T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

799

Kocasinan Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 04.11.2013 tarih ve 2651 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Programı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

800

Melikgazi Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 04.11.2013 tarih ve 2650 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Programı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

801

Talas Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 07.11.2013 tarih ve 2665 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Programı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

802

Belediyemizin ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2014 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan Belediyemizin ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 07.11.2013 tarih ve 2648 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan Belediyemiz ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

803

Belediyemizin 2014 Mali yılına ait Gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 30.10.2013 tarih ve 2649 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi (g) fıkrası, 23. maddesinin (e) ve (m) fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereğince, Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

804

Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Belediyemiz Çevre ve Sağlık Komisyon üyesi Fevzi DEMİREL’in Meclis Üyeliğinden istifa ettiğinden, Komisyon üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçimi yapılması hususunda, 1. Hukuk Müşavirliğinin, 30.10.2013 tarih ve 350 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Çevre ve Sağlık Komisyon üyesi Fevzi DEMİREL’in Meclis Üyeliğinden istifa ettiğinden, Komisyon üyeliğine Meclis üyesi Turan TÜRKÜM’ün sözlü önerisi ile kalan süreyi tamamlamak üzere, Oğuz VURDEM’in seçilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

805

Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.11.2013 tarih ve 328 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, yukarı Mahalle’de, mülkiyeti Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı söz konusu parselin bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, taşınmazın bulunduğu alanın sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu nazım imar planı değişikliği talebinin; komşu parselleri olumsuz etkileyeceği yönündeki plan müellifi görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı belirtilmiştir. Konu ile ilgili Kayseri Barosunun 11.11.2013 tarihli yazılarında bu yeri Sosyal tesis amacı ile kullanma taleplerinin, gündemden çekilmesi istemektedirler.

İlgililerin taleplerine istinaden, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin gündemden düşürülmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

806

Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, Lifos Dağı eteğinde bulunan yerlerin alt ölçekli imar planlarının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, Lifos Dağı eteğinde bulunan yerlerin alt ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.10.2013 tarih ve 321 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Hisarcık Erciyes Mahallesi’ndeki planlama alanı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında eko-turizm alanı, kongre merkezi alanı, kısmen orman ve tarım alanı olarak, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ise diğer tarım ve tarım dışı alanlar olarak planlıdır. Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi’ne 11 km, Hacılar Kapı Kayak Merkezi’ne ise 3,5 km uzaklıkta bulunan planlama alanında sürdürülebilir ulaşım sistemine, enerjinin verimli kullanılmasına, çevre kalitesine ve alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik veren ve enerji tasarruf eden bir yerleşme modeli olarak eko-kent kavramı kapsamında eko-turizm alanı planlanması düşünülmektedir.

Günümüz eko-kent planlama anlayışı içerisinde planlanması düşünülen eko-turizm alanının daha bütüncül bir şekilde planlanabilmesi için 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında, mevcut eko-turizm alanının kuzeyinde bulunan kongre merkezi alanı ve kısmen tarım alanı olarak planlı bölgenin de eko-turizm alanı olarak planlanması gerekmektedir.

1/25.000 ölçekli K34-c3 nazım imar planı paftasında diğer tarım ve tarım dışı alanlar olarak planlı alanın eko-turizm alanı olarak planlanması 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden, talebin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

807

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait muhtelif taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 6895 ada, 1 parsel numaralı ve 2995 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.10.2013 tarih ve 322 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesindeki söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki sosyal-kültürel tesis alanı ve ilkokul alanı olarak planlı yerlerin, özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere (M) ticaret lejant işaretli sosyal-kültürel tesis alanı ve (M) ticaret lejant işaretli eğitim tesisleri alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

808

Melikgazi Belediyesinin, Selimiye mahallesinde muhtelif taşınmazların bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 parsel, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.11.2013 tarih ve 329 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Selimiye Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Milli Emlak Müdürlüğü 01.11.2013 tarih, 11786 sayılı yazısı ile 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki plan değişikliği talebinin Meclis gündeminden çıkarılmasını istemektedir.

Söz konusu kurumun görüşü doğrultusunda bu alandaki plan değişikliğinin plan onama sınırından çıkarılmasının uygun olacağı, diğer alanlardaki plan değişikliğine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden bu alandaki tadilat talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.10.2013

 

 

 

 

809

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi 786 ada, 1-2-3-4-5-6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi 786 ada, 1-2-3-4-5-6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.11.2013 tarih ve 338 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alandan dere geçtiği tespit edildiğinden bu taşınmazların park alanı olarak, taşınmazların kuzey batısında park alanı olarak planlı yerinde konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili incelemeler devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

810

Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde yer alan enerji nakil hattının bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması.

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde yer alan enerji nakil hattının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.10.2013 tarih ve 323 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe mahallesinde enerji nakil hattının bulunduğu bir alanda sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, bulunduğu imar adasının güneyine doğru genişletilip alanda bulunan enerji nakil hattının kurum görüşüne istinaden kaldırılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30-J paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan alandaki enerji nakil hattının kaldırılıp, kaldırılan hattın yerine yine alanda bulunan sosyal ve kültürel tesis alanının kaydırılarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

811

Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi içerisinde yer alan 5623 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi içerisinde yer alan 5623 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.10.2013 tarih ve 324 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Osman Kavuncu Mahallesinde yer alan ilkokul alanı olarak planlı yerin, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda orta öğretim alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu alan fiili durumda Osman Ulubaş Anadolu Lisesi olarak faaliyet göstermekte olduğundan alanın ortaöğretim alanı olarak plan değişikliğinin yapılması uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ilköğretim alanının, orta öğretim alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

812

Kocasinan Belediyesinin, Himmetdede Beldesi, K34A-07A-2C pafta, 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliğinin görüşülmesi talebi.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Himmetdede Beldesi, K34A-07A-2C pafta, 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.11.2013 tarih ve 330 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan Himmetdede 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Akaryakıt ve LPG İkmal Satış ve Servis İstasyonu-Konaklama Tesis Alanı-Ticaret Alanı olarak planlı iken Akaryakıt ve LPG Satış, Servis İstasyonu ile diğer kullanımların birbirinden ayrılması yönünde plan değişikliği yapıldığını belirtmektedir.

Yapılan plan değişikliği, Himmetdede Belediyesi Meclisinin 02.09.2013 tarih, 243 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükmü gereği söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi talep edilmektedir.

6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 2. Bendinde Nazım İmar planlarının yeni yapılması hususu belirtilmiştir. Söz konusu işlem bir parsele ait nazım imar plan tadilatı olması ve mevcut hali ile Himmetdede Belediyesinin imar planı ve plan notlarına göre işlem yapılmasında bir sakınca olmadığından söz konusu işlemin Kocasinan Belediyesine bağlandıktan sonra değerlendirilmesinin plan bütünlüğü açısından daha uygun olacağı kanaatine varıldığı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

813

Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde mevcut köy yerleşimi alanı olarak planlı alanın güneyinde bulunan Karagedik ve Poruklu Mevkiinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde mevcut köy yerleşimi alanı olarak planlı alanın güneyinde bulunan Karagedik ve Poruklu Mevkiinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.11.2013 tarih ve 331 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı ve çok az yoğunlukta gelişme konut alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen alana ilişkin İl Tarım Gıda Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün tarım dışı faaliyetlerde kullanılabileceği yönünde uygun görüşü bulunmaktadır. Ayrıca bu alanda imar planına esas jeolojik etüd yapılmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Kocasinan Belediyesi, kurum görüşleri ve jeolojik etüd raporları doğrultusunda bu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

814

Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, 3821 ada, 1, 2, 3, 5, 10, 10 parsel ile 3822 ada, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, 3821 ada, 1, 2, 3, 5, 10, 10 parsel ile 3822 ada, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.11.2013 tarih ve 332 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında turistik tesis alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel maliklerinin talebi üzerine turistik tesis alanı olarak planlı alanda mağduriyetlerinin giderilmesi için bu alanın konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

815

Talas Belediyesinin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile Yukarı Mahalle, Gülistanevleri-Reşadiye Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli ilave NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile Yukarı Mahalle, Gülistanevleri-Reşadiye Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.11.2013 tarih ve 333 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi Yukarı Mahalle, Gülistanevler- Reşadiye Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi hakkında Belediyemize iki adet öneri uygulama imar planı sunulmuştur. Söz konusu talebe ilişkin planların üst ölçekli planlar kapsamında ele alınarak müktesep hakların korunması ve uygulanabilir olması yönünde daha ayrıntılı ele alınmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Konu ile ilgili incelemeler devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

816

Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Yenidoğan Mahallesi içerisinde yer alan Kiçiköy Mahallesinde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Yenidoğan Mahallesi içerisinde yer alan Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.10.2013 tarih ve 325 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazların bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Taşınmazların üzerinde bulunan yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için yapı yoğunluğunun arttırılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

817

Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Kurtgözü mevkii, 74-82 pafta, 1204 ada, 1parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Kurtgözü mevkii, 74-82 pafta, 1204 ada, 1parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.10.2013 tarih ve 326 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Talas Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alanın kır bahçesi olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

818

Talas Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih, 185 ve 187 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih, 185 ve 187 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 05.11.2013 tarih ve 334 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarihli kararlarından;

185 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı bulunan yerde Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ.'nin talebine istinaden 24 m2 'lik trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

187 sayılı kararı ile; Harman Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (IV) lejant işaretli bağ sayfiye alanı olarak planlı bulunan iki adet imar adasının kuzeyinde bulunan konut adasında site şeklinde yapılaşmaya imkan sağlamak amacıyla plan değişikliği yapılarak, konut adasının kuzeyinde bulunan otopark alanın kaldırılıp güneye alınması ve söz konusu otoparka ulaşımı sağlayan 10 metrelik taşıt yolunun 10 metrelik yaya yolu olarak düzenlenmesi ve her iki konut adasını ayıran 7 metrelik yaya yolunun güneyde bulunan 12 metrelik taşıt yolu istikametinde değiştirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep incelenmiş olup, kaldırılan otoparkın güneye alınması ve servis imkanı sağlayan taşıt yolunun kaldırılması uygun bulunmadığından talebin otopark alanı eksilmeden ve kuzeyde bulunan konut adasının kuzeyindeki 7 metrelik yaya yoluna alınarak taşıt yolunun uzatılmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih, 185 ve 187 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

819

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 285 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 285 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 05.11.2013 tarih ve 335 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde Ticaret alanı olarak planlı yerdeki imar adasına (*) lejant işareti konularak bu adada yapılaşacak imar parsellerinin yan ve arka çekme mesafelerinin parsele sıfır olacak şekilde cephe açmama şartı ile yapılaşabileceği ve projelerin mimari estetik komisyonunca onaylanacağı yönündeki plan notunun uygulama imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak yapılan incelemeler sonucunda plan notuna konulacak olan (*) işaretinin “(*) işaretli imar adalarında cephe açmamak şartı ile imar planında belirtilen yapı yaklaşma sınırları dışındaki yan ve arka çekme mesafeleri parsele sıfır olacak ve projeler mimari estetik komisyonunca onaylanacaktır.” şeklinde değiştirilerek söz konusu plan notunun uygulama imar planı paftasının altında gösterilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih, 285 sayılı kararının yukarda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

820

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 188 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 188 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.10.2013 tarih ve 327 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırlarındaki muhtelif yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli Emniyet Hizmet Alanı, Emniyet Lojman Alanı olarak planlanan alanlarda; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 21.05.2013 tarih, 6077 sayılı yazılarına istinaden Karakolların “Karakol Alanı”, diğer tahsisli taşınmazların ise “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden;

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 188 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

821

Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih 206 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih 206 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 05.11.2013 tarih ve 336 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarihli kararlarından;

206 sayılı kararı ile; Cırkalan Mahallesinde Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı ve Ticaret Alanı olarak planlı alandaki 25 metre çekme mesafesinin 15 metre olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak; Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanında “* Karayolu cephesindeki yapı yaklaşma mesafeleri kanopilerin olduğu alanda 10 metre; pompalarda 15 metre, ana bina ve hizmet binasında 25 metre olacak şeklide düzenlenecektir” plan notu ile birlikte değiştirilerek kabulünün uygun olacağı;

209 sayılı kararı ile; Yıldızevler Mahallesinde, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlı 405 pafta, 5447 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın servis aldığı yolun imar planına işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 08.07.2013 tarih, 550 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı; ancak öneri plan ile Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonları arasındaki 1 km mesafe şartının sağlanmadığı tespit edildiğinden, plan müellifine yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır. Mevcut durum da dikkate alınarak hazırlanan ikinci öneri planın uygun olacağı kanaatine varıldığından; talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih, 206 ve 209 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

822

Kocasinan Erkilet mevkiinde Melikşah üniversitesinde 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kocasinan Erkilet mevkiinde Melikşah üniversitesinde 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.11.2013 tarih ve 337 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/25000 nazım imar planında Öneri Üniversite Alanı olarak planlı; Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2013 tarih,558 sayılı kararı ile orta yoğun gelişme konut alanı ve Eğitim tesisi alanı olarak planlanması, 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri planlama bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere kabul edilmiştir.

Söz konusu alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talep edilmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

823

Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında yapılacak Eğitim İşbirliği Protokolünün muhtevasının belirlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Deliklitaş Caddesi No:37’de bulunan, Kemal İmamtorunu Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunun tadilatı karşılığında yapılacak Eğitim İşbirliği Protokolünün muhtevasının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.11.2013 tarih ve 49 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden, Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Deliklitaş Caddesi No:37’de bulunan, Kemal İmamtorunu yüksek öğrenim kız öğrenci yurdunun tadilatı karşılığında yapılan eğitim işbirliği protokolünün ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

824

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde herhangi bir cadde veya sokağa Metin FEYZİOĞLU isminin verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde herhangi bir cadde veya sokağa Metin FEYZİOĞLU isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 04.11.2013 tarih ve 52 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde herhangi bir cadde veya sokağa Metin FEYZİOĞLU isminin verilmesi talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanana kadar komisyonda bekletilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

825

Turan Küçükbürüngüz Mahallesi, 2632. Sokak isminin Çayır Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Turan Küçükbürüngüz Mahallesi, 2632. Sokak isminin Çayır Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 04.11.2013 tarih ve 50 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Turan Küçükbürüngüz MahallE Muhtarı Hüseyin YAZICI’nın dilekçesinde, 2632. Sokak isminin uzun yıllardır Çayır Sokak olarak bilindiğini belirtilmektedir.

5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; 2632. Sokak isminin, Çayır Sokak olarak değiştirilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

826

Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, Koçkaya Caddesi Sağlık Ocağı kavşağının devamındaki isimsiz yola Ahmet ÖZDERİCİ isminin verilmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, Koçkaya Caddesi Sağlık Ocağı kavşağının devamındaki isimsiz yola Ahmet ÖZDERİCİ isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 04.11.2013 tarih ve 51 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Beyazşehir Mahalle Muhtarı Nihat BAL’ın dilekçesinde Mahallelerine emeği geçen Ahmet ÖZDERİCİ Camisini yaptıran Ahmet ÖZDERİCİ isminin Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, Koçkaya Caddesi Sağlık Ocağı kavşağının devamındaki isimsiz yola verilmesini talep etmektedir.

Beyazşehir Mahallesi, Koçkaya Caddesi Sağlık Ocağı kavşağının devamındaki yolun İmar Planına göre Koçkaya Caddesi olarak geçtiğinden böyle bir isim değişikliğine gerek olmadığı için talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

827

Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye tahsisi yapılan Erciyes dağında yapımı tamamlanan 6 adet mekanik tesisin tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Erciyes dağı Kış Sporları ve Turizm Master planı çerçevesinde yapımı tamamlanan 6 adet mekanik tesis Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 766 Sayılı kararı ile tahsis edilmiş olup, tahsis edilen bu yerlerin tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 01.11.2013 tarih ve 573 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı çerçevesinde yapımı tamamlanan 6 adet mekanik tesis, Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye, Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 766 Sayılı kararı ile tahsis edilmiştir. Bu tesislerin tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi istenmektedir,

6 adet mekanik tesisin (Kabaktepe Develi I CD-6, Kabaktepe Develi II CF-4, Dündartepe CD-6, Uzunaga CD-4, Lifostepe CF-4, Tekir GD-10), Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Erciyes A.Ş.)’ye tahsisi yapılan bu tesislerin tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi hususunda, Meclis üyesi Ahmet Tahir GÜL ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı teklifleri doğrultusunda 10 yıllığına bedelsiz olarak verilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

828

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 3890 ada, 12 parselin satışının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 3890 ada, 12 parsel numaralı 4.967.57m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 11.11.2013 tarih ve 3961 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 3890 ada, 12 parsel numaralı 4.967.57m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

829

Hacılar Belediyesine 3.000.000TL Ek Ödenek verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesine 3.000.000TL ek ödenek verilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 06.11.2013 tarih ve 2662 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanununun 14. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince, Hacılar Belediyesine ekli listede belirtilen şekliyle 3.000.000TL Ek Ödenek verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

830

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın bütçesine toplam 8.000.000,00TL ödenek aktarılması talebi.

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 1. Hukuk Müşavirliğinden 5.000.000TL ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığından 3.000.000TL olmak üzere toplam 8.000.000TL ödeneğin Fen İşleri Daire Başkanlığının bütçesine aktarılması talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 2671 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 1. Hukuk Müşavirliğinden 5.000.000TL ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığından 3.000.000TL ekli listede belirtilen harcama kalemlerinden tenzil edilerek, toplam 8.000.000TL ödeneğin Fen İşleri Daire Başkanlığının bütçesine aktarılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

831

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kötügöller Mahallesi, 1077 ada, 134 parselin Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi.

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kötügöller Mahallesi, 1077 ada, 134 parsel imar Planında Askeri Alan ve Askeri Koruma kuşağı olarak planlı yerin ilgili kurumundan talep gelene kadar geçici olarak Emniyet Eğitim Kampüs Alanı olarak Polis Akademisi Başkanlığı Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2013 tarih ve 3948 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Kötügöller Mahallesi, 1077 ada, 134 parsel uygulama imar planına göre Askeri Alan ve Askeri Koruma Kuşağı olarak planlı kısmının, imar planındaki ayrılış amacına yönelik ilgili kurumundan talep gelene kadar olmak üzere geçici olarak Polis Akademisi Başkanlığı Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Emniyet Eğitim Kampüs Alanı olarak tahsis edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

832

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile Erciyes kış Sporları ve Turizm Merkezinde Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapılması için hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 07.11.2013 tarih ve 572 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile Erciyes kış Sporları ve Turizm Merkezinde Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapılması için hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

833

Toplu taşıma entegrasyonunun sağlanması için 16 adet otobüs alınıp Ulaşım A.Ş’ye devredilmesi talebi.

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Toplu taşıma entegrasyonunun sağlanması için 16 adet otobüs alınıp, şehir içi hatlarda işletilmesi ile ilgili Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’nin talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 07.11.2013 tarih ve 1007 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi İşletmeciliği; 09.05.2011 tarih ve 356 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla 10 yıllığına, sermayesinin %98’i Belediyemize ait olan Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ne devredilmiş bulunmaktadır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. Maddesinde “…toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme istinaden Toplu Ulaşım Entegrasyonunun sağlanması için ihtiyaç duyulan 16 adet otobüsün, Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş tarafından alınarak şehir içi hatlarda işletilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

834

Kocasinan Belediyesince Belediyemize tahsisi yapılan, Beyazşehir Mahallesinde bulunan spor tesisinin Kayseri Spor etkinlikleri İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi.

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Beyazşehir Mahallesi, Koçkaya Caddesi, 3683 ada, 1 parsel numaralı gayrimenkul üzerinde bulunan Spor Tesisi, Belediyemize tahsis edilmiştir. Şimdi ise bu yerin Kayseri Spor Etkinlikleri İnş. San. ve Tic. A.Ş’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 08.11.2013 tarih ve 591 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Beyazşehir Mahallesi, Koçkaya Caddesi, 3683 Ada 1 Parsel numaralı gayrimenkul üzerinde bulunan Spor Tesisi 04.11.2013 tarihli protokolle Belediyemize 10 yıllığına tahsis edilmiştir.

Bu tesisin, %96’sı Belediyemize ait Kayseri Spor etkinlikleri İnş. San. ve Tic. A.Ş ile ilgili olarak adına tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsisi süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi Meclis Üyeleri A.Tahir GÜL ve Metin MERMERKAYA’nın verdiği yazılı teklifleri doğrultusunda söz konusu tesisin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine istinaden, Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San.ve Tic. A.Ş. (Spor A.Ş.) ye 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

835

Ulaşım A.Ş.’nin sermaye artırımından dolayı Belediyemiz hissesine düşen bedelin ödenmesi talebi.

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 08.11.2013 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 12.000.000TL artırmış olup, sermaye artırımından dolayı Ulaşım A.Ş.’ye 2.880.000TL’nin 15 gün içerisinde ve kalan 8.640.000TL’nin ise Genel Kurulun tescil tarihinden sonra 24 ay içerisinde ödenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 08.11.2013 tarih ve 592 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyemizin %96 paya sahip olduğu Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 08.11.2013 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 12.000.000TL artırmıştır.

Yapılan sermaye artırımından dolayı belediyemiz hissesine düşen 11.520.000TL’nin 2.880.000TL’sini 15 gün içerisinde, kalan 8.640.000TL’nin ise Genel Kurulun tescil tarihinden sonra 24 ay içerisinde ödenmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

836

Mülazım apartmanının güney cephesine yapılmış olan Selçuklu İmparatorluğunu simgeleyen Hayat Ağacı Çini Panosuna ait alanın Belediyemizce kiralanması hususunda hazırlanacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Sahabiye Mahallesi, Mete caddesi üzerinde bulunan Mülazım apartmanının güney cephesine yapılmış olan Selçuklu İmparatorluğunu simgeleyen Hayat Ağacı Çini Panosuna ait alanın, yapıldığı tarihten itibaren Belediyemizce kiralanması hususunda hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 573 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Sahabiye Mahallesi, Mete caddesi üzerinde bulunan Mülazım apartmanının güney cephesine yapılmış olan Selçuklu İmparatorluğunu simgeleyen Hayat Ağacı Çini Panosuna ait alanın yapıldığı tarihten itibaren Belediyemizce kiralanması hususunda hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

837

Van Çaldıran Belediyesine ve Kırşehir Şeyh Edebali Külliyesi için toplam 120.000,00TL’lik malzeme alınarak teslim edilmesi talebi.

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Van Çaldıran Belediyesinde yapılacak olan park için ihtiyaç duyulan 35.000,00TL ve Kırşehir Şeyh Edebali Külliyesinin yapılması için ihtiyaç duyulan 85.000,00TL olmak üzere toplam 120.000,00TL tutarındaki, aşağıdaki malzemelerin temini ve belirtilen yerlere teslimatının yapılması talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 08.11.2013 tarih ve 1770 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesi a fıkrasına istinaden;

 

Kırşehir Şeyh Edebali Külliyesi için ihtiyaç duyulan malzeme;

 

15/20/70 Beton Bordür:

650 mt

6cm Renkli Kilitli Parke:

2.850 m2

Andezit U Harpuşta Taşı (6cm) :

120 mt

Çocuk Oyun Grubu :

1 adet

Bank :

30 adet

Kamelya :

10 adet

Çeşme :

1adet

 

Van Çaldıran Belediyesine yapılacak park için ihtiyaç duyulan malzeme;

 

Dış Cephe Boyası:

620 kg

Su bazlı Astar Renkli:

160 kg

Tavan Boyası :

60 kg

Silikonlu Mat İç Cephe Boya :

40 kg

İç Cephe Macunu Su Bazlı:

50 kg

Düz Yüzeyli Beyaz Seramik Yer Karosu:

190 m2

25*40 cm Düz Yüzeyli Beyaz Seramik Duvar Karosu:

95 m2

Seramik ve Fayans Yapıştırıcı:

1.100 kg

Fayans ve Seramik Derz Dolgu Malzemesi :

120 kg

Bank:

12 adet

Çöp Kovası:

20 adet

Oyun Grubu:

2 takım

Kondüsyon Aletleri:

2 takım

Piknik Masası:

10 adet

Basketbol ve Voleybol Ekipmanları:

2 takım

Van Çaldıran Belediyesinde yapılacak olan park için ihtiyaç duyulan; 35.000,00TL ve Kırşehir Şeyh Edebali Külliyesinin yapılması için ihtiyaç duyulan 85.000,00TL olmak üzere toplam 120.000,00TL tutarındaki Yukarıdaki listede belirtilen malzemelerin temini ve belirtilen yerlere teslimatının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

838

Mustafa URUÇ (ÖNEM) mirasçılarının arsa takas talepleri.

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Mustafa URUÇ (ÖNEM) mirasçılarının, Karpuzatan Mahallesi Karayer mevkiinde bulunan 1218 ada, 1, 39, 40, 41 parselleri ile, Belediyemize ait Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 8 parseldeki 2.526.70m2 Sosyal Tesis alanının takas edilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3971 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mustafa URUÇ (ÖNEM) mirasçılarının, Karpuzatan Mahallesi Karayer mevkiinde bulunan 1218 ada, 1 parsel, 967.00 m2, 39 parsel numaralı 984.00 m2, 40 parselde 996.00 m2, 41 parselde 973.00 m2 taşınmazlar ile, Mülkiyeti Belediyemize ait Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 8 parseldeki 2.526.70m2 Sosyal Tesis alanının takas etmek istediklerini ve takasa konu olan arsaları üzerinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallardan dolayı herhangi bir taleplerinin olmayacağını belirtmişlerdir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince takas işleminin yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

839

Personel Servis Araçları Yönetmeliğinin 25. Maddesinde değişiklik yapılması talebi.

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, “Personel Servis Araçları Yönetmeliği” nin 25. Maddesinde değişiklik yapılması talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 07.11.2013 tarih ve 1000 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve 15.03.2013 tarih ve 284 nolu Meclis kararı ile onaylanan “Personel Servis Araçları Yönetmeliği” eki Ek-1 “Servis Aracı Teknik Uygunluk Belgesi” nin 25. Maddesinin “maksimum 200 cm olacaktır.” şeklinde değiştirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

840

Muhtelif Cadde ve Sokaklara isim verilmesi ve değiştirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesinde herhangi bir caddeye Mustafa AĞCA isminin, Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde herhangi bir caddeye Turan AKKAYA isminin verilmesi, Melikgazi İlçesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Rüzgarlı 2. Sokak isminin Aşcılar Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 08.11.2013 tarih ve 404 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesinde herhangi bir caddeye Mustafa AĞCA isminin, Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde herhangi bir caddeye Turan AKKAYA isminin verilmesi, Melikgazi İlçesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Rüzgarlı 2. Sokak isminin Aşcılar Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

841

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 174 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 174 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3964 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 174 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

842

Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 207 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 207 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3963 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 207 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

843

Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 208 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 208 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3962 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 208 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

844

Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 10249 ada 13 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 10249 ada 13 parsel numaralı bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3986 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 10249 ada 13 parsel numaralı bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

845

Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Yıldızevler Mahallesi 5147 ada, 1 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Yıldızevler Mahallesinde bulunan 5147 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3982 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Yıldızevler Mahallesinde bulunan 5147 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

846

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.11.2013 tarih ve 335, 336, 337, 338, 339 ve 340 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.11.2013 tarih ve 335, 336, 337, 338, 339 ve 340 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3987 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.11.2013 tarih ve 335, 336, 337, 338, 339 ve 340 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

847

Talas Mahallesi, Taşlıbaşı mevkii, 39 pafta, 401 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin mülkiyeti şahıslara ait Talas Mahallesi, Taşlıbaşı mevkii, 39 pafta, 401 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3985 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin mülkiyeti şahıslara ait Yenidoğan Mahallesi içerisinde yer alan, tapunun Talas Mahallesi, Taşlıbaşı mevkii, 39 pafta, 401 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

848

Kocasinan Belediyesinin, Argıncık Mahallesi, 2423 ada, 1 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Argıncık Mahallesi, 2423 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3983 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Argıncık Mahallesi, 2423 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

849

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi’nde 11255 ada, 9 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi’nde 11255 ada, 9 parsel nolu taşınmasın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3981 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi’nde 11255 ada, 9 parsel nolu taşınmasın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

850

Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları içinde tespit edilen kanal güzergahının imar planlarına işlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları içinde tespit edilen kanal güzergahının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3980 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları içinde tespit edilen kanal güzergahının imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

851

Kocasinan, Melikgazi, Talas Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bazı mahallelerde nazın imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün taleplerine istinaden, Kocasinan, Melikgazi, Talas Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bazı mahallelerde nazın imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3979 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün taleplerine istinaden, Kocasinan, Melikgazi, Talas Belediye sınırları içerisinde bulunan bazı mahallelerde nazın imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11 .2013

 

 

 

 

852

Hacılar Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3978 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

853

Talas Belediyesinin mülkiyeti şahsa ait, Yazılı Mahallesi 3 pafta, 925 parselde NİP yapılması talebi.

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin mülkiyeti şahsa ait, Yazılı Mahallesi, 3 pafta, 925 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3984 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin mülkiyeti şahsa ait, Yazılı Mahallesi, 3 pafta, 925 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

854

Melikgazi Belediyesinin Anbar Mahallesinde 2453 ada, 23 ve 24 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde 2453 ada, 23 ve 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3977 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde 2453 ada, 23 ve 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

855

Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Tekir kapı bölgesi ve sağsakallı-karakulaktepe bölgesine yönelik 1/25.000 ölçekli Revizyon çevre düzeni planı ve alt ölçekli planlarının yapılması.

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Tekir kapı bölgesi ve sağsakallı-karakulaktepe bölgesine yönelik 1/25.000 ölçekli Revizyon çevre düzeni planı ve alt ölçekli planlar kapsamında değerlendirilerek imar planlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3976 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi ve Belediyemiz Yapı Kontrol Daire Başkanlığının yazılarına istinaden, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Tekir kapı bölgesi ve sağsakallı-karakulaktepe bölgesine yönelik 1/25.000 ölçekli Revizyon çevre düzeni planı ve alt ölçekli planlar kapsamında değerlendirilerek imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

856

Talas Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 194 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 194 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3975 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 194 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

857

Talas Belediyesinin, muhtelif parsellerde NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait 8 pafta 5705, 5660 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait 37 pafta, 157 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3974 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait 8 pafta 5705, 5660 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait 37 pafta, 157 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

858

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314 ve 317 sayılı kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314 ve 317 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3973 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314 ve 317 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

859

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 3972 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

860

Norm Kadro esaslarına göre yeniden tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebi.

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre yeniden tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 tarih ve 692 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre yeniden tanzim edilen teşkilat şemasının ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.11.2013

 

 

 

 

861

Kumalı mevkiinde yapılan Anadolu Harikalar Diyarı projesiyle ilgili Turan TÜRKÜM’ün talebi.

Meclis Üyesi Turan TÜRKÜM’ün yazılı talebi ile; Kumalı mevkiinde yapılan Anadolu Harikalar Diyarı projesinde bulunan Mazakaland isminin Türk-İslam Kültürüne uygun bir isimle değiştirilmesi, ayrıca Türk ve İslam Tarihi ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Collesium adlı Roma Kültürüne ait yapının yıkılarak yerine Türk tarihine uygun kültürü simgeleyen bir yapının yapılması talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 63. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kumalı mevkiinde yapılan Anadolu Harikalar Diyarı projesinde bulunan Mazakaland isminin Türk-İslam Kültürüne uygun bir isimle değiştirilmesi, ayrıca Türk ve İslam Tarihi ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Collesium adlı Roma Kültürüne ait yapının yıkılarak yerine Türk tarihine uygun kültürü simgeleyen bir yapının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.