2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 10.01.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 01

Konusu : Denetim Komisyonuna Üye Seçiminin Yapılması.

Meclis gündeminin 1. maddesinde; Denetim Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/6 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesinde, “İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 25 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Denetim Komisyonuna; Venhar PAKIRDAŞI 21 oy, Mustafa AKTAŞ 21 oy ve Mustafa ÇELİK 20 oy alarak seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 02

Konusu : Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parselde NİP değişikliği.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.12.2010 tarih ve 267’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan üst ölçekli (1/50.000 ve 1/25.000) planlarda Organize Sanayi bölgesi ve Bölge parkı olarak planlı olup, fiilen sanayiye yönelik mevcut yapılaşmalar olduğu belirtilerek bu alanın çevresiyle birlikte Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması istenmektedir.

Konu ile ilgili olarak 6 kurumdan (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-MTA genel müdürlüğü, DSİ XII. Bölge müdürlüğü, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü) görüş alınmış ve kurum görüşleri çerçevesinde talep incelenmiştir.

Bahsi geçen talep 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği şeklinde gelmiş olup, ancak üst ölçekli plan değişikliği gerektirdiğinden öncelikle 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planının yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Plan müellifimiz tarafından hazırlanarak onama sınırı içerisine alınan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin kabul edilerek Çevre ve Orman Bakanlığına incelenmek üzere sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 3

Konusu : Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel nolu taşınmazda plan değişikliği talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.12.2010 tarih ve 280’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli Nazım imar planında park alanı olarak planlı olup, üzerinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yaptırılan Misafirhanenin kullanımı dikkate alınarak yeniden planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ve mevcutta yapılı olan yerin, sosyal tesis alanı olarak planlanması hususunun Kayseri Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Kuruluna sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 4

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Hacısaki Mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 304, 322, 323 ve 324

Parseller ile 1554 ada 1019 parselde NİP.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Hacısaki Mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 304, 322, 323 ve 324 parseller ile 1554 ada 1019 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.12.2010 tarih ve 268’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım imar planında Sağlık Tesisi (Hastane) alanı olarak planlı olup, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine bu alanın Kentsel Servis alanı (KSA) olarak planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 5

Konusu : Konaklar Mahallesi, 650, 651 ve 2799 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda plan tadilatı.

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Konaklar Mahallesi, 650, 651 ve 2799 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.01.2011 tarih ve 2’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda yeşil alan, dini tesis alanı, ticaret alanı ve kaptaj alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi hususunda çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporu hakkında verilen öneri ile konunun, Melikgazi Belediyesinden geldiği şekliyle (konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasının) uygun olacağı şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 06

Konusu : Kavakyazısı mevki, 7493 ada 3 parsel ile Tontar mevki

4607 ada 1 parsel nolu taşınmazların imar planlarında park alanı olarak planlanması.

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Telekominasyon A.Ş.’ye ait Kavakyazısı mevki, 7493 ada 3 parsel ile Tontar mevki 4607 ada 1 parsel nolu taşınmazların imar planlarında park alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.12.2010 tarih ve 269’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kavakyazısı ve Tontar mevkilerinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu resmi kurum alanı olarak planlı yerlerin yeşil alan olarak planlanması talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 7

Konusu : Kötügöller Mahallesi, 188 pafta, 1053 ada, 23 parselde kısmi olarak kamulaştırılmış olan

410m2’nin karşılığı olarak Belediyemize ait muadil bir taşınmazın Hulusi MERCAN’a verilmesi.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı, mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 8733 parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 95.000.00m2’lik kısmı ile mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı adında kayıtlı Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi 14-17 pafta, 8697 numaralı parsel ile takas edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.12.2010 tarih ve 270’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hulusi MERCAN’ın hissedar bulunduğu Kötügöller Mahallesi, 188 pafta, 1053 ada, 23 parseldeki taşınmazın yola giden 2.648 m2’si Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 03.10.1989 tarih ve 3749 sayılı kararı ile kamulaştırıldığını, yapılan bu kamulaştırma işlemi nedeniyle Kayseri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1995/592 E, 1996/500 K. Sayılı dosyası ile açılan Kamulaştırma Bedelinin Artırılması davasında, Hulusi MERCAN’a ait hissenin 90.00 m2’sinin kamulaştırma bedelinin ödenmesine karar verildiği ve ilam bedelinin ödendiği, Hulusi MERCAN yurtdışında çalışmakta olduğu, tapu ferağını verme imkanı olmadığından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/147E, 1997/331 K sayılı dosyası ile 2942 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince açılan Tapu İptal Tescil davasında, sehven Hulusi MERCAN’a ait hissenin (500.00 m2) tamamının tapu kaydının iptali ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verildiği, Kötügöller Mahallesi, 188 pafta, 1053 ada, 23 parseldeki taşınmazın da içinde bulunduğu bölgede Kocasinan Belediye Başkanlığınca 2009 yılında yapılan İmar Kanunu 18.madde uygulaması sırasında, Hulusi MERCAN’ın yanlışlıkla Kayseri Büyükşehir Belediyesine fazladan geçen 410 m2 hissesi de yola terkin edildiği anlaşılmıştır. Bahsi geçen hisse yola terkin edildiğinden sahibine iade imkanı kalmamıştır. Bu nedenle mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait ve aynı bölgede bulunan Kötügöller mevki, 3399 ada, 4 parseldeki(1.595.81 m2) 996/2400 hisseden (410.00 m2’den % 40 DOP düşüldükten sonra kalan 246.00 m2) 370/2400 (246.00 m2) hissenin Hulusi Mercan ‘a 410.00 m2 hissesine karşılık olarak verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 8

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararı ile kabul edilen, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 nolu ve 3992 ada, 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına Seyit Mehmet ZOR tarafından yapılan itirazı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.12.2010 tarih ve 279’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alana ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli Nazım imar planında Ticaret alanı olarak planlı yerin, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanması hususundaki meclis kararına yapılan itiraz incelenmiştir.

İtirazın Reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 9

Konusu : Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi,Çandır Mahallesi, 98 pafta, 1552 ada, 22 parselde

Kayıtlı bulunan Çandır Camiinin mahallinde revize çevre düzenlemesi yapılması.

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi, Çandır Mahallesi, 98 pafta, 1552 ada, 22 parselde kayıtlı tescilli Çandır Camiinin mahallinde revize çevre düzenleme projesi dahilinde çevre düzenlemesi yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.12.2010 tarih ve 278’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çandır mahallesi Camii Vakfına ait 98 pafta, 1552 ada, 22 parselde kayıtlı tescilli Çandır Caminin mahallinde bulunan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait alanda yapılmak istenilen uygulamanın ağaçların korunarak revize çevre düzenleme projesine işlenmesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış çevre düzenleme projesine uygun yapılması ve uygulama aşamalarında Belediyemize bilgi verilmesi ve izni dahilinde yapılmasının uygun olacağı anlaşılmıştır.

Söz konusu, 98 pafta, 1552 ada, 22 parsel nolu taşınmazın Çandır Camiinin revize ve çevre düzenlemesinin yapılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne 5393 Sayılı Yasanın 18/e ve 75/d maddelerine göre tahsisi uygun görüldüğü yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 10

Konusu : Gesi Mahallesi, 113 ada, 1 parsel ve 427 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi.

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaatı yapımı işi kapsamında; 2. Etap (İldem-Gesi) ve 3. Etap (Talas) hatlarının İmar planlarına işlenmesini, ayrıca 2. Aşama Raylı Toplu taşıma sistemleri inşaatı yapımı işi kapsamında Gesi Mahallesi, 113 ada, 1 parsel ve 427 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ana depo sahası olarak kullanılmak üzere gerekli plan değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.01.2011 tarih ve 01’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda yeşil alan ve belediye hizmet alanı olarak planlı yerlerin, belediye hizmet alanı, teknik altyapı alanı olarak planlı yerin güneyinin ise yeşil alan olarak planlanması, ayrıca raylı toplu taşıma sistemi inşaatı işi kapsamında 2.etap (İldem-Gesi) ve 3. etap (Talas) hatlarının 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddelerine istinaden imar planlarına işlenmesi istenmektedir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerde yapılan değişiklerin, Cengiz AKPARLAR’ın (Talas yolundaki hattın yolun sağı yada solundan gitmesi gerektiği gerekçesiyle) red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 11

Konusu : Mithatpaşa Mahallesi, 36 ada, 26 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kayseri Ticaret Borsasının, Mithatpaşa Mahallesi, 36 ada, 26 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.12.2010 tarih ve 275’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Ticaret Borsasının, Mithatpaşa Mahallesi, 36 ada, 26 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 12

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Erkilet Mahallesi, 8358 parselde NİP.

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Erkilet Mahallesi, 8358 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.12.2010 tarih ve 276’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli Nazım imar planında Konut alanı ve yol, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut alanı, park alanı ve yol olarak planlı olup, bölgede yaşayanların talebi üzerine, bu civarda İbadet Yeri olmadığı belirtilerek park alanı olarak planlı yerin Cami alanı olarak planlanması istenmektedir.

Plan müellifinin olumsuz görüşünde belirtilen Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesine istinaden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 13

Konusu : Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesi, 7384 ada, 1 parsel malikinin talebi.

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesi, 7384 ada, 1 parsel maliki bu parselde yapacakları villa inşaatlarında yer alan galeri boşluklarının mevcut uygulamalarda inşaat alanından sayıldığını ancak bu alanların inşaat alanından sayılmaması gerektiğini belirtmektedir. Konuya ilişkin İmar Yönetmeliğinin 69/3. maddesine istinaden yapılan komisyon toplantısında, konutlarda yapılacak olan galeri boşluklarına ilişkin yönetmelikte açıklayıcı hususlar olmadığından konu hakkında bir karar verilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.01.2011 tarih ve 3’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesi, 7384 ada, 1 parsel maliki bu parselde yapacakları villa inşaatlarında yer alan galeri boşluklarının mevcut uygulamalarda inşaat alanından sayıldığını ancak bu alanların inşaat alanından sayılmaması gerektiğini belirtmektedir. Konuya ilişkin İmar Yönetmeliğinin 69/3. maddesine istinaden yapılan komisyon toplantısında, konutlarda yapılacak olan galeri boşluklarına ilişkin yönetmelikte açıklayıcı hususlar olmadığından konu hakkında bir karar verilmesi talebinin, yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 14

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 167 ada, 3 parselde NİP.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 167 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.12.2010 tarih ve 271’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin doğusunun ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Yapılmak istenen plan değişikliğinin civarın karakterine uygun olmayacağı ve bu alanın yakınında başka bir ticaret alanı olduğu anlaşıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 15

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Kâzımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parselde NİP.

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kâzımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.12.2010 tarih ve 272’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kâzımkarabekir Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda ticaret alanı ve dini tesis alanı planlanması talebine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünden hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 16

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Güzelköy ve Kayabağ köy yerleşim planlarının yapılması.

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Güzelköy ve Kayabağ köy yerleşim alanların 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ve ITRF koordinatında 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.12.2010 tarih ve 273’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Güzelköy ve Kayabağ’da köy yerleşim planı bulunan alanların nazım imar planlarına işlenmesini talep etmektedir. Söz konusu alanlardan Kayabağ’ın bir kısmı ve Güzelköy’ün tamamı üst ölçekli planlarda tarım alanı olarak planlı olup ilgili kurumun uygun görüşü mevcuttur. Hazırlanan öneri planlar mevcut köy yerleşim planlarına uygun olmakla birlikte öncelikle 1/50000 ölçekli çevre düzeni planının yapılması uygun görülmüştür.

1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 17

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parselde NİP.

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.12.2010 tarih ve 274’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hisarcık-Bahçelievler Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alandaki resmi kurum alanı olarak planlı yerin bir kısmının bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanması talebinin, parsel bazında şahsa yönelik bir tadilat olduğu kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 18

Konusu : Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde revizyon NİP.

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde bulunan 2. etap olarak belirlenen bölgede 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.12.2010 tarih ve 281’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan üst ölçekli (1/50.000 ve 1/25.000) plan kararlarına uygun olarak, bu alanın doğusunda yapılacak eğlence parkı ve yeni çevreyoluna bağlantı sağlayan yol hattı ile birlikte değerlendirilerek yeniden planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 19

Konusu : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sit alanlarında koruma amaçlı imar planlarının yapılması.

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sit alanlarında koruma amaçlı imar planı yapılmadığı belirtilerek bu alanların, koruma amaçlı imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.12.2010 tarih ve 282’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu ve Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.09.2001 tarih, 2896 sayılı kararı ile tescil edilen Kocasinan İlçesi Güneşli-Karahöyük 1.derece arkeolojik sit alanı ve 26.03.2010 tarih, 1695 sayılı kararı ile tescil edilen İncesu kentsel sit alanına yönelik koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması konusu değerlendirilmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 4.maddesinde yetkili idarenin Büyükşehir Belediyeleri olduğu belirtilmektedir. İncesu Belediyesi 05.07.2010 tarih, 45 sayılı kararı ile söz konusu kentsel sit alanına yönelik jeolojik- jeoteknik etütler dahil koruma amaçlı imar planlarının yapımı için İller Bankası Genel Müdürlüğüne yetki vermiş ve taahhütname imzalamıştır. İncesu Belediyesinin almış olduğu karar doğrultusunda İller Bankasına yetki verilmesinin ayrıca İncesu kentsel sit alan sınırının her ölçekteki planlara işlenmesinin ve yukarıda bahsedilen yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden İller Bankası Genel Müdürlüğünün koruma amaçlı imar planları yapım süreci ve sonucu hakkında tarafımıza bilgi vermesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

13.12.2010 tarih, 643 sayılı Belediyemiz Meclis kararında sehven Melikgazi İlçesi Gesi şeklinde yazılan Kocasinan İlçesi, Güneşli-Karahöyük Mahallesi, 1. derece arkeolojik sit alanının 1/25.000 ölçekli nazım imar planında işaretli olduğu görülmüştür. Söz konusu sit alanına yönelik kazı çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olup, ilgili kurumun kamulaştırma çalışmalarının başladığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen kazı çalışmalarının tamamlanmasından sonra koruma amaçlı imar planlarının daha sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 20

Konusu : Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesi, 3106 ada, 4 nolu parselde imar planı değişikliği.

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığının, Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesi, 3106 ada, 4 nolu parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.12.2010 tarih ve 283’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli Nazım imar planında Ticaret alanı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında (M ) ticaret lejand işaretli Konut alanı olarak planlı olup, Milli Savunma Bakanlığı bu alanın Askeri alan olarak planlanmasını istemiş ve Belediyemiz Meclisinin 11.10.2010 tarih, 492 sayılı kararı ile talep reddedilmişti. Milli Savunma Bakanlığı bu alanın 2010 kamulaştırma programına alındındığı gerekçesi ile konunun yeniden değerlendirilmesini istemektedir.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler sırasında, Milli Savunma Bakanlığı’nın 23.12.2010 tarih ve 10036 sayılı yazısı ile bu alandaki kamulaştırma kararından vazgeçildiği ve herhangi bir işlem yapılmaması tarafımıza bildirildiğinden, konunun gündemden düşürülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 21

Konusu : Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 8733 parsel ile Erkilet Mahallesi 14-17 pafta,

8697 numaralı parselin takası.

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfının, mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 8733 parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 95.000.00m2’lik kısmı ile, Vakıfları adında kayıtlı Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi 14-17 pafta, 8697 numaralı parselin takas edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.12.2010 tarih ve 277’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı adına kayıtlı Kocasinan İlçesi Erkilet, 14-17 pafta, 8697 numaralı parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Erkilet, 8733 parsel numaralı taşınmazın Vakıf Üniversitesi alanında kalan yaklaşık 95.000.00 m2’lik kısmının (krokide sarı boyalı alan) 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince, başa baş takasının yapılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 22

Konusu : Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 14 pafta, 2575 parselde NİP.

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 14 pafta, 2575 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.12.2010 tarih ve 284’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Reşadiye Mahallesindeki söz konusu taşınmaz, 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planında kentsel yeşil alan olarak planlı olup imar planı tadilatı yapılarak konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik maddelerinde “Nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel değişiklikler plan değişikliği yolu ile yapılamaz” denilmektedir. Bahsi geçen alanda yapılması istenilen değişikliğin nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu kanaatine varıldığından ve plan müellifi olumsuz görüşü doğrultusunda talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 23

Konusu : Cırkalan Beyazşehir Mahallesi, kuzeybatısında ve Sivas Caddesinin doğusunda kalan alanda NİP.

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Cırkalan Beyazşehir Mahallesi, kuzeybatısında ve Sivas Caddesinin doğusunda kalan alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak ilave nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.12.2010 tarih ve 285’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cırkalan Beyazşehir mahallesinin kuzeybatısında ve Sivas caddesinin doğusunda kalan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması istenmektedir. Söz konusu alanın çevresinde başka plansız alanların da bulunduğu ve bu çevredeki bütün plansız alanların birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 24

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 261, 262, 263 ve 266 sayılı kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 261, 262, 263 ve 266 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.01.2011 tarih ve 4’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.12.2010 tarihli kararlarından;

261 sayılı kararıyla; Köşk mahallesindeki imar adasına SD lejant işareti konulması talebinin reddinin uygun olacağı,

262 sayılı kararıyla; Keykubat mahallesindeki imar adasına SD lejant işareti konulması talebiyle ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

263 sayılı kararıyla; Gesi-Bağpınar mahallesinde akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 09.08.2010 tarih 387 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

266 sayılı kararıyla; Gültepe mahallesinde park alanı olarak planlı yere trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 262 ve 263 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 266 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 261 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 25

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 25 sayılı kararının incelenmesi.

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.01.2011 tarih ve 5’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Beğendik-Sakar mevkiinde konut alanı ve yaya yolu olarak planlı alanda meskûn halde bulunan yapıların 7mlik yaya yollarında kalmasından dolayı yaya yolları ve konut alanlarının yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediği belirtildiğinden,

Hacılar Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih ve 25 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 26

Konusu : Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Kertmeler Caddesi isminin Melikşah Caddesi olarak değiştirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Kertmeler Caddesi isminin, Mevlana Mahallesi Melikşah Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.12.2010 tarih ve 28’nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Kertmeler Caddesi isminin, Melikşah Üniversitesi’nin konumundan dolayı bu cadde isminin Melikşah Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin, Sayım SARIKAYA’nın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 27

Konusu : Melikgazi İlçesi, Anbar mevkii, 10034 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda

Nip. tadilat talebi.

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mevkiinde, 10034 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 31.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3005-3733 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mevkiinde, 10034 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 28

Konusu : Melikgazi İlçesi, Nurihas Mahallesi 7191 ada,

1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi, 7191 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 31.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3006-3732 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi, 7191 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 29

Konusu : Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde yapılan ilavenazım imar planına Recep CABİR ve arkadaşları tarafından yapılan itiraz.

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde, Belediyemiz Meclisinin 11.10.2010 tarih ve 495 sayılı kararına istinaden yapılan ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Recep CABİR ve arkadaşları tarafından yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 31.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3378-4181 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde, Belediyemiz Meclisinin 11.10.2010 tarih, 495 sayılı kararına istinaden yapılan ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Recep CABİR ve arkadaşları tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 30

Konusu : Şehit Uzman Jandarma Çvş. Fatih DUMAN isminin

yeni açılan Cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Şehit Uzman Jandarma Çvş. Fatih DUMAN isminin yeni açılan Cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 31.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24 -505-3798 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit Uzman Jandarma Çvş. Fatih DUMAN isminin yeni açılan Cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 31

Konusu : Şehit Piyade Astsubay Fuat VURGAN isminin

yeni açılan Cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Piyade Astsubay Fuat VURGAN isminin yeni açılan Cadde veya Sokaklardan birine verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 31.12.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-514-3957 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Piyade Astsubay Fuat VURGAN isminin yeni açılan Cadde veya Sokaklardan birine verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 32

Konusu : İtfaiye Personeline 2011 yılında her ay ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, İtfaiye Personeline 2011 yılında her ay ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 03.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.18/2 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.12.2010 gün ve 27802 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) yayınlanarak yürürlüğe giren 2011 yılı Mali Bütçe Kanunu’nun (K) Cetvelinde; “ Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren itfaiye hizmetlerinde çalışan personel ile kadrolu koruma ve güvenlik personeline Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın, belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti maktuen ödenir denilmektedir.

Bu nedenle İtfaiye personelinin her ay için fazla çalışma ücretinin Maliye Bakanlığı 2011 Mali Yılı bütçe kanununda nüfus artışına paralel olarak belirlenen tavan ücreti olan brüt 322.00TL’nin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline ödenmesine; ayrıca l yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izini, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresincede fazla mesai ücretinin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 33

Konusu : Zabıta Personeline 2011 yılında her ay ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Zabıta Personeline 2011 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Zabıta Daire Başkanlığı’nın 05.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.16/8–1502 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” denilmektedir.

31.12.2010 gün ve 27802 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 2011 Yılı Mali Bütçe Kanunun (K) cetvelinde belirtildiği üzere brüt 322.00TL’nin Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeline ödenmesine; ayrıca l yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izini, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresincede fazla mesai ücretinin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 34

Konusu : Sözleşmeli olarak çalışan 73 Personelin 2011 yılı ücretlerinin belirlenmesi.

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Sözleşmeli olarak çalışan 73 Personelin 2011 yılı ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın 04.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/21 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak görev yapan ve Sözleşme süreleri 31.12.2010 tarihinde sona eren 73 personelin 2011 Mali yılında çalışmaları devam edeceğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca Kadro karşılığı gösterilerek 2011 mali yılında hizalarında belirtilen net aylık ücretlerinin ekli listede belirtilen şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 35

Konusu : FİFA 20 yaş altı Dünya Şampiyonasına adaylık başvurusu için Belediye Başkanı veya

görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, FİFA 20 yaş altı Dünya Şampiyonasına adaylık başvurusu için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 05.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.28.20/32 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından FİFA 20 yaş altı Dünya Şampiyonasını ülkemizde düzenlemek üzere 2013 ve 2015 yılları için adaylık başvurusunda bulunulmuştur. FİFA’nın, Belediyeler tarafından imzalamalarını gerekli gördüğü garanti mektupları ve anlaşmaların imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 36

Konusu : Belediyemiz İştiraki olarak kurulan Kayseri ve Civarı Enerji Üretim San.T.A.Ş.’nin kullanacağı

kredi için yetki verilmesi.

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği Sanayi Tic. A.Ş.’nin de ortaklığı ile kurulan Kayseri ve Civarı Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 14.2 MW kurulu gücünde 10. Grup kapsamındaki Sızır HES, Bünyan HES, Pınarbaşı HES ve Çamardı HES ile 13. Grup kapsamındaki Derme HES, Kernek HES, Besni HES ve Erkenek Hidroelektrik Santralleri' nin işletme hakkı devri ihalelerinin finansmanı amacıyla Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’den 65.000.000.-ABD Doları tutarında kredi kullanılması, Söz konusu sözleşmelerin dışında Kredi Sözleşmesi ve Finans Dokümanları çerçevesinde gerekli görülebilecek diğer her türlü sözleşme, belge ve doküman veya kontratın imzalanması için Anılan şirketlerin yönetim kurullarına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0. KBB.0.28.20/45 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş., Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği Sanayi Tic. A.Ş.’nin de ortaklığı ile kurulan Kayseri ve Civarı Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., 14.2 MW kurulu gücünde 10. Grup kapsamındaki Sızır HES, Bünyan HES, Pınarbaşı HES ve Çamardı HES ile 13. Grup kapsamındaki Derme HES, Kernek HES, Besni HES ve Erkenek Hidroelektrik Santralleri' nin işletme hakkı devri ihalelerinin finansmanı amacıyla Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’den 65.000.000.ABD Doları tutarında kredi kullanmak istemektedir.

Elektrik dağıtımında tekelin kaldırılması ve rekabet şartlarının zorlaşması sebebi ile şirketlerin elektrik üretiminde de pay sahibi olması rekabet güçlerini artıracaktır.

“5393 Sayılı Belediye Kanununun 68/e maddesindeki “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” hükmü gereğince, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş., Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’ nin de ortaklığı ile kurulan Kayseri ve Civarı Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin bahse konu borçlanma gereği kredi sözleşmesinin tarafları olarak;

  1. Garanti Bankası ile Kredi Sözleşmesini hissedar sıfatıyla imzalamasına ve Kredi Sözleşmesine taraf olmasına, Kredi Sözleşmesinin tüm hükümlerinin ve şartlarının aynen kabul edilmesine ve şirketlerimizi ilzam etmesine,
  2. Kredi sözleşmesi çerçevesinde Kayseri ve Civarı Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ nin Garanti Bankasına karşı doğmuş doğacak borçlarının teminatı olarak iştirak şirketlerimiz olan Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş., Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği Sanayi Tic. A.Ş.’nin, Kayseri ve Civarı Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ nde sahibi bulunduğu nama yazılı hisseleri üzerinde Garanti Bankası Lehine rehin tesis edilmesi ve Garanti Bankası ile Şirketlerimiz arasında bir “Hisse Rehin Sözleşmesi” akdedilmesi ve şirketlerimizin hisse rehin sözleşmesine rehin veren sıfatıyla taraf olması, şirketlerin sahibi bulunduğu nama yazılı hisse senetlerinin Garanti Bankası lehine cirolanmasına,
    1. Söz konusu sözleşmelerin dışında, Kredi Sözleşmesi ve Finans Dokümanları çerçevesinde gerekli görülebilecek diğer her türlü sözleşme, belge ve doküman veya kontratın imzalanması için; anılan şirketlerin yönetim kurullarına yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 37

Konusu : “Anadolu Harikalar Diyarı” tema park alanı içerisinde planlanan Eğlence ve Oyun Parkının

20 yıllığına yap-işlet modeli ile ihale edilmesi Hususunda Encümen’e yetki verilmesi.

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Kumarlı mevkiinde “Anadolu Harikalar Diyarı” tema park alanı içerisinde planlanan Eğlence ve Oyun Parkının 20 yıllığına yap-işlet modeli ile ihale edilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-16 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Kumarlı mevkiinde “Anadolu Harikalar Diyarı” tema park alanı içerisinde planlanan Eğlence ve Oyun Parkının 20 yıla kadar yap-işlet modeli ile ihale edilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 38

Konusu : İtfaiye Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere, 2 adet 4X4 çift kabin arazi tipi araç alımı.

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, İtfaiye Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere, 2 adet 4X4 çift kabin, ileri teknoloji ile donatılmış, yüksek basınçlı söndürme sistemli arazi tipi çok maksatlı ilk müdahale aracının alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 03.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.18/1 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İtfaiye Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere, 2 adet 4X4 çift kabin, ileri teknoloji ile donatılmış, yüksek basınçlı söndürme sistemli arazi tipi çok maksatlı ilk müdahale aracının 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 39

Konusu : Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesindeki 186 adet Hobi bahçesinin ücretinin belirlenmesi.

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi, 837 ada üzerinde bulunan 186 adet Hobi bahçesi, Belediyemiz meclisince 10 yıllığına tahsis edilmiş olup, şimdi ise her bir bahçe için 10 yıllık tahsis ücretinin 7.000TL olması ve bahçenin teslim tarihinden itibaren, ücretinin 10 eşit taksitte alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 06.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.28-20/33 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi, 837 ada üzerinde bulunan 186 adet Hobi bahçesi, Belediyemiz meclisince 10 yıllığına tahsis edilmiş olup, şimdi ise her bir bahçe için 10 yıllık tahsis ücretinin 7.000TL olması ve bahçenin teslim tarihinden itibaren, ücretinin 10 eşit taksitte alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 40

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait, Hunat Mahallesinde bulunan otoparkın 10 yıllığına tahsisi.

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Hunat Mahallesinde bulunan 5 katlı ve 400 araç kapasiteli otoparkın, 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden, katlı otopark içerisindeki her türlü işaret, yönlendirme ve uyarı levhası, tabela ile diğer tefrişatlar, İşletmeci tarafından yapılması şartı ile, 10 yıllığına toplam 10.000TL karşılığında %96 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edilip edilmeyeceği, edilecek ise tahsis süresi ve ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/13 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Hunat Mahallesinde bulunan 5 katlı ve 400 araç kapasiteli otoparkın, 5393 Sayılı Kanunun 26. maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden, katlı otopark içerisindeki her türlü işaret, yönlendirme ve uyarı levhası, tabela ile diğer tefrişatlar, İşletmeci tarafından yapılması şartı ile, 10 yıllığına toplam 10.000TL karşılığında %96 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 41

Konusu : Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Ekinlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Büyükşehir

Belediyemiz öncülüğünde kurulması talebi.

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kayserinin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynakların daha verimli işletilmesi için, 500.000TL sermayeli Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Ekinlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde kurulması ve kurulacak olan bu şirkette Belediyemiz hissesinin %83 (415.000TL) oranında olması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.28–20/41 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayserinin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynakların daha verimli işletilmesi için, 500.000TL sermayeli Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Ekinlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde kurulması ve kurulacak olan bu şirkette Belediyemiz hissesinin %83 (415.000TL) oranında olması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 42

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet dairenin satışı.

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Küçük Mustafa Mahallesi, 1600 ada, 574 parsel üzerinde bulunan 40/840 arsa paylı, 1.kat, 6 bağımsız numaralı dairenin, Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 2504 parsel üzerinde bulunan 78/2300 arsa paylı 7. kat, 26 bağımsız bölüm numaralı dairenin, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-31/109 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Küçük Mustafa Mahallesi, 1600 ada, 574 parsel üzerinde bulunan 40/840 arsa paylı, 1.kat, 6 bağımsız numaralı dairenin, Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 2504 parsel üzerinde bulunan 78/2300 arsa paylı 7. kat, 26 bağımsız bölüm numaralı dairenin, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince, satışının yapılması için Encümene yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 43

Konusu : İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 155 parsel nolu taşınmazda NİP.

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 155 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-37/105 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 155 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 44

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 553 sayılı kararına yapılan itiraz.

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi ve Şirintepe Mahallelerinde Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 553 sayılı kararına istinaden yapılan Nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Atilla AYASILI tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-46/112 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi ve Şirintepe Mahallelerinde Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 553 sayılı kararına istinaden yapılan Nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Atilla AYASILI tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 45

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararına yapılan itiraz.

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Seyit Mehmet ZOR tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-43/115 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Seyit Mehmet ZOR tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 46

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 554 sayılı kararına yapılan itiraz.

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Tınaztepe Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin, 08.11.2010 tarih ve 554 sayılı kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Şerafettin BAYGÜL tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-47/111 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tınaztepe Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin, 08.11.2010 tarih ve 554 sayılı kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Şerafettin BAYGÜL tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 47

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 12.10.2009 tarih ve 393 sayılı kararı ile Anbar Mahallesinde yapılan NİP

Mahkemece iptal edildiğinden söz konusu alanda yeniden NİP yapılması talebi.

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 21.10.2010 tarih ve 2010/49 Esas, 2010/760 karar sayılı kararı ile Anbar Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 12.10.2009 tarih ve 393 sayılı kararına istinaden yapılan Nazım imar plan tadilatını iptal ettiğinden, söz konusu alanda yeni bir Nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-48-110 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 21.10.2010 tarih ve 2010/49 Esas, 2010/760 karar sayılı kararı ile Anbar Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 12.10.2009 tarih ve 393 sayılı kararına istinaden yapılan Nazım imar plan tadilatını iptal ettiğinden, söz konusu alanda yeni bir nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 48

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kayabağ Mahallesi, 17 pafta, 517 parselde çevre düzeni yapılması.

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kayabağ Mahallesi, 17 pafta, 517 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-45-113 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kayabağ Mahallesi, 17 pafta, 517 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 49

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 77 pafta, 1650 ada, 8 parselde NİP.

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 77 pafta, 1650 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-33-95 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 77 pafta, 1650 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 50

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi, genelinde nazım imar planı tadilatı yapılması.

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi genelinde nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-34-96 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi genelinde nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 51

Konusu : Hacılar Belediyesinin, Köyiçi mevkiinde 45 hektarlık alanda revizyon NİP yapılması talebi.

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Köyiçi mevkiinde 45 hektarlık alanda mevcut yerleşimin niteliklerine uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-44-114 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Köyiçi mevkiinde 45 hektarlık alanda mevcut yerleşimin niteliklerine uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 52

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2809 ada, 1 ve 5 parselde NİP talebi.

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Süha Petrol ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş.’ye ait, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2809 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3-9 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Süha Petrol ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş.’ye ait, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2809 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 53

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 25, 26 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 25, 26 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-31-89 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 25, 26 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 54

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sayılı

kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-25-64 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 55

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-30-90 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 56

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-20-79 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 57

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 23 sayılı Kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.01.2011 tarih, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 23 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-15-45 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.01.2011 tarih, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 23 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 58

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 30.12.2010 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi.

Meclis üyesi Kıyasi KAYA’nın sözlü talebi ile; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 30.12.2010 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 58. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 30.12.2010 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.01.2011

Karar No : 59

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi.

Meclis üyesi Kıyasi KAYA’nın sözlü talebi ile; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 59. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.