Top. Tarihi : 11.05.2015

Karar No : 390

Konusu : Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2014 mali yılına ait kesin hesabının tasdik edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. 41. maddelerine istinaden Belediyemizin 2014 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının tasdik edilmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.04.2015 tarih ve 783 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. 41. maddelerine istinaden Belediyemizin 2014 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabı tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

391

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 302 pafta, 3077 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 302 pafta, 3077 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.04.2015 tarih ve 148 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesi, 302 pafta, 3077 ada, 12 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak planlıdır. Parsel maliki Kocasinan Belediyesine başvurarak, söz konusu parsel mücavirinde Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 97 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih, 690 sayılı kararlarına istinaden planlanan ticaret alanının kaldırılarak eski plandaki yeşil alanın korunması talebinde bulunmuştur. Kocasinan Belediyesi talebe ilişkin plan müellifine yeni öneri plan hazırlatmıştır.

Öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planında 3077 ada, 12 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan ticaret alanı batı yönünde kaydırılarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan ticaret alanı olarak planlı yerin park alanı, park alanı olarak planlı yerin ise ticaret alanı olarak planlanması yönündeki ( NİP-3311,11 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

392

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 53 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 53 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 05.05.2015 tarih ve 183 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt ve Çorakçılar Mahallelerinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde ki 01.06.2013 tarihli değişikliğinden önce yürürlükteki mevzuata göre, 2981 sayılı İmar Affı Yasası kapsamındaki alanlarda, serbest çalışma maddesinden yararlanarak yapılaşmaların başladığı imar adalarında oluşan uygulama problemlerinin giderilmesi için mevcut yapılar göz önünde bulundurularak alfabetik yapılaşma nizamlı (ayrık, blok, bitişik) konut adalarında emsal ve Yençok değerlerinin verilerek planlara işlenmesi talep edilmektedir.

İmar plan müellifince plan açıklama raporunda yapılaşmaya ilişkin kriterler oluşturulmuştur.

Plan onama sınırı içerisine alınan 5902, 5903, 7728, 7207, 3481, 7244 ve 8008 nolu imar adalarındaki çekme mesafeleri, Yençok ve Emsal değerleri belirlenerek gerekli düzenlemeler yapılmış, 4761 ve 1262 nolu kadastro adalarında ise belirlenen kriterlere göre yapılaşma veya yapı ruhsatı alınmış yapı olmadığından, bu alandaki talepler plan onama sınırı dışında bırakılmıştır.

Plan müellifizce hazırlanan 1/1000 ölçekli 29L-Ia, 29L-IIc, 29L-IIIb, 29N-IIa, 29N-IIb, 30N-IIIc ve 30N-IIId uygulama imar planı paftalarında yapılan plan değişikliği ve eki plan açıklama raporu, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.02.2015 tarih, 53 sayılı kararının, oybirliği ile yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün ve uygulama imar planı ile plan açıklama raporunda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

393

Talas Belediyesinin, Erciyes -Reşadiye Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Erciyes -Reşadiye Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.04.2015 tarih ve 177 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes-Reşadiye Mahallesinde, Talas Belediye Meclisi'nin 04.08.2014 tarih, 143 sayılı kararına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.09.2014 tarih, 628 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin mevcut durumla uyumsuzluklar oluşturduğu belirtilerek uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talep edilmiştir. Erciyes Mahallesi ile Mimarsinan organize sanayi kavşağı bağlantısını sağlayan 26 metrelik yolun kuzeyindeki kamulaştırma sınırı içerisinde yeşil alan olarak planlı yerin fiili duruma göre konut alanı olarak planlanması, ayrıca söz konusu yolun güneyinde fiili duruma göre yol ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenerek yol, yeşil alan ve konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2819,2 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

394

Bünyan Belediyesinin, Bayramlı Mahallesinde 142 ada, 17, 18, 19, 20 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Bayramlı Mahallesinde 142 ada, 17, 18, 19, 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Kadın ve Gençlik Merkezi yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi talebi hususunda hazırlanan 24.04.2015 tarih ve 158 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesi, Bayramlı Mahallesi'nde, Kadın ve Gençlik Merkezi yapılmak üzere, 1/5000 ölçekli nazım imar planında resmi kurum alanı olarak planlı yerin bir kısmının ticaret alanına dâhil edilmesini istemektedir. Söz konusu alanda bulunan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 142 ada, 20 parsel numaralı resmi kurum alanı olarak planlı taşınmazın, ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-b-18-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-11809,1 plan işlem numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

395

Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait 7634 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait 7634 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.04.2015 tarih ve 149 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Sakarya Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait park alanı olarak planlı yerin bu alan ve civarındaki cami alanı ihtiyacına istinaden ibadet alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 30K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin, ibadet alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 2759,55 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

396

Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazımbey Mahallesi, 329 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazımbey Mahallesi, 329 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2015 tarih ve 171 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit Nazımbey Mahallesinde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında park alanı olarak planlı taşınmazın bulunduğu alanın ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazın üzerinde bulunan yapı için 1963 yılında alınmış ruhsatname olduğu belirtilerek park alanı plan kararının kaldırılıp ticaret alanı olarak planlanması istenmiştir.

1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında park alanı olarak planlı yerdeki plan kararının değiştirilerek ticaret alanı olarak planlanması üst ölçekli plan kararlarına aykırı ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle, ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. bölümünün 26.maddesinde kaldırılan teknik altyapı alanlarının yerine aynı bölgede eşdeğer alanlar ayrılması gerektiği belirtildiğinden (NİP- 11806,1 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

397

Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 1099 ada, 6, 70, 71 ve 94 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 1099 ada, 6, 70, 71 ve 94 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2015 tarih ve 165 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, TEİAŞ’ın talebine istinaden, mevcut tesislerin yenilenmesi ve trafo merkezi kurulması amacıyla, resmi kurum alanı (T.E.K.) olarak planlı alan ve civarının yeniden planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı (TEK) ve yeşil alan olarak planlı yerin enerji depolama alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP- 2759,56 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

398

Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi’nde, 10845 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi’nde, 10845 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.04.2015 tarih ve 150 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, İnecik Mahallesinde parsel malikinin talebine istinaden ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin sanayi alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de belirtildiği üzere talebin parsel bazında olması ve kaldırılmak istenen ağaçlandırılacak alanın sanayi alanına tampon bölge oluşturduğu kanaatine varıldığından, (NİP- 2759,57 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

399

Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi 10001 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi 10001 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2015 tarih ve 166 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Selimiye Mahallesinde mülkiyeti Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne ait alanda ilgili kurumca kullanılmak üzere hizmet binası yapılabilmesi için, M ticaret lejant işaretli ilköğretim alanı olarak planlı alanın, Resmi Kurum alanı olarak planlaması talebinde bulunmaktadır. Plan değişikliği talebine ilişkin plan müellifimizin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, kaldırılmak istenen okul alanına eşdeğer yeni bir okul alanı ayrılması gerektiğine dair yazısına istinaden olumsuz görüşü bulunduğundan, konuya ilişkin öneri nazım imar planı hazırlanmamıştır.

Söz konusu alanda kaldırılmak istenen okul alanı, özel okul alanlarından olup, bu okul alanının kaldırılması veya özel okul alanı olarak hizmet vermesi, söz konusu mahalle veya bölgedeki devlet okulları derslik sayılarını herhangi bir şekilde etkilemeyeceği kanaatine varıldığından, tadilat talebi uygun bulunmuştur.

1/5000 ölçekli 30J nazım imar planı paftasında M ticaret lejant işaretli ilköğretim alanı olarak planlı yerin, kamu hizmet alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 2759,58 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

400

Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.04.2015 tarih ve 151 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesinde parsel hissedarının talebine istinaden spor tesisi alanı olarak planlı yerde, özel halı saha vb. yatırımlara imkan sağlamak üzere gerekli plan değişikliğinin yapılması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de belirtildiği üzere, talebin parsel bazında olması ve plan değişikliği istenen alandaki parsel maliklerinin muvafakatları bulunmadığından, (NİP- 2759,59 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

401

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 478 ada, 1 parsel ile 380 ada, 14 parsel numaralı taşınmazların arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 478 ada, 1 parsel ile 380 ada, 14 parsel numaralı taşınmazların arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.04.2015 tarih ve 152 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 478 ada, 1 parsel ile 380 ada, 14 parsel no’lu taşınmazların arasında kalan kadastral boşluk 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi Erkilet Dere Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine, park alanı olarak planlı yerin cami alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 32L Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde park alanı olarak planlı yerin ibadet alanı olarak planlanması yönündeki ( NİP-2710,6 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

402

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 440 ada, 1 ve 3 parsel, 316 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 440 ada, 1 ve 3 parsel, 316 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2015 tarih ve 167 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsellerden 440 ada, 3 parsel, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanı, 440 ada, 1 parsel, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan ve otopark alanı, 316 parsel ise 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan, yol ve ticaret alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise resmi kurum alanı, yeşil alan, yol ve ticaret alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi 440 ada, 1 parselde bulunan otopark alanının ticaret alanına dahil edilerek; bu alandan kaldırılan otopark alanının 316 parselde planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden ( NİP-2710,5 İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

403

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.04.2015 tarih ve 153 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pervane Mahallesi 102 pafta, 2974 ada, 3 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı) olarak planlı alanda E=0.60 yapılaşma koşulunun E=1.00 olacak şekilde planlanması yönündeki (UİP-2653,5 Plan İşlem Numaralı) Uygulama imar planı değişikliği talebi, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.03.2015 tarih, 1440 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih ve 41 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

404

Hacılar Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.04.2015 tarih ve 178 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Eşmecik Mahallesinde yapılan sosyal donatı alanları ile birlikte seyrek yoğunluklu gelişme konut alanı (Bağ-Sayfiye evi alanı) planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 11.08.2014 tarih, 545 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, plan onama sınırı içerisindeki ticaret alanlarındaki belirlenen Yençok=7 metre değerinin, 4 metre olarak düzenlenmesi ve cami alanı olarak planlı yerlerdeki belirlenmiş E=0.60 değerinin, Belediyemiz sınırları içerisindeki alanlarda plan bütünlüğünü sağlamak amacıyla planlardan kaldırılmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, Hacılar Belediye Meclisinin, 02.02.2015 tarih, 17 sayılı kararının, yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

405

Yahyalı Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.04.2015 tarih ve 159 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihli kararlarından;

30 sayılı kararı ile; Çiğili Mahallesi'nde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı bulunan 518 ada, 106 parsel numaralı taşınmazın maliki, 1982 yılında yahyalı belediyesinden inşaat ruhsatı aldığını beyan ederek Kayseri 1. idare Mahkemesine açtığı davada 2013/899 esas numaralı kararı davacı lehine sonuçlandığından, park alanı olarak planlı bulunan taşınmazın Mahkeme kararına istinaden ve çevrenin karakterine uygun yoğunlukta konut alanı olarak planlanması talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

31 sayılı kararı ile; Çamlıca Mahallesi'nde İl Genel Meclis'inin 03.09.2008 tarih ve 78 sayılı kararı ile onanan Çamlıca hidroelektrik santrali için şalt sahası oluşturmak amacıyla yapılan ilave revizyon uygulama imar planı talebi Belediyemiz Meclisinin 10.11.2014 tarih ve 774 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, tadilat talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Yahyalı Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 30 ve 31 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

406

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.04.2015 tarih ve 154 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediye Meclisi'nin 03.02.2015 tarih, 17 sayılı kararı ile; Beyleryukarı, İdris ve Mahmudiye Mahallelerinde L34-a-12-c-3-d ve L34-a-17-b-2-a paftalarında yer alan 282 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 parsel, 283 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 parsel, 284 ada, 1, 2, 3 parsel, 286 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parsel, 293 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel, 294 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel, 295 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 parsel, 296 ada, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 parsel, 297 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 parsel, 298 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 parsel, 299 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsel, 306 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel, 307 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel, 308 ada, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsel, 312 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel, 313 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsel, 314 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parsel, 315 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel, 319 ada, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsel, 340 ada, 1, 2 parsel, 395 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel, 396 ada, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsel, 397 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel ve 399 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu yaklaşık 130.000 m2’lik alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi ve ilan edilen alanda uygulamaların belediyesince yapılabilmesi için yetki devrinin verilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

407

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih, 66 ve 67 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih, 66 ve 67 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.04.2015 tarih ve 160 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarihli kararlarından;

66 sayılı kararı ile; Kötügöller Mahallesinde havaalanı çevresinde bulunan“Askeri Alan Koruma Kuşağı” olarak planlı yerlerin; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın talebi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi” olarak planlanarak plan notu eklenmesi yönündeki ( UİP-8730,1 Plan İşlem Numaralı ) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

67 sayılı kararı ile; Güneşli Gömeç mahallesi 2843,2852 ve 2853 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanın E=0.10 yapılaşma koşullu Beton Santrali ve yol olarak planlanması yönündeki ( UİP-10319 Plan İşlem Numaralı ) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.10.2014 tarih, 702 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih, 66 ve 67 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

408

Talas Belediye Meclisi'nin, 06.04.2015 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisi'nin, 06.04.2015 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.04.2015 tarih ve 172 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 06.04.2015 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarından,

74 sayılı kararı ile; Kuruköprü Mahallesindeki, mülkiyeti maliye hazinesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ortaöğretim tesisi alanı olarak planlı alanın uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla tescilli parsel sınırına uygun olarak planlanması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,54 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

75 sayılı kararı ile; Kiçiköy Mahallesindeki, mülkiyeti şahısa ait 1102 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu parselde ifraz işlemi yapılmış ve taşınmaz eksik parsel olarak tescil edilmiştir. Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla ada kenar çizgisinin tescilli parsele uygun olacak şekilde düzenlenmesi istenmektedir. Bahsi geçen plan değişikliğinde ada kenar çizgisinin tescile uygun olarak değiştirilmesinde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında göre imar adasına basan 74 ada, 2 parselin hak kaybının oluşmaması için konut ve yeşil alan dengelemesi yapılmıştır. Söz konusu plan değişikliği 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,53 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 06.04.2015 tarih, 74 ve 75 sayılık kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

409

Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.04.2015 tarih, 126 ve 132 sayılı, 09.04.2015 tarih, 173, 174, 175, 176 ve 177 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.04.2015 tarih, 126 ve 132 sayılı, 09.04.2015 tarih, 173, 174, 175, 176 ve 177 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.04.2015 tarih 155 ve 05.05.2015 tarih 182 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.04.2015 tarihli kararlarından;

126 sayılı kararı ile, İnecik Mahallesinde sanayi alanı olarak planlı yerdeki imar adası içerisine, fiili durum da dikkate alınarak 12 metre genişliğinde yol planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

132 sayılı kararı ile, Erenköy Mahallesinde bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı imar adasındaki ön, arka ve yan bahçe mesafelerinin 5 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak Meclis kararındaki imar adasındaki ön, arka ve yan bahçe mesafelerinin 5 metre olarak planlanması talebinin, sadece ön bahçe mesafelerinin 5 metre olarak planlanması şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin bu şekliyle değiştirilerek oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.04.2015 tarihli kararlarından;

173 sayılı kararı ile, Yeşilyurt Mahallesinde Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlı alanın eğitim tesisi alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 20.11.2014 tarih, 871 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, tadilat talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

174 sayılı kararı ile, Konaklar Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, yeşil alan olarak planlı yerin, daha önceki uygulama imar planına uygun olarak yeniden konut alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 16.01.2015 tarih, 115 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, tadilat talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

175 sayılı kararı ile, Hunat Mahallesinde plan onama sınırı içerisine alınan Sivas Caddesine cephesi bulunan parselin doğusundaki imar adaları ile aynı hizaya çekilmesi için gerekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.04.2015 tarih, 175 sayılı Kararının oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

176 sayılı kararı ile, Kaski'nin talebine istinaden daha önce nazım imar planı yapılan 7 ayrı su deposu alanı ile 4 adet nazım imar plan değişikliği gerektirmeyen toplamda 11 adet su deposu alanının (Erenköy, Esentepe, Mimarsinan Şirintepe, Mimarsinan Fatih, Gesi Güney, Gesi Bahçelievler, Gesi Bağpınar, Kıranardı Fatih, Kıranardı Cumhuriyet mahallelerinde) 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2014 tarih, 419 ve 10.11.2014 tarih, 787 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, tadilat talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

 

 

177 sayılı kararı ile, Melikgazi İlçesi Karacaoğlu mahallesinde Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden tescilli Dört Ayak Kümbeti'nin koruma etki alanı içerisinde bulunan 8 katlı 14x60 ölçülerindeki kütle parselin, koruma alanı dışında kalacak şekilde, 21x32 ölçülerinde Yençok=46.50 (13 kat) olarak planlanarak, bu alanın konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.04.2015 tarih 126, 232 ve 09.04.2015 tarih, 173, 174, 175 176 ve 177 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

410

Bünyan Belediyesinin, TOKİ'nin talebine istinaden Büyüktuzhisar Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, TOKİ'nin talebine istinaden Büyüktuzhisar Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.04.2015 tarih ve 161 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesi, Büyüktuzhisar Mahallesi'nde konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik, Mülga Büyüktuzhisar Belediye Başkanlığı'nın başvurusu sonucu TOKİ' tarafından Tarım-Köy projesi yapıldığını belirtmiş ve Tarım-Köy projesi kapsamında hazırlanan imar planları ile Büyüktuzhisar imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilerek planların yeniden düzenlenmesini talep etmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda, Büyüktuzhisar Mahallesi'nin teknik gereklere uygun 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmadığı tespit edilmiştir. Büyüktuzhisar 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile TOKİ imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilebilmesi için ilk etapta, Tarım-Köy projesinin bulunduğu alanda1/5000 ölçekli nazım planı yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-b-07-b, K35-b-07-a nazım imar planı paftalarında TOKİ'nin Tarım-Köy projesine istinaden plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki (NİP- 11799 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

411

Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesinde, L34A17B nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesinde, L34A17B nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.04.2015 tarih ve 179 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Kılcan Mahallesinde, 18. Madde uygulaması sonucu oluşan parsellerin bulunduğu alan üzerinde, imar plan değişiklikleri yapıldığı ve tescilli parsellerin imar planları ile uyumsuz hale geldiğinden bu alanlarda nazım imar plan tadilatı yapılması istenmektedir. (NİP- 2772,3 Plan İşlem Numaralı) Tadilat talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

412

Melikgazi Belediyesinin, Kayseri 1. İdare Mahkemesi kararlarına istinaden, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 232 parsel ile Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parselde 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kayseri 1. İdare Mahkemesi kararlarına istinaden, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 232 parsel ile Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.04.2015 tarih ve 180 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi ve Konaklar Mahallelerinde, Belediyemiz Meclisinin 08.07.2013 tarih, 545 sayılı kararına istinaden yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları Kayseri 1. İdare Mahkemesinin, 2013/881 esas, 2015/40 sayılı ve 2013/857 esas, 2015/38 sayılı karalarına istinaden iptal edildiğinden, söz konusu alanların yeniden nazım imar planları hazırlanmıştır.

1/25.000 ölçekli K35-D1 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, konut dışı kentsel çalışma alanı ve kentsel yeşil alan olarak; 1/5000 ölçekli 29N ve 29O nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin ise konut dışı kentsel çalışma alanı, yeşil alan, ibadet alanı ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP- 2759,60 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

413

Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesinde 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesinde 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.04.2015 tarih ve 156 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesinde parsel malikinin talebine istinaden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlı yerinin tamamının TİCK (ticaret+konut alanı) olarak planlanması için gerekli nazım plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Plan müellifi görüşünde de belirtildiği üzere Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereği plan değişikliği yapılmak istenen alandaki parsel maliklerinin muvafakatlarının alınmadığı kanaatine varıldığından (NİP- 2759,61 Plan İşlem Numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

414

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 34, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 34, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.04.2015 tarih ve 181 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu konut alanı, ilköğretim alanı, yeşil alan, yol ve otopark alanı olarak planlı yerlerin site şeklinde yapılanmaya imkan sağlamak üzere yeniden planlanması istenmektedir. (NİP- 2759,62 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

415

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Uzunkaş Deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Uzunkaş Deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2015 tarih ve 168 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan Kuzey Çevre Yolunun kuzeyinde kalan imar planlarında Konut Alanı, Ticaret Alanı, Resmi Kurum Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Cami Alanı, İlköğretim Tesis Alanı, Spor Tesisi Alanı, Yeşil Alan ve yol olarak planlı olup; bölgede konut alanlarının site düzeninde yapılaşmasına imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve bölgedeki donatı alanlarının erişilebilirliğinin dikkate alınarak yeniden planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden ( NİP-2710,4 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

416

Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesinde, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:31+700-36+200 arası kesim yolun nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesinde, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:31+700-36+200 arası kesim yolun nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2015 tarih ve 173 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesi, Büyüktuzhisar Mahallesinde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 40 metre olarak planlı yolun Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü'nün talebine istinaden ve Müdürlüğün projesine göre 70 metre olarak planlanmasını talep etmektedir. Bahsi geçen plan değişikliğinin öncelikli olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak Büyüktuzhisar Mahallesine ait onaylanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. Bahsi geçen Kayseri-Sivas devlet yolu Km:31+700-36+200 arası kesim yolun Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü'nün projesine göre 70 metre olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 29-J, 29-K, 30-K, 31-K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 70 metre genişliğinde yol planlanması yönündeki (NİP-11798 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

417

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 19 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 19 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2015 tarih ve 174 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan ve yol olarak planlı alanın taşınmaz malikinin talebine istinaden konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 7.bölümünün 26.maddesinde kaldırılan teknik altyapı alanlarının yerine aynı bölgede eşdeğer alanlar ayrılması gerektiği belirtildiğinden uygun olmayacağı kanaatine varılmış olup, plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP- 2780,32 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

418

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 205 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın doğu kısmında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 205 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın doğu kısmında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2015 tarih ve 175 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında, akaryakıt ve LPG istasyonu ve kısmen yol olarak planlı alanın doğusundaki 15 metrelik yolun 10 metreye düşürülmesi talep edilmektedir. Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait taşınmazın doğu kısmındaki 15 metre genişliğindeki yolun parsel sınırına göre düzenlenmesi istenmektedir. Bahsi geçen alanda 50 metre ana arter niteliğindeki yola bağlantıyı sağlayan 15 metre genişliğindeki yolun 10 metreye düşürülmesinin, yol kademelenmesini olumsuz etkileyeceği ve bölgenin ihtiyacını karşılayamayacağı kanaatine varıldığından (NİP- 2780,31 Plan İşlem Numaralı) talebin plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

419

Hacılar Belediyesinin, Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.04.2015 tarih ve 157 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin talebine istinaden doğalgaz hatları ve yerüstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesini istemektedir. Söz konusu verilerin planlama çalışmalarında altlık olarak kullanılmasının oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

420

Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, Zincirli Mevkii, 559 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, Zincirli Mevkii, 559 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2015 tarih ve 169 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Erciyes Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, nazım imar planında konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenerek, bu alanların konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanmasını istemektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereği plan değişikliği yapılmak istenen alandaki parsel maliklerinin muvafakatları tamamlanmadığından, (NİP- 4032,4 Plan İşlem Numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

421

Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, 103 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, 103 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.04.2015 tarih ve 162 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, yaya yolu olarak planlıdır. Sarıoğlan Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden, söz konusu parsele basan konut alanı ve yaya yolu olarak planlı yerde imar adalarının birleştirilerek yolun kaldırılması ve konut alanının yurt alanı olarak planlanması yönünde plan değişikliği talep etmektedir.

Söz konusu talebin diğer parsel maliklerini etkileyeceği ve muvafakatları bulunmadığından; (NİP-4871,4 Plan İşlem Numaralı ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

422

Akkışla Belediyesinin, Şen Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 156 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Akkışla Belediyesinin, Şen Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 156 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2015 tarih ve 176 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akkışla İlçesi, Şen Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin emniyet hizmet alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Mülkiyeti Maliye hazinesine ait Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsisli taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında şehitlik ve belediye hizmet alanı olarak planlıdır. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.04.2015 tarih, 2015/7 sayılı kararında söz konusu şehitlik alanında her hangi bir defin işleminin yapılmadığı ve defin işleminin sakıncalı olduğu belirtildiğinden ilgili taşınmazın talep doğrultusunda Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli J36-d-24-d nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan belediye hizmet alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin kamu hizmet alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-3853,2 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

423

Develi Belediyesinin, 183 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, 183 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.04.2015 tarih ve 163 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu 183 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı plansız alanda kalmakta olup, bir kısmı 1/5000 ölçekli uygulama imar planında yol olarak planlıdır. Develi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden söz konusu alanın batısında bulunan depolama alanına dahil edilerek yeniden planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin "talebin parsel bazında olması sebebiyle kapsamlı bir planlama çalışmasıyla değerlendirilmesi gerektiği ve şehircilik ilkeleri planlama esaslarıyla örtüşmemesi" gerekçesiyle olumsuz görüşü bulunduğundan ve birleştirilmek istenen adada imar uygulaması yapıldığından (NİP-4051,7 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

424

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.04.2015 tarih ve 164 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerinin 8.1.2.3. maddesinde "Köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmamış köylerin sınırları, ilgili idarece kısa sürede belirlenir. Kesinleşen sınırlar plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerli kabul edilir. Bu sınırlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir." denildiğinden Köy Yerleşik Alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8-ğ maddesinde "Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen nüfusu 5000 in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerine göre yürütülür." denilmektedir. 3194 sayılı yasanın 27. maddesinde ise köy yerleşik alan sınırlarının, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi kararı ile belirleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda köy yerleşik alanı sınırlarının nasıl belirleneceği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinde açıklanmıştır. "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar. Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir." hükmüne istinaden Sarıoğlan İlçe Belediyesi tarafından belirlenen 18 yerleşim yerine ait köy yerleşik alanı ve köy yerleşik alanı civarı sınırları incelenmiştir.

Bahsi geçen yerleşim yerlerinden Üzerlik Mahallesine yönelik daha önceden köy yerleşim planı yapıldığı belirlendiğinden yeni köy yerleşik alanı sınırı çalışması uygun bulunmamaktadır. Köy statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine ait köy yerleşim planı veya uygulama imar planı varsa, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine tabi olmadığından, mevcut plana göre uygulamaların yürütülmesi gerektiğinden, Üzerlik Mahallesine yönelik hazırlanan köy yerleşik alan haritasının iade edilmesinin uygun olacağı;

Burunören, Düzencik, Ebulhayır, İğdeli, Kadılı, Kaleköy, Karpınar, Keklikoğlu, Kızılpınar, Muratbeyli, Ömürlü, Ömerhacılı, Sofumahmut, Tatılı, Yahyalı, Yıldırım, Yerlikuyu Mahallelerine yönelik hazırlanan köy yerleşik alan haritalarının kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

 

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 27 sayılı kararının yukarıda açıklandığı şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

425

Kocasinan Belediyesinin, Alsancak Mahallesinin Kuzeyinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Alsancak Mahallesinin Kuzeyinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda Nazım İman plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2015 tarih ve 170 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25000 Nazım İmar planında Yerleşik alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, yeşil alan ve otopark alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi yerinde yapılan incelemeler neticesinde, bölgede sosyal ve teknik altyapının yetersiz olduğunu, mevcut imar planları ile herhangi bir iyileştirmenin yapılamayacağını belirterek, alanda düzenli konut alanları oluşturulması, bölgenin canlandırılması ve yaşam kalitesinin artırılması adına, yüksek nitelikli konut alanları planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 31N Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdin ticaret alanı+konut alanı (TİCK) ve yüksek yoğunluklu konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 6611,5 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

426

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Hobi Bahçeleri Yönetmeliği” nin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Hobi Bahçeleri Yönetmeliği” nin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.04.2015 tarih ve 8 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Hobi Bahçeleri Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun, Meclis üyesi Mustafa AKPINAR’ın sözlü önerisi ile, Hobi Bahçeleri Yönetmeliğinin 8. Maddesinde “Şehit Yakınlarına ve Gazilere öncelik tanınabilinir.” ibaresinin “Şehit Yakınlarına ve Gazilere öncelik tanınır.” şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

427

Raylı Sistem Şube Müdürü Mehmet DUMAN’ın görevlendirilmesi hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 08.04.2015 tarih ve 2015/643 sayılı kararı ile, 8-10 Nisan 2015 tarihleri arasında, Raylı taşıma sistemi araçlarının fren sisteminin imal edildiği Almanya’nın Oerlingen kentinde yapılan fabrika kabul testi için Raylı Sistem Şube Müdürü Mehmet DUMAN’ın görevlendirilmesine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi hakkında Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığının 30.04.2015 tarih ve 595 sayılı yazıları okundu.

Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 08.04.2015 tarih ve 2015/643 sayılı kararı ile, 8-10 Nisan 2015 tarihleri arasında, Raylı taşıma sistemi araçlarının fren sisteminin imal edildiği Almanya’nın Oerlingen kentinde yapılan fabrika kabul testi için Raylı Sistem Şube Müdürü Mehmet DUMAN’ın görevlendirilmesine ilişkin Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

 

 

 

 

428

Arapça yarışması Türkiye finalleri kapsamında Belediyemiz ile Kayseri İmam hatip Mezunları derneği arasında yapılan işbirliği protokolünün onaylanması.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kayseri İmam Hatip Mezunları derneğinin, Arapça yarışması Türkiye finalleri kapsamında Belediyemiz ile Kayseri İmam hatip Mezunları derneği arasında yapılan işbirliği protokolünün onaylanması talebi hususunda, Genel Sekreterlik Makamının 11.05.2015 tarih ve 42-2015 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Eğitim Bakanlığı, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve ilimizde Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneğinin ev sahipliğini üstlendiği 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde 10 bölgeden 320 öğrenci ve 200 öğretmenin katılacağı Arapça yarışması Türkiye finalleri kapsamında bu yarışmanın kayseri’nin Kültür, Trurizm ve Sanayisine olumlu etkileri nedeniyle, Kayseri İmam Hatip Mezunları derneği Belediyemizle işbirliği yapmak istemektedir.

Bu iş birliği teklifi kapsamında Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince Ekte sunulan işbirliği ön protokolünün onaylanması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

429

İlçe Belediyelerinden ve diğer kurumlardan gelen Asfalt taleplerinin bedelleri karşılığında yapılabilmesi için hazırlanacak protokolleri imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Belediyemiz dahilindeki, İlçe Belediyelerinden ve diğer kurumlardan gelen asfalt taleplerinin bedelleri karşılığında yapılabilmesi için hazırlanacak protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK yada görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 28.04.2015 tarih ve 676 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz dahilindeki, İlçe Belediyelerinden ve diğer kurumlardan gelen asfalt taleplerinin bedelleri karşılığında yapılabilmesi için hazırlanacak protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK yada görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

430

Hırvatistan'a düzenlenecek olan çalışma ziyaretine Sosyolog Tuğba EVLİ ve Yusuf KOÇAK'ın görevlendirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 24-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında "İnsan Kaynakları'nın Geliştirilmesi ve Operasyonel Programı, Sosyal İçerme Önceliği" kapsamında "İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim (İSKEP)" başlıklı proje kapsamında, dezavantajlı kişilerin sosyal hayata entegrasyonuna yönelik olarak Hırvatistan'a düzenlenecek olan çalışma ziyaretine, Belediyemizi temsilen proje koordinatörleri Sosyolog Tuğba EVLİ ve Yusuf KOÇAK'ın görevlendirilmesi talebi hususunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.05.2015 tarih ve 245 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 24-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında "İnsan Kaynakları'nın Geliştirilmesi ve Operasyonel Programı, Sosyal İçerme Önceliği" kapsamında "İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim (İSKEP)" başlıklı proje kapsamında, dezavantajlı kişilerin sosyal hayata entegrasyonuna yönelik olarak Hırvatistan'a düzenlenecek olan çalışma ziyaretine, Belediyemizi temsilen proje koordinatörleri Sosyolog Tuğba EVLİ ve Yusuf KOÇAK'ın görevlendirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

431

Zabıta Memur Kadro Kütüğünde Zabıta Memur kadro üst sınırı 5 iken 3 olarak yeniden düzenlen III Sayılı cetvelin onaylanması.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Zabıta Memur Kadro Kütüğünde Zabıta Memur kadro üst sınırı 5 iken 3 olarak yeniden düzenlenerek ekte sunulan şekli ile III Sayılı cetvelin onaylanması talebi hususunda İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.05.2015 tarih ve 700 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede (Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik) yayınlanmış ve yayınlanan Yönetmeliğin 20. Maddesi (Memur kadro Kütüğünde) Zabıta Memur kadro üst sınırı 5 iken 3 olarak yeniden düzenlenmiştir. Anılan değişiklik nedeniyle müktesepleri uygun olan 24 personelin kadro derecelerinin 3 olarak belirlenmesi için tanzim edilen III Sayılı cetvelin (Memur Dolu Kadro değişikliği) ekte sunulan şekli ile onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

432

I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin onaylanması.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin onaylanması hususunda İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.05.2015 tarih ve 699 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede (Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikliri Norm İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik) yayınlanmış ve yayınlanan Yönetmeliğin 10. Maddesi ile belediyemizin dahil olduğu “A2 Gurubu Kadro Cetvelinde” Genel Sekreter Yardımcısı kadro adedi 3 iken 4 olarak yeniden belirlenmiştir.

Anılan değişiklik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin ekte sunulduğu şekli ile onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

433

Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mahallesinde İsimsiz sokağa "Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU" Sokak isminin verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Ş.M.Fatih Bedir Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa "FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU" Sokak isminin verilmesi talebi hususunda Bilgi işlem Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 154 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Ş.M.Fatih Bedir Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa "FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU" Sokak isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

434

Melikgazi Belediyesinin,Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 750 ada, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 750 ada, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1439 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 750 ada, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı, yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

435

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesinde, koordinatları belirlenen alanlarda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesinde, koordinatları belirlenen alanlarda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1446 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesinde, koordinatları belirlenen alanlarda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

436

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 308 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 308 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1437 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 308 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

437

Esentepe ve Osman Kavuncu Mahallesi, Girne Şehitleri Caddesi-Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı kesişiminde yapılan yol ve kavşak çalışması kapsamında, imar planlarında gerekli değişikliklerin yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Ulaşım ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Esentepe ve Osman Kavuncu Mahallesi, Girne Şehitleri Caddesi-Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı kesişiminde yapılan yol ve kavşak çalışması kapsamında, imar planlarında gerekli değişikliklerin yapılması talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1441 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının talebine istinaden, Esentepe ve Osman Kavuncu Mahallesi, Girne Şehitleri Caddesi-Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı kesişiminde yapılan yol ve kavşak çalışması kapsamında, imar planlarında gerekli değişikliklerin yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

438

Mimarsinan Kavşağından Kuzey Çevre Yoluna bağlantı yolu üzerinde TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen hemzemin geçidinin üst geçit projesine uygun olarak imar planı değişikliği yapılması talebi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebine istinaden, Mimarsinan Kavşağından Kuzey Çevre Yoluna bağlantı yolu üzerinde TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen hemzemin geçidinin üst geçit projesine uygun olarak imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1448 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebine istinaden, Mimarsinan Kavşağından Kuzey Çevre Yoluna bağlantı yolu üzerinde TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen hemzemin geçidinin üst geçit projesine uygun olarak imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

439

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Talas Tablakaya Cami Vakfı'na ait 528, 543 ve 545 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Talas Tablakaya Cami Vakfı'na ait 528, 543 ve 545 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1438 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Talas Tablakaya Cami Vakfı'na ait 528, 543 ve 545 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

440

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1445 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

441

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 96, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 96, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1443 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 96, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

442

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 180, 181, 183, 187, 189, 191, 192, 195, 200, 201 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 180, 181, 183, 187, 189, 191, 192, 195, 200, 201 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1444 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 180, 181, 183, 187, 189, 191, 192, 195, 200, 201 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

443

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 222, 223, 224, 225 ve 226 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 222, 223, 224, 225 ve 226 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1440 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 222, 223, 224, 225 ve 226 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

444

Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 110, 111, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 110, 111, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1442 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 110, 111, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

445

Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1447 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

446

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 264 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

447

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 417 ada, 261 parsel, Talas 30 pafta, 12, 16, 17 ve 23 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 417 ada, 261 parsel, Talas 30 pafta, 12, 16, 17 ve 23 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1452 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin Köşk Mahallesi, 417 ada, 261 parsel, Talas 30 pafta, 12, 16, 17 ve 23 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

448

Kocasinan Belediyesinin, Talatpaşa mahallesi, K35-A21- C3-C pafta 4450 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Talatpaşa mahallesi, K35-A21- C3-C pafta 4450 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1453 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Talatpaşa mahallesi, K35-A21- C3-C pafta 4450 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

449

Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesi, 4544 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesi, 4544 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1454 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesi, 4544 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

450

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 4766 ada numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 4766 ada numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1455 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 4766 ada numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

451

Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 34 sayılı, 07.05.2015 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 34 sayılı, 07.05.2015 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1451 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 34 sayılı 07.05.2015 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.05.2015

452

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediyemiz arasında yapılan protokolün imzalanması için yetki verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi Safa Eğitim okulunun ( Eski Milli Eğitim binasının) zihinsel ve Bedensel Engelli (Spastik Engelli) Eğitim Okulunun dönüştürülmesi için binanın tadilatının yapılması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişiye yetki verilmesi talebi hususunda Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 481 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi Safa Eğitim okulunun ( Eski Milli Eğitim binasının) zihinsel ve Bedensel Engelli (Spastik Engelli) Eğitim Okulunun dönüştürülmesi için binanın tadilatının Belediyemizce yapılmasına; Bu hususta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya yetkilendireceği kişiye yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.