2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 11.07.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Toplantı Yılı : 2011

Top. Tarihi : 11.07.2011 Toplantı No : 7

Karar No : 475 Birleşim No : 1

Konusu : Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesi, Oturum No : 1

3 pafta, 1584 parselde NİP.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesi 3 pafta, 1584 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 221’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuruköprü Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı bulunan alanda, parsel malikinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla ilgili muvafakatlar alınarak konut alanı, yeşil alan ve yol olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-09-b Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönünde hazırlanan nazım imar planı tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 11.07.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 476 Toplantı No : 7

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mevkii, Birleşim No : 1

995 ada, 86 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mevkii, 995 ada, 86 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 222’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Altınoluk Mevkiinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda yeşil alan ve spor tesisi alanı olarak planlı yerlerin yeniden planlanması talebi hususundaki çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 11.07.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 477 Toplantı No : 7

Konusu : Melikgazi Belediyesi, , Köşk Mahallesi, Birleşim No : 1

1370 ada, 121 parselde NİP. Oturum No : 1

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 223’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Köşk Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması talebinin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 11.07.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 478 Toplantı No : 7

Konusu : Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi, Birleşim No : 1

38 pafta, 642 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 38 pafta, 642 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 224’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki imar planlarında konut alanı, spor tesisi alanı ve otopark alanı olarak planlı yerin konut alanı, spor tesisi alanı, otopark alanı ve ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi istenmektedir. Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 11.07.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 479 Toplantı No : 7

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, Birleşim No : 1

337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 225’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak planlı olup, Karayolları Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre T1 ruhsatı alabilmek için, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının 2000 m2’den küçük olmayacak şekilde genişletilmesi talep edilmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 11.07.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 480 Toplantı No : 7

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi, Birleşim No : 1

K35-A-22D-3A pafta, 6316 ada, 1 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi, K35-A-22D-3A pafta, 6316 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.06.2011 tarih ve 207’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı olup, parsel malikinin talebi üzerine parselin yoğunluk artışı olmaksızın sınırlarının yeniden düzenlenerek Kentsel Servis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Bahsi geçen alanda fiili durumda sıkıntı oluşturacak ve alan kullanımı değişikliği gerektirecek bir durum tespit edilmediğinden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

481

Melikgazi Belediyesin, Erenköy Mahallesi, 800 ada, 8 parselde NİP. tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesin, Erenköy Mahallesi, 800 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.06.2011 tarih ve 212’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Erenköy Mahallesinde, Bağ ve sayfiye evi alanı ve yeşil alan olarak planlı bulunan ve bir kısmı da plansız alanda kalan taşınmaz malikinin mağduriyetinin giderilmesi için plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere kaldırılmak istenilen yeşil alan yerine yeni alan önerilmediğinden tadilat talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

482

Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi 27 pafta, 619 parselde NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi 27 pafta, 619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.06.2011 tarih ve 213’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 30 Ağustos mahallesinde, ilköğretim alanı olarak planlı yerin, kayseri 1. idare mahkemesi kararı gereği plan tadilatı yapılarak okul alanının kaldırılması istenmektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik hükümlerine istinaden, İlgili Bakanlık görüşü alınmadığı ve kaldırılan sosyal donatı alanı yerine başka bir okul alanı önerilmediğinden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, Komisyon Başkanı A.Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi doğrultusunda konunun gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

483

Melikgazi Belediyesi, Kemeraltı Mahallesinde, 224 ada, 9 parselin koruma alanı olarak planlara işlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Kemeraltı Mahallesinde, 224 ada, 9 parsel nolu mülkiyeti Tahirağa Mahallesi Vakfına ait Tasmakıran Camii ve Çeşmesinin bulunduğu alanın koruma alanı olarak planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 226’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kemeraltı Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki tasmakıran camisi ve çeşmesinin bulunduğu alandaki koruma sınırı alanının nazım imar planına işlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yere koruma sınırı alanının işlenmesi yönündeki nazım imar plan tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

484

Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi, 4234 ada, 1 parselde NİP.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi, 4234 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.06.2011 tarih ve 214’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alandaki fiilen yapılı bulunan caminin Melikgazi İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda dini tesis alanı olarak planlanmasını, ayrıca bu alan ve civarındaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli 27M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Dini tesis alanı, yeşil alan ve konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

485

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 398 ada, 1 parselde NİP. tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 398 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.06.2011 tarih ve 215’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda meslek lisesi alanı olarak planlı yerin kuzey kısmının ilköğretim alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-23-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan meslek lisesi alanı olarak planlı yerin, meslek lisesi alanı ve ilköğretim alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

486

Melikgazi Belediyesinin, Camikebir Mahallesinde nazım imar plan tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Camikebir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Hacı Ali Karamercan İlköğretim Okulunun bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 227’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda, söz konusu alan ve civarının otopark ihtiyacına cevap vermek üzere, ilköğretim alanı olarak planlı yerin, katlı otopark alanı olarak planlanmasını istemektedir. Bahsi geçen alan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun belirlediği tescilli yapı koruma alanı sınırı içerisinde kalmaktadır.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, otopark alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

487

Melikgazi Belediyesinin, Gürpınar Mahallesi, 963, 2392, 2355, 2353, 2396, ve 938 parsellerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gürpınar Mahallesi, 963, 2392, 2355, 2353, 2396, ve 938 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 228’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gürpınar Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Bağ ve Sayfiye Evi alanı olarak planlı yerlerin, tarımsal ve hayvansal kullanıma uygun şekilde gerekli plan tadilatının yapılması talebinin, civarın karakterine uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Komisyon Başkanı A.Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi doğrultusunda gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

488

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın çevresinde bulunan alanda NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Terminal Alanın kuzeyinde, Terminal ile Kuzey Çevre Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın çevresinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.06.2011 tarih ve 211’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda, düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlayabilmek amacıyla 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planları kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı incelenmiştir. Şeker Gölü ve civarı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.02.2010 tarih, 1653 sayılı kararı ile II. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Sit alanı sınırının üst ölçek planlara da işlenmesi gerektiğinden, planlama alanının batısındaki konut alanları ve fabrika alanının bir kısmını içerecek şekilde plan müellifine yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır. Alanın kuzeyi ve doğusunda bulunan Şeker gölü ve ilave konut alanlarının ise ayrıca değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

1/5000 ölçekli 31K ve 31J Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Fabrika alanı ve Sosyal Donatı Alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanan Revizyon Nazım imar planının kabulünün uygun olacağı, Sit Alanı sınırının ve alanın doğusundaki ilave konut alanlarının ise ayrıca değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

489

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, Bozyer mevkiinde, 620 ada, 50 parselde NİP. tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, Bozyer mevkiinde, 620 ada, 50 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.06.2011 tarih ve 208’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Dini Tesis Alanı, otopark, yol ve yeşil alan olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebi üzerine İl Müftülüğünün görüşünü alarak, Dini Tesis Alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen alanın civarı da göz önüne alındığında konut alanı olarak planlanması uygun görülmediğinden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

490

Kocasinan Belediyesi, Yenidoğan Mahallesinde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta 50 ada 46 nolu parselin bir kısmı ile 3970 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.06.2011 tarih ve 209’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Dini Tesis Alanı, 3973 ada, 1 no’lu parselin bulunduğu alan ise otopark ve park alanı olarak planlıdır. Matbaacılar Sitesi, Belediye Odun ve Kömürcüler Sitesi esnaflarının başvurusu üzerine, bu alanda Cami Alanına ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından ve planlardaki cami alanında mülkiyet problemleri nedeniyle; mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, 3973 ada, 1 no’lu parselin Cami Alanı olarak, otopark ve park alanının da kaldırılan cami alanında planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30K Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Cami Alanı olarak planlı yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerin de Cami Alanı olarak planlanması hususundaki nazım imar plan tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

491

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet-Taşhan yerleşiminin nazım imar planının yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet-Taşhan yerleşiminin nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.06.2011 tarih ve 210’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesine orman köyü olarak katılmış olan Taşhan yerleşimine ait 1/1000 ölçekli köy yerleşim planlarına uygun olarak ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet evleri yapılması düşünülen alanı da kapsayacak şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-b-09c Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine yerin sosyal donatı alanları ile birlikte Az yoğunluklu konut alanı olarak planlanması hususundaki Taşhan nazım imar planı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

492

Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 853 ada, 128,129 ve 236 nolu parsellerde NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 853 ada, 128,129 ve 236 nolu parsellerin yer aldığı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 230’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret alanı, otopark ve yol; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “M” lejant işaretli Konut Alanı, otopark ve yol olarak planlıdır. Parsel malikleri, parsellerin Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak planlı kısımlarının bir araya toplanarak, site şeklinde yapılaşmaya izin verilecek şekilde düzenlenmesini istediklerinden dolayı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında otopark alanının doğu istikametinde kaydırılması talep edilmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

493

Kocasinan Belediyesinin, Kuzey Çevre Yolu güzergahı üzerinde NİP. deşikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kuzey Çevre Yolu güzergahı üzerinde bulunan Erkilet ve Oymaağaç Köprülü Kavşaklarında Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünce düzenleme çalışmaları yapılacağından, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.06.2011 tarih ve 216’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda, Karayolları Genel Müdürlüğü, 6.Bölge Müdürlüğü kavşak kollarının oluşturulabilmesi için Erkilet ve Oyma ağaç köprülü kavşaklarında plan değişikliği yapılmasını talep etmiş ve Kocasinan Belediyesi bu yöndeki plan değişikliğini tarafımıza göndermiştir.

1/5000 ölçekli 32L Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde ilgili kurum görüşüne istinaden yapılan kavşak düzenlemesi hususundaki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

494

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 nolu parselde NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 nolu parselin bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 231’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sağlık Tesisi Alanı, Sağlık tesisinin doğusunda kalan alan, Konut Alanı, Ticaret Alanı, Ortaöğretim Alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Camikebir Mahallesi Muhtarının başvurusu üzerine, mahallede yapılaşmanın tamamlanması ile nüfus yoğunluğu yaşanacağından dolayı Sağlık Ocağı ve demiryolu hattından dolayı yol düzenlemesinin de yeniden yapılması gerektiğini belirterek, bu alanda plan değişikliği yapılması talep edilmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

495

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi, Hıdırellez Tepesi güneybatısında bulunan alanda NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet yerleşiminde Kuzey Çevre Yolu ve Özel Üniversite alanı (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi) kuzeyinde, Hıdırellez Tepesi güneybatısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 232’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Oymaağaç yerleşiminin doğusunda bulunan söz konusu alan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Az Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı (Bağ Sayfiye Alanı) olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi tarafından üst ölçekli planlara uygun olarak, düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlayabilmek amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talep edilmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

496

Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesinde, K34-b-12-d pafta, 107 ada, 1 parselde NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesinde, K34-b-12-d pafta, 107 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.06.2011 tarih ve 217’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, park alanı ve yol olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebi üzerine 1988 yılında ev ve bahçe duvarı yaptığını ancak 1996 yılında Mahzemin Belediyesi tarafından yaptırılan imar planlarında yapılı ev ve bahçe duvarı göz önünde bulundurulmadan parselinin bir kısmının park alanı olarak planlandığı belirtilerek, bahsi geçen parsel üzerinde plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Talebin bölgede yapılacak Revizyon plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere plan müellifi görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

497

Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde plan değişikliği yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde yer alan Tekir Göleti civarındaki Dağ Köyü ve Kabaktepe Mevkiindeki oteller bölgesinde, kentsel tasarım projeleri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması, ayrıca mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kültür ve Kongre Merkezi olarak planlı yerin ise İdari Tesis ve Kongre Merkezi olacak şekilde plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 229’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde yer alan, Tekir Göleti civarındaki dağ köyü ve Kabaktepe Mevkiindeki oteller bölgesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması istenmektedir. Ayrıca Kültür ve Kongre Merkezi olarak planlı alanın İdari Tesis ve Kongre Merkezi olarak plan değişikliğinin yapılması talep edilmekte olup, konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, talebin incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

498

Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 16 pafta, 503 ve 504 parselde imar planı değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 16 pafta, 503 ve 504 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.06.2011 tarih ve 218’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kentsel Gelişme Alanı ve Bölge Parkı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında da Bölge Parkı olarak planlı olup, parsel maliklerinin talebi üzerine, bu alanın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı veya Sanayi Tesisi Alanı olarak planlanması istenmektedir.

Talebin plan müellifi görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

499

Hacılar Belediyesinin, Eski Mahallelere yapılan 1/1000 ölçekli imar planının 1/5000 planlara uygunluğunun görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Eski Mahallelere yapılan 1/1000 ölçekli imar planının 1/5000 planlara uygunluğunun görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 233’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarihli kararlarından;

33 sayılı kararı ile; Köy içi Mevkiinde uygulamada ortaya çıkan sorunların önlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 14.02.2011 tarih, 77 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

500

Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesindeki, kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesindeki, kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 234’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuruköprü Mahallesindeki, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı yerin mezarlık alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alan ile ilgili olarak İl Tarım Müdürlüğü’nün mera alanı olmadığı yönünde görüşü bulunmakta olup, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın olumlu görüşü bulunmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın, ilave nazım imar planı yapılarak mezarlık alanı şeklinde planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-10-a ve K35-09-b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin mezarlık alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan ilave nazım imar planı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

501

Talas Belediyesi, Tablakaya Mahallesi, 38 pafta, 867 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Tablakaya Mahallesi, 38 pafta, 867 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 235’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tablakaya Mahallesindeki, 18. madde uygulamasına ve buna dayanak oluşturan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin 2.İdare Mahkemesi iptal kararı vermiştir. Bahsi geçen alanda öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır. Söz konusu bölgede Talas Belediyesi 09.06.2011 tarih, 1267 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli revizyon imar planı talebinde bulunmuş olup talebin revizyon imar planında değerlendirilmek üzere reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

502

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 99, 100 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 99, 100 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.06.2011 tarih ve 220’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarihli kararlarından;

99 sayılı kararı ile; Kötügöller Mevkiinde 207 pafta, 1167 ada, 1, 2, 22, 23, 41, 42 parsel ve 1173 ada, 5 parsel nolu taşınmazların isabet ettiği imar adalarına “SD” ifadesi konulması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

100 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde, Kültürel Tesis alanı olarak planlı yere (M) lejand işareti konulması ve tesciline uygun hale getirilmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.01.2010 tarih, 14 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

101 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesinde, Pazar alanı, Küçük Sanayi Sitesi Alanı, Konut Alanı, yol ve otopark alanı planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.02.2011 tarih, 61 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 99 ve 100 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 101 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

503

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih 124, 125, 126, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih 124, 125, 126, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.06.2011 tarih ve 219’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih ve 124, 125, 126, 128 ve 129 sayılı kararlarından;

124 sayılı kararı ile; Şeker mevkii S.S. Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu alanda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bölgedeki görüşleri dikkate alınarak, parsellerin direk yola cephe vermeleri gerektiğinden, bazı parsellerin yol ile arasındaki yeşil bantların kaldırılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

125 sayılı kararı ile; Yıldızevler Mahallesinde, 338 pafta, 2936 ada, 1 parsel ve 2937 ada, 1 parsel nolu taşınmazların içinde bulunduğu konut alanı olarak planlı imar adalarının tescile uygun olarak imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

126 sayılı kararı ile; Cırkalan Mahallesinde, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlı 433 pafta, 3441 nolu imar adasının, tescile uygun olarak imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

128 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesi, İlköğretim alanı olarak planlı yerde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yönündeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

129 sayılı kararı ile; Pervane Mallesinde, İller Bankası ve Bayındırlık İskan Müdürlüğü olarak planlı söz konusu alanda, bu iki kurumu ayıran ada orta çizgisinin mevcut duvara uygun olarak işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih, 124, 125, 126, 128 ve 129 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

504

Talas Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih 129, 131 ve 134 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih 129, 131 ve 134 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 236’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 129, 131 ve 134 sayılı kararlarından;

129 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı alanın kuzey doğusunda, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

131 sayılı karar ile; Kiçiköy Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kız meslek lisesi alanı olarak planlı yerde, ek derslikler yapılabilmesi amacıyla, 10 metre olarak belirtilen doğu cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebi, çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

134 sayılı karar ile; Yenidoğan Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.60 ve hmax: 10.00 metre olan “M” işaretli sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, E=1.00 ve hmax: 20.50 metre olarak planlanması talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 129 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 131 ve 134 sayılı kararlarının kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

505

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih 122, 123, 125 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 122, 123, 125 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2011 tarih ve 237’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarihli kararlarından;

122 sayılı kararı ile Kazımkarabekir Mahallesinde dini tesis alanının batı yönünde genişletilmesi ve konut alanı, otopark alanı ve yol olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.02.2011 tarih,63 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

123 sayılı kararı ile Germir Mahallesinde 15 metrelik yolun güney istikametinde kaydırılarak 12 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

125 sayılı kararı ile Kıranardı Mahallesinde imar parselleriyle mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki kayıklıkların giderilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

126 sayılı kararı ile Nurihas Mahallesinde söz konusu parsel nolu taşınmazların bulunduğu alandaki imar adasında yapılmak istenen plan değişikliği talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 122, 123, 125 ve 126 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

506

Doğal gazlı araç alacak araç sahiplerinin istihkaklarından %’5 lik durak katkı payının tekraren 10.08.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile alınmaması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Doğalgazlı yakıtla çalışacak araçlara yönelimi teşvik etmek amacı ile mevcut doğalgazlı araçlarla birlikte bundan sonra doğal gazlı araç alacak araç sahiplerinin istihkaklarından % 5’lik durak katkı payının tekraren 10.08.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile alınmaması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 22.06.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/10-1158 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Doğalgazlı olarak çalışan araçların çevre dostu olması, hava kirliliğini azaltıcı yakıt kullanması, hava kalitesinin arttırılmasına yardımcı olmasından dolayı Belediyemiz Meclisinin 10.08.2009 tarih ve 319 nolu kararı ile doğalgazlı araç sahiplerinden % 5 lik durak katkı payının bir yıl süre ile alınmamasına karar verilmiştir.

Doğalgazlı araçların mevcut bu özelliklerinden ötürü, doğalgazlı yakıtla çalışacak araçlara yönelimi teşvik etmek amacı ile mevcut doğalgazlı araçlarla birlikte, bundan sonra doğal gazlı araç alacak araç sahiplerinin istihkaklarından % 5’lik durak katkı payının tekraren 10.08.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile alınmamasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

507

Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan 2 kişinin ücretinin belirlenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan 2 kişinin, 2011 Mali yılında ödenecek olan ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/745 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Ünvanı

2011 Net Tavan Ücret

2011 Belirlenecek Net Ücret

Kadro Ünv.

Diploma Ünv.

1

Mustafa MUCUK

8

Sosyolog

Sosyoloji

1.292

1.250

1

Tuğba Günay EVLİ

8

Sosyolog

Sosyoloji

1.292

1.250

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak 2 kişinin, tabloda belirtilen net aylık ücretlerinin 2011 mali yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

508

Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlar dışında bulunan Belediyelerin asfalt taleplerinin karşılanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlar dışında bulunan Belediyelerin asfalt taleplerinden uygun bulunanların asfalt ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.11.755.07/1333 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlar dışında bulunan Belediyelerin asfalt taleplerinden uygun bulunanların asfalt ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı yada Genel Sekreter veya Genel Sekreter Vekiline imza yetkisi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

509

Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak isminin, Vefat eden Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa ÇAVUŞ Sokağı olarak değiştirilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak isminin, Vefat eden Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa ÇAVUŞ Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-300/2617 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak isminin, Vefat eden Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa ÇAVUŞ Sokağı olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

510

Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde yeni oluşturulacak Cadde veya Sokaklardan birine Kore Gazisi Recep ALTIN isminin verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde yeni oluşturulacak Cadde veya Sokaklardan birine Kore Gazisi Recep ALTIN isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-294/2562 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde yeni oluşturulacak Cadde veya Sokaklardan birine Kore Gazisi Recep ALTIN isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

511

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin görüşülmesi talebi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.14-04-622-03/839 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

512

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde 812 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 812 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1312/2479 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 812 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

513

İncesu İlçesi Süksün Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına, yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 15.04.2011 tarih ve 309 sayılı kararına istinaden, İncesu İlçesi Süksün Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına, Hatice ŞENOL tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1284/2425 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 15.04.2011 tarih ve 309 sayılı kararına istinaden, İncesu İlçesi Süksün Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına, K34-b-21-d pafta 28 ada, 120 parsel nolu taşınmazın maliki Hatice ŞENOL tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

514

Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Yenibağlar mevkiinde, 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarının yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Yenibağlar mevkiinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile, 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1328/2487 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Yenibağlar mevkiinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile, 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

515

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sit alanlarının çevre düzeni planlarına işlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisinde bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sit alanlarının 1/50000 ölçekli çevre düzeni planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1405/2686 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisinde bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sit alanlarının 1/50000 ölçekli çevre düzeni planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

516

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 762 ada, 1, 2, 17 ve 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 762 ada, 1, 2, 17 ve 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1313/2480 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 762 ada, 1, 2, 17 ve 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

517

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 77 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 77 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1398/2639 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 77 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

518

Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, Adliye Sarayı ve Vergi Dairesi alanı olarak planlı alanda Revizyon İmar planı yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, Adliye Sarayı ve Vergi Dairesi alanı olarak planlı alan ve civarında Revizyon İmar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1404/2685 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, Adliye Sarayı ve Vergi Dairesi alanı olarak planlı alan ve civarında Revizyon İmar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

519

İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi ve civarına ait nazım imar planlarının yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi ve civarına ait 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli imar planı değişikliklerinin yapılması ve söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1399/2673 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi ve civarına ait 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli imar planı değişikliklerinin yapılması ve söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

520

İncesu Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1147/2222 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

521

İncesu Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 2516 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1388/2632 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2516 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

522

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1380/2620 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

523

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2011 tarih, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2011 tarih, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1393/2635 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2011 tarih, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

524

Paşalı Teknik İnş. A.Ş.nin Uyuşmazlığının görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Karşılıklı davacı ve davalı olduğumuz Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/681 Esas sayılı dava dosyası ile ilgili olarak Paşalı Teknik İnş. A.Ş. - Boz İnş..Şti. Ortaklığının 06.07.2011 tarihli Uyuşmazlığın, 5393 Sayılı Belediye Kanunun, 18/4 maddesi gereğince Sulh yolu ile tasfiye edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 08.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/2008-681 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karşılıklı davacı ve davalı olduğumuz Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/681 Esas sayılı dava dosyası ile ilgili olarak Paşalı Teknik İnş. A.Ş. - Boz İnş..Şti. Ortaklığının 06.07.2011 tarihli Uyuşmazlığın, 5393 Sayılı Belediye Kanunun, 18/4 maddesi gereğince Sulh yolu ile tasfiye edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

525

Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 554,555,5501,6459 parsel nolu taşınmazlarda NİP tadilatı yapılması

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 554,555,5501,6459 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-920/1740 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 554,555,5501,6459 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

526

Kocasinan Belediyesi, Argıncık mevkii, 50 pafta 4159 (22 A uygulaması ile 6666 ada 1 parsel) nolu taşınmazlarda NİP tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Argıncık mevkii, 50 pafta 4159 (22 A uygulaması ile 6666 ada 1 parsel) nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1401/2682 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Argıncık mevkii, 50 pafta 4159 (22 A uygulaması ile 6666 ada 1 parsel) nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.07.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

7

1

1

 

527

Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi Kuzey Çevre Yolu kuzeyinde, Özel Üniversite Alanı çevresinde, plan revizyonu.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi Kuzey Çevre Yolu kuzeyinde, Özel Üniversite Alanı çevresinde, plan revizyonu ve planlı alanlar arasında kalan bölgede ilave planlar yapılarak planlar arası bütünlüğünün sağlanması talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1172/2243 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi Kuzey Çevre Yolu kuzeyinde, Özel Üniversite Alanı çevresinde, plan revizyonu ve planlı alanlar arasında kalan bölgede ilave planlar yapılarak planlar arası bütünlüğünün sağlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.