2006 YILININ 10.07.2006 GÜNLÜ 7.TOPLANTININ 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : 287

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi mücavir alan içerisinde çalışan Ticari Taksilerin bir birine devrinde veya ilk alışında ödeyeceği ücretlerin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 20.06.2006 tarih ve 03 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Büyükşehir Belediyesi mücavir alan içerisinde çalışan Ticari Taksilerin bir birine devrinde veya ilk alışında ödeyeceği ücretlerin belirlenmesi amacı ile ekte sunulan listedeki şekliyle uygulanması hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 288

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 112,121 ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 ncı maddesi gereğince, hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Sicil Amirliği Yönetmeliğinin onaylanması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 20.06.2006 tarih ve 19 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 112, 121 ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11. maddesi, İçişleri Bakanlığının 07.03.2006 tarih ve 80655 Sayılı Genelgesi gereğince, Belediyemizde görevli Memurların Sicil Amirlerini belirlemek amacı ile ekte sunulan şekliyle uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 289

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Sağlıklı Kentler Birliğine üye olunup olunmayacağı hususunun yeniden değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 20.06.2006 tarih ve 20 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Sağlıklı Kentler Birliğine Kentimizin sağlıklı gelişimi için bu birliğe üye olmamız halinde diğer üye kentlerle deneyim paylaşımı, ortak projeler geliştirilmesi, uluslararası düzeyde Belediyemizin de temsil edilebilmesi, ortak ihtiyaçların çözümünde güç birliği sağlanması açısından;

1. “Sağlıklı Kentler Birliğine” üye olunması;

2. Hazırlanan “Sağlıklı Şehirler Bel fast Deklarasyonu” ile “Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün” kabulü;

3. Tüzük gereğince birisi Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere 3 asil, 2 yedek üyenin Meclis üyelerimiz arasından seçilmesi;

4. Sağlıklı Şehirler Koordinasyonu atanması, proje ortaklığı oluşturulması ve Sağlıklı Şehirler proje ofisi kurulması;

5. Şehir sağlık profili, yıllık faaliyet programı ve yıllık raporlama yapılması,

Birlik toplantılarına düzenli katılımın sağlanması ve üye şehirlerle tecrübelerin paylaşılmasının uygun olacağı; yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne; Sağlıklı Kentler Birliğinin tüzüğü gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis Üyeleri Nail ŞAHAN, Yüksel YALÇIN’ın asil üyeliğe; Rasim GÖLBAŞI ve Burhanetdin SOYAK’ın yedek üyeliğe seçilmelerin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 290

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Başakpınar Belediye Meclisinin almış olduğu 05.06.2006 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.06.2006 tarih ve 124 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Başakpınar Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih, 12 sayılı kararı ile Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yere, LPG Lejant İşareti konulması talebi, Belediyemiz meclisinin, 14.04.2006 tarih, 170 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Başakpınar Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih, 12 sayılı kararının uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 291

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Mülkiyeti Kayseri Belsin Tahsil Çağındaki Talebeleri Yardım Derneğine ait olan, Yazıbağları Mahallesi 226 pafta, 1343 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29JK Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.06.2006 tarih ve 125 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, Mülkiyeti Kayseri Belsin Tahsil Çağındaki Talebeleri Yardım Derneğine ait, Yazıbağları Mahallesi, 226 pafta, 1343 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu Konut Alanı olarak planlı yerin, Özel Sektör tarafından yatırım yapılabilmesi için “M” Lejant İşaretli Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29JK Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut Alanı olarak planlı yerin, “M” Ticaret Lejant İşaretli Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenen Nazım imar plan tadilatı talebinin, uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 292

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesinde 1/5000 ölçekli 28M Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.06.2006 tarih ve 126 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesinde ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanın güneydoğusunda, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait alanda Özel Sektör tarafından yatırım yapılabilmesine imkan sağlamak üzere “M” Ticaret Lejant İşaretli Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasını istenmektedir.

1/5000 ölçekli 28 M Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin güneydoğusunun, M Ticaret Lejant İşaretli Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenen Nazım imar plan tadilatı talebinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO : 293

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 05.05.2006 tarih, 77, 78 ve 79 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.06.2006 tarih ve 127 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2006 tarih ve 77,78 ve 79 sayılı kararından;

77 sayılı karar ile, Gökkent Mahallesinde Sosyal Tesis Alanı olarak planlı yere Özel kullanıma imkan sağlayacak şekilde M Ticaret Lejant İşaretinin konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.02.2006 tarih, 47 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

78 sayılı karar ile, Kergah mevkiinde tadilat yapılmak istenen imar adasının kuzeyinden geçen 7 metrelik imar yolunun güney yönünde bir miktar kaydırılması talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

79 sayılı karar ile, Erciyes Üniversitesi içerisinden geçen imar yolunun imar planına işlenmesi talebi, Belediyemiz meclisinin 17.02.2006 tarih, 78 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2006 tarih, 77, 78 ve 79 sayılı kararlarının uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 294

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kuşçu İlk Kademe Belediyesinin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planlarının, İller Bankası tarafından yapılıp yapılmayacağı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.06.2006 tarih ve 128 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kuşçu Belediyesi 5216 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce İller Bankasına imar planlarının yapılması için yetki vermiş olduğu ancak, 5216 Sayılı Yasa ile Belediyemiz dahilindeki Nazım imar planlarının yapılması yetkisinin Belediyemize verildiğinden, Kuşçu Belediyesinin imar planlarının İller Bankası tarafından yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep etmektedir.

Kuşçu Belediyesi imar planlarının, 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak yapılması koşuluyla İller Bankası tarafından yapılmasının uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 295

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Kayadibi Mevkii, 298 pafta, 6427 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 28 K Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.06.2006 tarih ve 129 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait, Kayadibi Mevkii, 298 pafta, 6427 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu, düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı yerin, Akaryakıt ve LPG Bakım ve ikmal istasyonu alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli, 28 K Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, konut alanı olarak planlı yerin, Akaryakıt ve LPG bakım ve ikmal istasyonu alanı olarak düzenlenen Nazım İmar plan tadilatı talebinin uygun olacağı, şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 296

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Seyitgazi, Mükremin, İsaağa, Hacıvelet ve Baldöktü Mahallelerinde, mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif parsellerin 3194 Sayılı Kanunun 18. Madde Uygulama Yönetmeliğinin 6.05 Maddesi gereğince, düzenlemeye tahsis edilmesi hususunda Belediyemiz tarafından muvafakat edilip edilmeyeceği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.06.2006 tarih ve 130 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, Seyitgazi, Mükremin, İsaağa, Hacıvelet ve Baldöktü Mahallelerinde, mülkiyeti Belediyemize ait, 1 ada, 8,9,12,13,14,15,17,18,19,20,21,137,138 parseller, 61 ada, 6,7,9,10,11,13,29,30 parseller, 63 ada, 2,33 parseller, 132 ada, 4,31,44,47,52,53,55,56,57,68,73,86,89,100,101,139 parseller, 135 ada, 59 parsel, 194 ada, 5 parsel, 197 ada, 15, 39 ve 41 nolu parsellerin, 3194 Sayılı Kanunun 18. Madde Uygulama Yönetmeliğinin 6.05 maddesi gereğince düzenlemeye tahsis edilmesi talebinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO : 297

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin almış olduğu 05.06.2006 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.06.2006 tarih ve 131 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Cırgalan mevkiinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi, Büyükşehir Belediyesi ve şahsa ait İlköğretim alanı olarak planlı yerde, kamulaştırma işlemlerinin okul yapımını geciktireceği yönündeki Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden, şahsa ait kadastro parselinin okul alanının dışında bırakılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 47 sayılı karının uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 298

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Sakar mevkii, 14 pafta, 2005 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 25K Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.06.2006 tarih ve 132 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Hacılar Belediyesi, Sakar mevkii, 14 pafta, 2005 parsel nolu taşınmaz malikinin yapılı evi yeşil alan olarak planlı yerde bulunduğundan, bu alanın konut alanı olarak, yine mülkiyeti aynı şahsa ait bu yerin güneyindeki konut alanı olarak planlı yerinde yeşil alan olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 25K Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan park alanı olarak planlı yerin, konut alanı, konut alanı olarak planlı yerinde park alanı olarak düzenlenen Nazım imar plan tadilat talebinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 299

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi, 149 pafta, 929 ada, 11 nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31 M Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.06.2006 tarih ve 133 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Pervane Mahallesi, 149 pafta, 929 ada, 11 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında Resmi Kurum alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Milli Eğitim Bakanlığı Lojmanları olarak planlı alanın, bölgedeki okul ihtiyacının karşılanabilmesi için, Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşünü de alarak orta öğretim alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 31 M Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum alanı olarak planlı yerin, orta öğretim alanı olarak düzenlenen Nazım İmar plan tadilatı talebinin, uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 300

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kızılören Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Tabaklı Mahallesi, 1570 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 50L Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.06.2006 tarih ve 134 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Kızılören Belediyesi, Tabaklı Mahallesi, 1570 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, okul alanının doğu yönünde genişletilmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 50L Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, orta öğretim alanı ve belediye hizmet alanı olarak planlı yerin, ilköğretim alanı ve belediye hizmet alanı olarak düzenlenen Nazım imar plan tadilat talebinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 301

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkii, 423 pafta, 3045 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.06.2006 tarih ve 135 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkii, 423 pafta, 3045 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı Benzinlik ruhsatı bulunan yerin, Akaryakıt ve LPG ikmal bakım istasyonu alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Tadilata ilişkin plan müellifinin açıklama raporunda da ifade edildiği üzere bahsi geçen yere LPG lejant işareti konulması uygun bulunmamıştır.

1/5000 ölçekli 31 İ Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin, Akaryakıt istasyonu alanı olarak düzenlenen Nazım imar plan tadilat talebinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 302

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin almış olduğu 03.05.2006 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.06.2006 tarih ve 136 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Talas Belediye Meclisinin, 03.05.2006 tarih, 61 sayılı kararı ile bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 3 adet trafo yeri planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Talas Belediye Meclisinin 03.05.2006 tarih, 61 sayılı kararının uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 303

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Yeni yayınlanan Otopark Yönetmeliği gereğince, Belediyemiz sınırlarında uygulanacak otopark kriterlerinin yeniden belirlenerek uygulamalarda bir bütünlük sağlanması açısından konu hakkında karar verilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 30.06.2006 tarih ve 143 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Belediye Meclisinin 12.06.2006 tarih ve 258 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesine göre otopark ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkelerin belirlenmesi ve 5/b maddesine göre kullanım çeşitlerinin alt türleri ve bunlara ilişkin otopark miktarları belirlenmiş ve aşağıda belirtilen şekliyle imar yönetmeliğimizde yer alması uygun bulunmuştur.

Madde 52-2/c bendinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğine 70. madde eklenerek otopark uygulamaları olarak belirlenmesine;

Belediyemiz imar planları imar kanununun 37.maddesinde belirtilen şartlara göre otopark ihtiyacı belirlenerek hazırlanmıştır. Şehirdeki otopark ihtiyacına yönelik olarak yol kenarları ve parkların uygun yerlerine otoparklar düzenlenebilir. Otoparklarla ilgili olarak bu yönetmelikte otopark yönetmeliğine göre hazırlanan hususlar geçerlidir.

Madde 70-OTOPARK DÜZENLEMELERİ

1-OTOPARK BEDELİ ALINMA ŞARTLARI

Otopark yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a)İmar Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre belirlenen minimum parsellerde otoparkın tamamen veya kısmen parselinde veya bodrumunda karşılanamayan parsellerde,

b)Planla araç trafiğine kapatılmış yol veya bölgelerde, yaya bölgelerin de,İl Trafik Komisyonu tarafından güzergahında bina otoparkı yapılamayacağı hakkında karar alınmış parsellerde,

c)Arazi meyili %18 den fazla yola cephesi olan parseller ve jeolojik yapısı itibariyle su seviyesi yüksek olan yerlerde, zeminin kaya olması ve parselin yola göre düşük olması durumunda,

d)Üzerinde tescilli 1’inci,2’inci ve 3’üncü grup yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışındaki münferit parsellerde

e)Bahçeleri kullanıma açık olmayan parseller ile salt kütle olarak planlanmış parsellerde,

İnşa edilecek binaların otopark yükümlülüklerinin parselinde karşılanamayan kısmı yada gerektiğinde tamamı, en yakın bölge veya genel otoparklarda karşılanmak üzere belediye tarafından bedeli karşılığı devralınır. Bu hususlar dışındaki parsellerin otoparklarını parselinde karşılaması esastır.

2)Eksik katlı yapılacak binalarda binanın tamamının otopark ihtiyacı karşılanmadan ruhsat verilemez.

3)Otopark ihtiyacı parselinde karşılanmak üzere, komşu parseller için olumsuzluk yaratmamak ve fenni sakınca doğurmamak şartıyla, İmar Yönetmeliği ile belirlenen kat adedine bağlı kalmaksızın, binalarda gerekli sayıda bodrum kat düzenlenebilir. Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması halinde bina cephe hattı gerisinde kalmak şartı ile binaların arka bahçelerinde tabi zemin altında otopark yapılabilir. Bu uygulamalarda yol cephelerine 5m den fazla yaklaşmamak üzere arka bahçenin tamamı bu amaç için kullanılabilir.

4)Tamamı ticari kullanıma ayrılan ticaret parselleri, Alışveriş merkezleri ile market kullanımlı yapıların otopark problemi çözülmeden ruhsat verilemez. Bulunan otopark adedi bedele çevrilemez. Madde 70/1 de sayılan kriterleri taşıyan parseller bu uygulamanın dışındadır.

5)Otopark yönetmeliğinin 5/b maddesi uyarınca belirlenen otopark ihtiyaçları aşağıda belirtilmiştir;

a)Konutlarda ,(belediyemiz imar yönetmeliğimizde belirtilen yapı inşaat alanı tanımı kullanılmak üzere)

Her bir konutun;

Yapı inşaat alanı (100)m2’ye kadar olan binalar için 3 daire’ye 1 otopark

Yapı inşaat alanı (101-150)m2 için 2 daire’ye 1 otopark

Yapı inşaat alanı (151-180)m2 için 1 daire’ye 1 otopark

Yapı inşaat alanı (180)m2 den fazla olanlar için 1 daire’ye 2 otopark ayrılır,

b)Ticari amaçlı binalar ve bürolarda 30 m2 inşaat alanı için 1 otopark, bölgesel toplum alış veriş merkezleri ile 1000 m2 ve daha fazla inşaat alanı olan alışveriş merkezlerinde 25 m2 inşaat alanına 1 otopark ayrılır,

c)4 ve 5 yıldızlı otellerde 30 m2 inşaat alanına 1 otopark, diğerlerinde 40 m2 inşaat alanına 1 otopark ve motellerde oda sayısının %80’i kadar otopark, tatil köyleri, pansiyon vb kullanımlarda 4 odaya 1 otopark ayrılır,

d)Eğlence yerleri, restoran ve lokantalarda 30 m2 inşaat alanına 1 otopark ayrılır,

e)Konferans salonu, tiyatro ve sinemalarsa 10 oturma yerine, kütüphane, kapalı yüzme havuzu gibi yerlerde 20 oturma yerine, açık ve kapalı spor salonlarında 10 oturma yerine en az 1 otopark ayrılır. Fuar, kongre merkezi ve sergi merkezlerinde kapasitenin %5’i oranında otopark ayrılır.

f)Hastanelerde 75 m2,sağlık ocağı vb.lerinde 125 m2,öğretim kurumları, yurtlar ve kreşlerde 200 m2 inşaat alanına 1 otopark ayrılır,

g)Sanayi ve depolama tesislerinde otopark gereksiniminin yarısı kamyon ve otobüsler için düzenlenmek üzere 200m2 inşaat alanına 1 otopark ayrılır,

h)Diğer kullanımlar için 26.04.2006 tarih ve 26150 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğdeki esaslara uyulacaktır.

ı)Bina otopark alanları toplam inşaat alanı hesabına katılmaz.

j) Hesaplama sonunda bulunan sayının kesirli olması halinde bir üst sayı otopark sayısı olarak alınır.

6) İmar parselinin tamamı umumi, ticari ve sanayi amaçlı yapılanmaya ait ise teras çatıları Büyükşehir belediyesinin uygun görüşleri ile binaya ait otopark olarak düzenlenebilir.

7)Bina için hesaplanan otopark ihtiyacının tamamı karşılandıktan sonra bodrum katta oluşturulan otoparklardan artanlar konut birimlerine eklenti olarak verilebilir. Bu alanlar ayrıca kapatılamaz başka amaçla kullanılamaz.

8)-Otopark bedellerinin belirlenmesi

İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri otopark bölgelerini belediye meclislerince belirler ve her yıl yılbaşında belirleyeceği bedelin belirlenen bölgelere göre olan bedelleri tahsil edilerek, Büyükşehir belediyesince açtırılan hesaba yatırılır.

9)Tadilat projelerinde de yukarıdaki hususlar geçerlidir.

10)Burada belirtilmeyen hususlarda Bakanlık tarafından düzenlenen otopark yönetmeliği ve tebliğlerine uyulur, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 304

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, 821 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.06.2006 tarih ve 137 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mimarsinan Belediyesi 09.05.2006 tarih, 722 sayılı yazıları ile Yeşil Alan olarak planlı yerin Spor Tesisi olarak planlanmasını istemektedir.

Plan tadilatı yapılması istenen alanın Konut Alanlarına yakınlığı, Cadde boyu Yeşil Alan kuşağı devamlılığını bozması ve kaldırılan Yeşil Alana karşılık herhangi bir yeşil alan önerilmemesi nedeniyle tadilat talebinin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 305

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Bahçesaray mahallesinde 1/5000 ölçekli K34-d-14b Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.06.2006 tarih ve 138 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

İncesu Belediyesi, Bahçesaray mahallesinde nazım imar planında Sosyal Donatılarıyla birlikte Konut Alanı olarak planlı alanın Sosyal Donatı Alanları azaltmaksızın tekrar düzenlenerek söz konusu alandaki parsel maliklerinin mağduriyetlerinin giderilmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-14b Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Sosyal Donatıları ile birlikte Konut Alanı olarak düzenlenen Nazım imar plan tadilatı talebinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 306

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin almış olduğu 01.06.2006 tarih ve 45 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 30.06.2006 tarih ve 144 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mimarsinan Belediyesinin 45 sayılı kararı ile;

  1. İmar parseline M Ticaret lejant İşaretinin konulması, E=1’in 1,8 olarak değiştirilmesi ve Hmax=7 olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olduğu ancak, emsalin yoğunluk artışından dolayı 1 olarak kalması, Hmax ifadesinin ve ticaret taramasının kaldırılarak adaya M Ticaret Lejant İşaretinin konulmasının uygun olacağı,
  2. Tören alanının ihtiyaçlara cevap verebilmesi amacıyla büyütülmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,
  3. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yapımı devam eden konutların bulunduğu alandaki 3 adet Konut Adasına Özel Mülkiyet basması sebebiyle imar plan tadilatı yapılması konusu 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,
  4. KASKİ’nin talebine istinaden 2 adet Su Deposu alanı planlaması, Belediyemiz Meclisinin 17.02.2006 tarih, 79 sayılı kararı ile onanarak yürürlüğe girmiştir. Mimarsinan Belediyesi söz konusu alanda, Kayseri İdare Mahkemesi yargı süreci devam etmesi nedeniyle 1/1000 ölçekli planların yapılmamasına karar vermiştir. Kayseri İdare Mahkemesi ara kararı incelendiğinde Nazım imar plan değişikliği yapılmasına engel herhangi bir hüküm bulunmadığı anlaşılmıştır. Konuya ilişkin öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Mimarsinan Belediyesi meclis kararı ile birlikte yeniden incelenmek üzere belediyemize gönderilmesi halinde konu meclisimizce değerlendirilmesinin uygun olacağı,
  5. Konut alanı, Sosyal Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Su Deposu ve ağaçlandırılacak alan planlanması talebi belediyemiz meclisinin 10.04.2006 tarih 131 sayılı kararına istinaden onama Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin uygun olacağı,
  6. 2 adet ruhsatlı ve fiilen Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak kullanılan Akaryakıt İstasyonu alanı olarak planlı yerlere LPG Lejant işaretinin konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.04.2006 tarih 131 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı ancak, Kuzeyde bulunan Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanına “otel-turizm-dinlenme-eğlence-ticaret” ifadeleri yazılmış ve E=1 olarak önerilmiştir. Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan planlarda belirtilen emsal ve yapı yaklaşma sınırları dahilinde kalmak şartıyla; benzin istasyonu, LPG İkmal İstasyonu, Motel, Kamping, Lokanta gibi tesisler ile teşhire ve ticarete yönelik mağazalar, resmi ve Sosyal Tesisler ile Spor Tesisleri yer alabilir. Ancak alanda “LPG İkmal İstasyonu” ile kalabalık grupların yararlanmasına yönelik Sosyal ve Ticari Tesisler (düğün salonu, çok amaçlı salonlar, büyük marketler vb) tercihli olarak kullanılacaktır. Alanda bu tesislerin her ikisi birden yer alamaz. Büyükşehir Belediyesi dahilindeki planlar arasındaki bütünlüğü sağlanması amacıyla söz konusu alanının Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı olarak planlanmasını, E=0,5 ve hmax= 7,50 ifadelerinin konulması ve “otel-turizm-dinlenme-eğlence-ticaret” ifadelerinin planlardan kaldırılması uygun olacağından, talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Mimarsinan Belediye Meclisinin, 01.06.2006 tarih 45 sayılı kararının 2,3 ve 5 nolu maddelerinin kabulünün uygun olacağı, 1,4 ve 6 nolu maddelerinin ise yukarda ifade edildiği şekliye değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 307

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Gesi Belediye Meclisinin almış olduğu 05.06.2006 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 30.06.2006 tarih ve 142 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Gesi Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih, 19 sayılı kararı ile 2 adet Sosyal ve Kültürel tesis alanı ile bir adet sağlık Tesisi alanına Özel Sektör tarafından da yatırım yapılabilmesine imkan sağlamak üzere M Ticaret Lejant İşareti konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin 17.03.2006 tarih, 122 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından Gesi Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih, 19 sayılı kararının uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 308

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, İl Özel İdaresi, Büyükbürüngüz Kasabası, Sulama Kooperatif sahasının Tarım Alanı olarak ayrılmasının ve sulamaya açılmasının uygun olup olmadığının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 30.06.2006 tarih ve 145 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kayseri İl Özel İdaresi, Büyükbürüngüz Belediyesi Sulama Kooperatif Sahasının Tarım Alanı olarak ayrılmasının ve sulamaya açılmasının uygun olup, olmadığının bildirilmesini istemekte olup, konuya ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığından çalışmalar bittikten sonra talebin değerlendirilmesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 309

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin almış olduğu 09.06.2006 tarih, 44 ve 45 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 30.06.2006 tarih ve 140 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

İncesu Belediye Meclisinin 09.06.2006 tarih, 44 ve 45 sayılı kararlarından;

44 sayılı karar ile Konut Alanı olarak planlı yerin Yeşil Alan, Yeşil Alan olarak planlı yerin de Konut Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.03.2006 tarih, 89 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, tadilat talebinin uygun olacağı,

45 sayılı karar ile İncesu-Boğazköprü ve Kayseri-Niğde karayoluna cephe parsellerin bulunduğu alan ve civarında yapılan ilave uygulama imar planları, Belediyemiz Meclisinin 17.03.2006 tarih, 124 sayılı kararına istinaden onanan ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, Konut Dışı Kentsel Çalışma alanlarındaki E=0,5 ve Hmax=7.50 ifadesinin kaldırılarak, Belediyemiz imar yönetmeliğindeki kutulu sistemde kaks=0,5 lejant işaretinin konulmasının, Belediyemiz dahilindeki imar planlarının bütünlüğünün sağlanması açısından daha uygun olacağı düşünüldüğünden, tadilat talebinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

İncesu Belediye Meclisinin, 09.06.2006 tarih, 44 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, 45 sayılı kararının ise yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 310

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 05.06.2006 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 30.06.2006 tarih ve 141 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih, 80 sayılı kararı ile Ambar Mahallesinde serbest bölge ile Osman Kavuncu Caddesi arasında hazırlanan ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Belediyemiz meclisinin, 13.02.2006 tarih, 56 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı ancak, Nazım imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma olarak planlı yerlerin Kentsel Servis Alanı şeklinde düzenlendiği görüldüğünden bu alanın Nazım imar planlarına uygun olarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı şeklinde değiştirilerek kabulü uygun olacağından; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.06.2006 tarih, 80 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 311

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Kayseri İl Özel İdaresi, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Köyü Sulama Kooperatifi sahasının Tarım Alanı olarak ayrılmasının ve sulamaya açılmasının uygun olup olmadığının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.06.2006 tarih ve 139 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi Yeşilyurt Köyü Sulama Kooperatif sahasının Tarım Alanı olarak planlanması talebi, söz konusu bölgenin Konut Alanlarına ve Sivas Caddesine yakınlığı nedeniyle ileride oluşabilecek imar uygulamalarının önünü kapayacağından, İl Özel İdaresinin bu alanın Tarım Alanı olarak ayrılması ve sulamaya açılması talebinin uygun olmayacağı düşünüldüğünden, talebin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 312

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, 1/5000 ölçekli 32L ve 33L Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 30.06.2006 tarih ve 146 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Erkilet Belediyesi 32L ve 33L Nazım imar planı paftalarında onama sınırı içerisine alınan yerlerde daha düzenli ve yaşanabilir yapılaşmalar sağlamak üzere bu bölgenin yeniden planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 32L ve 33L Revizyon Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, sosyal donatıları ile birlikte Konut Alanı olarak düzenlenen Revizyon Nazım imar planlarının (uygulama imar planlarında yoğunluk artışı getirmemek şartı ile) uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 313

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, afet bölgesi civarında 1/5000 ölçekli K34-d14c Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 30.06.2006 tarih ve 147 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

İncesu Belediyesi, afet bölgesi civarında jeolojik sakıncalı alan olarak planlı alanda, bölgenin ihtiyaçları dahilinde yeni kullanım alanları oluşturmak amacıyla plan tadilatı yapılmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-d14c Nazım imar plan paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan, jeolojik, jeoteknik etüd raporuna uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, açıklama raporunda ifade edildiği şekliyle planlanan Nazım imar planı tadilatı talebinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 314

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait olan otobüs hatlarının yasal süreler içerisinde işletme hakkının ihale edilmesi yetkisinin Encümen’e verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Makine İkmal Daire Başkanlığı’nın 20.06.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/1-981 sayılı yazıları okundu.

Mülkiyeti Belediyemize ait, 11 adet otobüs hattının yasal süreler içerisinde işletme hakkının ihale edilmesi yetkisinin Encümen’e verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 315

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Gesi-İldem mevkiinde yaptırılan mezarlığın Ambar ve Argıncık mezarlıkları ile emsal tutularak mezar fiyatlarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 27.06.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.19-06/813 sayılı yazıları okundu.

Gesi-İldem mevkiinde yaptırılan mezarlığın;

a) Cenaze anında verilecek bir mezar 45,00YTL.

b) Yanında verilecek ikinci mezar 150,00YTL.

c) Cenaze olmadan verilecek her bir mezar 300,00YTL.

Olarak uygulanmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO : 316

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince, 31.12.2006 tarihine kadar Belediyemizce uygulanacak Ticari Minibüs reklam tarifesinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Hesap İşleri Daire Başkanlığı’nın 23.06.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/348 sayılı yazıları okundu.

5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince, 31.12.2006 tarihine kadar Belediyemizce uygulanacak Ticari Minibüs reklam tarifesinin belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonunun havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 317

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince, Özel Servis araçlarından 2007 yılında alınacak “Uygunluk Belgesi Hizmet Harcı ve Çalışma Ruhsat Harçlarının” belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Makine İkmal Daire Başkanlığı’nın 03.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/1-1020 sayılı yazıları okundu.

5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince, Özel Servis araçlarından 2007 yılında alınacak “Uygunluk Belgesi Hizmet Harcı ve Çalışma Ruhsat Harçlarının” belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 318

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 21. maddesine istinaden yeniden tanzim edilen Teşkilat Şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın 03.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/790 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 21. maddesine istinaden, yeniden tanzim edilen Teşkilat Şemasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 319

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesine istinaden, Kuşcu Belediyesinin 2006 yılı bütçesine Ek Bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Yazı ve Kararlar Daire Başkanlığı’nın 05.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.10/522 sayılı yazıları okundu.

Kuşçu Belediyesine 2006 Yılı için verilen 400.000.00YTL ödenek yetişmediğinden, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, Fen İşleri’ne araç alımı nedeniyle “Kara Taşıt Alımları Kalemine” 245.000.00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 320

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesine istinaden, Erkilet Belediyesinin 2006 yılı bütçesine Ek Bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Yazı ve Kararlar Daire Başkanlığı’nın 05.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.10/523 sayılı yazıları okundu.

Erkilet Belediyesine 2006 Yılı için verilen 3.000.000.00YTL ödenek yetişmediğinden, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, ödenek cetvelerinde belirtilen harcama kalemlerine toplam 1.200.000.00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 321

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 09.06.2006 tarih ve 92 ve 93 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1252-1003 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 09.06.2006 tarih ve 92 ve 93 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 322

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Cırkalan Mahallesi, 403 pafta, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405 nolu adaların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 32 O Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1396-1103 sayılı yazıları okundu.

Kocasinan Belediyesi, Cırkalan Mahallesi, 403 pafta, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405 nolu adaların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 32 O Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 323

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Argıncık Mahallesi, 4193 parsel nolu taşınmaz ile mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait 45 pafta, 4910 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31 N Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1356-1078 sayılı yazıları okundu.

Kocasinan Belediyesi, Argıncık Mahallesi, 4193 parsel nolu taşınmaz ile mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait 45 pafta, 4910 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31 N Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 324

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti şahıslara ait, Yavuzlar Mahallesi, 454 pafta, 4037 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 30L Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1360-1079 sayılı yazıları okundu.

Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti şahıslara ait, Yavuzlar Mahallesi, 454 pafta, 4037 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 30L Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 325

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Cırkalan mevkii, 489 pafta, 3689 ada, 1 parsel, 443 pafta, 3597 ada, 1 ve 2 parsel, 403 pafta, 3578 ada, 1 parsel, 443 pafta, 3603 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 32K Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1441-1135 sayılı yazıları okundu.

Cırkalan mevkii, 489 pafta, 3689 ada, 1 parsel, 443 pafta, 3597 ada, 1 ve 2 parsel, 403 pafta, 3578 ada, 1 parsel, 443 pafta, 3603 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 32K Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 326

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Erkilet mevkii, 72-77 pafta, 415 ada, 3 parsel maliki Nurettin BİLGİN’in askı ilan süresinde Erkilet civarındaki Nazım imar planlarına yaptığı itiraz talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1294-1035 sayılı yazıları okundu.

Erkilet mevkii, 72-77 pafta, 415 ada, 3 parsel maliki Nurettin BİLGİN’in askı ilan süresinde Erkilet civarındaki Nazım imar planlarına yaptığı itiraz talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 327

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, Tepe Mahallesi, 18 pafta, 2071 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 34L Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1227-983 sayılı yazıları okundu.

Erkilet Belediyesi, Tepe Mahallesi, 18 pafta, 2071 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 34L Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 328

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, 1 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-06-b Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1219-974 sayılı yazıları okundu.

Talas Belediyesi, 1 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-06-b Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 329

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erciyes Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1427-1123 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erciyes Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 330

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 28 sayılı, 05.07.2006 tarih ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 10.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1433-1127 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 28 sayılı, 05.07.2006 tarih ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 331

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 96, 97, 99 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 10.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1443-1137 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 96, 97, 99 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 332

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Belediyemiz sınırlarını kapsayan, Plan müellifince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım imar planı ve açıklama raporunun 5216 Sayılı Yasanın 7/b maddesi ve 5393 Sayılı Yasanın 18/c maddesi uyarınca incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 10.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1458-1151 sayılı yazıları okundu.

Belediyemiz sınırlarını kapsayan, Plan müellifince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım imar planı ve açıklama raporunun 5216 Sayılı Yasanın 7/b maddesi ve 5393 Sayılı Yasanın 18/c maddesi uyarınca incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 333

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, HSV Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş Dağıtım Lisansı kapsamında yapmış olduğu dağıtım şebekesi üzerinde imal edilmiş olan, doğalgaz dağıtım hatları ve tesislerinin işlenmesi için Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 10.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1445-1142 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi, HSV Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş Dağıtım Lisansı kapsamında yapmış olduğu dağıtım şebekesi üzerinde imal edilmiş olan, doğalgaz dağıtım hatları ve tesislerinin işlenmesi için Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 334

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, HSV Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş Dağıtım Lisansı kapsamında yapmış olduğu dağıtım şebekesi üzerinde imal edilmiş olan, doğalgaz dağıtım hatları ve tesislerinin işlenmesi için Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 10.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1447-1143 sayılı yazıları okundu.

Kocasinan Belediyesi, HSV Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş Dağıtım Lisansı kapsamında yapmış olduğu dağıtım şebekesi üzerinde imal edilmiş olan, doğalgaz dağıtım hatları ve tesislerinin işlenmesi için Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 335

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Akyazı Mahallesinde 314 ada, 1 parsel, 313 ada, 2-3 parsel ve mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait, 18 pafta, 2650 parsel ve 313 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 26L Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 10.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1210-968 sayılı yazıları okundu.

Hacılar Belediyesi, Akyazı Mahallesinde 314 ada, 1 parsel, 313 ada, 2-3 parsel ve mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait, 18 pafta, 2650 parsel ve 313 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 26L Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 336

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 10.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1448-1145 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 30 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 337

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, ilave+revizyon nazım imar plan talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 10.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1420-1114 sayılı yazıları okundu.

Mimarsinan Belediyesi, ilave+revizyon nazım imar plan talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 338

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Fidan Caddesi civarında, 1/5000 ölçekli K35-d-06b Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 15.06.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1222-978 sayılı yazıları okundu.

Talas Belediyesi, Harman mahallesi Fidan Caddesi civarında, 1/5000 ölçekli K35-d-06b Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 339

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2007-2011 yılları arası (2011 yılı dahil) hazırlanan stratejik plan taslağının görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Özel Kalem Müdürlüğü’nün 06.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.70.219 sayılı yazıları okundu.

Belediyemizin 2007-2011 yılları arası (2011 yılı dahil) hazırlanan stratejik plan taslağının, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 340

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Nato alt geçiti inşaatı çalışmaları nedeniyle iptal edilen yaklaşık 810 mt.’lik demir yolu hattının TCDD Genel Müdürlüğü ve Belediyemiz tarafından ortaklaşa yapılması ile ilgili hazırlanan protokolün görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 10.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB. 0.14/163 sayılı yazıları okundu.

Nato alt geçiti inşaatı çalışmaları nedeniyle iptal edilen yaklaşık 810 mt.’lik demir yolu hattının TCDD Genel Müdürlüğü ve Belediyemiz tarafından ortaklaşa yapılması ile ilgili hazırlanan protokolün kabulüne oybirliği ile karar verildi.