alanında değişiklik yapılmadan, A-4 yapılaşma koşulunun, Yençok:23 metre olacak şekilde yeniden planlanması talebi için alınan Bünyan Belediye Meclisi'nin 06.06.2016 tarih ve 46 sayılı (UİP-15387,7 Plan İşlem Numaralı) kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

364

Felahiye Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Felahiye Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.06.2016 tarih ve 299 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyüktoraman Mahallesi 158 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu çocuk bahçesi alanı olarak planlı yerin nazım imar planında Belediye Hizmet alanı olmasından dolayı, uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla pazar alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-7800,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden,

Felahiye Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 21 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

365

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih, 24 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih, 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.06.2016 tarih ve 300 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Alamettin Mahallesi 151 ada, 56 ve 80 sayılı parsel ile 162 ada, 108 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanların Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (güneş enerji santrali) olarak planlanması yönündeki (UİP-20379 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 11.01.2016 tarih, 38 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından;

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih, 24 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

366

Kocasinan Belediyesinin, Plevne Mahallesi, 7626 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Plevne Mahallesi, 7626 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2016 tarih ve 324 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Otopark Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Adliye Sarayı, Vergi Dairesi gibi kamu kuruluşlarının yer aldığı, ziyaretçi sirkülasyonunun fazla olduğu bölgede, belde sakinleri katlı otopark yerine hemzemin park yerlerinin yapılmasının uygun olacağı kanaatiyle yol kenarının otopark olarak planlanması, katlı otoparkın da bir kısmının, bölgenin ofis ihtiyacına cevap verebilecek şekilde Ticaret Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75. Maddesi'nde belirtilen ortak işbirliği kapsamında ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar Planlarına Dair Esaslar başlıklı 7. bölümün 21. maddesine istinaden yapılması talep edilen imar planı değişikliğinin bölgedeki kamu kurumları ve ticaret alanlarının artmasından dolayı otopark ihtiyacının günden güne arttığı göz önüne alındığında, (NİP-3311,27 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliğinin oy birliği reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

367

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi kurulması ve ilgili Yönetmeliğin onaylanması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi kurulması ve ilgili Yönetmeliğin kabulü hususunda hazırlanan 22.06.2016 tarih ve 18 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi kurulması ve ilgili Yönetmeliğin oy birliği kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

368

''Süreç Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi Hizmet Alımı'' işinin ve diğer daire başkanlıklarının ihtiyaç duyduğu ihale yoluyla temin edilecek işlerin ödemesinin yıllara sari olarak gerçekleştirilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, ''Süreç Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi Hizmet Alımı'' işinin ihale yoluyla temin edilmesi ve ödemesinin yıllara sari olarak gerçekleşmesi ve bundan sonra diğer daire başkanlıklarının ihtiyaç duyduğu ihale yoluyla temin edilecek işlerin ödemesinin yıllara sari olarak gerçekleştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 28.06.2016 tarih ve 194 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi birimlerinde süreç tabanlı yönetim bilgi sistemine ihtiyaç duyulmuştur, bu amaçla yapılacak olan ''Süreç Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi Hizmet Alımı'' işinin ihale yoluyla temin edilmesi ve ödemesinin yıllara sari olarak gerçekleşmesi ve bundan sonra diğer daire başkanlıklarının da ihtiyaç duyduğu ihale yoluyla temin edilebilecek işlerin ödemesinin yıllara sari olarak gerçekleşmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

369

Develi İlçesi, Fenese Aşağı Mahallesinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Fenese Aşağı Mahallesi, Gölemen Sok. No:25 Develi/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 29.06.2016 tarih ve 296 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fenese Aşağı Mahallesi, Gölemen Sok. No:25 Develi/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönünde Meclis Üyeleri Zekeriye ERGÜNEŞ ve Metin MERMERKAYA’nın verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

370

Yahyalı İlçesi, Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Fevziçakmak Mahallesi, Şehit Mustafa Gusül Sok. No:2 Yahyalı/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 29.06.2016 tarih ve 297 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fevziçakmak Mahallesi, Şehit Mustafa Gusül Sok. No:2 Yahyalı/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönünde Meclis Üyeleri Zekeriye ERGÜNEŞ ve Metin MERMERKAYA’nın verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

371

Belediyemiz Meyve-Sebze Hali içerisine karpuzcu esnafımızın kullanması için yaptırılması planlanan dükkânların 10 yıla kadar yap-işlet-devret yöntemiyle ihale edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meyve-Sebze Hali içerisine karpuzcu esnafımızın kullanması için yaptırılması planlanan dükkânların 10 yıla kadar yap-işlet-devret yöntemiyle ihale edilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 373 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meyve-Sebze Hali içerisine karpuzcu esnafımızın kullanması için yaptırılması planlanan dükkânların 10 yıla kadar yap-işlet-devret yöntemiyle ihale edilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2016

372

Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine,

Meclis gündeminin 18, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. maddelerinin ise tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.