2006 YILININ 11.12.2006 GÜNLÜ 12.TOPLANTININ 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO :564

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne I. ve II. Meclis başkan vekili, Meclis Divan katipliği’ne iki asil, iki yedek üye seçiminin yapılması, bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 04.12.2006 tarih ve M.38.KBB.0.61/128 sayılı yazıları okundu.

Meclis I. ve II. Başkan Vekili seçimine geçildi.5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine istinaden, meclis iç yönetmeliği gereğince; yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisi I. ve II. Meclis Başkan Vekili seçimine 57 meclis üyesi iştirak etmiş ve yapılan oylamada; I. Meclis Başkan vekilliğine 41 oy ile M.Zeki YELTEKİN, II. Başkan Vekilliğine 47 oy ile Mehmet SAVRUK’un seçilmelerine oyçokluğu ile;

Büyükşehir Belediye Meclisine iki asil, iki yedek Meclis Divan Kâtibi seçiminde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesine istinaden; meclis iç yönetmeliği gereğince; yapılan, gizli oy açık tasnif neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisi iki asil ve iki yedek Divan Katibi seçimine 57 meclis üyesi iştirak etmiş ve yapılan oylamada; Halil TAŞÇI 46 oy, Rifat YELKENOĞLU 45 oy alarak Asil Meclis Divan katipliğine; Meclis Divan Yedek Katipliğine ise Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR 44 oy, Ahmet GÖBÜLÜK 39 oy alarak seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO :565

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan; Daire Başkanlıklarınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 04.12.2006 tarih ve M.380.KBB.0.61/129 sayılı yazıları okundu.

Belediyemiz; Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1. Hukuk Müşavirliği, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlıklarınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmelikleri tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :566

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesine ait, Yıldızevler Mahallesi, 2412 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 N Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 22.11.2006 tarih ve 2’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, söz konusu parselin bulunduğu yeşil alan olarak planlı yere Kayseray Projesi kapsamında ekip binası yapılması düşünüldüğünden bu alanın Belediye Hizmet alanı olarak planlara işlenmesi ve bu alanın güneyindeki Belediye hizmet alanı olarak planlanan alanın bir kısmının, kaldırılan yeşil alana karşılık yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu tadilat uygun görülmüştür ancak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 7-c maddesine istinaden 1/1000 ölçekli planında yapılması uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli 30 N Nazım İmar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin Belediye Hizmet alanı, Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerinde yeşil alan olarak planlanması talebinin, yukarıda ifade edildiği şekliyle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :567

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hisarcık Belediye meclisinin almış olduğu 01.11.2006 tarih ve 38, 39 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 22.11.2006 tarih ve 3 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Hisarcık Belediye Meclisinin 01.11.2006 tarih, 38 Sayılı kararı ile, 7 metrelik yolun kadastro parseline eşit olarak bölmesi ve ada tanzim çizgisinin kaldırılması talebi Nazım İmar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

39 sayılı kararı ile, düşeme mevkiinde 7 metrelik yolun uygulamada yaşanan problemleri gidermek üzere eski haline uygun olarak planlanması talebi Nazım İmar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin uygun olacağı,

Hisarcık Belediye Meclisinin 01.11.2006 tarih, 38 ve 39 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :568

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Gesi Belediye meclisinin almış olduğu 06.11.2006 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 29.11.2006 tarih ve 11 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Gesi Belediyesinin 06.11.2006 tarih ve 36 sayılı kararı ile Askeri alan koruma kuşağı olarak planlı bölgenin ilgili kurumun uygun görüşleri alınmak şartı ile inşaat yapılmasına ilişkin talebi Nazım İmar plan tadilatı gerektirmektedir. Söz konusu alana ilişkin planlamanın genel 1/5000 ölçekli Nazım İmar planları yapılırken değerlendirilmesi daha uygun olacağından Gesi Belediyesinin 06.11.2006 tarih, 36 sayılı kararının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :569

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye meclisinin almış olduğu 01.11.2006 tarih, 76 sayılı, 06.11.2006 tarih ve 83 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 22.11.2006 tarih ve 4 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mimarsinan Belediye meclisinin 01.11.2006 tarih, 76 sayılı kararı ile, 1/1000 ölçekli planlara askı-ilan süresi içerisinde yapılan itiraz haklı görülmüş ve söz konusu alanda yeni bir plan tadilatı önerilmektedir. Bahsi geçen öneri öncelikle Nazım İmar plan tadilatı gerektirdiğinden, belediyesince hazırlanacak önerinin Büyükşehir Belediye meclisince değerlendirilmesinden sonra ilk kademe Belediye meclisinde görüşüleceğinden tadilat talebinin reddinin uygun olacağı,

06.11.2006 tarih, 83 sayılı kararı ile ticaret alanı olarak planlı adaya M ticaret lejant işareti konulması talebi, Nazım İmar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin uygun olacağı,

Mimarsinan Belediye meclisinin 01.11.2006 tarih, 76 sayılı kararının reddinin, 06.11.2006 tarih, 83 sayılı kararının ise kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :570

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Talas Belediye meclisinin almış olduğu 06.11.2006 tarih, 162 sayılı, kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 22.11.2006 tarih ve 5 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Talas Belediye Meclisinin 06.11.2006 tarih, 162 sayılı, kararı ile Kiçiköy mahallesinde Jandarma Bölge Komutanlığının bulunduğu alandaki çekme mesafelerinin 50 metreden, 30 metreye düşürülmesi talebi, Nazım İmar plan tadilatı gerektirmediğinden Talas Belediye meclisinin 06.11.2006 tarih, 162 sayılı, kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :571

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye meclisinin almış olduğu 06.11.2006 tarih, 170, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 29.11.2006 tarih ve 13 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediye meclisinin 06.11.2006 tarih, 170 sayılı kararı ile, daha önce sosyal Tesis alanı (KAKS: 0.50) planlanan yerde civarın karakterine uygun olarak KAKS’ın 0.24’e düşürülmesi talebi, Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

171 Sayılı kararı ile; Yazıbağları mevkiinde mülkiyeti Belsin Tahsil Çağındaki Talebelere, yardım Derneğine ait konut alanının, “M” ticaret işaretli, Kültürel ve Sosyal Tesis alanı olarak planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli 29K-Ia paftasında ki uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz meclisinin 10.07.2006 tarih, 291 sayılı karına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak planlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

172 sayılı kararı ile; Battalgazi mevkiinde ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin Kültürel ve Sosyal Tesis alanı olarak planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli 28 M-Ia ve 28 M-Ib paftalarındaki uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz meclisinin 10.07.2006 tarih, 292 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak planlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

173 sayılı kararı ile; Kayadibi mevkiinde konut alanı olarak yerin Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli 28K-IIIb paftasındaki uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz meclisinin 10.07.2006 tarih, 295 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak planlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

174 sayılı kararı ile; Çaybağları mevkii, Tepe mevkiinde Kayseri ve civarı T.A.Ş’nin 4 adet trafo binasının planlara işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli 28N-IVa, 28N-IVb, 29N-Id, 29M-IIc paftalarındaki uygulama imar planı değişikliği, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

175 sayılı kararı ile; Anbar mevkiinde Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak planlı alında, belirtilen imar adaları içinde bulunan tek yönlü cephe işaretinin kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli 30İ-IIa paftasındaki uygulama imar planı değişikliği, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun; 6.11.2006 tarih, 170, 171, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının kabulüne oy birliği ile 172 sayılı kararın ise kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO :572

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye meclisinin almış olduğu 06.11.2006 tarih, 99 sayılı kararı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 22.11.2006 tarih ve 6 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediye meclisinin 06.11.2006 tarih, 99 sayılı kararı ile Pervane mahallesinde lojman alanı olarak planlı yerin, Ortaöğretim alanı olarak planlanması talebi Belediyemiz meclisinin 10.07.2006 tarih, 299 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, Kocasinan Belediye meclisinin 06.11.2006 tarih, 99 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :573

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye meclisinin almış olduğu 10.11.2006 tarih, 112 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 22.11.2006 tarih ve 7 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediye meclisinin 10.11.2006 tarih, 112 sayılı kararı ile mevcut terminal alanının bulunduğu alanın konut + ticaret alanı olarak planlara işlenmesi talebi, Belediyemiz meclisinin 05.09.2006 tarih, 421 sayılı kararı ile onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı ancak öneri planlarda TAKS’ın yazılmadığı anlaşıldığından TAKS 0.50 olacak şekilde, Kocasinan Belediye meclisinin 10.11.2006 tarih, 112 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO :574

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti Kayseri Sanayi Odasına ait, Pervane mahallesi, 308-349 pafta 2420 ada, 1 parsel nolu taşınmaz civarında 1/5000 ölçekli 30 M Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 22.11.2006 tarih ve 8 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mülkiyeti Kayseri Sanayi Odasına ait, imar planında Resmi Kurum alanı olarak planlı alanın otel yapılmasına imkan sağlamak üzere Turizm Tesis alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30 M Nazım İmar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum alanı olarak planlı yerin, Turizm Tesis alanı olarak düzenlenmesi yönündeki Nazım İmar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO :575

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, DDY İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı, Kayseri Gar sahası için hazırlatmış oldukları planların incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 22.11.2006 tarih ve 9 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

DDY İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Gar sahası civarı için hazırlamış oldukları planları incelenmek ve onanmak üzere Belediyemize göndermiştir.

Söz konusu alanın mülkiyeti Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğüne ait olup, Tren yolu hattının kuzey çevre yolu paraleline kaydırılması sonucu, atıl durumda kalacak Gar sahası, civarın karakterine uygun olarak Ticaret alanı, konut + ticaret alanı, Resmi Kurum alanı, İlköğretim alanı, Dini Tesis alanı, Yeşil alan ve yol olarak planlanmıştır.

Çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Gar sahasının bulunduğu alana ilişkin Revizyon Nazım imar planlarının onanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :576

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, İlkay Apartmanları adına Osman UĞURLU, Apartmanlarının Mimsin Mahallesine bağlı olduğunu, ancak bu Mahalleye uzak olduğunu belirterek, Yavuzselim Mahallesine bağlanma talepleri hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair: 29.11.2006 tarih ve 10 nolu İmar ve Bayındırlık komisyon raporu okundu.

İlkay Apartmanının yer aldığı mahalle ile dâhil olmak istediği mahalle ayrı Belediye sınırlarında yer almaktadır. Birleşme ve katılma işlemlerinin hangi şartlarda ve nasıl yapılacağı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 8. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre bir bölgenin, bu işlemi yapabilmesi için ayrılmak istedikleri ve katılmak istedikleri Belediye meclislerinin uygun görüşlerinin alınması ve Büyükşehir Belediye meclisince karara bağlanarak Valiliğin onayına sunulacağı belirtilmektedir.

Bu tür uygulamaların parsel bazında olması herhangi bir sınırlama içermeyeceğinden uygun değildir. Yapılan açıklamalar doğrultusunda talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :577

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Çaybağları mevkiinde 186 pafta 495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 18, 19 parsel, 508 pafta 459 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 508 pafta, 4603 ada 1, 2, 5, parseller üzerinde bulunan adaların birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile, 493 ada, 15, 16 parsellerin park alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 29.11.2006 tarih, 12 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Çaybağları mevkiinde 186 pafta 495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 18, 19 parsel, 508 pafta 459 ada 1, 2, 3, 4parsel, 508 pafta, 4603 ada 1, 2, 5 parseller üzerinde bulunan alanların birleştirilmesi, ayrıca 493 ada, ada, 15, 16 parsellerin de park alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Yapılan düzenleme ile site nizamı yapılaşmaya geçildiği ve mevcut İmar planındaki nüfus ile tadilat sonrası planlamadaki nüfus sayısında herhangi bir artış yapılmadığı, ayrıca park alanlarında daha işlevsel hale getirildiği görülmüştür.

1/5000 ölçekli 27N ve 28N Nazım İmar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, bahsi geçen parsellerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi talebinin, mevcut inşaat alanında artış yapılmaması kaydıyla, site nizamını özendirdiğinden dolayı, Nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO :578

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Basketbol Milli Takımının başarısında büyük katkıları olan ve İlimiz tanıtımında büyük rol oynayan Milli Basketbolcu hemşehrimiz Fatih SOLAK’ın ödüllendirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 21.11.2006 tarih, 5 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Basketbol Milli Takımının başarısında büyük katkıları olan ve İlimiz tanıtımında büyük rol oynayan Milli Basketbolcu hemşehrimiz Fatih SOLAK’ın ödüllendirilmesi talep edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden ödülle ilgili görüş alındıktan sonra tekrar görüşülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :579

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Oğuz BERK’in 12.10.2006 tarih ve 7965 sayılı dilekçesi ile, Kardeşşehir olan Nalçik isminin ana caddelerden birine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 21.11.2006 tarih, 4 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Kardeş Şehirlerimiz; Humus, Nalçik, Mostar, Saarbrücken ve Yongin isimlerinin Şehrimiz Kocasinan İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Erkilet Bulvarı arasındaki Seyrani mahallesi, Şirinevler mahallesi ve Hilal mahallelerinin birleştiği Akçam Sokağı ve Barikat Sokağının birleştirilerek “Kardeş Şehirler Caddesi” isminin verilmesi ve verilen bu isimlerin de tek tek görülecek şekilde levhaya yazılmasının uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :580

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesi, Yanıkoğlu, Gavremoğlu ve Kalpaklıoğlu mahalleleri birleştirilerek Hunat mahallesi adı verilmiştir. Birleştirilen eski mahalle isimlerinin Hunat mahallesindeki cadde ve sokaklara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 21.11.2006 tarih, 3 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, Yanıkoğlu, Gavremoğlu ve Kalpaklıoğlu mahalleleri birleştirilerek Hunat mahallesi adı verilmiştir. Birleştirilen eski mahalle isimlerinin Hunat mahallesindeki cadde ve sokaklara verilmesi talebinin kabulü hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun; gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyona havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :581

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Türk Milli Güçler Birliği, Soykırımın unutulmaması için İlimizde bulunan bir caddeye veya parka Cezayir adının verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 21.11.2006 tarih, 2 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Türk Milli Güçler Birliği, Soykırımın unutulmaması için, Cezayir adının Tavlusun’da yeni açılmış bulunan caddeye verilmesi yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporundaki Cezayir isminin ileride değerlendirilmek üzere düşünülmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO :582

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Hisarcık Belediye Başkanlığı’nın Erciyes Mahallesinde Hacılar caddesi ile Yavuzlar caddesini bir birine bağlayan yeni açılmış olan imar yoluna Alperen veya Alperenler Sokak isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Daire Başkanlığının 20.11.2006 tarih, M.38.0.KBB0.14/3/59 sayılı yazıları okundu.

Hisarcık Belediyesi, Erciyes Mahallesinde Hacılar caddesi ile Yavuzlar caddesini bir birine bağlayan yeni açılmış olan imar yoluna Alperen veya Alperenler Sokak isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :583

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin esasların 20.maddesi gereğince” 2007 Mali yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici işçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 24.11.2006 tarih, M.38.0.KBB.0.71/1520 sayılı yazıları okundu.

“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin esasların 20.maddesi gereğince” 2007 Mali yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici işçilere ait, ekte sunulan vize cetvelinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :584

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Avusturya’da Kayak Merkezi Master Planları ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere; 15-20.Kasım 2006 tarihleri arasında, Yurtdışına görevlendirilmeleri ile ilgili meclise bilgi verilmesi talebiningörüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 29.11.2006 tarih, M.38.0.KBB.0. 14/341 sayılı yazıları okundu.

Belediyemiz Encümeninin 08.11.2006 tarih ve 46-865 ayılı kararı ile Meclis toplantı halinde olmadığından; Avusturya’da Kayak Merkezi Master Planları ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere; 15-20 Kasım 2006 tarihleri arasında görevlendirilen, Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Mehmet TARINÇ, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY, Fen İşleri Daire Başkanı Ali HASDAL ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Hayri NAZİKSOY Yurtdışına görevlendirilmeleri ile ilgili meclis bilgilendirilmiştir.

KARAR NO :585

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Ulaşım Daire Başkanı Arif EMECEN’in 16-18 Kasım 2006 tarihleri arasında yurtdışındaki toplantılara katılması ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 21.11.2006 tarih ve M.38.KBB.0.14/342 sayılı yazıları okundu.

Bosna Hersekde incelemelerde bulunmak üzere Ulaşım Daire Başkanı Arif EMECEN’in 16–18 Kasım 2006 tarihleri arasında Meclis toplantı halinde olmadığından, Encümen’in 15.11.2006 tarih ve 47-882 sayılı kararı ile görevlendirildiği hususunda Meclis bilgilendirilmiştir.

KARAR NO :586

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Zincidere Belediye Başkanlığı Cebir-Zincidere arasındaki yolun ıslah çalışmalarında kullanılan dozer’in yaklaşık 10 ton akaryakıt giderinin Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 22.11.2006 tarih, M.38.0.KBB.0.31/627 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince, Zincidere Belediye Başkanlığı Cebir-Zincidere arasındaki yolun ıslah çalışmalarında kullandığı dozer’in yaklaşık 10 ton akaryakıt giderinin Belediyemiz tarafından karşılanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :587

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Belediyemizce İlçe ve Köy Otobüs Terminali inşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğünden 120 ay vadeli, 1.500.000.00YTL yatırım kredisi alınması ve bu işlemlerin takibi için Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi veya kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının 23.11.2006 tarih ve M.38.KBB.0.11/365 sayılı yazıları okundu.

Belediyemizce İlçe ve Köy Otobüs Terminali inşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğünden 120 ay vadeli, 1.500.000.00YTL yatırım kredisi alınması ve bu işlemlerin takibi için Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi veya kişilere yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :588

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince, yeniden hazırlanan teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 29.11.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1565 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince, ekte sunulan şekliyle yeniden hazırlanan teşkilat şemasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :589

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Bakanlar Kurulunun 2005–9809 Sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar uyarınca ihtiyaca binaen hazırlanan II sayılı memur boş kadro unvan değişiklik cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi, bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 29.11.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1563 sayılı yazıları okundu.

Bakanlar Kurulunun 2005-9809 Sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar uyarınca ihtiyaca binaen ekte sunulan şekliyle hazırlanan II sayılı memur boş kadro unvan değişiklik cetvelinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :590

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 06.11.2006 tarih ve 58 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2373-1809 sayılı yazıları okundu.

Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 06.12.2006 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :591

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 06.11.2006 tarih ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2373-1810 sayılı yazıları okundu.

Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 06.12.2006 tarih ve 57 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :592

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 09.11.2006 tarih ve 62 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2373-1808 sayılı yazıları okundu.

Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 09.11.2006 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :593

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, 09.11.2006 tarih, 6031-144863 sayılı yazısı ile Konaklar Mevkii, 1 pafta, 2497 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2359-1799 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkii, 1 pafta, 2497 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :594

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, 08.11.2006 tarih, 5991–159017–4526 sayılı yazısı ile mülkiyeti S.S. Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifine ait, Belsin-Anbar Mevkii, 598 pafta, 6577 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatının görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–2367–1802 sayılı yazıları okundu.

Mülkiyeti S.S. Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifine ait, Belsin-Anbar Mevkii, 598 pafta, 6577 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, 1/5000 ölçekli 30J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :595

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, 08.11.2006 tarih, 5997-158881-4517 sayılı yazısı ile mülkiyeti Sema Yazar Gençlik Vakfına ait Keykubat Mahallesi, 389 pafta, 2424 ada, 36 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30J nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–2369-1805 sayılı yazıları okundu.

Mülkiyeti Sema Yazar Gençlik Vakfına ait, Keykubat Mahallesi, 389 pafta, 2424 ada, 36 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 J nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :596

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi 08.11.2006 tarih, 4516 sayılı yazısı ile Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve şahıslara ait, Konaklar Mahallesi, 1 pafta, 2607 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 30 O nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–2368–1804 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi 08.11.2006 tarih, 4516 sayılı yazısı ile Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve şahıslara ait, Konaklar Mahallesi, 1 pafta, 2607 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 30 O nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :597

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 01.12.2006 tarih, 9553 sayılı yazıları ile Sümer Mahallesinde bulunan 1607 ada, 2968 parselinde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–2463–1890 sayılı yazıları okundu.

Söz konusu alan Askeri Alan olarak planlı olup, buna ilişkin Toplu Konut İdaresi başkanlığının da görüşü doğrultusunda Adliye Sarayı yapılmak üzere Resmi Kurum Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planında Askeri Alan olarak planlı yerin Resmi Kurum Alanı olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :598

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Köşkdağı Mahallesi, 655 pafta, 6326 ada, 5 parsel, 5.570,80 m2, Kentsel Servis Alanı Arsası ile Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait Köşkdağı Mahallesi, 655 pafta, 6326 ada, 6 parsel, 5000.06 m2, Kentsel Servis Alanı Arsasının proje bütünlüğü sağlanması amacı ile tevhidinin yapılarak, satışının yapılmasına ilişkin talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–631–1912 sayılı yazıları okundu.

Mülkiyeti Belediyemize ait Köşkdağı Mahallesi, 655 pafta, 6326 ada, 5 parsel, 5.570,80 m2, Kentsel Servis Alanı Arsası ile Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait Köşkdağı Mahallesi, 655 pafta, 6326 ada, 6 parsel, 5000.06 m2, Kentsel Servis Alanı Arsasının proje bütünlüğü sağlanması amacı ile tevhidinin yapılarak, satışının yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. ve 5393 sayılı kanunun 69 ve 75.maddeleri gereğince Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi Belediyesi arasında düzenlenen Protokolü imzalamak üzere 5393 sayılı kanunun 38. maddesi (g) bendi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkili kılacağı birisine yetki verilmesine, ayrıca tevhit işleminden sonra meydana gelen parselin 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince, satışının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :599

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Her türlü kara, hava, demiryolu ve göl ulaşımı, taşımacılığı ve turizm hizmetlerini yapmak, yaptırmak veya bu hizmetlere katkıda bulunmak; bu hizmetlerle ilgili tesisleri ve araçları işletmek ve işlettirmek; bu hizmet dalları için gereken alt yapıları kurmak, her türlü teknik-teknolojik destek, güvenlik, yapım, bakım-onarım, temizlik v.s. hizmetleri sunmak; her türlü kara, hava, demiryolu ve göl taşıtları ile bunlara ait yedek parçaları temin ve tamir etmek amacıyla 1.000.000,00YTL sermayeli Kayseri Ulaşım Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde kurulması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/361 sayılı yazıları okundu.

Her türlü kara, hava, demiryolu ve göl ulaşımı, taşımacılığı ve turizm hizmetlerini yapmak, yaptırmak veya bu hizmetlere katkıda bulunmak; bu hizmetlerle ilgili tesisleri ve araçları işletmek ve işlettirmek; bu hizmet dalları için gereken alt yapıları kurmak, her türlü teknik-teknolojik destek, güvenlik, yapım, bakım-onarım, temizlik v.s. hizmetleri sunmak; her türlü kara, hava, demiryolu ve göl taşıtları ile bunlara ait yedek parçaları temin ve tamir etmek amacıyla 1.000.000,00YTL sermayeli Kayseri Ulaşım Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde kurulması, kurulacak olan bu şirketteki belediyemiz hissesinin %96 (960.000,00YTL) oranında olmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :600

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi 336 pafta, 5198 ada, 1 parsel de tapuya kayıtlı taşınmazdaki otopark, hissesinin %74,99’u Büyükşehir Belediyesine ait olduğu İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. 5216 sayılı kanunun 26. maddesi uyarınca belirlenecek süre ve bedel karşılığında işletme talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.28/122 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi 336 pafta, 5198 ada, 1 parsel de tapuya kayıtlı taşınmazdaki otopark, hissesinin %74,99’u Büyükşehir Belediyesine ait olduğu İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’nin 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince, 3 yıllığına beher yıllığı 1.000.00YTL bedel karşılığında işletmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :601

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 183, 184 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2509-1918 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 183, 184 ve 186 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :602

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 13.11.2006 tarih ve 155 sayılı kararının yeniden incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2511-1919 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2006 tarih ve 155 sayılı kararının yeniden incelenmesi talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :603

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 174, 175 ve 176 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–2510–1922 sayılı yazıları okundu.

Talas Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 174, 175 ve 176 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :604

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.12.2006 tarih, 94, 95 ve 96 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–2523–1925 sayılı yazıları okundu.

Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.12.2006 tarih, 94, 95 ve 96 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :605

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih ve 54 sayılı kararı incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–2521–1927 sayılı yazıları okundu.

Erkilet Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :606

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, 08.12.2006 tarih, 1460 sayılı yazısıyla mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, Kiçiköy mahallesi, 81-84 pafta, 1101 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 Ölçekli K35-d-01c nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–2538-1939 sayılı yazıları okundu.

Talas Belediyesi, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, Kiçiköy mahallesi, 81-84 pafta, 1101 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 Ölçekli K35-d-01c nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO :607

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin almış olduğu 04.12.2006 tarih, 114, 117, 118 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-2538-1939 sayılı yazıları okundu.

Kocasinan Belediye Meclisinin almış olduğu 04.12.2006 tarih, 114, 117, 118 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.