2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 11.02.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 42

Konusu : İşyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğinde düzenleme yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 13 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğinde düzenleme yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 30.01.2008 tarih ve 46 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İmar Yönetmeliğimizin 53. maddesinde “13 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğinde yapılan değişiklik” nedeniyle değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

 

Madde 53 ? Fırınlar

A) Ekmek ve Pide Fırınları: Bu tür işyerlerinin inşaat ruhsatı alımı safhasındaki proje kontrolü 13 Nisan 2007 tarih ve 26492 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan konuyla ilgili hükümlere göre kontrol edilir. Bu esaslara uygunluğu inşaat bitimi safhasında tespit edilirse mesken ruhsatı verilir.

Yönetmelikte belirtilen alanı zeminde sağlayamayan parsellerden İmar planlarında ayrık yapı nizamında yer alan kullanımlarda fırın yapılabilir. Ancak bu yapıların kullanım alanları tamamen fırın kullanımına ayrılmak zorundadır. Bina kat sayısı yapı yüksekliğine göre belirlenir.

13 Nisan 2007 tarihinden önce ruhsat alan yapılara verilecek işletme izinlerinde belediyemiz yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 

B) Ekmek ve Pide Fırınları Dışındaki Kullanımlar:

 

a ? İmar planındaki kamu kurumu ile kentsel, sosyal ve kültürel altyapı alanları dışındaki tüm kullanım alanlarında yapılacak binaların içlerinde, yönetmelikte ki; bina yapım şartları kapsamında; simit fırınları, pastane, lokanta, kebap, pizza, pide salonları projelerinde bu fonksiyonlara göre düzenlenmiş ve isimlendirilmek şartıyla iş akımının rahatça yapılabileceği (hammadde deposu, üretim alanı, mamul satış alanı, wc, lavabo, işçi soyunma ve giyinme alanları vs.) şartları taşımak kaydıyla kendi bağımsız bölümleri içerisinde ihtiyaçlarını karşılayacak ölçülerde yapılabilir. Mevcut binalarda yapılacak tesisler için bina sahiplerinin muvaffakatı aranacaktır.

 

C) Kullanımların Yükseklikleri:

 

Çalışanların ortamdan etkilenmemesi ve üretim faaliyetlerine kolaylık ve havalandırmanın daha iyi sağlanması maksatları için bu tür yapıların taban-tavan yüksekliği en az 3.50 mt. Olmak zorundadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 43

Konusu : Binaların yangından korunması Hakkındaki Yönetmelik.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Binaların yangından korunması Hakkında yönetmelik 19 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, ilgili yönetmeliğin 169. maddesinin 2. fıkrasında bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacağı ve geçici 2. madde de bu yönetmelikten önce hazırlanan yönetmeliklerin bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 30.01.2008 tarih ve 45 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğimizde “19 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından korunması hakkında yapılan yönetmelik değişikliği” nedeniyle aşağıdaki maddelerde değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

Madde 44- Binalarda Yangın Önlemleri:

Bütün umumi ve ticari kullanımlı binalar ile kat adedi 3 ten fazla olan tüm yapılar ile akaryakıt ve LPG istasyonlarında yangın önlemleri alınması zorunludur.

Yangın önlemleri 19 Aralık 2007 tarih ve 2007/12937 karar sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ”hükümlerini kapsar. Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak yangın projeleri İtfaiye Daire Başkanlığınca incelenir uygun görülen projeler ilgili belediyesince onanarak uygulanır. Yapı Kullanma İzninden öncede Yangın önlemleri İtfaiye Daire Başkanlığınca incelenir.

Bu konuyla ilgili çıkarılacak yönetmelikler ve yönetmelik değişiklikleri yeniden düzenlemeye gerek kalmadan yürürlüğe girer.

Madde 44 yukarıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.

Madde 55-Bahçe Duvarları:

“Ada düzenine tabi olmayan yapılaşma şekillerinde bahçe duvarları, ilgili Belediyesinin izni ve Yangın yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılabilir.” Hükmü 55.maddenin giriş kısmına ilave edilmiştir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Yukarıdaki Maddelerin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 44

Konusu : Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) ve civarında 1/5000 ölçekli 30M ve 31 M nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) ve civarında 1/5000 ölçekli 30M ve 31 M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 30.01.2008 tarih ve 44 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ve civarında Kayseri İdare Mahkemesinin, 15.02.2007 tarih, 2005/866 Esas, 2007/176 sayılı kararı ile iptal edilen ve bilirkişi raporunda 1. Bölge olarak ifade edilen alanı kapsayacak şekilde Plan Müellifimiz tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, tescilli yada 18. madde uygulaması gören imar adaları sebebi ile bu alanlardaki düzenlemelerin mahkeme gerekçelerini sağlamadığı görülmüştür. Bu sebeple İdare mahkemesi iptal gerekçelerini yerine getirmek üzere alternatif alanlar bulunduktan sonra konunun yeniden görüşülmesi uygun bulunduğundan, talebin daha sonra görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 45

Konusu : Akçatepe mahallesi, Çiçekyeri Mevkii, 2 pafta, 1324 nolu taşınmazın bulunduğu alan da 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Akçatepe mahallesi, Çiçekyeri Mevkii, 2 pafta, 1324 nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar palan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 25.01.2008 tarih ve 42 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Akçatepe Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda fiilen yapılı Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu bulunduğu ve bu alana ait 1986 yılı onaylı Akaryakıt İstasyonu yapı kullanım izin belgesi bulunduğundan, bu alanın nazım imar planının yapılmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35a-17-a Nazım İmar Planı Paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 46

Konusu : Kocasinan Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 6, 7, 8, 9 ve 12 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 6, 7, 8, 9 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 23.01.2008 tarih ve 40 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.01.2008 tarihli kararlarından;

6 Sayılı kararı ile, Hacısaki Mahallesinde Ayrık Nizam E=3 Ticaret alanı olarak planlı imar adasında, inşaat alanı artışı olmadan M2 işaretli K1, K2 ve K12 yapı düzeninde yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı

7 Sayılı kararı ile, Pervane Mahallesinde Resmi Kurum Alanı (TMMOB Mimarlar Odası) olarak planlı alanın Dini Tesis Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.09.2007 tarih, 400 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

8 Sayılı kararı ile, Boğazköprü Mevkiinde, fiilen Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak kullanılan alanın planlara işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.09.2007 tarih, 398 sayılı kararına kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

9 Sayılı kararı ile, Şeker Mahallesinde Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Kentsel Servis Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.09.2007 tarih, 401 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

12 Sayılı kararı ile, Uğurevler Mahallesinde imar adalarına SD lejand işareti konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 6 ve 12 sayılı kararlarının kabulüne oyçokluğu ile, 7, 8, 9 sayılı kararlarının kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 47

Konusu : İnecik Mevkii 238 pafta, 1428 ada, 3 ve 5 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28J nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi İnecik Mevkii 238 pafta, 1428 ada, 3 ve 5 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 30.01.2008 tarih ve 48 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İnecik Mevkiinde Sanayi alanı olarak planlı yerin Akaryakıt istasyonu Alanı olarak planlanması talebine ilişkin, Belediyesi ve Söz konusu parsel maliki ile yapılan görüşmeler neticesinde bu alanın Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı ile Sanayi Alanı olarak planlanması uygun görüldüğünden, plan müellifine 2. bir öneri hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli 28J Nazım İmar Planı Paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Sanayi Alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı ve Sanayi Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Planı tadilatının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 48

Konusu : Melikgazi Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 7 ve 8 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 7 ve 8 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 17.01.2008 tarih ve 39 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye meclisinin 07.01.2008 tarihli kararlarından;

7 Sayılı karar ile, Konaklar Mevkiinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Emniyet Hizmet Alanı olarak planlı yerin Üniversite Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.09.2007 tarih, 399 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

8 Sayılı karar ile, İnecik Mevkiinde Teknik Altyapı alanı, Otopark alanı ve Sanayi Alanı olarak planlı yerlerin yeniden planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.09.2007 tarih, 392 Sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.01.2008 tarih, 7 ve 8 Sayılı Kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 49

Konusu : Konaklar Mevkii, 1 pafta 693, 694, 685, 688 parsellerin bir kısmı ile Mülkiyeti Belediyemize ait, 2815 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Konaklar Mevkii, 1 pafta 693, 694, 685, 688 parsellerin bir kısmı ile Mülkiyeti Belediyemize ait, 2815 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında plan kullanımlarının gerçekleştirilmesi amacı ile 1/5000 ölçekli 29O nazım imar palını ve 1/1000 ölçekli 29O-Ia uygulama paftalarında plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 17.01.2008 tarih ve 36 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar mevkiinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında Sosyal Tesis Alanı, Yeşil Alan ve Dini Tesis Alanı olarak planlı yerler, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla, 5216 Sayılı yasanın 7/c maddesine istinaden öneri planlar hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli 29O ve 1/1000 ölçekli 29O-Ia İmar Planı Paftalarında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin Sosyal Tesis alanı, Yeşil Alan ve Dini Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatının, Sosyal Tesis alanına M ticaret lejant işareti konulması kaydı ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 50

Konusu : Anbar Mevkii, 571 pafta, 5259 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Anbar Mevkii, 571 pafta, 5259 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 17.01.2008 tarih ve 37 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Anbar Mevkiinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanın İmar planlarında Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı bulunduğunu belirterek, bu alana LPG lejant işaretinin konulmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 30J Nazım İmar Planı Paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 51

Konusu : Demirciyazısı Mevkii, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel ile, 165 pafta, 1656 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Demirciyazısı Mevkii, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel ile, 165 pafta, 1656 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 25.01.2008 tarih ve 43 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Demirciyazısı Mevkiinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında Ticaret Alanı ve Yeşil Alan olarak planlı yerlerin LPG İkmal İstasyonu Alanı, Ticaret Alanı ve Yeşil Alan olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar Planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerinse alınan yerin, LPG İkmal İstasyonu alanı, Ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin, kabulünün olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 52

Konusu : Kızılören Belediyesinin 07.01.2008 tarih ve 4 Sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kızılören Belediyesinin 07.01.2008 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 30.01.2008 tarih ve 49 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tadilat talebi ile Kütüphane Alanı mülkiyetten kaynaklanan problemlerin giderilmesi amacıyla küçültülmek isteniyor. Yapılmak istenen plan tadilatı 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmemekle birlikte, Kütüphane Alanı “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine ait Esaslara Dair Yönetmelikte” belirtilen asgari alan büyüklüğünü sağlamadığından, Kızılören Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 4 sayılı kararının Reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 53

Konusu : İncesu Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 1 ve 2 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 1 ve 2 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 30.01.2008 tarih ve 47 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin 07.01.2008 tarihli kararlarından;

1 Sayılı kararı ile, Bahçesaray mevkiindeki Toplu konut alanı ve civarında yapılan plan tadilatı talebi, Belediyemiz Meclisinin 17.08.2007 tarih, 379 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

2 Sayılı kararı ile, Bahçelievler Mahallesinde Akaryakıt İstasyonu olarak planlı yerin Hmax değerinin Emsal değişmemek koşulu ile 9,5 ten, 15.00 a çıkartılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

İncesu Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 1 ve 2 Sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 54

Konusu : Hisarcık Belediyesinin 02.01.2008 tarih ve 6 Sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediyesinin 02.01.2008 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 17.01.2008 tarih ve 38 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hisarcık Belediyesinin, Döşeme Mevkiinde uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, İmar adası içerisindeki ada tanzim çizgilerinin kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Hisarcık Belediye Meclisinin 02.01.2008 tarih, 6 Sayılı Kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 55

Konusu : Talas Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 11, 14 ve 15 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 11, 14 ve 15 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 23.01.2008 tarih ve 41 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 07.01.2008 tarihli kararlarından,

11 Sayılı kararı ile, Kurtgözü Mevkiinde, 12 metrelik yolun mülkiyetten kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

14 Sayılı kararı ile, Kiçiköy Mahallesinde Eğitim Tesisleri Alanı ve Spor Tesisi Alanı olarak önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Belediyemiz Meclisinin, 08.10.2007 tarih, 449 Sayılı kararı ile onanan Nazım İmar planına uygun olacak şekilde Mesleki Eğitim Tesisleri Alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, 1/1000 ölçekli planda Eğitim tesisi alanı olarak planlı alanın, Mesleki Eğitim Tesisleri alanı olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

15 Sayılı kararı ile, Mülkiyeti Belediyesine ait, Ticaret Alanı olarak planlı yerin inşaat alanı artışı olmamak kaydıyla parsel derinliğinin artırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 07.01.2008 tarih, 11 ve 15 Sayılı Kararlarının kabulünün, 14 Sayılı kararının ise yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 56

Konusu : OSB alanın Güneyindeki alanın OSB genişleme alanı olarak planlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kayseri- İncesu Organize sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı, OSB alanın Güneyindeki alanın OSB genişleme alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 30.01.2008 tarih ve 50 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Organize sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı, İncesu Belediye Sınırları içerisindeki Organize Sanayi Alanının güney istikametinde büyütülmesi talebinde bulunmuştur. Talep incelenmiş ve 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılarak OSB alanının planlara işlenebileceği kanaatine varılmıştır. Ancak 4562 sayılı OSB kanunu gereği bu alanın OSB Alanı olarak Üst ölçekli planlara işlenebilmesi Ticaret ve Sanayi Bakanlığının söz konusu alanı OSB Alanı olarak ilanından sonra mümkündür.

Yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda Ticaret ve Sanayi Bakanlığının söz konusu alanı OSB Alanı olarak ilan etmesi durumunda bu alanın 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli planlara işlenmesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 57

Konusu : Erkilet Belediyesince yeni açılan Caddelere isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesince yeni açılan Caddelere Yenisu Caddesi ve Bülbül Pınarı Caddesi isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 25.01.2008 tarih ve 8 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. maddesi gereğince;

Tepe Mahallesinde yeni oluşturulan Caddeye; Yenisu Caddesi,

Yüzüncü Yıl Mahallesinde yeni oluşturulan Cadde’ye; Bülbülpınarı Caddesi, isimlerinin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 58

Konusu : Gesi Belediyesince yeni açılan Caddelere isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesince yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 25.01.2008 tarih ve 7 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. maddesi gereğince;

Fatih Mahallesinde yeni oluşturulan Caddeye, Şehit Namık DURMAZ Caddesi,

Fatih Mahallesinde yeni oluşturulan Sokaklara, Göktuğ Sokak, Özgür Sokak, Dağıstan Sokak, Mercan Sokak, Sandal Sokak, Bingazi Sokak, Sarıkamış Sokak, Bilge Sokak, Geçit Sokak, İhlas Sokak, Uygar Sokak, Hasret Sokak, Kolçak Sokak, Dinçer Sokak isimlerinin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 59

Konusu : Geçici işçilere ait yeniden tanzim edilen vize cetveli.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik ile Mevsimlik işçi çalıştırılması ile ilgili, 5620 Sayılı kanun 3’ncü maddeleri gereğince 2008 Mali yılında Belediyemizde çalıştırılacak geçici işçilere ait yeniden tanzim edilen vize cetvelinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 14.01.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.71/74 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik ile, Mevsimlik işçi çalıştırılması ile ilgili, 5620 Sayılı kanun 3’ncü maddeleri gereğince 2008 Mali yılında Belediyemizde çalıştırılacak geçici işçilere ait yeniden tanzim edilen vize cetvelinin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 60

Konusu : Yurtdışı gezisi ile ilgili bilgilendirme.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 19-21 Ocak 2008 tarihleri arasında, Almanya Düsseldorf kentinde yaşayan Kayserili hemşehrilerimizin düzenlediği "Kayserililer Gecesi"ne katılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ahmet HERDEM ve Zekeriya KARAYOL'un ayrıca; 19-23 Ocak 2008 tarihleri arasında Düsseldorf ve Bremen kentlerindeki Katı Atık Bertaraf Teknolojileri hakkında inceleme yapmak üzere, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Dr.Seyit Ahmet OKUR'un görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 30.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.19-02-179 Sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından, Encümeninin 16.01.2008 tarih ve 3-41 sayılı kararı ile, 19-21 Ocak 2008 tarihleri arasında, Almanya Düsseldorf kentinde yaşayan Kayserili hemşehrilerimizin düzenlediği "Kayserililer Gecesi"ne katılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ahmet HERDEM ve Zekeriya KARAYOL'un ayrıca; 19-23 Ocak 2008 tarihleri arasında Düsseldorf ve Bremen kentlerindeki Katı Atık Bertaraf Teknolojileri hakkında inceleme yapmak üzere, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Dr.Seyit Ahmet OKUR'un görevlendirilmelerine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 61

Konusu : Mimarsinan Belediyesince yeni açılan Caddelere isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesince, yeni açılan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 31.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/28 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesince, yeni açılan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 62

Konusu : Afganistan’ın Meydan Vardak ili ile Kayseri şehrimiz arasında kardeş şehir Olma talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin ( p) bendi gereğince, Afganistan’ın Meydan Vardak ili ile Kayseri şehrimiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin, Meydan Vardak İl Meclisi’nce alınan 03.11.1386 (22.Ocak 2008) tarih ve 78 sayılı kararın bir örneği, Türkçe çevrisiyle birlikte Dışişleri Bakanlığı (Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı) tarafından Belediyemize ulaşan talebin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 01.02.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.21/33 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin ( p) bendi gereğince, Afganistan’ın Meydan Vardak ili ile Kayseri şehrimiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin, Meydan Vardak İl Meclisi’nce alınan 03.11.1386 (22.Ocak 2008) tarih ve 78 sayılı kararın bir örneği, Türkçe çevrisiyle birlikte Dışişleri Bakanlığı (Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı) tarafından Belediyemize ulaşan talebin, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 63

Konusu : Minibüslerin Halk otobüsüne dönüştürülmesi Ne ilişkin protokol.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, UKOME Genel Kurulunun 14.11.2007 tarih ve 2007/10-18 sayılı kararı uyarınca Şehrimizde faaliyet gösteren 438 minibüsün mevcut hatlarının iptal edilerek yerine Özel Halk otobüsü tahsis edilmesi konusunda, minibüslerin Halk Otobüslerine dönüştürülmesine imkân sağlayacak nihai protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 07.02.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.31/1-189 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehrimizde faaliyet gösteren 438 minibüsün mevcut hatlarının iptal edilerek yerine Özel Halk otobüsü tahsis edilmesi konusunda, minibüslerin Halk Otobüslerine dönüştürülmesine imkân sağlayacak nihai protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye yetki verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 64

Konusu : Kontrollük Hizmetleri alım ihalesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Erciyes Dağında yapılacak olan Turizm ve Kış Sporlarının geliştirilmesi, Master Planı Merkezi Bölgesindeki Tesislere ilişkin, Birinci aşama işlerin gerçekleştirilmesi amacı ile “Kontrollük Hizmetleri Alımı” işinin yıllara sari olarak ihale yolu ile temin edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.14/89 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı kanunun 67. maddesine istinaden; Süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere, Erciyes Dağında yapılacak olan Turizm ve Kış Sporlarının geliştirilmesi, Master Planı Merkezi Bölgesindeki Tesislere ilişkin, Birinci aşama işlerin gerçekleştirilmesi amacı ile “Kontrollük Hizmetleri Alımı” işinin ihale yolu ile temin edilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 65

Konusu : Yaş Meyve ve Sebze Hal İşletmesinin, İşletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya verilmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (t) bendine istinaden; Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan Yaş Meyve ve Sebze Hal İşletmesinin, İşletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 08.02.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.28/53 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (t) bendine istinaden; Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan Yaş Meyve ve Sebze Hal İşletmesinin, İşletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili Encümene yetki verilmesi talebinin tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 66

Konusu : Adıyaman Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olma talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin ( p) bendi gereğince, Adıyaman Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olma taleplerinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığının 01.02.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.21/35 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin ( p) bendi gereğince, Adıyaman Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olma talebinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 67

Konusu : Arsa Satışı ile ilgili Protokolün B-5 maddesinin Değiştirilmesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Mülkiyetinin 278540/528543 hissesi Büyükşehir Belediyesine, 250003/528543 hissesi de Melikgazi Belediyesine ait Köşkdağı Mahallesi, 655 pafta, 6326 ada, 10 (10.570.86 m2) parselin satışının yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. ve 5393 sayılı kanunun 69 ve 75.maddeleri gereğince Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi Belediyesi arasında 13.02.2007 tarihinde protokol imzalanmıştır, Protokolün B-5 maddesinin “ Arsaların satışı ihale komisyonu ( Büyükşehir Belediye Encümeni veya Melikgazi Belediye Encümeni) marifeti ile yapılacaktır.” şeklinde değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.23.376-612 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyetinin 278540/528543 hissesi Büyükşehir Belediyesine, 250003/528543 hissesi de Melikgazi Belediyesine ait Köşkdağı Mahallesi, 655 pafta, 6326 ada, 10 (10.570.86 m2) parselin satışının yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. ve 5393 sayılı kanunun 69 ve 75.maddeleri gereğince Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi Belediyesi arasında 13.02.2007 tarihinde protokol imzalanmıştır, Protokolün B-5 maddesinin “ Arsaların satışı ihale komisyonu ( Büyükşehir Belediye Encümeni veya Melikgazi Belediye Encümeni) marifeti ile yapılacaktır.” şeklinde değiştirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 68

Konusu : Memur Kadro İhdası.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı cetvel (Memur Kadro İhdası) talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 08.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/207 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı cetvel (Memur Kadro İhdası) talebinin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 69

Konusu : Sözleşmeli Personel ataması.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Belediyemize sözleşmeli Personel olarak atanma talebinde bulunan ekli listede adı soyadı ve görev unvanları yazılı 34 personelin 5393 sayılı kanunun 49 ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek atamaları yapılacağından, hizalarında gösterilen tavan ücretleri geçmemek üzere 2008 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 08.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/208 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemize sözleşmeli Personel olarak atanma talebinde bulunan ekli listede adı soyadı ve görev unvanları yazılı 34 personelin 5393 sayılı kanunun 49 ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek atamaları yapılacağından, hizalarında gösterilen tavan ücretleri geçmemek üzere 2008 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 70

Konusu : Erkilet Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 11 Sayılı kararı.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Erkilet Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 11 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.311-533 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Erkilet Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 11 Sayılı kararının tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 71

Konusu : İncesu Belediyesinin 08.02.2008 tarih, 19 ve 20 Sayılı kararı.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesinin 08.02.2008 tarih, 19 ve 20 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.321-596 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesinin 08.02.2008 tarih, 19 ve 20 Sayılı kararlarının tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 72

Konusu : Melikgazi Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 15 Sayılı kararı.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 15 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.320-594 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 15 Sayılı kararının tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 73

Konusu : Turan Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 4 Sayılı kararı.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Turan Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 4 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.305-585 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Turan Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 4 Sayılı kararının tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 74

Konusu : Talas Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 17 ve 18 Sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 17 ve 18 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.295-523 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 17 ve 18 Sayılı kararlarının tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 75

Konusu : Kıranardı Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 3 ve 4 Sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kıranardı Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 3 ve 4 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.325-602 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kıranardı Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 3 ve 4 Sayılı kararlarının tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 76

Konusu : Anbar Mevkii, 2190 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 31 İ NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mevkii, 2190 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 31 İ Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.140-235 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Anbar Mevkii, 2190 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 31 İ Nazım İmar Plan tadilat talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 77

Konusu : Gürpınar Belediyesinin, 1/5000 ölçekli 50L Nazım İmar planı paftasında tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Gürpınar Belediyesinin, 1/5000 ölçekli 50L Nazım İmar planı paftasında tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.130-218 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gürpınar Beldesinin, 1/5000 ölçekli 50L Nazım İmar planı paftasında tadilat talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 78

Konusu : Bağpınar Mahallesi, 134 pafta, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-18-b NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 134 pafta, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-18-b Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.336-615 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Ünlüler Turizm Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı, Bağpınar Mahallesi, 134 pafta, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-18-b Nazım imar plan tadilat talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 79

Konusu : Yıldırım Beyazıt mahallesi,3286 ada, 77 ve 96 Parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarındaNİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt mahallesi, 3286 ada, 77 ve 96 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.257-477 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt mahallesi, 3286 ada, 77 ve 96 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım imar plan tadilat talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 80

Konusu : 1170 adanın bulunduğu alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Mülkiyeti hazineye ait, 1170 adanın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.335-614 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi, Mülkiyeti hazineye ait, 1170 adanın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 81

Konusu : Boğazköprü mahallesi, K34-B-21-C pafta, 144 ada, 112 parsel nolu taşınmazın bulunduğu Alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü mahallesi, K34-B-21-C pafta, 144 ada, 112 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.322-595 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Boğazköprü mahallesi, K34-B-21-C pafta, 144 ada, 112 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 82

Konusu : Örenşehir mahallesi, 124 ada, 1 parsel ve 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu Alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 124 ada, 1 parsel ve 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar planı paftasında tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.253-488 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Örenşehir mahallesi, 124 ada, 1 parsel ve 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar planı paftasında tadilat talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 83

Konusu : Örenşehir mahallesi, 6 pafta, 1607 nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 6 pafta, 1607 numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34-D-05-C ve K34-C-01-D Nazım imar plan paftasında imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.251-485 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Örenşehir mahallesi, 6 pafta, 1607 numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34-D-05-C ve K34-C-01-D Nazım imar plan paftasında imar plan tadilat talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 84

Konusu : Örenşehir mahallesi, 121 ada, 2parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.254-487 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Örenşehir mahallesi, 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 85

Konusu : Mimarsinan İlçesi 561 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait 561 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-b Nazım imar plan paftasında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.327-600 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Mimarsinan Belediyesine ait 561 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-b Nazım imar plan paftasında nazım imar plan tadilat talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.02.2008

Karar No : 86

Konusu : Mimarsinan İlçesi 948 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait 948 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.326-601 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Mimarsinan Belediyesine ait 948 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-b nazım imar plan tadilat talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.