Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

 

1

Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 1. Maddesinde bulunan, Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda, 1. Hukuk Müşavirliğinin 22.12.2015 tarih ve 2 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesinde, “İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur” denilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Meclis üyeleri Mesut MUCUK ve Cemal ACER’in yazılı önerisi ile; Denetim Komisyonunun 1 yıllığına görev yapmak üzere, 3 kişiden oluşması yönündeki tekliflerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Buna göre; 61 üyenin katılımıyla yapılan gizli oylama neticesinde, Büyükşehir Belediye Denetim Komisyonuna; Mehmet BÜYÜKBAŞ’ın 47 oy, Ayşe SEYHAN’ın 47 oy ve Ömer ÖZUZUN’un 50 oy alarak seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

2

Meclis Üyesi Mehmet KEÇİBAŞ’ın vefatından dolayı boşalan Encümen Üyeliğine seçim yapılması.

 

Meclis gündeminin 2. Maddesinde bulunan, Meclis Üyesi Mehmet KEÇİBAŞ’ın vefatından dolayı boşalan Encümen Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 16. maddesine istinaden seçim yapılması talebi hususunda, 1. Hukuk Müşavirliğinin 22.12.2015 tarih ve 3 sayılı yazıları okundu.

Buna göre; 62 üyenin katılımıyla yapılan gizli oylama neticesinde, Büyükşehir Belediye Encümenine; Merve SARIOĞLU’nun 47 oy alarak kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

3

Mülkiyeti Belediyemize ait Orduevi altgeçitte bulunan 4, 10 ve 11 nolu dükkanların ihale edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. Maddesinde bulunan, Belediyemiz meclisinin 10.08.2015 tarih ve 717 sayılı kararı ile KAY-TUR A.Ş’ye 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen Mülkiyeti Belediyemize ait Orduevi altgeçitte bulunan 4, 10 ve 11 nolu dükkanların tahsisinin iptal edilerek, 10 yıllığına ihale edilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 18.12.2015 tarih ve 2043 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin 10.08.2015 tarih ve 717 sayılı kararı ile KAY-TUR A.Ş’ye 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen Mülkiyeti Belediyemize ait Orduevi altgeçitte bulunan 4, 10 ve 11 nolu dükkanların tahsisinin iptal edilerek, 10 yıllığına ihale edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

4

Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünün Belediyemize yapacağı şartlı bağış talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. Maddesinde bulunan, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünün, İkmal İnşaatlarda harcanması şartı ile Belediyemize yapacağı 500.000,00-TL şartlı bağışının kabul edilip edilmeyeceği konusunda karar ittihazı talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 18.12.2015 tarih ve 2044 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Diyanet İşleri Başkanlığı, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünün, İkmal İnşaatlarda harcanması şartı ile Belediyemize yapacağı 500.000,00-TL şartlı bağışının kabul edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

5

Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 191 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 191 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.12.2015 tarih ve 491 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahçelievler Mahallesindeki, 22 ada, 50, 51, 52, 55, 56 ve 57 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.50, Hmax:15.50 metre yapılaşma nizamında konut alanı olarak planlı olup, konut adasının yüksekliğinin Yençok:33.50 metre olarak planlanması talep edilmiştir. Bu kapsamda Talas Belediye Meclisi söz konusu parsellerin bulunduğu 22 ada ile çevresindeki 442 ada ve 976 adanın inşaat alanlarında her hangi bir artışa gidilmeden yükseklik değerinin Yençok: 33.50 metre olarak planlanması yönünde karar almıştır. Söz konusu (UİP-1110,77 Plan İşlem Numaralı) talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucu değerlendirilmiş olup, 22 ada ile çevresindeki 442 ada ve 976 adanın inşaat alanlarında herhangi bir değişiklik olmadan yükseklik değerinin Yençok:30.50 olacak şekilde planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Talas Belediye Meclisi'nin 05.10.2015 tarih, 191 sayılı kararının yukarıda belirtildiği gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

6

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 426 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 426 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.12.2015 tarih ve 499 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Esenyurt Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu konut adası içerisinde kısmen yapılaşmalar bulunduğundan, eski imar yönetmeliğine uygun yapılaşma sağlanabilmesi için, bahsi geçen imar adasının her yönünden 5 metre çekme mesafesi konulması ve Z+9 kat olacak şekilde yapılaşması yönündeki (UİP-3034,28 plan işlem numaralı) talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2015 tarih, 426 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

7

Yeşilhisar Belediyesinin, Gülbayır Mahallesi, 2885 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Gülbayır Mahallesi, 2885 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.12.2015 tarih ve 509 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Gülbayır Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, güneş enerji santrali (GES) planlanması talebinde bulunmaktadır. İlgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda, plan onama sınırı içerisine alınan alan, enerji, üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli L34-a-03-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, enerji, üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-16413 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

8

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde, 558 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde, 558 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.12.2015 tarih ve 500 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak planlı yerin bir kısmının ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Yapılmak istenen plan değişikliğinin bu haliyle uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2761,16 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

9

Tomarza Belediyesinin, 3. Mıntıka Mahallesi 202 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, 3. Mıntıka Mahallesi 202 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.12.2015 tarih ve 510 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı bulunmaktadır. Tomarza Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın güneyinden geçen yolun kadastro sınırına uygun olarak kuzey yönünde kaydırılarak yeniden planlanmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili 7 metre genişliğindeki yolun kuzey yönünde kaydırılmasının uygun olduğu ancak yine 7 metre genişliğinde planlanması gerektiği ve taşınmazın batı cephesinde kadastro sınırına göre işlenmiş kısmın mevcut imar planında yol aksını bozucu nitelikte olduğu kanaatine varıldığından taşınmazın batı kısmının mevcut imar planındaki sınıra uygun şekilde planlanması kanaatine varıldığından (NİP-4050,7 plan işlem numaralı) talebin değiştirilerek oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

10

Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi 301 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi 301 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.12.2015 tarih ve 511 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazların bulunduğu alan mevcut nazım imar planında, konut alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlıdır. Develi Belediyesi parsel maliklerinin talebine istinaden, bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alan ve civarının düğün salonu, konferans salonu, lokanta ve eğlence merkezi yapılması amacıyla özel sosyal tesis alanı olarak planlanması talep etmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili sosyal tesis alanlarında ifraz yapılamayacağından dolayı planlanması istenen alanın talep dilekçesinde belirtilen fonksiyonların yapılması için çok büyük olduğu, ayrıca talep dilekçesinde belirtilen fonksiyonlardan bazılarının sosyal tesis alanlarında yapılamayacağı, dolayısıyla yapılmak istenen fonksiyonların net olmadığı kanaatine varıldığından (NİP-4051,12 plan işlem numaralı) talebin oybirliğiyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

11

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 496, 498, 499, 500, 503, 504 ve 505 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 496, 498, 499, 500, 503, 504 ve 505 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.12.2015 tarih ve 495 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarihli kararlarından;

496 sayılı kararı ile, Gesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, K10 yapılanma şartı bulunan imar adasında fiilen eski yönetmeliğe göre yapılan binalar bulunduğundan, bu alanda eski yönetmeliğe göre yapılaşma sağlanabilmesi için inşaat alanı artmayacak şekilde K10 yapılanma şartının kaldırılarak, Yençok=43.00 metre yapılanma şartının plana işlenmesi ve ön bahçe mesafesinin 7 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3421,29 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

498 sayılı kararı ile, Köşk Mahallesi’nde, resmi kurum alanı yaya yolu ve park alanı olarak planlı yerlerin, özel yurt alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.07.2015 tarih, 545 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak özel yurt alanı olarak planlı alanın doğusundaki 5 metre genişliğindeki çekme mesafesinin 10 metre olarak düzenlenmesi ve bu alana Taks=0.40 yapılanma şartının konulmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3364,8 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

499 sayılı kararı ile, Konaklar Mahallesi’nde, konut alanı, ilköğretim alanı, otopark alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerde, site şeklinde yapılaşmaya imkan sağlamak üzere bu alanların yeniden düzenlenerek konut alanı, ilkokul alanı, cami alanı, otopark alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.07.2015 tarih, 522 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3365,21 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

500 sayılı kararı ile, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait alanlarda park alanı olarak planlı yerin bir kısmının ticaret alanı ve yaya yolu olarak, konut alanı olarak planlı yerin bir kısmının ise park alanı ve yaya yolu olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.07.2015 tarih, 548 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3404,13 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

503 sayılı kararı ile, Şehit Nazım Bey Mahallesi’nde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereği korunması gerekli kültür varlığının koruma alan sınırının ve tescilli parselin uygulama imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3034,33 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

504 sayılı kararı ile, Büyükbürüngüz Mahallesi’nde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereği, tescil kararının ve sit etkileşim geçiş alan sınırının uygulama imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-16185,1 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

505 sayılı kararı ile, Hunat Mahallesi’nde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereği, yıkıldıktan sonra tescil edilen Mollaoğlu Konağı ve selamlık kısmının tescil fişine uygun olarak uygulama imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3034,34 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 496, 499, 500, 503, 504 ve 505 sayılı kararlarının kabulünün, 498 sayılı kararının ise değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

12

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, imar planları bulunmayan yerde, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda pazar yeri olarak planlanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, 7843 ada, 1 parselde yer alan cami alanının karşısında bulunan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan yerde, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda pazar yeri olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan 30.12.2015 tarih ve 513 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, bölge halkının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, pazar alanı planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-23-d nazım imar planı paftasında, imar planları bulunmayan alanın pazar alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2761,18 plan işlem numaralı) ilave nazım imar planı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

13

Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi’nde 5921, 5923 ve 10962 ada no’lu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi’nde 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 5923 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller ve 10962 ada,1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.12.2015 tarih ve 514 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Keykubat Mahallesi’nde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı, sosyal tesis alanı, yeşil alan ve otopark alanı olarak planlı yerlerin, yeniden düzenlenerek ticaret+konut (TİCK), sosyal tesis alanı, yeşil alan ve otopark alanı olarak planlanması için gerekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30K nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, inşaat alanı artışı olmaksızın, ticaret+konut (TİCK), yeşil alan, sosyal tesis alanı ve otopark alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,116 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

14

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi 162 ada, 1 parsel, 163 ada, 1 parsel ile Mimarsinan Mahallesi 8760 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi 162 ada, 1 parsel, 163 ada, 1 parsel ile Mimarsinan Mahallesi 8760 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.12.2015 tarih ve 503 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri’nde, söz konusu taşınmazların yer aldığı konut alanı ve park alanı olarak planlı olan yerde nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Yapılan plan değişikliği ile, Gesi Mahallesi, konut alanı olarak planlı olan 162 ada, 1 parsel ve 163 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların doğusundaki yeşil alanı da içine alacak şekilde ticaret alanı olarak planlanması, kaldırılan yeşil alanın ise Mimarsinan Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı olan 8760 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda planlanması önerilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda kaldırılan yeşil alanın yerine önerilen yeşil alanın, aynı bölge içerisinde önerilmediği ve hizmet etki alanında olmadığı tespit edildiğinden (NİP-2746,13 plan işlem numaralı) talebin, oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

15

Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5726 ada, 1 parsel ve 5725 ada, 23 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5726 ada, 1 parsel ve 5725 ada, 23 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.12.2015 tarih ve 482 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Sakarya Mahallesi’nde, okul alanı ve yeşil alan olarak planlı olan 5725 ada, 23 parsel ve resmi kurum alanı ve yol olarak planlı olan 5726 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların maliki tarafından ilkokul alanı ve resmi kurum alanından çıkarılması istenmektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, 26.maddesinde belirtildiği üzere, kaldırılması önerilen ilkokul alanının yerine, aynı bölge içerisinde hizmet edecek yeni bir okul alanı önerilmediğinden ve talebe dair ilgili kurumların görüşü alınmadığından, plan müellifinin de olumsuz görüşü dikkate alınarak, (NİP-2759,114 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

16

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde 10474 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde 10474 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.12.2015 tarih ve 484 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın yer aldığı alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Bahsi geçen alan, mevcut nazım imar planında, bağ-sayfiye konut alanı, yol ve su deposu alanı olarak planlı olup, su deposu olarak planlı olan kısmının, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü dikkate alınarak, çevresinin plan kararlarına uygun olacak şekilde bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 28N nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan su deposu alanı olarak planlı yerin, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,113 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

17

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 8 pafta, 1110 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 8 pafta, 1110 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.12.2015 tarih ve 504 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Reşadiye Mahallesi’ndeki söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, çocuk bahçesi, yol ve otopark alanı olarak planlıdır. İlgili alanda mülga Erciyes Belediyesi Meclisi'nin 06.08.2001 tarih ve 10 sayılı kararına istinaden onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre, 1/5000 ölçekli nazım imar planın yapılması talep edilmektedir.

Söz konusu alanda parsel malikinin itirazına istinaden mülga Erciyes Belediyesi Meclisi'nin 06.08.2001 tarih ve 10 sayılı kararına ile yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmış, ancak yapılan değişikliğin 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmediği tespit edilmiştir. Söz konusu planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için K35-d-07-c paftasındaki teknik gereklere göre plan müellifi tarafından hazırlanan (NİP-2819,6 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

18

Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 79-85 pafta, 1340 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 79-85 pafta, 1340 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.12.2015 tarih ve 505 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenidoğan Mahallesindeki, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan Belediyemiz Meclisi tarafından 12.05.2008 tarih ve 196 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ilköğretim tesis alanı olarak planlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim tesis alanı olarak planlı bulunan alanda mevcut okul binasına ek olarak 32 derslik ilk okul projesinin uygulanabilmesi için Emsal 0.60 değerinin E:0.90 olacak şekilde planlanmasını, ayrıca güney ve doğu cephelerine ait çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesini talep etmektedir.

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun 4. Maddesinde belirtilen '' Başkanlık, gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki planlar ile imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir. Bu planlar; büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, il ve ilçe belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, beldelerde ve diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanır. Belediyeler ve valilik tarafından üç ay içerisinde onaylanmayan planlar Başkanlık tarafından re’sen onaylanır. Belediyeler, valilik veya Başkanlık tarafından onaylanan bu planlar; askı, ilan ve itiraza dair kararlar da dahil olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre belediyeler ve ilgili kamu kurumları tarafından yapılacak tüm işlemler Başkanlık tarafından re’sen yapılmak suretiyle yürürlüğe konur.'' hükmüne istinaden söz konusu talep Belediyemiz Meclisi tarafından değerlendirilmiştir.

K35D-01C-3B, K35D-01C-3C, K35D-02D-4A, K35D-02D-4D paftalarındaki ilköğretim tesisi alanı olarak planlı yerin, E:0.90 olacak şekilde, güney ve doğu kısmındaki çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi hususunda teknik gereklere göre plan müellifi tarafından hazırlanan (NİP- 2780,50 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

19

Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle sınırları içerisinde 271 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle sınırları içerisinde 271 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.12.2015 tarih ve 506 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeni Mahalledeki, mülkiyeti şahsa ait 271 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamakta olup, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-11809,3 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

20

Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 65 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.12.2015 tarih ve 507 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerinin 8.1.2.3. maddesinde "Köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmamış köylerin sınırları, ilgili idarece kısa sürede belirlenir. Kesinleşen sınırlar plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerli kabul edilir. Bu sınırlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir." denildiğinden Köy Yerleşik Alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8-ğ maddesinde "Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen nüfusu 5000 in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerine göre yürütülür." denilmektedir. 3194 sayılı yasanın 27. maddesinde ise köy yerleşik alan sınırlarının, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi kararı ile belirleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda köy yerleşik alanı sınırlarının nasıl belirleneceği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinde açıklanmıştır. "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar.

Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir." hükmüne istinaden Bünyan İlçe Belediyesi tarafından belirlenen 26 adet yerleşim yerine ait köy yerleşik alanı ve köy yerleşik alanı civarı sınırları incelenmiştir.

26 adet kırsal yerleşim yerinden 25 adet köy mahalleye dönüşmüş, Karadayı Mahallesine bağlı olan 1 adet mezra ise küme evler şeklinde tanımlanmıştır.

Söz konusu Ağcalı, Akçatı, Asmakaya, Burhaniye, Dağardı, Ekinciler, Emirören, Girveli, Hazarşah, İğdecik, Kahveci, Karacaören, Karahıdır, Kardeşler, Köprübaşı, Kösehacılı, Musaşeyh, Samağır, Sıvgın, Sultanhanı, Topsöğüt, Yağmurbeyli, Yünören, Pirahmet, Karadayı Mahalleleri ile Göçmen (Mezra) Kümeevler şeklinde hazırlanan köy yerleşik alan haritalarının kabulünün uygun olacağı,

Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 65 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

21

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.12.2015 tarih ve 475 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bakarcak Mahallesinde mülkiyeti belediyesine ait 270 ada, 16 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Sosyal Tesis Alanı olarak planlı yerin ada bütününe uygun olacak şekilde konut alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-11811,2 Plan İşlem Numaralı) Uygulama İmar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.03.2015 tarih, 221 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır.

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 50 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

22

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.12.2015 tarih ve 476 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İstasyon Mahallesinde Kayseri ve Civarı T.A.Ş.’nin talebine istinaden yeşil alan olarak planlı yerde trafo binasının işlenmesi yönündeki (UİP-10287,1 Plan İşlem Numaralı) Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.11.2015 tarih, 1818 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 56 sayılı kararının Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

23

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 239, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 239, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.12.2015 tarih ve 477 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarihli kararlarından;

239 sayılı karar; Yıldızevler Mahallesinde K4 13*56 kütle yapı düzeninde bulunan alanda, mevcut yapılaşmış ruhsatlı binanın yüksekliğine uygun olarak 7306 ada,1 parselin bulunduğu alanın ayrılarak 13*27 kütle yapı düzeninde, Yençok=32 m olarak planlanması yönündeki (UİP- 2653,10 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

241 sayılı karar; Emmiler Çeçharman Mevkiinde 8125 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 711 no’lu parsellerin bulunduğu alanda bağ bahçe nizamında konut alanı, ticaret alanı, sosyal tesis alanı, cami alanı, yeşil alan ve yol planlanması yönündeki (UİP-15583 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.07.2015 tarih, 550 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

242 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesi 926 ada, 32 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu 10 metre genişliğindeki yolun güney yönünde kaydırılarak yine aynı parsel içinde 12 metre olarak planlanması ve konut alanlarına da Yençok=53 m ifadesinin eklenmesi yönündeki (UİP- 4219,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemekte olup, talebin Yençok= 45,5 m olacak şekilde oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

243 sayılı kararı ile; Buğdaylı Mahallesinde, 6434 ada, 1 parsel, 10 ada, 1,2,3 ve 4 prsel no’lu taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin, parseller üzerinde bulunan fiili aktivitelere uygun olarak Depolama alanı ve yol olarak planlanması yönündeki (UİP-7218,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.07.2015 tarih, 549 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 239, 241 ve 243 sayılı kararlarının kabulünün, 242 sayılı kararının ise yukarıda açıklandığı şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

24

Talas Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 217 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 217 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.12.2015 tarih ve 496 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 07.12.2015 tarihli kararlarından,

217 sayılı karar ile; Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti şahısa ait 463 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 25,5x21 metre ebatlarında K15 kütle parsel olarak planlı olup, fiilen park olarak kullanılmaktadır. Bahsi geçen taşınmaz yaklaşık 1000 metre güney doğusuna kaydırılarak, mülkiyeti Talas Belediyesinden park ve yola terkini yapılan, 1/1000 ölçekli imar planlarında yeşil alan olarak planlı yerde 22x27 metre ebatlarında K15 kütle parsel olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı Belediyemiz Meclisinin 13.07.2015 tarih ve 553 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından (UİP-1110,90 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

219 sayılı karar ile; Tablakaya Mahallesindeki, 999 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.50, Hmax: 21.50 metre yapılaşma nizamında konut alanı olarak planlı olup, konut adasının yüksekliğinin Yençok:36.50 metre olarak planlanması talep edilmiştir. Bu kapsamda Talas Belediye Meclisi söz konusu parselin bulunduğu imar adasında herhangi bir inşaat alanı artışına gidilmeden yükseklik değerinin Yençok:36.50 metre olarak planlanması yönünde karar almıştır.

Söz konusu talebin parsel bazında olması nedeniyle (UİP-1110,89 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliği ile iadesinin uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisi'nin 05.10.2015 tarih, 217 sayılı kararın kabulünün, 219 sayılı kararın ise iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

25

Develi Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 73 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Develi Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 73 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.12.2015 tarih ve 517 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih 73 sayılı kararı ile; Develi Belediyesi, Harman Mahallesi Gölemen Mevkiindeki yapılaşma şartları E:0.30 Yençok:7.00m olan muhtelif parsellerin bulunduğu alanda yapılaşma şartlarının TAKS:0.30 KAKS:0.60 olarak planlanmasını talep etmektedir. Bahsi geçen talep ile ilgili uygulamada kolaylık sağlamak ve sağlıklı bir fiziksel çevre oluşturmak amacıyla yapılaşma şartlarının TAKS:0.20 KAKS:0.40 olarak planlanması kanaatine varıldığından (UİP-4138,11 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

26

Yahyalı Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.12.2015 tarih ve 483 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih 58 sayılı kararı ile; Yahyalı ilçesi, 100. yıl Mahallesinde küçük sanayi sitesi olarak planlı yerin meskun alan içerisinde kaldığı ve kötü görüntü oluşturduğu gerekçesiyle bahsi geçen alanın TAKS:0.30 KAKS:1.20 yapılaşma şartlarında konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönünde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.12.2014 tarih ve 881 sayılı kararına uygun olarak hazırlandığından (UİP-7406,10 plan işlem numaralı) talebin oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

27

Yahyalı Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih ve 109 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih ve 109 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.12.2015 tarih ve 485 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih 109 sayılı kararı ile; Yahyalı İlçesi, Dikme ve Karaköy Mahallelerinde, İl Genel Meclis'inin 06.02.2012 tarih ve 20 sayılı kararı ile onanan, EPDK'nın 20.03.2014 tarih ve 4921-8 sayılı kurul kararı ile mevcut lisans sahası içerisinde 4 adet ilave türbin eklenmesi hususunda planlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemiz Meclis'inin 14.08.2015 tarih ve 725 sayılı kararına uygun olarak hazırlandığından (UİP-7406,9 plan işlem numaralı) talebin oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

28

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi 11076 ada, 7 ve 9 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi 11076 ada, 7 ve 9 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.12.2015 tarih ve 486 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların yer aldığı ilköğretim alanı olarak planlı olan yerde, kuran kursu yapılması amacıyla gerekli plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin görüşü dikkate alınarak, yapılmak istenen plan değişikliği ile okul alanının plan bütünlüğünün bozulacağı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesinde ifade edildiği üzere kaldırılması düşünülen okul alanının yerine yeni bir okul alanı önerilmediği ve ilgili kurum görüşü bulunmadığı tespit edildiğinden, (NİP-2759,112 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

29

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.12.2015 tarih ve 487 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesi’nde, mevcut imar planlarında konut alanı olarak planlı olan yerde, arsa sahiplerinin ihtiyacının karşılanması gerekçesiyle, söz konusu alanda, yoğunluk artışı talebinde bulunulmaktadır. Plan değişikliği talebi ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak, talebin çevresiyle birlikte bütüncül olarak değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Yapılmak istenen plan değişikliğinin, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu, üst ölçek plan kararlarıyla uyumsuz olduğu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesine istinaden artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının standartlara uygun olarak önerilmediği tespit edildiğinden, (NİP-2759,111 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

30

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 121 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 121 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.12.2015 tarih ve 488 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde, mevcut imar planlarında, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlı olan yerin, ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesi göz önünde bulundurularak, kaldırılması önerilen sosyal tesis alanın yerine, aynı bölge içerisinde hizmet edecek eş değer büyüklükte yeni bir sosyal tesis alanı önerilmediğinden, plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak (NİP-2761,17 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

31

Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm uygulamasına ihtiyaç duyulması sebebiyle nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm uygulamasına ihtiyaç duyulması sebebiyle nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.12.2015 tarih ve 497 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde, yeşil alan, konut alanı, ibadet alanı, eğitim tesis alanı, ticaret alanı ve yol olarak planlı olan yerde, uygulama sırasında sorunlarla karşılaşıldığı ve mevcut planın bu sorunların çözümünde yetersiz kaldığı gerekçesiyle, kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, alandaki mevcut ve tescilli yapılar dikkate alınarak, söz konusu alanın yeniden düzenlenmesi için gerekli imar plan değişikliğinin yapılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ticaret+konut alanı(TİCK), konut alanı, ibadet alanı, sosyal tesis alanı, sağlık tesis alanı, eğitim tesis alanı, ticaret alanı, yeşil alan, otopark alanı ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,108 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

32

Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan, Karacaoğlu Mahallesi, 3973 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan, Karacaoğlu Mahallesi, 3973 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.12.2015 tarih ve 489 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan, konut alanı olarak planlı olan yerin, bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda ticaret alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 28M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,105 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

33

Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 402 pafta, 2387 ada, 10 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 402 pafta, 2387 ada, 10 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.12.2015 tarih ve 479 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonu alanı olarak planlı iken parsel malikinin talebine istinaden fiilen kullanılan tesisten kalan kısmın ticaret alanı olarak planlanması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 12.01.2015 tarih, 15 sayılı kararı ile KDKÇA alanı olarak planlanarak değiştirilerek kabul edilmiştir. Kocasinan Belediyesi, Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı tanımında bahsedilen kullanımların ihtiyacı karşılamaması nedeni ile parsel malikinin ilk taleplerinde olduğu gibi alanın ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 32O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonu alanı olarak planlı yerin bir kısmının Ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-6611,12 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

34

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi 432 pafta, 3170 ada, 7 ve 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi 432 pafta, 3170 ada, 7 ve 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.12.2015 tarih ve 478 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alanlardan 3170 ada, 7 no’lu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Eğitim Öğretim Tesisi alanı, 3170 ada, 8 no’lu parsel ise 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum Alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise yurt alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi; Şeker Mahallesinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının mücavirinde yer alan söz konusu taşınmaz üzerinde, Eğitim ve Öğretim Tesislerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan sosyal tesislerin de yapılarak planlar ve yapılar arasında bütünlüğün sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, farklı kullanım kararlarının yer aldığı parsellerin bulunduğu alanın, özel sektörün de yatırım yapmasına imkan sağlayacak “M” lejant işaretli Eğitim ve Öğretim Tesisleri ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygun görüşü bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 31J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Eğitim Tesis Alanı olarak planlı yerin Özel Eğitim Tesisi Alanı, Resmi Kurum alanı olarak planlı yerin de Özel Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 2183,12 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

35

Kocasinan Belediyesinin, Eskiömerler Mahallesi 101 ada, 277 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Eskiömerler Mahallesi 101 ada, 277 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.12.2015 tarih ve 480 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi, söz konusu parselin ilgili kurum görüşleri doğrultusunda Eskiömerler yerleşim planlarına ilave olarak mezarlık alanı olarak planlamasını, ayrıca 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planı bulunan Eskiömerler yerleşiminin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarının yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K34-a-05c, K34-b-01d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Mezarlık Alanı, Az Yoğun Gelişme Konut Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Eğitim Tesis Alanı, İbadet Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, park alanı ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP- 16681 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

36

Develi Belediyesinin, Sindelhöyük Mahallesi, 121 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Sindelhöyük Mahallesi, 121 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.12.2015 tarih ve 490 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) olarak planlı bulunmaktadır. Develi Belediyesi parsel maliklerinin talebine istinaden bahsi geçen alanın güneş enerji santrali yapılması amacıyla enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı bulunan alanın güneş enerji santrali yapmak amacıyla enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan (NİP-4051,16 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

37

Özvatan Belediyesinin, Özvatan Felahiye İl Yolu ile Özvatan İl Yolu arasında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Özvatan Belediyesinin, Özvatan Felahiye İl Yolu Km:35+750-37-960 arası kesim ile Özvatan İl Yolu Km:34-340-35+845 arası kesimde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.12.2015 tarih ve 481 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özvatan Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden Özvatan Felahiye İl Yolu Km:35+750-37-960 arası kesim ile Özvatan İl Yolu Km:34-340-35+845 arası kesim Özvatan mevcut imar planları içerisinde kalmakta olup, kamulaştırma planı ile imar planları karşılaştırıldığında yol güzergahı ile kamulaştırma sınırı arasında farklılık olduğu tespit edildiği belirtilerek, kamulaştırma planına uygun olarak söz konusu alanda imar planı değişikliği yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli J35-d-14-c, J35-d-15-d, J35-d-19-b ve J35-d-20-a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin karayolları kamulaştırma planına uygun olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki (NİP-4014,4 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

38

Sarıoğlan Belediyesinin, Sarıoğlan İlçesi, Alamettin Mahallesi, 151 ada, 56 ve 80 parsel ile 162 ada, 108 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, Sarıoğlan İlçesi, Alamettin Mahallesi, 151 ada, 56 ve 80 parsel ile 162 ada, 108 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.12.2015 tarih ve 498 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarıoğlan Belediyesi, Proje 1, Elektrik Üretim Yatırım Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. tarafından mülkiyeti kendilerine ait 151 ada, 56 ve 80 parsel ile 162 ada, 108 parseller üzerine enerji üretim alanı (güneş enerji santrali) kurulması için bu alanların Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu talebe ilişkin ilgili kurum görüşleri ve imar planına esas jeolojik etüt raporu bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli J35-b-22-b, J35-b-23-a ve J35-b-23-c nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-16731 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

39

Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi, 171 ada, 33 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi, 171 ada, 33 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.12.2015 tarih ve 529 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, güneş enerji santrali kurulabilmesi (GES) için gerekli ilave nazım imar planının yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-07-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, enerji, üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak ilave nazım imar planının yapılması yönündeki (NİP-16781,5 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

40

Kocasinan İlçesinde muhtelif sokaklara isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Saraybosna Mahallesi, Bahadır Sokak isminin "UZKÜLEKCİ" Sokak olarak değiştirilmesi ve Harman Mahallesi, Komando Caddesine Kumluk Sokak tarafından giren bağlantı yoluna "DAİMOĞLU ÇIKMAZI" Sokak olarak isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan 23.12.2015 tarih ve 31 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Saraybosna Mahallesi, Bahadır Sokak isminin "UZKÜLEKCİ" Sokak olarak değiştirilmesi ve Harman Mahallesi, Komando Caddesine Kumluk Sokak tarafından giren bağlantı yoluna "DAİMOĞLU ÇIKMAZI" Sokak olarak isim verilmesi taleplerinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

41

Melikgazi ve Talas İlçelerinde muhtelif sokaklara isim verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Erciyes Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde yer alan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binasının arkasında bulunan sokağa "PROF.DR. AZİZ SANCAR" ın adının verilmesi, Melikgazi İlçesi, Kıranardı Fatih Mahallesinde isimsiz yola "ALMAZ" Sokak isminin verilmesi ve Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 2755. Sokak isminin "NİYAZİ ALTIN" olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 23.12.2015 tarih ve 32 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde yer alan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binasının arkasında bulunan sokağa "PROF.DR. AZİZ SANCAR" ın adının verilmesinin kabulünün ve ilerleyen zamanlarda şehrimizin merkezi bir yerinde yeni açılacak yollardan birinde tekrar değerlendirilmesinin uygun olacağı,

Melikgazi İlçesi, Kıranardı Fatih Mahallesinde isimsiz yola "ALMAZ" Sokak isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 2755. Sokak isminin "NİYAZİ ALTIN" olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

42

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında gerçekleştirilecek protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Bilim Merkezinde sergilenmek üzere 1 adet tarihi lokomotif ve 1 adet tenderin kiralanması işi ile ilgili TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında gerçekleştirilecek protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 30.12.2015 tarih ve 677 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bilim Merkezinde sergilenmek üzere 1 adet tarihi lokomotif ve 1 adet tenderin kiralanması işi ile ilgili TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında gerçekleştirilecek protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

43

Kocasinan Belediyesi ile Belediyemiz arasında gerçekleştirilecek protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, 2016 yılında asfalt şantiyesinde kullanılmak üzere Belediyemizden toplam 350.000 ton asfalt agregası alıp; karşılığında ise asfalt bitümü verme talebinin uygun bulunması halinde protokolü imzalamaya; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa ÇELİK ya da görevlendirdiği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 31.12.2015 tarih ve 12 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, 2016 yılında asfalt şantiyesinde kullanılmak üzere Belediyemizden toplam 350.000 ton asfalt agregası alıp; karşılığında ise asfalt bitümü verme talebinin uygun bulunması halinde protokolü imzalamaya; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa ÇELİK ya da görevlendirdiği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

44

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünün ödüllendirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Liginde ve Eurolig’de ilimizi başarı ile temsil eden Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübüne başarılarından dolayı bütçe imkanları dahilinde 2.000.000,00TL nakdi yardım yapılması talebinin görüşülmesi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 06.01.2016 tarih ve 3 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Liginde ve Eurolig’de ilimizi başarı ile temsil eden Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübüne başarılarından dolayı bütçe imkanları dahilinde 2.000.000,00TL nakdi yardım yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

45

Zabıta Personeline 2016 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Zabıta Personeline 2016 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi hususunda Zabıta Daire Başkanlığının 04.01.2016 tarih ve 21 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 23.12.2015 gün ve 29571 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde, “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele, belediye meclisi kararıyla tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktu tutar ödenir.” denilmektedir.

Zabıta Personeli için; nüfusa göre her ay için üst sınır olan 428,00TL fazla çalışma ücretinin 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, fazla mesai olarak 2016 yılı içerisinde ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

46

İtfaiye Personeline 2016 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, İtfaiye Personeline 2016 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi hususunda İtfaiye Dairesi Başkanlığının 05.01.2016 tarih ve 33 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 23.12.2015 gün ve 29571 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde, “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele, belediye meclisi kararıyla tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktu tutar ödenir.” denilmektedir.

İtfaiye Personeli için; nüfusa göre her ay için üst sınır olan 428,00TL fazla çalışma ücretinin 2016 yılı içerisinde ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

47

Talas Amerikan Koleji arsası içerisinde yer alan 60 m2 alana sahip kafe ve önünde yer alan bahçenin KAY-TUR A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, intifa hakkı Belediyemize ait, Talas İlçesi, Yukarı Mahalle, 38 ada, 11 parselde bulunan, Talas Amerikan Koleji arsası içerisinde yer alan 60 m2 alana sahip kafe ve önünde yer alan bahçenin, hissesinin %88,26’sı Belediyemize ait Kay-Tur Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. adına tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 07.01.2016 tarih ve 50 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; intifa hakkı Belediyemize ait, Talas İlçesi, Yukarı Mahalle, 38 ada, 11 parselde bulunan, Talas Amerikan Koleji arsası içerisinde yer alan 60 m2 alana sahip kafe ve önünde yer alan bahçenin, 10 yıllığına, yıllık 1.000,00TL bedelle hissesinin %88,26’sı Belediyemize ait Kay-Tur Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. adına tahsis edilmesi yönünde Meclis Üyeleri Metin MERMERKAYA ve Zekeriye ERGÜNEŞ’in verdiği yazılı önerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

48

Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan otoparkların Kayseri İmar ve İnş.Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Şehrimizin muhtelif yerlerinde, Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokağında 80 araçlık ücretli otopark ve Hisarcık Erciyes Mahallesi Tekir Kardan Adam tesisleri önünde 300 araçlık ücretli otoparkların, % 99,72 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri İmar ve İnş.Tic. A.Ş.’ye tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 07.01.2016 tarih ve 52 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehrimizin muhtelif yerlerinde, Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokağında 80 araçlık ücretli otopark ve Hisarcık Erciyes Mahallesi Tekir Kardan Adam tesisleri önünde 300 araçlık ücretli otoparkların, çalıştırıldığı sürece aylık 3.000,00TL bedelle % 99,72 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri İmar ve İnş.Tic. A.Ş. adına tahsis edilmesi yönünde Meclis Üyeleri H.Ahmet DOĞAN ve Mustafa AKBULUT’un verdiği yazılı önerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

49

İlimizde bulunan camilerin bakım ve onarımı için genel nitelikli karar verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, İlimizde bulunan camilerin bakım-onarım, restorasyonu, çevre ve peyzaj, düzenlemeleri ile gerektiğinde malzeme yardımının Belediyemizce yapılmasına dair genel nitelikli karar verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 08.01.2016 tarih ve 9 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimizde bulunan camilerin bakım-onarım, restorasyonu, çevre ve peyzaj, düzenlemeleri ile gerektiğinde malzeme yardımının Belediyemizce yapılmasına dair genel nitelikli karar verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

50

Yeni kurulan Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bütçesinin oluşabilmesi için ödenek aktarımı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Yeni kurulan Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bütçesinin oluşabilmesi için ödenek aktarımı yapılması talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 07.01.2016 tarih ve 48 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.12.2015 tarih ve 1101 sayılı kararları gereğince kadrosu ihdas edilerek kurulan Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bütçesinin oluşabilmesi için 46.38.01.44 kurumsal kodunun açılmasına bu daire başkanlığının altında 4.7.4 Çok amaçlı geliştirme projeleri işleri ve hizmetleri fonksiyonel kodunun ve ekli listedeki harcama kalemlerinin açılarak toplam 1.703.919 TL ekleme ve aktarma yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

51

Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 7469 ada, 1 parsel numaralı, 1.521,51m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak belirlenmiş, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 7469 ada, 1 parsel numaralı, 1.521,51m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 11.01.2016 tarih ve 68 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak belirlenmiş, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 7469 ada, 1 parsel numaralı, 1.521,51m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

52

Belediyemiz Meclisinin 12.10.2015 tarih, 867 sayılı kararı ile onanan Melikgazi Belediye meclisinin 375 sayılı kararının düzeltilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 12.10.2015 tarih, 867 sayılı kararı ile onanan Melikgazi Belediye Meclisinin 375 sayılı kararında, E=2,21 olması gereken yapılanma şartının sehven E=2,31 olarak yazıldığı anlaşıldığından, yapılanma şartının E=2,21 olarak düzenlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 11.01.2016 tarih ve 71 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 12.10.2015 tarih, 867 sayılı kararı ile onanan Melikgazi Belediye meclisinin 375 sayılı kararında, E=2,21 olması gereken yapılanma şartının sehven E=2,31 olarak yazıldığı anlaşıldığından, yapılanma şartının E=2,21 olarak düzenlenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

53

Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapacak 5 adet personelin 2016 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 113. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapacak 5 kadro ünvanına sahip personel 2016 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 11.01.2016 tarih ve 19 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Kadro Ünvanı

Ücret

2016 Net Tavan Ücret

2016 Öd. Net Ücret

1

Mühendis

3.199,00

1.800,00

2

Mimar

3.199,00

1.800,00

3

Şehir Plancısı

3.199,00

1.800,00

4

Tekniker

2.543,00

1.500,00

5

Teknisyen

2.052,00

1.350,00

 

Yukarıda belirtilen ünvanlarda çalıştırılacak kişilere, tabloda belirtilen net ücretlerinin 2016 mali yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

54

Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan 14 adet personelin 2016 mali yılında çalışmalarına devam etmeleri ve maaşlarına yapılacak zam talebi.

 

Meclis gündeminin 114. maddesinde bulunan, Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan 14 adet personelin 2016 mali yılında çalışmalarına devam etmeleri ve maaşlarına yapılacak zam talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 11.01.2016 tarih ve 20 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşmeleri 31.12.2015 tarihinde sona eren 14 adet personelin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3. Fıkrası ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.01.2016 tarih ve 82 sayılı genelgesi uyarınca almakta oldukları net ücretlerinin %6,9 artırılarak 2016 mali yılında çalışmalarına devam etmeleri talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.01.2016

55

Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri.

 

Meclis gündeminin 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 32, 39, 40, 42, 43, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ve 112. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile,

Meclis gündeminin 62, 63 ve 78. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile,

Meclis gündeminin 72. maddesinin ise tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.