T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

118

Erciyes dağı Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Hacılar İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 25 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar Kapısına yönelik yapılan imar planı çalışmalarında, plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun tamamlanamamış olması nedeniyle, talebin jeolojik-jeoteknik etüt raporunun onaylanmasından sonra yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından konunun gündemden düşürülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

119

“Doğa evleri” kurulması hususunda alınan tavsiye kararının değerlendirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kayseri Kent Konseyinin Şehrimizde gençlerin doğa ile yakınlaşmalarına sağlamak amacıyla “Doğa evleri” kurulması hususunda alınan tavsiye kararının değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.01.2013 tarih ve 26 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kent Konseyinin, şehrimizde gençlerin doğa ile yakınlaşmalarına imkan sağlamak amacıyla, “Doğa Evleri” kurulması hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

120

Talas Belediyesi’nin, Bahçelievler Mahallesi, 77 pafta, 208 ada, 17 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Bahçelievler Mahallesi, 77 pafta, 208 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.01.2013 tarih ve 27 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Bahçelievler Mahallesindeki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında konut alanı olarak planlı bulunan alanın Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün talebine istinaden (M) ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

121

Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta, K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d paftada nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alan K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 43 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesi’nde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanın çok az yoğun konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

122

Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi 3467 ada, 1 ve 5 parsel, 3468 ada, 1 ve 2 parsellerde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi 3467 ada, 1 ve 5 parsel, 3468 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 31 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar Mahallesi’nde mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, ilköğretim ve ortaöğretim tesisleri alanı olarak planlı alanın konut alanı ve yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Bahsi geçen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında uyumsuzluklar bulunmakta olup, alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alan, çocuk bahçesi, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlıdır. Alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planında ilköğretim ve ortaöğretim tesisleri alanı olarak planlı alanın konut alanı olarak, kuzeyde bulunan konut alanının ise yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu talebin, ileride yapılacak geniş çaplı revizyon imar planında ele alınmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

123

Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi 613 parselde (yeni 11445 ada, 33 parsel) nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi 613 parsel (yeni 11445 ada, 33 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 32 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar Mahallesi’nde mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında kentsel ve bölgesel büyük spor alanı, konut alanı, yeşil alan ve yol olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise konut alanı, spor tesisleri alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasında kısmen uyumsuzluklar bulunduğundan alandaki spor tesisi alanın imar planlarından kaldırılması talep edilmektedir.

Söz konusu alanda, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesinin 2. Bendi gereğince; spor alanının hizmet götürdüğü bölge içerisinde eşdeğer yeni bir spor alanının ayrılmaması nedeniyle, talebin ileride yapılacak revizyon imar planı kapsamında değerlendirilmek üzere reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

124

Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi, 7494 ada, 1 parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi, 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 44 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Alpaslan Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, ticaret alanı olarak planlı yerin, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu hakkında Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

125

Melikgazi Belediyesi’ne ait, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 45 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Danişmentgazi Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ilköğretim tesisleri alanı olarak, 1/1000 ölçekli imar planında ise Anaokulu-Kreş alanı olarak planlı yerde nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir.

Bahsi geçen alanın fiili duruma uygun olacak şekilde (M) ticaret lejant işaretli kreş alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 27L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanın (M) ticaret lejant işaretli kreş alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

126

Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 19 ve 31 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 19 ve 31 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 46 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanması talebi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

127

Melikgazi Belediyesi, Esenyurt Mahallesi, 7899 ada 1 parsel ve 11399 ada 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Esenyurt Mahallesi, 7899 ada 1 parsel ve 11399 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 47 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan 7899 ada 1 parsel ve 11399 ada 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı ve genel otopark alanı olarak planlıdır. Fiili durumda kapalı pazaryeri bulunmasından dolayı fiili duruma uygun olarak bu alanın pazar alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan otopark, yaya yolu ve park alanı olarak planlı yerin, pazar alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

128

Melikgazi Belediyesi’nin Altınoluk Mahallesi, 5313 ada 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Altınoluk Mahallesi, 5313 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 48 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı bulunmakta olup, Melikgazi Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden, bahsi geçen taşınmazın kuzey-doğusunda fırın yapılmasına imkan sağlamak amacıyla ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

129

Melikgazi Belediyesi’nin Turan Mahallesi, 2 ada, 3 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Turan Mahallesi, 2 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 49 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Turan Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu sosyal tesis alanı, park alanı ve konut alanı olarak planlı yerdeki konut alanının, planlama alanının doğusunda bulunan ve fiilen açık olan 15 metre genişliğindeki taşıt yolundan cephe alması amacıyla, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli, K35-a-24-b nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, sosyal tesis alanı ve park alanı, sosyal tesis alanı ve park alanı olarak planlı yerin ise konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

130

Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 242 ada, 4 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 242 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 50 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı yere, (M) ticaret lejant işareti konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, plan değişikliği yapılmak istenen alan ve çevresinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak ticari fonksiyonların yeterli miktarda bulunduğu ve talebin parsel bazında yapıldığı gerekçesiyle, tadilat talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

131

Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 6579 ada, 1 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 6579 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 33 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, yol, yeşil alan ve kanal olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebi üzerine, mülkiyeti hazineye ait söz konusu parsel üzerinde Sarımsaklı Suyu Ana Tahliye kanalı ve Kuzey Çevre Yolu bağlantı hattı geçmekte olduğunu belirterek plan değişikliği yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 31J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin Kanal koruma bandı oluşturmak üzere yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

132

Kocasinan Belediyesi’nin Kavakyazısı Mevkii, 417 pafta, 4425 ada, 2 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin Kavakyazısı Mevkii, 417 pafta, 4425 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 34 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün talebi üzerine, bahsi geçen alana LPG lejantı eklenerek Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olacak şekilde planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7. Maddesine ve plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

133

Kocasinan Belediyesi’nin Hacısaki Mahallesi, 3384 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin Hacısaki Mahallesi, 3384 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 35 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında Merkezi İş Alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında polis karakolu olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emniyet Hizmet Alanı olarak adlandırılması gerektiğini belirterek, bu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 29L Nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Ticaret Alanı (MİA) olarak planlı yerin Resmi Kurum Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

134

Kocasinan Belediyesi’nin Mithatpaşa Mahallesi, 3821 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin Mithatpaşa Mahallesi, 3821 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 36 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında turizm tesis alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebi üzerine, taşınmazının üzerinde tasarrufta bulunabilmek için bu alanın konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili Turizm Tesis Alanı olarak planlı alandaki diğer parsel maliklerinin başvurusu bulunmadığından, bu parselin tek başına değerlendirilmesinin uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Ayrıca plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

135

Talas Belediyesi’nin, Talas Alidağıeteği Mevkii’nde 1579 parsel numaralı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Talas Alidağıeteği Mevkii’nde 1579 parsel numaralı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 37 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Alidağıeteği Mevkii’nde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerde nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir.

Söz konusu alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planında kentsel yerleşime açılması istenmektedir.

Bahsi geçen alanın bir kısmının orman alanı olması nedeniyle ilgili kurum görüşünün bulunmaması ve plan müellifinin konu ile ilgili olumsuz görüşünün olmasından dolayı talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

136

Talas Belediyesi’nin Mevlana Mahallesi, 92 pafta, 1029 ada, 3 parsel, 31 pafta, 689 parsel ve 45 pafta 693 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Mevlana Mahallesi, 92 pafta, 1029 ada, 3 parsel, 31 pafta, 689 parsel ve 45 pafta 693 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 38 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında spor tesisi alanı ve ibadet yeri olarak planlı alanda; Talas Belediyesi, spor alanı üzerinde ibadet yeri yapılmasının daha uygun olacağını belirterek bu alanın ibadet yeri olarak, ibadet yeri olarak planlı yerinde spor tesisi alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili, ibadet yeri ve spor tesisi alanı olarak planlı yerdeki parsel maliklerinin muvafakatları bulunmadığından, ayrıca plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

137

Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi, 26 pafta, 51 ada, 35 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi, 26 pafta, 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 39 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı alanın ticaret alanı olarak planlanması talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

138

Talas Belediyesi’nin Başakpınar Mahallesi, 13 pafta, 2422 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Başakpınar Mahallesi, 13 pafta, 2422 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 40 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı bulunan alanın bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir. Söz konusu alanda tek parselin farklı kullanımlar oluşturularak iki parsel olarak düzenlenmesi uygun görülmediğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

139

Hacılar Belediyesi’nin Hacılar ilçesi, Hasan Dağı Mevkiinde revizyon ve ilave nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi’nin Hacılar ilçesi, Hasan Dağı Mevkiinde revizyon ve ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 41 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanı (Bağ- Sayfiye alanı) ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, alt ölçek planlar için gerekli olan kurum görüşleri tamamlanmıştır.1/25000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanı (Bağ- Sayfiye alanı) olarak planlı alanların 1/5000 ölçekli ilave imar planları ve yapılan plan çalışması ile mevcut planın çakıştığı alanlarda uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar planı hazırlanmıştır.

Konu ile ilgili komisyonumuzca incelemeler devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

140

İncesu Belediyesi’nin Karamustafa Paşa Mahallesi, 14 ada, 3 parselin bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin Karamustafa Paşa Mahallesi, 14 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 51 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Karamustafa Paşa Mahallesinde, söz konu taşınmazın bulunduğu park alanı olarak planlı yerin, fiili duruma uygun olacak şekilde ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. İmar planlarında park alanı olarak planlı yer ayrıca uygun olamayan alan (UOA) olarak belirtilmiştir. Uygun olmayan alanlarda kaya düşmesi riski bulunması dolayısıyla planlarda yapılaşma dışı bırakılması gerekmektedir. Plan müellifinin görüşünde de belirttiği üzere, söz konusu alanın uygun olmayan alan olarak tanımlanmış olması ve kaldırılan yeşil alana karşılık eşdeğer büyüklükte yeni bir yeşil alan önerilmemesi gerekçesiyle tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

141

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, Kürtburnu Mevkii, 339 ve 774 parselin bulunduğu alanda plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, Kürtburnu Mevkii, 339 ve 774 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 52 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, Kürtburnu mevkiinde, kampüs okul projesi kapsamında eğitim tesisleri alanı olarak planlı yerdeki E=0.60 değerinin, E=1 olacak şekilde değiştirilmesi talebinin, plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar plan kararları ile çözülebileceğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılmasına gerek olmadığı kanaatine varılmıştır. Tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

142

2. Etap Kayseri Raylı Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla koordinatları verilen su depolarının imar planına işlenmesini talebi.

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın 2. Etap Kayseri Raylı Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla koordinatları verilen su depolarının imar planına işlenmesini talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 42 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2. Etap Kayseri Raylı Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla koordinatları verilen su deposunun imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu alan, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve su deposu olarak planlı olup, mevcut uygulama imar planındaki su deposunun Kayserigaz’a ait vana ile çakışması nedeniyle verilen yeni koordinatlara uygun olarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7c ve 7f maddelerine göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi istenmektedir.

1/1000 ölçekli 32O-IIIa imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin park alanı ve su deposu olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

143

Becen Mahallesi’nde, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Becen Mahallesi’nde, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 53 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde, Becen Mahalle sakinlerinin dilekçesine istinaden, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerlerin, yüksek yoğunluklu konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Plan Müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere Becen Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ve fiili durumda da bağlık-bahçelik alan olarak planlı olup, bölgenin yapı nizamı karakteristik bir özellik taşımaktadır. Bununla beraber bölge ve civarı 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında çok az yoğunluklu konut alanı olarak planlıdır. Talep edilen imar planı değişikliği, üst ölçek plan ana kararlarını bozucu nitelik taşıdığı ve yoğunluk artışı getireceği gerekçesiyle talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

144

Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın doğu kısmında, imar planında askeri alan olarak planlı alanın, yeşil alan olarak planlanması talebi.

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın doğu kısmında, imar planında askeri alan olarak planlı alanın, yeşil alan olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 54 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın doğu kısmında, imar planında askeri alan olarak planlı yerin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7c maddesine istinaden yeşil alan olarak planlanması talep edilmektedir.

1/1000 ölçekli 28N-Id imar planı paftasından plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onaması sınırı içerisine alınan alanın yeşil alan olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

145

Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alanında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi sınırları içerisinde ağaçlandırılacak alan olarak planlı yaklaşık 32 ha’lık alanın bağ ve sayfiye alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 55 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesi’nde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanın çok az yoğun konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

146

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 28 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarihli kararlarından;

9 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde, demiryolunun kuzeyinde yer alan (M) işaretli Sosyal ve Kültürel Tesisi Alanı (Halı Saha) alanı olarak planlı alanda yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin; çalışmalar devam ettiğinden yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı;

10 sayılı kararı ile; Sahabiye Mahallesinde 809 ada, 1665 parsel nolu taşınmazın batı yönündeki 10 metrelik imar yoluna “0” çekme mesafesi ile yapılaşabilmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin; 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih 9 ve 10 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

147

Hacılar Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.01.2013 tarih ve 29 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediye Meclisi’nin 03.12.2012 tarih ve 60 sayılı kararı ile Beğendik Mahallesi’nde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve yaya yolu olarak planlı yerdeki yaya yolunun mevcut yapı dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi istenmektedir. Bahsi geçen talebin, alanın güney batısından gelen 15 metre genişliğindeki yolun aksını bozmayacak şekilde yeniden düzenlenip, değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

148

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 56 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kemeraltı Mahallesinde, (M) ticaret lejant şaretli konut alanı, cami alanı, yaya yolu, otopark ve yeşil alan olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli 8 katlı, 20*35 ve 10 katlı, 18*50 ebatlarında kütleler, (M) ticaret lejant işaretli 10 katlı 20*28 ve 8 katlı, 18*50 ebadında kütle nizamlı konut alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 16.07.2012 tarih, 294 sayılı ve 17.01.2013 tarih, 465 sayılı kararlarına istinaden, planlama alanının doğusundaki, 8 katlı 18*50 ebadındaki (M) ticaret lejant işaretli kütle parselin ölçülerinin, 18*42 olarak değiştirilmesi yönündeki kararlarına istinaden, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarih, 10 sayılı kararının yukarda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

149

Talas Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 3, 4 ve 6 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 3, 4 ve 6 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.02.2013 tarih ve 57 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 07.01.2013 tarihli kararlarından; 3 sayılı kararı ile; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanın 10 metre genişliğinde yol ve E=0,60 yapılanma şartı bulunan belediye hizmet alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 17.08.2012 tarih, 581 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

4 sayılı kararı ile; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ibadet yeri ve belediye hizmet alanı olarak planlı yerin, ibadet yeri, belediye hizmet alanı ve konut alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi'nin 13.08.2012 tarih, 524 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

6 sayılı kararı ile; Gülistanevler Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı yerin bir kısmının Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.'nin talebine istinaden trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyun karşın kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 07.01.2013 tarih, 3 ve 6 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 4 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

150

İncesu Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 5 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 5 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.01.2013 tarih ve 30 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin 07.01.2013 tarihli kararlarından;

5 sayılı kararı ile; Saraycık Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, E=0.60 yapılanma şartına haiz, eğitim tesisleri alanı olarak planlı alandaki emsal değerinin E=1 olarak değiştirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, alan büyüklüğünün yapılmak istenen plan değişikliği için yeterli olduğu kanaatine varıldığından, E=0.60 yapılanma şartının aynen korunması, Eğitim Tesisleri Alanı ifadesinin de Eğitim Tesisleri Kampus Alanı olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

8 sayılı kararı ile; saraycık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Bedir Bağları mevkii ve civarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

İncesu Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarih, 5 ve 8 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

151

Kayseri 2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasına Yeni Hatlar İnşaatı yapım işi, Erciye Dağı Tekir Bölgesine Mekanik Tesis Yapım işi, Hal Kompleksi Yapımı İşi için kredi kullanılması talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kayseri 2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasına Yeni Hatlar İnşaatı işlerinin yapımı için KDV dahil 44.700.000,00TL, Erciye Dağı Tekir Bölgesine Mekanik Tesis Yapım işi için 10.000.000,00 TL,Yeni Hal Kompleksi Yapımı İşi için 15.000.000,00TL net tutarların kredi olarak alınması hususunda Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebi hususunda, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının 04.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.01.00.301.05-146 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin 1. Fıkrası’nın (e) bendi gereğince İller Bankası Anonim Şirketi Proje Değerlendirme Dairesi Başkanlığından ya da diğer ulusal bankalardan veya uluslararası finans kurumlarından Kayseri 2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasına Yeni Hatlar İnşaatı işlerinin yapımı için KDV dahil 44.700.000,00TL, Erciye Dağı Tekir Bölgesine Mekanik Tesis Yapım işi için 10.000.000,00 TL,Yeni Hal Kompleksi Yapımı İşi için 15.000.000,00TL net tutarların kredi olarak alınması hususunda Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi, yada kişilere yetki verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

152

Kayseri 2. Ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar Yapım İşi kontrollük hizmetlerini ilişkin Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih ve 160 sayılı kararının iptal edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kayseri 2. Ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar Yapım İşi kontrollük hizmetleri, Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih ve 160 sayılı kararı ile Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’ye bedelsiz olarak yaptırılması kararlaştırılmış olup, iş yoğunluğu nedeniyle, Daire Başkanlıkları bünyesindeki teknik elemanlarca yürütülmesi için, Meclisimizin 12.03.2012 tarih ve 160 numaralı kararının iptal edilmesi talebi hususunda, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının 04.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.01.00.301.05-146 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri 2. Ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar Yapım İşi kontrollük hizmetleri, Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih ve 160 sayılı kararı ile Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’ye bedelsiz olarak yaptırılması kararlaştırılmış olup, iş yoğunluğu nedeniyle, Daire Başkanlıkları bünyesindeki teknik elemanlarca yürütülmesi için, Meclisimizin 12.03.2012 tarih ve 160 numaralı kararının iptal edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

153

Raylı Sistem Toplu Taşıma Hizmet İşletmeciliği için Belediyemize ödenen aylık brüt gelirin KDV hariç kalan kısmından %20’sinin, %5’e düşürülmesi talebi.

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih ve 356 sayılı kararı ile Ulaşım Tur. İnş. Taah. Proj. Müş. Telekom San. Tic. A.Ş.’ye 10 yıllığına tahsis edilen Raylı Sistem Toplu Taşıma Hizmet İşletmeciliği için Belediyemize ödenen aylık brüt gelirin KDV hariç kalan kısmından %20’sinin, 01.02.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %5’e düşürülmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 24.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.01.12.03-68-378 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih ve 356 sayılı kararı ile Ulaşım Tur. İnş. Taah. Proj. Müş. Telekom San. Tic. A.Ş.’ye 10 yıllığına tahsis edilen Raylı Sistem Toplu Taşıma Hizmet İşletmeciliği için Belediyemize ödenen aylık brüt gelirin KDV hariç kalan kısmından %20’sinin, 01.02.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %5’e düşürülmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

154

Molu Çöp Depolama Sahasına Kendi imkanları ile atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2013 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu ile Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu İşi İdari Şartnamesinin 9’ncu maddesi gereğince, Kendi imkanları ile depo sahasına atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2013 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi hususunda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 21.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.16301.05/57 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu ile Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu İşi İdari Şartnamesinin 9’ncu maddesi gereğince, Kendi imkanları ile depo sahasına atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2013 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

155

Zabıta Daire Başkanlığınca kullanılmak üzere 1 adet kapalı kasa kamyonet alınması talebi.

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10’ncu maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 85. Maddesine istinaden, Zabıta Daire Başkanlığınca kullanılmak üzere 1 adet kapalı kasa kamyonet alınması talebi hususunda, Zabıta Dairesi Başkanlığının 17.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.16.00-8-46 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10’ncu maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 85. Maddesine istinaden, Zabıta Daire Başkanlığınca kullanılmak üzere 1 adet kapalı kasa kamyonet alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

156

Üzerinde Sema Yazar İlköğretim Okulu bulunan taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine 222 sayılı İlköğretim Kanununun 62. Ve 65. Maddeleri gereği İl Özel İdaresi adına bedelsiz devredilmesi talebi.

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kayseri İl Özel İdaresi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ekteki 17.01.2013 tarih, 756.01-394 sayılı yazıları ile mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Yazıbağları Mevki, 393 pafta, 4518 ada, 1 parselde kayıtlı 5940.41m2 yüzölçümlü, imar planında ilköğretim alanı olarak planlı ve halen üzerinde Sema Yazar İlköğretim Okulu bulunan taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.01.2013 tarih, 1006 sayılı yazısına istinaden, 222 sayılı İlköğretim Kanununun 62. ve 65. Maddeleri gereği İdareleri adına bedelsiz devredilmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.756.1.99-357 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İl Özel İdaresi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 17.01.2013 tarih, 756.01-394 sayılı yazıları ile mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Yazıbağları Mevki, 393 pafta, 4518 ada, 1 parselde kayıtlı 5940.41m2 yüzölçümlü, imar planında ilköğretim alanı olarak planlı ve halen üzerinde Sema Yazar İlköğretim Okulu bulunan taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.01.2013 tarih, 1006 sayılı yazısına istinaden, 222 sayılı İlköğretim Kanununun 62. Ve 65. Maddeleri gereği İdareleri adına bedelsiz devredilmesi talebinin, Meclis Üyesi Mustafa ÇELİK’in sözlü önerisi ile talebin reddinin uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

157

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik talebi.

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan incelenmesi talebi hususunda, Zabıta Dairesi Başkanlığının 17.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.16.00-8-59 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 6-7 ve 9. Maddeleri, Makine İkmal Onarım Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine, 11. Maddesi ise Ulaştırma Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönetmelikle uyumlu hale getirmek için yeniden düzenlen yönetmeliği tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

158

Kocatepe Mahallesi, 3025. Sokak isminin değiştirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kocatepe Mahallesi, 3025. Sokak isminin, Muhtar Ergün KOÇER sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 30.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.77.02-301.05.03.38-37 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocatepe Mahallesi, 3025. Sokak isminin, Muhtar Ergün KOÇER sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

159

Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan 2 kişinin ücretinin belirlenmesi.

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince 2 adet personelin kurumumuz ile Tübitak arasında yapılan sözleşme gereği sözleşmeli olarak atamaları yapılacağından adı geçenlere 2013 mali yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 11.02.2013 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/124 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Kadro Ünvanı

2013 Tavan Ücret

2013 Öd. Net Ücret

 
 
 

1

Ayhan ÇAKICI

5

Mühendis

2.512,03

1.600

 

2

Mehmet BÜYÜKBAHÇECİ

5

Mühendis

2.512,03

1.600

 

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişilere, tabloda belirtilen ücretlerin 2013 mali yılında ödenmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

160

Kocasinan Belediyesi ile Belediyemiz arasında asfalt malzemeleri takası hususunda yapılacak olan protokolün imzalanması için Belediye Başkanına ya da görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesince 2013 yılında asfalt şantiyesinde kullanılmak üzere toplam 200.000 ton asfalt agregası talep etmekte ve karşılığında ise asfalt bitümü vermek istediklerinden hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ya da görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 08.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.11.03.00/221 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesince 2013 yılında asfalt şantiyesinde kullanılmak üzere toplam 200.000 ton asfalt agregası talep etmekte ve karşılığında ise asfalt bitümü vermek istemektedir.

Kocasinan Belediyesine 200.000 ton asfalt agregası verilmesi ve karşılığında ise asfalt bitümü alınması hususunda hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ya da görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

161

Meydan çevresinde bulunan binalar için tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, ekli listede yer alan Cumhuriyet Meydanı çevresinde bulunan ve görüntü kirliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0-19.01/12-72 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinde yapılan değişikle “Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir.” ibaresi eklenmiştir.

Bu kapsamda Meclisimizin 10.12.2012 tarih ve 841 sayılı kararı ile, Cumhuriyet Meydanı çevresinde bulunan ve görüntü kirliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması hususunda karar verilmiştir.

Aynı amaçla ekli listede yer alan ve yine meydan çevresinde bulunan binalar için de tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

162

Strassbourg’a gidecek olan E.Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan 17 kişilik grubun gidiş-dönüş biletlerinin Belediyemizce karşılanması talebi.

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 15-25 Mart 2013 tarihleri arasında Strassbourg'da "Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması" konusunda yapılacak ortak çalıştaya E. Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan 17 kişilik grubun Strassbourg’a gidiş-dönüş biletlerinin Belediyemizce karşılanması talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0-19.01/12-71 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Strassbourg Belediyesi ile Belediyemiz arasında 22.10.2010 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 15-25 Mart 2013 tarihleri arasında Strassbourg'da "Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması" konusunda yapılacak ortak çalıştaya E. Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan ekli listedeki 17 kişilik grubun Strassbourg’a gidiş-dönüş biletlerinin Belediyemizce karşılanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

163

Belediyemize hibe edilecek 3 (üç) adet kullanılmış Kar Ezme Makinesini ithaline izin verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, İtalya’da yerleşik Leitner AG firması tarafından Belediyemize 3 (üç) adet kullanılmış Kar Ezme Makinesini hibe etmek istemektedir. Söz konusu araçlar, Kayseri Erciyes Dağı Master Planı kapsamında arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere araçların hibe edilmesi için izin verilmesi talebi hususunda Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 04.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.26.00.00/53 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Erciyes Dağı Master Planı kapsamında belediyemiz arama, kurtarma, itfaiye biriminde dağda mahsur kalanlara ulaşmak ve kurtarmak için gerekli olan aşağıda detayları yazılı 3 (üç) adet kullanılmış Kar Ezme Makinasını (Komple Ekipmanları ile birlikte), İtalya’da yerleşik Leitner AG firması Belediyemize hibe etmek istemektedir. Söz konusu araçların belediyemize hibe edilmesine izin verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

164

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye olunması talebi.

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye olunması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliği’nin 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.61.02.00-301.01/52 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında jeotermal kaynakların verimli kullanılması ve birlik ile güç birliği yapmak için danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak için T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye olunması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

165

Belediyemiz ile Kamerun’un Maroua şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talebi.

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kamerun’un Kuzey Bölgesi Maroua şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talebi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın 01.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.24.00/28 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kamerun’un Kuzey Bölgesi Maroua şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

166

H. İbrahim YILDIRIM ile M.Emin BATUN’un atamaları hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli 1. Hukuk Müşavirliği kadrosuna H. İbrahim YILDIRIM ile 1 dereceli Sağlık İşleri ve Gayri Sıhhi Müessese Şube Müdürlüğüne M. Emin BATUN’un atanmaları hakkında Meclisin bilgilendirilmesi hususunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/123 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 22. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli 1. Hukuk Müşavirliği kadrosuna H. İbrahim YILDIRIM ile 1 dereceli Sağlık İşleri ve Gayri Sıhhi Müessese Şube Müdürlüğüne M. Emin BATUN’un atamaları hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

167

Kazım YEDEKÇİOĞLU’nun isminin uygun bir cadde veya sokağa verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Şehrimize hizmeti geçmiş merhum Kazım YEDEKÇİOĞLU’nun isminin uygun bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 07.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.77.02-301.05.03-46 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri’nin eğitim, kültür ve folkloruna büyük katkıları olan edebiyatçı, araştırmacı, şair, gazeteci, yazar ve öğretmen merhum Kazım YEDEKÇİOĞLU’nun isminin uygun bir cadde veya sokağa verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

168

Yeniden hazırlanan LPG kullanımlı alanlar için plan notunun görüşülmesi talebi.

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin, 15.11.2012 tarih, 2011/420 Esas, 2012/1187 sayılı kararı ile LPG kullanımına ayrılan alanlardaki kullanımı düzenleyen plan notunun iptal edilmesi nedeniyle yeniden hazırlanan, LPG kullanımlı alanlar için plan notunun görüşülmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-252-514 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin, 15.11.2012 tarih, 2011/420 Esas, 2012/1187 sayılı kararı ile LPG kullanımına ayrılan alanlardaki kullanımı düzenleyen plan notunun iptal edilmesi nedeniyle yeniden hazırlanan, LPG kullanımlı alanlar için plan notunun görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

169

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parselin bulunduğu alan ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatına, Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Meclisi’nin 12.11.2012 tarih ve 710 sayılı kararı ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatına, askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-226-479 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Meclisi’nin 12.11.2012 tarih ve 710 sayılı kararı ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatına, askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

170

Büyükşehir Meclisi’nin 12.11.2012 tarih ve 727 sayılı kararına Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Meclisi’nin 12.11.2012 tarih ve 727 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-223-476 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Meclisi’nin 12.11.2012 tarih ve 727 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

171

Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 961 ada 1 ve 2 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 961 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-227-480 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 961 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

172

Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-224-477 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

173

Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-225-478 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

174

Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 542 ada, 69 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 542 ada, 69 parsel (yeni 10311 ada, 25 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-222-475 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 542 ada, 69 parsel (yeni 10311 ada, 25 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

175

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 31, 32, 33, 34, 36 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 31, 32, 33, 34, 36 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-221-474 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 31, 32, 33, 34, 36 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

176

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.02.2013 tarih, 47, 48 ve 49 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.02.2013 tarih, 47, 48 ve 49 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-245-507 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.02.2013 tarih, 47, 48 ve 49 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

177

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 37, 39, 41, 42, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 37, 39, 41, 42, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-228-481 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 37, 39, 41, 42, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

178

Melikgazi Belediyesi’nin, Muhtelif Mahallelerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Cumhuriyet, Mimarsinan-Demokrasi, Mimarsinan-Şirintepe, Danişmentgazi, Selçuklu, Altınoluk, Yeniköy ve Anafartalar Mahallelerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-240-502 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Cumhuriyet, Mimarsinan-Demokrasi, Mimarsinan-Şirintepe, Danişmentgazi, Selçuklu, Altınoluk, Yeniköy ve Anafartalar Mahallelerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

179

Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel ve 1253 ada, 1013 parsellerin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel ve 1253 ada, 1013 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-248-510 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel ve 1253 ada, 1013 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

180

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden, Kocasinan Belediyesi, Hacısaki Mahallesi’nde, 2 numaralı tescilli yapıların koruma alanındaki trafo binasının imar planına işlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Hacısaki Mahallesi’nde, 2 numaralı tescilli yapıların koruma alanı olarak kabul edilen alan içerisinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden bölgedeki yeni yapıların elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için trafo binasının imar planına işlenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-244-506 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Hacısaki Mahallesi’nde, 2 numaralı tescilli yapıların koruma alanı olarak kabul edilen alan içerisinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden bölgedeki yeni yapıların elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için trafo binasının imar planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

181

Kocasinan Belediyesi’nin, Muhtelif Mahallerinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi’nde, Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında, Sivas Caddesi’nin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-241-503 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi’nde, Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında, Sivas Caddesi’nin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda Meclis Üyesi Ahmet Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile talebin gündemden düşürülmesi teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

182

Melikgazi Belediyesi’nin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 1, 3, 9 parsel; 11270 ada, 3 ve 10 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 1, 3, 9 parsel; 11270 ada, 3 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-246-508 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 1, 3, 9 parsel; 11270 ada, 3 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

183

Kocasinan Belediyesi’nin, Akçetepe Yerleşimine ait mevcut 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Akçetepe Yerleşimine ait mevcut 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-243-505 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Akçetepe Yerleşimine ait mevcut 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

184

İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi, 296 ada, 148 ve 149 parsellerde 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi, 296 ada, 148 ve 149 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-249-511 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi, 296 ada, 148 ve 149 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

185

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Çömlekçi Mevkii, 1254, 1255, 1257, 1258 ve 4272 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Çömlekçi Mevkii, 1254, 1255, 1257, 1258 ve 4272 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-242-504 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Çömlekçi Mevkii, 1254, 1255, 1257, 1258 ve 4272 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

186

Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti şahıslara ait, Konaklar Mahallesi, 2407 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti şahıslara ait, Konaklar Mahallesi, 2407 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-220-473 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti şahıslara ait, Konaklar Mahallesi, 2407 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

187

Melikgazi Belediyesi’nin, Esenyurt Mahallesinde, Muhtelif parsellerin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Esenyurt Mahallesi, 8167 ada, 1 parsel, 8168 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel ve 8167 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-247-509 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Esenyurt Mahallesi, 8167 ada, 1 parsel, 8168 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel ve 8167 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

188

Kocasinan Belediyesi’nin, Barbaros Mahallesi, 1591 ada, 1981 ve 1878 parsellerde bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Barbaros Mahallesi, 1591 ada, 1981 ve 1878 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-250-512 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Barbaros Mahallesi, 1591 ada, 1981 ve 1878 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

189

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 48 pafta, 7005 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 48 pafta, 7005 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-251-513 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 48 pafta, 7005 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

190

Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi 11266 ada, 1 parsel ve 11266 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis üyesi Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın sözlü önerisi ile, Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi, 11266 ada, 1 parsel ve 11266 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 73. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, 11266 ada, 1 parsel ve 11266 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

191

Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nin kuzeyinde bulunan cadde veya sokağa isim verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nin kuzeyinde bulunan cadde veya sokağa isim verilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.77.02-301.05.03-01-50 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nin kuzeyinde bulunan cadde veya sokağa isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

192

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 11.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.77.00-010.03-51 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

1

1

 

193

İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 08.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.20.01.00-010.03/132 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.