2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 11.01.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 01

Konusu : Denetim Komisyonuna Üye Seçiminin Yapılması.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde; Denetim Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 24.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/494 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesinde, “İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 28 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Denetim Komisyonuna; Venhar PAKIRDAŞI 24 oy, Mustafa AKTAŞ 24 oy ve Mustafa ÇELİK 23 oy alarak seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 2

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait, 1001 ada, 2 parsel, mülkiyeti Belediyesine ait, 6413 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahıslara ait, 1001 ada, 8, 13 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.12.2009 tarih ve 167 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda spor alanı ve çocuk oyun alanı olarak planlı yerin yeniden düzenlenmesi talep etmektedir. Konuya ilişkin çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 3

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Nuri Has Mahallesinde, 315 pafta, 7190 ada, 1 parsel de NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Nuri Has Mahallesinde, 315 pafta, 7190 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.12.2009 tarih ve 173 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında konut alanı ve eğitim tesisleri alanı olarak planlı yerin yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 4

Konusu : Erciyes Dağı Master Planı kapsamında, Çevre Düzeni planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Master Planı kapsamında, 1/25.000 ölçekli ilave + revizyon Çevre Düzeni planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.12.2009 tarih ve 165 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Turizm Planları hakkındaki çalışmalar devam ettiğinden konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 5

Konusu : Uğurevler-Yıldızevler mahallelerinde 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar plan değişikliği.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler-Yıldızevler mahallelerinin içinde bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.12.2009 tarih ve 172 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Uğurevler-Yıldızevler mahallelerinin içinde bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 09.04.2007 tarih 156 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2007/512 esas, 2009/627 sayılı karar ile iptal edilmiş, mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda bu alanın yeniden planlanması talep edilmiş, ancak Kocasinan Belediyesinin 21.12.2009 tarih 3707 sayılı yazısı ile Uğurevler ile Yıldızevler mahallelerini kapsayan söz konusu planın mahalleler bazında iki parçaya ayrılarak değerlendirilmesini istemiştir. Söz konusu talep komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Yıldızevler Mahallesinin bulunduğu alandaki revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı, Uğurevler mahallesinin bulunduğu alandaki planlarla ilgili çalışmalar devam ettiğinden, bu alandaki revizyon nazım imar planının yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 6

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Becen mahallesi, 542 ada, 50, 51, 52, 53 ve 69 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen mahallesi, 542 ada, 50, 51, 52, 53 ve 69 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.12.2009 tarih ve 174 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında, bağ ve sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin, ilköğretim alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Plan müellifi görüşünde de belirtildiği üzere, okul alanı olarak ayrılması istenen yerin alan büyüklüğü asgari standartlara uymadığı ve ilgili parsel maliklerinin muvaffakatları eksik olduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar Bayındırlık Komisyona havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 7

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu mahallesi, 3790 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu mahallesi, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.12.2009 tarih ve 168 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Plan müellifi görüşünde de belirtildiği üzere, ticaret alanının parsel bazında değil de ada bazında değerlendirilmesi gerektiği ve söz konusu imar adasındaki diğer parsel maliklerinin muvaffakatları bulunmadığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 8

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Köşk mahallesi, 2783 ada, 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk mahallesi, 2783 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.12.2009 tarih ve 175 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 9

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi mahallesi, 6 pafta, 1142 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi mahallesi, 6 pafta, 1142 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.12.2009 tarih ve 169 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı olan alanın üst ölçekli planlara uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, parsel ve civarını içine alacak şekilde yapılacak olan İlave nazım imar planı çalışmaları dahilinde değerlendirilmesinin daha uygun olduğu kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 10

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde Revizyon nazım imar planının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde Revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.12.2009 tarih ve 179 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Çaybağları mevkiinde, Kayseri I.İdare Mahkemesi kararları sonucu, Belediyemiz meclisinin 10.09.2007 tarih, 386 sayılı kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı iptal edilmiş olduğundan, bahsi geçen alanın yeniden planlanmasını istemektedir.

Konuya ilişkin çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 11

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mah. Sınırları içerisinde nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan mahallesi sınırları içerisinde yer alan uygun olmayan ve önlemli alanların bulunduğu bölgede nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.12.2009 tarih ve 170 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan önlemli alan (ÖA) ve uygun olmayan alan (UOA) olarak planlı yerlerde arazi kullanım kararları belirtilmemiş olan alanların planlara işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-b, K35-d-02-c, K35-d-03-a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, yeşil alan ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 12

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık, Erciyes Mah. 51 pafta, 5580, 5067, 5057 ve 5582 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık, Erciyes mahallesi, 51 pafta, 5580, 5067, 5057 ve 5582 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli K35-d-11-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.12.2009 tarih ve 176 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait, mevcut imar planında belediye otobüs garajı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d–11-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyona havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 13

Konusu : Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.10.2009 tarih ve 393 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.10.2009 tarih ve 393 sayılı kararına istinaden yapılan plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.12.2009 tarih ve 177 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin, 12.10.2009 tarih, 393 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen nazım imar plan değişikliği talebine askı ilan süresi içerisinde S.S Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi itiraz etmiştir. Söz konusu plan tadilatı, bölgede doğan ticaret ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığından, Cengiz AKPARLAR’ın kabul oyuna karşın yapılan itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 14

Konusu : Kocasinan İlçesi, Pervane mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait,

285 pafta, 4181 ada, 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Pervane mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, 285 pafta, 4181 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.12.2009 tarih ve 178 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pervane Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu kültürel ve sosyal tesis alanı olarak planlı yere M ticaret lejant işaretinin konulması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan kültürel ve sosyal tesis alanı olarak planlı yere M ticaret lejant işaretinin konulması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 15

Konusu : Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, Kocasinan İlçesinde NİP talebi.

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 18 Meslek gurubuna yönelik olarak kurulan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, Kocasinan İlçesi, Erkilet, Oymaağaç, Anbar mevkiinde 1.000.000M2’nin üzerinde bir alanda, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.12.2009 tarih ve 164 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin talebi üzerine, Kocasinan İlçesi, Erkilet, Oymaağaç, Anbar mevkiinde 1.000.000M2’nin üzerinde bir alanda üretim ve satış mağazalarının yapılacağı bir alan oluşturulması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. ve 73. maddelerine istinaden 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 16

Konusu : Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde TOKİ’ye ait muhtelif parsellerde uygulama

İmar plan değişikliği, NİP ve İlave Uygulama İmar plan değişikliği talebi

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde mülkiyeti (TOKİ) adına kayıtlı 1505, 1531, 1552, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.12.2009 tarih ve 181 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında çok düşük yoğunluklu yerleşim alanı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğun gelişme konut alanı ve kentsel yeşil alan olarak planlı olup, bölgeye yönelik yoğun konut talebinin karşılanması amacıyla plan değişikliği talebinde bulunulmaktadır.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 17

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mevkii ve Kavakyazısı mevkiinde muhtelif parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin. 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii, 853 ada, 3799 nolu parsel ve Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 250 ve 251 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.12.2009 tarih ve 180 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan imar planında M ticaret lejant işaretli Konut alanı, yol, otopark alanı ve park alanı olarak planlı olup, bahsi geçen parsellerin bulunduğu alanın akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 18

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Anbar mahallesi, 912 parselin bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar mahallesi, 912 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.12.2009 tarih ve 166 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise yeşil alan olarak planlı söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanın üst ölçekli plana uygun olarak plan değişikliğinin yapılmasını istemektedir. Bahsi geçen kadastro parselinin bulunduğu alanda lokal olarak yapılacak değişikliğin şahsa yönelik olacağı ve plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin, bahsi geçen alan ve civarının yeniden ele alınarak üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanacak revizyon nazım imar planının meclisimize sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 19

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.12.2009 tarih, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.12.2009 tarih, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.12.2009 tarih ve 171 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.12.2009 tarihli kararlarından,

252 sayılı kararı ile, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygunluğu yönüyle incelenecek herhangi bir plan değişikliği yapılmadığından, konuya ilişkin herhangi bir karar almaya gerek bulunmadığı,

253 sayılı kararı ile, Mimarsinan Dere Mahallesinde, M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı (zihinsel özürlüler tesis alanı) olarak planlı yerdeki 0.20 emsal değerinin, 0.60 olarak değiştirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

254 sayılı kararı ile, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, ilkokul alanı ve konut alanı arasındaki ada ayırma çizgisinin, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden mülkiyet durumuna uygun olarak doğu istikametinde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.12.2009 tarih, 252 sayılı kararına ilişkin herhangi bir karar almaya gerek olmadığı, 253 ve 254 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 20

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.12.2009 tarih, 186, 187 ve 188 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.12.2009 tarih, 186, 187 ve 188 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.12.2009 tarih ve 163 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.12.2009 tarihli meclis kararlarından,

186 sayılı kararı ile, Şeker mevkiinde, S.S Sinan Dökümcüler Temin Tevzii Kooperatifi ile S.S. Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin talebi üzerine, söz konusu parsellerin bulunduğu alanın küçük sanayi sitesi alanı, park alanı, ticaret alanı ve yol olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.09.2008 tarih 389 sayılı ve 14.11.2008 tarih 520 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

187 sayılı kararı ile, Cırgalan mahallesinde, temel eğitim alanı olarak planlı alandaki yapı yaklaşma sınırının ada bazında her yönden 15 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

188 sayılı kararı ile, Erkilet mahallesinde, ticaret alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2009 tarih 342 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.12.2009 tarih, 186, 187 ve 188 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 21

Konusu : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Görev Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.12.2009 tarih ve 17 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 9 sayfa ve 12 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 22

Konusu : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.12.2009 tarih ve 18 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanan 3 sayfa ve 13 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 23

Konusu : Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığınca hazırlanan, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.12.2009 tarih ve 19 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 9 sayfa ve 9 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 24

Konusu : Kayseri İmar İnşaat Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin artırılması talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Ortağı bulunduğumuz Kayseri İmar İnşaat Ticaret A.Ş’nin sermayesini 3.000.000TL’den 4.500.000.TL’ye çıkarılması talebinin görüşülmesine dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 07.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.28/21 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ortağı bulunduğumuz Kayseri İmar İnşaat Ticaret A.Ş’nin sermaye yapısını günün koşullarına göre güçlendirmek yeni yatırımlara girişebilmek için şirketin faaliyetlerinin reel büyümesi sonucu gereken fon ihtiyacının karşılanması ve bu faaliyetlerle ilgili banka ve diğer resmi kurumların istediği sermaye yeterliliği şartını yerine getirebilmek amacıyla sermayesinin 3.000.000TL’den 4.500.000.TL’ ye çıkarılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 25

Konusu : İtfaiye Personeline 2010 yılında her ay ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, İtfaiye Personeline 2010 yılında her ay ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 06.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.17/45 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.12.2009 gün ve 27449 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) yayınlanarak yürürlüğe giren 2010 yılı Mali Bütçe Kanunu’nun (K) Cetvelinde; “ Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren itfaiye hizmetlerinde çalışan personel ile kadrolu koruma ve güvenlik personeline Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın, belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti maktuen ödenir denilmektedir.

Bu nedenle İtfaiye personelinin her ay için fazla çalışma ücretinin Maliye Bakanlığı 2010 Mali Yılı bütçe kanununda nüfus artışına paralel olarak belirlenen tavan ücreti olan brüt 298.TL’nin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline ödenmesine; ayrıca l yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izini, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresincede fazla mesai ücretinin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 26

Konusu : Zabıta Personeline 2010 yılında her ay ödenecek Olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Zabıta Personeline 2010 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Zabıta Daire Başkanlığı’nın 04.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.16/8–23 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” denilmektedir.

31.12.2009 gün ve 27449 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 2010 Yılı Mali Bütçe Kanunun (K) cetvelinde belirtildiği üzere brüt 257.TL’nin Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeline ödenmesine; ayrıca l yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izini, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresincede fazla mesai ücretinin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 27

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi,

Ramazan deresi mevkii, 4 pafta, 1116 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Ramazan deresi mevkii, 4 pafta, 1116 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–48–89 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Ramazan deresi mevkii, 4 pafta, 1116 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 28

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller mevkii, 207 pafta, 1167 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller mevkii, 207 pafta, 1167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–50–91 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller mevkii, 207 pafta, 1167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 29

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mah. 6087 ve 6088 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–49–88 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 30

Konusu : Erciyes Üniversitesinin 1/5000 ölçekli 28N nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Belediyemiz, Kayseri İmam Hatip ve İlahiyat Yardım Derneği ile Erciyes Üniversitesi arasında yapılan protokol çerçevesinde 1/5000 ölçekli 28N nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–47–90 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz, Kayseri İmam Hatip ve İlahiyat Yardım Derneği ile Erciyes Üniversitesi arasında yapılan protokol çerçevesinde 1/5000 ölçekli 28N nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 31

Konusu : Talas İlçesi, Harman Mahallesinde, 353 ada, 1 parselde imar plan değişikliği Yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Talas İlçesi, Harman Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 353 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli K35-d-07a-4a imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–56–92 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Talas İlçesi, Harman Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 353 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli K35-d-07a-4a imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 32

Konusu : İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi ve civarında 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon NİP.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi ve civarında 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–57–93 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi ve civarında 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 33

Konusu : Hacılar Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 32 nolu Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye

ve Mahalle sınırlarının görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 32 nolu Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye ve Mahalle sınırlarının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–24–11–41 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 32 nolu Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye ve Mahalle sınırlarının görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 34

Konusu : Talas Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 214 nolu Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye

ve Mahalle sınırlarının görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 214 nolu Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye ve Mahalle sınırlarının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–24–17–56 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 214 nolu Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye ve Mahalle sınırlarının görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 35

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–42-66 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 36

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-29-55 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 37

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih, 1, 2 ve 5 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih, 1, 2 ve 5 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-31-59 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih, 1, 2 ve 5 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.01.2010

Karar No : 38

Konusu : Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev

yapan 66 Personele 2010 yılında ödenecek olan ücretin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Belediyemizin çeşitli birimlerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan 66 personel 2010 Mali yılında alacakları net aylık ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/29 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin çeşitli birimlerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşme süreleri 31.12.2009 tarihinde sona eren 66 personel 2010 Mali yılında çalışmalarına devam edeceğinden, net aylık ücretlerinin belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.