2006 YILININ 11.09.2006 GÜNLÜ 9.TOPLANTININ 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis İhtisas Komisyon Raporları

 

KARAR NO : 381

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 100 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.08.2006 tarih, 168 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.07.2006 tarih, 100 sayılı kararı ile Eskişehir mevkii, Becen mahallesinde Enerji Nakil hattının kaldırılarak altındaki mevcut planlamanın aynen korunması talebi, Belediyemiz meclisinin, 10.04.2006 tarih, 129 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.07.2006 tarih, 100 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 382

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, Gediris Mevkii, 139 pafta, 438 ada, 62 parsel ile, 139 pafta, 438 ada, 14 parsel nolu taşınmazlar civarında 1/5000 ölçekli 27 M ve 28 M Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.08.2006 tarih, 169 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Gediris Mevkii, 139 pafta, 438 ada, 62 parsel ile, 139 pafta, 438 ada, 14 parsel nolu taşınmazlar civarında bağ ve safiye evi alanı olarak planlı yerin turizm tesis alanı olarak planlanması civarın karakterine uygun olmayacağından, 1/5000 ölçekli 27 M ve 28 M Nazım imar planındaki tadilat talebinin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne Oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO : 383

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Becen Mevkii, 157 pafta, 542 ada, 124 parsel nolu taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli 27 M Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.08.2006 tarih, 170 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Becen Mevkii, 157 pafta, 542 ada, 124 parsel nolu taşınmaz civarında Bağ ve Sayfiye evi alanı olarak planlı yerin mahkeme kararına istinaden Turizm Tesis alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 27 M Nazım imar plan paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Bağ ve Sayfiye evi alanı olarak planlı yerin yargı kararında da belirtildiği üzere Turizm Tesis alanı olarak planlanan Nazım imar plan tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 384

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Karadere Mahallesi, Merdivenli Mevkiinde, 370 pafta, 544 ada, 49 parsel nolu taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli 27 M Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.08.2006 tarih, 171 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Karadere Mahallesi, Merdivenli Mevkiinde, 370 pafta, 544 ada, 49 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında, Bağ ve Sayfiye alanı olarak planlı yerin, Turizm Tesis alanı olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu alan daha önce Turizm alanı olarak planlı iken verilen inşaat ruhsatına istinaden otel inşaatına başlanmış ve 4 katı tamamlanmış olup, bu alanda daha önce verilmiş müktesep hak bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 27 M Nazım imar plan paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Bağ ve Sayfiye evi alanı olarak planlı yerin, Turizm Tesis alanı olarak planlanan Nazım imar plan tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 385

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Erciyes Belediyesi, 30 pafta, 5869 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-07c Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.08.2006 tarih, 172 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

30 pafta, 5869 parsel ve civarında mülkiyeti şahsa ait yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı, mülkiyeti Erciyes Belediyesine ait konut alanı olarak planlı yerinde yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu talep ile şahıs menfaatine yönelik imar plan tadilatı yapılmak istendiğinden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 386

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kuruköprü Belediyesinin 1/5000 ölçekli K35-d-09-b Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, Nazım imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.08.2006 tarih, 173 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine giren ve imar planları bulunmayan Kuruköprü Belediyesinin imar planları söz konusu yasa gereği plan müellifimize yaptırılmıştır.

1/5000 ölçekli Kuruköprü Belediyesi Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, Nazım imar planının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 387

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kıranardı Belediyesi, mülkiyeti şahıslara ait, Fatih Mahallesi, 3 pafta, 669 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve mülkiyeti Kıranardı Belediyesine ait, 114 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-11b Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.08.2006 tarih, 174 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kıranardı Belediyesi, Fatih Mahallesinde; İlçe Müftülüğünün de görüşünü alarak, cami alanı olarak planlı yerin park alanı, park alanı olarak planlı yerinde cami alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Topografik yapı ve mülkiyet problemlerinin çözümü için söz konusu dini tesis alanı, mülkiyeti Belediye ye ait park alanı olarak planlı yerde önerilmiştir.

1/5000 ölçekli K35-d-11-b Nazım imar plan paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan dini tesis alanı olarak planlı yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerinde Dini Tesis alanı olarak planlanan Nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 388

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 07.08.2006 tarih ve 109 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.08.2006 tarih, 175 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2006 tarih, 109 sayılı kararı ile Demirci yazısı mevkiinde sosyal tesis alanı olarak planlı yere özel sektör tarafından da yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere M ticaret lejant işaretinin konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.05.2006 tarih, 223 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2006 tarih, 109 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 389

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin almış olduğu 07.08.2006 tarih ve 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68 ve 70 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.08.2006 tarih, 176 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.08.2006 tarihinde almış olduğu kararlardan;

61 Sayılı karar ile: Argıncık mevkiinde Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak planlı yerin tescilli durumuna uygun hale getirilmesi talebi, Belediyemiz meclisinin 13.03.2006 tarih, 90 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına göre hazırlandığından talebin uygun olacağına,

62 Sayılı kararı ile; Hacısaki mahallesinde Meslek Lisesi alanının sağlık tesisi alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 17.03.2006 tarih, 121 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına göre hazırlandığından talebin uygun olacağı,

63 Sayılı kararı ile; Şeker mahallesinde Akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması talebi, Belediyemiz meclisinin 17.03.2006 tarih, 125 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına göre hazırlandığından talebin uygun olacağı,

64 Sayılı kararı ile; İl Emniyet Müdürlüğünün talebine istinaden planlanan yeşil alan ve otopark alanı düzenlenmesi Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin uygun olacağı,

65 Sayılı karı ile; Sümer mahallesinde imar adası köşesinin mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi talebinin Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

67 Sayılı kararı ile; Sümer mahallesinde 2981 uygulaması gören imar adalarına “SD” lejant işareti konulması talebi, Belediyemiz meclisinin 16.01.2006 tarih, 10 sayılı kararı ile imar yönetmeliğinde değişikliği yapılarak çözümlendiğinden plan tadilatına ilişkin her hangi bir meclis kararı alınmasına gerek olmadığı; ayrıca 30N IV b uygulama imar planı paftasının güney doğusundaki 2 imar adası 2981 uygulaması yapılan alanın dışında kaldığından talebin reddinin uygun olacağı,

68 Sayılı kararı ile; Çandır mahallesinde Ticaret alanı olarak planlı yerin fiili duruma uygun olarak planlanması talebi Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

70 Sayılı kararı ile, Karpuzatan mevkiinde Dini Tesis alanı, yol ve huzurevi alanı planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 14.04.2006 tarih, 168 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına göre hazırlandığından talebin uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin almış olduğu 07.08.2006 tarih, 61, 62, 63, 64, 65, 68 ve 70 sayılı kararlarının kabulünün, 67 sayılı kararının ise reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda belirtilen;

Kocasinan Belediyesinin, 61,67 ve 68 sayılı kararlarının oyçokluğu ile, 62, 63, 64, 65 ve 70 sayılı kararlarının ise kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 390

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Başakpınar Belediyesi, 31 pafta, 172 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.08.2006 tarih, 177 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Başakpınar Belediyesi, mülkiyeti şahsa ait, 31 pafta, 172 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı alanın bir kısmının Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Söz konusu alanda fiilen yapılı akaryakıt istasyonu bulunmadığından ve Belediyemiz meclisinin 14.01.2005 tarih, 53 sayılı kararı ile Konut Dışı Kentsel Çalışma alanlarında Akaryakıt istasyonu yapılamayacağı belirtildiğinden tadilat talebinin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 391

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, İl Özel İdaresi, Büyükbürüngüz Kasabası, Sulama Kooperatif sahasının Tarım Alanı olarak ayrılmasının ve sulamaya açılmasının uygun olup olmadığının belirlenmesi talebi hususunda yeniden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 31.08.2006 tarih, 179 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kayseri İl Özel İdaresi, Büyükbürüngüz Belediyesi Sulama Kooperatif Sahasının Tarım Alanı olarak ayrılmasının ve sulamaya açılmasının uygun olup, olmadığının bildirilmesini istemekte olup, söz konusu alana ilişkin Büyükbürüngüz Belediyesi, 30.06.2006 tarih, 255 sayılı yazısı ile bahsi geçen alandaki parsellerin bir kısmının sulama sahası dışarısında bırakılmasını istese de İl Özel İdaresi 02.08.2006 tarih, 2745 sayılı yazılarıyla söz konusu alanın yaklaşık %65’inin sulama sahası dışarısında bırakılması istendiğinden, bu hali ile Kooperatifin ekonomik olmayacağını belirterek sulama sahası projesinin önerildiği şekliyle yapılmasının uygun olacağını bildirmiştir.

Büyükbürüngüz Belediyesi Sulama Kooperatif Sahasının Tarım Alanı olarak planlanmasının uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun gündemden çekilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 392

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, 1 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-06-b Nazım imar plan tadilat talebi hususunda yeniden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 31.08.2006 tarih, 178 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Talas Belediyesinin, Nazım imar planında Pazar Alanı olarak planlı yerin Ticaret Alanı olarak planlanması talebinin, plan müellifince öneri plan ve açıklama raporunun hazırlanmasından sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 393

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Gezi Yolu Sokak isminin Türk Ocağı Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.08.2006 tarih, 19 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Gezi Yolu Sokak isminin Türk Ocağı Caddesi olarak değiştirilmesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 394

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Hastane Caddesi isminin Hayati İNCEKUL isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.08.2006 tarih, 20 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

İncesu Belediyesi, Hastane Caddesi olarak adlandırılan caddeye Hayati İNCEKUL isminin verilmesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 395

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kuşçu Belediyesi, “Akin ve Boyacı ve yeni oluşturulan Yeni Mahallerine” Bulvar, Cadde ve Sokak isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Fen Daire Başkanlığının 09.08.2006 tarih ve M.38.KBB.0.11/2610 sayılı yazıları okundu.

Kuşçu Belediyesi, “Akin ve Boyacı ve yeni oluşturulan Yeni Mahallerine” Bulvar, Cadde ve Sokak isimlerinin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 396

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Gesi Kayabağ Mahalle Muhtarlığı, Mezarlık Caddesi yerine Erciyes Caddesi, Kurbanlı Sokağı yerine Güneş Sokağı, Kırmızı taş Sokağı yerine Aydınlar Sokağı, Çiçekveren Caddesi yerine Uzun Taş Caddesi, İlkhan Sokağı yerine Taş Direk Sokağı isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Fen Daire Başkanlığının 09.08.2006 tarih ve M.38.KBB.0.11/2587 sayılı yazıları okundu.

Gesi Kayabağ Mahalle Muhtarlığı, Mezarlık Caddesi yerine Erciyes Caddesi, Kurbanlı Sokağı yerine Güneş Sokağı, Kırmızı taş Sokağı yerine Aydınlar Sokağı, Çiçekveren Caddesi yerine Uzun Taş Caddesi, İlkkan Sokağı yerine Taş Direk Sokağı isimlerinin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 397

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantılarının Sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt edilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 22.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/9 sayılı yazıları okundu.

5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantılarının Sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 398

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Mahzemin Belediye BaşkanıYusuf ŞANLITÜRK’ün dilekçesinde, belirtmiş olduğu bulvar, cadde ve sokak isimlerinin, yeni yerleşime açılan Gündoğan ve Yeni Mahallelerine verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Fen Daire Başkanlığı’nın 22.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB0. 11/2695 sayılı yazıları okundu.

Mahzemin Belediye BaşkanıYusuf ŞANLITÜRK’ün dilekçesinde, belirtmiş olduğu bulvar, cadde ve sokak isimlerinin, yeni yerleşime açılan Gündoğan ve Yeni Mahallelerine verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 399

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Bakanlar Kurulunun 2006/9809 Sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslar uyarınca KASKİ Genel Müdürlüğünde mevcut 234 adet memur kadrosuyla, 352 adet sürekli işçi kadrosusun yayınlanan esaslar doğrultusunda düzenlenen Memur Kadro İhdası Cetveli, Dolu-Boş Memur Kadro Cetveli, Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli, Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ve Sürekli İşçi Kadro Cetvelinin KASKİ Genel Kurul sıfatıyla Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 31.08.2006 tarih ve 3/1-74-2234 sayılı yazıları okundu.

Bakanlar Kurulunun 2006/9809 Sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslar uyarınca KASKİ Genel Müdürlüğünde mevcut 234 adet memur kadrosuyla, 352 adet sürekli işçi kadrosu 2006/9809 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre uyarlanarak yeniden düzenlenen, Memur Kadro İhdası Cetveli, Dolu-Boş Memur Kadro Cetveli, Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli, Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ve Sürekli İşçi Kadro Cetvelinin onaylanmasının kabulüne; 2560 Sayılı Yasanın değişik (3009) 6. Maddesi gereğince KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 400

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün yeniden hazırlanan Teşkilat Şemasının, KASKİ Genel Kurul sıfatıyla Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 31.08.2006 tarih ve 3/1-74-2235 sayılı yazıları okundu.

Bakanlar Kurulunun 2006/9809 Sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslara göre KASKİ Genel Müdürlüğünün Norm Kadro çalışması içinde yer alan Organizasyon Şemasının onaylanmasının kabulüne; 2560 Sayılı Yasanın değişik (3009) 6. Maddesinin (d) ve (m) bentleri gereğince KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 401

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2006 Yılı Yatırım Programı Altyapı yatırımlarının revize edilmesi konusunun KASKİ Genel Kurul sıfatıyla Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 31.08.2006 tarih ve 3/1-74-2233 sayılı yazıları okundu.

KASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2006 Yılı Yatırım Programı Altyapı yatırımlarının revize edilmesinin kabulüne 2560 Sayılı Yasanın değişik (3009) 6. Maddesinin (a) ve (b) bendleri gereğince KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:402

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 1 nci Komando Tugay Komutanlığı, Gen. Adnan DOĞU Kışlasına yapılacak Mehmetçik parkı yapımı için malzeme yardımı yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Fen Daire Başkanlığı’nın 24.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.11/2938 sayılı yazıları okundu.

1 nci Komando Tugay Komutanlığı erbaş/ erlerin iskan tesislerinin iyileştirme ve geliştirilmesi kapsamında Gn.Adnan DOĞU kışlasına yapılacak olan Mehmetçik Parkında kullanılmak üzere talep edilen malzemelerin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 403

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 07.08.2006 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1761-1343 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 07.08.2006 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 404

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Osman Kavuncu Caddesi ve çevre yol arasında bulunan, mevcut Terminal alanının Kentsel Servis Alanı olarak planlanması için 1/5000 ölçekli 29 L Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1928-1482 sayılı yazıları okundu.

Osman Kavuncu Caddesi ve çevre yol arasında bulunan, mevcut Terminal alanının Kentsel Servis Alanı olarak planlanması için 1/5000 ölçekli 29 L Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 405

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2006 tarih ve 301 sayılı kararı ile Anbar mevkii, 423 pafta, 3045 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan plan tadilatına Askı–ilan süresi içerisinde yapılan itiraz talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1927-1481 sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2006 tarih ve 301 sayılı kararı ile Anbar mevkii, 423 pafta, 3045 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan plan tadilatına Askı–ilan süresi içerisinde yapılan itiraz talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 406

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Belediyemizce, Kalpaklıoğlu Mevkii, 35 pafta, 52 ada, 82 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1926-1480 sayılı yazıları okundu.

Kalpaklıoğlu Mevkii, 35 pafta, 52 ada, 82 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 407

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, Bozdağı Mevkii, Vakıf Üniversitesi alanı planlaması ile Yeni Terminal ve Keykubat arası 40 metrelik yol güzergahı hakkındaki Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1929-1483 sayılı yazıları okundu.

Erkilet Belediyesi, Bozdağı Mevkii, Vakıf Üniversitesi alanı planlaması ile Yeni Terminal ve Keykubat arası 40 metrelik yol güzergahı hakkındaki Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 408

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti şahıslara ait, Çaybağları mevkii, 186 pafta, 495 ada, 1,2,3,4,5,6,16,17,18,19 parsel, 508 pafta, 4599 ada, 1,2,3,4 parsel, 508 pafta, 4603 ada, 1,2,5 parsellerin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1742-1339 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti şahıslara ait, Çaybağları mevkii, 186 pafta, 495 ada, 1,2,3,4,5,6,16,17,18,19 parsel, 508 pafta, 4599 ada, 1,2,3,4 parsel, 508 pafta, 4603 ada, 1,2,5 parsellerin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 409

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Gesi, S.S. Beldesi Sulama Kooperatifinin Sulama Alanının Tarım Alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1908-1464 sayılı yazıları okundu.

Gesi, S.S. Beldesi Sulama Kooperatifinin Sulama Alanının Tarım Alanı olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 410

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kızılören Belediyesinin, 1/5000 ölçekli 50-L-II-D Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1796-1374 sayılı yazıları okundu.

Kızılören Belediyesinin, 1/5000 ölçekli 50-L-II-D Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 411

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Anbar Mevkiindeki Organize Sanayi Alanı Sağlık Koruma Bandının imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1753-1342 sayılı yazıları okundu.

Anbar Mevkiindeki Organize Sanayi Alanı Sağlık Koruma Bandının imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 412

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin almış olduğu 01.09.2006 tarih ve 52 sayılı ve 06.09.2006 tarih, 59 ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1940-1489 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin almış olduğu 01.09.2006 tarih ve 52 sayılı ve 06.09.2006 tarih, 59 ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 413

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin almış olduğu 04.09.2006 tarih ve 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ve 128 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1941-1491 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin almış olduğu 04.09.2006 tarih ve 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ve 128 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 414

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Belediyemizce 2007 yılında kimlere serbest, indirimli paso verileceği ve ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Makine İkmal Daire Başkanlığı’nın 06.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/1-1296 sayılı yazıları okundu.

Belediyemizce 2007 yılında kimlere serbest, indirimli paso verileceği ve ücretinin belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 415

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Merdivenli itfaiye aracı ve ilk müdahale aracının fabrikası, Katı atıktan Diesel yakıtı üreten firmanın tesisleri, katı atıktan yüksek oranda gaz ve gazdan elektrik enerjisi üreten firmanın teknolojilerini incelemek üzere Almanya’nın Ulm, Nürnberg ve Berlin şehirlerine gitmek üzere Genel Sekreter Yrd. Ahmet ACER, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr. Seyit Ahmet OKUR ve İtfaiye Daire Başkanı Ali ÇELEBİ’nin 19-23 Eylül 2006 tarihleri arasında yurtdışına görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.19-02/1170 sayılı yazıları okundu.

Belediyemiz ihtiyacı olan merdivenli itfaiye arası ve ilk müdahale aracı üretilen fabrikada inceleme yapmak amacıyla Almanya-Ulm kentine; Katalizörlü Basınçsız Yağlaştırma Yöntemi ile katı atıktan Diesel yakıtı üreten firmanın kurulu tesislerini görmek amacıyla Almanya Nürnberg kentine ve Yıkamalı Gazefikasyon Sistemi yönetimi ile Katı Atıktan yüksek oranda gaz ve gazdan elektrik enerjisi üreten firmanın teknolojisini incelemek ve yetkilileri ile toplantı yapmak amacıyla Almanya Berlin şehrine gitmek üzere Genel Sekreter Yrd. Ahmet ACER, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Seyit Ahmet OKUR ve İtfaiye Daire Başkanı Ali ÇELEBİ’nin 19-23 Eylül 2006 tarihlerinde yurtdışına görevlendirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 416

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Belediyemiz memur kadrolarında yeni unvan ve kadro dereceleri Belediyemiz meclisince onaylanmış olup, 5216 Sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince belediye meclisinin bilgilendirilmesi bulunulduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1136 sayılı yazıları okundu.

Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun hale getirilerek Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2006 tarih ve 372 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe konulan belediyemiz memur kadrolarında yeni unvan ve kadro dereceleri oluştuğu, bu oluşum sonucu ekli listede adı ve soyadı yazılı personellerin 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 1. Fıkrası gereğince kadrolara atamaları yapıldığına dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

KARAR NO : 417

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kardeşşehir Mostar’da Belediyemiz tarafından açılacak Meslek ve Beceri Kursları ile ilgili Mostar Belediyesi ve Mostar Konsolosluğu ile işbirliği yapılarak kursların açılması ile ilgili olarak görüşmeler yapmaya ve protokol imzalamaya Genel Sekreter Mustafa YALÇIN ve İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı M.Yusuf EKEN’in görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daresi Başkanlığı’nın 11.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.28/33 sayılı yazıları okundu.

Kardeşşehir Mostar’da Belediyemiz tarafından açılacak Meslek ve Beceri Kursları ile ilgili Mostar Belediyesi ve Mostar Konsolosluğu ile işbirliği yapılarak kursların açılması ile ilgili olarak görüşmeler yapmaya ve protokol imzalamaya Genel Sekreter Mustafa YALÇIN ve İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı M.Yusuf EKEN’in 20 Eylül – 20 Kasım 2006 tarihleri arasında görevlendirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 418

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesinin 2006 yılı Bütçesine Ek Bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 11.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/59 sayılı yazıları okundu.

Gesi Belediyesine 2006 Yılı için verilen ödenek yetişmediğinden, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, ödenek cetvellerinde belirtilen harcama kalemlerine toplam 500.000.00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 419

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Süksün Belediye Meclisinin almış olduğu 04.09.2006 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1951-1498 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Süksün Belediye Meclisinin almış olduğu 04.09.2006 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 420

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kardeşşehrimiz Nalçik’te 8 EYLÜL 2006 tarihinde yapılan Şehir Günü Bayramına katılan Meclis üyelerimiz Ahmet HERDEM ve Mehmet BÜYÜKBAŞ’ın görevlendirildiğine dair meclisin bilgilendirilmesi bulunulduğundan, buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın 11.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.21/16 sayılı yazıları okundu.

Kardeşşehrimiz Nalçik tarafından 8 Eylül Kabartay–Balkar Cumhuriyetin kuruşulunun 85. yıl dönümü ve Nalçik Şehir Günü Bayramına Belediyemizi temsilen kişilerin katılması konusunda yapılan davetle ilgili olarak, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet HERDEM ve Meclis Üyemiz Mehmet BÜYÜKBAŞ Encümen’in 06.09.2006 tarih ve 37-667 sayılı kararı ile görevlendirildikleri hususunda Meclis bilgilendirilmiştir.