2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 11.06.2012 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

377

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 141 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Örenşehir Mahallesinde Akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işareti konulması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

378

İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 280 ada 6 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 280 ada 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan 05.06.2012 tarih ve 163 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Sultansazı Mahallesinde, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlı yerin, Organize Tarım ve Hayvancılık (OBH) alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Söz konusu alanın Organize Tarım Hayvancılık Alanı olarak planlanmasını Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, 30.05.2012 tarihli yazılarıyla uygun görmüştür. Ancak planlarda tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlı bölgenin, alan kullanım kararı değiştirileceğinden toprak koruma kurulunun plan değişikliğine izin vermesi gerekmektedir. Bu nedenle kurul görüşünün beklenmesi için konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

379

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 82 pafta, 450 ada, 1 ve 4 parselde NİP. değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti S.S. Ihlamur Kent Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait, Erkilet Mahallesi, 82 pafta, 450 ada, 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 142 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar planında konut alanı ve DDY hattı olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi S.S. Ihlamur Kent Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin talebine istinaden, parsellerinin üzerinden demiryolu hattı geçmesinden dolayı maddi kayba uğradıklarını belirterek, bu kaybın giderilmesini için parsellerin bulunduğu adanın emsali değiştirilmeden M lejant işaretinin konulmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili olarak plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

380

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 3 pafta, 6452, 6455 ve 201 parselde NİP. Değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 3 pafta, 6452, 6455 ve 201 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 143 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 6452 ve 6455 parseller nazım imar planında konut alanı, 201 parsel ise konut alanı, yol, park alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 6542 ve 645 parseller çocuk bahçesi, 201 parsel ise çocuk bahçesi, konut alanı, otopark alanı, park alanı ve yol olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi parsel maliklerinin talebine istinaden, parsellerinin çocuk bahçesi ve park alanında kaldığı ve mağdur olduklarını belirterek, bahsi geçen parsellerinin konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili olarak plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

381

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mah. 3890 ada, 5 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Belediyemize ait, Karpuzatan Mahallesi, 3890 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 144 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı olup, bu alanın kuzey doğu kısmının yapılacak yatırımlar nedeniyle Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 31L ve 32L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alanın bir kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

382

Kocasinan Belediyesinin, Gevher Nesibe Mahallesi, 287 pafta, 2734 ada, 4 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Gevher Nesibe Mahallesi, 287 pafta, 2734 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 145 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında ticaret alanı (MİA), 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise Kocasinan Belediyesi Hizmet Binası Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, imar planları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için bu alanın mülkiyete uygun bir şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde ticaret alanı (MİA) olarak planlı yerin Resmi Kurum Alanı olarak planlaması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

383

Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mah. K34b-12d pafta, 227 ada, 617 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, K34b-12d pafta, 227 ada, 617 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 146 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar planında konut alanı ve park alanı olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden, taşınmazın park alanı olarak planlı kısmının konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili olarak plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

384

Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mah. K35-a-22-d-2-c pafta, 3053 ada, 1 parsel, 2930, 2931, 2932, 2933 numaralı imar adalarında NİP tadilatı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi, K35-a-22-d-2-c pafta, 3053 ada, 1 parsel, 2930, 2931, 2932, 2933 numaralı imar adaları ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.06.2012 tarih ve 165 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Konut Alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Sivas Caddesine cepheli olan alanın Kayseri kentine hizmet veren, park alanı olarak planlı, Kumarlı Parkı ve çevresinde, eğlence merkezi projesi gerçekleştirilecek alanın mücavirinde bulunduğunu belirterek, Kayseri kentine hizmet edecek, turizm potansiyeli yüksek ve ciddi yatırımlar yapılan bölgenin mücavirindeki Ahievran Mahallesi sınırlarında kalan alanda sağlıklı ve düzenli yapılaşmanın gerçekleşmesi amacıyla planlama yapılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

385

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mah. 1591 ada, 81 numaralı parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.06.2012 tarih ve 166 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı, Yol ve Yeşil Alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine, söz konusu parselin konut alanı olarak planlı kısmının Ticaret Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

386

Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mah. 422 pafta, 3971 ada, 1 parselde NİP tadilatı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.06.2012 tarih ve 167 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alanın gerek konut alanları gerekse de çalışma alanları arasında kalmış olması, trafik yoğunluğu ve çevresel etki bakımından olumsuzluk yaratmakta olduğunu belirterek, Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alandaki tesislerin Erkilet Yerleşimine taşınması planlandığından, söz konusu parselin çevresi ile uyumlu ve ihtiyaçlar doğrultusunda yerleşime açılarak planlanmasını talep etmektedir.

Talep ile ilgili komisyonumuzca çalışmalar devam ederken Kocasinan Belediyesi 01.06.2012 tarih ve 2176 sayılı yazıları ile bu bölgede Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonuna da ihtiyaç duyulduğunu belirterek, söz konusu alanla ilgili yeni bir öneri planı komisyonumuza sunarak bu şekliyle değerlendirilmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

387

Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla trafo binalarının imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Kocasinan İlçesi 4653 ada, 1 parsel, 6290 ada, 70 ve 114 parsel, 3592 ada, 3 parsel ve 2283 parsel, Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel, 427 ada, 1 parsel ve Melikgazi ilçesi, Yeni Mahalle, 3248 parsel numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet alanı ve park alanı olarak planlı alanlarda trafo binalarının imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 05.06.2012 tarih ve 168 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Kocasinan İlçesi 4653 ada, 1 parsel, 6290 ada, 70 ve 114 parsel, 3592 ada, 3 parsel ve 2283 parsel, Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel, 427 ada, 1 parsel ve Melikgazi ilçesi, Yeni Mahalle, 3248 parsel numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet alanı ve park alanı olarak planlı alanlarda trafo binalarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7c ve 7f maddelerine istinaden imar planına işlenmesi istenmektedir.

Söz konusu parsellerden, imar planlarında park alanı olarak planlı olan Kocasinan ilçesi, 4653 ada, 1 parsele trafo 9’un, 2283 parsel ve 3592 ada, 3 parsele trafo 11’in, Melikgazi ilçesi, Gesi Mahallesi 397 ada, 1 parsele trafo 12’ nin uygulama imar planına işlenmesi, Kocasinan İlçesi 6290 ada, 70 ve 114 parseldeki trafo 10’un değiştirilerek uygulama imar planına işlenmesi, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesinde mevcut imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı, 427 ada, 1 parsele, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarındaki belediye hizmet alanının bir kısmının yeşil alan olarak planlanması suretiyle trafo 13’ün imar planına işlenmesi, Melikgazi İlçesi, Yeni Mahalle, 3248 parsele önerilen trafo 14’ün yerin değişmesi ile ilgili çalışmalar bulunduğundan konunun gündemden düşürülmesi talep edilmektedir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanların yeşil alan ve trafo alanı olarak planlanması ve trafo 14’ün gündemden düşürülmesi yönündeki imar planı tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

388

2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında Melikgazi İlçesi Gesi Mah. 222 ada, 1 parselde yapılacak ekip binasının imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 222 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılacak olan ekip binasının imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 05.06.2012 tarih ve 169 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 222 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu, mevcut imar planında park alanı olarak planlı alanda yapılacak olan ekip binasının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7c ve 7f maddelerine istinaden imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

1/1000 ölçekli K35-a-23-a-3-a uygulama imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerdeki ekip binası alanı önerisinin, alanın doğusundaki 427 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana işlenmesi suretiyle değiştirerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

389

Kocasinan İlçesi 4653 ada, 1 parsel, 3576 ada, 1 parselde ve Melikgazi-Gesi Mah. 825 parselde su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Kocasinan İlçesi, 4653 ada, 1 parsel, 3576 ada, 1 parsel ve Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 825 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 147 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Kocasinan İlçesi 4653 ada, 1 parsel, 3576 ada, 1 parsel ve Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 825 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu, mevcut uygulama imar planında park alanı olarak planlı alanlarda su deposu binalarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7c ve 7f maddelerine istinaden imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

1/1000 ölçekli 31O-IVd, 32O-IIIa ve K-35-a-23-a-4-b imar planı paftalarında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerlerin su deposu alanı olarak planlanması yönündeki imar planı tadilatı talebinin su depolarının yeraltına alınması suretiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

390

3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi uygulama imar planı sınırına göre hazırlanan güzergah planının imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, uygulama imar planı sınırlarına göre hazırlanan güzergah planının imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 05.06.2012 tarih ve 170 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında hazırlanan güzergahın 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7c ve 7f maddelerine istinaden imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan güzergahın imar planlarına işlenmesi yönündeki imar planı tadilatının Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

391

Hacılar Belediyesi’nin Akyazı Mah. 2657 ada, 1 parsel, 193 ada, 1, 2, 7 parseller ile Maliye Hazinesine ait, 252 pafta, 1499 ada, 16 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait, Akyazı Mahallesi, 2657 ada, 1 parsel, 193 ada, 1, 2, 7 parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 252 pafta, 1499 ada, 16 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.05.2012 tarih ve 161 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda 2657 ada, 1 parsel nazım imar planında Küçük Sanayi Sitesi alanı, 193 ada, 1, 2, 7 parseller ile 1499 ada, 16 parsel ise konut alanı, yol ve park alanı olarak planlıdır. Hacılar Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi olarak planlı yerin yerleşim merkezinde kalmasından dolayı, bu alanın konut alanı ve park alanı olarak planlanmasını, ayrıca Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün olumlu görüşü doğrultusunda mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Hacılar Belediyesine ait alana taşınarak Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-10-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Küçük Sanayi Sitesi olarak planlı yerin konut alanı ve park alanı, ayrıca konut alanı, yol ve park alanı olarak planlı yerin ise Küçük Sanayi Sitesi ve park alanı olarak planlaması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

392

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11373 ada, 3 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11373 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.05.2012 tarih ve 158 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 11373 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarı, mevcut imar planında spor tesisi alanı, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı olup, spor tesisi alanının kaldırılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin (M) ticaret lejant işaretli spor tesisi alanı ve otopark olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatının değiştirerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

393

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 856 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 856 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 148 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Yeşilyurt Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında yeşil alan ve konut alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin” 27. maddesinin, 1. ve 2. Bentlerinde belirtildiği üzere iptal edilmesi talep edilen park alanının yerine hizmet ettiği bölge içerisinde eşdeğer büyüklükte yeni bir park alanı ayrılmadığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

394

Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi, 1486 ada, 37 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi, 1486 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 149 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Eğribucak Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin parsel malikinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla konut alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih ve 134 sayılı kararı ile Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı yerlerde yapılaşmaya yönelik plan notu düzenlenmiştir. Sonuç olarak bahsi geçen meclis kararına istinaden parsel malikinin herhangi bir mağduriyetinin olmadığı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

395

Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret AŞ’den CD ortamında gönderilen verilerin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret AŞ’den CD ortamında gönderilen yeraltı ve yerüstü doğalgaz tesislerinin sayısal olarak verilere uygun şekilde imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 150 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yeraltı ve yerüstü doğalgaz tesislerinin sayısal verilerinin imar planlarına altlık olacak şekilde kullanılmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

396

Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih ve 141 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan; Mehmet EKE vekili Avukat Nurhan EKE YILDIRIM’ın Osmanlı Mahallesi’nde Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait, konut alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ve ticaret alanı olarak planlanmasıyla ilgili Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih ve 141 sayılı kararına yaptığı itiraz hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 151 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Osmanlı Mahallesinde yapılan plan değişikliğine, Akaryakıt İstasyonlarının şehir içerisinde bulunmaması gerektiği düşüncesiyle ilgili meclis kararına ve askı ilan süresi içerisinde nazım imar planına itiraz edilmiştir. Yapılan plan değişikliğinin herhangi bir şahsı ilgilendirmediği, söz konusu taşınmazın Melikgazi Belediyesi mülkiyetinde olduğu dikkate alınarak itirazın Cengiz AKPARLAR’ın karşı oyuna rağmen reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

397

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 494 ada, 15 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 494 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 152 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erenköy Mahallesinde bağ ve sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenerek konut alanı olarak planlanması istenmektedir.

Talebin ileride yapılacak genel revizyon çalışmaları içerisinde değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

398

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih mahallesi, 398 ada 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih mahallesi, 398 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.05.2012 tarih ve 162 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Gesi Fatih Mahallesinde Meslek Lisesi Alanı ve İlköğretim Alanı olarak planlı yerin, Meslek Lisesi Alanı olarak planlanmasını istemektedir. Meslek Lisesi Alanı olarak planlı yere yapılması düşünülen, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin sığmayacağı düşüncesiyle; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda bahsi geçen parselde plan tadilatı tapılarak parselin tamamının Meslek Lisesi Alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-a-23-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Meslek Lisesi Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

399

3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak için su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 7574 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, 27 ada, 336 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 155 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 7574 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi 27 ada, 336 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu, mevcut imar planında park alanı olarak planlı alanlarda su deposu binalarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7c ve 7f maddelerine istinaden imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

1/1000 ölçekli 29N-Ic ve K35-d-06-b-2-b imar planları paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisinde alınan alanların su deposu alanı olarak planlanması ile ilgili imar planı tadilatı talebinin su depolarının yeraltına alınması suretiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

400

İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 05.06.2012 tarih ve 164 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Vali İhsan Aras Mahallesinde 342 ada, 26 ve 27 parsel nolu taşınmazların bulunduğu ve mevcut uygulama imar planında bitişik nizam 2 katlı konut alanı olarak planlı yerin, sosyal konut yapılması amacıyla inşaat alanı artışı olmadan ayrık nizam 3 katlı (SY) lejand işaretli konut alanı (A-3) olarak planlanması talep edilmektedir.

Yapılan plan tadilatı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden İncesu Belediye Meclisi’nin 06.02.2012 tarih ve 14 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

401

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.05.2012 tarih ve 157 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki imar adalarının yeniden planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 76 sayılı kararının yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

402

Talas Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.05.2012 tarih ve 156 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar-Gaziler Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Akaryakıt + LPG, İkmal istasyonu olarak planlı alandaki çekme mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi talebinin teknik nedenlerden dolayı uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, Talas Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 61 sayılı kararının reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

403

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 10.05.2012 tarih, 132, 133, 134 ve 135 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 10.05.2012 tarih, 132, 133, 134 ve 135 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 153 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye meclisinin 10.05.2012 tarihli kararlarından;

132 sayılı kararı ile, Germir Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 09.01.2012 tarih, 3 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

133 sayılı kararı ile, Gesi Güney Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, konut alanı, sosyal tesis alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 09.01.2012 tarih, 16 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

134 sayılı kararı ile, Hisarcık Bahçelievler Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda İmar adası içerisinde bulunan fiilen kullanılan sulama kanalının imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

135 sayılı kararı ile, Altınoluk Mahallesinde, park alanı olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden tadilat talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye meclisinin, 10.05.2012 tarih, 132, 133 ve 134 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 135 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

404

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 107 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 107 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.05.2012 tarih ve 154 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin 07.05.2012 tarihli kararlarından;

107 sayılı kararı ile, Hisarcık İbrahim-Tennuri Mahallesinde, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

110 sayılı kararı ile, Taceddinveli Mahallesinde, Söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki imar adasında h=12 olan yapılaşma koşulunun, çevresindeki parsellerin yapılaşma koşulları göz önünde bulundurularak h=13 olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediyesinin 07.05.2012 tarih, 107 ve 110 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

405

Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.05.2012 tarih ve 159 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarihli kararlarından;

97 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı (Doğu Sanayi) alanda, kadastro durumu ve plan arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ve fiili duruma uygun olarak ön bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

98 sayılı kararı ile; Hacısaki Mahallesinde Ticaret Alanı olarak planlı alanda, imar adasının mülkiyet sınırına göre yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

99 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesinde 32*25 ebatlarında K10 yapılaşma şartı bulunan Konut Alanında zemine yapılan uygulama ile kadastro durumlarında farklı parametrelerle dönüşüm sonucunda meydana gelen kayıklığın giderilmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

406

Talas Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 69, 70 ve 74 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 69, 70 ve 74 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.05.2012 tarih ve 160 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 07.05.2012 tarih, 69, 70 ve 74 sayılı kararlarından,

69 sayılı kararı ile; Mevlana ve Yenidoğan Mahallelerinde elektrik ihtiyacının düzenli karşılanabilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı yerlerde 3 adet trafo alanı planlanması talep edilmiştir. Bu trafo alanlarından 1 adedinin yerinin değiştirilmesi uygun bulunmuştur. Talas Belediyesi Meclis kararında X: 4285200-4285300, Y: 460900-461000 koordinatları arasındaki park alanında yapılması planlanan trafo alanının kaydırılarak batı yönünde planlanmasının diğer 2 trafo alanının da önerildiği şekliyle planlanmasının uygun olduğu kanaatine varıldığından talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

70 sayılı kararı ile; Başakpınar Mahallesi, Kayseri-Malatya yolu üzerindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt istasyonu olarak planlı yerin, Akaryakıt + LPG, İkmal istasyonu olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 16.12.2011 tarih, 838 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Uygulamada Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin konuya ilişkin maddelerine uyulması şartıyla, ilgili talebin kabulünün uygun olacağı,

74 sayılı kararı ile; Başakpınar Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A3 ve A2 yapı nizamlı konut adasında bulunan ada orta çizgilerinin komşu parsel maliklerinin muvafakatları doğrultusunda kaldırılarak A2 yapı nizamlı konut adası olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçek nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 07.05.2012 tarih, 70 ve 74 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği, 69 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

407

Belediyemiz meclisinin 17.02.2012 tarih ve 118 sayılı kararının iptal edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Kayseri Mimarlar Odasının, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 17.02.2012 tarih ve 118 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi talebi hususunda hazırlanan 29.06.2012 tarih ve 2 numaralı Çevre ve Sağlık komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Mimarlar Odasının, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 17.02.2012 tarih ve 118 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi talebi komisyonumuzca görüşülerek aşağıdaki şekliyle karar verilmiştir;

Planlı alan tip imar yönetmeliğinin 57. maddesinin 4. fıkrasının a bendinin son cümlesinde “Yerleşme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece istenilecek peyzaj projeleri” ifadesi gereği ilgili idare yapının durumunu göz önüne alarak; İmar planlarında Bağ sayfiye alanı olarak planlı müstakil yapılar hariç, konut dışı kentsel çalışma alanlarında, ticaret alanlarında, eğitim tesisi alanlarında, sağlık tesisi alanlarında, kentsel servis alanlarında, turizm tesisi alanlarında, kültürel ve sosyal tesis alanlarında, akaryakıt ve LPG istasyonlarında hazırlanacak projelerde peyzaj projesi isteyebilir şeklinde hazırlanan Çevre ve Sağlık komisyonu raporuna karşı Meclis üyesi Mustafa YILDIRIM sözlü öneri vererek raporun kabul edilmemesini istedi. Raporun kabul edilmemesi önerisi oylamaya sunuldu ve önerinin oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

408

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin onaylanması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, UKOME kararıyla kabul edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin onaylanması talebi hususunda hazırlanan 23.05.2012 tarih ve 2 numaralı Ulaşım Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2012/04-33 nolu UKOME kararıyla kabul edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Ulaşım Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

409

Yol Yapım Şube Müdürlüğünce kullanılmak üzere 2 adet 4x4 kamyon ve 1 adet kar rotatifi satın alınması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 85. Maddesi ve 237 Sayılı taşıt Kanunun 10’ncu maddesine istinaden, Yol Yapım Şube Müdürlüğünce kullanılmak üzere ihtiyaçları olan 2 adet 4x4 kamyon ve 1 adet kar rotatifi satın alınması talebinin görüşülmesi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 05.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.11.01.00/1623 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yol Yapım Şube Müdürlüğünce kullanılmak üzere ihtiyaçları olan 2 adet 4x4 kamyon ve 1 adet kar rotatifinin, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine istinaden satın alınmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

410

Avrupa 2. si olan KASKİ Kadın Basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin ödüllendirilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Türkiye Basketbol 1. Liginde ilimizi başarı ile temsil eden ve Avrupa kupasında (Eurocup) Avrupa 2. si olan Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin, 5216 Sayılı kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 04.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.70.01.00/140 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Basketbol 1. Liginde ilimizi başarı ile temsil eden ve Avrupa kupasında (Eurocup) Avrupa 2. si olan Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin göstermiş oldukları başarılarından dolayı, Meclis Üyesi Zekeriye ERGÜNEŞ ve Mustafa YILDIRIM tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda 2.000.000.00TL ödülün bütçe imkanları el verdiği zaman ve miktarda 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

411

674 araçlık parkmetre işletmeciliğinin Kayseri İmar ve İnş.Tic.Aş.’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Şehrimizin muhtelif kesimlerinde bulunan 674 araçlık parkmetre işletmeciliğinin Kayseri İmar ve İnş.Tic.AŞ.’ye tahsis süresi, bedeli ve taksit miktarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.01.12.03/293 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehrimizin muhtelif kesimlerinde bulunan 674 araçlık parkmetre işletmeciliğinin Kayseri İmar ve İnş.Tic.AŞ.’ye tahsis süresi, bedeli ve taksit miktarının belirlenmesi talep edilmiştir.

Talep hakkında Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ve Kıyasi KAYA tarafından verilen önerge doğrultusunda, ekte sunulan parkmetre uygulamasına ilişkin hazırlanan listenin 5. sırasındaki 28 araçlık Hunat Çarşısı etrafı, 8. sırasındaki 40 araçlık Tekin Sokak Hukukçular Sitesi etrafı ve 15. sırasındaki 30 araçlık Alpaslan Cad. bölümlerinin iptal edilerek geriye kalan toplam 576 araçlık parkmetre işletmeciliğinin, 01.02.2015 tarihine kadar aylık 30.000.00TL mukabilinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince tahsis edilmesi yönündeki teklifin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

412

Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan taşınmazların satışının yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait konut alanı olarak belirlenmiş Tontar Mahallesi, 2483 ada, 3 parsel numaralı, 569,67m2 yüzölçümlü ve aynı ada, 4 parsel numaralı 569,66m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile imar planında Küçük Sanayi alanı olarak belirlenmiş Anbar Mahallesi, 5254 ada, 1 parsel numaralı, 1151,09m2 yüzölçümlü ve aynı ada, 2 parsel numaralı, 3084,96m2 yüzölçümlü taşınmazların, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.03.00/1468-3172 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait konut alanı olarak belirlenmiş Tontar Mahallesi, 2483 ada, 3 parsel numaralı, 569,67m2 yüzölçümlü ve aynı ada, 4 parsel numaralı 569,66m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile imar planında Küçük Sanayi alanı olarak belirlenmiş Anbar Mahallesi, 5254 ada, 1 parsel numaralı, 1151,09m2 yüzölçümlü ve aynı ada, 2 parsel numaralı, 3084,96m2 yüzölçümlü taşınmazların, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

413

Sosyal Denge Tazminatı aylık tutarının belirlenmesi için yapılacak Toplu İş Sözleşmesi hususunda yetki verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklarla ilgili olarak 28310 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşmenin 5. Maddesi uyarınca Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan personele (Kaski Dahil), 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanunun 32. Maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek Sosyal Denge Tazminatı aylık tutarının belirlenmesi için yapılacak Toplu İş Sözleşmesi hususunda yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya görevlendirileceği bir kişiye yetki verilmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 08.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/652 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklarla ilgili olarak 28310 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşmenin 5. Maddesi uyarınca Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan personele (Kaski Dahil), 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanunun 32. Maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek Sosyal Denge Tazminatı aylık tutarının belirlenmesi için yapılacak Toplu İş Sözleşmesi hususunda yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya görevlendirileceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

414

Belediyemizce alınmış olup, Belediyemiz şirketleri tarafından kullanılan demirbaşların şirketlere devredilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Belediyemizce alınıp, Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor tesisleri San. ve Tic. A.Ş. ve Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kullanılan demirbaşların adı geçen şirketlere devredilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 08.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.20.01-20/537 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin % 99.9 oranında hissesi bulunan Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. ve % 96 oranında hissesi bulunan Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan protokol gereği belediyemizce alınan ve bu şirketler tarafından işletmeciliğinin yapılabilmesi için kullanılan demirbaşların Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. ile Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ ye devredilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

415

Anadolu Harikalar Diyarında planlanan “Lazer Oyun Merkezinin” 10 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Anadolu Harikalar Diyarı tema park içerisinde planlanan “Lazer Oyun Merkezinin” 10 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 06.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.01-12/511 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Kumarlı Mevkiinde “Anadolu Harikalar Diyarı” tema park içerisinde planlanan “Lazer Oyun Merkezi”nin 10 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

416

KASKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 2560 Sayılı Kanunun (değişik 3009) 6. Maddesinin (1) bendi gereğince KASKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi hususunda Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 06.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.5.01.05.01-71/1694 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2560 Sayılı Kanunun (değişik 3009) 6. Maddesinin (1) bendi gereğince KASKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde, ekte sunulduğu şekliyle değişiklik yapılması talebinin KASKİ Genel Kurul sıfatıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

417

Gülhan Çıkmazı Sokak isminin, Tataroğlu Sokağı olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Gülhan Çıkmazı Sokak isminin, Tataroğlu Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.05.00-246/2871 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Gülhan Çıkmazı Sokak isminin, Tataroğlu Sokağı olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

418

Gazi Derviş ÖZDEMİR isminin herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, “Gazi Derviş ÖZDEMİR” isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.05.00-272/3074 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; “Gazi Derviş ÖZDEMİR” isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

419

Erkilet Dere Mahallesinde bulunan isimsiz Sokağa Hasbağ Sokağı isminin verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesinde bulunan 63 pafta 195 ada, 4-5-6-7-8-9 numaralı parsellerin bulunduğu isimsiz Sokağa Hasbağ Sokağı isminin verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.05.00-249/2907 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesinde bulunan 63 pafta 195 ada, 4-5-6-7-8-9 numaralı parsellerin bulunduğu isimsiz Sokağa Hasbağ Sokağı isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

420

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Maktu Ceza Yönetmeliğinin 20. Maddesinin “m” fıkrasına ekleme yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Hava kirliliğinin daha etkin denetlenmesi için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Maktu Ceza Yönetmeliğinin 20. Maddesinin “m” fıkrasından sonra gelecek şekilde 7 maddenin eklenmesi talebinin görüşülmesi hususunda Zabıta Daire Başkanlığının 05.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.16-8/748 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hava kirliliğinin daha etkin denetlenmesi için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Maktu Ceza Yönetmeliğinin 20. Maddesinin “m” fıkrasından sonra gelecek şekilde ekte sunulan 7 maddenin eklenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

421

Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmeleri talebinin görüşülmesi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 08.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.32.04.00-622.03/713 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

422

Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 8 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04.00-1724-3119 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

423

Yeni açılan yollardan genişliği 40 metre ve daha az olanların niteliğinin cadde ve sokak olarak tanımlanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Belediyemizce yürütülen adres ve numaralama çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi için yeni açılan yollardan genişliği 40 metre ve daha az olanların niteliğinin cadde ve sokak olarak tanımlanması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-284-3176 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce yürütülen adres ve numaralama çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi için yeni açılan yollardan genişliği 40 metre ve daha az olanların niteliğinin cadde ve sokak olarak tanımlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

424

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi ve Alagöz Köyü, köy yerleşim planlarının çakıştığı bölgede N.İ.P. değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi ve Alagöz Köyü, köy yerleşim planlarının çakıştığı bölgede 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1462-2670 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi ve Alagöz Köyü, köy yerleşim planlarının çakıştığı bölgede 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

425

Talas Belediyesi, Özel Vakıf Üniversite alanının kuzey yönünde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Özel Vakıf Üniversitesi alanının kuzey yönünde 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1765-3177 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Özel Vakıf Üniversitesi alanının kuzey yönünde 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

426

Kara Kuvvetleri 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nın bulunduğu alan ve civarında İmar Plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Kara Kuvvetleri 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1729-3093 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kara Kuvvetleri 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

427

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet yerleşiminde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait alanda N.İ.P. değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet yerleşiminde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1465-2673 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet yerleşiminde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

428

Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, 103 ada 19 parselin bulunduğu alanda N.İ.P. değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, K34-b-12-d-3-a pafta, 103 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1734-3136 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, K34-b-12-d-3-a pafta, 103 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

429

Talas Belediyesinin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi, 7-8 pafta, 4746 parselin bulunduğu alanda N.İ.P. tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Talas Belediyesi Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi, 7-8 pafta, 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1753-3152 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Talas Belediyesi Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi, 7-8 pafta, 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

430

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parselin bulunduğu alanda N.İ.P. tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1449-2634 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

431

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mevkii, 995 ada, 86 parselin bulunduğu alanda N.İ.P. tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mevkii’nde, 995 ada, 86 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1744-3158 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mevkii’nde, 995 ada, 86 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

432

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 1621 parselin bulunduğu alanda N.İ.P. tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 1621 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1726-3121 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 1621 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

433

Melikgazi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 2868 ada, 19, 20 ve 44 parselin bulunduğu alan ve civarında N.İ.P. tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 2868 ada, 19, 20 ve 44 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1712-3067 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 2868 ada, 19, 20 ve 44 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

434

Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4771 ada, 3, 4 ve 5 parselin bulunduğu alan ve civarında N.İ.P. tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4771 ada, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1732-3124 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4771 ada, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

435

Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parselin bulunduğu alanda N.İ.P. değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1725-3120 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

436

Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 Tarih ve 34 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 34 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1748-3168 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 34 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

437

Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1749-3167 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

438

Talas Belediye Meclisi’nin 06.06.2012 tarih ve 95 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisi’nin 06.06.2012 tarih ve 95 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1745-3156 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisi’nin 06.06.2012 tarih ve 95 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

439

İncesu Belediye Meclisi’nin 11.05.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisi’nin 11.05.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1699-3024 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisi’nin 11.05.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

440

İncesu Belediye Meclisi’nin 05.03.2012 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisi’nin 05.03.2012 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1698-3023 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisi’nin 05.03.2012 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

441

Kocasinan Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 118, 119 ve 121 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih, 118, 119 ve 121 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1736-3135 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih, 118, 119 ve 121 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

442

Kocasinan Belediye Meclisi’nin 08.06.2012 tarih, 133, 134, 135, 136 ve 137 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 08.06.2012 tarih, 133, 134, 135, 136 ve 137 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1762-3174 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 08.06.2012 tarih, 133, 134, 135, 136 ve 137 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

1

1

 

443

Belediyemiz ile Kocasinan Belediyesi arasında yemekhane hizmetlerinin işbirliği ile yürütülmesi için hazırlanacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Belediyemiz ile Kocasinan Belediyesi arasında yapılacak ortak proje kapsamında yemekhane hizmetlerinin işbirliği ile yürütülmesi hususunda hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 08.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.20.01-20/538 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, 05.06.2012 tarih ve M.38.6.KOC.0,71,PM./297663.291.297705 sayılı yazılarında Belediyemiz ile Belediyeleri arasında yapılacak ortak proje kapsamında yemekhane hizmetlerinin yapılacak işbirliği ile yürütülmesini istemektedir.

Belediyemiz ile Kocasinan Belediyesi arasında Yemekhane hizmetlerinin işbirliği içerisinde yürütülmesi hususunda hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.