T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

207

“Doğa evleri” kurulması hususunda alınan tavsiye kararının değerlen- dirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kayseri Kent Konseyinin Şehrimizde gençlerin doğa ile yakınlaşmalarına sağlamak amacıyla “Doğa evleri” kurulması hususunda alınan tavsiye kararının değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.02.2013 tarih ve 65 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Doğa evleri kurulması hususundaki tavsiye kararına ilişkin komisyonumuz tarafından değerlendirilecek herhangi bir husus bulunmadığı kanaatine varıldığından, konunun gündemden düşürülmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

208

Yeniden hazırlanan LPG kullanımlı alanlar için plan notunun görüşülmesi talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin, 15.11.2012 tarih, 2011/420 Esas, 2012/1187 sayılı kararı ile LPG kullanımına ayrılan alanlardaki kullanımı düzenleyen plan notunun iptal edilmesi nedeniyle yeniden hazırlanan, LPG kullanımlı alanlar için plan notunun görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.03.2013 tarih ve 83 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz imar planlarında LPG olarak planlı alanlarda; “otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idari büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan, küçük market gibi tesislerin dışında, lokanta, ticari ve sosyal amaçlı tesisler kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından, konulmuş kriterleri ihlal edemez” şeklindeki düzenlemenin plan müellifinin hazırladığı şekliyle plan notu olarak bu tür alanlarda kullanılmasına ve önceki plan notlarının iptal edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

 

209

Talas Belediyesi’nin, Bahçelievler Mahallesi, 77 pafta, 208 ada, 17 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Bahçelievler Mahallesi, 77 pafta, 208 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.03.2013 tarih ve 78 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti Talas-Kiçiköy Cami Vakfı adına kayıtlı alanda, konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması hususunda nazım imar plan değişikliği yapılmasını istemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda plan müellifine konu ile ilgili yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın bölgenin ihtiyacına istinaden, yurt ve yurda ilişkin tesisler yapılmak üzere (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-d-06-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliğinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

210

Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi, 7494 ada, 1 parselin

bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi, 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 80 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Alpaslan Mahallesinde, ticaret alanı olarak planlı yerin, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanması talebinin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

211

Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 19 ve 31 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 19 ve 31 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 81 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki nazım imar planında ticaret alanı olarak planlı yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanması talebi, plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere akaryakıt ve LPG istasyonları arasında aranan kilometre tahdidine istinaden 1 km’den az mesafede başka bir akaryakıt istasyonu bulunduğundan, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

212

Melikgazi Belediyesi’nin, Muhtelif Mahallelerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Demokrasi, Mimarsinan-Şirintepe, Mahallelerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, hazırlanan 27.02.2013 tarih ve 76 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesinde, yeşil alan olarak planlı yerin, pazar alanı olarak planlanması ve Mimarsinan-Demokrasi Mahallesinde resmi kurum alanı olarak planlı yerin, pazar alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Tadilat talepleri uygun görülmüştür. Ancak resmi kurum alanının Pazar yeri olarak planlanması hususunda plan müellifine hazırlatılan yeni öneri ile bu alanın kuzeybatısında yer alan Pazar alanı da resmi kurum alanı olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli K35-a-23-d, K35-a-22-c ve K35-d-02-b nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, yeşil alan ve resmi kurum alanı olarak planlı yerin pazar alanı, pazar alanı olarak planlı yerin ise resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

213

Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 961 ada 1 ve 2 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 961 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, hazırlanan 20.02.2013 tarih ve 68 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Fatih Mahallesinde, konut alanı olarak planlı olan alanın, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün talebine istinaden, su deposu olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-b nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, su deposu olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

214

Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.02.2013 tarih ve 69 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilyurt Mahallesi’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın bulunduğu, 1/5000 ölçekli nazım imar planında küçük sanayi alanı, konut alanı, dini tesis alanı, (M) ticaret lejant işaretli sosyal ve kültürel tesis alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı olup, alanın Kampüs Okul Projesi kapsamında eğitim tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu alanda yapılan revizyon ve uygulama imar planı çalışması 2012 yılı içerisinde kesinleşmiş olup, alanın planlama sürecinin henüz tamamlanmadığından bahsi geçen plan değişikliğinin, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı yönündeki plan müellifi görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

215

Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 84 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan-Fatih Mahallesindeki söz konusu taşınmazın bulunduğu alan sosyal tesis alanı olarak planlı olup, bu alana 1/5000 ölçekli nazım imar planında (M) ticaret lejant işaretinin konulması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

216

Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 542 ada, 69 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 542 ada, 69 parsel (yeni 10311 ada, 25 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 85 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Becen Mahallesi’nde mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında Bağ-sayfiye evi alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı olan alanın batısında yer alan sosyal, kültürel ve eğitim tesis alanının genişletilip bağ-sayfiye evi alanı ile arasından yol geçirilerek yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talebin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi ile ilgili etkilenen bazı parsellerin muvafakati bulunmadığı tespit edildiğinden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

217

Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel ve 1253 ada, 1013 parsellerin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel ve 1253 ada, 1013 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 87 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; bu gündem maddesinin, 11.02.2013 tarihinde Belediyemiz meclisinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 73 ve 77 numaralı İmar ve Bayındırlık komisyon raporu ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Söz konusu tadilat talepleri hususundaki taslak planlar incelenmiştir. Esentepe Mahallesinde; yeşil alan ve belediye hizmet alanı olarak planlı yerin, kentsel servis alanı ve sosyal tesis alanı, Germir Mahallesinde; yeşil alan olarak planlı yerin, kentsel servis alanı, Esenyurt Mahallesinde; konut alanı ve (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, ortaöğretim tesisi alanı ve konut alanı, ortaöğretim tesisi alanı olarak planlı yerin ise, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanması önerilmiştir.

1/5000 ölçekli 30K, 27L, 27M, 30O nazım imar planı paftalarında, sosyal tesis alanı, kentsel servis alanı, yeşil alan, ortaöğretim tesisi alanı, konut alanı ve (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı planlanmasının Cengiz AKPARLAR’ın şerhine karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Meclis Üyeleri Zekeriya KARAYOL ve Ahmet HERDEM’in yazılı önerisi ile, Esentepe Mahallesinde yeşil alan ve Belediye hizmet alanı olarak planlanan yerin kentsel servis alanı ve sosyal tesis alanı olarak planlanması hususundaki, kentsel servis alanı ifadesinin (M) işaretli spor tesisi alanı olarak değiştirilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

218

Melikgazi Belediyesi’nin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 1, 3, 9 parsel; 11270 ada, 3 ve 10 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 1, 3, 9 parsel; 11270 ada, 3 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.02.2013 tarih ve 70 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Germir Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

219

Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi 11266 ada, 1 parsel ve 11266 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi, 11266 ada, 1 parsel ve 11266 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 77 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bu konunun 87 numaralı komisyon raporu ile birleştirilerek değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

220

Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti şahıslara ait, Konaklar Mahallesi, 2407 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti şahıslara ait, Konaklar Mahallesi, 2407 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.02.2013 tarih ve 72 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar Mahallesi’nde 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı alanın yeniden düzenlenerek ticaret alanının artırılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönünde hazırlanan nazım imar planı tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

221

Melikgazi Belediyesi’nin, Esenyurt Mahallesinde, Muhtelif parsellerin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Esenyurt Mahallesi, 8167 ada, 1 parsel, 8168 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel ve 8167 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.02.2013 tarih ve 73 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bu konunun 87 numaralı komisyon raporu ile birleştirilerek değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

222

Kocasinan Belediyesi’nin, Hacısaki Mahallesi’nde, 2 numaralı tescilli yapıların koruma alanı olarak kabul edilen alan içerisinde bulunan trafo binalarının planlanması talebi.

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Hacısaki Mahallesi’nde, 2 numaralı tescilli yapıların koruma alanı olarak kabul edilen alan içerisinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.ye ait trafo binasının imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 88 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin öneri trafo yerine ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kocasinan Belediyesi Meclisinin 06.02.2012 tarih, 36 sayılı kararıyla kabul edilmiş, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.01.2013 tarih, 480 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Kocasinan Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark alanı ve park alanı olarak planlı alanda trafo binasının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 7/b maddesine istinaden imar planına işlenmesini talep etmektedir.

1/1000 ölçekli 29M-Id uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde trafo alanının planlanması yönündeki uygulama imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

223

Kocasinan Belediyesi’nin, Akçetepe Yerleşimine ait mevcut 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Akçetepe Yerleşimine ait mevcut 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 89 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, bölgede Kadastro Müdürlüğü’nce yapılan 22-A uygulaması ile planlar arasında uyumsuzluk olduğu, ayrıca yerleşime ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmadığı belirtilerek, 1/25.000 ölçekli nazım imar planına ve mevcut 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılmasını istemektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

224

Kocasinan Belediyesi’nin, Barbaros Mahallesi, 1591 ada, 1981 ve 1878 parsellerde bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Barbaros Mahallesi, 1591 ada, 1981 ve 1878 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.02.2013 tarih ve 74 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda, 1878 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sanayi alanı (Sümer Bez Fabrikası), 1981 parsel ise yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi Genel Sekreterliği’nin talebi üzerine, mülkiyeti Hazineye ait söz konusu parsellerin Üniversite Alanı olarak planlanması talep etmektedir. Bahsi geçen talep 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiği tespit edilmiştir.

1/25.000 ölçekli K34-c2 ve 1/5000 ölçekli 30M, 30L nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Üniversite Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

225

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 48 pafta, 7005 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 48 pafta, 7005 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 91 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, park ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden, İl Özel İdaresinin söz konusu taşınmazda 112 Acil Çağrı Merkezi yapılmak üzere tahsisini talep ettiğini belirterek, imar planında Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlı alanın Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 33L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Resmi Kurum Alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

226

Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alanında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi sınırları içerisinde ağaçlandırılacak alan olarak planlı yaklaşık 32 ha’lık alanın bağ ve sayfiye alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 92 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesi’nde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanın çok az yoğun konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak planlıdır. Talebin 79 numaralı komisyon raporu ile birleştirilerek değerlendirilmesinin ve alan ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

227

Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta, K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d paftada nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alan K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 79 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesi’nde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanın çok az yoğun konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup bu konunun 92 sayılı komisyon raporu ile birleştirilmesi ve gündemden düşürülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

228

Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi, 26 pafta, 51 ada, 35 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi, 26 pafta, 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.02.2013 tarih ve 66 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harman Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda çok az yoğun gelişme konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Yapılmak istenen plan değişikliğinin civarın karakterine uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Ayrıca, plan müellifi görüşünde ifade edildiği üzere, talebin parsel bazında olması ve diğer parsel maliklerinin muvafakatlarının bulunmaması sebebiyle tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

229

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Çömlekçi Mevkii, 1254, 1255, 1257, 1258 ve 4272 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Çömlekçi Mevkii, 1254, 1255, 1257, 1258 ve 4272 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 90 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Çömlekçi mevkiinde, TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün talebine istinaden, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, trafo merkezi planlanmasını istenmektedir. Konuya ilişkin kamu yararı kararı alınmıştır.

1/5000 ölçekli K35-d-07-b nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınır içerisine alınan yerin trafo alanı olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planı yapılması talebinin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

230

Hacılar Belediyesi’nin Hacılar ilçesi, Hasan Dağı Mevkiinde revizyon ve ilave nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi’nin Hacılar ilçesi, Hasan Dağı Mevkiinde revizyon ve ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.02.2013 tarih ve 67 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanı (Bağ- Sayfiye alanı) ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, alt ölçek planlar için gerekli olan kurum görüşleri tamamlanmıştır. Hacılar Belediyesi; 1/25000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanı (Bağ- Sayfiye alanı) olarak planlı alanların 1/5000 ölçekli ilave imar planları ve yapılan plan çalışması ile mevcut planın çakıştığı alanlardaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar planı yapılmasını talep etmektedir.

1/25000 ölçekli K34-c2 ve 1/5000 ölçekli K34-c-09-c, K34-c-09-d, K34-c-10-a, K34-c-10-d, K34-c-14-b Nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanan revizyon+ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

231

İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi, 296 ada, 148 ve 149 parsellerde 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi, 296 ada, 148 ve 149 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.02.2013 tarih ve 71 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Beylik Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanın okul alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Mevzi nazım imar planı yapılması hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

232

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 82 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet mahallesinde (M) işaretli Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Halı Saha) olarak planlı yerin güneyindeki 10 metre çekme mesafesinin kaldırılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.01.2013 tarih ve 9 sayılı kararının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

233

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 31, 32, 33, 34, 36 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 31, 32, 33, 34, 36 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 86 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarihli kararlarından;

31 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesinde Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlı alanda ön cephe yapı yaklaşma sınırının; kapalı alan içeren yapıların (Market, idare binası vb.) olduğu bölgede 15 metre, kanopi ve dispanserlerin bulunduğu bölgede 15 metreden 10 metre olarak düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

32 sayılı kararı ile; Yenidoğan Mahallesinde 6718 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda tescilli imar adası ile imar planı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinde adı geçen parsel kadastro parseli olduğundan talebin reddinin uygun olacağı,

33 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde 397 ada, 1 parsel, 403 ada, 1 parsel, 515 ada, 1-2-3 numaralı parsellerin bulunduğu alanda sehven konut alanı olarak planlanan parsellerin önceki planlara uygun olarak Ticaret Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

34 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde Ticaret alanı olarak planlı alanın fiili durum ile plan arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla 2 metre batı yönünde kaydırılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

36 sayılı kararı ile; Cırkalan Mahallesinde 4461 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak planlı imar adasında; Kayseri Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğine göre tek katta 5.95 yapılacak yükseklik koşulunun hmax=7.50 olacak şekilde planlanması talebi; imar adasında değişiklikten etkilenen diğer parsel maliklerinin muvafakatı bulunmadığından talebin reddinin uygun olacağı;

37 sayılı kararı ile; Beyazşehir Mahallesinde muhtelif yerlerde kadastro hatları ile imar planı arasındaki kayıklıkların giderilmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 31, 32, 33, 34, 36 ve 37 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

234

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 37, 39, 41, 42, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 37, 39, 41, 42, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.02.2013 tarih ve 75 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.02.2013 tarihli kararlarından;

37 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesinde, küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı alandaki yapıların, tesciline uygun olarak imar planlarına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

39 sayılı kararı ile; Gesi-Vekse Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın fiili duruma istinaden mezarlık alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 08.10.2012 tarih, 642 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

41 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki Hmax=8.95 değerinin 8.00 metreye düşürülmesi ve K1 yapılaşma şartının plana işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, bu alanda yapılacak plan tadilatına ilişkin açıklama raporuna “imar adası ifraz edilemez” hükmünün eklenerek tadilat talebinin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

42 sayılı kararı ile; Turan Mahallesindeki, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerin güney kısmının daraltılarak dere yatağının plan dışına alınması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

43 sayılı kararı ile; Yeniköy Mahallesinde, ortaokul alanı olarak planlı yerdeki, 30 metre genişliğindeki çekme mesafelerinin 10 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

44 sayılı kararı ile; Konaklar Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım ve uygulama imar planları arasındaki uyumsuzluğu gidermek üzere, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde, yeşil alan olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

235

Molu Çöp Depolama Sahasına Kendi imkanları ile atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2013 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu ile Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu İşi İdari Şartnamesinin 9’ncu maddesi gereğince, Kendi imkanları ile depo sahasına atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2013 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.02.2013 tarih ve 4 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu ile Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu İşi İdari Şartnamesinin 9’ncu maddesi gereğince Kendi imkanları ile depo sahasına atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2013 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret Tarifesinin; Kağıt Fabrikası atıkları için 12,00TL+KDV, diğer atıklar için 28,00TL+KDV olarak belirlenmesi ve 31.12.2013 tarihine kadar geçerli olmasının kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir

Komisyon Başkanı Mustafa AKTAŞ’ın sözlü önerisi ile, Katı Atık Depolama Ücret Tarifesinin; Kağıt Fabrikası atıkları için ton başına 12,00TL+KDV, diğer atıklar için ton başına 28,00TL+KDV olarak alınması yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

236

Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nin kuzeyinde bulunan cadde veya sokağa isim verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nin kuzeyinde bulunan cadde veya sokağa isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan 28.02.2013 tarih ve 19 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nin kuzeyinde bulunan sokağa Oto Galericiler 9. Sokak isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

237

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi içerisindeki salonda düzenlenecek etkinlikler ile şehir tiyatrosunda sivil toplum kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerde alınacak ücretin belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Belediyemiz tarafından yapılıp hizmete açılan Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi içerisindeki 1200 kişilik salonda düzenlenecek etkinlikler ile şehir tiyatrosunda sivil toplum kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerden alınacak ücret tarifesinin belirlenmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 20.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.01.12.03-112-529 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi içerisindeki 1200 kişilik salonda düzenlenecek etkinlikler ile şehir tiyatrosunda sivil toplum kuruluşlarının bedelsiz düzenleyeceği etkinliklerde alınacak ücret tarifesinin belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

238

Kale içi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin kira sözleşmesinin yeniden belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kale İçi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin kira sözleşmesinin yeniden belirlenmesi talebi hususunda Mali hizmetler Dairesi Başkanlığının 18.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.01.12.03-110-527 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kale İçi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin kira sözleşmesinin yeniden belirlenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

239

Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından şirket sermayesini arttırılmasından dolayı ve rüçhan hakkımızın kullanılması talebi.

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. şirket sermayesini 500.000.TL.’den 5.500.000.TL’ye çıkarmış olduğundan Sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve payımıza tekabül eden 4.800.000.-TL için iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 20.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.20.01.00-301.03/172 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ortağı olduğumuz, Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. şirket sermayesini 500.000.TL.’den 5.500.000.TL’ye çıkarmış olduğu sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve payımıza tekabül eden 4.800.000.TL için iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

240

Şehrimiz ile Tunus’un Nabeul (Nabil) şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talebi.

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Şehrimiz ile Tunus’un Nabeul (Nabil) şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talebi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 22.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.24.00/40 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Şehrimiz ile Tunus’un Nabeul (Nabil) şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

241

İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan Koruma amaçlı İmar planlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, İller Bankası A.Ş. tarafından, Engir Gölü Doğal Sit Alanı, Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı, Kuruköprü Arkeolojik sit Alanı, Gesi Kentsel sit alanı, Germir Kentsel sit Alanı ve Tavlusun Kentsel sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma amaçlı İmar planlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-320-681 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İller Bankası A.Ş. tarafından, Engir Gölü Doğal Sit Alanı, Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı, Kuruköprü Arkeolojik sit Alanı, Gesi Kentsel sit alanı, Germir Kentsel sit Alanı ve Tavlusun Kentsel sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma amaçlı İmar planlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

242

Gesi Kayabağ Mahallesi, Gülenay cadde isminin, değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Gesi Kayabağ Mahallesi, Gülenay cadde isminin, değiştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 27.02.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.77.02.301.05.03-67-64 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Kayabağ Mahallesi, Gülenay cadde isminin, değiştirilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

243

Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin ödüllendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde ilimizi başarı ile temsil eden ve 2012-2013 sezonu Avrupa Kupası’nda (Eurocup) final oynama hakkını elde eden Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 06.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.70.01.00/53 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde ilimizi başarı ile temsil eden ve 2012-2013 sezonu Avrupa Kupası’nda (Eurocup) final oynama hakkını elde eden Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebi hususunda, Meclis üyeleri Zekeriya KARAYOL ve Ahmet HERDEM’in yazılı önergelerinde, Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin, Bütçe imkanları dahilinde 1.000.000,00TL ile ödüllendirilmesi yönündeki teklifleri, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

244

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına 1 adet 14-17 kişilik araç alınması talebi.

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 31.12.2012 tarihinde imzalanan protokol gereği İl Müdürlüğünce kullanılmak üzere, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına 1 adet 14-17 kişilik aracın alınması talebi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 04.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.16.301.05/161 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 31.12.2012 tarihinde imzalanan protokol gereği İl Müdürlüğünce kullanılmak üzere, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10’ncu maddesine istinaden 1 adet 14-17 kişilik aracın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

245

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına 2 adet Cenaze Taşıma Aracı alınması talebi.

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca kullanılmakta olan 2 adet Cenaze Taşıma Aracı alınması talebi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 04.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.06/26-162 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca kullanılmakta olan 1996 model 38 LY 669 ve 1993 model 38 KS 964 plakalı cenaze taşıma araçlarının sık sık arıza vermesi sebebiyle bu araçların yerine, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10’ncu maddesi gereğince, 2 adet yeni Cenaze Taşıma Aracı alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

246

Mülkiyeti Belediyemize ait Gesi Mahallesi, 406 ada, 2 ve 3 numaralı taşınmazların satışının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Gesi Mahallesi, 406 ada, 2 ve 3 numaralı taşınmazların satışlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.03.756.02-184-916 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Gesi Mahallesi, 406 ada, 2 ve 3 numaralı taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri çerçevesinde satışının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

247

Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi, K35a-22a-4c pafta, 6296 ada, 21 parselde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi, K35a-22a-4c pafta, 6296 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-454-902 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi, K35a-22a-4c pafta, 6296 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

248

Kocasinan Belediyesi’nin, Tanpınar Mahallesi, 7 pafta, 6926 ada, 7 parselde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Tanpınar Mahallesi, 7 pafta, 6926 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-456-904 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Tanpınar Mahallesi, 7 pafta, 6926 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

249

Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi’nde, Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında, Sivas Caddesi’nin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi’nde, Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında, Sivas Caddesi’nin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-458-906 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi’nde, Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında, Sivas Caddesi’nin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

250

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 8868 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 8868 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-457-905 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 8868 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

251

Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi, 621, 622, 625 ve 693 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi, 621, 622, 625 ve 693 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-455-903 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi, 621, 622, 625 ve 693 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

252

Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi, 5942 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Konaklar Mahallesi, 5942 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-447-895 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Konaklar Mahallesi, 5942 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

253

Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1297 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1297 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-451-899 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1297 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

254

Melikgazi Belediyesi’nin Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, Döşeme Mevkii, 1640 parselde (yeni 11482 ada 3 parsel) nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, Döşeme Mevkii, 1640 parsel (yeni 11482 ada 3 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-450-898 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, Döşeme Mevkii, 1640 parsel (yeni 11482 ada 3 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

255

Melikgazi Belediyesi’nin Eğribucak Mahallesi, 10298 ada 1 parsel ve Altınoluk Mahallesi, 11256 ada 7 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Eğribucak Mahallesi, 10298 ada 1 parsel ve Altınoluk Mahallesi, 11256 ada 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-448-896 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Eğribucak Mahallesi, 10298 ada 1 parsel ve Altınoluk Mahallesi, 11256 ada 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

256

Melikgazi Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi, 1253 ada, 1043 parsel, Melikgazi Mahallesi, 3286 ada, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 95 ve 96 parsellerde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi, 1253 ada, 1043 parsel, Melikgazi Mahallesi, 3286 ada, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 95 ve 96 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-449-897 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi, 1253 ada, 1043 parsel, Melikgazi Mahallesi, 3286 ada, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 95 ve 96 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

257

Melikgazi Belediyesi’nin Bağpınar Mahallesi, 107 ada, 6 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Bağpınar Mahallesi, 107 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-446-894 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Bağpınar Mahallesi, 107 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

258

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 55, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 55, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-459-907 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 55, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

259

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-452-900 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

260

Kocasinan Belediyesi’nin, Mahzemin Yeni Mahalle, 108 ada, 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mahzemin Yeni Mahalle, 108 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-453-901 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Mahzemin Yeni Mahalle, 108 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

261

Kocasinan Belediyesi’nin KASKİ’nin talebine istinaden, Keykubat bölgesindeki terfi-isale hatları ile Karpuzatan içme suyu tesislerine ait bazı kuyuların imar planlarına işlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün (KASKİ) talebine istinaden, Keykubat bölgesinde yeni depolar arasındaki terfi-isale hatları ile Karpuzatan içme suyu tesislerine ait bazı kuyuların imar planlarına işlenmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-464-914 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün (KASKİ) talebine istinaden, Keykubat bölgesinde yeni depolar arasındaki terfi-isale hatları ile Karpuzatan içme suyu tesislerine ait bazı kuyuların imar planlarına işlenmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

262

Melikgazi Belediyesi’nin Gültepe Mahallesi, 2910 ada, 5 parsel ve 2911 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Gültepe Mahallesi, 2910 ada, 5 parsel ve 2911 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-468-919 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Gültepe Mahallesi, 2910 ada, 5 parsel ve 2911 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

263

Melikgazi ve Kocasinan ilçe sınırları içerisinde muhtelif alanlarda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Melikgazi ve Kocasinan ilçe sınırları içerisinde muhtelif alanlarda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasında uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-470-921 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Plan müellifinin (Doğukan ve Anakent Müşterek İş Ortaklığı) 07.03.2013 tarih ve 2013/58 sayılı yazısı ile, Melikgazi ve Kocasinan ilçe sınırları içerisinde muhtelif alanlarda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasında uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

264

Melikgazi Belediyesi’nin 19 Mayıs Mahallesi, 5540 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin 19 Mayıs Mahallesi, 5540 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-469-920 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin 19 Mayıs Mahallesi, 5540 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

265

Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 752 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 752 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-467-918 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 752 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

266

İncesu Belediyesi’nin Saraycık Mahallesi, 7-8 pafta, 339, 340 ve 774 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin Saraycık Mahallesi, 7-8 pafta, 339, 340 ve 774 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-465-915 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi’nin Saraycık Mahallesi, 7-8 pafta, 339, 340 ve 774 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

267

İncesu Belediyesi’nin Kara Mustafa Paşa Mahallesi, 14 ada, 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin Kara Mustafa Paşa Mahallesi, 14 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-466-917 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi’nin Kara Mustafa Paşa Mahallesi, 14 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

268

Kocasinan Belediyesi’nin, Mimarsinan Mahallesi’nde muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mimarsinan Mahallesi’nde muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-463-913 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Mimarsinan Mahallesi, 311 pafta, 4412 ada, 1 parsel, 4787 ada, 1 parsel, 4788 ada, 1 parsel, 311-328 pafta, 4789 ada, 1 parsel ve 328 pafta, 4414 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

269

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 3536 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 3536 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.310.01.04-462-912 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 3536 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

270

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Personel Servis Araçları Yönetmeliği” eki Ek-1 “Servis Aracı Teknik Uygunluk Belgesi”nde yapılan değişiklik talebinin görüşülmesi.

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Personel Servis Araçları Yönetmeliği” eki Ek-1 “Servis Aracı Teknik Uygunluk Belgesi”nde yapılan değişiklik talebinin görüşülmesi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 08.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.32.01.00-622.02-271 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan “Personel Servis Araçları Yönetmeliği” eki Ek-1 “Servis Aracı Teknik Uygunluk Belgesi”nde yapılan değişiklik, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

271

Futbolcu Battal UĞURLU isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Futbolcu Battal UĞURLU isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.77.02-301.05.03-95-83 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Futbolcu Battal UĞURLU isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

272

Gelir tarifesinin B bölümünün 6. maddesinin C fıkrasının a ve b bentlerinde yapılan değişikliğin görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Gelir tarifesinin B bölümünün 6. maddesinin C fıkrasının a ve b bentlerinde yapılan değişikliğin görüşülmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.03.2013 tarih ve M.38.1.K.B.B.0.01.12.03-166-737 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gelir tarifesinin B bölümünün 6. maddesinin C fıkrasının a ve b bentlerinde yapılan değişikliğin görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

273

KASKİ Yönetim Kurulu’nun 11.03.2013 tarih ve 54 sayılı kararıyla alınan su ücret tarifesinde yapılan değişikliğinin görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, KASKİ Yönetim Kurulu’nun 11.03.2013 tarih ve 54 sayılı kararıyla Mimarsinan Bölgesi’nde almış oldukları ücret tarifesindeki değişikliğin görüşülmesi talebi hususunda KASKİ Genel Müdürlüğünün 11.03.2013 tarih ve M.38.1.K.B.B.5.01.05.01/30-721 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ Yönetim Kurulu’nun 11.03.2013 tarih ve 54 sayılı kararıyla Mimarsinan bölgesinde almış olduğu ücret tarifesindeki değişikliğin 2560 Sayılı Kanunun (Değişik 3009) 6. Maddesinin (f) bendi gereğince görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne KASKİ Genel Kurul sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.03.2013

 

 

 

 

274

Anadolu Harikalar Diyarı Projesi kapsamında orada bulunan sosyal ve spor tesislerin tahsis edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Anadolu Harikalar Diyarı Projesi kapsamındaki Sukaypark’ ta bulunan sosyal tesis ile Spor Kompleksindeki sosyal tesisin, çoğunluk hissesi belediyemize ait Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri A.Ş.’ye tahsis edilmesi; Hayvanat Bahçesi ve Buz Pistinin işletilmesi için çoğunluk hissesi belediyemize ait Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edilmesi hususunda İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 11.03.2013 tarih ve M.38.1.K.B.B.0.20.01.00-756.01-207 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anadolu Harikalar Diyarı Projesi kapsamındaki Sukaypark’ ta bulunan 3 adet sosyal tesis ile Spor Kompleksindeki 1 adet sosyal tesisin, çoğunluk hissesi belediyemize ait Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri A.Ş.’ye tahsis edilmesi; Hayvanat Bahçesi ve Buz Pistinin işletilmesi için çoğunluk hissesi belediyemize ait Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.