2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 11.05.2009 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 125

Konusu : Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 514 pafta, 3286 ada, 71 parselde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 514 pafta, 3286 ada, 71 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.04.2009 tarih ve 13 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda resmi kurum alanının, konut alanı olarak planlanması talebi, plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” in 3. bölümünün 27. maddesine istinaden kaldırılması talep edilen Resmi Kurum Alanına eşdeğer yeni bir alan önerilmediğinden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 126

Konusu : Köşkdağı Mahallesi, 492 pafta 6333, 1 parselde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşkdağı Mahallesi, 492 pafta 6333 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.04.2009 tarih ve 14 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu Ticaret Alanı olarak planlı yerin M ticaret lejant işaretli Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 28 N Nazım İmar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, Ticaret alanı olarak planlı yerin M Ticaret lejant işaretli Sağlık Tesisi alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar plan tadilatının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 127

Konusu : Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 112 ve 116 nolu parseller ve 50 pafta, 97, 99, 100,

107 ve 111 nolu NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 112 ve 116 nolu parseller ve 50 pafta, 97, 99, 100, 107 ve 111 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K ve 31K Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.04.2009 tarih ve 2 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenidoğan Mahallesinde, mülkiyeti Kocasinan belediyesine ait ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin, bölgedeki acil okul ve cami alanı ihtiyacının karşılanması ve mülkiyetten kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla dini tesis alanı, ilköğretim alanı ve yol olarak planlanması, bu alanın güneyindeki ilköğretim alanının ise ağaçlandırılacak alan olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30K ve 31K Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin ağaçlandırılacak alan, dini tesis alanı, konut alanı yol ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 128

Konusu : Kayseri Kuzey Çevreyolu Ayrımı-Mimarsinan,

Kavşağı üzerinde bulunan Horsana kavşağında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Kuzey Çevreyolu Ayrımı-Mimarsinan Kavşağı üzerinde bulunan Horsana kavşağında 1/5000 ölçekli 32 N Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.04.2009 tarih ve 3 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine yol projesine uygun olarak Belediyemiz Meclisinin 15.06.2007 tarih, 297 sayılı kararı ile bir düzenleme yapılmıştı. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü yapılan plan tadilatında yolların banket kenarının imar sınırı olarak geçtiğinden bahisle, şev ve güvenlik mesafesinin de dikkate alınarak yeniden plan tadilatı yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 32N Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin karayollarının talebine uygun olarak yol olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Planı tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 129

Konusu : Sümer Mahallesi 116 pafta, 1591 ada, 1894, 1895 ve 1896 parsel nolu taşınmazların

Bulunduğu alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 116 pafta, 1591 ada, 1894, 1895 ve 1896 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.04.2009 tarih ve 4 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesinde, bahsi geçen kadastro parsellerinin bulunduğu alan, konut alanı, ortaokul alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı olup söz konusu parsellerin yol ve yeşil alandan çıkarılması talep edilmektedir. Plan Müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere talebin bölgede daha sonra yapılacak Revizyon İmar Planı çalışmaları ile birlikte değerlendirilmesi kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 130

Konusu : Cırgalan Mevkii, 489 pafta, 3695 ada, 1 parsel taşınmazların Bulunduğu alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Mülkiyeti Belediyemize ait, Cırgalan Mevkii, 489 pafta, 3695 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32O nazım imar planı ile 32O-IIc İmar Plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.04.2009 tarih ve 5 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alanın nazım imar planında resmi kurum alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı olup, bu alanın doğalgazlı araçlara hizmet etmek üzere CNG(SDG) ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c maddesine istinaden 1/5000 ölçekli 32O Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 32O-IIc uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin CNG(SDG) ikmal istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki Nazım ve Uygulama İmar Plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 131

Konusu : Aşık Veysel Bulvarı üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-01c ve K35d-06b NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-01c ve K35d-06b Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.04.2009 tarih ve 6 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Aşık Veysel Bulvarı, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında 40 metre olarak planlıyken 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında 60 metre olarak planlanmıştır. Uygulamada çıkan sorunlar nedeniyle, üst ölçekli plan kararına uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35D-01C ve K35D-06B Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılmak istenen plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlananİmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 132

Konusu : Mülkiyeti Tablakaya Aşağı Cami Vakfına ait 528, 543 ve 545 nolu parseller de NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Tablakaya Aşağı Cami Vakfına ait olan, 528, 543 ve 545 nolu parseller üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.04.2009 tarih ve 19 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında Park, Sağlık Tesisi ve Dini Tesis Alanı olarak planlı yerlerin M Ticaret Lejant işaretli Sağlık Tesisi Alanı, Ticaret Alanı, Dini Tesis Alanı ve park alanı olarak yeniden planlanması talebine ilişkin incelemeler devam ettiğinden, konunun bir sonraki Mecliste değerlendirilmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 133

Konusu : Yenidoğan Mahallesi, 447 ada, 1 parsel nolu taşınmazda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti kendilerine ait, Yenidoğan Mahallesi, 477 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.04.2009 tarih ve 7 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanın ticaret alanı olarak planlanması uygun bulunmuştur. Ancak ticaret alanının etrafındaki yeşil alanlar mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer almaktadır. Çizim tekniği açısından değerlendirildiğinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında bu yeşil alanların gösterilmesi uygun olmayacağından, talebin sadece ticaret alanı planlaması şeklinde kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmış olup,

1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Plan paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yukarıda ifade edildiği şekli ile ticaret alanı olarak planlanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 134

Konusu : Örenşehir Mahallesi, 1607 parsel nolu Taşınmaz ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 1607 parsel nolu taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.04.2009 tarih ve 8 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Sanayi Alanı ve 15 metrelik Yol olarak planlı yerin Konut Alanı olarak planlanması talebi, plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere sadece bahsi geçen kadastro parselinin konut alanı olarak planlanması üst ölçek plan kararlarını bozacağından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 135

Konusu : Yağhan Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti’ne ait, 129 ada, 1 parselde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Mülkiyeti Yağhan Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti’ne ait, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K34-D-10B İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.04.2009 tarih ve 9 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması talebi, lisans verilmesinde öngörülen kilometre tahdidi uygulamasına göre LPG işareti konulması talep edilen alan ile aynı yönde 1 kilometreden az uzaklıkta bir başka akaryakıt ve LPG istasyonu alanı planlı olduğundan tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 136

Konusu : Hacılar Belediyesinin 1/5000 ölçekli Revizyon, Nazım İmar planına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin, 12.01.2009 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen Hacılar Belediyesinin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planına askı ilan süresi içerisinde Ahmet BALCIOĞLU, Ahmet OĞUZ ve Ahmet ÖZKARACA’nın itirazları hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.04.2009 tarih ve 15 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz meclisinin 12.01.2009 tarih, 4 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına Askı İlan süresi içerisinde yapılan itirazlar komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

Ahmet BALCIOĞLU, Armutluk mevkiinde bulunan kadastro parselinin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarına dahil edilmesini istemektedir. Söz konusu kadastro parsel plan sınırı dışında olduğundan ve plan müellifinin görüşünde de ifade edildiği üzere plan bütünündeki yol aksları dikkate alınmak suretiyle üst ölçekli planlara uygun olarak talebin, daha sonra yapılacak planlama çalışmaları ile birlikte değerlendirilmesi uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı,

Ahmet OĞUZ, Köşe mevkiinde bulunan kadastro parselinin bir kısmının yeşil alan ve yolda kaldığından bu alanın mağduriyetinin giderilecek şekilde yeniden planlanması istemektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere söz konusu parselin bulunduğu alan topografik açıdan yerleşime uygun olmayan alanda olduğundan talebin reddinin uygun olacağı,

Ahmet ÖZKARACA, Zincirli mahallesinde bulunan kadastro parselinin bir kısmının yeşil alanda kaldığından, bu alanın yeşil alandan çıkartılmasını istemektedir. Komisyonumuz Plan müellifi görüşü doğrultusunda itirazı haklı görmüş ve hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı önerisinin uygun olduğu kanaatine varmıştır.

Ahmet ÖZKARACA’nın talebine istinaden plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı, Ahmet OĞUZ’un ve Ahmet BALCIOĞLU’nun itiraz taleplerinin ise yukarıda açıklanan gerekçelere istinaden reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 137

Konusu : Belsin 19 Mayıs Mahallesi, Polat Benzinlik önü,

Kürsü durağı önü, ve Makro Market önünde NİP plan değişikliği.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Kayseri Raylı Toplu Taşıma Sistemi yapım işi kapsamında, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 30J-IIc, 30J-IIIa, 30J-IVb, 30J-IId, ve 30K-IIId uygulama İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.04.2009 tarih ve 10 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Toplu Taşıma Sistemi kapsamında UKOME kurulunun kararına istinaden raylı sistem güzergahı üzerindeki Belsin 19 mayıs mahallesi, Polat benzinlik önü, kürsü durağı önü ve makro market önündeki kavşakların kapatılması için imar planı değişikliği talebinde bulunmaktadır.

5216 sayılı kanunun 7/c maddesine istinaden 1/5000 ölçekli 30J Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 30J-IIc, 30J-IIIa, 30J-IVb, 30J-IId, 30K-IIId uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin yeniden planlanması yönündeki Nazım ve Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 138

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.04.2009 tarih ve 21 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave ve nazım imar planı yapılmasını istemekte olup, konuya ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 139

Konusu : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mimarsinan Beldesi sınırları içerisindeki alanlarda NİP.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Mimarsinan Beldesi sınırları içerisinde yer alan uygun olmayan alanlar için hazırlanan jeolojik-joeteknik etüt raporunu uygun olarak onaylamış olup, buna istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.04.2009 tarih ve 18 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İller Bankası tarafından hazırlanan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylanan jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talebi incelenmiş ve plan müellifimizce öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K35D-02B, K35D-02C, K35D-02D, K35D-03A Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin uygun olmayan alanlar ve önlemli alanlar olarak planlara işlenmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 140

Konusu : Anbar mevkii, 6837 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti, Büyükşehir Belediyesine ait Anbar mevkii, 6837 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.04.2009 tarih ve 22 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar mevkiinde, mülkiyeti belediyemize ait kentsel servis alanı olarak planlı yerin akaryakıt istasyonu olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 31İ Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan kentsel servis alanı olarak planlı yerin akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 141

Konusu : Melikgazi Belediyesi Konaklar mevkii, 5444 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediyesi Konaklar mevkii, 5444 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.04.2009 tarih ve 23 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkiinde 5444 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın İmar Adasının tescilinin daha önce yapılan bir plan değişikliği ile bozulduğundan bu alanın tescile uygun olacak şekilde planlanmasını, ayrıca söz konusu alanın batısındaki imar adalarının civardaki yapılaşmalara uygun olacak şekilde planlanması talebi komisyonumuzca incelenmiş ve söz konusu tescilli parselin bulunduğu alandaki plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı, diğer alanların ise Mimarsinan Beldesi Planlarıyla bütünlük arz etmesi açısından daha sonra yapılacak revizyon çalışmalarıyla birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine vardığından bu alandaki öneri planının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 142

Konusu : Melikgazi Belediyesi Köşkdağı mevkii, 106 pafta, 1370 ada, 48 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat Tedrisatı Yardım Derneğinin mülkiyetinde olan Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mevkii, 106 pafta, 1370 ada, 48 nolu parsel ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.04.2009 tarih ve 24 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşkdağı mevkiinde Kayseri İmam Hatip ve İlahiyat Tedrisatı yardım derneğinin talebine istinaden, Erciyes Üniversitesinin de görüşünü alarak söz konusu kadastro parsellinin bulunduğu alan ve civarında Üniversite Alanı olarak planlı yerin, Kentsel Servis Alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 28N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Üniversite alanı olarak planlı yerin Kentsel Servis Alanı olarak planlanması yönündeki nazım İmar Plan tadilatı talebinin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın oyçokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 143

Konusu : Talas Belediyesinin, Mülkiyeti kendilerine ait 87 pafta, 477 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin Mülkiyeti kendilerine ait, 87 pafta, 477 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35d-02-d Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.04.2009 tarih ve 28 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2009 tarih 115 Sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen konunun, 13.04.2009 tarih 99 sayılı kararı ile aynı konuyu içermesinden dolayı yukarıda bahsedilen talebin gündemden çekilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 144

Konusu : Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, 68 pafta, 961 ada, 10 ve 19 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin mülkiyeti şahsa ait, Harman Mahallesi, 68 pafta, 961 ada, 10 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06-b Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.04.2009 tarih ve 25 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman mahallesindeki kadastro parsellerinin bulunduğu alanda Haber Alma ve Alarm İzleme Güvenlik Merkezi planlanması istenmektedir. Söz konusu talebe ilişkin dosya muhteviyatında yeterli bilgi ve belgenin bulunmamasından dolayı konunun bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 145

Konusu : Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, 61 pafta, 115 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi 61 pafta, 115 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.04.2009 tarih ve 26 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerin fiili durum dikkate alınarak yeniden planlanması talebine ilişkin incelemeler devam ettiğinden, konunun bir sonraki Mecliste değerlendirilmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 146

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Seyitgazi Mahallesi, 106 pafta, 1200 ada, 17 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi 106 pafta, 1200 ada, 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29 M Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.04.2009 tarih ve 27 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün talebine istinaden söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda Sosyal Tesis Alanının mülkiyete uygun olarak Nazım İmar Planına işlenmesi talebine ilişkin, Plan değişikliği yapılmak istenen alandaki parsel maliki muvaffakatı bulunmadığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 147

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih, 30 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.04.2009 tarih ve 11 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih, 30 sayılı kararı ile, Kiçiköy mahallesinde, meslek lisesi ve spor tesisi alanı olarak planlı yerin ticaret alanı, mesleki eğitim tesisleri alanı ve park alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.10.2008 tarih, 448 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin Talas Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih 30 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda geçen "Mesleki Eğitim Tesisleri" ifadesinin "Mesleki Eğitim ve Sosyal Tesis Alanı" şeklinde değiştirilerek kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 148

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 24, 25, 26 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih ve 24, 25, 26 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.04.2009 tarih ve 17 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarihli kararlarından;

24 sayılı meclis kararı ile, Gültepe mahallesinde, türbe olarak tescilli bulunan parseldeki M ticaret lejant işaretinin kaldırılması ve tescilli yapı olarak taranması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

25 sayılı meclis kararı ile, Tacettin Veli Mahallesinde M Ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlı yerin bir kısmının M Ticaret Lejant işaretli Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin, 13.10.2008 tarih, 446 sayılı kararımıza istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

26 sayılı meclis kararı ile, Haymana Mevkiinde, Bağ ve Sayfiye Evi Alanı olarak planlı yerin bir kısmının Dini Tesis Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin, 13.10.2008 tarih, 439 sayılı kararımıza istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

28 sayılı meclis kararı ile, Çaybağları mevkiinde, Bağ ve Sayfiye Evi Alanı, yol ve Yeşil Alan olarak planlı yerdeki imar adalarının birleştirilip, inşaat alanı artışı olmayacak şekilde bu alanın yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih ve 24, 25, 26 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği, 28 sayılı kararına ilişkin komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 149

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 02 ve 03 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 02 ve 03 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.04.2009 tarih ve 16 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarihli kararlarından;

2 sayılı meclis kararı ile, Örenşehir Mahallesinde Sanayi Alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin, 11.08.2008 tarih, 343 sayılı kararımıza istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

3 sayılı meclis kararı ile, Örenşehir mahallesinde 15 metrelik yolun 7 metrelik yaya yolu olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin, 15.08.2008 tarih, 385 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 2 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 3 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 150

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 14,16,17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 14, 16, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.04.2009 tarih ve 12 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarihli kararlarından;

14 sayılı kararı ile, Harami mevkiinde, spor tesisi alanı olarak planlı yerin bir kısmının su deposu alanı, eğitim tesisi alanı olarak planlı yerin bir kısmının spor tesisi alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.10.2008 tarih, 435 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

16 sayılı kararı ile, Harman mahallesinde, konut alanı olarak planlı yerin emniyet hizmet alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.10.2008 tarih, 449 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

17 sayılı kararı ile, Han mahallesinde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararına istinaden koruma amaçlı imar planında söz konusu parsel malikinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla mevcut yapılaşmaya uygun olarak Y² yapı nizamında konut alanı olarak planlaması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

18 sayılı kararı ile, Çaybağları mevkiinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda uygulamadan kaynaklanan sorunun giderilmesi amacıyla bağ ve sayfiye alanı olarak planlı yerin parsel büyüklüğünün 1000m2’lik yapılaşma şartını sağlayacak şekilde 3m’lik yaya yolunun imar parseli içine katılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih 14, 16, 17 ve 18 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 151

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 22, 24, 25 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 22, 24, 25 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.04.2009 tarih ve 20 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarihli kararlarından,

22 sayılı kararı ile, Devlet Demiryoları Gar Sahası alanı planlarında park alanı ve dini tesis alanı olarak planlanan alanların yer değiştirmesi talebi, her ne kadar belediyemiz meclisinin 13.10.2008 tarih 447 sayılı kararı ile 1/5000liği kabul edilmiş ise de, 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin Devlet Demiryolu İşletmesinin 14.11.2008 tarihli yazısında belirtilen genel tadilat ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin daha sonra değerlendirilmesinin uygun olacağından reddine,

24 sayılı kararı ile, Cırgalan mahallesinde iki adet imar adasının tescile uygun şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

25 sayılı kararı ile, Cırgalan mahallesinde, temel eğitim alanında çekme mesafesi düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

27 sayılı kararı ile, Kavakyazısı mevkiinde K7 olan iki adet kütlenin, parsellerin daha kullanışlı hale getirilmesi amacıyla kaydırılması talebinin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih ve 24, 25, 27 sayılı kararlarının kabulünün, 22 sayılı kararının daha sonra görüşülmek üzere reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 152

Konusu : Zincidere Mahallesinin yeni açılan caddelerine isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Zincidere Mahallesinin yeni açılan caddelerine isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporuraporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.04.2009 tarih ve 3 nolu Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tüzel kişiliği sona eren ve Talas İlçesine Mahalle olarak bağlanan Zincidere Mahallesinde yeni açılan caddelere Müderris Alim Efendi ve Mühendis Alaattin Bey isimlerinin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 153

Konusu : Erenköy Mahallesinde Yeni açılan Caddeye isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde yeni açılan caddeye Osman Gazi veya Ertuğrul Gazi isimlerinden birinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporuraporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.04.2009 tarih ve 2 nolu Eğitim Kültür Gençlik ve Spor KomisyonRaporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde yeni açılan caddeye; Ertuğrul Gazi isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 154

Konusu : Hobi Bahçelerinin ücretinin düşürülmesi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Belediyemiz tarafından yaptırılan Hobi Bahçeleri için alınan ücretlerden, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, kendi dernek üyelerine verilen Hobi Bahçeleri ücretlerinden muaf tutulmasını veya %50’sinin alınmaması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.28/100 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz tarafından yaptırılan Hobi Bahçeleri için alınan ücretlerden, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği kendi üyelerine verilen Hobi Bahçelerinin ücretlerinin muaf tutulmasını veya %50’sinin alınmamasını talep etmiştir. Bu hususta; Ahmet HERDEM ve Zekeriya KARAYOL’un vermiş olduğu önergeleri doğrultusunda, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyelerinden Hobi Bahçesinin yıllık ücretinin %50’sinin alınmamasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 155

Konusu : Belediyemizin 2008 yılı Kesin Hesabı.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2008 mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12–12 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2008 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabının tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 156

Konusu : Otoparkların Tahsis süresi ve Bedelinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Tacettin Veli Mahallesinde bulunan otopark ile Gevher Nesibe Mahallesinde bulunan Kurşunlu otopark işletmeciliğinin 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince, %75’i Belediyemize ait olan Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş.’ye belirlenecek süre ve bedel karşılığında tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-183 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Tacettin Veli Mahallesinde bulunan otopark ile Gevher Nesibe Mahallesinde bulunan Kurşunlu otopark’ın, 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesinde “Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir yada bu yerlerin Belediyeye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine tabi olmaksızın Belediye meclisince belirtilecek süre ve bedelle işletmesine devredebilir” denilmektedir.

5393 Sayılı Kanunun 75/d maddesinde de “ Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak Mahalli İdareler ile diğer kamu ve kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir” denilmektedir

5216 ve 5393 Sayılı Kanunların mezkur maddeleri gereğince hissesinin %75’i Belediyemize ait olan Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş.’ye tahsisinin yapılması ile tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi hususunda; Meclis Üyeleri Ahmet Tahir GÜL ve Ahmet HERDEM’in önerisi doğrultusunda, tahsis bedeli olarak bir önceki tahsis bedelinin D.İ.E’nün belirlediği ÜFE oranında artırılarak 5 yıllığına tahsis edilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 157

Konusu : Belediyemize İşyerlerinin tahsis süresi ve Bedelinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Belediyemiz hizmet binası 2. katında bulunan Çay Ocağının, İnönü Parkı 3. kısımda bulunan Çay Bahçesi, Hüsamettin ÇETİNBULUT Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Çay Ocağının, Seyitgazi Mahallesi Gültepe Parkı içerisinde bulunan Hizmet Binasının, Çınaraltı Sohbet evi ve Bayanlar Kültür Merkezi, Çay Ocağı ve Kafeterya İşletmelerinin 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince, %99,9’u Belediyemize ait olan Kayseri Ekmekcilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’ye belirlenecek süre ve bedel karşılığında tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12–182 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz hizmet binası 2. katında bulunan Çay Ocağının, İnönü Parkı 3. kısımda bulunan Çay Bahçesi, Hüsamettin ÇETİNBULUT Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Çay Ocağının, Seyitgazi Mahallesi Gültepe Parkı içerisinde bulunan Hizmet Binasının, Çınaraltı Sohbet evi ve Bayanlar Kültür Merkezi, Çay Ocağı ve Kafeterya İşletmelerinin 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesinde “Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir yada bu yerlerin Belediyeye veya bağlı kuruluşlarının %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine tabi olmaksızın Belediye meclisince belirtilecek süre ve bedelle işletmesine devredebilir” denilmektedir.

5393 Sayılı Kanunun 75/d maddesinde de “ Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak Mahalli İdareler ile diğer kamu ve kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir” denilmekte olup, 5216 ve 5393 Sayılı Kanunların mezkûr maddeleri gereğince, hissesinin % 99,9’u Belediyemize ait olan Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’ye tahsisinin yapılması ile tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi hususunda; Meclis üyeleri Ahmet Tahir GÜL ve Ahmet HERDEM’in önerisi doğrultusunda, tahsis bedeli olarak bir önceki tahsis bedelinin D.İ.E’nün belirlediği ÜFE oranında artırılarak 5 yıllığına tahsis edilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 158

Konusu : Kayseri Spor Etkinlikleri Sanayi Turizm A.Ş.’nin kurulması.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (m) bendine istinaden, Belediyemiz öncülüğünde Kayseri Spor Etkinlikleri Sanayi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin kurulması ve kurulacak olan bu şirkette Belediyemiz hissesinin %96 (4.800.000.TL.) oranında belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İşletmelir ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 27.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.28/112 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Her türlü Spor faaliyetleri hizmetlerini yapmak, yaptırmak veya bu hizmetlere katkıda bulunmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek, bu hizmet dalları için gereken alt yapıları kurmak, her türlü teknik-teknolojik destek, güvenlik, yapım, bakım-onarım, temizlik v.s. hizmetleri sunmak, her türlü spor faaliyetleri ile ilgili mal ve malzeme temin etmek amacıyla 5.000.000.TL. sermayeli Kayseri Spor Ekinlikleri Sanayi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde kurulmasına ve kurulacak olan bu şirkette Belediyemiz hissesinin %96 (4.800.000.TL) oranında olması yönündeki talep hakkında Meclis üyesi A.Serdar ALTINTUĞ’un sözlü önergesi doğrultusunda Şirket sermayesinin 5.000.000.TL’den 500.000.TL’ye düşürülmesi ve Belediyemiz hissesinin %96 (480.000.TL) oranında olmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 159

Konusu : Yapılan atamalar hususunda Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 1. fıkrası gereğince; Hüseyin BEYHAN, Hayri NAZİKSOY, Ahmet ACER, Ali KÜÇÜKOĞLU ve İbrahim YAPAR’ın atamaları hakkında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bilgilendirilmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 06.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/464 sayılı yazıları okundu.

Hüseyin BEYHAN’ın Genel Sekreter Yardımcısı, Hayri NAZİKSOY’un Genel Sekreter Yardımcısı, Ahmet ACER’in Teftiş Kurulu Başkanı, Ali KÜÇÜKOĞLU’nun Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı ve İbrahim YAPAR’ın İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanı olarak yapılan atamaları hususunda Büyükşehir Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 160

Konusu : Oktay DURUKAN’ın yurtdışı görevlendirmesi hususunda Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Belediyemiz Encümeninin 25.03.2009 tarih ve 12–288 sayılı kararı ile, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN’ın 13–17 Nisan 2009 tarihleri arasında Fransa’nın Strasburg kentinde Kardeş Şehir ilişkisi kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere, görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi talebi bulunduğundan buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 04.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.21–117 sayılı yazıları okundu.

Belediyemiz Encümeninin 25.03.2009 tarih ve 12–288 sayılı kararı ile, 13–17 Nisan 2009 tarihleri arasında Fransa’nın Strasburg kentinde Kardeş Şehir ilişkisi kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN’ın görevlendirildiğine dair meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 161

Konusu : Cenaze Taşıma aracı alımı.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85.maddesine istinaden, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mezarlıklar Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Cenaze Taşıma Aracı alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 04.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.19.06/50-566 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85.maddesine istinaden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mezarlıklar Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Cenaze Taşıma Aracı alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 162

Konusu : İmar AŞ.’nin sermaye artırım talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26.maddesine istinaden, Ortağı olduğumuz Kayseri İmar İnşaat Ticaret A.Ş’nin sermayesini 50.000TL’den 3.000.000.TL’ye çıkarmıştır. Sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.28/115 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26.maddesine istinaden, Ortağı olduğumuz Kayseri İmar İnşaat Ticaret A.Ş’nin sermayesini 50.000TL’den 3.000.000TL’ye çıkarmıştır. Sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 163

Konusu : Yeniden düzenlenen teşkilat şemasının Onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine istinaden yeniden düzenlenen teşkilat şemasının onaylanması bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.71– 481 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine istinaden yeniden düzenlenen teşkilat şemasının ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 164

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Cırkalan Mahallesinde bulunan muhtelif parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 4 pafta, 1113, 1115, 1117, 1121, 1122, 1989, 2157, 2158 nolu parseller ile 402-409 pafta, 2388 ada, 2, 3, 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/678–967 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 4 pafta, 1113, 1115, 1117, 1121, 1122, 1989, 2157, 2158 parseller ile 402–409 pafta, 2388 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31O ve 32O nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 165

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 14.04.2009 tarih, 51, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 14.04.2009 tarih ve 51, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/720–992 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 14.04.2009 tarih ve 51, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 166

Konusu : Boğazköprü Mahallesi, Kumseki Mevkii, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, Kumseki Mevkii, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli K34-b çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli K34b-21c nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/675–971 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, Kumseki Mevkii, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli K34-b çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli K34b-21c nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 167

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Esentepe Mevkii, 2619 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Esentepe Mevkii, 2619 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31N nazım imar palan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/677–970 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Esentepe Mevkii, 2619 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31N nazım imar palan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 168

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Örnekevler Mahallesi, 99 pafta, 954 ada, 78 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Örnekevler Mahallesi, 99 pafta, 954 ada, 78 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29 M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/679–968 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Örnekevler Mahallesi, 99 pafta, 954 ada, 78 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29 M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 169

Konusu : Boğazköprü Mühimmat Depo Komutanlığı, Askeri Güvenlik Bölgesinde NİP.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Boğazköprü Mühimmat Depo Komutanlığı Askeri Güvenlik Bölgesi alanında 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/676–966 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Boğazköprü Mühimmat Depo Komutanlığı Askeri Güvenlik Bölgesi alanında 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 170

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/680–969 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 171

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Cırgalan Mahallesi, kumarlı parkı ve civarında NİP.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Kumarlı parkı ve civarında bulunan alanda 1/5000 ölçekli 31N, 31O, 32N, 32O nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/911–1187 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Kumarlı parkı ve civarında bulunan alanda 1/5000 ölçekli 31N, 31O, 32N, 32O nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 172

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi, 3994 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, Oto Galericiler sitesi Güneyinde yer alan, 3994 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25 /852–1135 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, Oto Galericiler sitesi Güneyinde yer alan, 3994 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 173

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 60,61,62,63,64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/885–1167 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 174

Konusu : Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde, 1696 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde, mülkiyeti Belediyeye ait, 1696 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/895–1172 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde, mülkiyeti Belediyeye ait, 1696 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 175

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Keykubat Mahallesinde, 2444 ada, 6 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde, mülkiyeti Belediyeye ait, 2444 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/893–1170 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde, mülkiyeti Belediyeye ait, 2444 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 176

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kuzey Mahallesinde, 1/5000 ölçekli K35-a-23-b NİP.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesinde 1/5000 ölçekli K35-a-23-b nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/892–1171 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesinde 1/5000 ölçekli K35-a-23-b nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 177

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Cırkalan Mahallesi, 3 pafta, 792 ada, 6 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin; Cırkalan Mahallesi 3 pafta, 792 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32O nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/853–1136 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin; Cırkalan Mahallesi 3 pafta, 792 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32O nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 178

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Hasanarpa Mahallesi, Bozdanlık mevkii, 613 nolu parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Hasanarpa Mahallesi Bozdanlık mevkii, 613 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/903–1178 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin; Hasanarpa Mahallesi Bozdanlık mevkii, 613 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 179

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 620 ada, muhtelif parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 115 pafta, 620 ada, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/904–1180 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin; Sümer Mahallesi 115 pafta, 620 ada, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 180

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 302-305 pafta, 2974 ada, 9 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 302-305 pafta, 2974 ada, 9 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/906–1179 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin; Sümer Mahallesi 302-305 pafta, 2974 ada, 9 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 181

Konusu : Talas Belediyesi, Yazılı Mahallesi, kaldırım mevkii 3 pafta, 1201 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yazılı Mahallesi Kaldırım mevkii 3 pafta, 1201 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-15-a nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/905–1182 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Yazılı Mahallesi Kaldırım mevkii 3 pafta, 1201 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-15-a nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 182

Konusu : Belediyemiz meclisinin 14.01.2008 tarih, 9 sayalı kararına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Belediyemiz meclisinin 14.01.2008 tarih ve 9 sayılı kararı ile Eğribucak mevkii ve civarında yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde 11 kişi tarafından yapılan itirazların görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/915–1183 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin 14.01.2008 tarih ve 9 sayalı kararı ile Eğribucak mevkii ve civarında yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Ali NALBANT, Yusuf YÜKSEKER, Saadet YILMAZ, İbrahim ÖZKARA, Ayşe ER, Mustafa GÜZÜYETMEZ, Mahmut AYDIN, Hayrullah OKUTAN, Osman Hayri BERBERDOĞLU, Zübeyir ÖZBEK ve Şükrü ÖZCAN tarafından yapılan itirazların görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 183

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 08.05.2009 tarih, 119 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 08.05.2009 tarih, 119 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/908–1183 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 08.05.2009 tarih, 119 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 184

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 81, 83, 84, 92 ve 93 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 81, 83, 84, 92 ve 93 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/907–1174 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 81, 83, 84, 92 ve 93 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 185

Konusu : Belediyemiz meclisinin 09.02.2009 tarih, 46 sayalı kararına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Belediyemiz meclisinin 09.02.2009 tarih ve 46 sayalı kararı ile Melikgazi İlçesi, Anbar mevkii, 21 pafta, 471 parsel maliki Ümit MOLU’nun meclis kararına askı ilan ve süresi içerisinde yaptığı itirazın görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/628–924 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin 09.02.2009 tarih ve 46 sayalı kararı ile Melikgazi İlçesi, Anbar mevkii, 21 pafta, 471 parsel maliki Ümit MOLU’nun meclis kararına askı ilan ve süresi içerisinde yaptığı itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 186

Konusu : Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 77 pafta, 1119 ada, 1 nolu parsel ve 27 ada 339 parselde NİP.

 

Meclis Üyesi Kıyasi KAYA’ın sözlü talebi ile; Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi 77 pafta, 1119 ada, 1 nolu parsel ve 27 ada 339 parsel K35-d-06-b pafta nolu 1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı değişikliği talebi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 62. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi 77 pafta, 1119 ada, 1 nolu parsel ve 27 ada 339 parsel K35-d-06-b pafta nolu 1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 187

Konusu : 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ile yapılacak olan Protokolün İmzalanması.

 

Meclis Gündeminin 63. maddesinde bulunan, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ile Kayseri Tren İstasyonu bağlantılı demiryolu İltisak hakkının kaldırılarak, taşımanın karayolu ile yapılmasına yönelik 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın terminal faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı araç/gereçler ile bina/tesislerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından temin/tesis edilerek 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığına tahsis edilmesi hakkında karşılıklı esas ve usullerin tespit edilmesine yönelik protokol hazırlanması ve imzalanması için Belediye Başkanı veya görevlendirileceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0. 19.14–520 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ile Kayseri Tren İstasyonu bağlantılı demiryolu İltisak hakkının kaldırılarak, taşımanın karayolu ile yapılmasına yönelik 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın terminal faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı araç/gereçler ile bina/tesislerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından temin/tesis edilerek 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığına tahsis edilmesi hakkında karşılıklı esas ve usullerin tespit edilmesine yönelik protokol hazırlanması için Belediye Başkanı veya görevlendirileceği kişiye yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 188

Konusu : Erciyes Master Planı çerçevesinde İller Bankasın’dan kredi kullanılması.

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Belediyemizce yapımı gerçekleştirilecek olan Erciyes Master Planı çerçevesinde 6 adet mekanik tesis, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak her türlü malzeme, araç ve gereç alımı ile devam eden yapım işlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kaynak kullanılması hususunda hazırlanan standart metnin imzalanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.35–12–244 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyemizce yapımı gerçekleştirilecek olan Erciyes Master Planı çerçevesinde 6 adet mekanik tesisin, finansmanında, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak her türlü malzeme, araç ve gereç alımı ile Yapımı devam eden işlerde kullanılmak üzere, İller Bankası Genel Müdürlüğünden kredi kullanılmasına, geri ödemesinde Belediyemizin kira gelirlerinin,Hal gelirlerinin, Otobüs işletmeleri gelirlerinin ve İller Bankası yasal paylarının teminat olarak gösterilmesine, kredi kullanımı konusunda İller Bankasınca hazırlanan ekteki standart metnin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.05.2009

Karar No : 189

Konusu : Ayşe ÖNDER ve M. Zeki SOYAK’ın yurtdışına görevlendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, 16–22 Mayıs 2009 tarihleri arasında Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planları ile ilgili olarak Almanya’nın Münih ve Avusturya’nın Innsburg kentlerinde incelemelerde bulunmak üzere Etüt ve Preojeler Dairesi Başkanı Ayşe ÖNDER ve Proje ve Planlama Şube Müdürü M.Zeki SOYAK’ın görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-243 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 16–22 Mayıs 2009 tarihleri arasında Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planları ile ilgili olarak Almanya’nın Münih ve Avusturya’nın Innsburg kentlerinde incelemelerde bulunmak üzere, Etüt ve Preojeler Dairesi Başkanı Ayşe ÖNDER ve Proje ve Planlama Şube Müdürü M.Zeki SOYAK’ın görevlendirilmelerine ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurt dışı geçici görev yolluklarının ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.