Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

509

Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.07.2014 tarih ve 230 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde bulunan besi ahırlarının yerleşim alanlarından uzaklaştırılması ve belli bir alanda istihdam sağlanması amacı ile üst ölçek planlarına uygun olarak; söz konusu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılarak Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlanmasını talep etmektedir. Talep edilen alan Kocasinan Belediyesi sınırlarında olup, Kocasinan Belediyesinin konu ile ilgili uygun görüş vermiştir.

Söz konusu alanla ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

510

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 20 pafta, 4419 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 20 pafta, 4419 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 231 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan-Dere Mahallesi’nde, konut alanı, ticaret alanı ve belediye hizmet alanı(BHA) olarak planlı yerde, belediye hizmet alanı ihtiyacı olmadığı ve alanın bu kullanıma uygun olmadığı gerekçesiyle belediye hizmet alanının kaldırılması ve mevcut kullanımlar dikkate alınarak söz konusu alanın konut alanı ve ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2761,1 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

511

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 8600 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 4746 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 8600 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 4746 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 236 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Melikgazi-Yeşilyurt Mahallesi’nde, küçük sanayi sitesi alanı ve Talas-Başakpınar Mahallesi’nde, eğitim tesisleri kampüs alanı olarak planlı olan yerlerde nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından (NİP-2813,1 plan işlem numaralı) konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

512

Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde, bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde, bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.07.2014 tarih ve 216 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı bulunmaktadır. Melikgazi Belediyesi söz konusu alanın dini tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu hakkında plan müellifinin kaldırılan teknik altyapı alanının yerine aynı bölgede eşdeğer alan ayrılmaması gerekçesiyle olumsuz görüşü bulunduğundan, (NİP-2759,7 plan işlem numaralı) imar plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

513

Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi 10961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi 10961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 23.07.2014 tarih ve 217 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ilköğretim alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı bulunmaktadır. Melikgazi Belediyesi söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki ilköğretim alanının kaldırılarak yeniden planlanmasını talep etmektedir.

Konu hakkında plan müellifinin kaldırılan teknik altyapı alanının yerine aynı bölgede eşdeğer alan ayrılmaması gerekçesiyle olumsuz görüşü bulunduğundan, (NİP 2759,8 plan işlem numaralı) imar plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

514

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 4882 ada, 4 ve 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 4882 ada, 4 ve 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.07.2014 tarih ve 223 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki, şahıs mülkiyetinde olan, iki ayrı ilköğretim alanı olarak planlı yerde, parsel maliklerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için, ilköğretim alanlarının kaldırılması talebinin, plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, kaldırılan okul alanının yerine yeni bir okul alanı önerilmediği ve ilgili kurumun talep ile ilgili uygun görüşü bulunmadığından, (NİP-2759,3 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

515

Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesinde 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesinde 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 240 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi’nde, (M) ticaret lejant işaretli spor tesisi alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin, Kayseri 2.İdare Mahkemesi’nin 05.06.2014 tarih, 2013/788 esas, 2014/559 nolu kararına istinaden söz konusu alanın yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. İlgili mahkeme kararı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin nazım imar planı gösterimleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar sonucunda, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları birbirine uygun hale getirilerek, söz konusu alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında spor tesisi alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise spor tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanmıştır.

1/25.000 ölçekli K34-c2 ve 1/5000 ölçekli 30K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin spor tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,4 plan işlem numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

516

Melikgazi Belediyesinin, Danışmentgazi Mahallesinde bulunan taşınmazlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Danışmentgazi Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait alanda 4365 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel ve 4364 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 210 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Danişmentgazi Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin, bölgede oluşan ilkokul ihtiyacının karşılanması amacıyla, okul alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli, 27M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin, okul alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,5 plan işlem numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

517

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1136 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1136 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 211 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesinde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının bulunmadığı, şahıs mülkiyetinde olan alanın imar planlarının yapılması talep edilmektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, talebin parsel bazında olması sebebiyle yapılacak plan çalışmasının çevresiyle birlikte değerlendirilerek ele alınmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından (NİP-2761,3 plan işlem numaralı) talebin bu haliyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

518

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 150 ada, 1 parsel ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 150 ada, 1 parsel ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.07.2014 tarih ve 226 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda; Kocasinan Belediyesi yaptığı incelemeler neticesinde meskun alanların içinde, kolay erişimin sağlanacağı imar planlarında Resmi Kurum alanı olarak planlı, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 150 ada,1 parsel ve civarındaki taşınmazları içine alan alanın ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını talep etmektedir. Kaldırılan Resmi Kurum alanının ise mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait ve konut alanı olarak planlı 113 ada, 8, 9, 10 no’lu parseller, 138 ada,10,11 parseller veya 157 ada, 1,2 no’lu parsellerden uygun bulunan bir alan taşınmasını talep edilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; ticaret alanı planlamasının fırın yapılabilmesi için talep edildiği ve fırın yapılabilmesi için 250 m²’lik bir alanın yeterli olacağı tespit edilmiştir. Bu nedenle ticaret alanının Resmi Kurum Alanı olarak planlı 150 ada,1 parselin bir kısmında planlanması uygun görüldüğünden bu yönde plan müellifi tarafından yeni bir öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K35-a-21b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından hazırlanarak onama sınırı içerisine alınan yerde Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin 250 m²’lik bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2238,2 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

519

Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422-423 pafta, 2791 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve Şeker Mahallesi 4730 adanın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422-423 pafta, 2791 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve Şeker Mahallesi 4730 adanın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 242 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanlardan; mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 2791 ada, 1,2 ve 3 parsel no’lu taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak; 4730 ada ise konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, 2791 ada, 1 ve 2 parsellerin bir kısmının konut alanı olarak planlanmasını, buradan kaldırılan yeşil alanın, Şeker Mahallesi 4730 adanın kuzeyinde planlanmasını talep etmektedir.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden söz konusu (NİP-2183,3 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

520

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda yeniden yapılan planlama çalışmalarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar plan değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alanda yeniden yapılan planlama çalışmalarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.07.2014 tarih ve 197 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmaz 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve spor tesisi alanı, 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel no’lu taşınmazlar ise park alanı ve yol olarak planlı iken; Kocasinan Belediyesi tarafından, söz konusu alanda belediyeye ait sosyal tesisler yer almakta olduğunu belirterek, fiili durum ile planlar arasındaki uyumsuzluğun plan değişikliği ile çözülmesi, ayrıca yeni adliye karşısındaki yeşil alanın Kentsel Servis Alanı olarak planlanması talep edilmiş ve Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin 2013/765 esas sayılı dosyasıyla açılan davada söz konu meclis kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planları iptal olduğundan söz konusu alan plansız kalmıştır.

Ayrıca söz konusu alanda Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Kurulu Vakfı 12.05.2014 tarihli dilekçeleri ile, Kayseri Milli Emlak Müdürlüğünce kendilerine irtifak hakkı verilen 6000 m²’lik (misafirhane ve kiler diye tabir edilen)yerde; fiili durumda misafirhane olarak kullanılan alanın; halihazır ve amacına uygun olarak imar planlarında Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasını talep etmiş, konu ile ilgili alanın Belediyemiz Meclisinin 16.05.2014 tarih, 344 sayılı kararı; Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 18.06.2014 tarih,1096 sayılı kararı ile söz konusu alanda kaldırılan yeşil alan yerine yenisinin önerilmesi şartıyla uygun bulunduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 28.06.2014 tarih,8626 sayılı yazıları ile bu alanın irtifak hakkına uygun olarak planlanmasına ilişkin talepleri bulunmaktadır.

Söz konusu mahkeme kararı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün talepleri göz önüne alınarak ve Belediyemiz Meclisinin 16.05.2014 tarih, 344 sayılı kararı da dahil edilerek yeniden öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli 30M ve 30L nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin sosyal tesis alanları, yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (PİN-NİP-3311,1 plan işlem numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Meclis Üyesi Mustafa ÇELİK’in sözlü önerisi ile, konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

521

Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 243 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan; 1/25000 ölçekli nazım imar planında orta yoğun mevcut yerleşik konut alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu konut alanı, ticaret alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, bölgede yapılan incelemelerde sağlıksız, eskimiş, yıkılmış yapıların yer aldığı, arazi şartlarından dolayı can ve mal güvenliğinin olmadığının tespit edildiğini belirterek; söz konusu alanın sağlıklı, düzenli ve modern kentleşmeyi hızlandıracak, donatı alanları ile birlikte düşünülmüş konut alanı olarak planlanması yönünde Revizyon İmar Planı yapılmasını talep etmektedir.

Söz konusu 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği önerisi; yoğunluk artışı yapıldığından dolayı 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği de gerektirmektedir.

Alanda yapılan incelemelerde revizyon nazım imar planı yapılması istenen alanın doğusunda bulunan konut alanları ile birlikte değerlendirilmesinin ve kendi içinde sosyal donatı alanları dengelerinin sağlanması gerektiği kanaatine varıldığından, ( NİP-3311,3 Plan İşlem Numaralı) Revizyon nazım imar planı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

522

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 63 ada, 12 parsel ile 7012 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 63 ada, 12 parsel ile 7012 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.07.2014 tarih ve 198 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 63 ada, 12 parsel (Kadastro 22-A uygulamasına sonucunda 7025 ada, 1 parsel olan) 1/5000 ölçekli nazım imar planında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında küçük sanayi sitesi olarak, 7012 ada, 1 parsel ise konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden, söz konusu alanda servis bakım hizmetleri için kullanılan mevcut yapının alan büyüklüğü yeterli gelmediğinden 63 ada, 12 parselde bulunan Küçük Sanayi Sitesi olarak planlı alanın mücavirinde bulunan yeşil alanın da Küçük Sanayi Sitesi olarak, bu alandan kaldırılan yeşil alanın ise konut alanı olarak planlı kendi mülkiyetlerindeki 7012 ada, 1 parselde planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30K Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Küçük Sanayi Alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (PİN-NİP-2183,2 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

523

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.07.2014 tarih ve 224 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlkokul Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait söz konusu taşınmaz üzerinde eğitim veren Nuh Mehmet Yamaner İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine; 2012-2013 öğretim yılında İmam Hatip Lisesi olarak hizmet verilmeye başlanan söz konusu alanın ihtiyaca cevap vermediğini belirterek; mevcut okul alanının batısında bulunan ve “oyun alanı ve otopark alanı” olarak planlı, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 7500 m²’lik alanın “Lise alanı” olarak planlanmasını talep etmektedir. Yürütülen plan çalışmaları ile oyun alanı olarak planlı yerin genişletilerek; yeşil alanın batısındaki sosyal tesis alanı olarak planlı yere alınması, ayrıca sosyal tesis alanının da bu alanın güneyinde bulunan okul alanının bir kısmına taşınması yönünde bir plan çalışması yapılmış ve bu plan için İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş istenmiştir.

Konu ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 10.03.2014 tarih, 163 sayılı kararı ile; talebin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş geldikten sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde karar verilmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 03.03.2014 tarih, 921384 sayılı yazıları ile konu ile ilgili olumsuz görüş bildirmiştir. Talebin kurum görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

524

Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan mahallesi, 430 pafta, 2838 ada, 1 parsel ile 6723 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan mahallesi, 430 pafta, 2838 ada, 1 parsel ile 6723 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 237 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 2838 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Anaokulu alanı olarak, 6723 ada, 4 parsel ise ağaçlandırılacak alan, İbadet Yeri (Cami) ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti Belediyesine ait, 2838 ada, 1 parselde planlı henüz yapılaşmamış olan anaokulu alanının kaldırılarak, mülkiyeti Belediyesine ait 6723 ada, 4 parsel no’lu taşınmaz üzerinde planlanmasını, 2838 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın da konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 26.06.2014 tarih, 23 sayılı yazıları ile olumlu görüşleri bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 30K, 31K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; anaokulu olarak planlı yerin konut alanı ve yeşil alan olarak, ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin ise anaokulu olarak planlanması yönündeki (NİP-3313,1 Plan İşlem Numaralı ) nazım imar planı değişikliğinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

525

Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 4031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile 4728 adanın güney doğusunda bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 4031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile 4728 adanın güney doğusunda bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 238 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 4031 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum (Baro) olarak, 4728 adanın güney doğusundaki alan konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti Belediyesine ait, 4031 ada, 1 parselde planlı henüz yapılaşmamış olan resmi kurum (baro) alanının kaldırılarak, mülkiyeti Belediyesine ait 4728 adanın güney doğusunda planlanması, 4031 ada, 1 parsel nolu taşınmazın da konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu alanla ilgili çalışmalar devam ettiğinden, (NİP- 3313,2 Plan İşlem Numaralı) konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

526

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 1038 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 1038 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 205 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesindeki bahsi geçen taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Talas Belediyesi vatandaşın talebine istinaden 1038 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu konut adasının kuzeyinde bulunan 12 metre genişliğindeki yolun genişletilmesini talep etmektedir.

Söz konusu taşınmaz civarında tescilli imar adalarının bulunması ve fiilen yapılaşmanın olması nedeniyle plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2780,10 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

527

Talas Belediyesinin, Yukarı Mahallesi sınırları içerisinde 1215 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yukarı Mahallesi sınırları içerisinde 1215 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 206 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve yeşil alan olarak planlıdır. Talas Belediyesi vatandaşın talebine istinaden ilgili alandaki yeşil alan olarak planlı yerin, parselin diğer kısmı gibi konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Plan değişikliği talebinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesine istinaden kaldırılan yeşil alana eşdeğer yeni bir alan önerilmediğinden ve talebin parsel bazında olması nedeniyle plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2780,11 Plan İşlem Numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

528

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 142 ada, 25 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 142 ada, 25 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 208 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen taşınmazlardan 142 ada, 25 parsel numaralı taşınmaz konut alanı, yeşil alan ve yol olarak, 26 parsel numaralı taşınmaz ise konut alanı, yeşil alan, yol ve kısmen askeri alan olarak planlı olup, Talas Belediyesi vatandaşların talebine istinaden taşınmazların bulunduğu konut alanlarının E:1.50 olan değerinin E:2.10 olarak arttırılmasını talep etmektedir.

Plan değişikliği talebinin üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesinin 5/a bendinde ''İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.'' hükmüne istinaden plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2780,12 Plan İşlem Numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

529

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 209 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki bahsi geçen taşınmazlar mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında (M) lejant işaretli Üniversite Alanı ve yol olarak planlı olup, Talas Belediyesi vatandaşın talebine istinaden, söz konusu taşınmazların üniversite alanı olarak planlanmasından önceki imar durumuna dönüştürülmesini talep etmektedir.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2780,9 Plan İşlem Numaralı) söz konusu talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

530

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 31 pafta, 290 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 31 pafta, 290 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 203 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki bahsi geçen alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında (M) lejant işaretli Üniversite Alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Melikşah Üniversitesi Eğitim Tesis Alanı olarak planlı olup, Talas Belediyesi vatandaşın talebine istinaden, söz konusu taşınmazın üniversite alanı olarak planlanmasından önceki imar durumuna dönüştürülmesini talep etmektedir.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2780,5 Plan İşlem Numaralı) söz konusu söz konusu talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

531

Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 204 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki bahsi geçen alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında (M) lejant işaretli Üniversite Alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı olup, söz konusu taşınmazın imar planı değişikliği yapılarak konut alanı ve ticaret alanı şeklinde planlanması talep edilmektedir.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2780,8 Plan İşlem Numaralı) söz konusu talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

532

Talas ilçesi, Yukarı Talas mahallesi, 18 pafta, 39 ada, 22 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın, fiiliyatta konut alanı olarak planlı olan imar durumunun sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Talas ilçesi, Yukarı Talas mahallesi, 18 pafta, 39 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın, fiiliyatta konut alanı olarak planlı olan imar durumunun sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 212 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi Yukarı Mahalle'de, mülkiyeti Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, taşınmazın bulunduğu alanın sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-07-a nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde belirtilen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilemeyeceği ''Özel Sosyal Altyapı Alanı'' olarak planlanması yönündeki (NİP-2780,13 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliğinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

533

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 232 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi’nde, plan onama sınırı içerisine alınan yerde, sosyal donatı alanlarıyla birlikte konut alanı olacak şekilde yapılması talep edilen ilave nazım imar planı ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (NİP-2750,2 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

534

İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 233 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Aksubağları Mahallesi’nde, sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı şeklinde planlanmak üzere ilave nazım imar planı yapılması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (NİP-2750,3 plan işlem numaralı) konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

535

İncesu Kentsel Arkeolojik Sit alanı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, İncesu Kentsel Arkeolojik Sit alanı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.07.2014 tarih ve 219 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Kentsel Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hakkında Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi 10.12.2012 tarih, 806 sayılı kararında muhtelif eksiklikleri ve gerekçeleri ile açıklanması gereken hususları tespit etmiştir.

İller Bankası A.Ş. 02.06.2014 tarih, 12255 sayılı yazısı ile İncesu Kentsel Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarını Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.03.2014 tarih, 1006 sayılı kararı doğrultusunda plan müellifine hazırlatıp İncesu Belediyesine iletmiştir. İncesu Belediye Meclisi bahsi geçen koruma amaçlı imar planlarına yönelik 18.06.2014 tarih, 64 sayılı kararında anılan koruma amaçlı imar planlarını uygun bularak Belediyemize göndermiştir.

Komisyonumuz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarını daha önce alınan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.12.2012 tarih, 806 sayılı kararı kapsamında incelemiştir. İnceleme sonucunda yapı nizamına ilişkin gerekçeli açıklamanın yapıldığı, araştırma raporu ile plan hükümleri üzerindeki maddi hataların düzeltildiği görüldüğünden (NİP-4035 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve bu plana uygun olarak hazırlanan (UİP-4037 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının kabul edilerek Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

536

Yeşilhisar Belediyesinin, İçme Mahallesi'nde, mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Lmt. Şti.'ye ait olan, 194 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, İçme Mahallesi'nde, mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Lmt. Şti.'ye ait olan, 194 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 235 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, İçme Mahallesi'nde mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Lmt. Şti.'ye ait olan alanda soğuk hava deposu yapılabilmesi için bu alanın imar planlarına işlenmesi talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2772 plan işlem numaralı) konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlı Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

537

Özvatan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesi, 1 pafta, 289 ada, 5 parsel ile mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait imar planında BHA (Fidanlık) olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Özvatan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesi, 1 pafta, 289 ada, 5 parsel ile mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, imar planında BHA (Fidanlık) olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.07.2014 tarih ve 220 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 289 ada, 5 parsel 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı ve park alanı olarak planlıdır. Özvatan Belediyesi, bahsi geçen park alanı ve ilköğretim alanının bir kısmında gençlik merkezi yapılması için bu alanının sosyal tesis alanı olarak, ilköğretim alanının kalan kısmının da fiili durumuna uygun olarak anaokulu olarak planlanmasını, ayrıca kaldırılan park alanının yerine ise bu alana yaklaşık 350 metre mesafede mülkiyeti Belediyesine ait imar planında BHA (Fidanlık) olarak planlı alanın kuzey kısmında planlanması yönünde nazım imar plan değişikliği talep etmektedir. Söz konusu alanda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 09.07.2014 tarih, 1390 sayılı yazısı ile uygun görüşü bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli J35-d-14c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde park alanı ve ilköğretim alanının sosyal tesis alanı ve anaokulu olarak, Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerin ise bir kısmının park alanı olarak planlanması yönündeki ( NİP-4014,1 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

538

 

 

 

 

Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesi, 101 ada, 1 parsel ile 5054 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesi, 101 ada, 1 parsel ile 5054 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.07.2014 tarih ve 221 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 101 ada, 1 parsel nolu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında, 1/1000 ölçekli nazım imar planında tören alanı olarak, 5054 parsel ise konut alanı olarak planlıdır. Sarıoğlan Belediyesi, 101 ada, 1 parsel ile 5054 parsel maliklerinin talebine istinaden; mevcut imar planlarında tören alanı olarak planlı 101 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın ticaret alanı olarak, mevcut imar planında konut alanı olarak planlı 5054 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın da bitişik nizam ve ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden ( NİP-4065,1 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

539

Felahiye Belediyesinin, Kale mahallesi, 101 ada, 7 ve 22 parsel numaralı taşınmazların tevhidinden oluşan 101 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Felahiye Belediyesinin, Kale mahallesi, 101 ada, 7 ve 22 parsel numaralı taşınmazların tevhidinden oluşan 101 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.07.2014 tarih ve 222 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 101 ada, 25 parsel mevcut 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve cami alanı olarak planlıdır. Felahiye Belediyesi ve İlçe Müftülüğü’nün 09.07.2014 tarih, 134 sayılı yazısına istinaden mülkiyeti Müftülüğe ait mevcut imar planında konut alanı ve cami alanı olarak planlı söz konusu parselde bulunan fiili durumdaki cami alanına ek bina yapılması için cami alanının genişletilerek konut alanın cami alanına dahil edilmesi yönünde imar planı değişikliği yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 19G nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde cami alanı ve konut alanı olarak planlı yerin ibadet yeri olarak planlanması yönündeki ( NİP- 3696,1 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

540

Develi Belediyesinin, Fenese Aşağı Mahallesi 188 ada, 1, 9, 10, 44, 45, 46 ve 50 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Fenese Aşağı Mahallesi 188 ada, 1, 9, 10, 44, 45, 46 ve 50 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 239 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı, spor alanı ve otopark olarak planlı bulunmaktadır. Develi Belediyesi söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın sosyal tesis ve otopark olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede söz konusu alanda otopark alanının eksildiği tespit edilmiş olup, bahsi geçen alanın batısında bulunan park alanının doğusunda kalan alanda otopark alanı planlanması kanaatine varıldığından (NİP-4051,1 plan işlem numaralı) imar plan tadilat talebinin yukarıda bahsedildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

541

Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 104 ada, 9 parsel numaralı ve Yukarı Mahalle 184 ada 310 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 104 ada, 9 parsel numaralı ve Yukarı Mahalle 184 ada, 310 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 207 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen taşınmazlardan Yeni Mahalle, 104 ada, 9 parsel numaralı taşınmaz ve civarı mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesis alanı, yeşil alan ve yol olarak, Yukarı Mahalle, 184 ada, 310 parsel numaralı taşınmaz ise mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında otopark alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Akkışla Belediyesi, sağlık tesisi planlı yerin gençlik merkezine, otopark ve park alanı olarak planlı yerin ise kapalı pazar alanına dönüştürülmesini talep etmektedir. Söz konusu talebe ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nün 27.06.2014 tarih, 6426 sayılı yazısında sağlık tesisi alanı planlı yerin gençlik merkezi olarak planlanmasında her hangi bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.

1/5000 ölçekli J36-D-24-D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerden, sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, sosyal tesis alanı olarak planlanması, otopark alanı ve park alanı olarak planlı yerin ise kapalı pazar yeri alanı olarak planlanması yönündeki plan değişikliğinde kaldırılan otopark alanının, 104 ada, 9 parselin güneyinde bulunan açık pazar alanının bir kısmına planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. (NİP-3853,1 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin yukarıda açıklandığı şekilde kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

542

Kayseri Raylı Taşıma Sistemi güzergahında bulunan alan ve civarında imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi güzergahında bulunan alan ve civarında imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 234 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Talas Mevlana ve Anayurt Mahallesi'nde yapılması planlanan Kayseri Raylı Taşıma Sistemi güzergahının imar planlarına işlenmesini talep etmektedir. Ancak Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı 01.08.2014 tarih, 646 sayılı yazısı ile Talas Mevlana-Anayurt Raylı Sistem Güzergahı ve alternatif toplu taşım araçları üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirttiğinden bahsi geçen (NİP-2780,2 Plan İşlem Numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

543

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında mekanik tesislere ve günübirlik tesis alanı planlanmasına yönelik plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında mekanik tesislere ve günübirlik tesis alanı planlanmasına yönelik plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.07.2014 tarih ve 218 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planındaki "A" mekanik tesisinin planlara işlenmesine yönelik Belediyemiz Meclisi'nin 09.12.2013 tarih, 893 sayılı kararı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilmiştir. Bakanlık uzmanları ile yerinde yapılan incelemeler neticesinde planlamanın bütüncül olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 07.07.2014 tarih, 131282 sayılı yazısında plan değişikliği teklifine ilişkin hususları belirtmiştir.

1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında "A" olarak sembolize edilen gondol mekanik tesis hattının plana işlenerek, "A" gondol mekanik tesisin üst istasyonunda günübirlik kullanım alanı sembolünün işlenmesinin ayrıca "B" ve "D" kodları ile sembolize edilen mekanik tesislerin fiili duruma uygun olarak kaldırılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde "A" gondol mekanik tesis hattının plana işlenip üst istasyonuna Günübirlik Kullanım Alanı planlamasının yapılarak "B" ve "D" mekanik tesislerinin plandan kaldırılması yönündeki (İÇDP-3854,1 Plan İşlem Numaralı) 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planı değişikliğinin kabul edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

544

Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 241 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 30 Ağustos Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan resmi kurum alanı olarak planlı alanın, kentsel servis alanı olarak planlanması talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (NİP-2759,6 plan işlem numaralı) konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

545

Hacılar Belediyesinin, Mine Yıldırım, Fatma Delice ve Hatice Fidaner’in Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınmış olan 14.02.2014 tarih, 159 sayılı karara istinaden hazırlanana Eşmecik mevkii ilave nazım imar planlarına yapılan itirazın incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Mine Yıldırım, Fatma Delice ve Hatice Fidaner’in Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınmış olan 14.02.2014 tarih, 159 sayılı karara istinaden hazırlanıp, belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış olan Eşmecik mevkii ilave nazım imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 244 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Eşmecik mevkiinde, Belediyemiz Meclisinin 14.02.2014 tarih, 159 sayılı kararına istinaden yapılmış olan ilave nazım imar planına askı-ilan süresi içerisinde, vatandaşlar ve Hacılar Belediyesi tarafından itirazda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, 426 parsel nolu taşınmazın malikleri tarafından yapılmış olan itiraz uygun görülerek, yeşil alan olarak planlı olan yer, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanmıştır. Hacılar Belediyesi tarafından yapılmış olan itiraz ise incelenmiş ve uygun görülmemiştir. Plan onama sınırı içerisinden çıkarılması talep edilen alanda sosyal donatı alanlarının planlı olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda söz konusu alanın onama sınırı içerisinden çıkarılması halinde, ilave nazım imar planı kapsamındaki sosyal donatı dengesi bozulacağından ve planlama kararlarını olumsuz etkileyeceğinden, Hacılar Kent Ormanı projesinin sonuçlanmasından sonra konunun değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K34-c-15-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı olan yerin, bağ-sayfiye evi olarak planlaması yönündeki (NİP-4031,1 plan işlem numaralı) nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

546

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Cumhuriyet Meydanı otopark ve yer altı otoparkı düzenlemesine ilişkin hazırlanan imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Cumhuriyet Meydanı otopark ve yer altı otoparkı düzenlemesine ilişkin hazırlanan imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 31.07.2014 tarih ve 227 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cumhuriyet Meydanında 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c ve 7/g maddelerine istinaden; 1/5000 ölçekli imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlkokul olarak planlı yerin otopark alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yönetim Merkezi, yeşil alan ve meydan olarak planlı yerde ise yer altı otoparkı düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarih, 343 sayılı kararına; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü askı ilan süresi içersinde itiraz etmiştir.

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 08.07.2014 tarih, 8997 sayılı yazıları ile, ilkokul alanı olarak planlı 3168 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın %50,6 hissesinin Maliye Hazinesine ait olduğu, 6360 sayılı Kanun kapsamında söz konusu taşınmazla ilgili devir işlemlerinin tamamlanmadığı gerekçesiyle plana itiraz edilmiştir.

Söz konusu taşınmazla ilgili İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün Kayseri Büyükşehir Belediyesine Başkanlığına devredilmesine ilişkin kararı bulunduğundan ve bölgenin durumu itibari ile otopark alanına ihtiyaç olduğundan itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

547

Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih ve 129 sayılı kararın incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih ve 129 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 31.07.2014 tarih ve 225 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sivas caddesinin doğusunda kalan, Sivas-Gesi yolu kavşağından Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgedeki, konut dışı kentsel çalışma alanlarının sosyal donatı alanlarıyla birlikte konut alanı olarak planlanması talebinin incelenmesi sırasında, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirecek yeni düzenlemeler gündeme geldiğinden, nazım imar planının meclisimiz tarafından yeniden değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih, 129 sayılı kararının ilgili ilçe belediyesine iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

548

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 246, 247, 248 ve 252 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 246, 247, 248 ve 252 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 199 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarihli kararlarından;

246 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı olan imar adasındaki cephe işaretinin kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, söz konusu imar adasında, yer alan (T) lejant işaretinin, cephe işaretinin kaldırılmasıyla birlikte işlevini yitireceği kanaatiyle kaldırılması ve “asma kat yapılamaz” plan notunun eklenmesi daha uygun görüldüğünden, (UİP-3364,2 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

247 sayılı kararı ile;Mimarsinan-Fatih Mahallesi’nde, engelliler özel proje alanı olarak planlı yerin, Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden, imar planından ve plan açıklama raporundan engelliler ifadesinin kaldırılması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.02.2014 tarih, 91 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından (UİP-3411,1 plan işlem numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı,

248 sayılı kararı ile;Kocatepe Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki kütle nizam konut alanı olarak planlı yerin, Kayseri 2.İdare Mahkemesinin 2013/57 esas, 2014/392 nolu kararı gereği doğu yönünde kaydırılması şeklindeki (UİP-3050,2 plan işlem numaralı) talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

252 sayılı kararı ile; Alpaslan Mahallesi’nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden, iki okul arasındaki 10 metre genişliğindeki yolun kaldırılması ve kaldırılan yol kısmındaki çekme mesafesinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi ve iki konut adası arasında kalan 10 metrelik yolun ise yeşil alan olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, plan açıklama raporuna ”plan onama sınırı içerisindeki konut alanı olarak planlı iki imar adası ortasında kalan yeşil alan, söz konusu imar adaları tarafından otopark alanına geçiş için kullanılabilir.” ifadesinin eklenmesi uygun görüldüğünden (UİP-3034,3 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 08.07.2014 tarih, 246, 247, 248 ve 252 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

549

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 201 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.06.2014 tarihli kararlarından,

206 sayılı kararı ile; Konaklar Mahallesi’nde, konut alanı, park, otopark, yaya yolu ve yol olarak planlı yerlerin, daha sağlıklı ve düzenli konut adalarının ortaya çıkması amacıyla söz konusu alanın yeniden düzenlenerek konut alanı, park, otopark, yaya yolu ve yol olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.02.2014 tarih, 107 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

207 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli spor tesisleri alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.01.2014 tarih, 22 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 206 ve 207 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

550

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 165 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 165 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 23.07.2014 tarih ve 214 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin talebi üzerine yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin CD ortamında planlara altlık olarak kullanılmasına ilişkin Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 165 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

551

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi hususunda hazırlanan 05.08.2014 tarih ve 245 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli kararlarından;

158 sayılı kararı ile; Cırkalan Mahallesinde Kumarlı parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında kalan Sivas caddesine cepheli Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerlerin Konut Alanı Ticaret Alanı, Sosyal Donatı alanları, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki ( UİP-2382,1 Plan İşlem Numaralı ) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 24.10.2013 tarih, 797 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu alanı ikiye bölen Sivas Bulvarındaki raylı sistem çalışmaları göz önüne alındığında 50 metrelik Sivas Bulvarının doğusundaki alanda yeniden bir düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuş ve bu düzenleme 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiğinden bu alan plan sınırı dışında bırakılmıştır.1/1000 ölçekli uygulama imar planında sadece Sivas Bulvarının batı kısmındaki planlanması ve bu alanda yapılaşma şartlarının TAKS: 0,30, KAKS: 1,20, hmax=serbest olacak şekilde planlanarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin yukarıda belirtildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

159 sayılı kararı ile; Tanpınar Mahallesinde 6926 ada, 1 ve 7 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri Toptan Gıdacılar Sitesinin talebine istinaden söz konusu alanın K3 yapı nizamında Küçük Sanayi Sitesi Alanı, ticaret alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki ( UİP-2317 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğimden, yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

160 sayılı kararı ile; Beyazşehir Mahallesinde M lejand işaretli Sosyal Tesis Alanı olarak planlı alanda çekme mesafelerinin her yönde 5 metre olacak şekilde düzenlenmesi yönündeki ( UİP-2185,1 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

161 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesi, 3448 ada, 5 parsel ile 3069 ada, 1-12 parsellerin bulunduğu konut alanı olarak planlı imar adalarının cephe aldığı yol genişliklerinin planlar işlenmesi yönündeki ( UİP-2309,1 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

162 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesi 533 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki konut alanı ve yol olarak planlı yerin inşaat alanı artışı olmaksızın yeniden düzenlenmesi yönündeki ( UİP-2219,1 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğimden, yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

163 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesi 4861 ada, 3 parsellerin bulunduğu 32*25 ebatlarında K10 yapı düzeninde konut alanı olarak planlı alanda yapılı bina ile kadastro durumuna uygun olarak konut alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin ( UİP-2307,1 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

164 sayılı kararı ile; KASKİ’nin talebi üzerine Yavuz Selim Mahallesi 4357 ada, 1 parselin bulunduğu spor tesisi alanı olarak planlı alanın bir kısmının, Erkilet Mahallesi 8970
parselin bulunduğu konut alanı olarak planlı alanda, Erkilet Mahallesi 5325 ada, 1 parselin bulunduğu

park alanı olarak planlı alanda, Erkilet Mahallesi 759 parselin bulunduğu konut alanı olarak planlı alanda, su deposu alanlarının planlanmasına ilişkin ( UİP-2654,1 ve 2655,1 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi; Belediyemiz Meclisinin 10.02.2014 tarih, 94 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

166 sayılı kararı ile; Yeşil Mahalle, Mithatpaşa Mahallesi ve Hilal Mahallesi sınırları içerisinde fiilen yerinde olmayan enerji nakil hattının imar planlarından kaldırılmasına ilişkin ( UİP-2382,2 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi; Belediyemiz Meclisinin 13.01.2014 tarih, 23 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

167 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesinde 2797 ada, 9 ve 13 parsellerin bulunduğu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanın Kentsel Servis Alanı olarak planlanmasına ilişkin ( UİP-2316,1 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi; Belediyemiz Meclisinin 14.02.2014 tarih, 155 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

168 sayılı kararı ile; Kuşcu Mahallesinde Karagedik ve Poruklu Mevkiinde üst ölçek planlara uygun olarak ilgili kurum görüşleri doğrultusunda bağ bahçe nizamında konut alanı, ticaret alanı, sosyal donatı alanları, yeşil alan ve yol olarak planlanmasına ilişkin ( UİP-2239 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar planı talebi; Belediyemiz Meclisinin 09.12.2013 tarih, 881sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

169 sayılı kararı ile; Güneşli Kızık Mahallesinde 5528 ada, 72 parselin bulunduğu alanın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün talebi üzerine az yoğun konut alanı yol olarak planlanmasına ilişkin ( UİP-2318,1 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar planı talebi; Belediyemiz Meclisinin 10.02.2014 tarih, 92 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

170 sayılı kararı ile; Muammerbey Mahallesinde 119 ada, 1 nolu parselde bulunan cami alanının batı yönünde genişletilmesi ve çevresinin fiili duruma uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin ( UİP-2653,1 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar planı talebi; Belediyemiz Meclisinin 10.02.2014 tarih, 96 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

171 sayılı kararı ile; Uğurevler Mahallesinde park alanı olarak planlı alanda trafo yerinin planlara işlenmesine ilişkin ( UİP-1986,1 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

552

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi hususunda hazırlanan 23.07.2014 tarih ve 215 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarihli kararlarından;

185 sayılı kararı ile; Şeker Gölü ve civarında II. Derece Doğal Sit Alanı, yeşil alan, otopark ve yol olarak planlanması yönündeki ( UİP-2837,1 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar planı talebi; Belediyemiz Meclisinin 13.02.2012 tarih ve 10.03.2014 tarih, 173 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulüne ve ayrıca Doğal Sit alanı olmasından dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmesinin uygun olacağı ,

186 sayılı kararı ile; Şirinevler Mahallesinde 1607 ada, 1339 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu A-5 yapı nizamındaki konut alanının BL-5 yapı nizamında planlanması yönündeki ( UİP-2309,1 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

553

Talas Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 121 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 121 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 200 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Reşadiye Mahallesinde 314 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olup, uygulamada yapının aplikasyonunun sehven doğu yönüne yapıldığı bu sebeple yapı çekme mesafesinin mevzuata uygun olmadığı belirtilmiştir. Fiili duruma göre imar adasının yeniden düzenlenip ada ayırma çizgisinin doğu yönünde kaydırılarak eksilen yeşil alanın yaya yolu üzerine şerit şeklinde planlanması ve park alanının doğusunda bulunan 7 metrelik yaya yolunun 10 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-1110,9 Plan İşlem Numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 07.07.2014 tarih, 121 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun,

Meclis Üyesi Hakan MAHİROĞLU’nun önerisi ile Komisyon Raporunda geçen; 7 metrelik yaya yolunun 10 metre olarak planlanması yönündeki ibarenin, 10 metrelik yaya yolunun 7 metre olarak planlanması şeklinde değiştirilerek kabul edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

554

İncesu Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 202 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Karamustafa Paşa Mahallesi’nde, A4 ve A5 yapılaşma şartı bulunan imar adasının kuzey kısmının yeniden düzenlenerek, bu kısımdaki ada orta çizgisinin kaldırılarak, E=1,80 ve hmax=24,50 olacak şekilde planlanması talebi, imar adasının tamamını kapsamadığı, parsel bazında olduğu ve farklı kat rejimleri birleştirilemeyeceğinden, İncesu Belediye Meclisinin, 02.06.2014 tarih, 52 sayılı kararının ilçesine iadesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

555

İncesu Belediye Meclisinin 18.06.2014 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 18.06.2014 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. hususunda hazırlanan 31.07.2014 tarih ve 228 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Boğazköprü-Garipçe kavşağı ile Güney Çevre Yolu-Garipçe kavşağı arasında Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 10.03.2014 tarih, 168 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin 18.06.2014 tarih, 63 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

556

Hacılar Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 39 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 39 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi hususunda hazırlanan 31.07.2014 tarih ve 229 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi’nde, sosyal donatı alanları ile birlikte bağ-sayfiye evi alanı olarak planlaması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.01.2014 tarih, 13 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, plan onama sınırının batısında bulunan K34-c14-a-3-b ve K34-c-14-a-2-c uygulama imar planı paftalarındaki plan onama sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak geçirilmediği tespit edildiğinden, plan onama sınırının nazım imar planına uygun olacak şekilde geçirilmesi, ayrıca onama sınırı içerisindeki ticaret alanlarındaki E=0, 70 değerinin E=0,40 ve h=7.00 değerinin ise h=4.00 olacak şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Hacılar Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 39 sayılı kararının bu şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

557

Tomarza Belediye Meclisinin 04.07. 2014 tarih ve 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 04.07. 2014 tarih ve 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi hususunda hazırlanan 23.07.2014 tarih ve 213 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 04.07. 2014 tarih,

46 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli plan yapılması yönünde karar alındığından bu husus 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı olarak değerlendirilmiş ve bu yönde yapılan incelemede; Tomarza ilçesi, 4. Mıntıka Mahallesi, 56 ada, 39 ve 40 parsellerin bulunduğu alanda konut alanının sosyal tesis alanı olarak planlanmasına ilişkin; 1/5000 ölçekli L35-b-06-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin sosyal tesis alanı olarak planlanması kanaatine varıldığından, (NİP-4050,1 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Tomarza Belediye Meclisinin 04.07. 2014 tarih ve 46 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

558

Tomarza Belediye Meclisinin 04.07. 2014 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 04.07. 2014 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi hususunda hazırlanan 23.07.2014 tarih ve 213 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 04.07. 2014 tarih,

47 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 5216 sayılı kanunun 14. maddesine göre değerlendirilmiş ve bu yönde yapılan incelemede; Tomarza ilçesi, 4. Mıntıka Mahallesi, 250 ada, 62 parselde bulunan ortaokul alanı olarak planlı bulunan alanda Y ençok=9.50 iken Y ençok=12.50 olarak değiştirilerek planlanmasına ilişkin; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Tomarza Belediye Meclisinin 04.07. 2014 tarih ve 47 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

559

Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi veya değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi veya değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 21.07.2014 tarih ve 13 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

1- Gençlik Spor İl Müdürlüğünün batısından geçen 25 metre genişliğindeki yola Aydemir DOĞAN Caddesi isminin verilmesinin uygun olacağı,

2- Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mahallesinde bulunan Tombaklı Cadde isminin, Şehit Adem İLKKILIÇ Caddesi olarak değiştirilmesinin uygun olacağı,

3- Hacılar İlçesi Akdam Mahallesi, Özgüneş Caddesi, Buhara Çıkmazı Sokak ve Şahin Tepesi Sokak arasında kalan yola Taha Sokak isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

4- Talas İlçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan Papatya Cadde isminin, Velioğulları Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

5- Melikgazi İlçesi, Gesi Bahçeli Mahallesinde bulunan Baran Sokak isminin, Arslan Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

560

Kocasinan Belediyesinin 2014 yılı bütçesine 500.000 TL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin 2014 yılı bütçesine 500.000 TL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 24.07.2014 tarih ve 1178 numaralı Mali Hizmetler Daire Başkanlığının yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin 2014 yılı bütçesine 500.000 TL ek bütçe yapılması talebinin tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

561

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince, Kocasinan Belediyesi’nin ekli listede belirtilen birimlerinin harcama kalemlerine 1.820.000 TL ödeneğin tenzil edilerek aktarma yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince, Kocasinan Belediyesi’nin ekli listede belirtilen birimlerinin harcama kalemlerine 1.820.000 TL ödeneğin tenzil edilerek aktarma yapılması talebinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 21.07.2014 tarih ve 1130 numaralı Mali Hizmetler Daire Başkanlığının yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince, Kocasinan Belediyesi’nin ekli listede belirtilen birimlerinin harcama kalemlerine 1.820.000 TL ödeneğin tenzil edilerek aktarma yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

562

6360 sayılı yasa’nın Büyükşehir Belediyelerinin sınırlarını il sınırı olarak genişletmesi ile ilçelerde personel servis araçlarının çalışma şartlarının düzenlenmesi amacı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi personel servis araçları yönetmeliği 5. Maddesine ek fıkra eklenmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 6360 sayılı yasa’nın Büyükşehir Belediyelerinin sınırlarını il sınırı olarak genişletmesi ile ilçelerde personel servis araçlarının çalışma şartlarının düzenlenmesi amacı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi personel servis araçları yönetmeliği 5. Maddesine ek fıkra eklenmesi talebinin görüşülmesi talebi hususunda 22.07.2014 tarih ve 685 numaralı Zabıta Dairesi Başkanlığının yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 6360 sayılı yasa’nın Büyükşehir Belediyelerinin sınırlarını il sınırı olarak genişletmesi ile ilçelerde personel servis araçlarının çalışma şartlarının düzenlenmesi amacı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi personel servis araçları 5. Maddesine ek olarak;

a-) "6360 sayılı yasadan önce; Büyükşehir Belediyesine bağlı metropol ilçelerde (Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu) faaliyet gösteren personel servis araçları, tescil edilmiş plaka ( P Plaka ) almadan sivil plaka ile personel servisi yapamazlar."

b-) "6360 Sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan ilçelerde personel taşımacılığı yapan işleticiler bu yönetmelik hükümlerine göre güzergahları ve şartları UKOME’ce belirlenmek üzere mevcut plakalarına (P1) personel servis araçları özel izin belgesi verilir." şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen konuların, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personel servis araçları yönetmeliğinin, 5. Maddesine 5. Fıkra olarak eklenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

563

6360 sayılı yasa’nın Büyükşehir Belediyeleri sınırlarını il sınırı olarak genişletmesi ile ilçelerde öğrenci taşımacılığı yapan işleticiler için, Yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi okul servis araçları yönetmeliğinin 5. Maddesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan 6360 sayılı yasa’nın Büyükşehir Belediyeleri sınırlarını il sınırı olarak genişletmesi ile ilçelerde öğrenci taşımacılığı yapan işleticiler için, Yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi okul servis araçları yönetmeliğinin 5. Maddesinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 22.07.2014 tarih ve 684 numaralı Zabıta Dairesi Başkanlığının yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 6360 sayılı yasa’nın Büyükşehir Belediyelerinin sınırlarını il sınırı olarak genişletmesi ile ilçelerde personel servis araçlarının çalışma şartlarının düzenlenmesi amacı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi personel servis araçları 5. Maddesi;

a-) 6360 sayılı yasadan önce, Büyükşehir Belediyesine bağlı metropol ilçelerde (Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu) faaliyet gösteren okul servis araçları, tescilli plaka ( S Plaka ) almadan sivil plaka ile öğrenci servisi yapamazlar.

b-) 6360Sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan, İlçelerde öğrenci taşımacılığı yapan işleticilere bu yönetmelik hükümlerine göre, İlçe Belediyeleri sınırlarında çalışmaları kaydıyla mevcut plakalarına (S1) okul servis araçları özel izin belgesi UKOME’nin belirleyeceği şartlarda verilir. Şeklinde düzenlenmiştir.

Yeniden düzenlenen 5. Maddenin bu haliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

564

TR72/14/DFD referans no’lu ORAN Kalkınma Ajansı 2014 yılı doğrudan faaliyet destek programı kapsamında, Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, ORAN Kalkınma Ajansı 2014 yılı doğrudan faaliyet destek programı kapsamında “Sanayi odası yonca kavşağı zemin etüdü, fizibilite çalışmaları ve uygulama projelerinin hazırlanması işi” başlıklı projesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 08.08.2014 tarih ve 368 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; TR72/14/DFD referans no’lu ORAN Kalkınma Ajansı 2014 yılı doğrudan faaliyet destek programı kapsamında “Sanayi odası yonca kavşağı zemin etüdü, fizibilite çalışmaları ve uygulama projelerinin hazırlanması işi” başlıklı projesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

565

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Keykubat Mahallesi, 10972 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın, Kayseri İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Uygulama imar planında Cami olarak belirlenmiş olan mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Keykubat Mahallesi, 10972 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince Kayseri İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2014 tarih ve 1993 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Uygulama imar planında Cami olarak belirlenmiş olan mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Keykubat Mahallesi, 10972 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince Kayseri İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

566

Develi İlçesi, Şıhlı Köyü, Ayafıl Mevkii, L35-d-14-d pafta, 119 ada, 93 parsel numaralı taşınmazın Belediyemiz adına şartlı bağışının kabul edilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Develi İlçesi, Şıhlı Köyü, Ayafıl Mevkii, L35-d-14-d pafta, 119 ada, 93 parsel numaralı taşınmazın Belediyemiz adına şartlı bağışının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18(g) maddesi gereğince kabul edilmesi talebinin görüşülmesi hususunda imar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2014 tarih ve 1992 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hilmi Demir ve Arkadaşlarının, Develi İlçesi, Şıhlı Köyü, Ayafıl Mevkii, L35-d-14-d pafta, 119 ada, 93 parsel numaralı taşınmazı mezarlıktan başka bir amaçla kullanmaması, köylerinden talep edenlerden ücret alınmadan tahsis edilmesi, arsaya ait düzenlemenin belediye tarafından yapılması, mezarlık yaptırmak isteyen vatandaşların belediyenin yapmış olduğu düzenlemeye göre yaptırmaları ve taşınmazın belediye tarafından mezarlık dışında bir amaçla kullanılması durumunda tekrar tapunun üzerlerine devrini talep edecekleri şartı ile Belediyemize bağışlamak istemektedirler.

Belediyemiz adına şartlı bağışının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (g) maddesi gereğince kabul edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

567

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünün, Sümer Kampusu karşısında yer alan eski Sümer Dış Vazife Evleri (Öğrenci Köyü) alanında onarım, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünün, Sümer Kampusu karşısında yer alan eski Sümer Dış Vazife Evleri (Öğrenci Köyü) alanında onarım, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılması talebinin görüşülmesi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 08.08.2014 tarih ve 367 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 75 (a) ve 5216 Sayılı Kanunun 7 (n) maddesi çerçevesinde, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünün, Sümer Kampusu karşısında yer alan eski Sümer Dış Vazife Evleri (Öğrenci Köyü) alanında onarım, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

568

5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi doğrultusunda; Boğazlıyan İlçesine Park ve Wc yapımı ile Ovakent Beldesine çevre düzenleme yapılması işi hususunda karar verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi doğrultusunda; Boğazlıyan İlçesine Park ve Wc yapımı ile Ovakent Beldesine çevre düzenleme yapılması işi hususunda karar verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 25.07.2014 tarih ve 1303 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi (a) fıkrası doğrultusunda; Boğazlıyan İlçesine Park ve Wc yapımı ile Ovakent Beldesine çevre düzenleme yapılması talebinin ücreti karşılığında yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

569

Mimarsinan Parkı içerisinde 500 araçlık katlı otoparkın ve zeminde planlanan cafelerin kat karşılığı ve 10 yıla kadar kira karşılığı ihale ile yaptırılması ile ilgili Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Mimarsinan Parkı içerisinde 500 araçlık katlı otoparkın ve zeminde planlanan cafelerin kat karşılığı ve 10 yıla kadar kira karşılığı ihale ile yaptırılması ile ilgili Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Genelsekreterlik Makamınınn 08.08.2014 tarih ve 404 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Parkı içerisindeki büyük havuzun altında 2 kat, yaklaşık 500 araçlık katlı otoparkın ve zeminde planlanan cafelerin kat karşılığı ve 10 yıla kadar kira karşılığı ihale ile yaptırılması ile ilgili Encümene yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

570

İl Özel İdaresi bünyesinden Yeşilhisar Belediyesine geçen; Bel-Öz tesisleri Otel ve Lokanta bölümü, Kılcan mevkiinde bulunan Soğuk Hava Deposu, Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisinin, Yeşilhisar Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, İl Özel İdaresi bünyesinden Yeşilhisar Belediyesine geçen; Bel-Öz tesisleri Otel ve Lokanta bölümü, Kılcan mevkiinde bulunan Soğuk Hava Deposu, Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisinin Yeşilhisar Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 08.08.2014 tarih ve 392 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Özel İdaresi bünyesinden Yeşilhisar Belediyesine geçen; Bel-Öz tesisleri Otel ve Lokanta bölümü, Kılcan mevkiinde bulunan Soğuk Hava Deposu, Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisinin, Yeşilhisar Belediyesine tahsis edilmesi talep edilmiştir.

Talebe ilişkin; Meclis üyeleri İlyas EMRE ve Ahmet BİLİCİNİN yazılı önerisi ile İl Özel İdaresi bünyesinden geçen 125 ada, 1,28,29,30 ve 31 Parselde bulunan Bel-Öz Tesisleri Otel ve Lokanta bölümü, Kılcan mevkiinde bulunan 216 ada, 4 parselde kayıtlı Soğuk hava deposu, Kurutma tesisi ve Paketleme tesisinin 5 yıl süreyle bedelsiz olarak, Yeşilhisar Belediyesine tahsis edilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

571

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 16.05.2014 tarih, 340 sayılı kararının iptali ile Bakanlar Kuruluna önerilecek bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden tespit edilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Resmi gazetede yayınlanan, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 16.05.2014 tarih, 340 sayılı kararının iptali ile Bakanlar Kuruluna önerilecek bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden tespit edilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.08.2014 tarih ve 1208 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Resmi gazetede yayınlanan, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 16.05.2014 tarih, 340 sayılı kararının iptali ile Bakanlar Kuruluna önerilecek bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden tespit edilmesi talebinin tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

572

Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde bulunan Yuvarlak Dede Caddesi isminin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde bulunan Yuvarlak Dede Caddesi isminin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 08.08.2014 tarih ve 270 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde bulunan Yuvarlak Dede Caddesi isminin değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

573

Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 10528 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 10528 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2014 tarih ve 2002 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 10528 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

574

Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 20.05.2014 tarih, 2013/226 Esas, 2014/558 esas sayılı kararına istinaden nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 20.05.2014 tarih, 2013/226 Esas, 2014/558 esas sayılı kararına istinaden nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2018 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 20.05.2014 tarih, 2013/226 Esas, 2014/558 esas sayılı kararına istinaden nazım imar plan tadilatı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

575

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2017 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

576

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 1009 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 1009 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2016 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 1009 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

577

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1,2 parsel, 8692 ada, 8 parsel, 8693 ada, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1,2 parsel, 8692 ada, 8 parsel, 8693 ada, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2012 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1,2 parsel, 8692 ada, 8 parsel, 8693 ada, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

578

Melikgazi Belediyesinin, Hürriyet Mahallesi, 1035 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 ve 27 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hürriyet Mahallesi, 1035 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 ve 27 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2015 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Hürriyet Mahallesi, 1035 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 ve 27 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere,İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

579

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10628 ada, 19 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10628 ada, 19 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2011 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10628 ada, 19 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

580

Sivas caddesinin doğusunda kalan, Sivas-Gesi yolu kavşağından Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgede, raylı sistem çalışmaları ve konu ile ilgili gündeme gelen yeni talepler doğrultusunda, 50 metrelik Sivas Bulvarı ile birlikte yolun doğusunda bulunan konut adalarının yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Melikgazi ve Kocasinan Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan, Sivas caddesinin doğusunda kalan, Sivas-Gesi yolu kavşağından Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgede, raylı sistem çalışmaları ve konu ile ilgili gündeme gelen yeni talepler doğrultusunda, 50 metrelik Sivas Bulvarı ile birlikte yolun doğusunda bulunan konut adalarının yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2010 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi ve Kocasinan Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan, Sivas caddesinin doğusunda kalan, Sivas-Gesi yolu kavşağından Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgede, raylı sistem çalışmaları ve konu ile ilgili gündeme gelen yeni talepler doğrultusunda, 50 metrelik Sivas Bulvarı ile birlikte yolun doğusunda bulunan konut adalarının yeniden düzenlenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

581

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kuzey Mahallesi, 579 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kuzey Mahallesi, 579 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2009 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kuzey Mahallesi, 579 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

582

Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi, 10226 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin Kazımkarabekir Mahallesi, 10226 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2008 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin Kazımkarabekir Mahallesi, 10226 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar planı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

583

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2006 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

584

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2014 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

585

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2013 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

586

Mimarsinan Parkı içerisindeki büyük havuzun altında 2 kat yaklaşık 500 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde yeniden peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere yapılan plan değişikliğinin görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, Mimarsinan Parkı içerisindeki büyük havuzun altında 2 kat yaklaşık 500 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde yeniden peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere yapılan plan değişikliğinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2004 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Parkı içerisindeki büyük havuzun altında 2 kat yaklaşık 500 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde yeniden peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere yapılan plan değişikliği talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

587

Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami-Kertmeler Mevkii, 254, 255 ve 256 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami-Kertmeler Mevkii, 254, 255 ve 256 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2014 tarih ve 1996 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami-Kertmeler Mevkii, 254, 255 ve 256 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi tetkik ve incelenmek üzere,, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

588

Kocasinan Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 211 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 211 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2007 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 211 sayılı kararının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

589

Talas Belediye Meclisi'nin, 04.08.2014 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi'nin, 04.08.2014 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2014 tarih ve 1997 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi'nin, 04.08.2014 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

590

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih, 263, 268, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih, 263, 268, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2014 tarih ve 2003 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih, 263, 268, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

591

Develi Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi, Büyükşehir Belediye Başkan V. Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR tarafından konu Meclisin 82. Gündem maddesi olarak gündeme alındı.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

592

I Sayılı Cetvel (Memur Kadro İhdası)

 

 

Meclis gündeminin 83. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Kanunun 21. Maddesinin 2. Fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilip ekteki I Sayılı Cetvel’in (Memur Kadro İhdası) onaylanması talebinin görüşülmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 745 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Kanunun 21. Maddesinin 2. Fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen ekteki I Sayılı Cetvel’in (Memur Kadro İhdası) onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

593

Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların satışlarının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 84. maddesinde bulunan, 2886 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların satışlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2020 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Kavakyazısı Mahallesi, 853 ada, 3676 parsel numaralı, (Kat 1 Bağ.Böl.1-2-3-4 Kat 2 Bağ.Böl.5-6-7-8 Kat 3 Bağ.Böl.9-10-11-12 Kat 4 Bağ.Böl.13-14-15-16 Kat 5 Bağ.Böl.17-18-19-20 nolu) 20 adet dairenin, 853 ada, 2537 parsel numaralı, (Kat 5 Bağ.Böl. 26 nolu) dairenin, 853 ada, 3108 parsel numaralı, (Kat 3 Bağ.Böl. 12 nolu) dairenin, Melikgazi İlçesi Alpaslan Mahallesi, 2352 ada, 1 parsel numaralı, Konut Alanı Arsası (575.00 m2) üzerinde bulunan 6 katlı lojman ve arsasının, Melikgazi İlçesi Alpaslan Mahallesi, 2352 ada, 8 parsel numaralı, Konut Alanı Arsası (575.00 m2) üzerinde bulunan 6 katlı lojman ve arsasının, Konaklar Mahallesi, 7468 ada, 1 parsel numaralı, (A Blok Kat Zemin Bağ.Böl.1 Kat 1 Bağ.Böl.3 Kat 2 Bağ.Böl.5 Kat 3 Bağ.Böl.6 Kat 4 Bağ.Böl.9 Kat 5 Bağ.Böl.10 Kat 6 Bağ.Böl.13 Kat 7 Bağ.Böl.14 Kat 8 Bağ.Böl.17 Kat 9 Bağ.Böl.18 Kat 10 Bağ.Böl.21 Kat 11 Bağ.Böl.22 B Blok Kat Zemin Bağ.Böl.1 Kat 4 Bağ.Böl.8 Kat 5 Bağ.Böl.11 Kat 6 Bağ.Böl.12 Kat 7 Bağ.Böl.15 Kat 8 Bağ.Böl.16 Kat 9 Bağ.Böl.19 Kat 10 Bağ.Böl.20 Kat 11 Bağ.Böl.23 Kat 12 Bağ.Böl.24 Kat 13 Bağ.Böl.27 nolu) 23 adet dairenin, Gesi Mahallesi, 838 ada, 1 parsel numaralı, (B Blok Kat Zemin Bğ.Böl.1-2-3-4 Kat 1 Bağ.Böl.5-6-7-8 Kat 2 Bağ.Böl.9-10-11-12 Kat 3 Bağ.Böl.13-14-15-16 Kat 4 Bağ.Böl.17-18-19-20 Kat 5 Bağ.Böl.21-22-23-24 Kat 6 Bağ.Böl.25-26-27-28 Kat 7 Bağ.Böl.29-30-31-32 Kat 8 Bağ.Böl.33-34 Kat 9 Bağ.Böl.37-38-39-40 Kat 10 BğBöl.41-42-43-44 Kat 11 BğBöl.45-46-47-48 Kat 12 Bğ.Böl.49-50-51-52 nolu) 50 adet dairenin, Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi, 7164 ada, 1 parsel numaralı, (Kat Zemin Bağ.Böl.21 Kat 2 Bağ.Böl.4) 1 adet dükkan ve 1 adet dairenin, Kocasinan İlçesi Beyazşehir Mahallesi, 3653 ada, 4 parsel numaralı, (2.019.93 m2), Konut Alanı Arsasının, Melikgazi İlçesi Konaklar Mahallesi, 7470 ada, 2 parsel (603.61 m2) ve 5 parsel numaralı (741.48 m2), Konut Alanı Arsalarının, Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi, 148 ada, 1 parsel numaralı (7.597.65 m2), Küçük Sanayi Sitesi Alanı Arsasının

2886 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.08.2014

 

 

 

 

594

Sarıoğlan belediyesinin mülkiyeti belediyelerine ait K35-C-20-D2-C paftasında bulunan 239 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8,9, 10, 11, 12 ve 13 parsellerde nazım imar plan değişikliği talebi.

 

 

 

Sarıoğlan belediyesinin mülkiyeti belediyelerine ait K35-C-20-D2-C paftasında bulunan 239 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12 ve 13 parsellerde nazım imar plan değişikliği talebi, Büyükşehir Belediye Başkan V. Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR tarafından konu Meclisin 85. Gündem maddesi olarak gündeme alındı.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarıoğlan belediyesinin mülkiyeti belediyelerine ait K35-C-20-D2-C paftasında bulunan 239 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12 ve 13 parsellerde nazım imar plan değişikliği talebi tetkik ve incelenmek üzere, imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.