T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

90

Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi”nin, onaylanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi”nin, onaylanması talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 30 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe esas olmak üzere Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi” ile ilgili incelemeler henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

91

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Mimarsinan Mahallesinde Özel proje alanı olarak planlı yerdeki 6087 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılabilmesi için plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Mimarsinan Mahallesinde Özel proje alanı olarak planlı yerdeki 6087 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılabilmesi için plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.02.2013 tarih ve 37 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait alanda 08.11.2010 tarih, 556 sayılı belediyemiz meclis kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Engelliler Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak planlı alanda Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 09.12.2013 tarih, 13707 sayılı yazısı ile ihalede rekabeti sağlayacak şekilde plan değişikliğinin yapılması istenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda nazım imar planında “Engelliler Özel Proje Alanı” şeklinde ifade edilen tanımlamadan “engelliler “ ifadesinin kaldırılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Özel Proje Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin bu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

92

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Kocasinan İlçesi, Güneşli Kızık mahallesi, 5528 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Kocasinan İlçesi, Güneşli Kızık mahallesi, 5528 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.01.2014 tarih ve 24 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Güneşli Kızık mahallelerinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle hak sahibi kabul edilen ailelere 7269-1051 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında E.Y.Y (Evini Yapana Yardım) metodu ile afet konutu yaptırılacağı belirtilerek; ilgili kurum görüşleri ve kurum temsilcileri ile yapılan çalışmalar neticesinde yer seçimi yapılmış, yer seçimi raporu Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince yer seçimi çalışması yapılan söz konusu alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması istenmektedir. Konu ile ilgili Kocasinan Belediyesi de 10.01.2014 tarih, 95 sayılı yazıları ile söz konusu alanda nazım imar plan değişikliği yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-12b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin az yoğun konut alanı olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

93

Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Demirler İnşaat Ltd.Şti’nin taleplerine istinaden, Sivas Bulvarından Mimarsinan kavşağına kadar olan yol güzergahında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Demirler İnşaat Ltd.Şti’nin taleplerine istinaden, Sivas Bulvarından Mimarsinan kavşağına kadar olan yol güzergahında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.01.2014 tarih ve 29 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı ile istenilen plan değişikliği ile mevcut imar planlarında Sivas-Malatya yoluna bağlantı yapan 40 metre genişliğinde yol ve kavşak olarak planlı olan yerin yeniden düzenlenmesi istenmektedir. Yapılmak istenen plan değişikliğinin raylı sistem ve mevcut kanal gibi eşiklerin bulunduğu alanları kapsamadığından uygun olmayacağı, fiili durumdaki yol güzergahının ve kavşakların kapsamlı bir revizyon planı çerçevesinde değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak, tadilat talebinin bu haliyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

94

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Erkilet ve Yavuz Selim Mahallelerinde yer alan Su depolarının İmar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Erkilet ve Yavuz Selim Mahallelerinde yer alan Su depolarının İmar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 44 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yavuz Selim Mahallesi, 31O pafta nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 31O-3a pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Spor tesisi alanı olarak,

Erkilet Mahallesi, 33 K pafta nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı ve 33K-2b pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı ve yol olarak,

Erkilet Mahallesi, 34L pafta nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 34L-4c pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanı ve yeşil alan olarak, planlı olan, ekli krokide koordinatları verilen söz konusu alanlarda bulunan tesislerin yer değiştiremeyecek durumda olmasından dolayı bu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 33K-IIb, 34L-IVc, 31O-IIIa nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerdeki su deposu alanlarının imar planlarına işlenmesi yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

95

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 32 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlkokul Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait söz konusu taşınmaz üzerinde eğitim veren Nuh Mehmet Yamaner İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine; 2012-2013 öğretim yılında İmam Hatip Lisesi olarak hizmet verilmeye başlanan söz konusu alanın ihtiyaca cevap vermediğini belirterek; mevcut okul alanının batısında bulunan ve “oyun alanı ve otopark alanı” olarak planlı, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 7500 m²’lik alanın “Lise alanı” olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

96

Kocasinan Belediyesi, Muammerbey Mahallesi, 33 pafta, 119 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan Kocasinan Belediyesi, Muammerbey Mahallesi, 33 pafta, 119 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.01.2014 tarih ve 23 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında dini tesis alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti Çukur Cami Vakfına ait olan parseldeki caminin yıkılıp yeniden yapılması düşünüldüğü belirtilerek, caminin çevresi ile birlikte değerlendirilerek mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait mevcut cami alanının batısında bulunan 515 ada, 2, 3, 8, 9, 12, 13 parseller üzerindeki yeşil alanın cami alanına dahil edilerek ibadet yeri olarak planlanmasını talep etmektedir. Talep üzerine yapılan çalışmalar neticesinde; cami alanının kuzeyinden geçen mevcut yol hattının (Ahievran Caddesi); çok kullanılan bir yol olmasına karşın imar planlarında bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle talebin bu yolun da planlara işlenerek görüşülmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından; plan müellifi tarafından yeni bir öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli 29M Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ibadet yeri, ticaret alanı, yeşil alan, otopark alanı ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

97

Kocasinan Belediyesinin, Kızık Mahallesinde 5540 ada, 171 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kızık Mahallesinde 5540 ada, 171 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 38 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında mutlak tarım alanı olarak planlı olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin talebine istinaden söz konusu parsel üzerinde doğalgaz basınç düşürme istasyonu yapılabilmesi için plan değişikliği yapılmasını talep etmektedir. Bahsi geçen alanla ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün görüşünde doğalgaz basınç istasyonu yapılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiş ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 13.06.2008 tarih ve 16792 sayılı yazısında bu alanla ilgili kamu yararı kararı yerine geçmek üzere Lüzum Kararı alınmıştır. Bahse konu talep imar planı ölçeği gereğince, 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediği kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-a-12-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda doğalgaz basınç düşürme istasyonu yapılmak üzere teknik altyapı alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı düzenlemesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

98

Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 39 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 2843 parsel, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında OBH (Organize tarım ve hayvancılık) ve tarım alanı, 2852, 2853 parseler ise OBH (Organize tarım ve hayvancılık) olarak planlı olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden, parseller üzerinde 29.12.2006 tarih, 2006-1, 2006-2, 2006-3 sayılı yapı kullanım izin belgeleri ile hazır beton tesisinin işletilmekte olduğunu belirterek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmek için bahsi geçen alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

99

Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 40 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer (Marjinal) Tarım Alanı, olarak planlı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları bulunmamaktadır. Kayseri Toptan Gıdacılar ve İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, mera vasıflı söz konusu parsellerin mera vasfının kaldırılması ve şehir içinde dağınık halde faaliyet gösteren gıda sektörüne hizmet verilmesi amacıyla Kayseri Toptan Gıdacılar Sitesi kurmak istediklerini belirterek bu yönde planlama yapılmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görüşü bulunmaktadır. Plan değişikliği teklifi 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere kabul edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığın 15.11.2013 tarih, 17639 sayılı yazısı ile söz konusu plan değişikliği uygun bulunmuş olup, 1/100000 ölçekli ÇDP plan değişikliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde askı ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.

1/100000 ölçekli plan değişikliğine uygun olarak; plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan diğer (marjinal) tarım alanı olarak planlı yerin, 1/25000 ölçekli K35-a4 ve 1/5000 ölçekli 32 N nazım imar planı paftalarında Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

100

Kocasinan Belediyesinin, Şeker mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.01.2014 tarih ve 22 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın kentsel servis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

101

Tavlusun Mahallesi, 11110 ada, 21, 31, 32, 33, 34, 35 ve 37 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda,1/25.000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11110 ada, 21, 31, 32, 33, 34, 35 ve 37 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda,1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.01.2014 tarih ve 26 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tavlusun Mahallesi’nde söz konusu parsellerin bulunduğu alan mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğun konut alanı olarak planlı olup, alanın alt ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alanın yüksek yoğunluklu konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu nazım imar planı değişikliği talebinin üst ölçekli plan kararlarını bozucu olması ile planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırı olduğu yönündeki plan müellifi görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

102

Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 34 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, resmi kurum alanı ve yol olarak planlı olup, bahsi geçen resmi kurum alanın imar planından kaldırılması talep edilmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

103

Konaklar ve Germir Mahallelerinde 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar ve Germir Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 35 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Konaklar ve Germir Mahallelerinde, vatandaşların talebine istinaden yoğunluk artışı istenmektedir. Bahsi geçen alan nazım imar planında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve ticaret alanı olarak planlı olup, bir bölümü de doğal sit alanı ve kentsel sit alanı olarak belirlenmiştir.

Söz konusu nazım imar planı tadilatı talebi hakkında incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

104

Melikgazi Belediyesinin, Sakarya mahallesinde 5725 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya mahallesinde 5725 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 36 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Sakarya Mahallesi'nde, söz konusu parsel hissedarının talebine istinaden, ilkokul alanı olarak planlı yerin, ilkokul alanından çıkarılarak tekrar planlanmasını istemektedir.

Söz konusu nazım imar planı tadilatı talebi hakkında incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

105

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10442 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10442 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.01.2014 tarih ve 20 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında askeri alan ve ilköğretim alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alandaki ilköğretim alanının güney yönünde genişletilmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

106

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3263 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3263 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.01.2014 tarih ve 21 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın bulunduğu yeşil alanın yeniden planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

107

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde bulunan, 11466 ada, 21, 22 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde bulunan, 11466 ada, 21, 22 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.01.2014 tarih ve 28 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde, konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı söz konusu imar adalarının site şeklinde yapılabilmesine imkan sağlamak üzere yeniden düzenlenmesini istemektedir. Yapılan planlama çalışması ile; nazım imar planında konut alanı olarak planlı yer, kuzeyindeki park alanını içine alacak şekilde genişletilmiş, kaldırılan park alanına eşdeğer büyüklükte yeni bir park alanı ve alanın güney bölümünde doğu batı doğrultusunda 15 metre genişliğinde yol planlanmıştır.

1/5000 ölçekli 29O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, konut alanı, park alanı ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

108

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde bulunan, 2453 ada, 23 ve 24 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde bulunan, 2453 ada, 23 ve 24 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 43 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesinde Akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak planlı yerde, 2453 ada, 23 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu kısmın akaryakıt istasyonu, 24 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu kısmın ise Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda; talep dosyasında yer alan 09.04.2005 tarihli ve BAY/474-255/10613 lisans nolu bayilik lisansının, yönetmelik hükümleri çerçevesinde dağıtıcı lisansı sahibi ile sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile sözleşme yapılmaması nedeniyle 27.08.2010 tarihinde EPDK tarafından iptal edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 18.11.2013 tarih, 583 sayılı yazısında, 23 parselin bulunduğu alanda akaryakıt ile ilgili herhangi bir müştemilatın bulunmadığı, bu nedenle söz konusu parselde bir istasyon kurulması söz konusu olduğunda yeniden GSM ruhsatı ve EPDK’dan lisans almasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Söz konusu ruhsat ve lisansın alınabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 02.06.2011 tarih, 3251/1 sayılı kararına göre asgari mesafe şartı gereklidir. Bahsi geçen parsellerin bulunduğu yol güzergahının sağı ve solunda 1 km içerisinde başkaca istasyonlar bulunduğundan, asgari mesafe şartını sağlamamaktadır.

Yukarıda bahsedilen gerekçeler doğrultusunda tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

109

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 45 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında bahçelik iskan alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı olup, alanın M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 26M nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin alt ölçekli planlarda yoğunluk ve kat artışı olmaksızın M ticaret lejant işaretli sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

110

Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Reşadiye Mahallesi, 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Reşadiye Mahallesi, 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 33 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talep edilmektedir. Bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğun konut alanı olarak planlı olup alt ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Söz konusu ilave nazım imar planı talebi hakkında incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

111

Hacılar Belediyesinin, Hacılar ilçesi, Eşmecik Mevkiinde İlave Nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Hacılar ilçesi, Eşmecik Mevkiinde İlave Nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 31 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanı (Bağ- Sayfiye alanı) planlı olup, alt ölçek planlar için gerekli olan kurum görüşleri tamamlanmıştır.1/25000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanı (Bağ- Sayfiye alanı) olarak planlı alanların 1/5000 ölçekli ilave imar planları hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K34-c-10c, K34-c-13d, K34-c-14a, K34-c-14b, K34-c-14c, K34-c-14d, K34-c-15a, K34-c-15b Nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan sosyal donatı alanları ile birlikte az yoğun konut alanı (Bağ sayfiye alanı) olarak planlanan ilave nazım imar planı hususunda çalışmalar devam ettiğinden; yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

112

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 9, 10 ve 11 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 9, 10 ve 11 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 41 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarihli kararlarından;

9 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesinde Şeker Fabrikası alanının doğusunda bulunan Şeker Tepe Evler ve Şeker Gölü civarında Şeker Fabrikası 2. Etap belirlenen alanın sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; Belediyemiz Meclisinin 12.07.2013 tarih, 597 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

10 sayılı kararı; Talatpaşa Mahallesinde S.S.Tekstilciler Toplu İşyeri Kooperatifinin talebine istinaden K2 yapı nizamında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanda; yükseklik koşunun K2 kaldırılarak h=13.00 m olacak şekilde düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

11 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesinde 40 metrelik yola cephe alan 1218 ada, 53 parselde planlı oyun alanının ticaret alanı olarak planlanması, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait muhtelif parsellerde ise bölgenin canlandırılması amacı ile konut alanı, ticaret alanı, Pazar alanı, M işaretli Eğitim Tesisi Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesisi Alanı, İbadet yeri, oyun alanı ve park alanı, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; Belediyemiz Meclisinin 12.08.2013 tarih, 616 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 9 ve 10 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 11 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

113

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 26, 27, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 26, 27, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.01.2014 tarih ve 25 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarihli kararlarından;

26 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde 33K-IIIc paftasında Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine park alanı olarak planlı alanda trafo yerinin planlara işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden; Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

27 sayılı kararı ile; Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım ve Pazarlama Tic.A.Ş. tarafından Kayseri ilinde Kızık doğalgaz hattının kamulaştırma işlemlerinden dolayı Talatpaşa, Tanpınar ve Cırkalan mahallelerinde doğalgaz vana yerlerinin imar planlarına işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden; Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

28 sayılı kararı ile; Mahzemin Mahallesinde garaj yeri ve Tahıl pazarı alanı olarak planlı yerin konut alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; Belediyemiz Meclisinin 09.09.2013 tarih, 693 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

29 sayılı kararı ile; Buğdaylı mahallesinde köy yerleşim planlarına uygun olarak ve kadastro verileri dikkate alınarak yeniden yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; Belediyemiz Meclisinin 09.09.2013 tarih, 685 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

30 sayılı kararı ile; S.S.Erciyes Küçük Sanayi Kooperatifinin talebine istinaden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlı yerde taşkın su kanalının planlara işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; Belediyemiz Meclisinin 09.09.2013 tarih, 690 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 26 ve 27 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile , 28, 29 ve 30 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

114

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 6, 11, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 6, 11, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.01.2014 tarih ve 27 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.01.2014 tarihli kararlarından;

6 sayılı kararı ile, Erenköy Mahallesinde, bağ-sayfiye evi alanı ve yol olarak planlı yerde site şeklinde düzenleme yapılabilmesi için 10 metrelik yolun kaldırılarak iki imar adasının birleştirilmesi ve bu alanın güneyinde yeşil alan planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

11 sayılı kararı ile, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesinde, konut alanı ve yol olarak planlı olan imar adasının batısının sulama arkı olması sebebiyle uygulamada kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla imar adasının batı kenarının su arkına basmayacak şekilde doğuya kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

14 sayılı kararı ile, Eğribucak Mahallesinde, ilgili taşınmazların bulunduğu imar adası içerisinde kuzey-güney istikametinde geçen kadastro yolunun 7 metrelik yaya yolu şeklinde imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

15 sayılı kararı ile Yeni Mahallede Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden park alanı olarak planlı yerlerin bir kısmına iki ayrı trafo planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.01.2014 tarih, 6, 11 ve 14 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 15 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

115

Talas Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 2 sayılı, 08.01.2014 tarih, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 2 sayılı, 08.01.2014 tarih, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.01.2014 tarih ve 19 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Talas Belediye Meclisi'nin 06.01.2014 tarih ve 08.01.2014 tarihli kararlarından;

2 Sayılı Kararı ile; Kuruköprü Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Ayrık nizam, 2 katlı, konut alanı olarak planlı imar adasında bulunan 2700 nolu parselin güneyinde köy yerleşim planlarına göre parselasyon işlemleri yapılarak oluşturulan 2810 nolu parselin ihdas işlemleri gerçekleştirilemediğinden, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 2700 nolu parselin güneyindeki alanın konut alanından çıkarılarak otopark alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

15 Sayılı Kararı ile; Mevlana Mahallesindeki ve Tablakaya Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı bulunan alanın Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'nin talebine istinaden trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin, Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

16 Sayılı Kararı ile; Talas İlçesi ile Mimarsinan viyadük bağlantı yolunu birbirine bağlayan 15 metrelik yolun plansız alana doğru 5 metre genişletilerek planlanması ve yeşil alan, konut alanı, yol ve yaya yollarının yeniden düzenlenmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Bahsi geçen plan değişikliğinde, genişletilerek 20 metre olarak planlanan yola cepheli konut adalarının tamamında 20 metrelik yola bakan cephelerde 10 metre çekme mesafesinin planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu plan değişikliği Belediyemiz Meclisi'nin 21.10.2013 tarih, 745 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından talebin yukarıda ifade edildiği şekilde Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 2 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 08.01.2014 tarih, 15 ve 16 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

116

İncesu Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.02.2014 tarih ve 42 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu-Süksün ve Bahçesaray Mahallelerinde revizyon, Sultansazı Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi incelenmiştir. Söz konusu alanlarda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onama sınırlarının, Belediyemiz Meclisinin 09.09.2013 tarih, 683 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde hazırlanmadığı, nazım imar planı ile farklılıklar oluşturduğu görüldüğünden 09.09.2013 tarih, 683 sayılı meclis kararındaki sınırlara göre hazırlanması gerektiği göz önünde bulundurularak, İncesu Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih, 12 sayılı kararının bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

117

Turan Mahallesinde bulanan sokaklara isim verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulanan sokaklara isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan 23.01.2013 tarih ve 1 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

  1. Melikgazi İlçesi Turan Mahallesinde bulunan Yunus Bekir Caddesi, no:26 ile no:28 kapı numaralı konutların arasındaki bağlantı yoluna Ramazan TAŞTAN isminin verilmesi,
  2. Turan Mahallesinde bulunan Nergis 2. Sokak isminin, Güngör Sokak’tan sonraki kısmına Yorulmaz Sokak ismi verilmesiyle ilgili;

Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmeliğin 18. Maddesindeki; “ Bir cadde veya sokak yapay bir şekilde parçalanıp birkaç cadde veya sokak haline getirilemez” hükmüne istinaden her iki talebinde reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

118

Zabıta Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabinli kamyonet alınması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Zabıta Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabinli kamyonet alınması talebi hususunda Zabıta Dairesi Başkanlığının 20.01.2014 tarih ve 111 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10 maddesi gereğince, Zabıta Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabinli kamyonet alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

119

TBMM Onur Ödülü için Sn. Mustafa Nevzat ÖZHAMURKAR’ın aday olarak gösterilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, TBMM tarafından bilimsel çalışmaları, sanatsal ve kültürel eserleri veya topluma fayda sağlayan faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda başarı gösteren kişilere 2005 yılından itibaren ‘‘TBMM Onur Ödülü’’ verilmektedir. Bu yılki ödüle hayırseverlik faaliyetlerinden dolayı Sn. Mustafa Nevzat ÖZHAMURKAR’ın aday olarak gösterilmesi talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.02.2014 tarih ve 194 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; TBMM tarafından bilimsel çalışmaları, sanatsal ve kültürel eserleri veya topluma fayda sağlayan faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda başarı gösteren kişilere verilen ödüle, hayırseverlik faaliyetlerinden dolayı; Sn. Mustafa Nevzat ÖZHAMURKAR’ın aday olarak gösterilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

120

ÇEKÜL Vakfı ve OBRUK mağara araştırma grubu ile Belediyemiz arasında yapılan protokol için imza yetkisi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, İlimizdeki doğal mirasın korunmasına katkıda bulunmak için Belediye Kanunun 75. maddesi gereğince Belediyemiz, ÇEKÜL Vakfı ve OBRUK mağara araştırma grubu arasında Kayseri yeraltı envanterinin hazırlanması için düzenlenip ekte sunulan işbirliği protokolünü imzalamak için Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Genel Sekreterliğin 03.02.2014 tarih ve 22 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimizdeki doğal mirasın korunmasına katkıda bulunmak için Belediye Kanunun 75. maddesi gereğince Belediyemiz, ÇEKÜL Vakfı ve OBRUK mağara araştırma grubu arasında Kayseri yeraltı envanterinin hazırlanması için düzenlenip ekte sunulan işbirliği protokolünü imzalamak için Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

121

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan protokol için imza yetkisi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı, Büyükşehir Belediyemiz ile ilişkileri artırmak ve geliştirmek amacıyla iş birliği protokolünün içeriğinin tespiti için Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine, Komisyondan gelen metni imzalamak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’ a yetki verilmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 64 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı, Büyükşehir Belediyemiz ile ilişkileri artırmak ve geliştirmek amacıyla iş birliği protokolünün içeriğinin tespiti için Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine, Komisyondan gelen metni imzalamak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’ a yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

122

Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu ile Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu İşi İdari Şartnamesinin 9’ncu maddesi gereğince, kendi imkanları ile depo sahasına atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2014 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi hususunda, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 29.01.2014 tarih ve 50 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu ile Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu İşi İdari Şartnamesinin 9’ncu maddesi gereğince, kendi imkanları ile depo sahasına atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2014 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

123

Erkilet Mahallesi, Kumluk mevkiinde bulunan 259 parsel numaralı taşınmaz ile, mülkiyeti Belediyemize ait Beyazşehir Mahallesinde bulunan 7368 ada, 1 parsel numaralı alanın takas edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Kuştepe yayıncılık Taahhüt İnş. Eğt. Tur. G. San. ve Tic. Ltd. Şti. ait, Erkilet Mahallesi, Kumluk mevkiinde bulunan 259 parsel numaralı taşınmaz ile, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Beyazşehir Mahallesinde bulunan 7368 ada, 1 parsel numaralı (M) lejant işaretli Temel Eğitim alanın takas edilmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 386 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Takasa konu mülkiyeti Kuştepe Yayıncılık Taahhüt İnşaat Eğitim Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 'ne ait Kayseri, Erkilet Mahallesi, Kumluk mevkiinde bulunan 259 parsel numaralı, 25.000.00 m² yüzölçümlü taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayıp, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yaklaşık 6121.50 m² lik kısmı Kocasinan Belediyesi görev ve sorumluluk alanında bulunan 20 metre genişliğindeki yol, 8484.03 m² lik kısmı plansız alan, 10464.53 m² lik kısmı da konut alanı olarak belirlenmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait Beyazşehir Mahallesinde bulunan 7368 ada, 1 parsel numaralı, 13.922.73 m² yüzölçümlü taşınmaz imar planında (M) işaretli Temel Eğitim Alanı olarak belirlenmiştir. 5393 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince söz konusu taşınmazların takası için Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

124

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan, 42. Sokak isminin, Abdülmecit AVŞAR Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan, 42. Sokak isminin, Abdülmecit AVŞAR Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 57 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan, 42. Sokak isminin, Abdülmecit AVŞAR Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

125

Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2013 tarih ve 797 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2013 tarih ve 797 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen nazım imar plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 395 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2013 tarih ve 797 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen nazım imar plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

126

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün, Nazım imar plan değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün, Nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 391 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün, Kayseri-Nevşehir (Boğazköprü-Garipçe Kavşağı Arası) Devlet Yolu Km: 0+000 (Boğazköprü Kavşağı) ile 10+600 arası kesim ve Kayseri Güney Çevre Yolu Km:0+000 (Garipçe Kavşağı) ile Km: 4+500 arası kesimde hazırlanan devlet yolu ve çevre yolu çalışmalarıyla imar planı arasında uyumsuzlukların giderilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

127

Talas Belediyesinin, Kiçiköy ve Yenidoğan Mahallesinde bulunan bazı taşınmazlarda NİP tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy ve Yenidoğan Mahallesinde bulunan bazı taşınmazlarda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 390 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait park alanı olarak planlı yer ile mülkiyeti şahıslara ait 2 pafta, 660 ada, 1 parsel nolu taşınmazın alan ve bu alanın doğusunda mülkiyeti Talas Belediyesine ait park alanı olarak planlı alanda, ayrıca Yenidoğan Mahallesi, mülkiyeti Erciyes Üniversitesi adına kayıtlı 182 ve 183 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

128

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5846 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5846 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 402 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5846 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

129

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5840 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5840 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 404 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5840 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

130

İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesinde 81 ada, 60 ve 63 parsel numaralı ve 427 ada, 220 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesinde 81 ada, 60 ve 63 parsel numaralı ve 427 ada, 220 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 409 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesinde 81 ada, 60 ve 63 parsel numaralı ve 427 ada, 220 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

131

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde Şeker gölü ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde Şeker gölü ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 408 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde Şeker gölü ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

132

Kocasinan Belediyesinin, Çandır Mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait muhtelif parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Çandır Mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait muhtelif parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 407 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Çandır Mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait muhtelif parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

133

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 5382 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 5382 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 405 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 5382 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

134

Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 403 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

135

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1607 ada, 3547 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1607 ada, 3547 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 393 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1607 ada, 3547 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

136

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 415 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

137

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 397 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

138

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 850 ada, 1 ve 2 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 992 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 850 ada, 1 ve 2 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 992 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 398 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 850 ada, 1 ve 2 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 992 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

139

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 400 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

140

Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 406 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

141

Melikgazi Belediyesinin, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 410 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

142

Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 2350 ada, 1 parsel ile 4803 ada, 77 ve 78 parsellerde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 2350 ada, 1 parsel ile 4803 ada, 77 ve 78 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 392 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 2350 ada, 1 parsel ile 4803 ada, 77 ve 78 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

143

Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 11270 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 11270 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 389 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 11270 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

144

Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 70 pafta, 401 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 70 pafta, 401 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 401 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 70 pafta, 401 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

145

Milli Savunma Bakanlığı’nın, Melikgazi İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 22 ve 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığı’nın, Melikgazi İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 22 ve 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 412 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığı’nın, Melikgazi İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 22 ve 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

146

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 25 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 25 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 399 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 25 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

147

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 38 ve 39 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 38 ve 39 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 396 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 38 ve 39 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

148

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 52, 53, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 52, 53, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 413 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 52, 53, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

149

İncesu Belediye Meclisinin 10.10.2013 tarih, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 10.10.2013 tarih, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 411 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 10.10.2013 tarih, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

150

Talas Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 20 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 20 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 394 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 20 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

151

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 57, 58, 59, 60 ve 61 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 57, 58, 59, 60 ve 61 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 387 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 57, 58, 59, 60 ve 61 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

152

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 29, 30, 33, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 29, 30, 33, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 388 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 29, 30, 33, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.02.2014

 

 

 

 

153

Anbar Mahallesi, 48 pafta, 2073, 2079 ve 2080 parsel numaralı parsellerin bulunduğu alan ve civarında ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Anbar Mahallesi, 48 pafta, 2073, 2079 ve 2080 parsel numaralı parsellerin bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 416 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar Mahallesi, 48 pafta, 2073, 2079 ve 2080 parsel numaralı parsellerin bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.