2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 11.08.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 340

Konusu : Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde NİP talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerde nazım imar plan tadilatının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.08.2008 tarih ve 167 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harman mahallesi, Komando caddesi üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu ve Ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-06-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı ve Ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebine ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığından, yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 341

Konusu : Şehit Ailelerine Konut yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Teröre karşı şehit düşenlerin ailelerine konut yapılarak teslim edilmesi talebi hususunda yeniden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.07.2008 tarih ve 161 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi, mülkiyeti belediyesine ait, Demokrasi mahallesi, 45-47 pafta, 1612 ada içerisinde bulunan tüm parsellerin şehit ailelerine konut yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılması talebinin, söz konusu alandaki mülkiyet problemleri çözüldükten sonra yeniden meclisimize sunulması kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 342

Konusu : Sultansazı mevkii, 279 ada, 77 ve 78 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğine yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı mevkii, 279 ada, 77 ve 78 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğine, askı ilan süresi içerisinde Kayseri Şeker fabrikası AŞ’nin yapmış olduğu itirazının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.07.2008 tarih ve 162 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin, 14.04.2008 tarih, 155 sayılı meclis kararına istinaden onanarak askı ilan edilen, 1/50000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Şeker fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından itiraz edilmiştir.

Daha önce Şeker Fabrikası A.Ş.’nin kendi mülkiyetindeki talebine istinaden OBH (organize tarım ve hayvancılık alanı) olarak planlanan alanın yanlış yerde işlendiği gerekçesiyle plana itiraz edilmiştir. Plan müellifi itiraza konu edilen parselin yenilenen mülkiyet bilgisine göre OBH alanı olarak plana işlenmesi ile ilgili olarak , bu alanın mutlak tarım alanı olması , planlı OBH alanından kopuk olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması gerekçeleriyle olumsuz görüş bildirmiştir. Bu nedenle;

Şeker fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın plan müellifi görüşüne istinaden reddine, ayrıca daha önce yapılan değişikliğin talebi karşılamadığı tespit edildiğinden, planın 14.04.2008 tarih, 155 sayılı kararı ile kabul edilen plan değişikliğinden önceki haline döndürülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 343

Konusu : Örenşehir Mahallesi Keklicek mevkii, 32 pafta 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin Örenşehir Mahallesi Keklicek mevkii, 32 pafta 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d nazım imar plan tadilat talibi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.07.2008 tarih ve 163 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planında sanayi alanı olarak planlı alanın Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-01-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonu olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 344

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Çay bağları mevkiinde 127 pafta, 454 ada, 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde 127 pafta, 454 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.07.2008 tarih ve 154 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu parselin askeri alandan çıkarılması talebinin, ilgili kurumdan (Milli Savunma Bakanlığı) uygun görüş alınması halinde değerlendirilmesi uygun görüldüğünden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 345

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesinde, Mülkiyeti Belediyesine ait, 3369 adada 1/5000 Ölçekli 29M NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesinde, Mülkiyeti Belediyesine ait, 3369 ada numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.07.2008 tarih ve 155 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis alanı olarak planlı yere özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlanması için ( M ) ticaret lejant işaretinin işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ( M ) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 346

Konusu : Mimarsinan Belediyesi, 13 pafta, 5868 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, Mülkiyeti Berksoy Özel Eğitim Rehabilitasyon Okulu İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.’ne ait, 13 pafta, 5868 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.07.2008 tarih ve 156 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis alanı olarak planlı yere özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlanması için ( M ) ticaret lejant işaretinin işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K-35-d-03-d ve K-35-d-02-c nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ( M ) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 347

Konusu : Osman Kavuncu Mahallesi, 167-165 pafta, 1553 ada, 3204 ve 675 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, 167-165 pafta, 1553 ada, 3204 ve 675 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar Plan tadilatı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.07.2008 tarih ve 159 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, ticaret alanı, park alanı ve yol olarak planlı yerde ticaret adalarının tek bir imar adasında toplanarak yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, taban alanı ve inşaat alanı artışı olmaksızın ticaret alanı, park ve otopark alanı olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 348

Konusu : S.S.Talas Anayurt Koop. ait., 86 pafta, 461 ada, 1 parsel ve 463 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin S.S. Talas Anayurt Toplu Konut Yapı Kooparatifine ait, 86 pafta, 461 ada, 1 parsel ve 463 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.08.2008 tarih ve 166 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli planlarda iki adet kütle bulunan konut alanı ile park alanlarının yer değiştirilmesi talep edilmektedir.

Konu ile ilgili plan çalışmaları ve mülkiyet incelemeleri devam ettiğinden konunun yeniden imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 349

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 360 pafta, 2783 ada, 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 360 pafta, 2783 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.07.2008 tarih ve 160 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı alanın Sağlık Tesisi alanı olarak planlanması istenmektedir. Ancak, özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkân sağlanması için ( M ) ticaret lejant işaretinin işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 29N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 350

Konusu : Milli Savunma Bakanlığının, Askeri alanlarında 1/25.000 ölçekli plan Değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığının, 1/25.000 ölçekli planlarda mülkyeti TSK’ya ait, arazilerin bazı kısımlarında Askeri alanların düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.08.2008 tarih ve 165 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Askeri alanlarda düzenleme talebinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı (Sivas) ile yürütülen çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 351

Konusu : Kıranardı Belediye meclisinin 07.07.2008 Tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kıranardı Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.07.2008 tarih ve 157 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kıranardı Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları belediyemiz meclisinin 10.03.2008 tarih 93 sayılı kararı ile kabul edilmiş, belediyesinde askı ilana çıkarıldığı dönemde plana itiraz olmuş bu itiraz Kıranardı Belediye Meclisinin 07.07.2008 tarih 13 sayılı kararı ile kabul edildiği görülmüştür. İtiraz dilekçesi incelendiğinde, 10mlik yolun güney istikametinde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı talebi gerektirmediğinden itiraza istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Kıranardı Belediye Meclisinin 07.07.2008 tarih 13 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 352

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2008 Tarih ve 110,111 ve 112 sayılı kararlarının İncelenmesi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, 110,111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.07.2008 tarih ve 158 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.07.2008 tarihli kararlarından,

110 sayılı kararı ile, Karacaoğlu Mahallesinde çekme mesafesi ve plan hükmü arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla yapılaşma düzenindeki 5m’lik ön bahçe mesafesinin iptal edilmesi ve imar adası içinde belirtilen 3mlik çekme mesafesinin uygulanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı talebi gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

111 sayılı kararı ile, Anbar mevkiinde yeşil alan ve yol olarak planlı yerin dini tesis ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.03.2008 tarih, 94 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

112 sayılı kararı ile, Gülük mahallesinde M işaretli K1 kütle nizamlı alanın K1den dolayı serbest uygulama yapılamayacağından mevcut yoğunluk değeri değişmeden K1 kütle nizamının kaldırılması ve emsal ve KAKS değerlerinin işlenmesi talebinin, konu ile ilgili incelemeler devam ettiğinden yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2008 tarih 110 ve 111 sayılı kararlarının kabulünün ve 112 sayılı kararının yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 353

Konusu : Kuruköprü Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, Ve 12 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kuruköprü Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.07.2008 tarih ve 164 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuruköprü Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Belediyemiz Meclisinin 14.04.2008 tarih 154 sayılı kararı ile kabul edilmiş, belediyesinde askı ilana çıkarıldığı dönemde plana bazı itirazlar olmuş bu itirazların bazıları kuruköprü belediye meclisinin 07.07.2008 tarih 12 sayılı kararı ile kabul edildiği görülmüştür. itiraz dilekçeleri incelendiğinde,

Özgün SAÇAN’ın evinin üzerinden geçen 7mlik yolun kaldırılmasına ilişkin talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı talebi gerektirmediğinden itirazın kabulünün uygun olacağı,

Mehmet SUYAK’ın dilekçesinde belirtilen itiraz gerekçesinde, mülkiyet durumu ve mevcut yapılaşma göz önünde bulunduğunda 7mlik yolun güneye kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı talebi gerektirmediğinden itirazın kabulünün uygun olacağı,

Mehmet SAÇAN’ın dilekçesinde belirtilen itiraz gerekçesinde, uygulamadaki sıkıntının giderilmesi amacıyla park alanının batı istikametinde 5m kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı talebi gerektirmediğinden itirazın kabulünün uygun olacağı,

Hüseyin DİNÇER varisi Bekir DİNÇER’in dilekçesinde belirtilen itiraz gerekçesinde, parselinin kuzeyinde bulunan 7mlik yolun komşu parsel duvar hattına kadar çekilmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı talebi gerektirmediğinden itirazın kabulünün uygun olacağı,

Fatma ŞAHİN, Mehmet ŞAHİN, Nurcan ŞAHİN, kemal ŞAHİN, Ergün ŞAHİN, Ahmet ŞEN, esma ÖZTÜRK varisi Mustafa ÖZTÜRK, Ferhat AKBAŞ ve Kerim ESER varisi Ahmet ESER’in itiraz dilekçelerinde belirtilen gerekçeler şehircilik ilkeleri ve imar planı bütünlüğü açısından uygun bulunmadığından reddinin uygun olacağı,

Kuruköprü Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih 13 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 354

Konusu : Gökkent Caddesi isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Gökkent Mahalle Muhtarı Talip ERHAN’ın, Gökkent Mahallesi girişine açılan 30 metre genişliğindeki yola Gökkent Caddesi isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.07.2008 tarih ve 19 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gökkent Mahallesi girişine açılan 30 metre genişliğindeki yola “Gökkent Caddesi” isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 355

Konusu : Taşhan Orman Köyün de yeni açılan Cadde ve Sokaklarına isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesinin, Taşhan Orman Köyünde yeni açılan Cadde ve Sokaklarına isim verilmesi talebinin görüşülmesi buna dair; Ulaşım ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 18.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/03/160 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesinin, Taşhan Orman Köyünde yeni açılan Cadde ve Sokaklarına isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 356

Konusu : Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Vakfı Binasının çevre düzenlemesinin yapılması.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesine istinaden, Zihinsel Engelli Çocukları Eğitim ve Koruma Vakfı Kayseri Şubesinin, Eğitim bina inşaatlarının çevre düzenlemesinin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 25.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.11–2660 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Zihinsel Engelli Çocukları Eğitim ve Koruma Vakfı Kayseri Şubesine ait. Eğitim bina inşaatlarının çevre düzenleme işinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (c) fıkrasına istinaden, Belediyemizce yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 357

Konusu : Avrupa Birliği hibe Destekli Projeler Hakkında.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, KASKİ Yönetim Kurulunun 04.08.2008 Tarih ve 376 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulmasına karar verilen; Avrupa birliği hibe Destekli Projeleri kapsamında yapılan Ab-ı Hayat ve Beğendik Projeleri ödemeleri konusunun, 2560 Sayılı Yasanın (Değişik 3009) 6. maddesinin (m) bendi gereğince, görüşülerek karara bağlanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 05.08.2008 tarih ve 3/1-93 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ Yönetim Kurulunun 04.08.2008 Tarih ve 376 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulmasına karar verilen; Avrupa birliği hibe Destekli Projeleri kapsamında yapılan Ab-ı Hayat (Erkilet Belediyesi) ve Beğendik Projeleri (Hacılar Belediyesi) ödemeleri konusu ile ilgili; Hukuksal süreç, borcun hizmet alanları içindeki içme suyu inşaatlarından kaynaklanmış olması, her ne kadar AB Hibe Destekli Projeler kapsamında yapılmışsa da proje maliyetlerinin %10 ödemesinin zaten Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün taahhüdünde olması gibi hususlar dikkate alınarak, ilgili Belediyeler ile protokol yapılmak suretiyle; yüklenicinin 658.442,76 € asıl alacağının Belediyeler adına KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından YTL olarak yükleniciye ödenmesine, ödenen meblağın Belediyesine borç kaydedilmesine, Merkezi Finans ve İhale Biriminden ilgili Belediyeler hesabına gelecek paranın KASKİ’ye aktarılmasına, bunun mümkün olmaması halinde ÇTV ve benzeri alacaklarından mahsubuna, 2560 Sayılı Kanunun 6. maddesinin (m) bendi gereğince, KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 358

Konusu : Büyükbürüngüz Belediyesinin 2008 yılı bütçesine 200.000,00YTL Ek bütçe yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Büyükbürüngüz Belediye Meclisi’nin, 04.08.2008 tarihli toplantısında kabul etmiş olduğu 4 sayılı kararı ile 2008 Yılı Bütçesine 200.000,00YTL Ek Bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 05.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/158 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 50.000,00YTL

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 100.000,00YTL

Tedavi ve Cenaze Giderleri 50.000,00YTL

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Elektrik ve Havagazı Tüketim vergisi 20.000,00YTL

Diğer mal batış Gelirleri 20.000,00YTL

Cari Nit.İşler için alınan yardımlar 20.000,00YTL

Genel Bütçeli İdareler Alınan proje yardımları 100.000,00YTL

Merkezi İdari vergi Gelirlerinden Alınan Pay 40.000,00YTL

Büyükbürüngüz Belediyesinin 2008 yılı Gider Bütçesine 200.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 200.000,00YTL ek ödenek verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 359

Konusu : Personel Görevlendirilmesi ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in 13-19 Temmuz tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentine görevlendirilmesi ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 08.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/592 sayılı yazıları okundu.

Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in 13-19 Temmuz tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentinde inceleme ve temaslarda bulunmak üzere, Encümenin 30.07.2008 tarih ve 31-535 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 360

Konusu : Melikgazi Belediyesinin 2008 yılı bütçesine 10.000.000,00YTL Ek bütçe yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.08.2008 tarihli toplantısında kabul etmiş olduğu 128 sayılı kararı ile 2008 Yılı Bütçesine 10.000.000,00 YTL Ek Bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 06.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/159 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Müteahhitlik Hizmetlerine 10.000.000,00YTL

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Arsa Satışlarına 10.000.000,00YTL

 

Melikgazi Belediyesinin 2008 yılı Gider Bütçesine 10.000.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 10.000.000,00YTL ek ödenek verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 361

Konusu : Yeni Terminal alanı ve kuzey çevre yolu arasında kalan bölgedeki revizyon nazım imar Planlarına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Yeni Terminal alanı ve kuzey çevre yolu arasında kalan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planlarına askı ilan süresi çerisinde, Mehmet FATİH ve S.S Sinan Dökümcüler Kooperatifi tarafından yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1783–1932 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Yeni Terminal alanı ve kuzey çevre yolu arasında kalan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planlarına askı ilan süresi çerisinde, Mehmet FATİH ve S.S Sinan Dökümcüler Kooperatifi tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 362

Konusu : Park ve yeşil alan yapımı nedeniyle, Cırgalan Mahallesinde bulunan 7 adet parselin belediyemiz Adına tescil edilmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, İmar Planında büyük bir bölümü park ve yeşil alan olarak belirlenmiş alanda eğlence parkı proje çalışması yapılacağından, Cırgalan Mahallesi, 1431, 1433, 1434, 1437, 1507 1508 ve 2164 numaralı mera vasıflı parsellerin, mülkiyetlerinin 5216 Sayılı Kanunun 7/m ve 5393 Sayılı Kanunun 14/a ve 18/e maddesi gereği, Belediyemiz adına alınması, bununla ilgili ortaya çıkacak tüm harç ve bedellerinin Belediyemiz tarafından ödenmesi hususunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.23.889–2183 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İmar Planında büyük bir bölümü park ve yeşil alan olarak belirlenmiş alanda eğlence parkı proje çalışması yapılacağından, bahsi geçen alan içerisinde kalan, Cırgalan Mahallesi, 1431, 1433, 1434, 1437, 1507 1508 ve 2164 numaralı mera vasıflı parsellerin, mülkiyetlerinin 5216 Sayılı Kanunun 7/m ve 5393 Sayılı Kanunun 14/a ve 18/e maddesi gereğince, Belediyemiz adına alınması, bununla ilgili ortaya çıkacak tüm harç ve bedellerinin Belediyemiz tarafından ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 363

Konusu : Kötügöller Mahallesi 191 pafta, 1056 ada, 128 parsel ve Kocasinan Belediyesine ait 4201 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mahallesi 191 pafta, 1056 ada, 128 parsel ile mülkiyeti, Kocasinan Belediyesine ait, 4201 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31M Nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13. E.25.2024–2157 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mahallesi 191 pafta, 1056 ada, 128 parsel ile mülkiyeti, Kocasinan Belediyesine ait, 4201 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31M Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 364

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2008 tarih, 148 ve 149 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2008 tarih 148 ve 149 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2027–2163 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2008 tarih 148 ve 149 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 365

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 04.08.2008 tarih, 41 sayılı karının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2022–2156 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 366

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 04.08.2008 tarih, 42 sayılı karının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2021–2155 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 367

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2008 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138 sayılı Kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2013–2138 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 368

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 07.07.2008 tarih, 62 sayılı kararnın incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1797–1951 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 369

Konusu : Tacettin Veli Mahallesi, 5024 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Tacettin Veli Mahallesi, 5024 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13. E.25.2032–2180 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tacettin Veli Mahallesi, 5024 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 370

Konusu : Gesi Belediye Meclisinin 05.05.2008 tarih, 14 sayılı kararnın incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 14 sayılı kararının yeniden incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1687–1856 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 371

Konusu : Talas İlçesi, Harami Mevkii, 95 pafta, 1029 ada, 1 parsel ile 1020 ada 1 parsel nolu

Taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d NİP.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, mülkiyeti maliye hazinesi ve şahıs adına kayıtlı, Talas İlçesi, Harami Mevkii, 95 pafta, 1029 ada, 1 parsel ile 1020 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d Nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1863–2002 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti maliye hazinesi ve şahıs adına kayıtlı, Talas İlçesi, Harami Mevkii, 95 pafta, 1029 ada, 1 parsel ile 1020 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 372

Konusu : İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi, 39-40 Pafta 131 ada, 2 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi, 39-40 pafta, 131 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0. KBB.0.13.E.25.2027–2163 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi, 39-40 pafta, 131 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 373

Konusu : Mimarsinan Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, mülkiyeti Mimarsinan İlk Kademe Belediyesine ait, Bahçelievler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13. E.25.1796–1950 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti Mimarsinan İlk Kademe Belediyesine ait, Bahçelievler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 374

Konusu : İncesu Belediyesi, Saraycık Köyü, 359 parselde 1/5000 ölçekli K34-c-01-d NİP.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Saraycık Köyü, 359 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d Nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13. E.25.1880-2013 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Saraycık Köyü, 359 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 375

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 08.08.2008 tarih, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye meclisinin 08.08.2008 tarih ve 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2038–2181 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye meclisinin 08.08.2008 tarih ve 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 376

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gültepe Mevkiinde 106 pafta, 1200 ada, 7 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Gültepe Mevkiinde mülkiyeti Emirzade Mehmet Vakfına ait, 106 pafta, 1200 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2034–2176 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gültepe Mevkiinde mülkiyeti Emirzade Mehmet Vakfına ait, 106 pafta, 1200 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 377

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Örnekevler Mahallesi, 101-305 pafta, 688 ada, 20, 50 ve 57 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Örnekevler Mahallesi, 101-305 pafta, 688 ada, 20, 50 ve 57 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2030–2167 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Örnekevler Mahallesi, 101-305 pafta, 688 ada, 20, 50 ve 57 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 378

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Hacısaki Mahallesi, 3110 ada, 1 parsel de NİP.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Hacısaki Mahallesi, 3110 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.2029–2166 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Hacısaki Mahallesi, 3110 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 379

Konusu : Tren istasyonu ile 2. Hv.İkmal Bak.Mer.K.’lığı arasındaki iltisak hattının kaldırılması ve taşıma işlemleri hakkındaki Protokolün imzalanması yetkisi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Tren istasyonu ile 2. Hv.İkmal Bak.Mer.K.’lığı Arasındaki iltisak hattının kaldırılması, Boğaz köprü Lojistik Köy alanı ile 2.nci Hava İkmal Bakım Merkezi arasındaki taşımanın Belediyemizce yapılması hususunda hazırlanacak olan Protokolün imzalanması için Belediye Başkanı veya Başkanın yetki vereceği kişinin yetkili kılınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14-595 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tren istasyonu ile 2.nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı arasındaki iltisak hattı, şehrin ulaştığı en son yapılaşma koşulları çerçevesinde trafik ve yüksek yaya yoğunluğu olan 9 hemzemin geçit ile yaya geçidini kesmektedir. Ayrıca şehrin en büyük iki caddesi olan Sivas caddesi ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarının kesiştiği noktadaki alt geçit ve yan yolların kullanımını olumsuz etkilemekte, demiryolu ile yapılan taşımada başta güvenlik olmak üzere ses, yaya ve taşıt trafiği konularında olumsuzluklar yaşanmaktadır. Ayrıca tren hattının yeni yerine taşınması durumunda bu hat 10.5 km’ ye ulaşacaktır.

Bu nedenlerden dolayı 2 nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığıyla yapılan yazışmalarda mevcut demiryolu iltisak hattının kaldırılarak tren istasyonu ile 2.nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı arasındaki taşımanın, ihtiyaç duyacağı araç/gereç ve bina/tesisin Belediyemizce temin edilerek karayolu ile yapılması, ayrıca mevcut olan tren istasyonu T.C.D.D. tarafından 2008 yılı içerisinde T.C.D.D’nin Boğazköprü mevkiinde kurulacak olan her türlü yükün yükleme/boşaltma yapılabilecek şekilde yapılmasını planladığı ve 2008 Yatırım Programına aldığı “Boğazköprü Lojistik Köy” alanında tahsis edilmesi için 2.nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol yapmaya ve protokol gereklerini yerine getirmeye Büyükşehir Belediye Başkanı Av.Mehmet ÖZHASEKİ veya Belediye Başkanının yetki vereceği kişinin, yetkili kılınması hususlarında genel yetki verilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 11.08.2008

Karar No : 380

Konusu : Kayseri Raylı Taşıma Sisteminin 10 yıllığına İşletilmesi hususunda encümene yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde “KAYSERAY” Kayseri Raylı Taşıma Sisteminin 10 yıllığına ihale edilerek işletilmesi hususunda Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi talebi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 11.08.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14-596 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde “KAYSERAY” Kayseri Raylı Taşıma Sisteminin 10 yıllığına ihale edilerek işletilmesi hususunda Belediye Encümeni’ne yetki verilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.